Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125a



Yüklə 0,56 Mb.
səhifə1/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#54024
  1   2   3   4   5   6

Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi”

fənnindən test sualları

Qruplar 4125a1, 4125a2, 1214a, 2214a

Düzgün variantlar A

1.Ayaqları mühafizə etməyən fərdi mühafizə vasitəsini qeyd et.

 1. İzolə edilmiş ayaqaltılar

 2. Üzünboğaz çəkmə

 3. Qaloş

 4. Boğazlı qaloş

 5. Keçə çəkmə

2.Nəfəs orqanlarını mühafizə etməyən fərdi mühafizə vasitəsi hansıdır.

 1. Dielektrik əlcəklər

 2. Əleyhqazlar

 3. Pnevmatik maska

 4. İzoləedici respirator

 5. Şlemlər

3.Havadaki oksigenin miqdarı 16%-dən az olduqda hansı fərdi mühafizə vasitəsindən istifadə edilir

 1. İzoləedici əleyhqaz

 2. Süzgəcli respirator

 3. İzoləedici respirator

 4. Əleyhqazlar

 5. Şlem maska

4.Yüngul işlərdə havanın optimal qiymətini qeyd et; 0C ilə

 1. ( 22 – 25 )

 2. ( 15 -18 )

 3. ( 18 - 21 )

 4. ( 26 – 28 )

 5. ( 28 – 30 )

5.Orta ağırlıqlı işlərdə hava temperaturunun ( 0C ilə ) optimal qiymətini qeyd et.

 1. ( 18 – 20 )

 2. ( 14 – 16 )

 3. ( 16 – 18 )

 4. ( 20 – 23 )

 5. ( 24 – 26 )

6.Ağırişlərdə otaq havası temperaturunun ( 0 C ilə ) optimal qiymətini qeyd et.

 1. ( 18 – 21 )

 2. ( 13 – 15 )

 3. ( 15 – 18 )

 4. ( 20 – 23 )

 5. ( 22 – 25 )

7.Qəza işıqlandırması işçılərin sayı neçədən artıq olduqda quraşdırılır.

 1. 50-dən artıq

 2. ( 10 – 20 )

 3. ( 21 – 30 )

 4. ( 31 – 40 )

 5. ( 41 – 50 )

8.Qəza işıqlandırılması hansı halda tətbiq edilir.

 1. İşçı işıqlandırma heç olmadıqda

 2. İşçi işıqlandırma zəif olduqda

 3. Közərmə lampası göz qamaşdırıcı vəziyyətdə olduqda

 4. Lampaların bir hissəsi sıradan çıxdıqda

 5. Güclü qasırğa olduqda

9.Qəza işıqlandırmasının qida mənbəsini göstər.

 1. Sabit cəryan mənbəyindən ( batareya, qenerator )

 2. Transformator

 3. Transformator dolağı

 4. Yerləbirləşdirmə sistemindən

 5. Qaz peçindən

10.Cərəyan şiddətinin buraxıcı qiymətini müəyyən et; mA ilə.

 1. 10 – 15

 2. 0,5 – 1,5

 3. 20 – 50

 4. 60 – 80

 5. 90 – 100

11.Cərəyan şiddətinin hansı qiyməti öldürücüdür ; mA ilə.

A) 10 - 15

B) 20 – 50

C) 60 – 80

D) 0,5 – 1,5

E)) 90 – 100



12.İşıqlandırıcıların düzülüş formasını qeyd et.

Düzbucaq


Ücbucaq

Kvadrat


Beşbucaqlı ulduz

İxtiyari


13.İşıqlandırıcıların düzülüş formasını qeyd et.

 1. Şahmat

 2. Düz xətt

 3. Ücbucaq

 4. Kvadrat

 5. İxtiyari

14.Cərəyan şiddətinin 90 – 100 mA-dən yuxarı qiymətinin təsir müddəti neçə saniyəyə qədər olduqda ürəyə təsir etmir.

 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 4

 5. 5

15.Gərginliyin qiyməti 1000V-a qədər olduqda yerləbirləşdirmə sisteminin müqavimətini müəyyən et.

 1. 4 Om

 2. 2 Om

 3. 8 Om

 4. 10 Om

 5. 20 Om

16.Gərginliyin qiyməti 1000 V-dan artıq olduqda yerləbirləşdirmə sisteminin müqavimətini müəyyən et; Om ilə

 1. 10

 2. 4

 3. 6

 4. 16

 5. 20

17.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil.

 1. Kecə çəkmələr

 2. İzoləedici ayaqaltılar

 3. Qaloşlar

 4. Rezin xalçalar

 5. Dielektrik əlcəklər

18.Bunlardan hansı elektrikdən fərdi mühafizə vasitəsi deyil.

 1. Yoxlama ölçü cihazları

 2. İzoləedici kəlbətinlər

 3. Ştanqlar

 4. Məftil qarmaqları

 5. Dəstəyi izoləedici alətlər

19.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorunmaq üçün hansı mühafizə quruluşundan istifadə edilmir.

 1. Transformator dolağından

 2. Mühafizə yerləbirləşməsindən

 3. Mühafizə sıfırlamasından

 4. Avtomatik açma quruluşlarından

 5. Bloklama sistemindən

20.Yerləbirləşmədə məqsədi göstər.

 1. İşçini xilas etmək

 2. Avadanlığı xilas etmək

 3. Texnoloji prosesi xilas etmək

 4. Təhlükəsizlik texnikası mühəndisini xilas etmək

 5. Otağı xilas etmək

21.Yandan ikitərəfli işıqlandırmada t.i.ə. minimum qiyməti otağın hansı məsafəsində ölçülür.

 1. Otağın ortasında

 2. Pəncərənin yaxınlığında

 3. Əks tərəfdəki pəncərənin yaxınlığında

 4. Otağın II yarısının ortasında

 5. Otağın I yarısının ortasında

22.Süni işıqlanmanın hansı növü yoxdur.

 1. Divardan əks olan işıq

 2. Ümumi

 3. Yerli

 4. Qəza

 5. Ümumi və yerli(birgə)

23.Təbii işıqlanma nə işığı ilə həyata keçirilir.

 1. Günəş işığı

 2. Ay işığı

 3. Batareya işığı

 4. Avtomaşın işığı

 5. Lampa işığı

24.Təbii işıqlandırma hansı amildən asılı olmayaraq dəyişir.

 1. Ayın görünməsindən

 2. Günün vaxtından

 3. Fəsillərdən

 4. Meteoroloji amillərdən

 5. Havanın buludlu olub olmamasından

25. əmsalının adını qeyd et.

 1. Təbii işıqlanma əmsalı

 2. İşığın sınma əmsalı

 3. İşığın sürəti

 4. İşığın termik ekvivalenti

 5. Kitab oxuyarkən yaxşı görmə məsafəsi ( e= 25 sm )

26.İstehsalat binalarında təbii işıqlanmanın hansı növündən istifadə olunmur.

 1. Döşəmədə

 2. Yandan birtərəfli

 3. Yandan ikitərəfli

 4. Üstdən

 5. Üstdən və yandan

27.İşığı 80% -ə yaxın əks etdirən divar, tavan və başqa amillərin rəngini qeyd et.



 1. Sarı

 2. Mavi

 3. Yaşıl

 4. Qırmızı

a28.Yandan birtərəfli işıqlandırmada təbii işıqlanma əmsalının minimum qiyməti otağın ( horizontal müstəvi üzərində ) harasında ölçülür.

 1. Otaq daxilində pəncərədən maksimum uzaqda

 2. Pəncərəyə yaxın nöqtədə

 3. Otağın I yarısının ortasında

 4. Otağın tam ortasında

 5. Otağın II yarısının ortasında

29.Addım gərginliyi altına düşmüş adama hansı amilin çox və ya böyük olması mənfi təsir göstərə bilər.

Addımı


Boyu

Qolların uzunluğu

Çəkisi

Yaşı


30.Hesabatlarda insan addımının orta qiymətini qeyd et; metr ilə.

0,8


0,4

0,6


0,9

1,0


31.Az təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

42 V


12 V

22 V


32 V

60 V


32.Yüksək təhlükəli binalarda gərginliyin hansı qiymətə qədəri təhlükəsiz hesab edilir.

 1. 36 V

 2. 16 V

 3. 26 V

 4. 46 V

 5. 60 V

33.İnsan bədəninin hansı hissəsindən keçən cərəyan daha təhlükəlidir.

 1. Qol-boyun

 2. Qol-qol

 3. Qol-ayaq

 4. Sağ qol-sağ ayaq

 5. Ayaq-ayaq

34.İnsan bədəninin hansı hissəsindən keçən cərəyan öldürücüdür.

 1. Sol qol-sağ ayaq

 2. Qol-ayaq

 3. Sol qol-sol ayaq

 4. Qol-qol

 5. Ayaq-ayaq

35.Elektrikdən zədələnmə təhlükəsinə görə otaqlar neçə yerə bölünür.

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 7

36.İşıqlanmanın ölçülməsi üçün olan cihazın adını qeyd et.

 1. Lüksmetr

 2. Anemometr

 3. Aspirator

 4. Hidrometr

 5. Termoqraf

37.Təbii işıqlandırma əmsalının qiyməti 0,1%-dən aşağı olan binalarda işləyən işçılərə süni sürətdə ultra bənövşəyi şualar harada verilir.

 1. Fotari kabinetində

 2. Müdirin kabinetində

 3. Əmək mühafizəsi kabinetində

 4. Həmkarlar ittifaqının kabinetində

 5. Baş mühəndisin kabinetində

38.İşçilərə ultra bənövşəyi şua neçə dəqiqə müddətində verilir.

 1. 3

 2. 5

 3. 7

 4. 9

 5. 10

39.İstehsalatda yaranan səs-küy bioloji qıcıqlandırıcı kimi nə yaratmır.

 1. Diş ağrısı

 2. Yorğunluq

 3. Diqqətsizlik

 4. Baş ağrısı

 5. Əsəblik

40.Səs-küylü yerlərdə işləyənlərdə hansı peşə xəstəliyi yaranır.

 1. Eşitmə orqanlarının xəstəliyi

 2. Gözlərin yaxşı görməməsi

 3. Əsəb xəstəliyi

 4. Nəfəs yolları xəstəliyi

 5. Çəkinin həddən artıq artması

42.Səsin hiss olunması ücün səs dalğaları müəyyən qədər nəyə malik olmalıdır.

 1. Qüvvəyə

 2. Sahayə

 3. Kütləyə

 4. Qiymətə

 5. İşığa

43.İnsanın daxili orqanları 6 – 9 hs tezliklə rəqs edir.Əgər avadanlıqda yaranan titrəyişin rəqs tezliyi 6 – 9 hs həddində olarsa nəyi dəyişmək lazımdır.

 1. Araqatını

 2. Adamı

 3. Avadanlığın rəngini

 4. Otağın havasını

 5. Texnoloji prosesi

44.Yerli titrəyişə qarşı fərdi mühafizə vasitəsini qeyd et.

 1. Xüsusi əlcəklər

 2. Dəbilqə

 3. Kombinezon

 4. Əleyhqaz

 5. Antifonlar

45.Səs və titrəyişi olçən kombinəedilmiş cihazı qeyd et.

 1. İŞV – 1

 2. Ş - 63

 3. Ş – 71

 4. VİP – 4

 5. VİP – 2m

46.Elektrik zədələnməsinə aid olmayanı qeyd et.

 1. Elektrik xətti

 2. Elektrik işarələri

 3. Elektrik yandırması

 4. Elektrik zərbəsi

 5. Elektrooftalmiya

47.Elektrooftalmiyada elektrik qövsünün tərkibində olan ultra bənövşəyi və infraqırmızı şüalar hansı orqanı zədələyir.

 1. Gözü

 2. Başı

 3. Əli

 4. Üzü

 5. Ayağı

48.İnsan bədəninin müqaviməti böyük həddə 800 – 100000 Om həddində dəyişir.Hesabatlarda bu qiymət neçə qəbul edilir.

 1. 1000

 2. 2000

 3. 4000

 4. 10000

 5. 1500

49.İnsan qulağının aşağı eşitmə həddinin təzyiqini qeyd et.

 1. 2*10-5 Pa

 2. 2*10-2 Pa

 3. 2*10-3 Pa

 4. 2*10-4 Pa

 5. 2*10-6 Pa

50.Səsin eşitmə orqanlarında ağrı yaratdığı qiyməti qeyd et.

 1. 2*102 Pa

 2. 2*10 Pa

 3. 2*103 Pa

 4. 2*104 Pa

 5. 2*105 Pa

51.Normal insan qulağı hansı tezlik həddində olan səsləri qəbul edə bilir.

 1. ( 16 – 20000 ) hs

 2. ( 10 – 10000 ) hs

 3. ( 12 – 12000 ) hs

 4. ( 14 – 14000 ) hs

 5. ( 16 – 18000 ) hs

52.Səs intensivliyinin ( J ) eşitmə hüdudundakı intensivliyə ( J0 ) olan loqaritmik nisbətinə səsin şiddət deyilir

; ? vahidini qeyd et.

 1. Desibel

 2. Hers

 3. Kilocoul

 4. Paskal

 5. Kq/m2

53.Səs təzyiqinin səviyyəsi ; dB-dir.Burada P0- nəyi xarakterizə edir.

 1. Eşitmə astanasında səs təzyiqi

 2. Adi danışıq təzyiqi

 3. Hündürdən danışmadakı təzyiq

 4. Qulaqda ağrı verən səs təzyiqi

 5. Qulaq pərdəsini dağıdan səs təzyiqi

54.İstehsalat səs-küyü hansıdır.

 1. Mexanizmlərin sürtünməsindən alınan səs

 2. Teatrdan alınan səslər

 3. Ağac yarpaqlarından yaranan səslər

 4. Çoxlu insanların qarma qarışıq səsləri

 5. Müğənninin oxumasından yaranan səs

55.Titrəyişlə insanın hansı orqanı təmasda olduqda yerli titrəyiş adlanır.

 1. Əli

 2. Ayağı

 3. Başı

 4. Bədəni

 5. Oturaq vəziyyətdə olması

56.Bunlardan hansı titrəyişin fiziki parametri deyil.

İstilik


Tezlik

Rəqs amplitudu



Sürət

Təcil


57.Titrəyiş sürətinin ən kiçik hiss olunan qiymətini qeyd et.

 1. ( 5*10-6)

 2. ( 5*10-2 )

 3. ( 5*10-3)

 4. ( 5*10-4)

 5. ( 5*10-5)

58.Titrəyişin avadanlıqdan özünlə keçməsinin qarşısının alınması ücün nədən istifadə edilmir.

 1. Polad məftillərdən

 2. Lifli materiallardan

 3. Rezindən

 4. Polad yaylardan

 5. Keçə materialından

59.Sənaye müəssisələrində alınan səslərin tezliyi diapazonunu göstər.

 1. ( 37,5 – 9600 ) hs

 2. ( 27,5 – 7600 ) hs

 3. ( 29,5 – 7900 ) hs

 4. ( 31,5 – 6800 ) hs

 5. ( 35,5 – 91600 ) hs

60.Oktava zolağı dedikdə neçə ədəd tezliklə sərhədlənmiş tezliklər diapazonu başa düşülür.

 1. -2

 2. -3

 3. -4

 4. -6

 5. -8

61.Hər bir oktava zolağının bir ədəd orta həndəsi tezliyi var. Bu həndəsi tezliyi müəyyən et.



















62.Səsin mənbədə azaldılmasında bu üsulların hansından istifadə olunmur.

 1. Plastik dişli çarx ötürməsini metal dişli çarx ötürməsi ilə əvəz etmək

 2. Diyirlənmə yastıqlarını sürüşmə yastıqları ilə

 3. Düz dişli çarx ötürməsini çəp dişli çarx ötürməsi ilə

 4. Zəncir ötürməsini qayış ötürməsi ilə

 5. İrəliləmə-geriləmə hərəkətini fırlanma hərəkəti ilə

63.Səsin izolə olunması üçün maşınların səs əmələgətirən hissələrinin üzərini nə ilə bağlayırlar.

 1. İzoləedici örtüklərlə

 2. Təmiz hava ilə

 3. Tozlu hava ilə

 4. Nəmli hava ilə

 5. Sexdə işləyən avadanlığın sayını artırmaqla

64.Səsin söndürülməsi məqsədilə sexin hansı hissələrinə lifli- yumşaq materiallardan hazırlanmış üzlüklər çəkilmir.

 1. Divarın xarici səthinə

 2. Otağın divarına

 3. Qapısına

 4. Aralıq divara

 5. Tavanına

65.Səsə görə akustik ekrandan istifadədə məqsəd nədən ibarətdir.

 1. Səsi qaytarmaq

 2. Səsi artırmaq

 3. Səsi söndürmək

 4. Səsi azaltmaq

 5. Səsi izolə etmək

66.Eşitmə orqanlarının mühafizəsində istifadə olunmayanı qeyd et.

 1. Pnevmotik maska

 2. Baş geyimləri

 3. Qulaqlıq

 4. Şlemofon tipli xarici antifon

 5. Tıxac formasında daxili antifon

67.Bərk cisimlərin mexaniki rəqsləri nə adlanır.

 1. Titrəyiş

 2. Səs-küy

 3. Ventilyasiya

 4. Zədələnmə

 5. Sunami

68.Oktava zolaqları üçün orta həndəsi tezliklər 8 yerə bölünür. Orta tezlik olmayanı müəyyən et.

 1. 6000

 2. -63

 3. -250

 4. -1000

 5. -4000

69.Daimi iş yerlərində səs səviyyəsinin ümumi tezliklər üzrə buraxılabilən həddi neçədir; (dBA) ilə.

 1. -85

 2. -45

 3. -65

 4. -75

 5. -95

70.Yanğınlar hansı səbəbdən baş verməz.

 1. Keyfiyyətsiz məhsulun artmasından

 2. Adi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması

 3. Texnoloji prosesin pozulması

 4. Elektrik avadanlığının həddən artıq yüklənməsindən

 5. Özbaşına alışma, statik elektrikləşmə

71.Bunlardan hansı yanğından mühafizə tədbiri deyil.

 1. Yanğınsöndürən maşın və avadanlıqları yanğın yerindən kənarlaşdırılması Yanğıntörədən səbəblərin aradan qaldırılması

 2. İnsanların və qiymətli əşyaların yanğın sahəsindən uzaqlaşdırılması

 3. Yanğının yayılması qarşısının alınması

 4. Yanğının səmərəli söndürülməsi

72.Bunlardan hansı suyun odsöndürmə xüsusiyyətinə aid deyil.

 1. Yanan maddələrin çəkisini artırır

 2. Yanan maddələri soyudur

 3. Yanma səthini soyudur

 4. Yanan maddə ilə qarışıb onun yanma effektini zəiflədir

 5. Yanacaq maddəsini yanma zonasından izolə edir

73.Yanğın zamanı suyun yanma səthinə verilmədiyi halı qeyd et.

 1. Suyun soyudularaq qar şəklində yanma zonasına vurulması

 2. Səpələnmiş axınla

 3. Stasionar və ya səyyar halda

 4. Səthi gərilməni azltmaq məqsədilə tərkibində 6,2 – 2,0 % isladıcı maye olan məhlul şəklində

 5. Lafet lüləklərindən 28 – 50 mm istifadə etməklə güclü su axını ilə

74.Müəssisədə sanitariya- məişət otaqlarına hansılar aid deyil.

 1. Sex rəisi otağı

 2. Qarderob

 3. Yemək otağı

 4. Qadınlar ücün şəxsi gigiyena otağı

 5. Yuyunma otağı

75.Ən etibarlı kollektiv mühafizə vasitəsini qeyd et.

 1. Sığınacaq

 2. Avtobus

 3. Binanın zirzəmisi

 4. Yeraltı keçid

 5. Kinoteatr binası

76.Bədənin qorunması üçün olmayan fərdi mühafizə vasitəsini qeyd et.

 1. Əleyhqaz

 2. Xalat

 3. Kurtka

 4. Yarım kurtka

 5. Jilet

77.Havanın tozlülüğünün buraxılabilən vahidini göstər.

 1. mq/m3

 2. q/m3

 3. kq/m3

 4. q/m2

 5. mq/m2

78.Havanın tozluluq dərəcəsini təyin etdikdə hansı üsulun dəqiq olduğunu qeyd edin.

 1. Çəki üsulu

 2. İndikasiya üsulu

 3. Ekspres üsulu

 4. Elektrik üsulu

 5. Optiki üsul

79.Havanın çəki üsulu ilə tozluluq dərəcəsini təyin edən cihazın adını müəyyən et.

 1. Aspirator

 2. Assiman

 3. Avqust

 4. Anemometr

 5. Qazanalizator

80.Qeyri mütəşəkkil ventilyasiya hansı vasitələrlə həyata keçirilir.

 1. Qapı- pəncərə oyuqları

 2. Döşəmə

 3. Tavan

 4. Divar

 5. Texnoloji avadanlıqlarla

81.Mütəşəkkil ventilyasiya nəyin hesabına həyata keçirilir.

 1. Xarici və daxili havanın temperaturlar fərginə görə

 2. Otağın həcminin böyüklüyünün

 3. Kiçik olmasının

 4. Yağışın yağmasına görə

 5. Nəmliyin çox olmasına görə

82.Mexaniki ventilyasiya hansı otaqlarda tətbiq edilmir.

 1. Səsli otaqlarda

 2. Toz ayrılması olduqda

 3. İstilik ayrılması olduqda

 4. Qaz ayrılması olduqda

 5. Texnoloji proses getməyən otaqlarda

83.Nisbi nəmliyi təyin edən cihazı qeyd et.

 1. Psixrometr

 2. Aspirator

 3. Lüksmetr

 4. Anemometr

 5. Qazanalizator

84.İş yerinin temperaturu necə normalaşdırılır.

 1. İşin ağırlıq dərəcəsinə görə

 2. İşin həcminə görə

 3. İşin dəqiqliyinə görə

 4. İşin keyfiyyətinə görə

 5. İşin əllə görülməsinə görə

85.Nisbi nəmliyin normadan az olması hansı orqana təsir edir.

 1. Nəfəs yollarına

 2. Ürəyə

 3. Qollara

 4. Başa

 5. Mədə- bağırsaq sisteminə

86.İş yerində istiliyin 300C- yuxarı olması nəticəsində işçilərdə hansı əlamətlər baş verməz.

 1. Soyuqdəymə

 2. Tez yorulma

 3. Tərləmə

 4. Baş ağrısı

 5. Bədəndə duz balansının pozulması

87.Üzvi toz hansıdır.

 1. Çay tozu

 2. Sement tozu

 3. Əhəng tozu

 4. Gil tozu

 5. Mineral tozu

88.Qeyri- üzvi toz olmayanı göstər.

 1. Pambıq tozu

 2. Kvars tozu

 3. Sement tozu

 4. Metal tozu

 5. Qranit tozu


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə