HotăRÂre pentru completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixeYüklə 93,25 Kb.
tarix06.01.2018
ölçüsü93,25 Kb.

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 13 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

La capitolul III, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

61. Nu sunt considerate mijloace fixe, indiferent de valoarea de producție sau de achiziție și indiferent de durata de utilizare, elementele de scenografie și orice alte bunuri care intră în componența scenografiei, achiziţionate în acest scop de către instituțiile sau companiile de spectacole.Bunurile prevăzute la alineatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar.“


SORIN MIHAI GRINDEANU

PRIM-MINISTRU

NOTĂ DE FUNDAMENTARESecţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixeSecţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe reglementează în capitolul III precizări privind interpretarea unor prevederi din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, potrivit pct. 6 al capitolului III din Anexă, fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe, bunurile respective, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, fiind considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizări financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.

În aplicarea acestui act normativ în domeniul cultural s-a constatat insuficienţa reglementării de mai sus, în sensul că norma nu cuprinde nicio precizare şi asupra elementelor de scenografie sau asupra bunurilor care intră în componenţa scenografiei spectacolelor, achiziţionate în acest scop de către instituţii ori companii de spectacole.

Aşa fiind, cadrul normativ actual nu cuprinde nicio prevedere din care să reiasă caracterul eminamente temporar, afectat exclusiv utilizării în scop artistic, al acestor bunuri. Din acest motiv, interpretarea legii în litera ei, poate duce la concluzia greşită că elementele unei scenografii (obiecte de decor, recuzită etc.), care întotdeauna sunt folosite împreună în timpul unui spectacol, şi a căror valoare cumulată o depăşeşte pe cea stabilită prin hotărâre a Guvernului, constituie un set ori ansamblu de obiecte, care ar trebui tratate din punct de vedere fiscal drept mijloace fixe.

Această interpretare nu doar că face imposibilă previzionarea acestor bunuri cu un termen suficient de avansat pentru a fi aprobată în prealabil achiziţia de către ordonatorul principal de credite, în cadrul secţiunii de dezvoltare a instituţiei, dar contravine şi unei alte prevederi legale aplicabile instituţiilor locale: astfel, pentru instituțiile publice din subordinea autorităților publice locale sunt obligatorii prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, care, la art. 2, pct. 50-51, definesc cele două secțiuni ale bugetului după cum urmează:

50. secţiune de funcţionare – partea de bază, obligatorie, a bugetelor […], care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. [...];

51. secţiune de dezvoltare – partea complementară a bugetelor [...], care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz. [...]“

Văzând aceste definiții, constatând că elementele de scenografie ale spectacolelor reprezintă achiziții necesare pentru realizarea competenţelor legale ale acestor instituții, și nicidecum cheltuieli aferente implementării politicilor de dezvoltare locală, se impune concluzia că respectivele bunuri ar trebui achitate din secțiunea de funcționare.

Această insuficienţă a prevederilor Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, alături de posibila contradicţie între normele legale menţionate mai sus, expune conducerile instituţiilor la imposibilitatea adoptării unei conduite sigure, indiferent pentru care soluție ar opta, împrejurare care nu poate fi lăsată să subziste.

La acest moment, se impune ca la începutul fiecărui an elementele respective să fie prevăzute în lista de investiții propusă spre aprobare ordonatorului principal de credite, lucru imposibil de realizat, având în vedere imprevizibilitatea în atât de mare amănunt – pe fiecare obiect în parte – a tuturor elementelor care vor alcătui peste mai multe luni scenografia unui spectacol. Procedurile de aprobare și achiziție sunt îngreunate semnificativ din aceste motive. De asemenea, în cadrul uneia și aceleiași scenografii coexistă elemente dintre care unele, din cauza valorii peste 2.500 lei, sunt înregistrate ca mijloace fixe, iar celelalte sunt înregistrate ca obiecte de inventar, ceea ce este în sine hilar, deoarece destinația tuturor acelor bunuri este aceeași, anume de a alcătui scenografia spectacolului.

Nu în ultimul rând, secțiunea de dezvoltare este una complementară bugetului, în vreme ce doar secțiunea de funcționare este obligatorie. A asimila elementele de scenografie în discuție mijloacelor fixe înseamnă a permite ca achiziția de elemente de decor (mijloace fixe) să devină una opțională pentru instituţiile de spectacole, deoarece lista de investiții nu este obligatorie în structura bugetului. Astfel, la nivelul instituțiilor de cultură, se anihilează efectele negocierii asupra programului minimal, care ar trebui să se regăsească cu totul în cadrul secțiunii de funcționare a instituției, căci doar aceea are caracter obligatoriu.


2. Schimbări preconizate

Având în vedere specificul elementelor de scenografie, prin raportare la modalitatea utilizării lor, pe care o vom expune mai jos, se impune lămurirea statutului elementelor de scenografie ori a bunurilor care intră în componenţa scenografiilor, în sensul că acestea se tratează, din punct de vedere fiscal, ca obiecte de inventar.

Măsura nu presupune resurse bugetare suplimentare, ci e menită doar să clarifice natura elementelor de scenografie, în acord cu destinația și natura lor, care este, în fapt, străină de regimul mijloacelor fixe. În acest sens, măsura ar fi una corectivă și binevenită, întrucât ar înlătura formulările echivoce, punând în acord litera legii cu spiritul care guvernează oricum regimul mijloacelor fixe, spirit care însă – în absența unei norme expressis verbis – este foarte greu de dovedit.

Referindu-ne la spiritul care guvernează oricum regimul mijloacelor fixe, avem în vedere caracteristicile mijloacelor fixe pe care le enumerăm mai jos, și care sunt toate străine elementelor de scenografie și practicii teatrale. Neexistând clarificări specifice asupra mijloacelor fixe din instituțiile publice, recurgem la definiții și lămuriri din acte normative care privesc societățile comerciale, în considerarea faptului că natura mijloacelor fixe ca resursă care se evidențiază distinct în contabilitate, după aceleași reguli, este aceeași, indiferent de statutul juridic al unității deținătoare.

Este de esența mijlocului fix utilizarea sa perpetuă, cu caracter de permanență, un timp îndelungat, ceea ce nu este cazul obiectelor de decor, care au o folosinţă eminamente temporară, punctuală şi ocazională, şi care sunt obiecte ce se dezasamblează după fiecare utilizare. Aceasta în vreme ce caracterul de continuitate, de utilizare perpetuă al mijlocului fix reiese ca o constantă a diverselor prevederi, din trecut ori din prezent, din dreptul intern sau din reglementări comunitare, care atestă această natură a mijlocului fix. Activele corporale, bunuri cu afectaţiune îndelungată, fiind clasificate în 1. Terenuri și construcții, 2. Instalații tehnice și mașini. 3. Alte instalații, utilaj și mobilier. 4. Plăți în avans și active corporale în curs de construcție., se observă că elementele de scenografie nu se înscriu în niciuna dintre aceste categorii.

Intervenția normativă propusă ar elimina contradicția dintre caracteristicile mijlocului fix, astfel cum reies din cele de mai sus, pe de o parte, și specificul elementelor de scenografie, pe de altă parte, şi ar permite prevederea costurilor de achiziție sau de producție a elementelor de scenografie la secțiunea de funcționare, cum e și firesc.

De asemenea, completarea actului normativ ar reprezenta o corectură similară celor care au fost deja instituite pentru colecțiile bibliotecilor și muzeelor, care beneficiază de derogări specifice în cap. III pct. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Cu titlu informativ, pentru a atesta caracterul constant al acestui regim derogatoriu al elementelor de scenografie şi în trecut, menţionăm că au existat Circulare ale vechiului Comitet de Cultură şi Educaţie Socialistă, în acord cu o Notă a Ministerului Finanţelor, prin care se prevedea că elementele de scenografie nu se consideră mijloace fixe. Această reglementare nu mai este însă suficientă astăzi ca temei de drept, dar ea atestă specificul bunurilor care intră în componenţa scenografiei, în sensul fundamentat aici.


3. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

 

 

  -11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat2. Impactul asupra mediului de afaceri

21. Impactul asupra sarcinilor administrative

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului

5. Alte informaţii

 Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

 -

 -

 -

 -

 -

 -

a) buget de stat, din acesta:

 

 

 

 

 

 

(i) impozit pe profit

 

 

 

 

 

 

(ii) impozit pe venit

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale:

 

 

 

 

 

 

(i) impozit pe profit

 

 

 

 

 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 

 

 

 

 

 

(i) contribuţii de asigurări

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat, din acesta:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri şi servicii

 

 

 

 

 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

 

 

 

 

 

 

(i) cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

 

(ii) bunuri si servicii

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat

 

 

 

 

 

 

b) bugete locale

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor

 

 

 

 

 

 

si/sau cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

7. Alte informaţii

 Nu au fost identificate.

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.


a) Se completează HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe


11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

 Nu este cazul.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

 Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

 Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente

 Nu este cazul.

6. Alte informaţii

 Nu au fost identificate.Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi Necesită Avizul:

a) Consiliului Legislativ

6. Alte informaţii

 Nu au fost identificate.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Prezentul proiect de act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

-

3. Alte informaţii

 Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competentelor instituţiilor existente

-

2. Alte informaţii

 Nu au fost identificate.

În considerarea celor evocate, supunem Guvernului spre adoptare, prezentul proiect de Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.IOAN VULPESCU

MINISTRUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAȚIONALE

Avizăm:

VIOREL ŞTEFAN

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

TUDOREL TOADER

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Yüklə 93,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə