Игтисадијјат илә сијасәтин бир-бири илә әлагәли олмасына сәбәб олан амилләрдән бири дә, истеһсал олунмуш малларын вә ја мәнфәәYüklə 1,05 Mb.
səhifə1/17
tarix09.07.2018
ölçüsü1,05 Mb.
#56126
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


İCTİMAİ-SİYASİ MÜTALİӘLӘRİN ӘSASLARİ
BİRİNCİ CİLD

MÜӘLLİF: DOKTOR MӘHӘMMӘD RZA HAFİZİNİYA
Kitabın adı:................İctimai-siyasi mütaliələrin əsasları

Müəllif:......................Doktor Məhəmməd Rza Hafiziniya

Çap növbəsi:.................................................................Birinci

Çap tarixi:..................................................................................

Tiraj:...........................................................................................

Naşir:..........................................................................................

Mündəricat
MÜQӘDDİMӘ 6

BİRİNCİ FӘSİL 8

SİYASӘT ELMİNİN ӘSASLARİ 8

(1-1) SİYASӘT ELMİNİN TӘRİF VӘ MӘFHUMU 8

(1-2) SİYASӘT ELMİ İLӘ DİGӘR ELMLӘR ARASİNDA OLAN ӘLAQӘLӘR 11

(1-2-1) SİYASӘT ELMİ VӘ TARİX 12

(1-2-2) SİYASӘT ELMİ VӘ SOSİOLOGİYA 13

(1-2-3) SİYASİ ELMLӘR VӘ İQTİSADİYYAT 14

(1-2-4) SİYASӘT VӘ COĞRAFİYA 16

(1-2-5) SİYASӘT VӘ PSİXOLOGİYA 17

(1-3) DÖVLӘT VӘ ONUN QURULUŞU 19

(1-3-1) DÖVLӘTİ TӘŞKİL EDӘN ÜNSÜRLӘR 19

(1-3-2) DÖVLӘTİN MӘNŞӘYİ 21

A) İLAHİ İRADӘ NӘZӘRİYYӘSİ 21

(1-4) DÖVLӘT QURULUŞU 24

(1-4-1) QANUNVERİCİLİK 26

(1-4-2) İCRAEDİCİ ORQAN 28

(1-5) SİYASİ PARTİYA VӘ QÜDRӘTLӘR 31

(1-5-1) SİYASİ PARTİYALAR 33

(1-6-) DÖVLӘTLӘRARASİ ӘLAQӘLӘR 37

İSTİFADӘ OLUNAN MӘNBӘLӘR 40

İKİNCİ FӘSİL 41

XARİCİ SİYASӘT VӘ İSLAMDA BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRİN ӘSASLARİ 41

(2-1) İSLAMDA BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRİN TARİXİ 42

(2-1-1) QӘBİLӘLӘR ARASİ ӘLAQӘLӘR 43

(2-1-2) DÖVLӘTLӘRLӘ ӘLAQӘ 44

(2-1-3) PEYĞӘMBӘRİN (S) ZAMANİNDA RUM VӘ İRAN İMPERATORLUQLARİ İLӘ YARADİLAN ӘLAQӘLӘR 45

(2-1-4) XӘLİFӘLӘR DÖVRÜ VӘ İSLAMDA BEYNӘLMİLӘL ӘLAQӘLӘR 46

XİLAFӘT DÖVRÜNÜN NӘTİCӘLӘRİ 47

(2-1-5) MÜSӘLMANLARİN BEYNӘLMİLӘL SİYASӘTDӘN UZAQ DÜŞMӘLӘRİ 49

(2-1-6) OSMANLİ İMPERATORLUĞU VӘ BEYNӘLMİLӘL ӘLAQӘLӘR 49

(2-1-7) MÜASİR DÖVR VӘ İSLAM DÜNYASİNDA BEYNӘLMİLӘL ӘLAQӘLӘR 51

İSLAMİN BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRİNӘ HAKİM OLAN ÜMUMİ QANUNLAR 54

(2-2-1) SÜLH VӘ ӘMİN-AMANLİQ ŞӘRAİTİNDӘ MÜŞTӘRӘK HӘYAT PRİNSİPİ; 54

(2-2) PEYĞӘMBӘRİN (S) RӘFTAR VӘ DAVRANİŞLARİ 55

SÜLH VӘ ӘMİN-AMANLİQ ŞӘRAİTİNDӘ MÜŞTӘRӘK HӘYAT TӘRZİ 55

İSLAM FİQH VӘ İQTİSADİYYATİNDA MÜŞAHİDӘ OLUNAN MÜŞTӘRӘK HӘYAT PRİNSİPİ 56

(2-2-2) ÜMUMBӘŞӘRİ ÇAĞİRİŞ PRİNSİPİ 57

(2-2-3) MÜDAXİLӘ PRİNSİPİ 59

(2-2-4) QARŞİLİQLİ MÜBARİZӘ PRİNSİPİ 60

(2-2-5) ӘHDӘ VӘFA PRİNSİPİ 61

(2-2-6) DÖVLӘTLӘRİN TAM AZADLİQ HUQUQUNA DAİR BӘRABӘRLİK PRİNSİPİ 62

MÜSTӘQİLLİK VӘ HAKİMİYYӘT 62

(2-2-7) AZADLİQ HӘRӘKATLARİNDAN MÜDAFİӘ PRİNSİPİ 63

(2-3) QURAN VӘ BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘR 69

(2-3-1) İSLAMA DӘVӘT 70

(2-3-2) QURANİN İCBARİ ӘQİDӘYӘ MӘNFİ MÜNASİBӘTİ 72

(2-3-2) QURANİN QEYRİ-MÜSӘLMANLARLA SAXLANİLAN ӘLAQӘ VӘ SӘMİMİ DOSTLUQ MÜNASİBӘTLӘRİNӘ OLAN BAXİŞİ 73

(2-3-4) QURANİN HÖKMRANLİQ MӘSӘLӘSİNӘ OLAN MӘNFİ MÜNASİBӘTİ 74

(2-3-5) QURANİN MÜXTӘLİF MİLLӘTLӘRİN TANİNİLMASİNA OLAN BAXİŞİ 75

(2-3-6) QURANİN BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRDӘ ӘLDӘ OLUNMALİ OLAN SÜLH VӘ BİRLİYӘ BAXİŞİ 76

(2-3-7) QURANİN MÜQAVİLӘ ӘSASİNDA BӘRQӘRAR OLUNAN ӘLAQӘLӘRӘ OLAN MÜNASİBӘTİ 77

(2-3-8) QURANİN CİHADA OLAN BAXİŞİ 79

(2-4) DÖVLӘT KONSTİTUSİYASİNİN İRANİN XARİCİ SİYASӘTİNӘ OLAN BAXİŞİ 81

ÜÇÜNCÜ FӘSİL 84

SİYASİ COĞRAFİYA VӘ GEOPOLİTOLOGİYA 84

ÖN SÖZ 85

(3-1) SİYASİ COĞRAFİYA 87

(3-1-1) SİYASİ COĞRAFİYANİN MӘFHUM VӘ TӘRİFİ 87

(3-1-2) SİYASİ MӘNTӘQӘ 89

(3-1-3) SİYASİ MӘNTӘQӘLӘRİN XÜSUSİYYӘTLӘRİ 90

4-SİYASİ İQTİDARİN MӘRKӘZDӘN ӘTRAFA DOĞRU ZӘİFLӘMӘSİ 91

(3-1-4) SİYASİ MӘNTӘQӘLӘRİN NÖVLӘRİ 97

2-ÖLKӘ DAXİLİNDӘ YERLӘŞӘN SİYASİ MӘNTӘQӘLӘR 98

(AVTONOM VİLAYӘTLӘR) 98

(3-1-5) ÖLKӘ VӘ YA MÜSTӘQİL SİYASİ MӘNTӘQӘ 99

(3-1-6) MİLLİ DÖVLӘT VӘ YA SİYASİ MӘNTӘQӘLӘRİN NÖVLӘRİ 108

1-SADӘ VӘ YA UNİTAR DÖVLӘTLӘR 108

SADӘ (UNİTAR) DÖVLӘTLӘRİN NÖVLӘRİ 109

UNİTAR DÖVLӘTLӘRİN XÜSUSİYYӘTLӘRİ 110

UNİTAR DÖVLӘTLӘRİN ÜSTÜNLÜKLӘRİ 111

UNİTAR DÖVLӘTİN ÇATİŞMAMAZLİQLARİ 111

2-FEDERAL DÖVLӘTLӘR 112

FEDERAL DÖVLӘTLӘRİN NÖVLӘRİ 112

FEDERAL DÖVLӘTLӘRİN XÜSUSİYYӘTLӘRİ 113

FEDERAL DÖVLӘTİN FӘALİYYӘTLӘRİ 114

FEDERAL DÖVLӘTİN ÇATİŞMAMAZLİQLARİ 115

FEDERAL VӘ KONFEDERAL DÖVLӘTӘLӘR ARASİNDA OLAN FӘRQLӘR 115

3-REGİONAL DÖVLӘTLӘR 116

(3-1-7) MÜSTӘQİL DÖVLӘT VӘ YA ÖLKӘNİN TӘHLİL VӘ ARAŞDİRMASİ 117

1-DÖVLӘTİN MEYDANA GӘLMӘ SӘBӘBLӘRİ 117

2-COĞRAFİ MÖVQE VӘ ONUN SİYASİ ROLU 122

3-ӘRAZİ 124

ӘRAZİ GENİŞLİYİ 124

ӘRAZİ QURULUŞU 124

RELYEF 125

TӘBİİ MӘNBӘLӘR 126

MİLLӘT 126

SİYASİ MӘRKӘZ DAİRӘSİ 128

PAYTAXTLARİN TӘSİS OLUNMASİNA TӘSİR GÖSTӘRӘN ӘN MÜHÜM AMİLLӘR 128

SӘRHӘD 130

SӘRHӘDLӘRİN İFA ETDİYİ ROL 130

SӘRHӘD NÖVLӘRİ 131

TORPAQ SӘRHDLӘR 131

DӘNİZ SӘRHӘDLӘRİ 132

HAVA SӘRHӘDLӘRİ 132

ӘRAZİNİN SİYASİ İDARӘETMӘ VӘ TӘŞKİLATÇİLİĞİ 133

ӘRAZİLӘRİN SİYASİ TӘŞKİLATÇİLİĞİNA NӘZARӘT EDӘN AMİLLӘR 133

ӘRAZİLӘRİN SİYASİ TӘŞKİLATÇİLİĞİNDAN MӘQSӘD VӘ YA ÖLKӘ BÖLGÜSÜ 134

ӘRAZİNİN MÜTӘŞӘKKİL HAL TAPMASİ ÜÇÜN LAZİM OLAN ŞӘRTLӘR 134

SİYASİ ӘRAZİNİN (ÖLKӘ VӘ MӘNTӘQӘ) TӘŞKİLATLANDİRİLMASİNDA DİQQӘT YETİRİLMӘSİ LAZİM OLAN MӘSӘLӘLӘR 135

COĞRAFİ ӘSASLAR 135

BEYNӘLXALQ ӘLAQӘLӘRDӘ MÖVCUD ZİDDİYYӘTLӘR 135

İSTİFADӘ OLUNAN MӘNBӘLӘR 139

(3-2) GEOPOLİTOLOGİYA 141

(3-2-1) GEOPOLİTOLOGİYANİN TӘRİF VӘ MӘFHUMU 142

BӘZİ GEPOLİTİK TERMİNLӘR 145

(3-2-2) GEOPOLİTİK AMİLLӘR 146

1-SABİT GEOPOLİTİK AMİLLӘR 147

2-DӘYİŞKӘN GEOPOLİTİK AMİLLӘR 151

İQTİSADİ POTENSİAL 155

(3-2-3) XX ӘSRİN GEOPOLİTİK NӘZӘRİYYӘLӘRİ 156

1-RATZELİN HӘYATİ ATMOSFER NӘZӘRİYYӘSİ (1895) 157

2-DӘNİZ QÜDRӘTİ NӘZӘRİYYӘSİ (1890) 158

3-TORPAQ QÜDRӘTİ NӘZӘRİYYӘSİ (1904) 159

4-REYMLANDEN NӘZӘRİYYӘSİ (1942) 160

5-HAVA QÜDRӘTİ NӘZӘRİYYӘSİ (1950) 160

6-KOHENİN SİSTEM NӘZӘRİYYӘSİ 161

DÜNYANİN GEOPOLİTİK QURULUŞU 162

7-SİVİLİZASİYALARİN TOQQUŞMA NӘZӘRİYYӘSİ 165

(3-2-4) MİLLİ QÜDRӘT 168

1-MİLLİ QÜDRӘTDӘN İSTİFADӘ OLUNAN MӘRӘHӘLӘLӘR 169

2-MİLLİ QÜDRӘTDӘN İSTİFADӘ OLUNMASİNİN İRADLARİ 170

3-MİLİ QÜDRӘTİN DӘRӘCӘLӘRİ 170

4-MİLLİ QÜDRӘTİN MӘNBӘLӘRİ VӘ YA QÜDRӘTӘ SӘBӘB OLAN AMİLLӘR 171

(3-2-5) MİLLİ MӘNAFE VӘ HӘDӘFLӘR 174

(3-2-6) MİLLİ STRATEGİYA 175

İSTİFADӘ OLUNAN MӘNBӘLӘR 177Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə