Genel tadilat, sihhi tesisat ve elektriK tesisati tekniK ŞartnamesiYüklə 91,97 Kb.
tarix30.05.2018
ölçüsü91,97 Kb.
#52092

GENEL TADİLAT, SIHHİ TESİSAT VE ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL TANIM:

Bu Şartnamede tanımlanan yapım işleri yüklenicinin bakım ve sorumluluk süresi içerisinde yapacağı hizmetleri, malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemlerini kapsamaktadır.


İş, bu şartnamede tanımlanan ve projelerde gösterilen elektrik işlerinin özel teknik şartnamesinde anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi.

GENEL ESASLAR:


Kullanılacak tüm malzemeler öncelikle Türk Standartları daha sonra idarece kabul edilecek milletlerarası standartlara uygun üretilmiş ve belgelendirilmiş olacaklardır. Bu standart; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en son belirlenmiş standarttır. İthal malı olan malzemeler, milletlerarası veya yabancı standartlara, teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini teşvik eden prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilecektir.
Bu şartnamede ve birim fiyat tarifelerinde belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, denemeler, imal usulleri vb, hususlar bu standarda uygun olacaktır.
Yüklenici yapacağı tesisatların ve kullanacağı malzemelerin birbirleriyle, diğer sistem ve tesisatlarla uyum içinde olmasından sorumlu olacaklardır. Uyumsuzluktan tüm gecikme ve zararlar yükleniciden talep edilecektir. Tesisatın yapımından sonra sistemler arasında doğabilecek uyumsuzluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.
Yüklenici, değişik işlerin yapımını üstlenecek taşeron, usta, isçileri işi mükemmel beğenilecek özellikte yapacak, bu işte yeterli bilgiye sahip olanlardan seçecek ve yapacağı işin gerektirdiği bilgi ve teçhizatı temin edecektir. İdarenin beğenmediği taşeron, teknik sorumlu, usta veya işçi idarenin yazılı isteği üzerine en geç bir gün içerisinde iş yerinden uzaklaştırılacaktır.
Malzemeler, ilgili firmanın en son teknolojiye göre üretmekte olduğu malzemeler olacak, kesinlikle üretimden kalkmış malzeme kullanılmayacaktır. Tüm kullanılacak malzemeler için imalatçı firmanın yedek parça garantisi olacaktır.
Yüklenici uygulama projelerinde, teknik şartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususların, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, mecburi olarak yürürlükte olan standartlara veya yerel şartlara usullere ve kurallara uygun olduğu tahkik edecektir.
Yüklenici geçici kabule kadar gerçekleştirdiği imalatların bakımın yapmakla sorumludur.Kesin kabul işlerine kadar herhangi bir malzemenin işlevsiz hale gelmesi veya özelliğini yitirmesi halinde idare yükleniciye yazılı ikazda bulunulacak olup yüklenici firma tarafından problem en geç 7 gün içerisinde giderilecektir. Aksi takdirde yüklenicinin kesin teminatından problemin giderilmesi için kullanılan işçilik ve varsa malzeme giderleri kesilecektir
Tesis en az 3 gün süreyle test çalışması yapıldıktan sonra teslim edilecektir. Malzeme ve imalatlar montaja alınmadan idarenin teknik görüşü alınacaktır.

Yapılacak olan imalatlar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Kuvvetli Akım İç Tesisatı ve Zayıf Akım İç Tesisatı ile Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi ve Elektrik İç Tesisler Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.


Uygulama sırasında yüklenici diğer disiplinlere ait yüklenicilerle işbirliği içinde olacak döşeme ve duvarlarda lazım olacak delik ve kanallar açacaktır.
Kullanılacak malzemeler TSE Standartlarına uygun ISO ve TÜRKAK Belgesi, CE, TSEK gibi Kalite Belgelerinden en az birisine sahip olmalıdır. İthal ürünlerde ise Uluslararası kabul görmüş standartlar ve CE belgesi istenecektir. (Ölçüleri idare tarafından verilen özel imalatlar için bu şartlar aranmaz verilen ölçü ve özellikler istenir.)
Kullanılan malzemeler markalı ve birinci sınıf normlarda olacaktır.
Kullanılan malzemeler ekli listede bulunan icmal tablolarına uygun özellikler taşımalı, ürün kullanımı ve montajıyla ilgili Türkçe açıklama bulunmalıdır.
Kullanılacak malzemelerin işyerine taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması malzemeleri temin eden firmaya aittir.
Proje ve detay açıklamalara uygun şekilde isçilikler özenli ve itinalı olacaktır.

Malzemelerde kırık, çatlak, ezilme veya isçilik ve imalat hatası bulunmayacaktır.UYULACAK STANDARTLAR:
Yüklenici, işin belirli kalemlerinden tasarımından veya seçiminden sorumlu olduğu ölçüde güvenlik şartlarını dikkate alacak ve işin tasarım ve performansının sözleşme kapsamında istenen yüksek güvenlik standartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
Testlerin yapılması Müteahhit’in sorumluluğunda olacak ve onaylanmış ticari bir test laboratuvarı veya onaya bağlı olarak Müteahhit tarafından yapılacaktır. Arazi yoğunluk testleri, spesifikasyonlarda belirtilen yoğunluğun sağlandığını garanti edecek yeterli sayıda yapılacaktır. Arazi yoğunluk testleri TS 1900’e uygun olacaktır.
Yüklenici, iş için kullanacağı sözleşme ve ekli şartnamelerde niteliği belirtilen her türlü malzemeyi satın almadan önce çeşitli örnekleri ile birlikte teknik özelliklerini belirleyen dokümanı İdarenin onayına sunacak; İdarenin yazılı onayı olmadan malzemeyi satın almayacaktır. Sözleşme kapsamındaki bütün numunelerin temini, bilumum deney ve testler Yüklenici tarafından masrafı kendisine ait olmak üzere yapılacaktır.
KAZI ve DOLGU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ:
Yüklenici proje ve detay resimlerini inceleyecek ve çalışmalarını bu bilgilere göre yapacaktır. Yüklenici kazı işleminin herhangi bir aşamasında karşılaşacağı zemin farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez. Yapı temelleri, istinat duavrları, platformlara ait temeller, boru köprüsü temelleri, ulaşım yolları, saha tesviyesi, ağaç sökümü, nebati toprak sıyrılması, kil dolgu yapılması ile çevre düzenleme işlerini kapsamaktadır.

Referanslar:


Aşağıda verilen yayın listesi, ancak sonraki temel belirlemelere dayanılarak, referanslarda gösterilen standart ölçüsünde bu şartnamenin bir kısmını oluışturacaktır.
TS 1500 İnşaat Mühendisliği için zemin sınıflandırma sistemi. TS 1900 İnşaat Mühendisliği için zemin test etme yöntemleri.
Tanımlar:
TS 1500 içindeki CL ve CH sınıfı kazı toprağı temellerin, yapıların, yolların, yürüme yollarının ve kanalların dolgusu ve geri dolgusu için uygun olmayan malzemelerdir. Bu malzemeler sadece çevre düzenlemesi ve trafik olmayan yol altlarında gerekli istifsiz geri dolgu işlerinde kullanılabilecektir.
Uygun Malzemeler:
TS 1500 içinde GW, GP, SW, GM, SP ve SM sınıfı olaraksınıflandırılan malzemelerdir.
Uygun olmayan malzemeler TS 1500 içinde PT,OL ve OH sınıfı olarak sınıflandırılan malzemelerdir. Kazı sırasında açığa çıkan bu malzemelerin uygun olan malzemeler ile değiştirilmesine İdare karar vercektir.
Kohezyonlu Malzemeler:
TS 1500 birleştirilmiş toprak sınıflandırma sistemi içinde GC, SC, ML, CL, MH ve CH sınıfı ve Kohezyonlu olarak sınıflandırılan malzemelerdir.
Kohezyonsuz Malzemeler:
TS 1500 birleştirilmiş toprak sınıflandırma sistemi içinde GW, GP, SW ve SP sınıfı ve Kohezyonsuz olarak sınıflandırılan malzemelerdir. GM ve SM olarak sınıflandırılmış olan malzemeler, ancak ihtiva ettikleri ince malzeme plastic değil ise Kohezyonsuz malzeme olarak tanımlanacaktır.
Kazı İşleri:
Orjinal plankote, proje veya İdarenin talimatları doğrultusunda gerekli tüm hafriyatlar yapılacaktır. Tesisin imalat kotları dikkate alınarak arazide gerekli tüm hafriyatlar (her cins ve klasta) yapılacaktır. Yüklenici, hafriyatın yapılması esnasında şev kaymalarına karşı gerekli önlemleri alacaktır. Kazıdan çıkan malzeme, taşıtlara yükletilip İdare tarafından gösterilen döküm sahasına her türlü gider (boşaltma, serme vb.) yükleniciye ait olmak üzere taşınarak boşaltılacaktır. Hafriyat yapılırken çıkması muhtemel taş veya kaya kırımı, sökümü iş kapsamında olup, ayrıca drenaj yapılması, su ve müşkülât zammı da verilmeyecektir.
Hafriyat işleri bu şartnameye göre ve projelere uygun olarak veya İdare tarafından belirtildiği şekilde inşaat alanının tümü için gerekli hafriyat işlerini, aksi belirtilmedikçe, çıkartılan tüm kazı malzemesinin atılmasını ve kazı sonrası boş kalan çukur yerlerin doldurulmasını kapsamaktadır.
Temel zemini son tesviye işlemi yapılarak hazır hale getirilecektir. Gerekmesi halinde yumuşak zemin kısımları sağlam zemine ulaşılana kadar kazılacak ve 300 doz grobeton ile doldurulacaktır.
Bina temellerinde çalışma payı olarak kalıp gören yüzeyden 50 cm mesafe çalışma payı olarak alınır. Dar derin kazılarda çalışma payı olarak her iki taraftan 20’şer cm alınır, şev alınmaz. İksa gerekmesi veya sulu zeminde çalışılması ile ilgili müşkülat zammı işin kapsamına dâhildir.
Kazılarda imalatı yapılacak kalıp ve betonarme işlerinin emniyetli şekilde imaline yetecek kadar çalışma payı alınacaktır. Çalışma payının alınmasında kazı taban kotunda, kalıp gören en dış beton yüzeyi esas alınacak, bu kotta alt yapıyla ilgili bir imalat (boru, büz, drenfleks v.b.) olması halinde yapılacak olan bu imalatlar da çalışma payının içinde düşünülecektir. Kazı yanındaki ve altındaki zemine zarar verilmeyecektir. Kazı, herhangi bir nedenle projelerde belirtilen kotlardan derine inmiş ise, İdare tarafından belirlenecek uygun malzeme veya grobeton ile doldurulacak ve tüm masrafları yükleniciye ait olacaktır. Kazıya başlanmadan önce doğal zemin kotları mutlaka alınacak ve İdare tarafından onaylanacaktır.
Kazı, inşaat alanı ve inşaat alanını çevreleyen alandaki çalışmaları kötü yönde etkileyen suların etkili şekilde drene edilmesini sağlayacak biçimde yapılacaktır. Çukurlar kazı tabanındaki toprağın yumuşamasına ve inşaat metotlarının uygulanmasına engel olacağı için kazı içinde su birikmesine izin verilmeyecektir. Temel tabanının yumuşadığı yerlerde, yumuşayan zemin çıkartılacak ve buralara granül malzeme ile dolgu yapılacaktır. Yüklenici uygun şekilde drene edilmeyen veya stoklanmayan malzemeyi, masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirmekle yükümlüdür.
İksalar; işçileri, kazı kenarlarını, komşu yol, yapı ve servis alanlarını korumanın gerekli olduğu durumlarda sağlanacak ve kurulacaktır. İksalar, destekler ve perdeler, çökmeyi önleyecek şekilde geri dolgu yapılırken sökülecektir.
Altyapı servis sistemleri ve drenaj hatları için gerekli hendekler, istenen doğrultuda ve derinlikte kazılacaktır. Kanalların tabanları, istenen eğimi sağlamak için tesviye edilecek ve gerekiyorsa sıkıştırılacaktır.
Kazı esnasında, kazı tabanının örselenmemesine dikkat edilecek, reglajı yapılacak ve İdarenin uygun göreceği ekipmanla mekanik sıkıştırma yapılacaktır. Son kazı reglajında bütün kazı tabanı, ıslanma ve kurumadan korunacaktır.
Yüklenici hafriyat nakli ve boşaltması için tüm yerel kanun ve nizamnamelere uymakla yükümlüdür.
Yüklenici, kazı esnasında mevcut yapı ve temellerin güvenliğini sağlamak ve şevlerin stabilitesini korumak için tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
Drenaj İşleri:
Kazı, inşaat alanı ve inşaat alanının çevreleyen alandaki çalışmaları kötü yönde etkileyen suların etkili şekilde drene edilmesini sağlayacak biçimde yapılacaktır. Çukurlar kazı tabanındaki toprağın yumuşamamasına ve inşaat metodlarının uygulanmasına engel olacağı için kazı içinde su birikmesine izin verilmeyecektir. Temel tabanının yumuşadığı yerlerde, yumuşayan zemin çıkartılacak ve buralara granül malzeme ile dolgu yapılacaktır. Yüklenici uygun şekilde drene edilmeyen veya stoklanmayan malzemeyi, masrafları kandisine ait olamk üzere değiştirmekle yükümlüdür.
BETON İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ:
İlgili Referans Yayınlar:
Aşağıda listelenen Türk Standartları bu şartnamede ilgili bölümlerdeki tariflere referans olarak verilmitir.

TS 19 Portland Çimentoları

TS 24 Çimentoların Fizksel Muayene Metodları TS 46 Genel Amaçlar İçin Kontrplak (Plywood)

TS 110 Çatı Örtülerinde Kullanılan Asfalta Doyurulmuş Keçe

TS 499 Nervürlü Çelik Çubukların B.A. Yapılarda Kullanım Kuralları TS 500 B.A. Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

TS 687 Çimento Kimyasal Analiz Kuralları TS 706 Beton Agregaları

TS 707 Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlanması Yöntemi TS 708 Beton Çelik Çubukları ve Çelik Hasırlar

TS 802 Beton Karışım Hesap Esasları

TS 1247 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında)

TS 1248 Betonun Karıştırılması, Yerleştirilmesi ve Kür Edilmesi (Anormal Hava Koşullarında) TS 2901 Taze Betonda Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini

TS 2940 Taze Betondan Numune Alma Metodları

TS 2941 Taze Betonda Birim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini TS 2989 Asfaltlı Metal Folyo Yalıtım Pestili

TS 3068 Laboratuvarlarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı TS 3114 Beton Basınç Dayanımı Deney Metodu

TS 3285 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Üçte Bir Notlarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu ile)

TS 3453 Beton Elemanlarında Büzülme Oranı (Rötre) Tayin Metodu TS 3454 Basınç Altında Beton Sünme Tayin Metodu

TS 3455 Betonda Geçirgenlik Katsayısı Tayin Metodu

TS 3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık Su Emme ve Boşluk Oranı Tayini Metodu TS 3655 Beton Agregalarında Dona Dayanıklılık Tayini

TS 3673 Beton Agregalarında Organik Kökenli Madde Tayini Deney Metodu TS 3674 Beton Agregalarında Sülfat Miktarı Tayin Metodu

TS 3694 Beton Agregalarında Aşınmaya Dayanıklılık (Aşınma Oranı) Tayini Metodu
İmalat Öncesi Onay:
İmalatların Başlangıcından önce, Yüklenici maksimum kaba agrega ölçülerini veren ve içindekilerin miktarını belirten yazıyı İdareye teslim edecektir. Agrega ağırlıkları doyurulmuş kuru yüzey şartlarına göre ayarlanacaktır. Yüklenici seçilen oranların istenen kalitede beton oluşturacağını belirtecektir. İş için kullanılan malzemelere, test edilmeden katkı malzemesi konulmayacaktır.
Malzemeler:
Aşağıda tespit edilen malzemeler ilgili şartnamelere ve diğer ihtiyaçlara uyacaktır.
Çimento:
Onaylanan karışımı elde etmek için çimento malzemesi olarak TS 19 veya onanmış benzerine uygun olan çimento kullanılacaktır.
Kür Malzemeleri:
Su Geçirmez Tabaka Malzemeleri:
Polietilen malzeme 0,1 mm. kalınlığında (250 gr/m2) beyaz şeffaf olmayan tip olacak ve uzama özelliklerini, neme mukavemetini gösteren deney raporlarını belgeleyen kopyalar istenildiğinde İdareye verilecektir.
Teliz Bezi:
Normal ticari kalitede iki veya daha fazla katlı metrekare ağırlığı temiz ve kuru olduğu vaziyette 475 gram/m² veya daha fazla olacaktır.
Su:

Su içilebilir kalitede olacaktır. Eğer 7-28 gün küp dayanımı, buna benzer numunelerin % 90 mukavemetini sağlıyor ise belediyenin içilmeyen suyu da kullanılabilir. Mukavemet karşılaştırması harçlar üzerinde yapılacaktır. Su karışımı, hazırlanma ve TS 3068’e göre test edilme dışında her işlem aynı olacaktır. Kür için olan su, betona zararlı bir madde kapsamayacaktır.BOYA İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ:
Boyalar yapım şartları Bayındırlık Bakanlığı ilgili pozlarına göre veya Yapı Denetim Görevlilerinin talimatlarına göre uygulanacaktır. Boyalar TS belgeli olacaktır. Boya uygulaması, boya üreticisinin tavsiyelerine göre, birinci sınıf işçilik anlayışı ile yapılacaktır. Boya, üreticilerinin tavsiyesinde özellikle belirtilmemişse airless, sprey, fırça veya rulo ile uygulanabilir.
Tüm boyalar, yüzeye düzgün, kesiksiz, kabarma olmadan ve akma olmadan uygulanacaktır. Kenarlar ve aralıkların boyanmasında işleme özen gösterip, yeterli miktarda boyanın bu alanları kapladığından emin olunacaktır. Yağlı boya astarı 1. katta farklı renkte 2. katta farklı renkte olacaktır.
Yüzeyin yaş olması durumunda, bağıl nem oranının, boya üreticisinin önerdiği değerden yüksek olması durumunda, çevre veya boyanacak parça yüzeyinin, boya üreticisinin belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda, rüzgar hızının saatte 24 km'den fazla olması durumunda, Aşırı tozlu ortamda, boyanın kürlenme sıcaklığını etkileyeceğinden, sıcaklığın 5°C nin altına düşmesi beklenen durumlarda da boyama işlemi yapılmayacaktır.
Airless sprey boyama uygulanamayan bölgeler, boya üreticisinin talimatlarına da uymak koşulu ile, fırça veya rulo ile boyanabilir.
Tüm kaynaklar, çelik kolon ve kirişler, vb keskin kenarlı ekipmanlar sprey boya uygulaması öncesi, bant şeklinde rulo ile boyanarak sprey boya sonrası homojen bir kalınlık elde edilmesi sağlanabilir.
Atölyede boyası yapılmış olan çelik konstrüksiyon boyaları korunacaktır. Yapılan boyaya nakliye anında hasar gelmemesi için özel önlemler alınacaktır. Bu nedenle çelik halatlarla yükleme-boşaltma yapılmayacak, kendir halat kullanımı yoluna gidilecektir. Bu tür imalatlar ahşap takozlar ve latalar üzerine düzgünce istiflenecek, malzemeler üst üste bindirilmeyecektir.
Yüklenici, sprey boya konularında deneyimli ekip çalıştıracaktır. Kullanılacak ekipman, boya üreticisinin talimatlarına uygun olacaktır. Uygun olmayan ekipman ve personel boya işlerinde kullanılamaz.


Boya üreticisinin, boya inceltilmesi, karıştırılması, taşınması ve uygulamaya yönelik talimat ve tavsiyeleri bu şartnamenin bir parçası olarak kabul edilir. Bu konuda, boya üreticisinin en son tarihli talimatları esas alınacaktır. Bu talimatlarda belirtilen, kuruma, kürlenme sürelerine uymak esastır.


Boyayı oluşturan maddeler, boya işlemine uygun bir şekilde karıştırılarak homojen bir boya yapısı oluşturulacaktır. Karıştırma işlemine, boya kullanımı esnasında da önem verilerek, boyayı oluşturan maddelerin ayrışmasına izin verilmeyecektir. Kuru boya pigmentleri, ayrı olarak paketlenecek ve boya içine düzgün bir şekilde karıştırılacaktır.
Boya üreticisi firmanın talimatlarında belirtilen tip ve miktarın dışında, hiçbir şekilde boya içine tiner katılmayacaktır.
Ardışık boya katlarında belirtilen boya tiplerinin aynı renk olması durumunda, boya imalatçısının tavsiyelerine uygun olarak, boya katlarını ayırt edecek tonda renk farklandırıcı maddeler boyaya eklenecektir.
Bir sonraki boya işlemine geçmeden önce, önceki boya katının tüm bozuklukları giderilecektir. Boyama işlemleri, belirtilen boya sistemine göre uygulanacaktır.
Boyalar yeni olacak ve uygunsuz çökme veya koyulaşma belirtisi göstermeyecektir. Belirtilen boya film kalınlıklarının kabul edilebilecek asgari kuru kalınlıklardır. Film kalınlıklarının belirlenenden az olması halinde, Yükleniciden ilave kat boya uygulaması istenecektir.
Ortam sıcaklığının +4°C’ den az olması veya boya film tabakası henüz kurumadan bu sıcaklığın altına düşme olasılığı bulunması halinde, boya tatbik edilmeyecektir.
Son kat boya tabakası, yarık, kabarcık, seyirme ve fırlaklıktan arınmış olacaktır. Köşe ve kenarlarda incelme hali fark edilebilir olmayacaktır.
Yüklenici boyaları satın almadan önce satın alacağı boya markası, cinsi, rengi, RAL numarası vb. bilgileri içeren listeyi hazırlayarak kontrollükten yazılı onay alacaktır. Yazılı onay alınmadan temin edilen boyanın sorumluluğu yükleniciye aittir.
Yüklenici, kullanacağı boyanın ürün sertifikalarını ve ürün test sonuçlarını boyama öncesi İdareye onay için sunacaktır.
Boyalar, yanıcılığı göz önünde tutularak, iyi havalandırılmış alanlarda depolanmalıdır. Bu depolama alanında, çöp, üstüpü yağ artıkları bulunmamalı ve daima temiz tutulmalıdır.
Boyalar uzun müddet depolandığında, boyanın varil diplerinde çökelmesini önlemek için variller ters çevrilmelidir.
Boya kutuları, yüzeyde kaymaklaşmayı önleyecek şekilde, sıkıca kapatılmış olacaktır. Eğer boya yüzeyinde bir kaymaklaşma olmuş ise, bu tabaka atılarak boya karıştırılacaktır. Kısmen dolu boya kutularında, gerekli olursa boya süzgeçten geçirilerek, içindeki yabancı maddeler uzaklaştırılacaktır.
Boya kontrol işleri Yüklenici’nin kalite birimi tarafından ilgili standartlara göre yapılacaktır. Boya kontrol noktaları Kalite Planı’nda imalat akışına göre gösterilecektir.
Bu şartname, çelik yapıları ve diğer ekipmanların korozyona karşı korunması amacıyla çelik elemanların boyanmasında gereken genel şartları kapsar. İDARE Kontrollü isterse bu şartnameye ilaveler yapabilir

Boyama işlemi, yüzey hazırlama işlemlerini, atölyede veya sahada astar boya uygulamasını, ara ve son kat boya uygulamalarını, boya kontrol ve testlerini, boya rötuşlarını ve temizlik işlemlerini içerir.
Boyanmaması gereken yüzeylerin korunması için, yüklenici, yeterli miktarda örtü bulunduracaktır. Her günün sonunda, boş kaplar, boya artıkları vb. malzemeler, çalışma alanından uzaklaştırılarak çalışma alanı temiz tutulacaktır.
Boya işlerinin tamamlanmasından sonra, yüklenici, çevredeki tüm artıkları ve çöpleri toplayacak, etrafta kazaen boyanmış yüzeyleri temizleyecek ve çevreyi teslim alındığı gibi, düzgün bir şekilde İdareye teslim edecektir.
Yapıda veya yapıyı oluşturan elemanlarda düzeltilemeyecek veya zarar yada hatalı imalat yapıldığı veya aşırı oranda tamirat yapıldığı takdirde ve yapılan işlerde bu şartnamenin gereklerine uyulmadığı saptanan kısımlar reddedilecektir. Yüklenicinin imalathanesinde daha önce imalat kusuru görülmeyip sevk müsaadesi verilmiş olsa dahi reddetme işlemi yapılabilir.

Zeminlerde Yüzey Tamiratları:

Çukur, çatlak, kırık, segregasyon gibi hatalar epoksi astar ve epoksi harç ile yapılacak, 4-5 mm den daha derin ve büyük alanlı tamiratlar ise epoksi kaplamaya uygun çimento esaslı tamir harçları ile yapılacaktır.
Çatlakların derin olması ve zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yapılarak çatlak kesitinin doldurulması gereklidir. Çatlakların zaman içinde hareket ederek kaplamaya yansıması olasılığı var ise, cam elyaf ile güçlendirerek tamirat yapılması konusu degerlendirilecektir. Bazı durumlarda epoksi enjeksiyon ile nem ve su transferi engellenememektedir. Bu durumlarda çatlak kesitini ve altındaki boşlukları dolduracak reaktif poliüretan enjeksiyon uygulaması yapılmalıdır. Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulması gereken nem şartlarına ve bekleme sürelerine dikkat edilecektir.
ZEMİN, DUVAR ve TAVAN KAPLAMALARI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ:
a- Islak Mekanlar :

Tesviye işlemine geçilmeden önce tüm servis boruları (elektrik, mekanik) döşenmiş olacak ve üzerileri bol çimento harcı ile kapatılmış olacaktır. Servis elemanları döşendikten ve su tesisatı gerekli basınç uygulanarak test edildikten sonra tüm hacimler çimento bazlı izolasyon maddesi ile izole edilecektir. Yapılacak olan izolasyon duvarlarda projesinde belirtilen seviyeye kadar çıkarılacaktır. Bu işlem tamamlandıktan ve Kontrolun onayı alındıktan sonra, tesviye betonu dökme işlemine geçilecektir. Tesviye betonu bir dolu, bir boş şeklinde dökülecektir. Alüminyum mastarlar terazisinde harç ile kurulduktan sonra şap bir dolu, bir boş şekilde dökülürken yan yana gelecek olan parçaların biri en az 24 saat öncesinden dökülmüş olacaktır. Tesviye betonu döküldükten sonra kurumazdan önce üzerine sarı kum, çimento atılacak, alüminyum mastar veya mala ile düzgünce bitirilecektir. Terazisinde olmayan, yüzeyinde şekil bozuklukları veya çatlaklar olan şaplar Kontrol tarafından söktürülüp yeniden yaptırılacaktır.


Döküm yapılırken kısa istikamette 1m’lik şeritler, bir boş bir dolu olacak şekilde birgün bir kısmı birgün bir kısmı, dökülecek (bir dolu bir boş) ikinci günde de 1m’lik boş şeritlere şap dökülecektir. Kesinlikle şap dökümü mekanlara bir kerede dökülmeyecektir. Şap 500 dz. olacak ve muhteviyatı kum, çimento ve ince granürlü çakıl (kutrivi) olacaktır. Tesviye betonu dökülmeden önce katların kotları çıkarılacak ve Kontrolün onayı alınarak kotlar kararlaştırılacaktır. Döşemesi bitirilmiş yerler en az 2 gün sabah ve akşam olmak üzere sulanacaktır.
a. İç Cephe Sıva İşleri:

Sıva işlemine geçilmeden önce, sıvanacak yüzeyler her türlü kir ve atıkdan temizlenecek ve sıva atılacak tüm yüzeyler en az bir defa sulanacaktır. Dilatasyon yerlerinde sıva ayrı olacaktır.

Birinci el atılmadan önce tüm duvar yüzeyleri sulanacaktır. Birinci el sıva 1:3 (çimento, kum) karışımında olacak ve kalınlığı 0.5cm’yi geçmeyecektir. Tatbik edilecek olan birinci el sıva 3 gün süre ile sulanacaktır.
Birinci el sıva iyice sertleştikten sonra üzerine ikinci el sıva tatbik edilecektir. İkinci el sıva işlemine başlanmadan önce projede belirtilen ahşap kapı kasaları sıva payları verilerek ankraj demiri ve poliüretan köpük ile duvarlara tutturulacaktır. Ankraj demirleri kasalar üzerine her 50cm’e bir tane gelecek şekilde monte edilecektir. Ankraj demirlernin boyu minimum 15 cm olacaktır. İkinci el sıva atılmadan önce tüm beton ve duvar birleşim yerlerine sıva bandı tutturulacaktır. İkinci el sıvanın karışımı 1:2:8 (çimento, kireç, kum) şeklinde olacaktır. İkinci el sıva yüzeyleri alüminyum mastarla tesviye edilecektir. Ortalama olarak 2

m. mesafelerle ano denilen düzeltme hatları yapıldıkdan sonra sıva işlerine başlanacaktır. Yapılacak olan anolar dikey olarak hazırlanacak ve hepsi de şakülünde olacaktır. Şakülünde olmayan sıva Kontrol tarafından söktürülecektir. Bunun için müteahhit herhangi bir ücret talep etmeyecektir. İkinci el sıva yapılırken yatayda ve dikeyde köşeler düzgün olacaktır. Boş bırakılan mekanik ve elektrik tesisatları çevrelerine sıva çatlamalarını önlemek için, sıva filesi konulacaktır. İkinci el sıva yapılırken ideal sıva kalınlığı 2.5cm kalınlığında olacaktır.

İç kısımlara iki el çimento sıva üzerine alçı sıva uygulanacaktır. Alçı sıva duvarda düzgün ve terazide olan bir yüzey elde edene kadar kaç el gerekirse uygulanacaktır. Alçı sıva yapıldıktan sonra tüm yüzeylere birinci sınıf saten alçı sıva yapılacaktır. Saten alçı sıva tamamlandıktan sonra yüzeylere el sürüldüğü zaman kesinlikle herhangi bir tozlanma olmayacaktır. Yüzeyler pürüzsüz cam gibi kaygan olacaktır. Islak hacimlere ikinci el sıva tamamlandıktan sonra, fayans kaplanmayacak yüzeylere üçüncü el sıva yapılacaktır. İç sıva asma tavan uygulaması olacak yerlerde, asma tavan seviyesinin 15 cm. üzerinde bitirilecektir. Asma tavan yüzeylerin altında kalan kısımlarda 2 el sıva uygulanacaktır.
Dış Cephe Sıva İşleri:
Mimari projede belirtilen yerlere, 3 el dış cephe sıvası yapılacaktır. İlk önce sıva yapılacak yüzeyler her türlü inşaat artığından temizlenecektir ve bu işlem tamamlandıktan sonra yüzeylere 1. el sıva yapılacaktır.
PVC Plastik Doğramacılık İşleri:
İç mekanda gereken yerlerde kapı ve pencere yapımında kullanılacak yapım şartları BBF. 23.241/A Poz no’ da anlatıldığı gibidir.
- PVC doğrama imalatlar için kullanılacak malzemeler şunlardır;

Sert PVC kapı ve pencere doğramaları (en az 6 odacıklı) ve bu doğramalarla birlikte kullanılan yardımcı profiller,


Destek sacları, metal profiller ve kör kasa profil ve saclar.
Her türlü doğrama takımı 1. sınıf yapım ve nitelikte olacaktır. Görünen parçalar ispanyolet kolu, menteşe ve tutamak v.b. TSEK Belgeli ve doğrama ile aynı renkte olacaktır.
Doğramalardaki, her pencere kanat çerçevesi doğrama kasasına en az 2 (iki), kapı kanat çerçevesine ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilecektir,
İzolasyon contaları (EPDM lastik) ve dolgular (Poliüretan, silikon macun v.b.)
Metal takviye sacları, profilin kesit geometrisine bağlı olarak en az; orta kayıtlarda 2,00 mm et kalınlığında kutu profil, kasalarda ve kanatlarda 1,50 mm et kalınlığında U profil kullanılacaktır.
Tüm kapılara kapı altı fırçası konulacaktır.
Ahşap Doğramacılık İşleri:
Kapı Kasası

Ahşap tozu, polimer ve polimer katkılarının belli oranlarda karıştırılması ve ekstrüzyon yöntemi ile profil halinde çekilmesi ile elde edilmiş, yüzeyi sentetik reçine filmi ile suya ve neme dayanımı yüksek tutkal kullanılarak kaplanmış olacaktır. Kasanın bir tarafı 36 mm bir tarafı 24 mm kalınlığında üzerinde fitil kanalı, fitili mevcut ve geçme pervaz sistemine uygun olacaktır. Her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar ve her türlü genel giderler ve müteahhit karı dahildir.


Kapı pervazı

Ahşap tozu, polimer ve polimer katkılarının belli oranda karıştırılması ve ekstrüzyon yöntemi ile elde edilmiş, yüzeyi sentetik reçine filmi ile suya ve neme dayanımı yüksek tutkal kullanılarak kaplanmış olacaktır. Kasa kanalına giren kısımda tutkalsız ve vidasız monte imkanı sağlayan tırnaklar olacaktır.


Kapı kanadı

Yüzey: Sentetik reçine filmi ile kaplanmış polimer kompozit levhadan oluşacaktır. Levha üretimi ekstrüzyon yöntemi ile yapılmış kapı modeline göre düz veya formlanmış şekilde olacaktır.

Çatkı: Özel seçilmiş, reçinesiz, budaksız, boy ekli ve %8-12 arası rutubete kadar fırınlanmış ahşaptan oluşacaktır.

Dolgu: Petek kraft dolgulu olacaktır.

Yüzey çatkı ve dolgunun preslenmesi esnasında suya ve neme dayanıklı tutkal kullanılarak kapı kanadı teşkil edilecektir.

Aksesuar: En az iki adet içten çıkmalı yönsüz menteşe kullanılacaktır. Kilitler 18 mm ayna genişliğinde ve oda kilitli olacaktır. 5 yıl garantili ve TSE belgeli olacaktır.

Ürünün tamamı için B1 sınıfı zor yanan malzeme test raporu bulunacaktır.
Ahşap Doğramacılık İşleri:

Kapı Kasası

Ahşap tozu, polimer ve polimer katkılarının belli oranlarda karıştırılması ve ekstrüzyon yöntemi ile profil halinde çekilmesi ile elde edilmiş, yüzeyi sentetik reçine filmi ile suya ve neme dayanımı yüksek tutkal kullanılarak kaplanmış olacaktır. Kasanın bir tarafı 36 mm bir tarafı 24 mm kalınlığında üzerinde fitil kanalı, fitili mevcut ve geçme pervaz sistemine uygun olacaktır. Her türlü malzeme ve zaiyat, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşımalar ve her türlü genel giderler ve müteahhit karı dahildir.
Kapı pervazı

Ahşap tozu, polimer ve polimer katkılarının belli oranda karıştırılması ve ekstrüzyon yöntemi ile elde edilmiş, yüzeyi sentetik reçine filmi ile suya ve neme dayanımı yüksek tutkal kullanılarak kaplanmış olacaktır. Kasa kanalına giren kısımda tutkalsız ve vidasız monte imkanı sağlayan tırnaklar olacaktır.


Kapı kanadı

Yüzey: Sentetik reçine filmi ile kaplanmış polimer kompozit levhadan oluşacaktır. Levha üretimi ekstrüzyon yöntemi ile yapılmış kapı modeline göre düz veya formlanmış şekilde olacaktır.

Çatkı: Özel seçilmiş, reçinesiz, budaksız, boy ekli ve %8-12 arası rutubete kadar fırınlanmış ahşaptan oluşacaktır.

Dolgu: Petek kraft dolgulu olacaktır.

Yüzey çatkı ve dolgunun preslenmesi esnasında suya ve neme dayanıklı tutkal kullanılarak kapı kanadı teşkil edilecektir.

Aksesuar: En az iki adet içten çıkmalı yönsüz menteşe kullanılacaktır. Kilitler 18 mm ayna genişliğinde ve oda kilitli olacaktır. 5 yıl garantili ve TSE belgeli olacaktır.

Ürünün tamamı için B1 sınıfı zor yanan malzeme test raporu bulunacaktır.

BİTKİSEL PEYZAJ İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ:
Bitkisel Peyzaj İşleri
Genel Standartlar:

Yüklenici, bitkisel peyzaj uygulama işlerini; bitkisel peyzaj projesine ve özel teknik şartnamesindeki ölçüt ve tanımlara uygun olarak yapacaktır.


Bitkilerin Temini:

Bütün bitkiler bitkisel peyzaj projesinde ve özel teknik şartnamesinde belirtilen bilimsel isimlerine ve istenilen özelliklere (form, renk, boy, yaş, kap tipi vb.) uygun olacak, bütün bitkiler planlarda ve yazılı belge raporlarda belirtilen özelliklerde, doğrudan doğruya bir Devlet Fidanlığından veya en az Devlet Fidanlığı standartlarında üretim yapan özel fidanlıklardan sağlanacaktır.


İdare fidanların temin edileceği fidanlığı ve alınacak fidanları yerinde görme hakkına sahiptir. Bunun için üç kişiyi geçmeyecek teknik heyetin masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Değişiklik yapılması gerektiğinde yüklenici, denetim veya kontrol görevlisinin yazılı oluru alındıktan sonra uygulama yapılacaktır. Nakliye ve işçilik müteahhide aittir. Bitkiler hangi cins araçla taşınırsa taşınsın, yükleme, nakliye ve indirmeye dayanacak nitelikte dikkat ve özenle ambalajlanacak, nakliye için her türlü koruma önlemi alınacaktır. Alınan tüm önlemlere rağmen kökler, dallar veya sürgünler kırılıp zarar görürse, bunlar keskin bir budama makasıyla, dikkatle budanarak temizlenecektir. Şayet tahribat büyük olursa dikimde kullanılmayacaktır.
Sertifika:

Kullanılacak bitkisel materyal (fidan, fide, çim tohumu) ile gübre ve kimyasal maddelerin, bitkisel peyzaj projesinde ve özel teknik şartnamesinde belirtilen niteliklere uygunluğunu kanıtlayacak ilgili kamu kuruluşlarınca (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.S.E...gibi) verilmiş olan belge ve sertifikalara sahip olmaları aranacaktır.


Su:

Yapısal ve bitkisel peyzaj hizmetlerinin her aşamasında kullanılacak su, içme suyu standartlarında olacak, Yüklenici tarafından yerinde ya da bedeli ödenerek getirilmesi sağlanacaktır. Özel kaynaktan alınacak suyun, fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri yapılarak, kullanılması için Peyzaj Kontrol Mühendisinin ya da Kontrol Amiri’nin onayı alınacaktır. Su temini geçici kabul onayına kadar yüklenici tarafından, geçici kabul onayından sonra idare tarafından sağlanacaktır.


Kimyasal Maddeler:

Peyzaj işlerinde kullanılacak her türlü kimyasal maddeler (yabani ot öldürücü/ herbisit, böcek öldürücü/insektisit, mantar öldürücü/fungisit ilaçlar ile bitki besin maddeleri, büyümeyi ve toprağı düzenleyici maddeler vb.) canlıları ve çevreyi olumsuz yönde etkilemeyeceği kanıtlanmış, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayından geçmiş olacaktır.


Gübreler:
Organik Gübre

Organik gübrenin içinde çürümeden kalmış hiçbir sap, saman, tohum, yaprak, kağıt vb. organik maddeler ya da taş, kum, çakıl, toprak, metal ve plastik parçalar gibi yabancı maddeler bulunmayacak, hiç bir fena koku yaymayacak, koyu kahverenginde, yeterince nem içerecek, elenebilecek nitelikte olacak, tozacak kadar kuru ve kesekli olmayacaktır.


Kimyasal ve Sıvı Gübreler:

İz elementler ve bitkide büyümeyi düzenleyen bileşikler de, bu kapsamda ele alınacaktır. Peyzaj projesi ve özel teknikşartnamesi gereği, kontrol mühendisinin onayı ve yüklenicinin sorumluluğunda kullanılacaktır. Kimyasal ve sıvı gübreler çevreyi olumsuz yönde etkilemeyecek, ilgili Kamu Kuruluşu onayından geçmiş ve belgelenmiş olacaktır.


Toprak Düzenleyiciler:

Peyzaj mimarı tarafından teknik özellikleri ve kullanma yöntemi tanımlanarak, kontrol mühendisinin onayı ve yüklenicinin sorumluluğunda kullanılacaktır.


Bitkisel Çürüntü (Kompost):

Hiçbir zaman ibreli ağaç korulukları ve ormanlarından yada 'erica' fundalıklarından alınacak bitkisel çürüntü, kompost olarak kullanılmayacaktır.


Torf:

Peyzaj mimarının önerisi doğrultusunda, çiftlik gübresi ile karıştırılıp fermente olması sağlanarak, tüf, pomza mıcırı ya da kum ve tarımsal perlitle karıştırılarak kullanılacaktır.


Perlit:

Özel şartnamesinde belirtilen ya da Peyzaj Mimarının önerdiği miktarlarda kullanılarak; toprak karakterinin iyileştirilmesi, çim ekimi, çiçek kasaları ve çatı bahçeleri için harç hazırlanması, ısı yalıtımı ve hafif beton üretimi amacı ile kullanılacaktır.


Kum:

Toprak karakterinin iyileştirilmesi ve üretim ortamı hazırlamak üzere kullanılacak dere kumu, en fazla 1.5 mm boyutunda, dişli ve temiz olmalı, çok az silt içermeli, kireç ve tuz bulundurmamalıdır. Drenaj kanalları içine ya da çiçek kasalarının altında kullanılacak kum 3-7 mm çapında yıkanmış, eş boyutlu ve yuvarlak olması tercih edilmelidir.


Toprak
Üst Toprak:

Üst toprağın içinde, bir boyutu 50 mm' yi geçen taş, çakıl ve kireç parçaları ile akaryakıt sızıntısı, katran, yağlar ve yağlı maddeler ile moloz, plastik ve pis atıklar kesinlikle bulunmayacak, bunlarla bulaşık olmayacaktır. Üst toprağın içinde, bir boyutlu 50 mm' den az taş ve çakıllar, ağırlık olarak en çok % l5 oranında bulunabilir. Üst toprağın pH değeri 6.0 ile 7.5 arasında olacaktır. Ekim ve dikim amacıyla gerekli minimum üst toprak derinlikleri: Çim alanlarda en az 15 cm, çalı dikim alanlarında en az 40 cm olacaktır.

Alt Toprak:

Alt toprak dolgusu için, kireç kongresyonlarının yoğunlaşmadığı B horizonu ile C horizonunun üst kısmının kullanılması gerekmektedir.


İkincil Nitelikte Toprak:

Yalnız alt toprakta yapılacak dolgu ve tesviye işlerinde, Peyzaj mimarının onayı ile kullanılacaktır. Alt toprak dolgusu amacıyla çok killi ya da çok kumlu toprakların tek başına dolgusundan kaçınılmalı, karıştırma işlemi yapılması halinde kullanımına izin verilmeli, içinde inşaat atıkları ve istenmeyen kaya, organik atıklar bulundurmamalıdır.


Peyzaj İşleri ve İşçilik:
Yüklenici herhangi bir çalışmaya başlamadan (planın araziye aplikasyonu, arazi biçimleme, toprak hazırlığı, tesviye, dikim, çim ekimi işleri vb gibi) peyzaj kontrol mühendisine en az 48 saat önceden yazılı olarak bildirecektir.
Bitkisel Uygulama Plan Aplikasyonu:
Altyapı ve alan kullanım birimlerine ilişkin yapısal uygulama işleri tamamlanıp, üst toprağın; çevresindeki yol, otopark, kaldırım, bordür, havuz vb. peyzaj yapılarının bitmiş kotlarında serilmesi, kaba tesviyesi bitkisel uygulama teknik şartnamesine uygun olarak arazinin ekim ve dikime hazırlık işlemleri yapılıp, ağaç, çalı ve çiçeklerin dikim yerleri ile çim ekim alan sınırları çizilerek, bitkisel uygulama aplikasyon işlemleri tamamlanacaktır. İşaretlemede kullanılacak kazıklar üzerine; bitki tür ve cinsleri ile boy tanımları yazılarak fidanların dağıtımı sonrasında plan ve etiketlerle uygunlukları kontrol edildikten sonra dikime geçilecektir.
Makina ve Elle Yapılacak İşler:

Bu şartnamede tanımlanan tüm işler, peyzaj projesinde ve özel teknik şartnamesinde belirtildiği biçimde ya da keşfe esas birim fiyat ve tarifleri dikkate alınarak, onaylanacak uygun makineler kullanılarak ya da elle yapılacaktır. Mevcut ağaçların altında ve çok yakın çevresinde, dar yerlerde ya da her hangi bir nedenle makineyle çalışmanın mümkün olmadığı hallerde işler elle yapılacaktır. Uygulama sırasında, alanda makineli çalışmaların yapılmasından sonra elle yapılacak işlerin yapımına geçilecek, zorunlu olmadıkça elle küçük alanlara ve önceden elle çalışma yapılan alanlara makine sokulmayacaktır. Çapalama, ot temizliği ve gübre karıştırma gibi işlerde tek akslı bahçe kültivatörü kullanımı ile hizmetin hızlı ve sağlıklı yapılması sağlanacaktır.


Sahanın Temizlenmesi:
Otsu ve Odunsu Bitkilerden Arındırma

İlk toprak işlemesinden hemen önce, alanda mevcut her türlü yabani ot ile kaldırılması kesinleşmiş çalı ve ağaçlar, el ya da makineyle dipten kesilecek, artıklar alan dışına atılacak ya da uzak bir köşede yakılarak külleri alana serpilecektir. Korunmasına karar verilen ağaç ve çalılara zarar vermemek koşulu ile alanın yabani otlardan arındırılması işlemi, peyzaj kontrol mühendisinin onayı ile bir ot öldürücü ilaç kullanılarak yapılabilir. Yüzeysel temizlik sonrası bitkiler sürgün vermeden, toprak işlenerek kökler açığa çıkarılarak, kuruması sağlanacaktır. Saz, kamış ve ayrık gibi kökleri derine giden bitkiler teker teker yeniden sürgün vermeyecek şekilde sökülerek yakılacak ya da uzaklaştırılacaktır.


Taş ve Molozdan Arındırma

Otsu ve odunsu bitkilerin temizlenmesinden sonra ya da bu işlemle birlikte, herhangi bir toprak işlemesine başlamadan önce, proje sahasında mevcut bütün iri taş, çakıl, tuğla, beton parçaları, metal, tahta, moloz ve çöpler toplanarak uzaklaştırılacaktır.

Sahanın İşlenmesi:
Alt toprak tesviyesi yapılmış alanlara üst toprak serilmeden önce, alt toprak 15 cm. derinliğinde, elle ya da uygun bir makineyle işlenip kabartılarak, üzerine, alanda depolanmış ya da peyzaj kontrol mühendisinin uygun göreceği bir alandan getirilecek üst toprak, aşağıdaki derinliklerde ve her tarafta eş dağılımlı serilecektir.

UYULACAK STANDARTLAR:

Projede belirtilen imalatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması idare ve peyzaj kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri” Projelendirme ve İnşaat İşleri İle İlgili Türk Standartları (TSE)

Her imalatın veya malzemenin ilgilisi TSE, DIN, ISO standartları

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası “Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri Bitkisel Uygulama İşleri

Genel Teknik Şartnamesi”Bankası Şartnameleri

)

iEK OLARAK
Kanunlar

İmar Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri

Yapı Denetim Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri

Kamu İhale Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri

Fikir ve San’at Eserleri Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri

Kıyı Kanunu, değişiklikleri ve ilgili yönetmelikleri


Yönetmelikler

Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliği

Tip İmar Yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat

Eserleri Yarışma Yönetmeliği

Gürültü Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Heliport Yönetmeliği

Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

Kazı, Temel ve Dolgu İşleri:

Arsa üzerinde herhangi bir işleme başlamadan once, binanın yerleşimi, kotlar ve röper noktası hakkında Kontrol’dan bilgi alınacak bu doğrultuda işlemler başlayacaktır.

Kontrolun onayı alınmak koşulu ile inşaatın üzerine oturacağı arazi parçası ile inşaat için gerekli arazi üzerindeki çöp, moloz, ağaç, ağaç kökü nebat. v.b. elemanlar sıyrılıp, sökülüp, kaldırılıp temizlenecektir. Arazinin temizliğinden ve tesviyesinden çıkacak gereksiz artık malzemeler yasa ile belirlenmiş çöplük arazilerine bekletilmeden taşınacaktır. Gerek tesviye, gerekse temel, kanal kuyu v.b. amaçlar için yapılacak kazılardan önce ilgili daireler, ilgili Belediye, Su işleri Dairesi, Telekominikasyon Dairesi, K.T Elektrik Kurumu ile istişare edilecek, kazılar esnasında ortaya çıkan muhtemel boru, kablo, kanal v.b. elemanlar için müteahhitçe gerekli önlemler alınacaktır. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda olabilecek zarar ziyanla yeniden yapım masraflarından müteahhit sorumlu tutulacaktır.

Binanın arazi üzerine çizilmesi (aplikasyon) kontrol tarafından tutanakla müteahhide teslim edilen ve hudutları kesin belirlenmiş arazi üzerine bina projesine uygun olarak ve kontrol denetiminde ip iskelesi kurularak akslar işaretlenecek ve temeller yere kireç ile işaretlenecektir. Aks ipleri sökülmeden kontrolun aplikasyon onayı alınacak ve bu onaydan sonra kazı işlemlerine geçilecektir. Kontrolun onayı mutlaka yazılı alınacaktır. İp iskelesi bağlantı kirişleri, perde ve kolon aplikasyonuna kadar muhafaza edilecektir. +/- 0.00 kotu kontrol tarafından bu aşamada müteahhide verilecek ve bu kot inşaat süresince kaybolmayacak yer ve şekilde, gerekli hallerde yararlanmak veya kontrol amacı ile kullanılmak üzere sabitlenecektir. Kontrolun onayı olmadan yapılan aplikasyon işlemlerinden doğabilecek hataların telafisinden müteahhid sorumlu olacaktır. Dolayısı ile tüm aşamalarda kontrolun onayı alınacaktır. Diğer tüm hususlarda İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve İlgili resmi kurumların tarifleri esas alınacaktır.

Betonarme İmalatlara ait Tüm İnşaat İşleri:

Yapılacak olan tüm hazır beton imalatlar ilgili projesinde belirtilen sınıfta olacaktır. Beton imalatın hazırlanması, taşınması, yerine dökülmesi, kalıplarının hazırlanması, sökülmesi, demir donatılarının yapılması, kalıp iskeleleri, betonun korunması, test ve numuneler sözleşme eki İnşaat İşleri Genel Şartnamesine uygun yapılacaktır. Beton imalatı sırasında İş Güvenliği mevzuat ve kanunlarına uyulacaktır.
Zemin Kat ile Normal Katlara Kaba İnşaat İşleri:

Projesinde gösterilen mahallere aşağıda tarifi verilen duvar imalatları yapılacaktır. Kapı üstlerine yine aynı malzeme evsafında özel lentoları yerleştirilecektir. Gerekli olan ön sıvalar ile boya öncesi son sıvalar ve alçı imalatları tariflerine uygun yapılacaktır.


Zemin, Duvar ve Tavan Kaplama İşleri:
Zeminlerde gerekli izolasyonla yapılacak ve tesviye tabakası son imalat kotuna uygun serilecektir. Asma tavan dübellemeleri iş güvenliği açısından ağırlık testine tabi tutulacak, gerekli olması durumunda çelik dübeller kullanılacaktır.
Her Türlü Ahşap, PVC, Alüminyum ve Demir Doğrama vb. İşleri:

Tüm imalat numune ve katalogları İdareye verilecek, onayını müteakip sipariş edilecektir.


Her Türlü Kaplama ve Tamamlama İşleri:

Tüm imalat numune ve katalogları İdareye verilecek, onayını müteakip sipariş edilecektir.


Her Nevi Çatı Örtüsü ve İzolasyon İşleri:

Çatı izolasyonlarında imalatçı firmanın önerileri ve uygulama teknikleri dikkate alınmakla birlikte genel teknik ve imalat tariflerine uygun yapılacaktır.


Dış Cephe İşleri:

Tüm malzeme numune ve katalogları İdareye teslim edilecek, uygun görülen firmaların ürünlerine ait renk kartelasından seçilecek malzemeler kullanılacaktır.

Yer Altı Atık Suyu Sistemi İşleri:

Genel Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde bina çıkışlarına uygun pis su hattı rögarları yapılacaktır. Rögar derinlik, çap ve giriş-çıkış ağızları yerine uygun olacaktır. Kanalizasyon ile drenaj yağmur suyu hatları ayrı ayrı olmak üzere en yakın ve uygun kottaki Belediye hattına bağlanacaktır.


Çevre Tanzimi, Yapısal ve Bitkisel Peyzaj İşleri:

Bina çevresinde bulunan tüm moloz ve inşaat atıkları temizlenecek ve Belediye moloz döküm sahasına götürülerek atılacaktır. Sahanın tesviyesi uygun kota gelinceye kadar yapılacaktır. Projesinde belirtilen zemin (andezit, asfalt vb.) ve merdiven kaplamaları, tretuvarlar ve bordürler Genel ve Özel Teknik Şartnamelerine uygun yapılacaktır. Bitkisel peyzaj için İdarenin görüşü alınacak, gübreleme, nebati toprak, çim ve istenilen bitkiler mevsim şartları da dikkate alınarak işin uzmanı kişilere yaptırılacaktır.


Sosyal Alanlara Ait İnşaat İşleri:

Bodrum katta yapılacak olan yüzme havuzu ve müştemilatı, fitness salonu, hamam, sauna, fin hamamı vb. yerlerin tasarımları imalatçı firma tarafından detaylandırılacak ve İdarenin tasdikinden sonra imalata başlanacaktır. Hamamda yapılacak tasarımda özgün Türk hamamı tasarımı dikkate alınacak, en az 2 adet mermer kurna yapılacak, bataryaları pirinç olacaktır. Hamam göbek taşı etrafına 20 cm genişlik 10 cm derinlikte oluk kanal yapılacak, üzeri delikli mermer ızgara ile kapatılacaktır.
Yüklə 91,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə