Investisiya menecmentiYüklə 454,78 Kb.
səhifə1/4
tarix27.06.2018
ölçüsü454,78 Kb.
#55021
  1   2   3   4

1. "Investisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 13 yanvar 1995-ci il

B) 17 fevral 1993-cü il

C) 29 may 1999-cu il

D) 7 oktyabr 2003-cü il

E) 23 fevral 1997-ci il2. İnvestisiyanı maliyyələşdirilməsi mənbələrinin tərkibi və quruluşundan asılı olaraq hansı qruplara bölmək olar?

A) Daxili və xarici

B) Birbaşa və xarici

C) Dolayısı və xarici

D) Riskli və aşagı riskli

E) Dövlət və xarici3. Investisiyalaşmanın məqsədi hansılardır?

A) Bazarda məhsulu saxlamaq,istehsalın həcminin genişləndirilməsi, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və sosial–iqtisadi vəzifələri həll etmək

B) Yeni məhsul buraxmaq

C) Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

D) Istehsalın həcminin genişləndirilməsi

E) Rəqibləri bazardan sıxışdırmaq4. İnvestisiya siyasətinin səmərəliliyi hansı göstəricilərlə müəyyən edilir?

A) Investisiyanın gəlirliliyi və ödəmə müddəti üzrə göstəricilərlə

B) Həyata keçirilən investisiya layihələrinin sayı ilə

C) Cəlb edilən kapitalın həcmi ilə

D) Iştirakçıların sayı ilə

E) Hansı müddətə həyata keçirilməsinə görə5. İnvestisiya layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırılması hansı mərhələləri əhatə edir?

A) Layihənin yaranma tarixi və məqsədi,maliyyə və ümumi təhlil,layihənin üstünlükləri və çatışmamazlıqları,onun reallaşdırılması ilə əlaqədar risk dərəcəsinin şərhi

B) Maliyyə və ümumi iqtisadi təhlil

C) Layihənin məqsədi və maliyyə təhlili

D) Maliyyə təhlili,layihənin üstünlükləri və çatışmamazlıqları

E) Layihənin yaranma tarixi və məqsədi,maliyyə təhlili və ümumi iqtisadi təhlil6. İnvestorun smeta sənədlərində tikintinin dəyərini qiymətin neçə səviyyəsində göstərilməsi məsləhət görülür :

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 7


7. Qeyri emissiya qiymətli kağızlarının tərkibinə daxildir:

A) Veksel, çek, depozit sertifikatları, opsion,varrant, fyuçers, özəlləşdirmə payları

B) Səhmlər və depozit sertifikatları

C) Istiqrazlar və opsionlar

D) Səhmlər və özəlləşdirmə payları

E) Istiqrazlar və veksel8. Lizinq faizini təşkil edir:

A) Resursa görə haqq, lizinq markası, risk mükafatı

B) Amortizasiya

C) Resursa görə haqq

D) Amortizasiya və risk mükafatı

E) Lizinq markası9. İnvestisiyalaşdırma obyektləri fərqləndirilir:

A) Layihənin miqyası, istiqamətliliyi üzrə, investisiya tsiklinin xarakter və məzmununa,dövlət iştirakının xarakter və dərəcəsinə,qoyulmuş vəsatin istifadə edilməsi səmərəliliyinə görə

B) Qoyulmuş vəsaitin istifadə edilməsi səmərəliliyinə görə

C) Investisiya tsiklinin xarakter və məzmununa görə

D) Layihənin istiqamətliliyi üzrə

E) Dövlət iştirakının xarakter və dərəcəsinə görə10. Biznes-plan neçə bölmədən ibarət olmalıdır?

A) 10


B) 7

C) 9


D) 6

E) 5


11. Kapital qoyuluşu aşağıdakılara görə təsnifləşdirilir:

A) Sahə strukturuna, təkrar istehsal strukturuna və texnoloji struktura görə

B) Sahə strukturuna və texnoloji struktura görə

C) Təkrar istehsal strukturuna və texnoloji struktura görə

D) Sahə strukturuna görə

E) Təkrar istehsal stukturuna və sahə strukturuna görə12. İnvestisiya fəaliyyətinə təsir edən bütün amilləri onların səviyyəsindən asılı olaraq neçə qrupa ayırmaq olar?

A) 2


B) 4

C) 6


D) 3

E) 5


13. İnvestisiya siyasəti çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi müddətini konkretləşdirmək və onları maliyyə resursları ilə təmin etmək üçün müəssisə nə etməlidir?

A) Investisiya layihələrinin biznes planını hazırlayır

B) Maliyyə resurları axtarır

C) Müəyyən müqavilələr bağlayır

D) Dövlət orqanlarına müraciət edir

E) Danışıqlar aparır14. Investisiya layihələri üzrə ilkin qiymətləndirmə üzrə müsbət nəticə aldıqdan sonra hansı tədbirlər həyata keçirilir?

A) Texniki–iqtisadi əsaslandırmanın tərtibinə başlanılır.

B) Informasiya toplanılır

C) Müəyyən müqavilələr bağlanılır

D) Nəzarət sistemi yaradılır

E) Layihənin həyata keçirilməsinə başlanılır15. Smeta haqq-hesabı icmalı neçə fəsildən ibarətdir?

A) 12


B) 7

C) 10


D) 8

E) 6


16. Investisiyanın maliyyələşdirilməsinin xüsusi metodları hansılardır?

A) Səhmləşdirmə və lizinq xidməti

B) Bank krediti

C) Investisiya fondlarının vəsaitləri

D) Sosial müdafiə fondlarının vəsaitləri

E) Dövlət büdcəsi17. Kommersiya kreditinin bank kreditinə transformasiya edilməsi forması necə adlanır?

A) Forfeytinq

B) Konsaltinq

C) Faktorinq

D) Audit

E) Lizinq18. Investisiyalaşdırma mənbələrini hansı əlamətlərə görə təsnifləşdirmək olar?

A) Mülkiyyət münasibətlərinə, növlərinə və mülkiyyətçilərin səviyyəsinə görə

B) Mülkiyyətçilərin sayına

C) Xarici investorların iştirakına

D) Mülkiyyət münasibətlərinə və mülkiyyətçilərin sayına

E) Xarici investorların və dövlət qurumlarının iştirakına görə19. Layihələrə yönəldılən real investisiyanın səmərəliliyinin maliyyə qiymətləndirilməsi üçün neçə metoddan istifadə edilir?

A) 6


B) 3

C) 5


D) 2

E) 4


20. Portfel investisiya həyata keçirilərkən investor hansı formada gəlir əldə edir?

A) Divident

B) Faiz və renta

C) Renta

D) Əmək haqqı

E) Mənfəət21. İnvestisiya layihəsinin məqsədindən asılı olaraq real investisiyanı neçə qrupa bölmək olar?

A) 7


B) 5

C) 8


D) 3

E) 4


22. İnvestisiya layihələrinin tərkibində neçə əsas bölmənin olması vacibdir?

A) 7


B) 9

C) 4


D) 6

E) 5


23. Müəssisədə investisiya siyasətinin işlənib hazırlanması zamanı hansı prinsiplərə əməl edilməlidir?

A) Investisiya siyasətinin müəssisəsinin strateji planının yerinə yetirilməsinə və maliyyə sabitliyinə nail olunmasına yönəldilməsinə

B) Investisiyanın maliyyələşdirilməsinin ucuz mənbə və metodlarının seçilməsinə

C) Inflyasiya və risk amillərinin nəzərə alınmamasına

D) Pərakəndəlik

E) Növbəlilik24. İnvestisiya layihələrinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A) 4


B) 6

C) 7


D) 2

E) 5


25. İcarəyə götürülmüş qeyri-istehsal təyinatlı əsas vəsaitlərə görə icarə haqqları məhsulun maya dəyərinə daxil edilməyərək hansı mənbələr hesabına ödənilir?

A) Mənfəət

B) Büdcədənkənar fondlar

C) Amortizasiya fondu

D) Əmək haqqı

E) Dövlət büdcəsi26. Xarici investisiya siyasəti neçə istiqamətdə aparılır?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 7


27. Lizinq əməliyyatları neçə tipə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 6


28. Tikintidə rentabelliyin neçə göstəricisini fərqləndirmək lazımdır?

A) 5


B) 2

C) 4


D) 3

E) 6


29. Investisiya qoyuluşlarının məqsədi:

A) Gəlir (mənfəət) və sosial səmərə əldə etmək

B) Əmək haqlarının artırılması

C) Rəqiblərin bazardan sıxışdırılması

D) Müsbət imicin yaradılması

E) Reklam xarakterli30. İnvestisiya riski səviyyəsinə görə investisiyanın neçə növü fərqləndirilir?

A) 4


B) 2

C) 5


D) 3

E) 6


31. Investisiya fəaliyyətinə hansı daxili amillər təsir göstərir ?

A) Müəssisənin həcmi,maliyyə vəziyyəti,müəssisənin elmi-texniki və investisiya siyasəti

B) Müəssisənin hansı regionda yerləşməsi

C) Müəssisənin kollektivi

D) Müəssisənin imici

E) Müəssisənin menecerləri32. Dövlət investisiya prosesini tənzimləmək üçün hansı metodlardan istifadə edir ?

A) Vergilər,dövlətin investisiya prosesində iştirakı,gəlir və resursların yenidən bölgüsü,qiymətqoyma,xaric investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradılması ilə

B) Rotasiya yolu ilə

C) Dempinq qiymətlərinin tətbiqi yolu ilə

D) Beynəlxalq təşkilatların köməyindən istifadə etməklə

E) Resursların yenidən bölgüsü və françayzinqin köməyi ilə33. İnvestisiya layihələri siyasəti işlənib hazırlanarkən hansı amillər nəzərə alınır?

A) Müəssisənin maliyyə vəziyyəti,istehsalın texniki səviyyəsi,lizinq üzrə avadanlığın alınması imkanları,investorun dövlətdən aldığı güzəştlər və sığorta şəraiti

B) Lizinq üzrə avadanlığın alınması imkanları

C) Müəssisənin durumu

D) Istehsalın texniki səviyyəsi

E) Investorun dövlətdən aldığı güzəştlər34. Texnoloji avadanlıqları göndərənlərin seçilməsi satış-müsabiqəsi neçə formada aparıla bilər?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


35. Kiçik elmi tətqiqatla,mühəndis işləmələrilə,yenilik yaradan və tətbiq edən,o cümlədən iri firma və dövlət subkontraktlar üzrə məşğul olan kiçik biznes müəssisələri necə adlanır?

A) Vençur

B) Audit

C) Marketinq

D) Lizinq

E) Konsaltinq36. Emissiya qiymətli kağızlarına daxildir :

A) Səhm və istiqrazlar

B) Depozit sertifikatları

C) Veksel və çek

D) Özəlləşdirmə payları və fyuçers

E) Opsion və varrant37. Mülkiyyətin xarakterinə görə xaricə göndərilən investisiya neçə növə ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5


38. Daşınmaz əmlakın ssuda almaq məqsədilə girov qoyulması necə adlanır?

A) Ipoteka

B) Nou-xau

C) Diversifikasiya

D) Faktorinq

E) Konsesiya39. İnvestisiyalaşmada iştirak xarakterinə görə investisiyalar bölünür:

A) Dolayı və birbaşa investisiya

B) Birgə və xarici investisiya

C) Yüksək riskli və risksiz investisiya

D) Ölkə daxili və xarici investisiya

E) Xüsusi investisiya və dövlət investisiyası40. Lahiyələşdirmənin neçə mərhələsi mövcuddur?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 2

E) 6


41. Maliyyə bazarı neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 4


B) 6

C) 3


D) 7

E) 5


42. Məhsul bazarını qiymətləndirərkən hansı amilləri nəzərə almaq lazımdır?

A) Satış bazarının coğrafi sərhədləri,satışın həcmi və dinamikası,proqnozlaşdırılan istehlak tələbinin dinamikası,məhsulun texniki səviyyəsi və onun yüksəldilməsi imkanları

B) Satışın həcmi və dinamikası

C) Məhsulun texniki səviyyəsi və onun yüksəldilməsi imkanları

D) Satışın həcmi və məhsulun texniki səviyyəsi

E) Məhsulun texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi imkanları43. Əsaslı tikintinin beynəlxalq təcrübəsində layihəçiləri,podratçıları,texnoloji avadanlıqları göndərənlərin seçilməsi hansı yolla həyata keçirilir?

A) Satış müsabiqə əsasında

B) Elanın köməyi ilə

C) Təsadüfi

D) Dövlət təşkilatlarınin köməyi ilə

E) Danışıqlar yolu ilə44. İnvestisiya fəaliyətinin maliyyələşdirilməsi üçün müəssisənin daxili mənbələrinin tərkibinə daxildir:

A) Mənfəət və amortizasiya ayırmaları

B) Əmək haqqı fondu

C) Bank krediti

D) Investisiya fondlarının vəsaiti

E) Müəssisə rəhbərinin şəxsi vəsaitləri45. İcarə müqaviləsi bağlanması müddətindən asılı olaraq icarə əməliyyatlarının neçə növü fərqləndirilir?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 6

E) 2


46. Xarici investisiyaların tənzim edilməsində dövlət hansı metodlardan istifadə edir?

A) Maliyyə və qeyri-maliyyə

B) Inzibati

C) Qeyri–maliyyə

D) Inzibati və maliyyə

E) Maliyyə47. Müasir kredit müqaviləsi neçə bölməni əks etdirir?

A) 5


B) 7

C) 4


D) 3

E) 6


48. Material və qeyri material aktivlərə pulun avans edilməsi necə adlanır?

A) Real investisiya

B) Xarici investisiya

C) Dövlət investisiyası

D) Dolayı investisiya

E) Portfel investisiya49. Tikinti məhsullarının qiymətlərinin formalaşmasında eyni zamanda hansı təşkilatlar iştirak edir?

A) Lahiyyələşdirici,sifarişçi və podratçı təşkilatlar

B) Dövlət və podratçı təşkilatları

C) Yerli təşkilatlar və sifarişçi

D) Beynəlxalq təşkilatlar və dövlət

E) Marketinq və diller firmaları50. Kredit neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 6

E) 2


51. İnvestisiya siyasətinin mühüm tərkib eleməntləri hansılardır?

A) Tənzimləmə mexanizmi və hüquqi baza

B) Bazar konyukturası

C) Dövlət və təsərrüfat subyektləri

D) Infrastuktura və investisiya fondları

E) Tələb və təklif52. Əsaslı vəsait qoyuluşunun maliyyələşdirilməsinin neçə mənbəyi mövcuddur?

A) 8


B) 10

C) 5


D) 7

E) 6


53. Dövlət sifarişləri bir qayda olaraq müəssisə və təşkilatlar üçün bu sifarişin sərfəliliyi nəzərə alınmaqla hansı yolla yerləşdirilir?

A) Tender əsasında

B) Məcburi

C) Xarici təşkilatların köməyi ilə

D) Broker və diler firmalarının köməyi ilə

E) Danışıqlar yolu ilə54. İcarəyə götürülmüş istehsal təyinatlı əsas vəsitlərə görə ödənən icarə haqqları məhsulun (işin xidmətin) maya dəyərinə daxil edilirmi?

A) Qismən

B) Daxil edilmir

C) Müəyyən hallarda daxil edilir

D) Dövlət orqanlarının qərarı ilə

E) Daxil edilir55. Xarici investisiyaları həyata keçirməyin hüquqi formaları hansılardır?

A) Birgə müəssisələr, konsesiyalar, konsopsium, filialların qeydiyyatdan keçirilməsi və icarə

B) Məhdud məsuliyyətli və bigə müəssisələr

C) Səhmdar cəmiyyətlər və özəl şitkətlər

D) Konsorsium və kartel

E) Sindikat və trest56. Layihələri reallaşdırmaq üçün hansı investisiya mənbələrindən istifadə olunur?

A) Xüsusi və cəlb edilmiş vəsaitlər, dövlət və yerli büdcələrdən verilən təxsisatlar,xarici investisiyalar,müxtəlif formal borc alınmış vəsaitlər

B) Xarici investisiyalar

C) Xüsusi vəsaitlər

D) Cəlb edilmiş vəsaitlər

E) Dövlət və yerli büdcələrdən verilən təxsisatlar57. İstehsal və kommersiya fəaliyyətinin bütün əsas tərəflərini özündə əks etdirən firma daxili planlaşdırma və maliyyə-təsərrüfat vəzifələrinin həll edilməsini müəyyən edən sənəd necə adlanır?

A) Biznes-plan

B) Hesabat

C) Nizamnamə

D) Müqavilə

E) Kontrakt58. İnvestisiya anlayışı hansı mənşəlidir?

A) Latın

B) İngilis

C) Fransız

D) Italyan

E) Alman59. İnvestisiya malları bazarına hansı mövqedən yanaşmaq vacibdir?

A) Investorların qoyduqları investisiyanın dövriyyəsi və yatırım obyektlərinin hərəkəti nöqteyi-nəzərindən

B) Bazarın konyukturası və alıcıların tələbi

C) Maliyyə bazarının vəziyyəti və dövlətin nəzarəti

D) Investorların sayı və investisiya resurslarının həcmi

E) Bazarda rəqabətin səviyyəsi və maliyyə qurumlarının məqsədləri60. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi aşağıdakılar tərəfindən ola bilər:

A) Investorların özləri və səlahiyyətli dövlət orqanları

B) Beynəlxalq təşkilatlar

C) Maliyyə qurumları

D) Bələdiyyə orqanları

E) Beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə qurumları61. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan mübahisələrə müvafiq olaraq baxır:

A) Məhkəmə,iqtisad məhkəməsi və ya münsiflər məhkəməsi

B) Səhmdarların iclası

C) Maliyyə nazirliyi

D) Auditorlar palatası

E) Icra hakimiyyəti orqanları62. İnvestisiya anlayışı "invest" sözündən götürülmüşdür ki, bu da hansı mənanı verir?

A) Sərmayə qoyuluşu

B) Avadanlığı təzələmək

C) Gəlir gətirmək

D) Sosial xərclərin artırılması

E) Real gəlirlərin artması63. İnvestorların yatırım obyektlərini iki əlamətə görə qruplaşdırmaq olar:

A) Fiziki və maliyyə kapital ünsürləri

B) Insan resurslarına və tikintiyə

C) Avadanlığa və insane resurslarına

D) İnfrastruktura və avadanlığa

E) Insan resurslarına və qiymətli kağızlara64. Bazar təsərrüfatında iqtisadiyyata nəzərdə tutlmuş investisiyanın həcmi nədən asılıdır?

A) Kapital və maliyyə aktivlərinin gəlirliliyi səviyyəsindən

B) Dövlət orqanlarının münasibətindən

C) Maliyyə qurumlarının vəziyyətindən

D) Ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətindən

E) Dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərdən65. Makroiqtisadi baxımdan təyinatına görə investisiyalar aşağıdakı kimi fərqləndirilir?

A) Istehsal və infrastruktur təyinatlı

B) Portfel və real

C) Istehsal və real

D) Infrastruktur və porfel

E) Dolayısı və birbaşa66. Müvafiq attestasiya tələb edən xüsusi növ işlərin yerinə yetirilməsi üçün investisiya fəaliyyətinin iştirakçıları nə etməlidirlər?

A) Lisenziya almalı

B) Müaqvilə bağlamalı

C) Təminat almalı

D) Danışıqlar aparmalı

E) Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməli67. İnvestisiya layihələrinin dövlət ekspertizasının kecirilməsi kim tərəfindən müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikası hökuməti

B) Mərkəzi Bank

C) Milli Məclis

D) Baynəlxalq təşkilatlar

E) Maliyyə qurumları68. Makroiqtisadi baxımdan infrastruktur investisiyaları aşağıdakı kimi fərqləndirilir:

A) Sosial, insan resurslarına yönəldilən və institutsional

B) Əsas fondlara və inşaat sektoruna qoyulan

C) Ehtiyyatlara və əsas fondlara qoyulan

D) Institutsional və əsas fondlara yönəldilən

E) Ehtiyyatlara və insan resurslarına yönəldilən69. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarının qorunmasına təminat verir:

A) Dövlət

B) Beynəlxalq təşkilatlar

C) Maliyyə qurumları

D) Yerli orqanlar

E) Konstitutsiya70. İnvestisiya siyasəti çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi müddətini konkretləşdirmək və onları maliyyə resursları ilə təmin etmək üçün nə etmək lazımdır?

A) Investisiya layihələrinin biznes planını hazırlamaq

B) Lisenziya almaq

C) Dövlət orqanlarına müraciət etmək\

D) Müqavilə bağlamaq

E) Ekspertlərin köməyindən istifadə etmək71. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi barədə səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarı hansı hallarda qəbul edilə bilər?

A) Investisiya fəaliyyətinin davam etdirilməsi vətəndaşların , hüquqi şəxslərin və dövlətin qanunla qorunan hüquq və mənafelərini pozduqda, investor müflis élan edildikdə, qəza və təbii fəlakət baş verdikdə

B) Beynəlxalq təşkilatların tələbi ilə

C) Xarici dövlətlərin tələbi ilə

D) Referendum keçirildikdə

E) Sığorta şirkətinin tələbi ilə72. Hər hansı bir müəssisənin, şirkətin, istehsal sahəsinin inkişaf etdirilməsinin starteji məqsədləri bilavasitə bağlıdır:

A) Investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə

B) Informasiya təminatlığı ilə

C) Servis xidmətlərinin göstərilməsi ilə

D) Qanunvericiliklə

E) Dövlətsizləşdirməklə73. İnvestorlar investisiya fəaliyyətində hansı qisimdə çıxış edə bilərlər?

A) Əmanətçi, kreditor və alıcı

B) Satıcı və nəzarətçi

C) Qanunverici

D) Vergi orqanları

E) Kömrük təşkilatı74. Azərbaycan Respublikasının investorlarının xarici dövlətin ərazisində investisiya fəaliyyəti tənzimlənir:

A) Həmin dövlətin qanunvericiliyi ilə

B) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə

C) Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən

D) Auditorlar Palatası

E) Sığorta şirkətləri75. İnvestorlar investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sahəsində hansı hüquqa malikdirlər:

A) Bərabər

B) Qeyri-bərabər

C) Dövlət qurumlarının qərarlarından asılı olaraq

D) Beynəlxalq təşkilatların münasibətindən asılı olaraq

E) Vergi orqanlarının qərarından asılı olaraq76. İnvestisiya fəaliyyətində qoyuluşun məqsədini, istiqamətini, növünü, həcmini və səmərəliliyini müəyyən edirlər:

A) Müstəqil surətdə investorların özləri

B) Mərkəzi Bank

C) Auditorlar Palatası

D) Konsaltinq şirkətləri

E) Elmi-tədqiqat institutları80. İnvestor müqavilə üzrə investisiya və onların nəticələri üzrə öz hüquqlarını kimə verə bilərlər?

A) Hüquqi və fiziki şəxslərə, dövlət və bələdiyyə orqanlarına

B) Fond birjalarına

C) Həmkarlar təşkilatlarına

D) Beynəlxalq Valyuta Fonduna

E) Avropa Birliyinə77. Azərbaycan Respublikasının "Xarici investisiyanın qorunması haqqında " Qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 15 yanvar 1992-ci il

B) 13 yanvar 1995-ci il

C) 28 fevral 1997-ci il

D) 12 aprel 1999-cu il

E) 16 noyabr 2003-cü il78. Hansı hüquqi sənəd investisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında istehsal-təsərrüfat və digər qarşılıqlı əlaqəni tənzimləyir?

A) Müqavilə

B) Biznes-plan

C) Assistans

D) Akkreditiv

E) Patent79. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanan müqavilə şərtləri öz qüvvəsini hansı zaman kəsiyində saxlamış olur?

A) Bütün fəaliyyət dövrü ərzində

B) 5 il

C) Qısa müddət

D) 10 il

E) 3 il


80. Müqavilə bağlanıldıqdan sonra hansı hallarda orada qeyd olunan şərtlər dəyişdirilə bilər?

A) Fəaliyyətdə olan qanunvericilik ilə tərəflərin vəziyyətini pisləşdirən şərait müəyyən edildiyi hallarda

B) Istənilən halda

C) Tərəflərdən birinin tələbi ilə

D) Ictimai təşkilatların iradları nəticəsində

E) Beynəlxalq qurumların təkidi ilə81. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunvericilik aktları qəbul edildiyi halda həmin aktların müddəaları nə zaman qüvvəyə minir?

A) Mətbuatda dərc olunduqdan 1 il sonra

B) Mətbuatda dərc olunan kimi

C) Müvafiq dövlət orqanlarının xüsusi sərancamlarından sonra

D) 6 aydan sonra

E) Qanunvericilik aktları qəbul edilən kimi
Yüklə 454,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə