İNŞaat iŞleri Özel tekniK ŞartnamesiDİR İÇİndekiler sira no sayfa noYüklə 47,74 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü47,74 Kb.

İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
İÇİNDEKİLER

SIRA NO SAYFA NO


1. KONU 2


2. GENEL HUSUSLAR 2
3. YAPILACAK İŞLER 3,4
4. NUMUNE ALMA 4
5. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI 4
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME 4
7. GARANTİ ŞARTLARI 4
8. GRAFİK VE RESİMLER 4
9. YARARLANILAN DOKÜMANLAR 5

İ N Ş A A T Ö Z E L T E K N İ K Ş A R T N A M E S İ
YAPIM İŞİNİN ADI : 072 GM NO’LU OPERASYON BİNASI BAĞLANTI YOLLARI ONARIMI İŞİ
1. KONU :
Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı Çankaya/ANKARA “072 GM. No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yolu Onarımı” yapım işi inşaatına ilişkin, tüm imalat-onarım işlerinin yapımında, proje ve detayları ile uyulması zorunlu teknik özellikler, yıkım, söküm ve montaj usullerinin belirlenmesi, bu şartnamenin konusudur. Şartname hükümlerine aynen uyulacak, çıkabilecek, sorunlar karşısında, idarenin bilgisine başvurulacaktır.
2. GENEL HUSUSLAR :
2.1. İmalatta kullanılacak malzemeleri numuneleri, teknik özelliklerini içeren belge, doküman, kataloglar ile Türkçe tercümeleri imalat ve uygulama öncesi, idareye teslim edilecek, idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.

2.2. Bu şartnamede adı geçen tüm malzemeler; imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.

2.3. Tüm montaj/demontaj, imalat ve nakliye işleri sürecinde, yakın çevre ve binalarda oluşabilecek tüm hasarların tanzim ve onarımı, yüklenici firmaya ait olacaktır.

2.4. Tüm imalatlar için, gerekli ölçüler, yerinde alınacaktır. İmalat öncesinde yüklenicinin işyerini gördüğü ve buna göre teklif verdiği esas alınacaktır. İmalat ölçüleri ile proje ve detaylarda çıkabilecek farklılıklar için, yüklenici firma, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

2.5. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tariflerine veya alınan tekliflere göre bu şartnamede açıklanmış olan teknik özellikler doğrultusunda, birinci sınıf, sanat ve fen kurallarına uygun olarak yapılacaklardır.

2.6. Yapım sürecinde, söküm işlerinden çıkan kullanılabilir veya hurda durumdaki malzemeler idarenin mevzuatı gereği, garnizonda göstereceği mahallere taşınacaktır. Ayrıca onarım işleri esnasında çıkan her türlü moloz, çöp vb. atıl malzemeler yüklenici tarafından birlik dışına belediyenin müsaade ettiği alana atılacak ve onarım işleri tamamlandıktan sonra her türlü temizlik faaliyeti yapılacaktır.

2.7. İşin başlangıcından itibaren, şantiyede sürekli olarak, en az bir teknik personel bulundurulacak ve imalatlarda eğim, sair ölçümler, elektronik aletlerle yapılarak, kontrol edilecek, sonuçlar yazı ile idareye bildirilecektir.

2.8. İşin başlangıcından bitişine kadar, yüklenici şantiyede gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacak, her türlü uyarı ve ikaz levhaları ile alan emniyet perdesi kullanarak şantiye çevresinin emniyetini sağlayacak, iş süresince oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

2.9. Yüklenici 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile 28695 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 28786 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” nde bulunan hususları yerine getirmek ve getirtmekle yükümlüdür. Ayrıca yüklenici yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmelikler gereği şantiyede çalıştırdığı personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü eğitimleri vererek gerekli bildirimleri tebliğ edecek, iş başlangıcından bitişine kadar çalışan personelin kullanması gereken tüm koruyucu melbusat ve teçhizatı temin ederek personel tarafından kullanılmasını sağlayacaktır.

3. YAPILACAK İŞLER :
Bu ihale kapsamında yer alan tüm imalatlar, doğal çevre dokusunu/düzeni ve işlevselliği aksatmayacak şekilde, idarenin vereceği talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
3.1. Yıkım ve Söküm İşleri
3.1.1. PROJE - 2 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yolu ÇŞBBF 18.183/1-A pozuna uygun olarak iş makinası ile çimento harçlı donatışız kagir yaya yolu kaldırılacak ve belediye moloz sahasına dökülecektir.
3.2. Onarım ve İmalat İşleri
3.2.1. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yollarında ÇŞBBF Y.21.001/02 pozuna uygun olarak düz yüzeyli betonarme kalıbı ile kalıp çakma işlemi yapılacaktır. Kalıp çakıldıktan sonra kalıp yağı ile kalıbın beton ile temas edecek olan yüzey yağlanacaktır.
3.2.2. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yollarında mevcut beton zemin üzerine beton yol yapılacağı için beton karışımı su kaybı yaşamaması için mevcut betonun üzerine 0.20 mikron kalınlığında naylon serilecektir.
3.2.3. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yollarında ÇŞBBF 04.305/2 pozuna uygun olarak (Q 3 – Q 10 mm / kalınlık 10 mm olacak göz aralığı 150*150 mm olacak ve M2 ağırlığı 1,5-3 kg. olacak) çelik çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasır serilecek ve Proje 2’ de belirtilen ano genişliğinde (3x4 mt.)alttaki derzlere uyacak olacak şekilde döşenecektir. Genleşme derzlerine çelik hasır konulmayacaktır. Çelik hasır zeminden 10 cm. havada kalacak şekilde pas payı takozu konularak döşenecektir.

3.2.4. PROJE –1 ve 2 de gösterilen mahalde 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yollarında, PROJE -3’de gösterilen 063 GM no’lu Nasyak Binası Tretuar ve PROJE -4’de gösterilen 088 GM No’lu İş Makinaları Sundurması önünde bulunan mazgal ÇŞBBF Y.16.050/05 pozuna uygun olarak standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton temin edilerek beton mikseri ve beton pompaları vasıtası ile beton atma işlemi yapılacaktır. Yüklenici hazır beton için her mikserde betonun santralden çıkış fişi ve sevk irsaliyesini idareye 1 nüsha ibra edecektir. Hazır betonun içine priz hızlandırıcı katkı ve antifiriz konulacak ve betonun erken priz alması sağlanarak mevsim şartlarından korunacaktır. Beton karışımının slump değeri 8 ila 12 aralığında olacaktır. Beton serme işlemi sırasında vibratör kullanılacak ve betonun homojen yerleşmesi sağlanacaktır. Beton yüzey işçiliği için vibratörlü mastar kullanılacak ve mastar işleminden sonra çelik mala çekilecek ve priz almadan önce fırça çekilerek beton yüzeyi pürüzlendirilecektir. Betonda yüzey kuruluğu oluştuktan sonra parafin malzemesi yüzeye püskürtülecek ve betonun erken su kaybına uğrayarak plastik rötre çatlağı oluşması engellenecektir. Güneş batmadan önce beton yüzeyine telis serilerek korumaya alınacaktır.
3.2.5. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yollarında genleşme derzleri ve dilatasyon derzleri projede belirtildiği gibi kesilecek derz derinliği 7 cm olacaktır. Derz kesimi yapıldıktan sonra pah bıçağı ile pah kesimi yapılacaktır.
3.2.6. PROJE – 1 ve 2 de gösterilen mahalde 072 GM No’lu Operasyon Binası Bağlantı Yollarında pah kesiminden sonra beton yüzeyi temizlenecek ve DLH (Demiryolları, Limanlar ve HAVA Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) 34.451 pozuna uygun olarak derz boşluklarına 10 mm.’lik derz fitili geçirilecek ve reaksiyon reçine esaslı (iki veya daha fazla bileşenli) soğuk uygulamalı derz dolgu malzemesi ile doldurulacaktır.

4. NUMUNE ALMA :

4.1. İmalata girecek malzemelerden numune alımları, MSY 331-1 TSK Mal ve Hizmet Muayene Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır.
4.2. Yüklenici firma beton santralinden her mikser için iki adet 15X15X15 cm.lik küp numune alacaktır. Alınan her iki numuneden birincisi 7. gününde, ikincisi 28. gününde basınç dayanımı testine tabi tutulacaktır. Basınç testinin sonuçları idareye teslim edilecektir.


5. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI :

5.1. İhale konusu sistemin kontrol ve muayenesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
5.2. Kalite Kontrol ve Muayene giderleri yüklenici firmaya aittir.
5.3. Kalite Kontrol ve Muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme ve test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
5.4. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

6.1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.
6.2. Onarım veya yenileme işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.
7. GARANTİ ŞARTLARI :
7.1. Yüklenici firma, iş bitiminde, idareye, yaptığı imalatlar ve onarımlardaki hatalara karşı, en az 5 (beş) yıllık garanti belgesi verecektir.
7.2. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım ve onarım gerektiğinde her türlü bakım onarım faaliyetleri yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.

8. GRAFİK VE RESİMLER :

8.1. Ekli projeler PROJE-1, PROJE-2, PROJE-3 VE PROJE-4 esas alınacaktır.
9. YARARLANILAN DOKÜMANLAR :

9.1. Üretici firma katalogları, TS normları, ISO 9000 normları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat analizleri, Demiryolları, Limanlar ve HAVA Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü birim fiyat analizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri, MSB birim fiyat analizleri ve tarifleri, Hava Lojistik Komutanlığı Teknik Şartnameleri.

Bu Özel Teknik Şartname, 9 madde ve 5 sayfadan ibarettir.
HAZIRLAYANLAR

TETKİK EDEN

Özer ŞENGÜN Hv.İs.Yzb.

İs.Bkm.Bl.K.


Ahmet ERGİN

Hv.İs.Asb.Üçvş.

Per.Bkm.ve Acil Hiz.E.K.

Kadir KAYA Hv.İs.Asb.Kd.Bçvş.

İş.Kont.Ks.K.


Ozan BATTAL

Hv.Muh.Atğm.

İnşaat Mühendisi
O N A Y

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

......./......./2016

Nezih ŞİŞMAN

Hava Kontrol İhbar Albay

Mevzi Komutanı
072 GM.NO.LU OPERASYON BİNASI BAĞLANTI YOLlARIONARIMI YAPILMASI İŞİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİYüklə 47,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə