Hizmet projesi tekniK Şartnamesi A. İŞİn kapsamiYüklə 53,31 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü53,31 Kb.
#68694


İŞİN ADI : AKSAZ Ö.E.M.K.LIĞI 400 KİŞİLİK ER PAVYONU BİNASI, 400 KİŞİLİK ER YEMEKHANESİ, YAPILMASI HİZMET PROJESİ YAPIMI
PROJE NU. : -
HİZMET PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
A. İŞİN KAPSAMI: Söz konusu iş kapsamında AKSAZ Ö.E.M.K.LIĞI sorumluluk sahasında 400 KİŞİLİK ER PAVYONU BİNASI, 400 KİŞİLİK ER YEMEKHANESİ, YAPILMASINA yönelik her biri için ayrı ayrı mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerinin hazırlanması, deney, test, her türlü teknik analiz ve bunlara ait sonuç raporları ile metraj, yaklaşık maliyet, pursantaj ve teknik şartnamenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Proje Düzenleme Esasları, ilgili TSE, Yönetmelik, Genelgeler ve Kullanıcı Birlik ile Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı istekleri doğrultusunda aşağıda detayları açıklandığı şekilde hazırlanacaktır.
B. İŞİN KISIMLARI:


 1. Yapılacak er koğuşu binası yaklaşık 1850 m² taban alanına, 3100 m² inşaat alanına sahip, olup iki katlı olarak planlanacaktır.
 1. Yapılacak er Yemekhane binası 500 m² taban alanına sahip olup tek katlı olarak planlanacaktır. 1. İş kapsamında planlanan binalar için; kullanma suyu ve yangın su ihtiyacı belirlenerek mevcut su

deposunun özellikleri (kapasitesi, tesisat manevra odasının kullanılabilirliği ve mesafesi vb.) değerlendirilecek, gerekirse yeni ihtiyaca göre betonarme su deposu yapılması projelendirilecektir.
4. İş kapsamında planlanan binalar için; mevcut teshin merkezinin özellikleri(yeni binalara ait tasarlanacak tesisat/cihazlar için yeterli büyüklükte olup olmadığı, mesafesi vb.) değerlendirilerek, gerekirse yeni bir teshin merkezi projelendirilecektir. • İşin Süresi: 120 Takvim günüdür.


C- GENEL HUSUSLAR : 1. Bu iş kapsamında yapılacak işlere dair;
  1. İhtiyaç Listesi EK-A’da,
  1. Proje Hazırlama Kriterleri EK-B’de,


 1. Proje Hizmet Alımı kapsamında EK-A’da listelenen proje, doküman, rapor, belge vs.’nin hazırlanması gerekmektedir. Projeler EK-B’de sunulan Proje Hazırlama Kriterlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanacaktır.
 1. Projeler Kullanıcı Birlik taleplerini ve Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı (teknik, fen ve yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sınırlar içinde) içerecek şekilde hazırlanacaktır.
 1. Projeler yürürlükte olan inşaat, makine ve elektrik tesisatı ile ilgili yönetmelikler, şartnameler ve standartlara uygun olarak hazırlanacaktır.HAZIRLAYANLAR

KONTROL

ONAY 1. Proje Antetleri idare tarafından verilecek örneğe uygun olarak hazırlanacaktır ve her paftanın başında yer alacaktır. Antet üzerinde proje müellifinin adı, soyadı, unvanı, oda sicil numarası ve imzası bulunacaktır. İdarenin imzalayacağı haneler daha sonra kaşelenmek üzere boş bırakılacaktır.
 1. İş programı “Yer Tesliminden” itibaren 15 takvim günü içerisinde 4 nüsha halinde İdarenin onayına sunulacaktır. Proje üretiminin iş programına uygun olması sağlanacak, işte süre uzatımı olması halinde revize iş programı tekrar hazırlanıp İdare onayına sunulacaktır.
 1. Projeler Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına ilk etapta tek nüsha olarak üst yazı ile teslim edilecektir. Teslim edilen projelerde idare tarafından yapılan düzeltme / değişiklikler projelere işlenerek, düzeltilmiş projeler MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına onay için teslim edilecektir.
 1. Ön projelerine proje yüklenicisi, kontrol teşkilatı ve kullanıcı birlik katılımı ile kullanıcı birlik koordinesi alındıktan sonra nihai uygulama projeleri oluşturularak 3 takım halinde MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına onay için teslim edilecektir.
 1. İşin başından sonuna kadar geçen sürede idareye onay için sunulan projeler idare tarafından 15 gün içerisinde incelenerek onaylanacak olup onay sürecinde geçen süre için herhangi bir süre uzatımı

talebinde bulunulmayacaktır. Yüklenici tarafından süre aşımını önlemek için idareye verilen ve idare

tarafından yetersiz bulunduğu veya koordinesiz olduğu için yükleniciye iade edilen projeler için geçen

süreler de süre uzatımına gerekçe olarak kullanılamaz.


 1. Son proje geliş tarihi tüm projelerin idareye sunuluş tarihi olarak alınacak, gecikme oluşursa cezalar bu husus dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 1. İdare tarafından onaylanan uygulama projelerine göre, idare tarafından verilecek formatta elektrik, makine, inşaat teknik şartnameleri, keşif / metraj dosyası ile (uygulama projeleri, teknik şartnameler, keşif / metraj dosyasını içeren) CD 3 takım halinde hazırlanarak idareye teslim edilecektir. CD içinde işe ait teknik şartname, uygulama projeleri, işin metrajı, içinde bulunan yılın fiyatlarıyla hazırlanmış keşfi (işin maliyeti) bulunacaktır.
 1. Bu iş kapsamında aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel istenmektedir.


Sıra Mesleki Unvanı Mesleki Niteliği Adet

 1. Mimar En az 5 yıl deneyimli 1

 1. İnşaat Mühendisi En az 5 yıl deneyimli 1

1 Makine Mühendisi En az 5 yıl deneyimli 1

1 Elektrik Mühendisi En az 5 yıl deneyimli 1


Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak, mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Yüklenici, iş için gerekli olan teknik personelin isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi) sözleşmenin imzalanmasının ardından yer tesliminden önce idareye sunmak zorundadır. Yüklenici ayrıca firmasına ve çalıştıracağı mimar ve mühendislere ait SMM (Serbest Müşavir Mühendis) Belgesi veya Büro Tescil Belgesi veya İşyeri Tescil Belgesini İdarenin onayına sunacaktır. 1. Teknik Personel için yukarıda istenilen belgeler zamanında verilmediği takdirde, her gün için günlük gecikme cezasının 1/4’ü oranında gecikme cezası kesilecektir. Belirtilen sürede istenen evrakların tamamının teslimi esas olup herhangi bir belgesi eksik olan ya da uygun olmayan personel içinHAZIRLAYANLAR

KONTROL

ONAY


eksik evrak değerlendirmesi yapılarak cezai işlem uygulanacaktır.


 1. Uygulama projeleri, metraj hazırlanırken kullanılacak imalat pozları öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve MSB’ lığına ait pozlar olacak, ilgili imalatın karşılığının bu pozlar arasında bulunamaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşların pozları esas alınacaktır. İmalatın kamu tarafından yayımlanan rayiçler arasında bulunmaması halinde idarenin göstereceği formata uygun olarak işin uzmanı 3 firmadan alınacak proforma faturalarla idare tarafından verilecek formatta, yürürlükteki mevzuat paralelinde yeni birim fiyat analizleri hazırlanıp idarenin onayına sunulacaktır.
 1. İdarece ve yüklenici tarafından üretilen proje/dokümanlarda değişiklik yapılması gerekli görüldüğü ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili dokümanlarda istenen değişikliklerin yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için proje/dokümanlar, istenenlere uygun şekle getirilmek üzere yükleniciye iade edilecektir. Söz konusu değişiklikler için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
 1. Projelendirme çalışmaları esnasında tespiti mümkün olmayan ve/veya yüklenici tarafından tespit edilemeyen hususların imalat aşamasında ortaya çıkması durumunda; anılan projeler tespit edilen yeni

hususları da kapsayacak şekilde proje müellifi tarafından bil-a bedel revize edilecek ve gerekli görüldüğü takdirde yeni proje ve detaylar üretilerek idarenin onayına sunulacaktır.
17. Tüm etüt, analiz, projelendirme ve detay çalışmaları yürürlükte olan kanun, yönetmelik, standartlar ve tüm teknik icaplara uygun olarak hazırlamak zorundadır. Yüklenici yapacağı proje ve hesapların eksiklik ve yanlışlıklarından ve bunların sonuçlarından sorumludur. Yüklenici, projelerin ve hesapların hazırlanabilmesi için gerekli her türlü bilimsel, teknik ve ekonomik bilgiye vakıf olduğunu ve ehliyetli personel çalıştırdığını taahhüt eder. Hazırlanan proje, hesap ve dokümanların teknik icaplara uygun olmaması ve idarenin ihtiyacına elverişli olmaması durumunda, hata veya kusurun düzeltilmemesi ve eksikliklerin tamamlanmaması halinde yüklenici, idarenin müspet ve menfi zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
18. Yüklenicinin hizmet aldığı uzmanlarından herhangi biri, işin herhangi bir safhasında kendisine ait hizmetleri yapmaktan sarfı nazar ettiği takdirde yüklenici aynı hizmeti idarenin kabul edeceği başka bir uzmana yaptırmaya mecburdur. Aksi halde idare sözleşmeyi feshe ve gereğini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmaya yetkilidir.
19. Alt Yapı Projeleri proje müellifi, Kullanıcı Birlik Komutanlığı ve Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına yapılacak koordineleri içeren tutanak doğrultusunda hazırlanacaktır. Hazırlanan tutanakların 1 nüshası Kullanıcı Birliğe verilecek 1 nüshası Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığında muhafaza edilecektir.
20. Altyapı projeleri ilgili kurum ve kuruluşların (İller Bankası, TEDAŞ vb.) teknik şartnamesine göre hazırlanacaktır.
21. Yüklenici, proje uygulamasından dolayı telif hakkı talebinde bulunamaz. Yapılan ihale, proje yaptırılması ve her türlü hakkının satın alınmasıdır.
22. Hazırlanan ana projelendirme safhalarındaki proje ve dokümanların idarece onaylanmasını müteakip yükleniciye ödeme yapılabilecektir
23. İlgili makamlarca gerekli düzeltmeler yapılarak onaylanan projeler doğrultusunda 1/50-1/20-1/10-1/5-1/1 ölçeklerinde Uygulama ve Detay Projeleri EK-B deki hususlara uygun olarak düzenlenerek 3 takım


HAZIRLAYANLAR

KONTROL

ONAY


halinde MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının onayına sunulacaktır. Uygulama projeleri hazırlanırken verilen münferit emirler doğrultusunda tip kesit / detay / uygulamalara göre hareket edilerek planlarda, kesitlerde ve görünüşlerde tüm imalat kalemleri pozlandırılarak detaylıbir şekilde paftalara işlenecektir. Yüklenici uygulama projelerini esas alarak metraj ve tanımı belli olmayan işler için imalat tarifi / analizler hazırlayacaktır.
24. Projelendirme faaliyetleri 3 ana gruptan oluşacaktır.


 1. Ön proje safhası
 1. Uygulama ve detay projeleri safhası,
 1. Teknik şartname, metraj, keşif safhası.


24.1. Ön proje safhası kendi içinde;


 1. Mimari projelerin hazırlanması (3 Nüsha) (1/200)


24.2. Uygulama proje safhası kendi içinde; 1. Mimari uygulama projelerinin hazırlanması (3 Nüsha) (1/50)
 1. Statik uygulama projelerinin hazırlanması (3 Nüsha) (1/50)
 1. Makine tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması (3 Nüsha) (1/50)
 1. Elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması (3 Nüsha) (1/50)24.3. Teknik şartname, metraj, keşif safhası kendi içinde;


 1. Teknik Şartnamenin Hazırlanması (3 Nüsha),
 1. Mimari/Statik Teknik Şartnamenin Hazırlanması,
 1. Makine Tesisat Teknik Şartnamenin Hazırlanması,
 1. Elektrik Tesisat Teknik Şartnamenin Hazırlanması,
 1. Metrajların Hazırlanması (3 Nüsha)
 1. Mimari/ Statik Metrajların Hazırlanması
 1. Makine Tesisat Metrajların Hazırlanması
 1. Elektrik Tesisat Metrajların Hazırlanması
 1. Keşfin Hazırlanması (3 Nüsha)
 1. Mimari/ Statik Keşfinin Hazırlanması
 1. Makine Tesisat Keşfinin HazırlanmasıHAZIRLAYANLAR

KONTROL

ONAY
 1. Elektrik Tesisat Keşfinin Hazırlanması
 1. CD Hazırlanması (3’er adet)


D- DİĞER HUSUSLAR :


 1. Uygulama ve detay projelerinin MSB İzmir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığınca onaylanmasını müteakip teknik şartname, metraj ve keşif hazırlanarak Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına Başkanlığına teslim edilecektir.

 2. Proje süreci boyunca Aksaz Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığından görüş alınacaktır. Ayrıca Başkanlığın uygun göreceği paftalarda Milli Savunma Bakanlığı Birimleri ve Kullanıcı Birlik tarafından projelere verilmesi gereken koordineler proje müellifi sorumluluğundadır.
 1. Proje müellifi yaptığı projenin uygulanması için gerekli yetkili kuruluşlardan ( TEDAŞ, Belediyeler, Meslek Odaları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü v.b.)izin, ruhsat alınması ve proje tasdik işlemlerini, harçlarını vererek Milli Savunma Bakanlığı adına yaptırmakla yükümlüdür.
 1. İdarenin yapılmasını uygun gördüğü her türlü proje değişikliği proje müellifi tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
 1. İmalatlar sırasında meydana gelebilecek tüm zarar ziyandan yüklenici firma sorunlu olup söz konusu zarar ücretsiz giderilecek notu teknik şartnamede özellikle belirtilecektir.


EKLER :

EK-A (İhtiyaç Listesi)EK-B (Proje Hazırlama Kriterleri)


HAZIRLAYANLAR

KONTROL

ONAY
/


Yüklə 53,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin