Gelir Vergisi (Değişiklik) YasasıYüklə 90,37 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü90,37 Kb.
#94990

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 24 Subat, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası", Anayasa'nın 94 ( I) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.

Sayı : 16/ 1989
GELİR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 1. Kısa İsim

24/1982

11/1985

67/1987


1.

Bu Yasa, "Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası" olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan Gelir Vergisi Yasas ile birlikte okunur.

Esas yasanın

4'ncü maddesinin

değiştirilmesi


2.

(1)

Esas Yasa, 4'üncü maddesinin ( 1 )'inci f ıkrasının (f ) bendinin (i) alt bendinin koşul paragrafı kaldırımak ve yerine aşağıdaki yeni koşul paragrafı konmak suretiyle değiştirilir:

"Ancak, taşınmaz malın onaylanmış ve tüzel kişilik kazanmış bir Vakfa vakfedilmesi; kişinin eine veya çocuklarına hibe yoluyla devretmesi; taşırmaz mal alım ve satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler hariç, 1 Ocak 1982 tarihinden sonra bir defaya mahsus olmak üzere ikametgâh olarak kullanılan bir konut ve bir arsanın veya taşınmazın arsa dışnda arazi olması halinde yüzölçümü bakımından bir arsaya tekabül eden kısmının elden çıkarılması halinde kazanç aranmaz."

(2)

Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (1)'nci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (ii) alt bendi konmak suretiyle değiştirilir:"(ii)

Bu Yasanın 6'ncı maddesinin (12)nci fıkrası kuralları saklı Kalmak koşuluyla, taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ve satışı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler dışındaki kişilerin taşınmaz mal satım kazançları, bu Yasa amaçları bakımından aşağıdaki (5)'inci fıkrada öngörülen esas ve kıstaslarda hesaplanır."(3)

(3) Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (iii) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (iii) alt bendi konmak suretiyle değiştirilir:


"(iii)

Taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ve satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiilerin taşınmaz mal satım kazançları, bu Yasa amaçları bakımından aşağıdaki (5)'inci fıkrada öngörülen esas ve kıstaslarda hesaplanır.

Bu Yasa amaçlan bakımından "taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ile uğraşan" deyimi, bu tür faaliyetleri meslek haline getirmiş veya amaçları arasnda taşınmaz mal alım satım işlemleri yapması öngörülmüş olan kurumları veya herhangi bir takvim yıl içinde üç defadan fazla elden taşınmaz mal çıkarmış gerçek kişilerin vergi yükümlülüğü statüsünü anlatr. Bu statü kapsamına girmiş olanların daha sonraki yıllarda taşınmaz mal faaliyetleri ile ilgili süre veya işlem değişiklikleri bü statülerini etkilemez."


Esas yasanın


8'inci
maddesinin
değiştirilmesi

23/1978
52/1984


55/1987

52/1984
55/1987

Esas yasanın 12’nci

Maddesinin değiştirilmesi

Esas yasanın 13’nci

Maddesinin değiştirilmesi

"Özel
İndirim
Esas Yasa
14"üncü maddesinin değiştirilmesi

Esas Yasanın


15inci madde sinin değiştirilmesi

"Sakatlık


ve Yaşlılık
indirimi

" Esas yasas


nın 3'inci
maddesinin
değiştirilmesi.

41/1976

24/1977

62/1977

11/1980

35/1987

36/1987
6/1978

15/1978


Esas yasanın

49uncu maddesinin değiştirilmesi

Esas Yasanın 52inci maddesinin değiştirilmesi

Yürülüğe


Giriţ

(4)Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)'nci

fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

“(2) Gelirin saptanmasında, yukarıdaki ( 1 )'inci fıkranın (f) bendinin (ii) ile (ii)(h)

bendinin (ix) ve (xii) alt bendlerinde belirtilen faaliyetlerden dolayı elde edilen gelirler hariç,

( 1)'nci fıkrada açıklanan gelirlerin gerçek ve safi kazanç tutarları gözetilir."


(5) Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (4)'üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)'üncü

fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

“(4) Yukarıdaki (1)'inci fıkranın (h) bendinin (xii) alt bendinde belirtilen faaliyetlerden elde

edilen safi kazanç, ilgili vergilendirme dönemindeki iade veya herhangi bir isim altındaki

ödeme iţlemlerinden önceki toplam brüt haslata uygulanacak yüzde yirmi ( % 20) ortalama

safi kâr oranı esası üzerinden hesaplanır ve işletmenin bu faaliyetleri dışındaki işlemlerinden

doğan zararlar bu safi kazançtan indirilmez."

(6) Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (4)'üncü fıkrasından hemen sonra aşağıdaki yeni (5)'inci

fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

“(5) Yukandaki (1)'inci fıkranın (f) bendinin (ii) ve (iii) alt bendler inde belirtilen

yükümlülerin öngörülen faaliyetlerinden elde ettikleri safi kazançları , taşınmaz malların

elden çıkarılmaları tarihinde Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından saptanan rayiç kıymete veya satış bedeline, hangisi fazla ise, uygulanacak yüzde yirmi beş (%25)ortalama safi kâr oran esası üzerinden hesaplanır ve bu Yasanın 31'inci maddesinin t 1 )'inci f ıkrasının (i) bendi kurallan saklı kalma koşuluyla, bu tür faahyetlerden veya bu faaliyetler dışındaki işlemlerden doğan zararlar, hesaplanan bu safi kazançtan indirilmez."


3. Esas Yasa, 8'inci maddesinin (2)'nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)'nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
"(2) (A) Başka bir ikametgâhı olmayan ve Sosyal Konut Yasasının öngördüğü bir sosyal konut veya arsası alımı veya bir sosyal konut inşaası için yükümlü tarafından borçlanıp beyanda talep edilen ve ilgili vergilendirme dönemi içinde fiilen ödendiği kanıtlanan ve Vergi Dairesi tarafından onaylanan borcun 300,000 TL'sini almayan faizleri.

Ancak, gelirleri sadece ücretlerden oluţan hizmetlilerin vergi yükümlülüklerinin saptanmasında, ilgili vergilendirme dönemi içinde ödenen borç faizleri yerine, bir önceki vergilendirme dönemi içinde ödenen faiz miktarları dikkate alınır.


(B) Sosyal konut faiz indiriminden yararlanmak için, sözkonusu taşınmaz malı iktisap etme veya inşaatın bitim tarihinden başlayarak üç ay sonrasına kadar bu amaçla borçlanılması koşuldur. 23/1978

(C) Bu fıkra amaçları bakımından "Sosyal Konut"deyimi,


Sosyal Konut Yasasında ona verilen anlamı tar; "yükümlü" deyimi ise, vergilendirmeye bağlı kişinin kendini ve evli olması halinde ise sürekli beraber yaşaayan karşı ile kocanın her ikisini birden anlatır ve aynı amaç için karşı kocadan her biri tarafından faiz ödenmesi halinde her biri için yapılacak indirim toplamı yukarıdaki (A) bendinde belirtilen sınırı aşamaz. Taşınmaz malın sosyal konut mezuatı ölçüleri dışında olması halinde sözkonusu indirim orantılığı olarak hesaplanır.
(Ç) Bu fıkra kurallarndan yararlanan yükümlüler, taşınmaz malı elde etme veya kullanma

tarihinden başlayarak 10 yıl içinde herhangi bir nedenle malı elden çıkarmaları veya hak

sahipliliğini kaybetmeleri halinde, sözkonusu indirim hakkını kaybederler ve o yıla kadar

verilmiş olan indirimler toplamı bu hakkın kalktığı yılda vergilendirilir."


4.(1) Esas Yasa, 12'nci maddesin'in (2)'nci fıkrası kaldınlmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)'nci fıkra

konmak suretiyle değiştirilir.

“(2) Yükümlü evli ise ve sürekli olarak Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinde kendisi ile birlikte

yaşıyorsa, karısı için bu maddenin (1)'inci fıkrası kuralları uyannca saptanan indirim

miktarının yüzde altısına (%6) eţit bir indirim yapılır. Bu miktarın hesaplanmasında birler ve

onlar haneleri rakamları sıfırlara dönüştürülür."


(2) Esas Yasa, 12'nci maddesinin (3)üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (3)'üncü

fıkra konmak suretiyle değiţtirilir:

“(3) Yükümü boşanrnış ise, bu maddenin (1)'inci fıkrası kuralları uyarınca saptanan indirim

miktarının yüzde dördünü (%4) aşmamak koşulu ile mahkeme emri uyarınca karısı için ödediği

nafaka miktarı kadar bir indirim yapılır. Bu miktarı hesaplanmasında birler ve onlar haneleri

rakamlan sıfırlara dönüştürülür."


5. Esas Yasa, 13'üncü maddesinin (l)'inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağidaki yeni (l)'inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
“(1)Bu maddenin (1) inci ve (3) üncü fıkra kuralları ile 18'inci madde kuralları saklı kalmak

koţuluyla, bir vergilendirme dönemi içinde herhangi bir zamanda çocuksahibi olan bir

yükümlü, vergi matrahının hesaplanmasında aşağıda belirtilen indirimlerden birine hak

kazanır:  1. İlgili vergilendirme dönemi bakında onaltı yaşında veya daha küçük yaşta olan ve herhangi bir okulda tüm zamanını vererek eğitim görmeyen veya herhangi bir ilkokulda eğitim gören her çocuk için, yılda, 12'nci maddenin (1)'inci fıkrası kuralları uyarınca saptanan indirim miktanın yüzde beşine (%5) eşit bir indirim;Ancak, evlenmemiş ve hiçbir geliri olmayan kız çocukları için yaş haddi aranmaz.  1. İlgili vergilendirme dönemi başında yirmi yaşında veya daha küçük yaşta olan ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinde herhangi bir orta öğretim kurumunda tüm zamanını vererek eğitim gören veya yurt ödevini yedek subay rütbesi dışında ifa eden ve vergiye bağlı geliri olmayan veya onsekiz yaşında daha küçük yaşta olan ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti dışındaki orta öğretim kurumlarından herhangi birinde eğitim gören veya sürekli sakat ve yetersiz durumunda olan her çocuk için, yılda, 12'nci maddenin(1)'inci f ıkrası kuralları uyannca saptanan indirim miktarının yüzde altısına (%16) eşit bir indirim.
  1. İlgili vergilendirme dönemi başında onsekiz yaşından küçük ve yirmiyedi yaşından büyük olmayan ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti dahilinde veya haricinde resmi bir yüksek öğretim kurulnunda tüm zamanını vererek eğitim gören her çocuk için, yılda, 12'nci maddenin (1)'inci fıkrası kuralları uyarınca saptanan indirim miktarının yüzde onunu (% 10) aşmayan ve vergi yükümlüsü tarafından harcanan eğitim giderlerine eşit bir indirim miktarı.

(Ç) Bu fikranın (A) (B) ve (C) bendlerindeki indirim miktarlarının hesaplanmasında

birler ve onlar haneleri rakamlan sınıfı dönüştürülür."

6. Esas Yasa,14üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 14üncü madde konmak suretiyle değiştirilir.

14.(1) Gelirleri, bu Yasanm 4'üncü maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendi kurallan

kapsamındaki ücretlerden oluşan ve vergi kesintisine bağlı olan yükümlüler ile 47'nci

madde uyarınca götürü usulde vergilendirilen yükümlülerin matrahlarının saptanmasında,

sözkonusu gelirlerin veya kazançların safi miktarları üzerindeki yüzde yirmi (%20)

oranında özel indirim yapılır.

(2) ( 1 )'inci f ıkrada belirtilen yükümlüler dışındaki yükümlülerin matrahla.rının

hesaplanmasında safi kazançlan üzerinden yüzde on (% 10) oranında da özel indirim

yapılır.
(3) Bakanlar Kurulu, her yıl Ocak ayında alacağı bir kararla, ( 1 )'inci ve (2)'nci fıkralarda

belirtilen oranları yüzde otuza (%30) kadar artnnaya yetkilidir.
(4) Bu Yasanın 12'nci maddesinin (1) inci fıkrasındaki indirim miktarının hesaplanmasında

yukandaki ( 1 )'inci fıkrada öngörülen özel indirim esas alınır."


7. Esas Yasa 15'inci maddesi kaldınlmak ve yerine aşağıdaki yeni 15'inci madde konmak suretiyle

değiştirilir.

15. (1)İlgili vergilendirme dönemi basında sürekli olarak çalışma gücünün en az yüzde ellisini

Kaybetmiţ ve bu durumnları Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmiş olan yükümlülerin vergi matrahlarının hesaplanmasında, yılda

bu Yasann 12'nci maddesinin (1)'inci fıkrası kurallan uyarınca saptanan indirim

miktarının yüzde onbeşine (% 15) eşit bir indirim yapılır. Sakatlığın yüzde yüz orannda

olması halinde bu indirim oranı yüzde otuz (%30) olarak hesaplanır.
(2) İlgili vergilendirme dönemi başında altmbeş yaşını doldurmuş ve yukarıdaki (1)'inci fıkra

kurallarında öngörülen indirimlerden yararlanmayan yükümlülerin vergi matrahlarnın

hesaplanmasında, yılda, 12'nci maddenin (1)'inci fıkrası kuralları uyarınca saptanan

indirim miktarının yüzde beşine (% 5) eşit bir indirim yapılır.


(3) Bu maddede öngörülen indirimlerin hesaplanmasında birler ve onlar hanelerindeki

rakamlar sıfırlara dönüştürülür.


8. (1) Esas Yasa, 31'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının, (1)inci bendi kaldınlmak ve yerine aşağıdaki yeni bendi konmak suretiyle değitirilir:

"(i) Taşınmaz mal alımı ve satımı veya parselasyonu veya infası ve satımı ile uğraşan gerçek veya

tüzel kişiler dışındaki yükümlülerin, bu Yasanın 4'üncü maddesinin (5)'inci fıkrasında belirtilen

faaliyetlerden dolayı sağladıkları ve ortalama safi kâr oranı esası ile saptanan safi kazançtan bu

Yasanın 6'ncı maddesinin ( l2)'nci fıkrasında öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan miktar

üzerinden ve taşınmaz malı elden çıkarmaları anında Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yüzde

yirmi (%20).

Bu şekilde ödenen vergi, yükümlüğün taşınmaz mal satış kazançlanndan sağladığı kazancın

kesin vergi yükümlülüğü teşkil eder ve bu Yasanın 2'nci maddesinin ( 1 )'inci f ıkrası ile bu

maddenin (7)'inci fıkrası kurallarına bakılmaksızın, yükümlünün diğer gelirleri ile birleştirilmez ve

bu âmaçla kesilen vergilerin iadesi veya diğer gelirlerin vergilerine mahsubu yapılmaz.
(2) Esas Yasa 31'inci maddesinin ( l )'inci fıkrasının (i)bendinden hemen sonra aşâğıdaki yeni (j)

bendi konmak suretiyl değiştirilir: "(J) Taşınmaza mal alımı ve satımı veya" parse lasyonu veya

infası ve satımı ile uğraşana gerçek veya tüzel kişi statüsündeki yükümlüleri, bu Yasanın 4'üncü

maddesinin(5)''inci fıkrasındaki faaliyetlerden dolayı sağladıklan ve ortalama safi karzanç oranı

esası uygulanması sonucu saptanan safi kazanç üzerinden ve bu maddenin (7)'nci fıkrası kurallan

saklı kalmak koşuluyla, taşınmaz malı elden çıkarmaIan anında Tapu ve Kadastro Dairesi

tarafından yüzde yirmi beş (% 25)".
(3) Esas Yasa, 31'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası kaldınlmak ve yerine aşaağıdaki yeni (4)'üncü

fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

"(4) Bu Yasa ve Kurumlar Vergisi Yasası kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler, ithal ettikleri

her türlü malı gümrükten çekmeleri anında, Gümrük ve İstihsal Vergileri Tarife Yasası uyarınca

gümrük vergisine matrah olan kıymet esası üzerinden gelir vergisi veya kurumlar vergisi

yükümlülüklerine mahsuben, malı ithal eden esas ithalâtçıdan, ilgili Gümrük Dairesi tarafından

asgari yüzde bir ( % 1 ), azami yüzde alt? (%6) oranında vergi kesintisi yapılır. İthal edilen mal

türlerine göre yapılacak kesinti oranı Bakanlar Kurulunca saptanır.


Ancak, ithalâtı yapanın tamamen ve münhasıran kişisel eşya veya işletmesindc kullanılmâk amacıyla ithal ettiği demirbaş eşyalar için vergi kesintisi yapılmaz.

Bu fıkra amaçları bakımından "mal' deyimi elle tutıılabilen herhangi bir taşınır

alı anlatır."
9. Esas Yasa, 49'uncu maddesi kaldınlmak ve yerine aşağıdaki yeni 49'uncu madde konmak suretiyle

değiştirilir:

49.(1) Bakanlar Kurulu yapacağı Tüzüklerle Gelir götürü usulde vergilendirmesi karara

bağlananlann vergiye bağlı götürü safi kazançlannı ve prensiplerini, köy, kasaba ve

yerleşme mahalleri itibanyla ve iş kolları ve kategorilerine göre saptar. Bu götürü safi

kazançlar 2.500.000.- TL'sinın altında ve 10.000.000.- TL'- sının üstünde olamaz

"Götürü

Gelir Vergisi

Tüzüğü (2) Bakanlar Kurulu, götürü gelir vergisinin safi kazançlannı, uygun gördüğü hallerde, ilgili

vergilendirme dönemi başında düzenleyip Resmî Gazete'de yayımlayacağı Tüzüklerle bir

öncekinin on katını aşmamak koşuluyla değiştirebilir.
10. Esas Yasa, 52'nci maddesi kaldınlmak ve yerine aşağıdaki yeni 52'nci madde konmak suretiyle değiştirilir:

"Matrah

dilimleri ve

vergi


oranları 52. (1) Bu Yasa kesin vergi yükümlülüğne ilişkin kuralları ile 31'inci maddesinin (7)'nci fıkrası ve

32'nci maddesinin (5)'inci fıkrası kuralları saklı kalmak koşuluyla, gelir vergisi, aşağıda

belirtilen yıllık matrah dilimleri ve vergi oranlarında tarh edilir:
Yıllık Matrah Dilimleri Vergi Oranlari
İlk 1,000,000.- TL için %25
Sonra gelen 1,000,000.- TL için %30
Sonra gelen 2,000,000: TL için %40

Sonra gelen 5,000,000: TL için %45


Daha sonraki matrahlar için % 50 oranı uygulanır.


(2) Bakanlar Kurulu, Devlet PlânlamaÖrgütü tarafından açıklanan enfasyon rakamlarını

dikkate alarak, her vergilendirme dönemi başında alacağı bir kararla, yıllık matrah

dilimlerini beş katını aţmamak koţuluyla yükseltebilir.

(3) Verginin hesaplanmasında, 50 kurula kadar olan matrah ve vergi kesir leri dikkate alınmaz;50 kurul ve daha fazla olan kesirler liraya tamamlanır."
11. Bu Yasa, I Ocak tarihinde başlayan 1989 vergilendirme döneminden başlayarak yürürlüğe girer.
Yüklə 90,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə