Sistem odasi tadilat projesi A.İNŞaat iŞleri tekniK ŞartnamesiYüklə 66,28 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü66,28 Kb.
#97185T.C.

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRT İSTANBUL KURUÇEŞME

SİSTEM ODASI TADİLAT PROJESİ

A.İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.1 İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ… (2 Sayfa)

A.2 İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ

A.2.1 Kırım Söküm Pozları……………………. (2 Sayfa)

A.2.2 İmalat Pozları…………………………….. (3 Sayfa)

A.2.3 Özel İmalat Pozları.……………………... (2 Sayfa)

A.1 İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL :

Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır . Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına ve CE belgesine uygun olarak üretilmiş en az 3 (üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi , bunların tümünü reddedebilir , yeni malzeme sunulmasını isteyebilir . Aksi taktirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden idare sorumlu olmayacaktır . Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği taktirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.

İhale öncesi tadilatın yapılacağı mahal, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projelerde ve/veya şartnamede bir çelişki veya şartname tariflerinde yada birim miktar kabulünde anlaşılmayan bir husus, bir eksiklik, bir tereddüt tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareye yazılı başvurmalıdır. İhale öncesinde yazılı başvurulmayan tüm hususlar yüklenici firma tarafından okunmuş, görülmüş ve bir bedel talep edilmeden idarenin öngöreceği şekilde yapmayı kabul etmiş sayılacaktır.

Malzemelerin renk, doku, desen vs. gibi tercihlere idare tarafından uygulama aşamasında karar verilecektir.

Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.

Yüklenici işin yapımı sırasında; ses, toz , koku , duman ve malzeme taşınması hallerinde oluşabilecek rahatsızlıkları en az seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirleri alacaktır . Bina içerisinde tadilat işinden sonra da tekrar kullanılacak olan malzemeler inşaat süresince zarar görmeyecek şekilde korunacak ve işin bitiminde temizlenerek teslim edilecektir .

Yüklenici işin yapımı esnasında idarenin mevcut değerlerine zarar verdiği takdirde bu zararı idarenin öngöreceği şekilde tazmin edecektir. Yüklenici verilen zararın giderilmesi için idareden ek bir ücret talep etmeyecektir.

Yüklenici işin yapımı için, depo ve şantiye yeri gibi ihtiyacı olan birimlerini onarım yaptığı bina içerisindeki alanlardan faydalanarak kuracak ve bu yönde idareden yer talebinde bulunmayacaktır. İhale konusu işin yapımı esnasında çıkacak hafriyat günlük olarak iş bitiminde yüklenici firma tarafından kurum sınırlarından uzaklaştırılacaktır. Kırım, söküm vb. gürültü doğuracak imalatlar mesai saatleri dışında yapılacaktır.

Malzemenin tadilat mahalline getirilmesi süresince kullanılan tüm mahallerin kullanımı hususunda hassasiyet gösterilecek ve gerekli tedbirler (koruyucu naylon serilmesi , paravan yapılması vb. )alacaktır . Yüklenici söz konusu tedbirlerin alınması için idareden ek ücret talep etmeyecektir .

Ayrıca iş kapsamında demonte edilen malzemelerde idare tarafından belirlenecek depolara kurum içi ve/veya kurum dışına nakledilmesi istiflenmesi her türlü yatay ve düşey taşınması da yüklenici tarafından yapılacaktır . Yukarıda bahsedilen işler yüklenici firma tarafından teklif edilecek birim fiyatlara dahil olacaktır . İdare nakliye bedeli olarak ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

Sistem odası içerisindeki mevcut cihazlara kesinlikle zarar verilmeyecek ve korumak için her türlü önlem alınacaktır.Zarar gördüğü takdirde, bu zararı idarenin öngöreceği şekilde tazmin edecektir. Yüklenici verilen zararın giderilmesi için idareden ek bir ücret talep etmeyecektir.


TRT İstanbul Kuruçeşme Sistem Odası Tadilat Projesi” ön ve/veya kesin projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak teklif birim fiyat sözleşmesine göre ihale edilmiştir.

İhale dökümanı olan

  • Projeler, ön proje

  • Şartnameler ise prensip tarifleri olarak belirtilmiştir.

Uygulama öncesi yüklenici firma tarafından, kamu yararını göz edilerek, imalata gelen her türlü yükler göz önüne alarak yük hesapları yapılacak ve çıkan sonuçlara göre imalat çizimleri boyutlandırılacaktır. Hazırlanan detay çizimleri yapı kontrol görevlisinin onayına müteakip kesinlik kazanacaktır.

Hazırlanan projeler teklif birim fiyatlı ihale usulsüne göre ön proje prensibine uygun olarak hazırlanmış olup uygulamaya yönelik imalat detayları ve çözüm önerileri uygulama safhasında karar verilecektir. Belirlenen detay çözümleri yüklenici firma tarafından projelendirilecektir.

Detaylar yapım safhasında idare ile koordineli olarak imalat öncesi idareden onay alınmak suretiyle yüklenici firma tarafından hazırlanacaktır. İş bitiminde uygulama projesi niteliğindeki as built projeleri ve detayları (mimari-mekanik-elektrik-statik) yüklenici firma tarafından hazırlanarak, 3 takım ve CD olarak idareye sunulacaktır. Yükleniciye as built projeleri ve detaylarının hazırlanması için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak , iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak çalışması sağlanacaktır. Tadilat mahallinde çalışacak işçi listesinde ve gerekirse çalışacak kişilerin sabıka tetkiklerini idareye sunacaktır.

Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. İmalatlarda idarenin istemesi durumunda imalat başlangıcında bir örnek bölüm yapılarak, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilecektir.

İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler, TSE ve CE belgeli olacak ve bunların belgeleri onay almak için yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.

Her türlü hatalı imalat, idarenin öngördüğü şekilde yüklenici firma tarafından sökülüp, projesine ve şartnamesine uygun olarak yeniden bedelsiz olarak yapılacaktır.

Yüklenici yapım aşamasında, tadilatın sağlıklı yürütülebilmesi için konuya vâkıf konusunda yetkili teknik personelini çalışma süresince sürekli iş sahasında bulundurmalıdır.

Yüklenici şartname kapsamında kullanılan malzemelerin garanti ve kalite belgelerini bir dosya halinde yapım aşamasında kontrol görevlilerine, geçici kabul aşamasında kabul heyetine verecektir. Garanti belgelerinin verilmemesi yüklenici sorumluluğunu kaldırmaz.

Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar ile yapılacak malzemeler aşağıda belirtilen standart ve yönetmeliklerle istenilen özellik ve karakteristikleri sağlayacak olup bu şartnamenin doğal ekidir.  1. Yapı İşleri Birim Fiyat ve Tarifleri

  2. Yapım işleri genel şartnamesi

  3. TSE ve Uluslararası İlgili Standartları

  4. Yapım İşleri Muayene ve Kabul YönetmeliğiA.2 İNŞAAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ

A.2.1 KIRIM SÖKÜM POZLARI
18.195 HER TÜRLÜ AHŞAP, KAPI KASASI, KAPI KANADI SÖKÜLMESİ 

İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatlarının itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Sökülen imalata,ait olduğu imalat poz numarasında belirtilen ölçü şekli aynen uygulanır.

18.198/20 HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE CAMI SÖKÜLMESİ 

Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü kapı ve pencere camı sökülmesinin 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Sökülen cam alanı hesaplanır.

18.198/27 TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ

Taşyünü asma tavanın (konst. dahil) sökülmesi, her türlü konstrüksiyonun ayrıca gerekli alet ile kesilmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, asma tavan sökülmesinin 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Sökülen yüzey hesaplanır.
18.198/27A ALÇI LEVHA DUVAR SÖKÜLMESİ

Alçı levha duvar (her türlü konst. dahil) sökülmesi, her türlü konstrüksiyonun gerekli alet ile kesilmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alçı levha duvar (her türlü konst. dahil) sökülmesinin 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Sökülen yüzey hesaplanır.

18.198/28A ALÜMİNYUMDAN YAPILAN HER TÜRLÜ KAPI (ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE FOTOSELLİ KAPILAR DAHİL) VE PENCERE DOĞRAMASININ SÖKÜLMESİ 

Alüminyumdan yapılan her türlü kapı (alüminyum doğrama ve fotoselli kapılar dahil) ve pencere doğramasının yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyumdan yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Söküm yapılan kapı, pencere alanı ölçülür.

NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.

İNŞ.ÖZEL0 1 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SÖKÜMÜ

İdarece belirtilen mekanlardaki mevcut yükseltilmiş döşeme plaka ve taşıyıcı ayaklarının zarar vermeden sökülüp, imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin düzgün bir şekilde istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 m2 fiyatıdır.ÖLÇÜ: Sökülen imalatın alanı hesaplanır.
İNŞ.ÖZEL02 MODÜLER BÖLMELERİN VE KAPI KANATLARININ SÖKÜLMESİ

Dolu modül elemanlar, monoblok camlı modüller ve kapı modüllerden oluşan sökülebilme imkânı sağlayan montaj detayına sahip modüler bölme sisteminin kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, modüler bölmeler ve kapı kanatlarının sökülmesinin 1 m2 fiyatıdır.OLÇÜ: Projedeki ölçülere göre modüler bölme panel ve kapı yapılan yüzeyler hesaplanır.

A.2.2 İMALAT POZLARI

18.138/C3 YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELETLİ TAŞ YÜNÜ LEVHA DOLGULU BÖLME DUVAR YAPILMASI (ÇİFT PROFİL-60CM AKS ARALIĞI) (12,5MM TEK KAT ALÇI DUVAR LEVHASI İLE)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm´lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dubel kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm´lik Duvar C-profillerinin (DC75) altına 75 mm´lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, sırt sırta gelecek şekilde çift DC75 profilinin 60 cm aralıklarla DU75 profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 52 kg/m³ yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm´lik yangına dayanıklı alçı duvar levhasının DU75 ve DC75 profillerine 25 mm’lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması, vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

18.138/C8-A YANGINA DAYANIKLI ALÇI DUVAR LEVHALARI İLE TEK İSKELETLİ TAŞ YÜNÜ LEVHA DOLGULU BÖLME DUVAR YAPILMASI (KUTU PROFİLLİ) (BÖLME DUVARIN HER İKİ YÜZÜNDE (12,5MM+12,5MM) ÇİFT KAT ALÇI DUVAR LEVHASI İLE)

60x40x2 mm kutu profilerden, kutu profil karkas kaynak metodu ile inşaa edilecektir. Dikey kutu profiler 60 cm’de bir, yataylar ise 120 cm’de bir olacaktır. Yalıtım aparatları projede belirtilen aralıklarda, belirtilmediği durumlarda idarece uygun görülen aralıklarla yer alacaktır. Kaynak işlemleri sonlandığında tüm kutu profiler iki kat antipas ile boyanacaktır. Antipas işlemi tamamlandıktan sonra konstrüksiyon boşluğuna 5 cm kalınlığında en az 52 kg/m3 yoğunluklu taşyünü levha yerleştirilecektir. Kutu profil konstrüksiyonun yüzeyine 3mm kalınlıkta polietilen ses yalıtım bandı sabitlenecektir.12,5 mm kalınlığındaki yangına dayanıklı alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm’lik, ikinci katının 35 mm’lik (veya 38 mm’lik) borazan vidalarla profillere sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm’den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m² olarak hesaplanır.

NOT : 0,50 m² den küçük boşluklar düşülmez.

Y.23.244/G NATUREL-PARLAK VEYA KUMLANMIŞ VE ELOKSALLI ISI YALITIMLI ALÜMİNYUM DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs. pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 kg fiyatıdır.ÖLÇÜ:

1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları bu pozdan ödenecektir.

2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT:

1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır. (Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart aranmaz).

2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır

3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır.

4)İmalatçı firmalardan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış "Kapasite Raporu" istenir ve Rapor'un ibrazından sonra ödeme yapılır.

25.048/3 SATEN ALÇILI YÜZEYLERE ASTAR ÇEKİLEREK 2 KAT PLASTİK BOYA YAPILMASI

Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, 0,125 kg astar sürüldükten sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat plastik boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

27.528/3 ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVALI VB. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA YAPILMASI

Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.ÖLÇÜ:

1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.Y.28.645/C21 PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 12 MM ARA BOŞLUKLU İLK CAMI ISI KONTROL KAPLAMALI ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI

4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatıdır.ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

MSB.414/A1 TAŞYÜNÜ TAVAN KAROSU İLE ASMA TAVAN YAPILMASI (60X60X1.5)

Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına alçı tavan karosu levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birleştiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teşkili, her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatıdır.


ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

NOT : 0.25 m² den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diğer boşluklar düşülmez.


A.2.3 ÖZEL İMALAT POZLARI

İNŞ. ÖZEL03 DESENLİ DUVAR KÂĞIDI KAPLAMASI YAPILMASI

20131226_155817_resized.jpg

Eni maks. 53 cm olan elyaf tabanlı duvar kağıdı kullanılacak olup kendi tutkalı ile duvara yapıştırılacaktır. Renk ve model seçiminde idarenin seçimi esastır. Buna göre her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey ölçülür.

NOT:Teslim tarihine kadar imalatın korunması yüklenicinin sorumluluğundadır.

NOT: Resimdeki renkli duvar kağıdının aynısı- benzer uygulama şekliyle, yine resimde görülen otomatik kapı söküldüğünde, sökülen duvar yüzeyine uygulanacaktır.

İNŞ. ÖZEL04 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME(KUTU PROFİL KARKAS ÜZERİNE ALTI GALVANİZ SAC ÜSTÜ PVC KAPLI PANEL YAPILMASI

Düzgün döşeme yüzeyi üzerine aşağıda belirtilen özelliklerde yapılacak yükseltilmiş döşeme sistemi projesinde belirtilen ve idarenin onaylanacağı hareketli yükü taşıyacak kapasitede olacaktır. Ayrıca mevcut yükseltilmiş döşemeyle uyumlu olacak ve mevcut sistem korunarak muhafaza edilecektir.

Alt yapısı: 60X 40 x1.5 mm boyalı kutu profil galvanizli bağlantı elemanı torklu vidalı (Kaynaksız), teleskopik m14 çelik tabanlı alt yapı demir profilden karkas oluşturulacaktır.

Paneller :600x600X30 mm ebatlarında, üstü 2 mm. antistatik PVC kaplı , altı 0.5 mm galvaniz sac kaplı, kenarları sert pvc kaplı paneller uygulanacaktır.

Kullanılacak malzemenin (uygulama ve kontrolde Yüklenici ve İdare tarafından baz alınacak olan) ürün tanımı ve teknik bilgileri, sistem bilgileri (birlikte kullanılacağı malzemeler ile uyumu), uygulama koşulları ve limitleri, sağlık ve güvenlik bilgileri, üretici firma tarafından tariflenmiş, belgelendirilmiş, TS veya ilgili ülkenin standartlarını haiz olacak; malzeme, uygunluğu İdarece onaylandıktan sonra uygulanacaktır

Yukarıdaki teknik özelliklere uygun olarak yükseltilmiş döşeme yapılması ve panellerin yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Projesi üzerinden bütün alanlar ölçülür.

ÖZEL5 ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK YAPILMASI (80 MM. YÜKSEKLİĞİNDE ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİK PROFİLİ, ARKA KLİPS SİSTEM)
İdarece istenilen cins (mat yada parlak) ve renkte eloksallı alüminyumdan 80 mm yüksekliğinde alüminyum süpürgelik profillinin temini, arka klips sistemi ile duvara montajının yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, yerine tespiti dâhil, işçilik, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir.

ÖZEL6 15 CM PASLANMAZ SÜPÜRGELİK YAPIMI

30mm MDF üzeri, 304 kalite 1,5mm paslanmaz çelik sacdan h=15 cm yükseklikte süpürgelik temini ve yerine montajı için her türlü malzeme ve zayiatı, atelye masrafları, işçilik , alet ve edevat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1mtül fiyatıdır.ÖLÇÜ : Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir.
Yüklə 66,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə