Gemi SİCİLİ TÜZÜĞÜYüklə 105,68 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü105,68 Kb.
#13966

GEMİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Tüzüğün amacı, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun öngördüğü gemi sicillerinin kuruluşu ve gemi sicilinin nasıl tutulacağı, memurlarının sahip olmaları gereken nitelikler, hukuki ilişkilerin nasıl belgelenecekleri ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin hususların düzenlenmesidir.

Kapsam


MADDE 2 (1) Bu Tüzük, gemi sicilinin kuruluşu, nasıl tutulacağı, memurlarının sahip olması gereken nitelikler, gemi sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların gemi siciline tescil edilme şartlarını, tescil, kayıtlı bilgilerin değişikliği, silinme ve düzeltme işlemlerini kapsar.

(2) Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne ilişkin mevzuatın özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6102 sayılı Kanunun ve bu Tüzüğün hükümleri, Türk Uluslararası Gemi Sicili hakkında da geçerlidir.

(3) Bağlama Kütüğü’ne ilişkin mevzuatın özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6102 sayılı Kanunun ve bu Tüzüğün hükümleri Bağlama Kütüğü hakkında da geçerlidir.

Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Tüzük, 6102 sayılı Kanununun 994 üncü maddesi ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 4 (1) Bu Tüzüğün uygulanmasında,

a) Bağlama kütüğü: 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi uyarınca tutulan, gemi, deniz ve iç su aracının kaydedildiği, ana ve yardımcı kütüklerden oluşan elektronik kayıt sistemini ve bağlama kütüğü dosyasını,

b) Bağlama limanı: Geminin sicile kayıtlı olduğu sicil limanına bağlı olan ve gemiye ait seferlerin yönetildiği limanı,

c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ç) Gemi Sicili: 6102 sayılı Kanun uyarınca tutulan ve 16/12/1999 tarihli ve Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 4490 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Milli Gemi Sicili” olarak nitelendirilen sicili,

d) GESBİS: Gemi siciline kayıt ve tescilin yapıldığı, sicil bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu “Gemi Sicil Bilgi Sistemi”ni,

e) Liman başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının liman başkanlıklarını,

f) Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

g) Yapı halindeki gemilere özgü sicil:: 6102 sayılı Kanun’un 986 ncı maddesinde tanımlanan sicili,

ğ) Sicil limanı: 6102 sayılı Kanunun 954 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından uygun görülen yerlerde kurulan ve gemi sicilini tutmakla yetkili liman başkanlığını,

h) TUGS: 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Kanun uyarınca tutulan Türk Uluslararası Gemi Sicilini,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Gemi sicilinin kurulacağı yer ve yetki alanı


MADDE 5 – (1) Gemi sicili, gemi sicilinin tutulması ve sicille ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere Bakanlığın uygun gördüğü liman başkanlıklarında, Bakanlıkça görevlendirilen memurlar eliyle tutulur.

(2) Bakanlık, Kanunun 954 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ihtiyaca göre, gemi sicilini tutmakla yetkili liman başkanlıklarını belirleyebilir veya gemi sicilini tutma yetkisi verdiği liman başkanlıklarının bu yetkisine son verebilir.

(3) Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan gemi sicilini tutmakla yetkili sicil limanları faaliyetlerini sürdürmeye devam eder.

(4) Sicil limanlarının yetki alanı, sicil limanlarına tabi olan gemi bağlama limanlarını kapsar. Söz konusu sicil limanlarının coğrafi sınırları Bakanlıkça belirlenir.


Yetki, sorumluluk ve teşkilat


MADDE 6 – (1) Liman başkanı sicil limanının amiri olup sicilin mevzuata uygun bir şekilde tutulmasından sorumludur. Bununla birlikte, Bakanlık sicilin tutulması ve sicille ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Liman Başkanlığında görevlendirilmek üzere sicilden sorumlu bir müdür atar. Sicilden sorumlu müdür, uzman, denizcilik uzmanı, gemi sürvey uzmanı, mühendis veya memur kadrosunda bulunanlardan; öncelikle hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, siyasal bilgiler fakülteleri ile mühendislik ve denizcilikle ilgili fakülte mezunları veya sicilin tutulmasında en az beş yıl süreyle görev yapan ve lisans düzeyinde eğitim almış olan memurlar arasından, bu vasıfta istekli yoksa en az lisans mezunu memurlar arasından seçilir.

(2) Sicil limanında, sicille ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından, iş hacmine göre yeterli sayıda memur görevlendirilir. Sicil işlemlerini yerine getirmekle görevli memurlar genel hükümlere tabi olup özlük hakları ve diğer hususlar bakımından bulundukları kadrolara göre işlem görür, bunlara ayrıca kadro tahsis edilmez.

(3) Sicil işlemlerini yerine getirmekle görevli memurlarsicilden sorumlu müdür tarafından tespit edilecek iş bölümüne göre kendilerine verilecek işleri yerine getirirler.

(4) Sicil işlemlerini yerine getirmekle görevli memurlarkendilerine verilen görevle sınırlı olmak kaydıyla sicile ilişkin verilecek karar ve yapılacak işlemlerde yetkilidir.

(5) Sicil limanınca gerçekleştirilen işlemlere karşı yapılacak itirazlar Kanunun 993 üncü maddesi kapsamında yapılır.

GESBİS


MADDE 7 (1) GESBİS; Milli Gemi Sicil kaydı, Türk Uluslararası Gemi Sicili kaydı, Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil kaydı, Bağlama Kütüğü, Geçici Bayrak bölümünün yer aldığı ana kütük ile mâlikler listesi, işletenler listesi ve takyidatlar listesinin yer aldığı yardımcı kütükten oluşur. GESBİS’te tutulan kayıtlara ait belgeler ilgili sicil limanı tarafından dosyalanarak saklanır.

Belgelerin düzenlenmesi


MADDE 8 – (1) Gemi siciline kayıtlı gemilere düzenlenecek her türlü belge GESBİS’te düzenlenerek, hazırlayan memur tarafından paraf edilip, sicilden sorumlu müdürce imzalandıktan sonra mühürlenir. Bu belgelerin bir sureti ilgili kişiye imza karşılığı elden verilir, diğer sureti ise muhafaza edilmek üzere geminin dosyasına konulur.

(2) Düzenlenecek belgelerde yer alacak bilgilerin içeriği ve belgelerin şekli Bakanlıkça belirlenerek; Bakanlığın resmi internet sayfasında duyurulur. Bakanlık gerekli görürse, bu bilgi ve belgelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Düzenlenen belgelerde yer alan bilgiler GESBİS’te muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil

Genel kurallar


MADDE 9 – (1) Gemi siciline kayıt edilecek gemiler hakkında, Kanunun 956 ila 958 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

(2) Gemi siciline kayıt işlemleri GESBİS’te yapılır.

(3) Aksine hüküm bulunmadıkça gemi siciline kayıt, ancak yazılı talep üzerine olur. Talep, istem yazısının, bunu kabule yetkili memura verilmesi anında yapılmış sayılır. Talebi alan memur tarafından, istem yazısı üzerine, talebin yapıldığı tarih ve saat dakikasıyla birlikte kayıt edilir ve imzalanır.

(4) Lehine tescil yapılacak veya tescilden hakkı etkilenecek olan herkes istemde bulunmaya yetkilidir.

(5) Bir tescilin yapılması diğer bir kişinin mevcut hakkını etkileyecekse, söz konusu tescilin yapılabilmesi tescilden etkilenecek olan kişinin onayına bağlıdır.

(6) Yetkili adli ve idari mercilerin tescile, şerh verilmesine ve sicil kaydının silinmesine yönelik her türlü istemleri, üçüncü ve dördüncü fıkralar uygulanmaksızın yerine getirilir.


(7) Noterler, tanzim veya tasdik ettikleri hukuki işlemleri, geminin kayıtlı olduğu sicil limanına derhal bildirmekle yükümlüdür.

(8) Gemi üzerinde birden fazla hak sahibi bulunuyorsa, geminin sicil kayıtlarında yapılacak değişikliklerde bu hak sahiplerinin tamamının sicil limanında düzenlenecek olan belgeleri imzalamaları veya noter vasıtasıyla muvafakat vermiş olmaları gerekir.

(9) Bakanlık, sicile kayıtlı gemilerin işlemlerinin diğer sicil limanları tarafından da yapılabilmesi için yetkilendirme yapabilir. Böyle bir durumda talep yetkilendirilen sicil limanına yapılabilirken, tescil geminin bağlama limanının tabi olduğu sicil limanı tarafından gerçekleştirilir. Sicil limanı kendi yetki alanında bulunmayan gemilere ilişkin bir tescil talebi alırsa gecikmesizin bu talebi geminin bağlı olduğu sicil limanına bildirir. Bu durumda tescil talep anı bu bildirimin yapıldığı andır.

Mülkiyet hakkının tescili


MADDE 10 (1) Gemilerin, gemi siciline kaydı, Kanunun 959 uncu maddesi kapsamında, geminin malik veya maliklerinden birinin, geminin bağlama limanının tabi olduğu sicil limanına yazılı istemi üzerine gerçekleştirilir.

(2) Tescil istemiyle birlikte Kanunun 960 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler ile birlikte Bakanlıkça belirlenen ve duyurulan ilave diğer hususlar da bildirilir. Ayrıca gemilerin teknik durumları, denetimleri ve belgelendirilmelerine ilişkin mevzuat ile vatandaşlık, dış ticaret ve gümrük ile ilişkili diğer mevzuat hükümlerine göre istenilecek belgeler Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir.

(3) İstem yazısının ilgili sicil limanına sunulmasıyla, istemin yapıldığı tarih ve saat dakikası ile birlikte söz konusu istem yazısı üzerine kayıt edilir ve imzalanır. İstem bu an itibariyle yapılmış sayılır. 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası saklıdır.

(4) İstemi inceleyen sicil limanı tarafından, istemin gereğini yerine getirmeye engel bir halin veya eksikliğin tespit edildiği durumlarda, istem sahibine tespit edilen engelin kaldırılması veya giderilmesi için 30 güne kadar süre verilir. Süre sonunda engel kaldırılmamış veya eksiklik giderilmemiş olursa istem reddedilir. Bu süre geçtikten ve istem reddedildikten sonra eksikliğin giderilmesi halinde tekrar istemde bulunulması mümkündür.

(5) Daha önce yabancı bir gemi siciline kayıtlı iken Türk gemisi niteliğini kazanan geminin tescil edilmesi için yabancı gemi sicilinden silindiğini kuvvetle muhtemel gösteren belgelerin sicil limanına sunulması gerekir. Böyle bir belgenin sunulması geminin tescilli olduğu devletin hukuku veya devletin içinde bulunduğu durum nedeniyle imkânsız ise söz konusu belge veya belgelerin sunulması sicil limanınca istenmeyebilir.

Kayıt usulü


MADDE 11 (1) GESBİS’te ad onayı alınıp, kaydı yapan memur tarafından, teknik kütük işlemleri yapılarak, “gemi siciline kaydedilecek gemiler” listesinden, kaydı yapılacak gemi seçilerek yeni bir gemi kaydı sayfası açılır. Bu sayfaya Kanunun 963 üncü maddesinde belirtilen hususlar ile Bakanlıkça belirlenen diğer ilave bilgiler kaydedilir. Kayıt ve tescilin sonunda kütük kayıt örneğinden gereken sayıda suret alınarak işlem sona erdirilir.

(2) Kütük kayıt örneğinden alınan suretler işlemi gerçekleştiren memur tarafından paraflanıp, sicilden sorumlu müdürce imzalandıktan sonra mühürlenerek tescil işlemi tamamlanır. Kütük kayıt örneği, kayıt için alınan belgelerle birlikte sicil dosyasında muhafaza edilir. Gemi sicil dosyaları gemi numarasına göre arşivlenir.

(3) GESBİS’te, yapılan işlemler, işlemi yapan memur, işlemin tarihi ve saati gibi tüm ayrıntılar otomatik olarak kayıt edilir.

Gemi tasdiknamesi


MADDE 12 – (1) Gemi siciline tescil edilen her gemiye Kanunun 968 inci maddesi kapsamında gemi tasdiknamesi düzenlenir. Gemi siciline kayıtlı olup da tescil bilgileri değişen gemilerin ise gemi tasdiknamesi yenilenir.

(2) Gemi tasdiknamesi, geminin kayıtlı olduğu sicil limanı tarafından tescilin yapıldığı gün düzenlenir.

(3) Gemi tasdiknamesi, tasdiknameyi düzenleyen memur tarafından paraflanıp sicilden sorumlu müdürce imzalandıktan sonra mühürlenerek ilgilisine imza karşılığında teslim edilir, bir sureti de gemi dosyasına konulur.

(4) Gemi tasdiknamesinde, Kanunun 968 inci maddesinde belirtilen hususlarla birlikte Bakanlık tarafından belirlenerek duyurulan diğer bilgiler de yer alır.

(5) Gemi tasdiknamesi; geminin borda evrakından olup gemide bulundurulması zorunludur.

(6) Gemiye ait bilgilerde değişiklik olması halinde malikin istemi ile gemiye ait düzenlenmiş eski tasdikname iptal edilerek yenisi düzenlenir. Geminin eski tasdiknamesinin üzerine “iptal” ifadesi yazılarak dosyasına konulur. Yeni tasdikname malike imza karşılığı teslim edilir, bir sureti de gemi dosyasına konulur.

(7) Gemi tasdiknamesinin herhangi bir nedenle zıyaa uğraması halinde; gemi maliki zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde, gemisinin kayıtlı olduğu yer sicil limanına başvurur. Sicil limanı tasdiknameyi bu madde hükümlerine göre yeniden düzenler. Yeni tasdikname malike imza karşılığı teslim edilir, bir sureti de ilgili gemi dosyasına konulur.

Mülkiyetin devri


MADDE 13 – (1) Gemi siciline kayıtlı bir gemi üzerindeki mülkiyetin veya mülkiyet paylarının devrine ilişkin anlaşmaların yazılı olarak yapılması ve imzaların noterce onaylanması gerekir. Bu anlaşmalar sicil limanı huzurunda da yapılabilir.

(2) Devir anlaşmasının sicil limanında yapılması durumunda;

a) Geminin kayıtlı olduğu sicil limanına tarafların, doğrudan veya yetkili vekilleri aracılığıyla birlikte yazılı istemde bulunmaları gerekir.

b) İstem yazısı ekinde ibraz edilen belgelere uygun olarak GESBİS’te mülkiyetin devrine ilişkin belge düzenlenir. Düzenlenen belgede işlem tarihi ve saati belirtilir. Belgenin, bir adedi gerçek kişilerde tarafların, tüzel kişilerde temsilcilerin fotoğrafını içerecek şekilde hazırlanarak, taraf olanların sayısından bir fazla sayıda çıktısı alınır. Taraflarca imzalanıp işlemi gerçekleştiren memur tarafından paraflandıktan sonra sicilden sorumlu müdürce imzalanıp mühürlenerek ilgililerine birer sureti verilir. Fotoğraflı sureti de sicil dosyasında muhafaza edilir.

(c) Bu işlemlerden alınacak harçlar 492 sayılı Harçlar Kanununda belirlenmiştir.

(3) Devir anlaşmasının noterde tanzim veya tasdik edilerek yapılması durumunda;

a) Devir anlaşmasının tarihi ile aynı tarihli kütük kayıt örneğinin notere ibraz edilmesi gerekir.

b) Noter, devir anlaşmasının bir örneğini gecikmeksizin ilgili sicil limanına gönderir. Sicil limanı, noter devrine istinaden mülkiyetin devrine ilişkin resmî belge düzenler.

(4) Devir işleminde geminin değerinin tespitinde; devir tarihinde geçerli olan tekne sigortası değeri esas alınır. Sigortası yoksa, eksik sigorta şüphesi bulunursa veya satıcı yahut satış işlemini gerçekleştiren makamın talebi üzerine, geminin değerinin tespiti için takdir komisyonuna başvurulabilir. Geminin devir tarihinden bir yıl öncesine kadar gemiye ait takdir komisyonu değeri mevcut ise ve geminin ekonomik değerini değiştirecek her hangi bir işlem yapılmamış ise bu değer devir bedeli olarak kullanılabilir.

(5) Mülkiyetin devrini sağlayan anlaşmalar için istem yazısı ve ekinde ibraz edilen belgelere istinaden GESBİS üzerinden devir belgesi düzenlenir.

(6) Yurt içinde, yetkili adli veya idari mercilerce yapılan işlemler uyarınca mülkiyetin kazanılması halinde, mülkiyetin geçişi hakkında düzenlenen belgelerin istem yazısı ile birlikte ibrazı hâlinde, GESBİS üzerinden devir belgesi düzenlenir.

(7) Mülkiyetin devrine ilişkin işlemden sonra yeni malik/malikler adına tasdikname düzenlenir. Düzenlenen belgelerin birer sureti gemi dosyasında muhafaza edilir.

(8) Gemi kaydında takyidat bulunması halinde tüm hak sahiplerinin devir için onaylarının bulunduğuna dair belgenin ibraz edilmesi gerekir. Şu kadar ki, altıncı fıkra hükmü kapsamında yapılan başvurularda, hak sahiplerinin onayı aranmaz.

(9) Yabancı sicile kayıtlı bir gemi üzerindeki mülkiyetin veya mülkiyet paylarının devrine ilişkin anlaşmaların şekli ve geçerliliği sicilin bulunduğu devletin hukukuna tabidir. İlgili devletin mevzuatına uygun şekilde düzenlenen ve 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına İlişkin Lahey Sözleşmesi uyarınca yetkili yabancı merci veya ilgili Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilen belgelerin sunulması üzerine tescil işlemi yapılır.


Gemi ipoteği kurulması


MADDE 14 – (1) Gemi ipoteğinin kurulmasına ilişkin sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce veya sicil limanınca onaylanması gerekir.

(2) Taraflarca hazırlanan gemi ipotek sözleşmesinin imzalarının sicil limanında onaylanacak olması halinde;

a) Geminin kayıtlı olduğu sicil limanına sözleşme taraflarının doğrudan veya yetkili vekilleri aracılığıyla yazılı istemde bulunmaları gerekir.

b) İstem yazısı ekinde ipotek sözleşmesi ibraz edilir, sicil limanı huzurunda kimlik tespiti yapılarak imzalanır. İmzaları onaylanan ipotek sözleşmesinde işlem tarihi ve saati belirtilir. Bu haliyle sözleşme gemi dosyasına konulur.

(3) İpotek kurulmasına ilişkin sözleşmenin noterde tanzim veya tasdik edilerek yapılması durumunda; ipoteğin tescili için, ipotek alacaklısının sicil limanına yazılı olarak başvuruda bulunması ve sözleşmeyi ibraz etmesi gerekli ve yeterlidir.

(4) Gemi siciline işlenmesi talep edilen ipotek, sicil limanınca geminin GESBİS’teki kaydının takyidat bölümüne işlenir. Takyidata dayanak teşkil eden belgeler geminin dosyasında muhafaza edilir.

(5) GESBİS’teki kaydın takyidat bölümüne, Kanunun 1016 ncı maddesinde sayılan hususlarla birlikte, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 148/a maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca yurt içinde tebligat adreslerinin ve istem halinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 871 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca boşalan dereceye geçme hakkı kararlaştırılmışsa bu hakkın tescil edilmesi şarttır.

İntifa hakkı kurulması


MADDE 15 – (1) Gemiler üzerinde intifa hakkı kurulmasında gemi ipoteği kurulmasına ilişkin 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

Birden çok gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı tesisi


MADDE 16 – (1) Birden çok gemi üzerinde bir ipotek veya intifa hakkı tesisi halinde, gemilerden her birinin sicil bilgisine diğer gemilerin de takyit edildiği re'sen işlenir. Bir gemi üzerinde mevcut bulunan böyle bir hak için sonradan diğer bir geminin takyidi halinde de hüküm böyledir. Gemilerden biri üzerindeki takyidin sona ermesi halinde keyfiyet, diğer gemilerin siciline re'sen tescil edilir.

Kütük kayıt örneği


MADDE 17 – (1) Gemiye ilişkin bilgiler ile gemi üzerindeki takyidat bilgileri GESBİS’te hazırlanacak Kütük Kayıt Örneği ile belgelenir.

(2) Gemi siciline kayıtlı gemilere ilişkin kütük kayıt örneği, istemde bulunulması halinde gemi ilgilisine veya resmi kurumlara verilebilir.

(3) Gemi üzerinde bulunan takyidatlara ilişkin bilgiler kütük kayıt örneği ile bildirilir.

İpoteğe ilişkin diğer hükümler


MADDE 18 (1) Gemi ipoteği, ipotekli borç senedi veya irat senedi şeklinde kurulamayacağı gibi, Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen yolla da kurulamaz.

(2) Gemi üzerinde paylı mülkiyette, her paydaş kendi payı üzerinde gemi ipoteği kurabilir. Pay üzerinde ipotek kurulduktan sonra paydaşlar geminin tamamını rehnedemezler. Bir geminin bütün payları bir malikin elinde bulunduğu sürece, ayrı ayrı paylar üzerinde ayrı ayrı kişiler lehine gemi ipoteği kurulamaz.

(3) Elbirliği mülkiyetine tâbi gemilerde, ipotek, ancak geminin tamamı üzerinde ve tüm maliklerin onayıyla kurulabilir.

(4) Hamiline yazılı bir tahvilden veya emre ya da hamile yazılı diğer bir senetten doğan bir alacağın temini için kurulan gemi ipoteklerine ilişkin tescil işlemlerinde, senedin ibrazı şarttır. Tescil, senedin üzerine şerh olunur. Şu kadar ki, Kanunun 1016’ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil edilen temsilcinin onayıyla veya o temsilcinin aleyhine verilen bir mahkeme kararına dayanılarak yapılacak tescil işlemlerinde senedin ibrazı aranmaz.

(5) Mirasa dâhil bulunan bir gemi ipoteği ile temin edilmiş olan bir alacak hakkında kanuni veya atanmış mirasçı veya özel mal vasiyet edilen sıfatıyla yeni alacaklı olarak tescilini talep eden kimse;

a) Veraset halinde, kanuni mirasçıları ile atanmış mirasçıları gösterir veraset ilamını,

b) Belirli bir mal vasiyetinin varlığı halinde, vasiyetnamenin tasdikli bir suretiyle mirasçıların tescile muvafakatlerini gösterir yazılı istem ve mirasçıların muvafakatten çekinmeleri durumunda mahkeme kararını ibraz etmekle yükümlüdür.

(6) Vefat eden bir kişinin maliki olduğu gemi üzerinde bulunan bir gemi ipoteğinin ispatı için;

a) Belirli bir mal vasiyetinin varlığı halinde, vasiyetnamenin onaylı bir suretiyle mirasçıların tescile muvafakatlerini gösterir dilekçeleri ve mirasçıların muvafakatten çekinmeleri durumunda mahkeme kararı, veya

b) mahkemenin verdiği veraset intikali kararlarından,

birinin getirilmesi gerekir.

İpoteğin silinmesi


MADDE 19 – (1) Üzerinde ipotek bulunan geminin ipoteğinin kalktığına dair yetkili adli veya idari mercilerin kararının ilgili sicil limanına ulaşmasını müteakip, kararda belirtilen kaydın iptali GESBİS’e işlenir. İptal işlemine esas belgeler geminin dosyasında muhafaza edilir.

(2) İpotek alacaklısı ile gemi malikinin, ipoteğin kaldırılması hususunda Kanunun 1015 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 14 üncü maddede öngörülen şekilde anlaşmaları üzerine, ipotek üzerinde hak sahibi olan kişilerin onayının alınması kaydıyla ipotek ve varsa rehinli tahvildeki şerh silinir.

(3) İpotek, alacaklının feragati nedeniyle silinecek ise, ipotek üzerinde hak sahibi olan kişilerin onayının alınması kaydıyla imzası noterce tasdikli vazgeçme beyanı veya doğrudan sicil limanında yapılacak bir vazgeçme beyanı ile ipotek ve varsa rehinli tahvildeki şerh silinir.

(4) Üzerinde ipotek bulunan geminin mülkiyeti, ipotekli alacaklıya hukuki işlem yoluyla geçerse, ipotekli alacaklı 13 üncü madde uyarınca malik olarak tescil edilirken, ipotek silinir. Aynı şekilde, malik, gemisi üzerinde ipotekle temin edilen alacağı devralırsa, Kanunun 1038 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tescil yapılırken ipotek silinir. Şu kadar ki, Kanunun 1045 inci maddesinin ikinci fıkrası saklıdır.

(5) Borçlu olmayan malik, gemisi üzerinde ipotekle temin edilen alacağın bir üçüncü kişi tarafından üstlenilmesine 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 198 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yazılı onay vermezse, borcun dış üstlenilmesine ilişkin sözleşmenin kurulduğu anda gemi ipoteği düşer. Borcun dış üstlenilmesine ilişkin sözleşmenin ispat edilmesi kaydıyla, malikin veya diğer bir ilgilinin istemi üzerine gemi ipoteği silinir. Sicil limanının istemi üzerine ipotek alacaklısı, borcun dış üstlenilmesine ilişkin sözleşme hakkında bilgi vermek zorundadır.

(6) Gemi siciline kayıtlı ipotek;

a) Belirli bir süre için kurulmuş ve bu sürenin dolmasıyla Kanunun 1051 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca düşmüşse, veya

b) Bozucu koşula tabi olarak kurulmuş ve bu koşulun gerçekleşmesi üzerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 173 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düşmüşse,

ipotek alacaklısının ve ipotek üzerinde hak sahibi olan kişilerin onayının alınması kaydıyla, malikin veya diğer bir ilgilinin istemi üzerine ipotek ve varsa rehinli tahvildeki şerh de silinir.

(7) Gemi siciline kayıtlı bir geminin Kanunun 965 ila 967 nci maddeleri hükümlerine ve bu Tüzüğün 25 inci maddesine göre silinmesi halinde, ipotek, sicilden silinme anında sona erer.

(8) Gemi ipoteğinin, Kanunun 1345 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sona erdiğinin mahkeme kararı ile ispat etmesi halinde ipotek silinir.

Şerhler


MADDE 20 (1) Temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, şahsi haklar, tescille ilgili geçici şerhler ile mevuzatın öngördüğü diğer şerhler geminin GESBİS’teki kaydının takyidat bölümüne kaydedilir.

(2) Şerhlerin kaydında;

a) Geminin kirasının şerh edilmesi isteminde, kira sözleşmesi veya finansal kiralama durumunda finansal kiralama sözleşmesi,

b) Temlik hakkını kısıtlayan şerhlerden;

    1) Geminin üzerinde haciz, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı varsa, yetkili adli veya idari merciin resmi yazısı,

    2) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı,

3) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler,

c) Temlik hakkını yasaklayan şerhlerden;

    1) Geminin üzerinde haciz, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı varsa, yetkili adli veya idari merciin resmi yazısı,

   2) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmi yazısı,

3) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler,

ibraz edilir.

(3) Takyidat bölümüne kaydedilen şerhlerin kalktığına dair yetkili adli veya idari merciler tarafından verilen kararların ilgili sicil limanına ulaşmasını müteakip, kararda belirtilen şerhin iptali sisteme işlenir.

(4) Tescille ilgili geçici şerh, malik veya ilgililerin istemi ya da yetkili adli veya idari merciler tarafından verilen karar ile yapılır. Kesin tescil, silinecek şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır.


Kiralama


MADDE 21 – (1) Geminin, Kanunun 1121 inci maddesi uyarınca kiralanması durumunda, malik veya kiracıdan her hangi birinin istemde bulunması halinde kiracıya ait bilgiler GESBİS’teki kiracı bölümüne işlenir. Kira sözleşmesinin bir nüshası geminin dosyasına konulur.

(2) Kira sözleşmesi gemi siciline şerh verilecek ise, taraflarca hazırlanan sözleşmenin imzalarının noter tasdikli olması veya sicilden sorumlu müdür tarafından imza sirküleri ve ilgili sözleşmenin görülmesi suretiyle tasdik edilmesi gerekir.

(3 ) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 22 nci maddesi uyarınca kiralama söz konusu ise kiracı, malik gibi değerlendirilir.

Geçici bayrak


MADDE 22 – (1) Kanunun 941 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 940 ıncı maddesinde yazılı hallerde istemde bulunulması halinde yabancı bayraklı gemilere Bakanlıkça bayrak çekme izni verilebilir. Bayrak çekme izni verilen gemiler geçici olarak Milli Gemi Sicilinde oluşturulan geçici bayrak bölümüne kayıt edilir ve verilen bayrak çekme izni süresi için geçerli olacak bayrak şahadetnamesi düzenlenir. Geçici Bayrak çekmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Bir Türk gemisinin, Kanunun 941 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yabancı bayrak çekmesine izin verilebilmesi için, o gemi üzerinde takyidatların silinmesi veya hak sahiplerinin tümünün geminin yabancı bayrak çekmesine yönelik yazılı onayının alınması şarttır.


Birden fazla tescil istemi


MADDE 23 – (1) Aynı hakka etki eden birden fazla hususla ilgili olarak tescil isteminde bulunulduğu takdirde, önceki istem sonuçlanmadan sonraki istem tescil edilemez. Ancak, istemde bulunulan tescilin yapılmasına bir engel bulunduğu takdirde; istemde bulunan kişiye bu engelin kaldırılması için uygun bir süre verilir veya istem makul sebepleri gösterilmek suretiyle reddedilir. Birinci halde, verilen süre içinde engelin kaldırıldığı belge ile ispat edilmezse süre sonunda istem reddedilir. Bu istem lehine sicile re'sen bir şerh verilir. Böyle bir şerhin verilmesi, istemin sonlandırılması hükmündedir. Önceki istem geri alındığı veya reddolunduğu takdirde bu şerh re'sen silinir.

Sicil kaydının nakli


MADDE 24 – (1) Gemi maliki mevcut sicil kaydının başka bir sicil limanına naklini isteyebilir. Ancak söz konusu istemin gerçekleşebilmesi için geminin bağlama limanının, sicil kaydın nakledileceği sicil limanına geçmiş olması gerekir.

(2) Sicil kaydının nakledilmesi için, kaydın nakledileceği sicil limanına veya mevcut sicil limanına gemi maliki tarafından yazılı istemde bulunulur.

(3) İstem üzerine; GESBİS üzerinde geminin mevcut sicil bilgilerini alınır ve yeni bir kayıt sayfası açılarak kaydı gerçekleştirir. Bu kayıtta da önceki gemi numarası kullanılır, yeni gemi numarası verilmez. 14 üncü maddeye göre kayıt tamamlanarak, önceki kaydın bulunduğu sicil limanına keyfiyet ve mevcut kaydın nakli gereği GEBSİS’ten bildirilir. Bildirimi alan sicil limanı derhal mevcut gemi kaydını silerek, üzerine “nakil edilmiştir” şerhi düşer. Sicil kaydı nakledilen geminin sicil dosyası içindeki belgelerin asılları yeni kaydın yapıldığı sicil limanına gönderilir, yeni kaydı yapan sicil limanı gemi için yeni bir sicil dosyası açarak belgeleri muhafaza eder.

(4) Nakli istenen geminin üzerinde takyidat bulunması halinde, naklin gerçekleşebilmesi için kayıtlı hak sahiplerinin onayı gerekir.


Sicil kaydının silinmesi


MADDE 25 – (1) Gemilerin, gemi sicil kayıtlarının silinmesi, Kanunun 965 ila 967 nci maddeleri hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(2) Bir Türk gemisinin, Kanunun 1350 nci maddesi hükümlerine uygun olarak yurt dışında cebri icra ile satılması halinde geminin sicil kaydı silinir.

(3) Geminin sicil kaydının istem üzerine silinmesi için istemin yazılı olarak yapılması gerekir. İstem yazısı ekinde silinmeye dayanak teşkil eden belgeler bulunur.

(4) İstemi alan sicil limanı, silinme şartlarının oluşup oluşmadığını inceler. Sicil limanı, bu aşamada, gerekiyorsa Kanunun 965 inci maddesinde belirlenen işlemleri yapar. Bu işlemler neticesinde silinme şartları oluştuğu takdirde veya silinme talebi uyun görülürse, gemi sicil kaydı silinerek kaydı silinen geminin malikine “silinme belgesi” verilir. Silinme şartları oluşmamış ise istem reddedilir.

(5) Geminin kurtarılamayacak şekilde battığını veya tamir kabul etmez bir hâle geldiğini yahut her ne suretle olursa olsun Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiğini veya tescili caiz olmayan bir geminin tescil edildiğini haber alan sicil limanı, durumu bildirmeyen gemi malikine Kanunun 33 üncü maddesi hükmünü uygulayarak, Kanunun 966 ncı hükümleri dairesinde gerekli işlemleri yapar.

(6) Gemi sicilinden silinen gemi kaydına silinme sebebi yazılarak, “silinmiştir” kaydı düşülür ve kayıt kapatılır. Silinmiş kayıtlar GESBİS’ten kaldırılmaz ve aynı gemi numarası ile silinmiş gemiler listesine eklenir.

(7) Silinme için ibraz edilmesi gereken belgeler ile silinme belgesinin formu ve silinme sonucunda kayıtların GESBİS’te muhafazası usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Değişiklikler


MADDE 26 (1) Kanunun 964 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen bildirimlerin gecikmeksizin yapılması şarttır; bu bildirimler hakkında, Kanunun 972 nci maddesinin birinci fıkrasında kabul edilen onbeş günlük sürenin dolması beklenmez.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil

Genel esaslar


MADDE 27 (1) Sicil limanları, Kanunun 986 ncı ve müteakip maddeleri hükümlerine göre yapı halindeki gemilere özgü sicilitutar.

(2) Bakanlıkça inşa izini verilmiş olan bir yapının, yapı halindeki gemilere özgü siciline kaydı ve yapı sicilinden silinmesi için istem yazısı ile sicil limanına başvurulur. Başvuruda, Kanunun 988 inci maddesinde belirtilenler ile birlikte Bakanlıkça belirlenen ve duyurulan hususlar bildirilir.

(3) Yapıyı inşa eden tersane tarafından ilgili programa kaydedilmiş olan teknik bilgilerden yapı halindeki gemilere özgü siciliiçin gerekli bilgiler, ilgili sicil limanınca yapı halindeki gemilere özgü siciline aktarılır. Gerekli olan diğer bilgiler, ibraz edilen belgelere istinaden GESBİS’e kaydedilerek yapı kayıt belgesi düzenlenir.

(4)Yapı halindeki gemilerin tescillerinde, uygulanabildiği ölçüde sicilde yapılan işlemler aynen tatbik edilir ve belgeler GESBİS’te düzenlenir. Her bir yapıya ait bir dosya tutulur ve ilgili belgeler bu dosyada muhafaza edilir.

(5) Yapı halindeki gemilere özgü siciline yapılacak tescillerde, Kanunun 940 ıncı maddesinde öngörülen şartlar aranmaz. Kanunun 944 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklıdır.


Yapı halindeki gemilere özgü sicilde takyidat işlemi


MADDE 28 – (1) Yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıtlı yapılar üzerine işlenecek takyidat işlemlerinde, gemi sicilinde uygulanan işlemler uygulanır.

Yapı halindeki gemilere özgü sicilden kaydın silinmesi


MADDE 29 – (1) Yapının tamamlanmasını müteakip geminin maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin istemi üzerine, yapı üzerinde takyidat olmaması kaydıyla yapı, gemi inşa sicilinden silinir.

(2) Yapı üzerinde takyidat varsa; geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin bildirilmesi ve belgelendirilmesi veya malik ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın yapı halindeki gemilere özgü sicilden silinmesini istemeleri halinde ipotekli alacaklılarının ve sicile kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerinin, kaydın sicilden silinmesine muvafakatleri aranır.

(3) Yapının harap olması veya geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edilmesi hâllerinde, bu durumlara ilişkin bildirimin yapılmasını müteakip yapı, yapı halindeki gemilere özgü sicilden silinir. Bildirimin süresi içinde yapılmaması halinde Kanun 966 ncı maddesindeki usul uyarınca yapının kaydı resen yapı halindeki gemilere özgü sicilden silinir.

(4) Kısmen veya tamamen Türkiye'de inşa edilmiş olan bir geminin gemi siciline veya bağlama kütüğüne tescili isteminde bulunulması halinde, geminin yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıtlı olup olmadığı GESBİS’ten kontrol edilir. Gemi yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıtlı ise, yapı tamamlandığındaki teknik bilgileri GESBİS’e aktarıldıktan ve ölçme/tonilato belgesi düzenlendikten sonra geminin sicile veya bağlama kütüğüne tescil işlemi GESBİS’te tamamlanır. Gemiye tasdikname ve kütük kayıt örneği düzenlenir. Yapı halindeki gemilere özgü sicildeki kaydı ise silinme belgesi düzenlenerek GESBİS’ten silinir.


Serbest bölgelerde inşa edilen yapı halindeki gemiler


MADDE 30 – (1) Serbest bölgelerde inşa edilen yapı halindeki gemilerle ilgili olarak aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Kanunun 986 ncı ve müteakip maddeleri ile bu Tüzük hükümleri kapsamında işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Gemi adı

MADDE 31 – (1) Kanunun 938 inci maddesi hükmüne uygun olarak geminin maliki veya yetkilisince gemiye konulması istenilen ad, geminin kayıtlı bulunduğu sicil limanı tarafından onaylandıktan sonra tescil edilir.

a) Gemi siciline tescil edilecek gemilere verilecek ilk ad için, Bakanlıkça belirlenmiş olan kriterlere uygun olarak internet üzerinden başvuru yapılır. İlgili sicil limanı istemi değerlendirerek sonuçlandırır.

b) Mülkiyetin devri hali veya çok özel bir gerekçe olması ve bu gerekçenin belgelendirilmesi halleri dışında ad değişikliği yapılamaz. Geminin mülkiyetinin devri halinde, yeni malik devir tarihinden itibaren üç ay içinde ad değiştirme hakkını kullanabilir. Değişiklik bu madde hükümlerine göre yapılır.

c) Gemi ad değişikliği isteminde; geminin herhangi bir kaçakçılık veya diğer bir suçun işlenmesinde kullanılıp kullanılmadığı Sabıka Bilgi Sisteminden kontrol edilir. Geminin böyle bir suçun işlenilmesinde kullanıldığı tespit edildiği takdirde geminin malik değişikliği yapılmadan isim değişikliği yapılamaz.

(2) Kanunun 939 uncu maddesi gereği gemi adı geminin sancak ve iskele baş omuzluklarına, birbirlerine paralel olacak şekilde, gemi adı ve bağlama limanı geminin kıç tarafına silinmez, bozulmaz ve çok okunaklı olacak şekilde Türk Alfabesinde yer alan büyük harfler ve/veya rakamlar kullanılarak yazılır. Bu kapsamda:

a) Gemi adını oluşturan harflerin ve rakamların boyu, gemi büyüklüğü ile orantılı ölçüde olmalı ve hiçbir durumda on santimetreden az olmaz.

b) Harfleri ve rakamları teşkil eden esas çizgilerin genişliği harf ve rakamların boyu ile orantılı olmalı ancak her halükarda en az harf ve rakam boylarının beşte birinden küçük ve dörtte birinden büyük olmaz.

c) Gemi adı ve bağlama limanının adı yazıldığı zeminin renginden ayırt edici bir kontrast renk kullanılarak yazılır.

ç) Geminin kıç yapısı gemi adı ve bağlama limanı adının yazılmasına uygun değilse bu durumda gemi adı ve bağlama limanı adı sancak ve iskele gemi bordalarının kıç tarafa mümkün olan en yakın kısımlarına paralel olacak şekilde ve bu fıkrada belirtildiği biçimde yazılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin istisna ve muafiyetler ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Bayrak çekme


MADDE 32 – (1) Gemi siciline kayıtlı bir gemi Türk Bayrağı çekmek zorundadır.

(2) Geminin Türk Bayrağı çekme hakkı, gemi tasdiknamesi veya Kanunun 944 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bayrak şahadetnamesi ile ispat olunur.


Geminin sicil kayıtlarının düzeltilmesi


MADDE 33 – (1) Gemi sicilinde bulunan kayıtların doğru olmadığı anlaşılırsa sicilden sorumlu müdür, ilgilileri sicilin düzeltilmesi için istemde bulunmaya ve düzeltme için gerekli evrakları temin etmeye davet eder. Bu hallerde Kanunun 964 üncü maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.

(2) Gemi siciline kayıtlı bir geminin malik sıfatıyla adına tescili sureti ile sicilin düzeltilmesi isteminde bulunan kimse, aşağıdaki belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür:

a) Geminin mülkiyetinin devri için devralan adına tescil yapılmasına ilişkin yetkili adli veya idari mercilerin kararı,

b) Veraset halinde, kanuni mirasçıları ile atanmış mirasçıları gösterir veraset ilamı veya noterce düzenlenmiş mirasçılık belgesi,

c) Belirli bir mal vasiyetinin varlığı halinde, vasiyetnamenin tasdikli bir suretiyle mirasçıların tescile muvafakatlerini gösterir istem yazısı veya mirasçıların muvafakatten çekinmeleri durumunda mahkeme kararı,

ç) Taksim halinde, mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı, taksim rızaen yapılmışsa; taraflarca hazırlanmış ve imzaları, sicilden sorumlu müdür veya noterce tasdik edilmiş taksim sözleşmesi,

d) Cebri satış halinde, yetkili adli veya idari merciler tarafından yazılan mülkiyetin devredildiğine ve alıcı adına tescil edilmesine ilişkin belge,

e) İsteğe bağlı açık veya açık olmayan artırmalarda, mal sahibi ve üzerine ihale olunan kimse ile varsa artırmayı yapan şahsın noterce tasdikli imzalarını içeren ihale belgesi veya bu hususu tespit eden mahkeme kararı,

f) Türk Bayraklı bir geminin yurt dışında, Kanunun 1350 nci maddesinde öngörülen şartlar yerine getirilmek kaydıyla cebri icra yoluyla satışı halinde, yetkili yabancı adli veya idari merciler tarafından yazılan ve 1961 tarihli Sözleşme uyarınca yetkili yabancı merci veya ilgili Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş, mülkiyetin devredildiğine ve alıcı adına tescil edileceği hakkında belge.

Kayıt düzeltme


MADDE 34 (1) Bir tescil sırasında meydana gelen yazı hataları, kaydın dayandığı belgeye uygun olarak, talep üzerine veya re'sen düzeltilir.

Cezai hükümler

MADDE 35 – (1) Kanunun 940 ıncı maddesi kapsamında olup, gemi siciline kayıtlı veya kaydedilmesi gereken bir gemiye yabancı bayrak çekilmesi halinde Kanunun 947 nci maddesi kapsamındaki cezai hükümler uygulanır.

(2) İlk defa kaydedilecek veya kayıt değişikliği yapılacak gemiler için, Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde iktisap veya kayıt değişikliğini gerektiren işlem tarihinden itibaren on beş gün, ikameti sicil limanının yetki çevresi dışında olanlar için otuz gün içerisinde yazılı olarak ilgili sicil limanına başvurulması zorunludur. Süresinde başvuru yapmayanlar hakkında Kanunun 33 üncü maddesi hükmü gereği, sicil limanının istemi doğrultusunda, mahallin en büyük mülki idari amiri tarafından idari para cezası uygulanır.Kayıt giderleri

MADDE 36 (1) Kayıt giderleri hususunda Kanunun 985 inci maddesi uygulanır.

GESBİS kayıtlarının yayımlanması

MADDE 37 (1) GESBİS’e kayıt edilmiş gemi bilgilerinden, takyidat bilgileri hariç olmak üzere, Bakanlıkça uygun bulunan bilgiler, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanabilir. Ancak internet ortamından alınan dokümanlar, ilgili sicil limanınca onaylanmadıkça resmi belge niteliği taşımazlar.

Bilgi paylaşımı


MADDE 38 – (1) İlgili kurum veya kuruluşların Bakanlıktan istemde bulunmaları ve bu istemlerinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bu kurum ve kuruluşlara GESBİS’e ulaşma yetkisi ve izni verilebilir. Bu durumlarda;

a) Kurum veya kuruluşlarla Bakanlık arasında yazılı protokol düzenlenir ve işlemler bu kapsamda yapılır.

b) Kurum ve kuruluşlara verilecek GESBİS kullanım yetki ve izinleri ile bu izinlerin seviyesi her kurum için farklı olabileceği gibi, bu yetki ve izinlerin değiştirilmesi ve iptali yetkisi her zaman Bakanlığa ait olur.

c) Bu kapsamda yetki almış kurumlara, Bakanlıkça GESBİS’deki kayıtlar üzerine haciz ve ipotek kaydı koyma ve kaldırma yetkisi verilebilir.ç) Yetki almış kurumların GESBİS’de yaptığı işlemlerden dolayı sorumluluk bu kurumlara ve bu yetkiyi kullananlara aittir.

Yönetmelik


MADDE 39 – (1) Bakanlık, bu Tüzükte yer alan kural ve hükümlerin uygulanmasını göstermek üzere yönetmelik yayımlamaya yetkilidir.

Gemi sicil defteri ve bağlama kütüğündeki kayıtların GESBİS’e aktarılması


GEÇİCİ MADDE 1 (1) Gemi siciline her türlü kayıt ve tescil işlemi GESBİS’te yapılır. Ancak gemi siciline ve bağlama kütüğüne kayıtlı olup da henüz silinmemiş gemilerin sicil, teknik ve bağlama kütük defterlerindeki tüm bilgiler bu Tüzüğün yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde GESBİS’e aktarılır. Sicil ve kütük defterleri bu Tüzüğün yayımlandığı tarihten itibaren 15 yıl boyunca ilgili sicil limanında muhafaza edilir, bu süre sonunda arşivlenmek üzere Devlet Arşivler Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat


MADDE 40- (1) 31/12/1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gemi Sicili Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük


MADDE 41– (1) Bu Tüzük, Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 42 – (1) Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Yüklə 105,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə