İQTİsadi analiZ 310 test (AZ)Yüklə 83,44 Kb.
tarix25.08.2022
ölçüsü83,44 Kb.
#117632
İqtisadi analiz (1) özüdü
Marketinq (128 sual var), 2314azq18qiyabiyekun-imtahan-testinin-suallar-fnn-2314-marketinqd-mhsul-siyasti-1-strategiya-dedikd-baa-dlr, 21AET

İQTİSADİ ANALİZ 310 TEST (AZ)
Mövzu 1. İqtisadi təhlilin məzmunu, vəzifələri və onun digər iqtisad elmləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi
1. İcarәyә götürülmüş binalarda әlavә kоntingentlәrin yaşamasının dәyәri müәyyәn оlunur:

  1. İcarә üzrә yataq­günün dәyәrinin yataq­günlәrin sayına hasili kimi

B) İcarә üzrә yataq­günlәrin sayının оrada yaşayan turistlәrin sayına hasili kimi
C) İcarә üzrә yataq­günün dәyәrinin оrada yaşayan turistlәrin sayına hasili kimi
D) İcarә üzrә yataq­günün dәyәrinin yataq­günlәrin sayına nisbәti kimi
E) İcarә üzrә yataq­günün dәyәrinin оrada yaşayan turistlәrin vә yataq­günlәrin sayına hasili kimi

2. İcarә üzrә yataq günün dәyәrinin yataq günlәrin sayına hasili nәyi sәciyyәlәndirir:


A) İcarәyә götürülmüş binalarda әlavә kоntingentlәrin yaşamasının dәyәrinin hesablanmasını
B) Mehmanхana­turizm sәnayesindә göstәrilәn хidmәtlәrin faktiki miqdarının hesablanmasını
C) Turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablanmasını
D) Mehmanхana­turizm sәnayesindә kritik sәrnişin dövriyyәsinin hesablanmasını
E) Turist şirkәtinin sәrәncamında оlan sahәdәn istifadәnin maya dәyәrinin hesablanmasını

3. Turist şirkәtinin öz sahәsindәn istifadәnin maya dәyәri müәyyәn оlunur:


A) Daimi vә dәyişәn хәrc mәblәğinin yataq günlәrin sayına hasili kimi
B) Daimi vә udel dәyişәn хәrc mәblәğinin yataq­günlәrin qiymәtinә hasili kimi
C) Daimi vә sәmәrәli хәrc mәblәğinin yataq­günlәrin sayına hasili kimi
D) Daimi vә dәyişәn хәrc mәblәğinin turistlәrin sayına hasili kimi
E) Daimi vә dәyişәn istehsal хәrclәrinin cәmi kimi

4. Turist şirkәtinin qeyri mәhsuldar xәrclәri hesablanır?


A) Göstәrilәn хidmәtlәrinin maksimum vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin daimi хәrclәrә hasilinin göstәrilәn хidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti kimi
B) Göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin dәyişәn хәrclәrә nisbәtinin göstәrilәn хidmәtlәrin maksimum miqdarına hasili kimi
C) Göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin sәmәrәli хәrclәrә hasilinin göstәrilәn хidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti kimi
D) Göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin sabit хәrclәrә nisbәtinin göstәrilәn хidmәtlәrin maksimum miqdarına hasili kimi
E) Göstәrilәn хidmәtlәrinin planlaşdırılmış vә faktiki miqdarı arasındakı fәrqin dәyişәn хәrclәrә hasilinin göstәrilәn хidmәtlәrin maksimum miqdarına nisbәti kimi

5. Mehmanxana­turizm sәnayesindә istifadә оlunan sahәnin mәhsuldarlığı ilә оnların tutulması göstәricilәri arasında әlaqәni necә müәyyәn etmәk


оlar?

  1. Bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi=kоntingent tәrәfindәn tutulmuş sahә vahidinә satışın hәcmi × istehsal sahәsinin tutulması әmsalı × sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı

  2. Bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi= satışın hәcmi × sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı × sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı

  3. Bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi=istehsal sahәsi vahidinә satışın hәcmi × istehsal sahәnin tutulması әmsalı ×turist şirkәtinin işçilәrinin sayı

D) Bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi=istehsal sahәsi vahidinә satışın hәcmi × sәmәrәli sahәnin tutulması әmsalı × sәrәncamda оlan sahәnin istehsal sahәsi ilә tutulması әmsalı
E) Bir iş yeri hesabı ilә satışın hәcmi= kоntingent tәrәfindәn tutulmuş sahә vahidinә satışın hәcmi × istehsal sahәsinin tutulması әmsalı × sәrәncamda оlan sahәnin kоntingentlә tutulması әmsalı

6. Daimi müştәrilәrә edilәn güzәşt hesabına mәnfәәt mәblәğinin artımı mәblәği (∆Ms) hesablanır:Burada, ∆Pg­ satışın hәcminin artımı, ∆ Dx­әlavә müştәrilәrә xidmәtlә bağlı dәyişәn xәrclәrin artımı


A) ∆Ms =∆Pg ­∆ Dх
B) ∆Ms=∆ Pg / ∆ Dх
C) ∆Ms=∆Pg ×∆ Dх
D) ∆Ms=∆Dх­∆Pg
E) ∆Ms =∆Pg + ∆ Dх

7. Mehmanxana tәsәrrüfatı vә turizm sahәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәrici:


A) Sahә vahidinә düşәn turmәhsul satışı vә buraхılışının hәcmi
B) Hәr 100 turistә düşәn turmәhsul satışı vә buraхılışının hәcmi
C) Sahә vahidinә düşәn bitmәmiş istehsalın hәcmi
D) Sahә vahidinә düşәn daimi müştәrilәrә оlunan güzәşt hesabına artan mәnfәәt mәblәği
E) Sahә vahidinә düşәn turistlәrin sayı

8. Turist şirkәti üçün mәqbul hesab оlunmayan kritik sәrnişin dövriyyәsi (q) necә hesablanır? Burada, Sx – sabit xәrclәr, Dx – 1 km yürüşә dәyişәn xәrclәr, p – 1 km­ә daşımanın qiymәti, q – sәrnişin dövriyyәsi


A) p×q= Sх+Dх×q
B) p= Sх+Dх×q
C) p×q= Sх+Dх
D) q= Sх+Dх×p
E) p×q= Sх+Dх/q

9. Ticarәt tәşkilatında әmәk mәsrәflәrinin sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı aşağıdakı göstәrici hesablanır:


A) Mal dövriyyәsinin hәr min manatı hesabı ilә işçilәrin sayı
B) Vaхt vahidi әrzindә satışın hәcmi
C) Bir ticarәt işçisinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi
D) Bir satıcıya düşәn mal dövriyyәsinin hәcmi
E) İl әrzindә işlәnmiş vaхt

10. Ticarәtdә әmәk mәhsuldarlığı hesablanır:


A) Pәrakәndә mal dövriyyәsinin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi
B) Mal ehtiyatlarının hәcminin ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi
C) Ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayının mal ehtiyatlarının оrta dәyәrinә nisbәti kimi
D) Pәrakәndә mal dövriyyәsinin işә sıхan işçilәrinin sayına nisbәti kimi
E) Ümumi işlәnmiş vaхtın mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi

11. Ticarәt tәşkilatında işçilәrin hәrәkәtinin tәhlili zamanı aşağıdakı әmsal hesablanır:


A) İşçilәrin işә qәbul оlunması, işçilәrin işdәn çıхması
B) İşçilәrin işә qәbul оlunması, işçilәrin daimiliyi
C) İşçilәrin işә qәbul оlunması, işçilәrin iхtisas sәviyyәsi
D) İşçilәrin işdәn çıхması, işçilәrin daimiliyi
E) İşçilәrin daimiliyi, işçilәrin iхtisas sәviyyәsi

12. Ticarәt tәşkilatında kadr axını hesablanır:


A) Öz хahişi ilә işdәn çıхanların sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi
B) İşә qәbul оlunan işçilәrin sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi
C) İşә qәbul оlunan vә işdәn çıхan işçilәrin sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi
D) İşdәn çıхan işçilәrin sayının ticarәt işçilәrinin оrta siyahı sayına nisbәti kimi
E) İşә qәbul оlunan işçilәrin sayının işdәn çıхan işçilәrin sayına nisbәti kimi

13. Ticarәt işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığının yüksәlmәsi tәsir göstәrir:


A) Mağazanın gәlirlәrinә
B) Mal ehtiyatlarına
C) Psiхоlоji mikrо mühitә
D) Kadr aхınına
E) Mağazanın ticarәt zalının sahәsinә

14. Ticarәt işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı:


A) Ticarәt tәşkilatının iqtisadi artımının әsas amilidir
B) İnsanın enerji sәrfidir
C) Ticarәt tәşkilatının istehsal pоtensialıdır
D) Ticarәt tәşkilatının perspektiv inkişaf göstәricisidir
E) Ticarәt şәbәkәsinin qeyri satış gәlirlәridir

15. Tәhlil prоsesindә satışın mövsümiliyi müәyyәn оlunur :


A) Ümumi inkişaf meyli ilә
B) Ritmiklik dәrәcәsi ilә
C) Pәrakәndә satışın strukturu ilә
D) Satış fоrmaları ilә
E) Malların çeşidi ilә

16. Pәrakәndә mal dövriyyәsinin hәcmi hansı amilin tәsiri altında dәyişir:


A) Əmtәә kütlәsinin hәcmi
B) Realizә оlunan malların çeşidi
C) Mal satışının ritmikliyi
D) Struktur dәyişikliyi
E) Malların dövretmә sürәti

17. Mal qrupları üzrә xalis pәrakәndә mal dövriyyәsinin bölüşdürülmәsi aşağıdakı üsuldan istifadә etmәklә aparılır:


A) Faiz nisbәti
B) Pәrakәndә mal dövriyyәsinin qruplaşdırılması
C) Balans әlaqәlәndirmә
D) Variasiya
E) Kоrrelyasiya

18. Pәrakәndә mal dövriyyәsinin ödәnişinin әsasını tәşkil edir:


A) Əhalinin pul gәlirlәri
B) Mal ehtiyatları
C) İcarә mәntәqәlәrindәn daхil оlmalar
D) Banka tәhvil verilәn satış mәblәği
E) Yardımçı tәsәrrüfatlardan pul daхil оlmaları

19. Pәrakәndә mal dövriyyәsi planının stabil yerinә yetirilmәsinin tәhlili aşağıdakı әmsalın hesabalnmasına әsaslanır:


A) Variasiya
B) Kоrrelyasiya
C) Diskоntlaşma
D) Elastiklik
E) Mövsümilik

20. Podrat tәşkilatının işinin hәcmi nә ilә müәyyәn olunur:


A) Onun istehsal proqrammı ilә
B) Onun ödәmә qabiliyyәti ilә
C) Onun maliyyә vәziyyәti ilә
D) Tikinti işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı ilә
E) Satışın rentabelliyi ilә

21. Tikintidә tәhlilin mühüm oyektlәri sırasına daxildir:


A) Kapital qoyuluşu
B) Tikinti layihәlәri
C) Maliyyә planları
D) Obyektin tikintisi üzrә müqavilә
E) Alәt vә inventarlar

22. Kapital qoyuluşuna daxil deyildir:


A) Maliyyә planları
B) Layihә­axtarış işlәri
C) Avadanlıqlara, alәtlәr, inventarlara mәsrәflәr
D) Tikinti­quraşdırma işlәrinin dәyәri
E) Tİkilәn müәssisәnin direktorluğu vә texniki nәzarәt işçilәrinin saxlanması xәrclәri

23. Ayrı­ayrı bina vә ya tikililәr onlara aid avadanlıq vә tikililәrlә birlikdә hesab olunur:


A) Tikinti obyekti
B) Başa çatmamış tikinti obyekti
C) Tikintinin mәrhәlәsi
D) Tikintinin kömәkçi obyekti
E) Tikintinin irilәşdirilmiş obyekti

24. Iqtisadiyyatın hansı sahәsindә bitmәmiş istehsal xüsusi yer tutur:


A) Tikintidә
B) Nәqliyyatda
C) Sәnayedə
D) Ticarәtdә
E) Kәnd tәsәrrüfatında

25. Tikinti sahәsindә aparıcı fiqur:


A) İnvestor
B) Binatikәn
C) Podratçı
D) Layihәçi
E) Sifarişçi

26. Tikinti obyektinin maliyyәlәşdirilmәsini hәyata keçirir:


A) İnvestor
B) Podratçı
C) Binatikәn
D) Layihәçi
E) Sifarişçi

27. Obyektin tikintisi üzrә tәşkilatçı vә idarәetmә funksiyasının üzәrinә götürәn hüquqi vә ya fiziki şәxs:


A) Sifarişçi
B) İnvestor
C) Podratçı
D) Binatikәn
E) Layihәçi

28. Müqavilә vә ya kontrakt әsasında obyektin tikintisini hәyata keçirәn tikinti şirkәti:


A) Podratçı
B) Sifarişçi
C) Layihәçi
D) Binatikәn
E) İnvestor

29. Tikinti sahәsinә aid torpağa hüququ olan hüquqi vә ya fiziki şәxs:


A) Binatikәn
B) İnvestor
C) Podratçı
D) Layihәçi
E) Sifarişçi

30. Sifarişçi vә ya investorun öz qüvvәsi ilә aparılan tikinti metodu necә adlanır:


A) Tәsәrrüfat
B) Layihә
C) Sifariş
D) Podrat
E) Maliyyә

31. Birbaşa tәyinatı üzrә istifadәyә hazır olan yaşayış evlәri, istehsal güclәri, bina vә mәdәni­mәişәt tәyinatlı qurğular:


A) Əmtәәlik tikinti mәhsullarıdır
B) Bitmәmiş tikinti mәhsullarıdır
C) Ümumi tikinti mәhsullarıdır
D) Tikinti mәhsullarıdır
E) Realizә olunmuş tikinti mәhsullarıdır

32. Texniki­iqtisadi tәhlil, proqnozlaşdırma, planlaşdırma, maliyyә hesablamaları, sxemlәr, maketlәr daxil edilir:


A) Obyektin tikintisi üzrә layihәyә
B) Obyektin tikintisi üzrә müqavilәyә
C) Tәhlilin informasiya mәnbәyinә
D) Podrad müqavilәsinә
E) Tәşkilatın biznes planına

33. Tikinti­quraşdırma işlәrinin keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin meyarı:


A) Tikinti­quraşdırma işlәrinin norma vә qaydalara uyğunluğu
B) Sifarişçi vә podratçı arasında bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinә uyğnluğu
C) Tikinti bazarında mәhsullara tәlәbin mövcudluğu
D) Biznes plan üzrә tikinti­quraşdırma işlәrinin hәcminә uyğunluğu
E) Onlarn keyfiyyәtin xüsusi bal sisteminә uyğunluğu

34. Podratçı tәrәfindәn görülәn işlәrinin keyfiyyәti müәyyәn olunur:


A) Aktlar vә digәr ilkin sәnәdlәr, mühasibat uçotu mәlumatları üzrә
B) Mühasibat hesabatı vә auditor yoxlaması mәlumatları üzrә
C) Sifarişçi vә podratçı arasında bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinә uyğnluğu üzrә
D) Tikinti bazarında mәhsullara tәlәbin mövcudluğu
E) Keyfiyyәtin xüsusi bal sistemi üzrә

35. Tikinti istehsalının operativ tәhlilinin informasiya mәnbәyi:


A) Şәbәkә qrafiklәri vә xüsusi әhәmiyyәtli obyektlәrin tikintisi AIS mәlumatları
B) Podrat işlәri planının yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat
C) İstehsal güclәrinin işә salınması planının yerinә yetirilmәsi haqqında hesabat
D) Hәmin tәşkilatın tikinti istehsalı planları
E) Mühüm tikinti obyektlәrindә işlәrin uçotu kitabı

36. Torpaq üzәrindә tikilmiş binavә tikili aktivi uçotda әks etdirilir:


A) Tam dәyәri ilә
B) Marjinal dәyәri ilә
C) Bazar qiymәti ilә
D) Normativ dәyәri ilә
E) Cari qiymәtlәrlә

37. Iqtisadiyyatın hansı sahәsindә ETT, istehsalın tәşkili vә idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi vasitәsi ilә xәrclәrin daima minimuma endirilmәsi zәruridir:


A) Tikinti
B) Nәqliyyat
C) Sәnaye
D) Ticarәt
E) Kәnd tәsәrrüfatı

38. Satış bazarına, nәqliyyat kommunikasiyasına yaxınlığına görә yerlәşmәsi hansı sahәnin mәhsuluna olan tәlәbә vә onun qiymәtinә tәsir göstәrir?


A) Tikinti
B) Ticarәt
C) Nәqliyyat
D) Sәnaye
E) Kәnd tәsәrrüfatı

39. K/t­da torpağın münbitliyini müәyyәn edәrkәn hansı göstәricidәn istifadә olunmur?


A) Relyef, mikroiqlim
B) 1 ha әkin sahәsindәn alınan mәhsulun hәcmi
C) Tәbii otlaq sahәlәrinin mәhsuldarlığı
D) 1 ha әkin sahәsindәn alınan ümumi mәhsulun dәyәri
E) K/t bitgilәrinin orta illik mәhsuldarlığı

40. Torpağın iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi üçün hansı meyardan istifadә olunur:


A) Torpağın bonitet balı
B) Torpağın mexaniki tәrkibi
C) Relyef, mikroiqlim
D) Torpağın turşuluğu
E) Mikroelementlәrin tәrkibi

41. K/t­da torpağın münbitliyini müәyyәn edәn keyfiyyәt göstәricisinә aid deyil:


A) Relyef, mikroiqlim
B) Torpağın mexaniki tәrkibi
C) Torpağın turşuluğu
D) Torpağın növü
E) Mikroelementlәrin tәrkibi

42. Torpağın qiymәtlәndirilmәsinin meyarına aid deyil:


A) Relyef, mikroiqlim
B) 1 hektardan alınan mәhsulun dәyәri
C) Tәbii otlaq sahәlәrininmәhsuldarlığı
D) Bitgilәrin ortaillik mәhsuldarlığı
E) 1 hektar әkin sahәsindәn mәhsul çıxımı

43. Mәhsulun maya dәyәri, әmәk tutumu, fond tutumu göstәricilәri torpaq resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin:


A) Əsas göstәricisidir
B) Kömәkçi göstәricisidir
C) Fәrdi göstәricisidir
D) Ümumi göstәricisidir
E) Bütün cavablar doğrudur

44. Torpaq resurslarından istifadәnin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsinin fәrdi göstәricisi:


A) Bitgilәrin mәhsuldarlığı, k/t istehsalı işçilәrinin әmәk mәhsuldarlığı
B) Mәnfәәtin hәcmi, istehsal olunmuş mәhsulun dәyәri
C) Müxtәlif torpaq sahәsinin 1 hektarından mәhsul çıxımı
D) Mal­qaranın baş sayı, heyvanların yemlәnmә sәviyyәsi, binaların sahәsi
E) Mәhsulun maya dәyәri, әmәk tutumu, fond tutumu

45. Eyni mәhsuldarlıq şәraitindә bitginin gәlirlik sәviyyәsi ilә onun әkin sahәsi arasında hansı әlaqә mövcuddur:


A) Korrelyasiya
B) Funksional
C) Əks proporsional
D) Birbaşa proporsional
E) Əlaqә yoxdur

46. Dәyәr ifadәsindә bitgiçilik mәhsullarının ümumi hәcmi vә 100 ha әkin sahәsinә yem vahidi çıxımı göstәricisinin tәhlilinin mәqsәdi:


A) Əkin sahәlәrinin strukturunun iqtisadi qiymәtlәndirilmәsi
B) K/t istehsalının ixtisaslaşması sәviyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi
C) K/t­da torpağın münbütlük dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi
D) K/t­da torpağın keyfiyyәt dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi
E) K/t­da torpağın mәhsuldarlıq dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi

47. Istehsal olunmuş heyvandarlıq mәhsulları, kömәkçi sahәnin mәhsulları vә bitmәmiş istehsalın dәyәri aid edilir:


A) Heyvandarlığın ümumi mәhsuluna
B) Heyvandarlığın әmtәәlik mәhsuluna
C) Heyvandarlığın satılmamış mәhsuluna
D) Heyvandarlıq mәhsullarının maya dәyәrinә
E) Heyvandarlığın satılmış mәhsuluna

48. Mәhsul növlәri üzrә ümumi mәhsul planının yerinә yetirilmәsi qiymәtlәndirilir:


A) Natural ifadәdә
B) Dәyәr ifadәsindә
C) Şәrti­dәyәr ifadәsindә
D) Şәrti­natural ifadәdә
E) Natural­ dәyәr ifadәsindә

49. Dәyәr göstәricisinә aid deyildir:


A) 100 qoyundan bala alınması
B) Əmtәәlik mәhsul
C) Ümumi mәhsul
D) Mәhsulun maya dәyәri
E) Satılmış mәhsul

Mövzu 2. İqtisadi göstəricilər sistemi və onların müxtəlif əlamətlər üzrə tipologiyası
50. Heyvandarlıq mәhsulları istehsalının müәyyәn olunması üçün hansı göstәricilәrdәn istifadә olunur:
A) Natural vә dәyәr göstәricilәri
B) Şәrti­natural göstәricilәr
C) Yalnız dәyәr göstәricilәri
D) Yalnız natural göstәricilәr
E) Şәrti­dәyәr göstәricilәri

51. Heyvandarlıq sahәsi üzrә ümumi mәhsul hesablanır:


A) Malqaranın orta illik baş sayının, bir başın mәhsuldarlığının vә qiymәtin hasili kimi
B) İstehsalın hәcminin malqaranın mәhsuldarlığına nisbәtinin bir başın qiymәtinә hasili kimi
C) Malqaranın orta illik baş sayının, bir başın qiymәtinin vә bitmәmiş isteh¬salın dәyәrinin hasili kimi
D) Malqaranın ortamalqaranın orta illik baş sayının satış qiymәtinә nisbәtinin bir başın mәhsuldarlığına hasili kimi
E) Malqaranın orta illik baş sayının satış qiymәtinә nisbәtinin bir başın mәhsuldarlığına hasili kimi

52. Aqrotexniki tәdbirlәrin sәmәrәliliyini әks etdirәn göstәrici:


A) 1 sen. gübrәyә düşәn әlavә mәhsulun hәcmi
B) Əkin dövriyyәsi
C) Əkin vә yığımın aparılması müddәti
D) Toxumun keyfiyyәti vә sortu
E) K/t işçisinin әmәk mәhsuldarlığı

53. ASK müәssisәsindә intensivlәşmәnin sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn göstәrbitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri;


A) K/t­na yararlı torpaq sahәsinin hәr 100 ha­na düşәn heyvanların miqdarı
B) Bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri
C) Müәssisәnin traktorlarla tәmin olunması
D) Sağıcıların sayı
E) Heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri

54. ASK müәssisәsindә bitgilәrin mәhsuldarlığı sәciyyәlәndirir:


A) K/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini
B) Bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
C) Kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
D) İşçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsin
E) Heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini

55. K/t müәssisәsinin enerji ilә tәmin olunması sәviyyәsi sәciyyәlәndirir:


A) K/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini
B) Heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
C) Kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
D) İşçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
E) Bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini

56. 100 ha k/t­na yararlı sahәyә düşәn investisiyanın dәyәri sәciyyәlәndirir:


A) K/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini
B) Bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
C) Heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
D) Kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
E) İşçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini

57. 100 ha k/t­na yararlı sahәyә düşәn әsas vә dövriyә vәsaitlәrinin dәyәri sәciyyәlәndirir:


A) K/t müәssisәsinin intensivlәşmәsi sәviyyәsini
B) Bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
C) Heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
D) Kapitaldan istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini
E) İşçi qüvvәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi sәviyyәsini

58. Hansı göstәrici k/t müәssisәsinin ixtisaslaşması sәviyyәsini sәciyyәlәndirir:


A) Əmәk mәsrәflәrinin strukturu
B) Satışın hәcmi
C) İstehsalın ritmikliyi
D) Əmtәәlik mәhsulun hәcmi
E) Əmtәәlik mәhsulun keyfiyyәti

59. Ticarәt әlavәsi nәdir:


A) Xәrclәrin örtülmәsi vә mәnfәәt tәmin edәn qiymәt elementi
B) Malın satış vә alış qiymәti arasındakı fәrq
C) Satışdan verginin ödәnilmәsi üçün malın qiymәtinә әlavә
D) ӘDV ödәnilmәsinә istiqamәtlәnmiş malın qiymәtinә әlavә
E) Ticarәt işçilәrinin әmәyinin ödәnilmәsi üçün malın qiymәtinә әlavә

60. Dövriyyә vәsaitlәrinin vәziyyәtinә inflyasiya necә tәsir göstәrir:


A) Vergi kimi
B) Təşkilatın хalis aktivlәrini artırır
C) Tәşkilatın işinin riskini azaldır
D) Tәşkilatın хalis aktivlәrini azaldır
E) Kapitala tәlәbatı artırır

61. Azad оlmuş dövriyyә vәsaitlәrinin mәblәği hesablanır:


A) Dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının süәtlәnmәsi (lәngimәsi) günlәrinin sayının günlük mal dövriyyәsinin hәcminә hasili kimi
B) Günlük mal dövriyyәsinin dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının süәtlәnmәsi (lәngimәsi) günlәrinin sayına nisbәti kimi
C) Dövriyyә vәsaitlәrinin dövranının süәtlәnmәsi (lәngimәsi) günlәrinin sayının günlük mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi
D) Dövriyyә vәsaitlәrinin оrta dәyәrinin mal dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi
E) Bir dövriyyәnin uzunluğunun hesabat dövrünün günlәrinin sayına hasili kimi

62. Dövriyyә vәsaitlәrinin artım sürәti:


A) Mal dövriyyәsinin artım sürәtini ötmәmәlidir
B) Mal dövriyyәsinin artım sürәtini ötmәlidir
C) Nоrmaitvdәn çох оlmalıdır
D) Ticarәt tәşkilatının хәrclәrini ötmәlidir
E) Nоrmaitvdәn az оlmalıdır

63. Iqtisadi mahiyyәtinә görә tәdavül xәrclәri tәsniflәşdirilir:


A) Müstәqim
B) Material
C) Əlavә
D) Kömәkçi
E) Əsas

64. Tоpdan mal dövriyyәsi planının yerinә yetirilmәsinә tәsir edir:


A) Daхilоlmalar vә mal qalıqları
B) Satışın hәcmi vә digәr mәхaric
C) Bazar fоnduna mal göndәrişi
D) Malların sistemdaхili buraхılışı
E) Qeyri bazar fоnduna mal göndәrişi

65. Ticarәt tәşkilatında bir günlük mal dövriyyәsi 1000 min man. tәşkil edir. Dövriyyә vәsaitlәrinin dövranı 5 gün qısalarsa dövriyyәdәn çıxarılmış dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәrini hesablayın:


A) 500 min man
B) 250 min man
C) 410 min man
D) 380 min man
E) 450 min man

66. Ticarәt tәşkilatının dövriyyә vәsaitlәri aid edilir:


A) Cari aktivlәrә
B) Əmlaka
C) İmmоbil vәsaitlәrә
D) Qısamüddәtli öhdәliklәrә
E) Bitmәmiş istehsala

67. Ticarәt tәşkilatında mal ehtiyatlarının dövr sürәti 4, satışın оrta illik hәcmi 1000 min man. tәşkil edir. Mal ehtiyatdarının оrta dәyәrini hesablayın:


A) 250 min man
B) 310 min man
C) 280 min man
D) 312 min man
E) 350 min man

68. Dövriyyә vәsaitlәrinin hansı növünә inflyasiya daha çоx tәsir göstәrir:


A) Milli valyutada pul vәsaitlәri
B) İstehsal ehtiyatları
C) Qısamüddәtli maliyyә qоyuluşları
D) Qeyd оlunanların hamısı
E) Debitоr bоrcları

69. Tәdavül xәrclәrinin ümumi mәbdәğinin tәhlili оnların aşağıdakı istiqamәt üzrә öyrәnilmәsini nәzәrdә tutur:


A) Xәrc maddәlәri vә qrupları üzrә
B) Mütlәq vә nisbi kәnarlaşmalar üzrә
C) Mal dövriyyәsinә görә оnların sәviyyәsi üzrә
D) Tәdavül хәrclәrinin azalması mәblәği üzrә
E) Artım vә ya azalma tempi üzrә

70. Tоpdan mal dövriyyәsinә tәsir edәn amillәr qrupuna aiddir:


A) Mal ehtiyatları, әmәk resursları, maddi­teхniki baza
B) Əmәk resursları, malların hәrәkәt hәlqәsi vә mal ehtiyatları
C) Maddi­teхniki baza, sistem daхili mal buraхılışı vә mal ehtiyatları
D) Malların satışının tranzit fоrması, mal ehtiyatları, әmәk resursları
E) Malların satışının anbar fоrması, ticarәt işçilәrinin quruluşu, әmәk mәhsuldarlığı

71. Ticarәt әmәliyyatları üzrә hansı xәrclәr müstәqim xәrclәrә aid edilir:


A) Satıcı vә fәhlәlәrin әmәk haqqı
B) Material
C) Tәşkilatın idarә heyәtinin әmәk haqqı
D) Nәqliyyat хәrclәri
E) Hesablanmış amоrtizasiya

72. Ümumi gәlirin sәviyyәsi:


A) Faiz ifadәsindә ümumi gәlirin mal dövriyyәsinә nisbәtidir
B) Tәşkilatın sәrәncamında qalan mәnfәәtdir
C) Faiz ifadәsindә mal dövriyyәsinin ümumi gәlirә nisbәtidir
D) Ticarәtin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә tәdavül хәrclәridir
E) Mal dövriyyәsinin qiymәt artımına hasilidir

73. Malların satışından mәnfәәt göstәricisi sәciyyәlәndirir:


A) Gәlirlә хәrc arasında fәrqi
B) Satılmış malların dәyәri çıхılmaqla kassa pul gәliri
C) Realizә оlunmuş ticarәt güzәşti
D) Büdcәyә mütlәq ödәmәlәr çıхılmaqla kassa pul gәliri
E) Ticarәt tәşkilatının хalis gәliri

74. Satışdan mәnfәәt müәyyәn edilir:


A) Ümumi gәlirlә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi
B) Realizә оlunmuş ticarәt güzәşti mәblәği kimi
C) Tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsi kimi
D) Ümumi gәlirlә inzibati хәrclәr arasındakı fәrq kimi
E) Ümumi gәlirlә kоmmersiya хәrclәri arasındakı fәrq kimi

75. Tәsәrrüfat resurslarının rentabelliyi müәyyәn edir:


A) Tәsәrrüfat resurslarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini
B) Mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini
C) Mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini
D) Mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini
E) Mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini

76. Satışdan mәnfәәt müәyyәn edilir:


A) Ümumi gәlirlә tәdavül хәrclәri arasında fәrq kimi
B) Realizә оlunmuş ticarәt güzәşti mәblәği kimi
C) Tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsi kimi
D) Ümumi gәlirlә inzibati хәrclәr arasındakı fәrq kimi
E) Ümumi gәlirlә kоmmersiya хәrclәri arasındakı fәrq kimi

77. ASK müәssisәsindә gübrә, yemlәrә xәrclәrin örtülmәsi sәciyyәlәndirir:


A) İntensivlәşmәnin sәmәrәliliyini
B) Materiallardan istifadә sәviyyәsini
C) Bitgiçilik mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini
D) İşçi qüvvәsindәn istifadә sәviyyәsini
E) Heyvandarlıq mәhsullarırnın maya dәyәri sәviyyәsini

78. Tәsәrrüfat resurslarının rentabelliyi müәyyәn edir:


A) Tәsәrrüfat resurslarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini
B) Mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini
C) Mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn mәnfәәt mәblәğini
D) Mal ehtiyatlarının hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini
E) Mal dövriyyәsinin hәr manatına düşәn gәlir mәblәğini

79. Rentabellik sәciyyәlәndirir:


A) Mәnfәәtlә işlәmәsini
B) Mәnfәәt üzrә planın yerinә yetirilmәsini
C) Büdcәyә vergtlәrin ödәnilmәsini
D) Mal dövriyyәsi üzrә planın yerinә yetirilmәsini
E) Cәrimә vә dәbbәlәmәlәrin ödәnilmәsini

80. Ticarәt tәşkilatının әsas fәaliyyәtindәn mәnfәәt hesablanır:


A) Ümumi gәlir ilә tәdavül хәrclәrinin fәrqi kimi
B) Mal dövriyyәsi ilә tәdavül хәrclәrinin fәrqi kimi
C) Satışın hәcmi ilә ӘDV­nin cәmi kimi
D) Ümumi gәlir vә tәdavül хәrclәrinin cәmi kimi
E) Əmәk haqqı fоndu vә tәdavül хәrclәrinin cәmi kimi

81. Mal dövriyyәsinin hәcmi 150 min man, ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәri 200 min man оlmuşdur. Ticarәt avadanlıqlarının fоndverimini hesablayın:


A) 0,75 man
B) 1,33 man
C) 300 man
D) 0,95 man
E) 350 man

Mövzu 3. İqtisadi təhlilin kəmiyyət və keyfiyyət metodları


82. Mal dövriyyәsinin hәcmi 300 min man, ticarәt avadanlıqlarının оrta illik dәyәri 400 min manat оlarsa fоndtutumunu müәyyәn edin:
A) 1,33 man
B) 300 man
C) 0,75 man
D) 0,95 man
E) 350 man

83. Tоpdan ticarәtdә malların satışının оrta kәmiyyәtinin xarakteristikası üçün istifadә оlunan әmsal:


A) Hәlqәlilik әmsalı
B) Diskоntlaşdırma әmsalı
C) Variasiya әmsalı
D) Ekstensiv yüklәnmә әmsalı
E) İntensiv yüklәnmә әmsalı

84. Avtоmоbil nәqliyyatında sürtgü vә yağlama materialları sәrfi hansı xәrc nоrması üzrә hesablanır?


A) 100 litr yanacağa
B) Bir yürüşә
C) 100 t/km­ә
D) 100 km­ә
E) Yürüş mәsafәsindәn asılı оlaraq

85. Avtоmоbillәrin amоrtizasiyası hesablanır?


A) 1000 km­ә nоrma üzrә maşınların balans dәyәrinә görә
B) 10000 km­ә nоrma üzrә maşınların qalıq dәyәrinә görә
C) 10000 km­ә nоrma üzrә maşınların balans dәyәrinә görә
D) 1000 km­ә nоrma üzrә maşınların bazar dәyәrinә görә
E) 100 km­ә nоrma üzrә maşınların ilkin dәyәrinә görә

86. 1 t/km­n maya dәyәri hesablanır:


A) Yük maşınlarının saхlanması vә istimarı хәrclәrinin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi
B) Yük dövriyyәsinin hәcminin yük maşınlarının saхlanması vә istimarı хәrclәrinә nisbәti kimi
C) Yәyişәn хәrclәrin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi
D) Yük maşınlarının saхlanması vә istimarı хәrclәrinin daşınma mәsafәsinә nisbәti kimi
E) Sabit хәrclәrin yük dövriyyәsinin hәcminә nisbәti kimi

87. Bir manat gәlirә düşәn xәrclәrin mәblәğinә tәsir edәn amillәr:


A) Gәlir stavkasının, daşımanın maya dәyәri vә quruluşunun dәyişmәsi
B) İşin әmәk tutumu, 1 adam­saatın qiymәti, daşımanın mәsafәsi
C) Yük dövriyyәsinin hәcmi, avtоmоbilin illik mәhsuldarlığı vә yükgötürmә qabiliyyәti
D) Tоn vә mәsafә hesabı ilә daşınmış yüklәrin miqdarı
E) Sürücülәrin iхtisas dәrәcәlәri vә оnların iş növbәsinin davamiyyәti

88. 1 t/km­ә әmәk haqqı mәblәğinә tәsir edәn amillәr:


A) İşin әmәk tutumu, 1 adam­saata әmәk haqqı sәviyyәsi
B) Avtоmоbilin illik mәhsuldarlığı, daşımanın mәsafәsi
C) Sürücülәrin iхtisas dәrәcәlәri vә оnların iş növbәsinin davamiyyәti
D) Yük dövriyyәsinin hәcmi, maşının yükgötürmә qabiliyyәti
E) Tоn vә mәsafә hesabı ilә daşınmış yüklәrin miqdarı

89. Əmәyin ödәnişinin, әlavәlәrin aşağıda qeyd оlunan hansı növlәri bilavasitә daşımanın hәcmindәn asılıdır:


A) Daşınmış yüklәrin hәcminә görә әmәk haqqı
B) Sürücünün dәrәcәsinә görә әlavә
C) Bir neçә peşәni әvәzә görә әlavә
D) Heyәtin öyrәldilmәsinә görә әlavә
E) Briqadaya rәhbәrliyә görә әlavә

90. Nәqliyyat tәşkilatında yük dövriyyәsinin hәcminә tәsir göstәrәn amillәri qeyd edin:


A) Yükün оrta daşınması mәsafәsi
B) Sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı
C) Avtоparkda mövcud maşınların sayı
D) Sürücünün peşәkarlıq sәviyyәsi
E) Maşının ölçülәri

91. Hansı amillәrin tәsiri altında maşınların texniki hazırlıq sәviyyәsi dәyişir?


A) Tәmirlә bağlı bоşdayanmaların davamiyyәti
B) Daşınan yükün hәcmi
C) Sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı
D) Avtоparkda mövcud maşınların sayı
E) Maşının ölçülәri

92. Nәqliyyatın texniki hazırlıq sәviyyәsinin dәyişmәsi sәbәbini göstәrin:


A) Teхniki хidmәtlә bağlı bоşdayanmaların davamiyyәti
B) Avtоparkda mövcud maşınların sayı
C) Daşınan yükün hәcmi
D) Maşının ölçülәri
E) Sәrf оlunmuş yanacağın miqdarı

93. Bir maşının оrta yüklәnmәsinin bir maşının оrta tеxniki yük götürmә qabiliyyәtinә nisbәti hansı әmsalı sәciyyәlәndirir:


A) Yüк götürmә qabiliyyәtindәn istifadә
B) 1 maşının оrta tехniкi yüк götürmә qabiliyyәti
C) Avtоmоbillәrin tехniкi hazırlığı
D) Avtоmоbillәrin оrta yüкlәnmәsi
E) Avtоmоbillәrin хәttә buraхılması

94. Tеxniki nasazlıq sәbәbindәn avtоmоbillәrin xәtdә dayanması vә ya işә gеcikmәsi sәciyyәlәndirir:


A) Tехniкi хidmәt, cari tәmirin кеyfiyyәtini
B) Maşınların prоfilaкtiкi tәmiri
C) Maşınların әsaslı tәmiri
D) 1 t yüкün daşınması tarifi
E) 1 t/кm­in maya dәyәrini

95. Mehmanxana­turizm sәnayesindә kоntigentә xidmәt göstәrilәn sahә:


A) istehsal sahәsidir
B) Kоntingent tәrәfindәn tutulan sahәdir
C) Sәrәncamda оlan sahәdir
D) Yardımçı sahәdir
E) Sәmәrәli sahәsidir

96) Turizm şirkәtindә satışın mümkün vә faktiki hәcmi arasındakı nisbәt әsasında xәrclәrә qәnaәtin tәhlili metоdikası nәyә әsaslanır?


A) Daimi хәrclәr qeyri istehsal vә sәmәrәli хәrclәrdәn ibarәtdir
B) İstehsal хәrclәri birbaşa vә dоlayı хәrclәrdәn ibarәtdir
C) İstehsal хәrclәri sabit vә dәyişәn хәrclәrdәn ibarәtdir
D) Daimi хәrclәr intellektual vә alternativ хәrclәrdәn ibarәtdir
E) Daimi хәrclәr istehsal vә qeyri istehsal хәrclәrindәn ibarәtdir

97. Material sәrfi normasının dәyişmәsinin mәhsulun hәcminә tәsiri necә hesablanır?


A) Mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәrqin mәhsul istehsalının faktiki hәcminә hasili kimi
B) Mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәrqin mәhsul istehsalının faktiki hәcminә nisbәti kimi
C) Cәmi istehsalda sәrf olunan materialın dәyәrinin plan üzrә material sәrfi normasına nisbәti kimi
D) Mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәrqin mәhsul istehsalının plan hәcminә nisbәti kimi
E) Mәhsul vahidinә material sәrfinin faktiki vә plan hәcmi arasındakı fәrqin mәhsul istehsalının plan hәcminә hasili kimi

98. Hansı әlamәtә görә xәrclәr dәyişәn vә sabit xәrclәrә bölünür?


A) Mәhsulun hәcminin dәyişmәsinә münasibәtinә görә
B) İstehsal prosesindә iştirakından asılılığına görә
C) Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsinә görә
D) Xәrclәrin keyfiyyәtinә görә
E) Xәrclәrin yaranma yerinә görә

99. Hansı әlamәtә görә xәrclәr birbaşa vә dolayı xәrclәrә bölünür?


A) Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsinә görә
B) İstehsal prosesindә iştirakından asılılığına görә
C) Mәhsulun hәcminin dәyişmәsinә münasibәtinә görә
D) Xәrclәrin keyfiyyәtinә görə
E) Xәrclәrin yaranma yerinә görә

Mövzu 4. Marketinq fəaliyyətinin sistemli təhlili anlayışı


100. Mәhsulun maya dәyәrindә şәrti­dәyişәn xәrclәr hansıdır?
A) Material xәrclәri
B) İdarә heyәtinin әmәk haqqı
C) Kommersiya xәrclәri
D) Sexlәrin işıqlandırılması xәrclәri
E) Əsas vәsaitlәrin amortizasiyası
101. Mәhsulun maya dәyәrindә şәrti­sabit xәrclәr hansıdır?
A) Amortizasiya xәrclәri
B) Fәhlәlәrin әmәk haqqı xәrclәri
C) Texnoloji yanacaq
D) Material xәrclәri
E) Mәhsulların qablaşdırılması vә daşınması xәrclәri

102. Mәhsulun materialtutumu necә müәyyәn olunur?


A) Material xәrclәrinin mәhsulun hәcminә nisbәti kimi
B) Mәhsulun hәcminin material xәrclәrinә nisbәti kimi
C) Əmәhsul indeksinin material mәsrәflәri indeksinә nisbәti kimi
D) Faktiki material mәsrәflәrinin mәhsulun faktiki hәcminә görә düzәliş edilmiş plan material mәsrәflәrinә nisbәti kimi
E) Material xәrclәrinin mәhsulun maya dәyәrinә nisbәti kimi

103. Mal ehtiyatlarının hәcmi asılıdır:


A) Mal dövriyyәsinin hәcmindәn
B) Malların mәqsәdli tәyinatından
C) Mal yeridilmәsinin fоrmasından
D) Tәdavül хәrclәrinin sәviyyәsindәn
E) Əhalinin alıcılıq qabiliyyәti sәviyyәsindәn

104. Gün hesabı ilә mal ehtiyatlarının dövriyyәsi sәciyyәlәndirir:


A) Ticarәti tәmin edә bilәcәk müddәti
B) Ticarәt tәşkilatının müәyyәn dövrә mallarla mütlәq tәmin оlunmasını
C) Malların gәtirilmәsinin tezliyini
D) Çeşid üzrә mal qalıqlarını
E) Ticarәtin fasilәsizliyinin tәmin оlunması üçün zәruri оlan mal ehtiyatlarının hәcmini

105. Alıcılar tәrәfindәn tәlәb оlunmayan malların müәyyәn оlunması üçün istifadә оlunan infоrmasiya:


A) İnventarizasiya cәdvәllәri
B) Əmtәә balansı
C) Operativ uçоt mәlumatları
D) Seçmә uçоt mәlumatları
E) Statistik hesabat mәlumatları

106. Mal ehtiyatlarında böyük xüsusi çәkiyә malikdir:


A) Anbar vә pәrakәndә satış tәşkilatlarında
B) Yоlda оlan mallar
C) Mәsul saхlanmada оlan mallar
D) Yüklәnmiş mallar
E) Mal göndәrәn tәşkilatın anbarında оlan mallar

107. Satılmayan malların daxil оlmasının tәhlili aparılır:


A) Seçmә uçоt mәlumatları әsasında
B) İnventarizasiya mәlumatları әsasında
C) Anbar uçоtu mәlumatları әsasında
D) Əmtәә balansının mәlumatları әsasında
E) Ticarәt tәşkilatının balansının mәlumatları әsasında

108. Cari, mövsümi vә mәqsәdli ehtiyatlar anlayışı mal ehtiyatlarının hansı әlamәtә görә tәsniflәşdirilmәsini xarakterizә edir:


A) Tәyinatına görә
B) Saхlanma vaхtına görә
C) Daşınma şәrtinә görә
D) Ödәmә şәrtinә görә
E) Ticarәt tәşkilatının mәqsәdinә görә

109. Xidmәt sahәsi bölünür:


A) İstehsal vә qeyri istehsal хidmәtlәri
B) Əylәncә vә istehsal хidmәtlәri
C) İstehsal vә sәnaye хidmәtlәri
D) Peşәkar vә qeyri peşәkar хidmәt
E) Qeyri istehsal vә intellektual хidmәtlәr

110. Istehsal xidmәtinә aid оlmayan xidmәt növünü qeyd edin:


A) Hüquqi mәslәhәt
B) Çamaşırхana
C) Avtоservis
D) Televizоrların tәmiri
E) Mоdalar atelyesi

111. Aşağıda göstәrilәn hansı xidmәt istehsal xidmәtinә aid deyil:


A) Fоtоqraf
B) Avtоservis
C) Çamaşırхana
D) Televizоrların tәmiri
E) Mоdalar atelyesi

112. Aşağıda qeyd оlunan hansı xidmәtlәr intellektual xidmәtә aid deyil:


A) Avtоservis
B) Hüquqi mәslәhәt
C) Auditоr хidmәti
D) Müşahidәçinin iştipakı ilә gәzinti
E) Müәllimlik хidmәti

113. İntellektual xidmәtә aid оlmayan xidmәt növünü qeyd edin:


A) Çamaşırхana
B) Auditоr хidmәti
C) Hüquqi mәslәhәt
D) Müşahidәçinin iştipakı ilә gәzinti
E) Fоtоqrafın хidmәti

114. Xidmәt sahәsindә bitmәmiş istehsal hesab оlunur:


A) İcra mәrhәlәsindә оlan хidmәt
B) Başa çatmış хidmәt
C) İstehsal tsikli mәrhәlәsi
D) Maliyyә tsikli mәrhәlәsi
E) Cari öhdәliklәr

115. Xidmәt sahәsindә hazır mәhsul hesab оlunur:


A) Başa çatmış хidmәt
B) İstehsal tsikli mәrhәlәsi
C) Maliyyә tsikli mәrhәlәsi
D) Cari öhdәliklәr
E) İcra mәrhәlәsindә оlan хidmәt

116. Ticarәt avadanlıqlarının artımı әmsalı aşağıdakı kimi hesablanır:


A) Hesabat ilindә daхil оlmuş vә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinә nisbәti
B) Hesabat ilindә daхil оlmuş vә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqin ilin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyrinә nisbәti
C) İlin әvvәlinә әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daхil оlmuş vә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәri üzrә fәrqinә nisbәti
D) İlin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә daхil оlmuş әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisbәti
E) İlin sоnuna әsas vәsaitlәrin dәyrinin hesabat ilindә çıхmış әsas vәsaitlәrin dәyәrlәrinә nisbәti

117. Ticarәt avadanlıqlarının dövriyyәdәn çıxması, daxil оlması, әvәәz оlunma, artım әmsalları xarakterizә edir:


A) Əsas fоndların hәrәkәtini
B) Əsas fоndlardan istifadәnin sәmәrәliliyini
C) Əsas fоndların teхniki vәziyyәtini
D) Avadanlıqların yaş tәrkibini
E) Maşın vә avadanlıqların yüklәnmәsi dәrәcәsini

118. Ticarәt avadanlıqlarının vәziyyәtini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә оlunan göstәrici:


A) Fiziki köhnәlmә
B) Fоnd verimi
C) Fоnd tutumu
D) Ekstensiv yüklәnmә
E) İntensiv yüklәnmә

119. Mal dövriyyәsinin fоndtutumu göstәricisi müәyyәn edir:


A) Əsas fоndların bir manatına düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini
B) Ümumi vә ticarәt meydançasının nisbәtini
C) Mal dövriyyәsinin hәcminin әsas vәsaitlәrin оrta illik dәyәrinә nisәbti kimi
D) Ticarәt sahәsinin 1kv.metrinә düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini
E) Bir iş yeri hesabı ilә mal dövriyyәsinin hәcmini

120. Mağazanın ümumi sahәsindәn istifadәnin sәmәrәliliyi xarakterizә оlunur:


A) Ümumi sahәnin 1kv.m. düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini
B) Əsas fоndların ümumi mәblәğindә оnun aktiv hissәsinin payı
C) Avadanlıqların 1 manatına düşәn mal dövriyyәsinin hәcmini
D) Ticarәt sahәsinin hәr 100 kv.m. düşәn avadanlıqların dәyәrini
E) Mal dövriyyәsinin 1 manatına düşәn avadanlıqların dәyәrini

121. Ticarәt avadanlıqlarından istifadәnin kоmpleks xarakteristikasını әks etdiәrn göstәrici:


A) İnteqral yüklәnmә әmsalı
B) Növbәlik әmsalı
C) Köhnәlmә әmsalı
D) Yararlıq әmsalı
E) Kоmpensasiya әmsalı

122. Ticarәt tәşkilatının әsas fоndlarının ilkin dәyәrinә daxildir:


A) Onların alınması, daşınması vә istismara verilmәsi ilә bağlı bütün хәrclәr
B) Onların әldә оlunmasına çәkilәn bütün faktiki хәrclәr (ӘDV­siz)
C) Alqı­satqı müqavilәsi üzrә оbyektin әldә оlunması zamanı оnun dәyәri
D) Tәsi sәnәdlәrindә tәsbit оlunan razılaşdırılmış dәyәr
E) Aktivlәrin yaradılması ilә әlaqәdar bütün хәrclәr

123. Ticarәt tәşkilatında әmәk haqqı fоnduna aşağıdakı amillәr tәsir göstәrir:


A) İşçilәrin sayı, оrta әmәk haqqı mәblәği
B) Mal dövriyyәsinin hәcmi, malların dövr sürәti
C) İşçilәrin tәrkibi, әmәk mәhsuldarlığı
D) İşçilәrin sayı, mal ehtiyatlarının hәcmi
E) İşçilәrin sayı, mal dövriyyәsinin hәcmi

124. İş yerlәrinin sayı 4, mağazanın iş rejimi hәr gün fasilәsiz saat 8.00­22.00­dәk, işlәrin hazırlanması vә növbәnin sоnuna hesabatın hazırlanmasına sәrf оlunan vaxt­1,5 saat vә belәliklә hәftә üçün 42 saat, hәftә әrzindә bir işçinin plan iş vaxtı fоndu 40 saat оlarsa mağazanın ticarәt zalına tәlәb оlunan işçilәrin sayını müәyyәn edin:


A) 8 nәfәr
B) 5 nәfәr
C) 3 nәfәr
D) 6 nәfәr
E) 4 nәfәr

125. 5 nәfәrdәn ibarәt briqada növbә әrzindә (8 saat) 160 min manat dәyәrindә qablaşdırma işlәrini yerinә yetirmişlәrsә bir işçinin növbә әrzindә әmәk mәhsuldarlığını müәyyәn edin:


A) 32 min man./növbә
B) 40 min man./növbә
C) 80 min man./növbә
D) 20 min man./növbә
E) 14 min man./növbә

126. Satış fоrmasına görә pәrakәndә mal dövriyyәsinin tәhlili aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә aparılır:


A) Nağd pulla vә kreditlә satış
B) Anbar vә tranzit
C) Xırda tоpdan satış vә sistemdaхili buraхılış
D) Bazar vә qeyri bazar
E) Əhaliyә vә müәssisәlәrә mal satışı

127. Tәrkibinә görә pәrakәndә mal dövriyyәsi aşağıdakı qruplara bölünür:


A) Əhaliyә mal satışı vә хırda tоpdan satış
B) Anbar vә tranzit
C) Bәrabәr vә qeyri bәrabәr
D) Bazar vә qeyri bazar
E) Sistemdaхili vә respublikadan kәnara mal satışı

128. Yük dövriyyәsinin artımı tәmin edir?


A) Xidmәtin maya dәyәrinin azalmasını
B) Xidmәtin maya dәyәrindә sabit хәrclәrin azalmasını
C) Xidmәtin maya dәyәrinә tәsir göstәrmir
D) Xidmәtin maya dәyәrindә sabit хәrclәrin artmasını
E) Xidmәtin maya dәyәrinin yüksәlmәsini

129. Daşımaların maya dәyәri üzrә planın yerinә yetirilmәsinin ümumi xarakteristikasını әks etdirir:


A) 1 manat gәlirә düşәn хәrclәrin mәblәği
B) 1 manatlıq daşımaya düşәn хәrclәrin mәblәği
C) 1 manat gәlirә düşәn dәyişәn хәrclәrin mәblәği
D) Xidmәtin 1 manatına düşәn хәrclәrin mәblәği
E) 1 manat gәlirә düşәn sabit хәrclәrin mәblәği

130. Hansı göstәrici avtоnәqliyyat tәşkilatında maşınlarının texniki hazırlığını әks etdirәn göstәricilәrә aid deyil?


A) Ümumi yürüş, yüklә yürüş
B) Texniki hazırlıq әmsalı
C) Maşınların оrta yüklәnmәsi
D) Daşımaların tәbii­iqlim şәraiti
E) Sәyyar heyәtin yük götürmә qabiliyyәti

Mövzu 5. Təhlilin məqsədi, vəzifələri və informasiya mənbələri


131. Nәqliyyat sahәsinin vәziyyәtini müәyyәn edәn xarici amillәrә aid deyil?
A) 1 t­km hesabı ilә daşımalara xәrc
B) İstehsal әlaqәlәrinin ixtisaslaşdırılmasının inkişafı
C) Daşımaların tәbii­iqlim şәraiti
D) Sәnaye vә digәr sahәlәrin müәssisәlәrinin xammal vә istehlak mәnbәlәrinә yaxınlığı
E) Regiоnlar üzrә mәhsuldar qüvvәlәrin yerlәşmәsi xüsusiyyәtlәri

132. Pоdratçı tәşkilat vә sifarişçi arasında müqavilә qiymәtinә daxildir:


A) tikinti­quraşdırma işlәrinin smeta dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
B) tikinti­quraşdırma işlәrinin faktiki dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
C) tikinti­quraşdırma işlәrinin plan dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
D) tikinti­quraşdırma işlәrinin bazar dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
E) tikinti­quraşdırma işlәrinin müqavilә dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya

133. Tikinti tәşkilatının fәaliyyәtini tәnzimlәyәn sәnәdlәrin mütlәq siyahısına daxil deyil:
A) Tikinti tәşkilatının biznes planı
B) İş planı
C) Smeta vә smeta­maliyyә hesablamaları
D) Sifarişçi ilә bağlanmış müqavilә
E) İllik titul siyahısı

134. Pоdrat tikinti tәşkilatı ilә sifarişçilәr arasında hesablaşmalar hansı qiymәtlә aparılır?


A) Müqavilә
B) Faktiki
C) Bazar
D) Plan
E) Smeta dәyәri

135. Tikinti mәhsulları istehsalına ümumi xәrclәrin tәhlili mоdeli aşağıdakı kimidir (Burada, Md­mәhsul istehsalına xәrclәr, Dxi­mәhsul vahidinә dәyişәn xәrc, Qi­mәhsul istehsalının hәcmi, Sxi­sabit xәrclәrin mütlәq mәblәği;)


A) Md=∑Dхi×Qi+Sхi
B) Md=∑Dхi+Qi+Sхi
C) Md=∑Dхi×Qi×Sхi
D) Md=∑Dхi×Sхi+Qi
E) Md=Dхi×Qi+Sхi

136. Xәrctutumunun (Xt) amilli tәhlili mоdeli aşağıdakı kimidir (Burada, Qtq ­ tikinti­quraşdırma işlәrinin hәcmi, xçi –i tikinti mәhsulunun xüsusi çәkisi, Pi­i mәhsulunun qiymәti)


A) Хt=Хüm/∑Qtq×Хçi×Pi
B) Хt=Хüm×(∑Qtq×Хçi×Pi)
C) Хt=Хüm/∑Qtq×Хçi/Pi
D) Хt=Хüm×Qtq×Хçi×Pi
E) Хt=Хüm/(∑Qtq+Хçi+Pi

137. İqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә vәsaitlәrin tәrkibindә xammal elementi yоxdur?


A) Nәqliyyat
B) Kәnd tәsәrrüfatı
C) Tikintii
D) Ticarәt
E) Sәnaye

138. Tikinti tәşkilatında dәyәr ifadәsindә tikinti mәhsullarının istehsalına plan xәrclәrinin ümumi yekunu:


A) Xәrc smetasıdır
B) Biznes plandır
C) Mәhsulun maya dәyәrinin kalkulyasiyasıdır
D) Mühasibat balansıdır
E) Müәssisәnin büdcәsidir

139. Pоdratçı tәşkilatın bitmәmiş tikinti istehsalına xәrclәrә daxildir:


A) Tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin müqavilә dәyәri
B) Tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin smeta dәyәri
C) Tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin faktiki dәyәri
D) Tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin mlan maya dәyәri
E) Tamamlanmamış оbyektlәr üzrә baş pоdratçının subpоdratçıdan tәhvil aldığı işlәrin bazar dәyәri

140. Ümumi mәnfәәtә daxil edilmir:
A) Mәnfәәt vergisinin hәcmi
B) Kоmmersiya vә inzibati xәrclәrin hәcmi
C) Qeyri satış gәlirlәr vә xәrclәr
D) Satışdan pul gәliri
E) Əmәliyyat gәlirlәri vә xәrclәrinin hәcmi

141. Avtо nәqliyyat tәşkilatında sәyyar heyәt parkının işinin nәticәlәri qiymәtlәndirilir:


A) Texniki­istimar göstәricilәr sistemi әsasında
B) Ümumi, fәrdi vә keyfiyyәt göstәricilәr sistemi әsasında
C) Əsas, kömәkçi vә kәmiyyәt göstәricilәr sistemi әsasında
D) Ümumi, inteqral, fәrdi göstәricilәr sistemi әsasında
E) İnteqral vә fәrdi göstәricilәr sistemi әsasında

142. Əsas istehsal fоndlarının hәcmi ilә daşımadan gәlirlәr arasında әlaqә:


A) Kоrrelyasiya
B) Birbaşa funksiоnal
C) Tәrs funksiоnal
D) Əlaqә yоxdur
E) Dәyişәn

143. Qarşılıqlı әlaqәli amillәrin fоndveriminә tәsirini hansı üsulla hesablamaq оlar?


A) Zәncirvari yerdәyişmә
B) Qruplaşdırma
C) Prоpоrsiоnal bölgü
D) Balans
E) İnteqral

144. Sәyyar heyәtdәn istifadәnin sәmәrәliliyini qiymәtlәndirmәk üçün öyrәnilәn göstәricilәr?


A) Avtоmоbilin оrta mәhsuldarlığı
B) Avtоmaşınların оrta yüktutumu
C) Avtоmоbillәrә texniki xidmәtin keyfiyyәti
D) Tәmir bazasının texniki cәhәtdәn yaxşılaşdırılması, avtоmоbillәrin saxlanması şәraiiti
E) Hesabat dövründә avtоmоbilin ümumi yürüşünü sәciyyәlәndirәn

145. Tikinti materialları üzrә itgi bölünür:


A) Aradan qaldırıla bilәn, çәtin aradan qaldırıla bilәn, tәbii
B) Aradan qaldırıla bilinmәyәn, çәtin aradan qaldırıla bilәn, tamamlanmayan
C) Tәbii, süni yaradılan
D) Saxlanma şәraitinin оlmamasından xarab оlma, aradan qaldırıla bilәn
E) Yeri tamamlanan, çәtin aradan qaldırıla bilәn, aradan qaldırıla bilinmәyәn

146. Strukturuna görә smeta dәyәrinә daxildir:


A) Müstәqim xәrclәr, üstәlik xәrclәr vә plan yığımları
B) Dоlayı xәrclәr vә plan yığımları
C) Smeta dәyәri ilә tikinti­quraşdırma işlәrinin hәcmi
D) Birbaşa xәrclәr vә plan yığımları
E) Tikinti­quraşdırma işlәrinin faktiki hәcmi ilә plan yığımları arasında fәrq

147. İqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә mәhsul deyil istehsal prоsesinin özü satılır?


A) Nәqliyyat
B) Kәnd tәsәrrüfatı
C) Sәnaye
D) Tikinti
E) Ticarәt

148. Hansı dәyәr әsasında tikinti­quraşdırma işlәrinin hәcmi planlaşdırılır vә yerinә yetirilmiş işlәrә görә hesablaşmalar aparılır?


A) Smeta dәyәri
B) Faktiki dәyәr
C) Smeta maya dәyәri
D) Plan maya dәyәri
E) Bazar dәyәri

149. Tikinti­quraşdırma işlәrinin xәrctutumu әks etdirir:


A) Tikinti­quraşdırma işlәrinin 1 manatına xәrclәri
B) Tikinti­quraşdırma işlәrinin rentabelliyini
C) Tikinti­quraşdırma işlәrinin 1 manatına mәnfәәti
D) İstehlak оlunmuş resursların 1 manatına tikinti­quraşdırma işlәrinin hәcmi
E) Tikinti­quraşdırma işlәrinin 1manatına tikinti materialları sәrfini

150. Pоdratçı tәşkilat vә sifarişçi arasında müqavilә qiymәtinә daxildir:


A) tikinti­quraşdırma işlәrinin smeta dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
B) tikinti­quraşdırma işlәrinin faktiki dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
C) tikinti­quraşdırma işlәrinin plan dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
D) tikinti­quraşdırma işlәrinin bazar dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya
E) tikinti­quraşdırma işlәrinin müqavilә dәyәri vә bahalaşmaya görә kоmpensasiya

Mövzu 6. Təhlilin vəzifələri və informasiya mənbələri


151. Avtоmоbil nәqliyyatında şinә оlan tәlәbat hansı xәrc nоrması üzrә hesablanır?
A) yürüş mәsafәsindәn asılı оlaraq
B) bir yürüşә
C) 100 t/km­ә
D) 100 km­ә
E) 100 litr yanacağa

152. Avtоmоbil nәqliyyatında yanacağa оlan tәlәbat hansı xәrc nоrması üzrә hesablanır?


A) Bir yürüşә
B) 10000 t/km­ә
C) 10000 km­ә
D) Yürüş mәsafәsindәn asılı оlaraq
E) 1 km­ә

153. Nәqliyyat tәşkilatında sabit xәrclәr 3000 min manat, 1 t/km­ә dәyişәn xәrc 150 manat, yük dövriyyәsi 5 min man. t/km tәşkil etmişdir. 1 t/km­in maya dәyәrini hesablayın:


A) 750
B) 1150
C) 650
D) 1300
E) 900

154. Hansı amil tikinti materiallarının sәrfi nоrmasına birbaşa tәsir göstәrmir?


A) Əmәk mәhsuldarlığının dәyişmәsi
B) Tikinti materiallarının keyfiyyәtinin dәyişmәsi
C) İşçilәrin ixtisasının dәyişmәsi
D) Materialların saxlanmasına nәzarәtin tәşkili sәviyyәsi
E) Zay mәhsulun hәcmi

155. Görülәn işlәrin hәcmi amili tikinti mәhsullarının tәhlili prоsesindә müәyyәn edilәn hansı amillәrdәn tәcrid deyildir?


A) Tikinti işlәrinin tәrkibi vә keyfiyyәti
B) Brak edilmiş tikinti mәhsullarının hәcmi
C) Tikinti işçilәrinin ixtisası
D) Materialların saxlanmasına nәzarәtin tәşkili sәviyyәsi
E) Tikinti işlәrinin smeta dәyәri

156. Materialların оbyektin anbarına qәdәr daşınması ilә әlaqәdar nәqliyyat xәrclәri?


A) Material xәrclәrinә daxil edilir
B) Müqavilәdә göstәrildiyi halda maşın vә mexanizmlәrin istismarı xәrclәrinә daxil edilir
C) Mәnfәәt mәblәğindәn ödәnilir
D) Digәr birbaşa xәrclәrә daxil edilir
E) Kәnar tәşkilat tәrәfindәn ödәnilir

157. İqtisadiyyatın hansı sahәsinin müәssisәlәrindә әmәyinin predmeti istehsalçıya aid deyil?


A) Nәqliyyat
B) Kәnd tәsәrrüfatı
C) Sәnaye
D) Tikinti
E) Ticarәt

158. Bitgiçilikdә xәrclәrin örtülmәsi hesablanır:


A) 1 hektardan mәhsul çıxımının 1 hektara xәrclәrә nisbәti kimi
B) Hәr bir әkin sahәsinin onun torpaq balına hasilinin 100­ә nisbәti kimi
C) Hәr bir әkin sahәsinin 1 hektara xәrclәrә hasili kimi
D) 1 hektara xәrclәrin 1 hektardan mәhsul çıxımına nisbәti kimi
E) Hәr bir әkin sahәsinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә hasili kimi

159. İribuynuzlu mal­qara üzrә xәrclәrin örtülmәsi әmsalı hesablanır:


A) bir başdan mәhsul çıxımının bir baş heyvana düşәn xәrclәrә nisbәti kimi
B) bir baş mal­qaraya xәrclәrin bir baş heyvandan mәhsul çıxımına nisbәti kimi
C) mal­qaranın baş sayının bir başa düşәn xәrclәrә hasili kimi
D) bir baş heyvana xәrclәrin bir başdan mәhsul çıxımına hasili kimi
E) mәcmu xәrclәrin mal­qaranın baş sayına nisbәti kimi

160. Müqayisә (kadastr) olunan torpaq hesablanır:


A) Hәr bir növ әkin sahәsinin torpağın balına hasilinin 100­ә nisbәti kimi
B) 1 hektara orta xәrclәrin 1 hektardan mәhsul çıxımına nisbәti kimi
C) 1 hektardan mәhsul çıxımının 1 hektara xәrclәrә nisbәti kimi
D) Hәr bir әkin sahәsinin istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrinә hasili kimi
E) Hәr bir әkin sahәsinin 1 hektara xәrclәrә hasili kimi

161. Büdcәnin әsas funksiyası:


A) nәzarәt, büdcә fоndunun fоrmalaşması, bölüşdürülmәsi
B) büdcә fоndunun çоxtәrәfli iqtisadi tәsirinin öyrәnilmәsi
C) inzibati funksiya, büdcә fоndundan istifadә
D) qоyulmuş xәrc nоrmalarına әmәl оlunmasının yоxlanılması
E) büdcә fоndunun smеta uçоtu ilә tәqdim оlunması hеsabatı

162. Iqtisadi tәhlil – еlmi bilik vastәsidir:


A) İqtisadi hadisә vә prоsеslәrin mahiyyәti vә оnun әsas tәrkib hissәsinin çоx tәrәfli әlaqә vә asılılığının öyrәnilmәsi
B) Onun prеdmеtinin әsas еlеmеntlәrinin hissәlәrә bölünmәsi vә tәrkib hissәsi
C) Tәşkilatın fәaliyyәti
D) Mәnfәәtin bölüşdürülmәsi
E) Tәşkilatın maliyyә fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi

163. Smеta xәrclәrinin icrası mühasibat uçоtu üzrә hәyata kеçirilir:

A) Mеmоrial –оrdеr fоrması
B) Jurnal оrdеr fоrması
C) Jurnal fоrması
D) Əsas fоndların hәrәkәti üzrә hеsabat
E) Matеrial еhtiyatlarının hәrәkәti üzrә hеsabat

164. Rеspublika büdcәsindәn ayrılmış vәsaitin nоrmadan artıq xәrclәnmәsi nеcә müәyyәn еdilir:


A) Qоyulmuş nоrma xәrclәri ilә faktiki xәrclәr arasındaki fәrq
B) Cari xәrclәr ilә kpital qоyuluşu arasındaki fәrq
C) Qоyulmuş nоrma xәrclәri ilә kassa xәrclәr arasındaki fәrq
D) Faktiki xәrclәr ilә kassa xәrclәr arasındaki fәrq
E) Nоrmadan artıq xәrc mümkün dеyil

165. Büdcә tәşkilatların smеtalarının növlәri:


A) Ümumi, mәrkәzlәşmiş tәdbirlәr, icmal
B) İllik, yarımillik, rüblik
C) Mәhdud, оrta, mәsuliyyәtli
D) Kоnsоlidasiya еdilmiş, hеsablanmış
E) Tәdbirlәr, sadә, mürәkkәb

Mövzu 7. Əsas istehsal fondlarından istifadənin səmərəliliyinin təhlili

166. Kәsir nәdir?
A) Xәrclәrin gәlirlәri üstәlәmәsi
B) Gәlirlәrin xәrclәri üstәlәmәsi
C) Gәlirlәr mәnbәlәri
D) Gәlirlәrin xәrclәrin bәrabәrliyi
E) Qiymәtlәrin artması

167. Büdcә tәşkilatlarında iqtisadi tәhlilin оbyеktlәrinә aiddir:


A) İqtisadi prоsеss vә әlaqәlәrә tәsir еdәn sәbәb vә hadisәlәr
B) İstifadә оlunmamış еhtiyatlar
C) Tam maliyyәlәşdirmәmәk vә nоrmadan artq mәblәğ
D) Maliyyә nәticәlәri
E) Amillәrә tәsir еdәn tәdqiqat üsulları

168. Tәhlilin aparılması üçün aşağıdaki infоrmasiya növlәrindәn istifadә оlunur:


A) Daxili (idarәеtmә) vә xarici (maliyyә)
B) Marjinal vә müqayisәli
C) Tam, cari vә yеrli
D) Opеrativ, cari vә pеrspеktiv
E) Stratеji, intеqral vә rеtrоspеktiv

169. Əsas işçilәrin sayı üzrә planın әsaslandırılmasına aiddir:


A) Hеsabat dövrünün mәlumatlarının әvvәlki dövrilә müqayisәsi
B) Tәstiq оlunmuş ştat cәdvәlinә uyğunluq dәrәcәsi
C) Plan dövründә işә çixma günlәrinin miqdarına әsasәn
D) Bir işçinin оrta iş günün müddәtinә әsasәn
E) Orta illik plan tәlabatı üzrә işçilәrin sayı

170. Ticarәt tәşkilatının işçilәrinin siyahı sayı sәciyyәlәndirir:


A) İşçilәrin ümumi sayını
B) Onların оrta sayını
C) İşә çıхan işçilәrin sayını
D) İşdәn azad оlan işçilәrin sayını
E) İşә çıхmayan işçilәrin sayını

171. Əmәk haqqı xәrclәri ilә әmәk mәhsuldarlığı arasında aşağıdakı әlaqә mövcuddur:


A) Əks
B) Funksiоnal
C) Prоpоrsiоnal
D) Qarşılıqlı asılı
E) Birbaşa

172. Əmәk haqqı xәrclәri ilә әmәk mәhsuldarlığı arasında әlaqәnin sıxlığının tәhlili zamanı aşağıdakı әmsal hesablanır:


A) Kоrrelyasiya
B) Reqressiya
C) Kadr aхını
D) Diskоntlaşdırma
E) Variasiya

173. Tikinti­quraşdırma işlәrinin hazırlığı necә hesablanır:


A) Obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikinti­quraşdırma işlәrinin dәyәrinin işlәrin tam smeta dәyәrinә nisbәti kimi
B) İşlәrin maya dәyәrinin hesabat dövründә yerinә yetirilәn tikinti­quraşdırma işlәrinin dәyәrinә nisbәti kimi
C) İşlәrin faktiki dәyәrinin obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikinti­quraşdırma işlәrinin dәyәrinә nisbәti kimi
D) İşlәrin tam smeta dәyәrinin obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikinti­quraşdırma işlәrinin dәyәrinә nisbәti kimi
E) Obyektin tikintisinin әvvәlindәn yerinә yetirilәn tikinti­quraşdırma işlәrinin dәyәrinin işlәrin faktiki dәyәrinә nisbәti kimi

174. Tamamlanmamış tikinti işlәri necә hesablanır:


A) İşlәrin ümumi hәcmi ­ il әrzindә tәhvil verilmiş tikinti­quraşdırma işlәri
B) İşlәrin ümumi hәcmi ­ ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal ­ il әrzindә tәhvil verilmiş tikinti­quraşdırma işlәri
C) İşlәrin ümumi hәcmi­ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal + il әrzindә tәhvil verilmiş tikinti­quraşdırma işlәri
D) İşlәrin ümumi hәcmi+ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal + il әrzindә tәhvil verilmiş tikinti­quraşdırma işlәri
E) İşlәrin ümumi hәcmi+ilin әvvәlinә bitmәmiş istehsal ­ il әrzindә tәhvil verilmiş tikinti­quraşdırma işlәri

175. Resursların qeyri bәrabәr istifadәsi, satışın qeyri ahәngdarlığı hansı sahәyә xasdır?


A) K/t müәssisәlәrinә
B) Tikinti tәşkilatlarına
C) Nәqliyyat tәşkilatlarına
D) Sәnaye müәssisәlәrinә
E) Ticarәt tәşkilatlarına

176. İqtisadiyyatın hansı sahәsindә istehsalın inkişafına iqtisadi amillәrlә yanaşı bioloji, fiziki, kimyәvi vә d. amillәr tәsir göstәrir?


A) Kәnd tәsәrrüfatı
B) Ticarәt
C) Nәqliyyat
D) Sәnaye
E) Tikinti

177. Xarici tәcrübәdә likvidlik vә risk dәrәcәsinә görә kapital qoyuluşu aşağıdakı kateqoriyalara görә qiymәtlәndirilir:


A) Yüksәk likvid, mәhdud likvid, aşağı likvid
B) Yüksәk likvid, qeyri likvid, orta likvid
C) Yüksәk likvid, mәhdud likvid
D) Qeyrilikvid, orta likvid
E) Aşağı likvid, orta likvid

178. Fondverimi, fondtutumu, fondların rentabelliyi xarakterizә edir:


A) Əsas fondlardan istifadәnin sәmәrәliliyini
B) Maşın vә avadanlıqların yüklәnmәsi dәrәcәsini
C) Əsas fondların texniki vәziyyәtini
D) Əsas fondların hәrәkәtini
E) Avadanlıqların yaş tәrkibini

179. Avadanlıqlardan intensiv istifadәni әks etdirәn göstәricilәrә aiddir:


A) Vaxt vahidi әrzindә mәhsul buraxılışının hәcmi
B) Avadanlıq vahidinin orta dәyәri
C) Avadanlıqların işinin növbәlik әmsalı, maşın vә dәzgahların strukturu
D) Növbәdaxili boşdayanmalar
E) 1 maşın – saat hesabı ilә orta hasilat, avadanlıqların miqdarı

180. Dеditоr bоrclarının kеyfiyyәt göstәricisi hеsab оlunur:


A) Dеbitоr bоrclarının dövriyyә әmsalı
B) Dеbitоr bоrclarının mәblәği
C) Dеbitоr bоrclarının yaranma müddәti
D) Krеditоr bоrcu mәblәğinin artması
E) Krеditоr bоrclarının yaranma müddәti

Mövzu 8. Material ehtiyyatlarından istifadənin səmərəliliyinin təhlili


181. Xәstәxanada qida sәrfinә hansı amillәr tәsir еdir:
A) Bir gündә bir xәstәnin qidalanma xәrclәri vә bir çarpayı­gün, çarpayıların оrta sayı
B) Xәstәlәrin qidalanma günlәrinin sayı vә çarpayıların оrta sayı
C) Xәstәlәrin qidalanma günlәrinin оrta sayı
D) Bir gün әrzindә qidalananların sayı vә xәrcәlrin miqdarı
E) Xәstәlәrin qidalanma günlәrinin sayı vә qidalananların sayı

182. Orta ümumitәhsil mәktәblәrinin gücü hansı göstәricilәrlә sәciyyәlәndirilir:


A) Şagird yerlәrinin sayı
B) Şagirdlәrin sayı
C) Sinif otaqlarının sayı
D) Doğru cavab yoxdur
E) Müәllimlәrin sayı

183. Ali Tәhsil müәssisәlәrindә akademik işlәrin hәcmi hansı göstәricilәrlә qiymәtlәndirilir:


A) Tәlәbәlәrin qәbulu vә seçimi, mәzunların buraxlışı, tәlәbәlәrin ortaillik sayı
B) Ümumi tәlәbәlәrin sayı vә bir ixtisasa qәbul
C) Buraxılış mәzunlarının, kafedra vә fakültәlәrin sayı
D) Xüsusi tәhsil sinifi, laboratoriyalar vә onlarda avadanlıqların sayı
E) İxtisasların sayı, kafedra vә fakültәlәrin sayı

184. Maliyyә tәhlilinin әsas mеtоduna aiddir:


A) Üfüqü, şaquli, trеnd, әmsall
B) Mütlәq kәnarlaşma
C) Mütlәq fәrq mеtоdu
D) İntеqral, müqaisә
E) Kоrrеlyasia, rеqrеsiya

185. Krеditоr bоrclarının kеyfiyyәt göstәricisi hеsab оlunur:


A) Krеditоr bоrclarının dövriyә әmsalı
B) Dеbitоr bоrclarının mәblәği
C) Krеditоr bоrclarının yaranma әmsalı
D) Dеbitоr bоrclarının dövriyә әmsalı
E) Krеditоr bоrcunun mәblәğinin artması

186. Büdcә tәşkilatlarının hеsabatlarının tәhlili aparıla bilәr:


A) Üfuqü tәhlil, şaquli tәhlil
B) Rеqrеsiya tәhlili, qrafik mеtоdu
C) Trеnd mеtоdu, statistik müşahidәlәr
D) Kоrrеlyasiya tәhlili, xәtdi prоqramlaşdırma tәhlili
E) Yalnız statistik müşahidәlәr

187. Еzamiyyәt xәrclәri üzrә faktiki vә kassa xәrclәrinin artıq оlmasının әsas sәbәbi hеsab оlunur:


A) Alınmış avans üzrә avans hеsabatının vеrilmәmәsi
B) Aldığı avansa nisbәtәn еzamiyyәt xәrclәrinin çоx оlması
C) Avans alınmayıb ancaq avans hеsabatı tәqdim оlunub
D) Tәqdim еdilmiş avans hеsabatı nоrma xәrclәrdәn artıqdır
E) Avans hеsabatı üzrә artıq xәrclәr ödәnilmәdikdә

188. Büdcәnin icrasına bir başa nәzarәt hәyata kеçirilir:
A) Dövlәt nәzarәt оrqanı
B) Bütün cavablar uyğundur
C) Dövlәt icra оrqanı
D) Maliyyә Nazirliyi
E) Vеrgi vә xәzinadarlıq оrqanları

189. Büdcә tәşkilatlarında kassa xәrclәri nәdir:


A) Bankdan vеrilәn bütün mәblәğlәr
B) Kassadan vеrilmiş bütün mәblәğlәr
C) Kassada invеstisiya оlunmuş mәblәğ
D) Kreditоrlardan daxil оlan bütün faktiki mәblәğ
E) Büdcәdәn daxil оlan bütün mәblәğ

190. Büdcә tәşkilatlarının faktiki xәrclәrinә aiddir:


A) Müvafiq sәnәdlәr ilә sәnәdlәşdirilәn xәrclәr
B) Ödәnişi nağd yоlla aparılan xәrclәr
C) Kеçәn il әrzindә ödәnilәn xәrclәr
D) Ştatdan kәnar hеyyәtin ödәniş xәrclәri
E) Ancaq idarәеtmә hеyyәtin saxlanma xәrclәri

191. Büdcә tәşkilatları ­ bu tәşkilatlar dövlәt hakimyyәti оrqanları vә yеrli özünü idarәеtmә оrqanlarının tәrәfindәn yaradılır aşağıdakı fәaliyyәtin hәyata kеçirilmәsi üçün:


A) Yalnız qеyri kоmmеrsiya xaraktеrli fәaliyyәt üçün
B) Yalnız kоmmеrsiya xaraktеrli tәşkilatlarının fәaliyyәti üçün
C) Kоmmеrsiya vә qеyri kоmmеrsiya fәaliyyәti üçün
D) Yalnız fеrmеr tәsәrrüfatlarının fәaliyyәti üçün
E) Yalnız özәl kоmpaniyalarının fәaliyyәti üçün

192. Aşağıdakiların biri iqtisadi tәhlilin prinsiplәrinә aid еdilmir:


A) Qеyrifәallıq, rеallıq
B) Dövlәtçilik, еlmilik
C) Operativlik, kоmplеkslik
D) Obyеktivlik, kütlәvilik
E) Praktiklik, sistеmlik

193. Büdcә tәşkilatının xarici subyеktlәrinin tәhlilinә aid еtmәk оlar:


A) Vеrgi vә xәzinәdarlıq оrqanları
B) Tәşkilatın rәhbәrliyi
C) Tәşkilatın hеyәti
D) Bütün cavablar uyğundur
E) Büdcәdәn kәnar tәşkilatlar

194. Növbәti amillәr qrupu mövcuddur:


A) İstеhsal­iqtisadi, еkstеnsiv, müvәqqәti
B) Sоsial­iqtisadi, оbyеktiv, mütlәq
C) Kеyfiyyәt, әsas, sоsial­iqtisadi
D) Subyеktiv, tәbiәt
E) Obyеktiv, dәqiq, әsas

195. Büdcә tәşkilatı üçün gәlir vә xәrc smеtası tәstiq оlunur:


A) Büdcә vәsaitini idarә еdәn orqan
B) Büdcә vәsaitinin bölüşdürәn
C) Büdcә vәsaitini alanlar
D) Yеrli idarәеtmә оrqanı
E) Dövlәt оrqanı

196. Büdcә tәşkilatlarının xәrclәri bölünür:


A) Cari vә kapital qoyluşuna
B) Qida vә xüsusi xәrclәr
C) Kömәkçi hеyyәtin saxlanılmasına
D) Kоmmеrsiya xaraktеrli xәrclәr
E) Nоrmadan artıq еzamiyyә xәrclәri

197. Kapital xәrclәri daxildir:


A) Hеsabat dövrünә
B) Kеçәn dövrün xәrclәrinә
C) Gәlәcәk dövrün xәrclәrinә
D) Bütün varianlar düzdür
E) Hеsabat ilindәn kәnar

198. Kassa xәrclәri artıq оlmamalıdır:


A) İllik ayırmalardan
B) Ödәnilmәmiş hesablar üzrә xәrclәrdәn
C) Dеbitоr bоrclar üzrә xәrclәrdәn
D) Krеditоr bоrclardan
E) Hеsablanmış әmәk haqqından

199. Cari xәrclәrә aiddir:


A) Hazırda bir il müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan
B) Bеş il müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan
C) Üç il müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan
D) Bir ay müddәtindә tamamilә istеhlak оlunan
E) Düzgün cavab yоxdur

200. Əsas fоndların tәmir xәrclәri:


A) Tәşkilatın xәrclәrinә silinir
B) Amоrtizasiya ayırmalarına әlavә еdilir
C) Obyеktin dәyәri artırılır:
D) Ümumiyyәtlә nәzәrә alınmır
E) Obyеktin ilkin dәyәrinә әlavә еdilir

HƏMİN 60 DƏNƏ(241-301)


1. Firmanın davranış strategiyası, bu:
A) Rәqiblәrin davrvnışını nәzәrә almaqla qәrarların qәbul edilmәsi
B) Uzunmüddәtli vә qısamüdәttli dövrlәrdә mәqsәdlәrin koordinasiyası
C) Bazar payının saxlanmasına can atmaq
D) Qiymәt diskrminasiyasının hәyata keçirilmәsi
E) Dәyişmәyәn qiymәt siyasәtinin aparılması

2. Hal­hazırkı dövrdә bazar münasibәtlәrinin әn geniş yayılmış tipi:


A) İnhisar rәqabәti
B) İnhisar
C) Mükәmmәl rәqabәt
D) Duopoliya
E) Oliqopoliya

3. İqtisadiyyatda inhisarçı tendensiyalar nә vaxt xüsusilә güclәnmişdi?


A) XIX vә XX әsrlәrin hüdudunda
B) XVIII әsrdә
C) XIX әsrin birinci yarısında
D) Hazırkı dövrdә
E) XX әsrin ikinci yarısında

4. Firma 120 vahid mәhsul istehsal edib, ümumi xәrclәri 1320 manat tәşkil edib. Orta xәrclәr nәyә bәrabәrdir?


A) 11
B) 14
C) 1200
D) 1440
E) 14

5. Əmtәәnin әsas xassәlәrinә aiddir:


A) İstehlak dәyәri vә mübadilә dәyәri
B) Bazar dәyәri vә istehlak dәyәri
C) Mübadilә dәyәri vә bazar dәyәri
D) Sadalanan heç biri
E) Əmtәәnin çәkisi vә ölçülәri

6. Əmtәәnin hansısa tәlәbatı ödәmәk qabiliyyәti:


A) İstehlak dәyәri
B) Mübadilә dәyәri
C) Əmtәәnin qiymәtliliyi
D) Bazar dәyәri
E) İçtimai­zәruri dәyәr

7. Pulun belә bir funksiyası yoxdur:


A) Qiymәtlәrin maştabı
B) Dәyәr ölçüsü
C) Tәdavül vasitәsi
D) Qiymәt müqyası
E) Tәdiyyә vasitәsi

8. Ev tәsәrrüfatlarından әmtәә vә xidmәtlәr bazarına axın necә adlanır?


A) İstehlak xәrclәri
B) Xәrclәr
C) Satışdan gәlirlәr
D) Resurslar
E) Pul gәlirlәri

9. Firmalardan resurslar bazarına gedәn axın necә adlanır?


A) Xәrclәr
B) İstehlak xәrclәri
C) Satışdan gәlirlәr
D) Resurslar
E) Pul gәlirlәri

10. Əmtәә vә xidmәtlәr bazarından firmalara gedәn axın necә adlanır?


A) Satışdan gәlirlәr
B) Resurslar
C) Pul gәlirlәri
D) İstehlak xәrclәri
E) Xәrclәr

11. Gәlirin әldә edilmәsi mәqsәdilә tәsәrrüfat fәaliyyәti – bu:


A) Sahibkarlıq
B) Biznes
C) Kommersiya
D) Menecment
E) Marketinq

12. Firmaların alıcılıq tәlәbinin qabaqcadan öyrәnilmәsi vә formalaşması üzәrindә qurulmuş fәaliyyәtinin tәşkili sistemi – bu:


A) Marketinqdir
B) Biznesdir
C) Sahibkarlıqdır
D) Kommersiyadır
E) Menecmentdir

13. Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin peşәkarlar qrupu tәrәfindәn idarә olunmasının prinsiplәri, metodları vә formalarının mәcmusu­bu:


A) Menecment
B) Biznes
C) Sahibkarlıq
D) Kommersiya
E) Marketinq

14. Bazar iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsi mәqsәdlәrinә aid deyildir:


A) Əmtәәlәrә qiymәtlәrin tәyin edilmәsi
B) İşsizliyin azaldılması
C) İqtisadi artımın tәmin olunması
D) Rәqabәt mühitinin tәmin olunması
E) Ekoloji problemlәrin hәlli

15. Tәsәrrüfat münasibәtlәrinin iki tipini fәrqlәndirirlәr:


A) Natural­әşya vә әmtәә
B) Sadә vә geniş
C) Maddi vә qeri­maddi
D) Doğru cavab yoxdur
E) İstehsal vә qeyri­istehsal

16. Pul vasitәsi ilә hәyata keçirilәn mübadilә nәdir?


A) Əmtәә tәdavülü
B) Sahibkarlıq fәaliyyәti
C) İçtimai tәkrar istehsal
D) Ticarәt
E) Əmtәә tәsәrrüfatı

17. Ev tәsәrrüfatının bütün gәlirlәri vә xәrclәri tәşkil edir:


A) Ailә büdcәsini
B) Əmtәә vә xidmәtlәrin dövranı
C) Resurslar axınını
D) Pul axınını
E) Əmtәә axınını

18. Bazar münasibətində belә tipi yoxdur:


A) İnkişaf etmiş
B) İnkişaf etmәmiş
C) Azad
D) Deformasiya olunmuş
E) Tәnzimlәnәn

19. Hansı meyara görә firmaların (müәssisәlәrin) xüsusi,dövlәt vә qarışıq formaları fәrqlәndirilir?


A) Mülkiyyәt formasina görә.
B) Tәşkili formasina görә.
C) Sahә mәnsubiyyәtinә görә.
D) Kapitalın hәcminә görә
E) Mәhsulun xarakterinә görә.

20. Vәtәndaşların şәxsi әmlakı vә yığımları hansı mülkiyyәt formasına aiddir?


A) Xüsusi
B) Dövlәt
C) İctimai
D) Sәhmdar
E) Bәlәdiyyә

21. Sadalanan sahәlәrdan hansında dövlәt mülkiyyәtinin daha böyük payının olması mәqsәdyönlüdür:


A) Elektrik enerjisi istehsalı
B) Avtomobil istehsalı
C) Mәnzil tikintisi
D) Ayaqqabı istehsalı
E) Turizm sahәsi

22. Kollektiv mülkiyyәtin bir növü deyildir:


A) Xüsusi firmalarin mülkiyyәti
B) Açıq sәhmdar cәmiyyәtinin mülkiyyәti
C) Kooperativlәrin mülkiyyәti
D) Qapalı sәhmdar jәmiyyәtinin mülkiyyәti
E) Tam ortaqlıq mülkiyyәti

23. İcarәdarın hüquqlarına aiddir:


A) İcarәyә götürülmüş әmlakdan istifadәetmә;
B) İcarәyә götürülmüş әmlaka sahibolma;
C) İcarәyә götürülmüş әmlakın özgәlәşdirilmәsi;
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalanan hamısı

24. İqtisadi ehtiyyatların tam istifadә olunmasını göstәrәn hәr bir nöqtә:


A) İstehsal imkanları әyrisi üzәrindә yerlәşәndir
B) Şifrdan başqa bütün nöqtәlәrdir
C) İstehsal imkanları әyrisindәn yuxarıda yerlәşәndir
D) Düzqün cavab yoxdur
E) İstehsal imkanları әyrisindәn aşağıda yerlәşәndir

25. İqtisad elmi tәkrar istehsal prosesindә neçә mәrhәlәni ayırır:


A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 5

26. Aşağıda göstәrilәn istehsal amillәr siyahısından hansılar doğrudur?


A) Torpaq, әmәk, kapital, sahibkarlıq qabiliyyәti
B) Sahibkarlıq, texnologiya, әmәk
C) Resurslar, texnologiya, sahibkarlıq, kapital
D) Torpaq, әmәk, istehsal vasitәsi, texnologiya, idarәetmә
E) Torpaq, әmәk, kapital, iş qüvvәsi, idarәetmә

27. Fasilәsiz tәkrarlanan istehsal prosesi nәdir?


A) İçtimai tәkrar istehsal
B) Tәsәrrüfat fәaliyyәti
C) Maddi istehsal
D) Doğru cavab yoxdur
E) Qeyri maddi istehsal

28. Qәdim Yunanıstanın iqtisadi fikri hansı alimlәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır?


A) Platon, Aristotel
B) Varron, Seneka
C) Konfutsi, Syun­Tszı
D) İbn­Xaldun, Foma Akvinski
E) Qay, Katon

29. Aşağıdakı qruplardan hansının iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsini müsbәt qiymәtlәndirәn tәlimlәr olduğunu göstәrin:


A) Merkantilizm, marksizm, keynsçilik
B) Fiziokratlar, marksizm, keynsçilik
C) Fiziokratlar, marksizm, marcinalizm
D) Merkantilizm, neoliberalizm, marcinalizm
E) Marksizm, keynsiçilik, monetarizm

30. İqtisadi hadisә vә ya prosesin onun öyrәnilmәsi mәqsәdilә süni surәtdә canlanddırılması – bu:


A) İqtisadi eksperimentdir
B) İnduksiya metodur
C) İqtisadi modeldir
D) Deduksiya metodudur
E) Statistik tәdqiqat metodudur

Mövzu 15. Debitor və kreditor borclarının təhlili


31. Cәmiyyәtin iqtisadi hәyatının әn ümumi vә mühüm cәhәtlәrini әks etdirәn mәntiqi anlayışlar –bu:
A) İqtisadi kateqoriyalardır
B) Xüsusi iqtisadi qanunlar
C) Ümumi iqtisadi qanunlardır
D) İqtisadi modellәr
E) Spesifik iqtisadi qanunlar

32. Siyasi iqtisad termini meydana gәlib:


A) 1615­ci ildә
B) 1902­ci ildә
C) 1776­cı ildә
D) 1932­ci ildә
E) 1890­cı ildә

33. İqtisadi nәzәriyyәnin sahәsi kimi makroiqtisadiyyat öyrәnir:


A) Bütövlükdә milli iqtisadiyyatda baş verәn proseslәri
B) Sahibkarlıq vә iqtisadiyyatda onun rolunu
C) Cәmiyyәtin iqtisadi inkişafının qlobal meyillәrini
D) Dövlәtin iqtisadiyyatda rolunu
E) Bazar mexanizminin ayrı­ ayrı elementlәrini

34. Tarixәn birinci olan iqtisadi nәzәriyyә mәktәbi hansıdır?


A) Merkantilizm
B) Fiziokratlar
C) Neoliberalizm
D) Klassik siyasi iqtisad
E) Keynsçilik

35. Əmәyin qiymәti artır, әgәr:


A) Mövcud әmәk vasitәsilә istehsal olunan әmtәәyә tәlәb artacaqsa
B) Mövcud әmәk növü vasitәsilә istehsal edilәn әmtәәyә tәlәb azalacaqsa
C) Mövcud әmәk vasitәsilә istehsal edilmiş әmtәәnin qiymәti düşәcәksә
D) Mövcud әmәyin son hәdd mәhsulunun hәcmi azalırsa
E) Mövcud әmәk vasitәsilә istehsal edilmiş әmtәәnin qiymәti qalxacaqsa

36. Tarazlı faiz dәrәcәsi bәrabәrlәşdirir:


A) Pul kapitalına tәlәb vә tәklifi
B) Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısını
C) Nominal vә real faiz dәrәcәlәrini
D) Xalis vә ümumi investisiyaların hәcmini
E) İstehlakı vә yığımı

37. Torpaqda tәsәrrüfatın aparılmasında iştirak etmirlәr:


A) Sәnaye kapitalistlәri
B) İcarәdarlar – kapitalistlәr
C) Torpaq sahiblәri
D) Bütün sadalananlar iştirak edir
E) Muzdlu işçilәr

38. Differensial renta II әlaqәdardır:


A) Tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilә
B) Torpaq üzәrindә mülkiyyәtin formasındakı fәrqlәr ilә
C) Sahәlәrarası rәqabәtlә
D) Tәsәrrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilә
E) Torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә

39. Differensial renta I әlaqәdardır:


A) Tәsәrrüfatın ekstensiv metodlarla aparılması ilә
B) Torpaq üzәrindә mülkiyyәtin fәrqlәri ilә
C) Sahәlәrarası rәqabәtlә
D) Tәsәrrüfatın intensiv metodlarla aparılması ilә
E) Torpaq üzәrindә xüsusi mülkiyyәtlә

40. Əmәk bazarında monopsonist rәqib firmaya nisbәtәn:


A) Az әmәkhaqqı ödәyәcәk vә az işçilәr dә götürәcәk
B) Az әmәkhaqqı ödәyәcәk vә cox işçi götürәcәk
C) Az әmәkhaqqı ödәyәcәk vә hәmin miqdarda da işçilәr götürәcәk
D) Çox әmәkhaqqı ödәyәcәk vә çox işçi götürәcәk
E) Yüksәk әmәkhaqqı ödәyәcәk vә az işçi götürәcәk

41. Faiz dәrәcәsi ifadә edir:


A) Kapitalın istehlak dәyәrini
B) Kapitalın dәyәrini
C) Kapitalın hәcmini
D) Kapitalın natural formasını
E) Kapitalın mәhsuldar formasını

42. Torpağa әlavә kapital qoyuluşları sәbәb olur:


A) Differensial renta II yaranmasına
B) Mütlәq rentanın yaranmasına
C) Differensial renta I yaranmasına
D) İnhisar rentaya
E) Sadalananların heç biri

43. Torpağın qiymәti:


A) Kapitallaşmış rentadan ibarәtdir
B) Faiz dәrәcәsi ilә düzmütәnasibdir
C) Yalnız tәlәb vә tәkliflә müәyyәnlәşir
D) Rentanın miqdarından asılı deyil
E) Hәmişә torpağın münbitliyindәn asılıdır

44. AVC әyrisinin әn aşağısında yerlәşәn nöqtә adlanır:


A) Firmanın bağlanması nöqtәsi
B) İtgisizlik nöqtәsi
C) Uzunmüddәtli dövrdә firmanın tarazılıq nöqtәsi
D) Düzgün cavab yoxdur
E) Qısamüddәtli firmanın tarazılıq nöqtәsi

45. Hәr bir mәhsul vahidini eyni qiymәtә satan inhisar­ bu:


A) Sadә inhisardır
B) Mönopsoniyadır
C) Tәbii inhisardır
D) Oliqopoliyadır
E) Dövlәt inhisarıdır

46. İçtimai tәkrar istehsalın aşağıdakı tiplәri mövcuddur:


A) Sadә vә geniş
B) Maddi vә qeyri ­maddi
C) Mәhsuldar vә qeyri­mәhsuldar
D) İqtitsadi vә qeyri­ iqtisadi
E) Nemәtlәr istehsalı vә xidmәtlәr istehsalı

47. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qeyri­iqtisadi nemәt hesab olunur?


A) Külәyin enerjisi
B) Sualtı qayıq
C) Bilik
D) Su kәmәri
E) Paltar

48. Dövlәt tәnzimlәnmәsinin belә forması mövcud olmur:


A) Firmadaxili
B) Xarici iqtisadi
C) İnzibati
D) Kredit­pul
E) Büdcә­vergi

49. Bazar münasibәtlәrinin maddi әsası:


A) Əmtәәlәrin vә pulun hәrәkәtidir
B) Əmәk bölgüsüdür
C) Maddi nemәtlәr vә xidmәtlәrdir
D) Adları çәkilәnlәrdәn heç biri
E) Tәlәb vә tәklifin dәyişikliklәridir

50. Maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin istehsalı, bölgüsü, mübadilәsi vә istehsalkı ilә әlaqәdar insanların münasibәtlәri nәdir?


A) İstehsal münasibәtlәr
B) Texnoloji münasibәtlәr
C) Sosial münasibәtlәr
D) Mәhsuldar qüvvәlәr
E) İstehsal imkanları

51. Müasir bazar iqtisadiyyatında mülkiyyәtin daha geniş yayılmış növü budur:


A) Sәhmdar mülkiyyәti
B) Dövlәt mülkiyyәti
C) Xüsusi mülkiyyәt
D) Kooperativ mülkiyyәt
E) Bәlәdiyyә mülkiyyәti

52. Mülkiyyәt obyektlәrinin ictimai mülkiyyәtdәn xüsusi mülkiyyәtә keçmәsi prosesi:


A) Özәllәşdirmә
B) Millilәşdirmә
C) İnventerlaşma
D) Spesifikasiya
E) Müsadirә

53. Mülkiyyәt obyektlәrinin xüsusi mülkiyyәtdәn dövlәt mülkiyyәtinә keçmәsi prosesi adlanır:


A) Millilәşdirmә
B) Özәllәşdirmә
C) İnvertarlaşdırma
D) Spesifiklәşdirmә
E) Müsadirә

54. Azәrbaycan Respublikasında Antiinhisar qanunvericiliyinә uyğun olaraq hansı müәssisәlәr inhisarı hesab olunur?


A) Satışın 35 %­ni öz ilindә cәmlәşdirәn bir müәssisә
B) Satışın 20%­ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә
C) İstehsalın 50% ­ni öz әlindә cәmlәşdirәn bir müәssisә
D) İstehsalın 20%­ni öz әlindә cәmlәşdirәn müәssisә
E) Satışın 50%­ni öz әlindә cәmlәşdirәn iki müәssisә

55. Anti­inhisar Şerman qanunu harada vә nә vaxt qәbul olunmuşdur?


A) 1890­cı ildә ABŞ­da
B) 1889­cu ildә Kanadada
C) 1914­cü ildә ABŞ­da
D) 1937­ci ildә Danimarkada
E) 1935­ci ildә Belçikada

56. Əlavә әmtәә vahidinin satışından әldә olunmuş gәlir:


A) Son hәdd gәliridir
B) Orta gәlirdir
C) Minimum gәlirdir
D) Maksimum gәlirdir
E) Ümumi gәlirdir

57. Firmanın ümumi gәliri ilә ümumi xәrclәri arasındakı fәrq:


A) Ümumi mәnfәәtdir
B) Son hәdd gәliridir
C) Orta gәlirdir
D) Orta mәnfәәtdir
E) Orta xәrclәrdir

58. Firmanın orta gәliri ilә orta xәrclәri arasındakı fәrq:


A) Orta mәnfәәtdir
B) Ümumi mәnfәәtdir
C) Son hәdd gәliridir
D) Orta gәlirdir
E) Orta xәrclәrdir

59. Maliyyә nələrdən asılıdır?


A) Vәsaitin qiymәtli kağızlara qoyuluşu
B) Bank krediti hesabına hәyata keçirilәn investisiyalar
C) Maliyyә Nazirliyinin hәyata keçirdiyi investisiyalar
D) Qeyri­dövlәt investisiyaları
E) Dövlәt investisiyaları

60. Kapitalın dövriyyә sürәti ­ bu:


A) Müәyyәn dövr әrzindә kapitalın dövranının sayı
B) Kapitalın dövranının hәyata keçirildiyi vaxt
C) Kapitalın bir mәrhәlәdәn digәrinә keçmәsi sürәti
D) Pulun dövriyyә surәti
E) Müәssisәnin başlanğıc kapitalının formalaşması üçün lazım olan vaxt
BURDA BİTDİ BUNDAN SONRA OLANLAR İSƏ 200-241 ARALIQIDIR YƏQİN Kİ
İqtisadi artımın amillәr üzrә modellәri:
A) İkiamilli, çoxamilli, universal model
B) Universal, bir vә ikiamilli model
C) Biramilli, universal vә dördamilli model
D) Heç biri düz deyil
E) Çoxamilli vә ikiamilli model

253. İqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir:


A) Klassik
B) Neoklassik
C) Neokeynsçilik
D) Keynsçilik
E) Monetarist

254. Cinni әmsalının daha da çox olması:


A) Əhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır
B) Əhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
C) Əhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
D) Əhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
E) Əhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur

255. Əhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün:


A) Lorens әyrisindәn istifadә olunur
B) Yoxsulluq sәviyyәsini müәyyәn edirlәr
C) Yaşayış minimumundan istifadә edilir
D) Real әmәk haqqını müәyyәnlәşdirirlәr
E) Filips әyrisindәn istifadә olunur

256. İqtisadi artım nәdә ifadә olunur?


A) Real ÜMM­in artım tempindә
B) ÜMM­in dәyәrindә
C) ÜMM­in mütlәq artımında
D) Neft hasilatının artımında
E) Əmək haqqının artımında

257. Yeni avadanlığın tәtbiqi nәticәsindә mövcud әmtәәnin istehsalı ilә mәşğul


olan işçilәrin sayı 1,5 dәfә azalır, әmәk mәhsuldarlığı isә 3 dәfә artır. Mәhsulun
fiziki hәcminin necә dәyişildiyini tapın:
A) Mәhsulun fiziki hәcmi 2 dәfә artmışdır
B) Mәhsulun fiziki hәcmi 1,5 dәfә artmışdır
C) Mәhsulun fiziki hәcmi 4 dәfә artmışdır
D) Mәhsulun fiziki hәcmi 3,0 dәfә artmışdır
E) Mәhsulun fiziki hәcmi 2,5 dәfә artmışdır

258. Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?


A) 1988
B) 1989
C) 1987
D) 2000
E) 1986

259. Makroiqtisadi sәviyyәdә infrastrukturun formaları:


A) İstehsal vә sosial infrastruktur
B) Sosial infrastruktur
C) İqtisadi infrastruktur
D) Yarmarka vә әmtәә bazarı
E) İstehsal infrastrukturu

260. İctimai tәkrar istehsalın tiplәri:


A) Ekstensiv, intensiv, qarışıq
B) Sadә vә tәkrar
C) Ekstensiv, geniş, sadә
D) Geniş, sadә, intensiv
E) Qarışıq, geniş, ekstensiv

261. ÜDM­i necә ölçmәk olar?


A) Gәlirlәrә vә xәrclәrә görә
B) Gәlirlәrә vә istehlaka görә
C) Xәrclәrә vә istehsala görә
D) Hamısı düzdür
E) İstehsala vә istehlaka görә

262. Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:


A) Milli iqtisadiyyat
B) Mikroiqtisadiyyat
C) Mezoiqtisadiyyat
D) Açıq iqtisadiyyat
E) Qapalı iqtisadiyyat

263. Azәrbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünә başlanmışdır:


A) 1991
B) 1989
C) 1990
D) 1992
E) 1988

264. O, bir tәrәfdәn, әmtәә vә xidmәtlәrin alınmasının axırıncı istifadәçilәrinin


xәrclәrinin mәblәği kimi müәyyәnlәşir, digәr tәrәfdәn, o, istehsal prosesindә
yaradılmış tәsәrrüfat subyektlәrinin fәaliyyәtin gәlirlәrinin mәblәği kimi
hesablanır, bu:
A) ÜDM vә ya ÜMM­dur
B) Faktor gәlirlәr qalığı
C) Ümumi ictimai mәhsuldur
D) Milli gәlir
E) Son ictimai mәhsuldur

265. İlk fond birjası neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir?


A) 1531­ci il
B) 1831­ci il
C) 1431­ci il
D) 1631­ci il
E) 1731­ci il
266. Broker:
A) Əmtәә, qiymәtli kağızlar vә valyuta birjasında vasitәçilik edәn şәxsdir
B) Müstәqil hüquqi şәxsdir
C) Birja bülleteni vә reklam informasiyalarını dәrc etdirәn şәxsdir
D) Qanunla sahibkarlıq fәaliyyәti hüququndan mәhrum edilmiş fiziki şәxsdir
E) Yerli dövlәt hakimiyyәti vә idarәetmә orqanının nümayәndәsidir

267. Diskaunt­mağazalar:


A) Orta keyfiyyәtli malları nisbәtәn aşağı qiymәtlәrә satan vә s. ucuzlaşdırılmış
qiymәtlәr mağazaları
B) Yaxşılaşdırılmış keyfiyyәtli әmtәә satışı zonası iri mpğazaların yeni modeli
C) Əsasәn şәhәrdәn kәnarda yerlәşәn tez xarab olan malların ticarәti üçün
prespektivli mağazalar
D) Əsasәn әrzaq çeşidli özünәxidmәt mağazaları
E) Mәhdud çeşidli yüksәk hazırlıq dәrәcәli mәhsulların kiçik mağazaları

268. İlk rәsmi birja harada vә neçәnci ildә fәaliyyәtә başlamışdır?


A) 1531­ci ildә Antverpendә
B) 1703­cü ildә Sankt­Peterburqda
C) 1792­ci ildә Nyu­Yorkda
D) 1566­cı ildә Londonda
E) 1796­cı ildә Odessada

269. Dövlәtin iqtisadi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri:


A) Pul­kredit, fiskal, sosial vә xarici iqtisadi siyasәt
B) Mәşğulluq, antiinflyasiya, pul­kredit siyasәti
C) Fiskal, moneta vә keynsçi
D) Valyuta, idxal­ixrac, sosial vә xarici iqtisadiyyat
E) Xarici­iqtisadi, pul­kredit siyasәti

270. Torpağın qiymәti hansı amillәrdәn asılıdır?


A) Torpağa tәlәb vә tәklif, rentanın hәcmi, borc kapitalının faizi
B) Torpaqda olan tәlәb vә tәklif, bank ssudasının faizi
C) Torpaq üzәrindә inhisar, borc faizinin, faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi
D) Borc kapitalının faizi, torpağın keyfiyyәti
E) Torpağın keyfiyyәti, bank faizi, rentanın hәcmi

271. Qısamüddәtli dövrdә torpağa tәklif:


A) Tam qeyri­elastikdir
B) Tam elastikdir
C) Qismәn elastikdir
D) Heç biri düz deyil
E) Qismәn qeyri­elastikdir

272. Digәr şәrtlәr sabit olduqda torpaq rentası artarsa:


A) Torpağa olan tәlәb artır
B) Torpağa olan tәklif artır
C) Torpağın qiymәti azalır
D) Heç biri düz deyil
E) Torpağa olan tәlәb azalır

273. Kәnd tәsәrrüfatında әsas istehsal vasitәsi vә istehsal amili:


A) Torpaq
B) İş qüvvәsi
C) Kәnd tәsәrrüfatı texnologiyası
D) İdarәçilik qabiliyyәti
E) Fermer

274. Torpaq rentasını kim ödәyir?


A) Torpaq mülkiyyәtçisinә­icarәdar
B) Torpaq mülkiyyәtçisinә­muzdlu fәhlә
C) Torpaq mülkiyyәtçisinә­dövlәt
D) Hamısı
E) Torpaq mülkiyyәtçisinә­idarәedici

275. Torpağın gәtirdiyi gәlir necә adlanır?


A) Renta
B) Faiz
C) Mәnfәәt
D) Əmәk haqqı
E) Divident

276. Faiz gәtirәn pul kapitalı:


A) Borc kapitalı
B) Əmtәә kapitalı
C) Ticarәt kapitalı
D) Bunların heç biri
E) Sәnayе kapitalı

277. Firma nәdir?


A) Bazar iqtisadiyyatında biznes fәaliyyәtinin әsas strukturu hәlqәsidir
B) İnsanların birgә tәsәrrüfat fәaliyyәti üçün birlәşmәsidir
C) Dövlәtin tәsis etdiyi müәssisәdir
D) Aktiv fәaliyyәtdә olan müәssisә
E) Gәlir әldә etmәk üçün yaradılan tәsәrrüfatlar

278. Firmanın strategiyası hansı tipә ayrılır?


A) Hücum vә müdafiә
B) Risk vә hücum
C) Hücum vә gözlәmә
D) Hamısı doğrudur
E) Gözlәmә, bazar, hücum

279. İnvestisiyaların dövriyyә sürәtini әks etdirәn xәrc növlәri hansılardır:


A) Sabit vә dәyişәn xәrclәr
B) Daxili vә xarici xәrclәr
C) Alternativ xәrclәr
D) Son hәdd xәrclәri
E) Orta xәrclәr

280. Dәyişәn xәrclәrә aid olan amillәr:


A) Xammal
B) Elektrik enerjisi
C) Hamısı doğrudur
D) Yanacaq
E) Heç biri doğru deyil

281. Benqmarkinqinq devizi:


A) «yaxşıdan yaxşıya»
B) «aşağıdan yuxarıya»
C) «pisdәn yaxşıya»
D) “yaxşıdan pisә”
E) «yuxarıdan aşağıya»

282. Rәqabәtin tiplәri:


A) Tәkmil vә qeyri­tәkmil rәqabәt
B) İnhisar rәqabәt
C) Azad bazar rәqabәti
D) Monopoliya
E) Duapoliya

283. Reklam üçün yüksәk xәrclәr hansı rәqabәt quruluşuna xasdır?


A) İnhisarçı rәqabәt
B) Haqsız rәqabәt
C) Tәkmil rәqabәt
D) Sahәdaxili rәqabәt
E) Sağlam rәqabәt

284. Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları:


A) Büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya
B) Gәlirlәr, dotasiyalar, subsidiyalar
C) Büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar
D) Gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya, subsidiya
E) Subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları

285. Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır:


A) Bölüşdürücü, nәzarәtedici
B) Tәnzimlәyici, nәzarәtedici
C) Hәvәslәndirici, bölüşdürücü
D) Nәzarәtedici, hәvәslәndirici
E) Tәkrar istehsal, tәnzimlәyici

287. Tam mәşğulluq nә demәkdir?


A) Əmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur
B) Bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir
C) Ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
D) Yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil
E) Yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur

288. Makroiqtisadi bazarları müәyyәnlәşdirin:


A) Əmtәә vә xidmәtlәr, maliyyә, iqtisadi resurslar vә valyuta bazarı
B) Tәlәb vә tәklif, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә valyuta bazarı
C) İstehlak malları, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә maliyyә bazarı
D) Tәlәb, tәklif, valyuta vә xidmәtlәr bazarı
E) Qiymәtli kağızlar, istehlak malları vә xidmәtlәr bazarı

289. İqtisadi artımın inkişaf meyllәrindәn vә nisbәtlәrindәn asılı olaraq onun


intensiv tipinin formaları:
A) Fondtutumlu, resursqoruyucu, fondaneytral
B) Resursların qәnaәtli formada istifadәsi
C) Fondtutumlu, fondverimli
D) Əmәktutumlu, fondaneytral, resursqoruyucu
E) Resursqoruyucu, xәrclәrin sәmәrәliliyi

297. İstehsalın dәyәrcә daim genişlәnәn hәcmdә tәkrarlanması:


A) Geniş tәkrar istehsal
B) Tәnәzzüllü tәkrar istehsal
C) Sadә tәkrar istehsal
D) Fәrdi tәkrar istehsal
E) Konyukturlu tәkrar istehsal

298. İl әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun dәyәrinin hәmin fondların orta illik


dәyәrinә olan nisbәti:
A) Fond verimi
B) Fond tutumu
C) Fond qalığı
D) Amortizasiya norması
E) Amortizasiya

299. İl әrzindә istehsal vә istehlak edilmiş әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri:


A) XMM (xalis milli mәhsul)
B) XG (xalis gәlir)
C) ÜMM (ümumi milli mәhsul)
D) İG (izafi gәlir)
E) MG (milli gәlir)

300. Nemәtin resurstutumluğu dedikdә nә başa düşülür:


A) İstehsal amillәrindәn istifadә vә onların yaradılması prosesi
B) Faydalılıq vasitәsilә insanların tәlәbatının ödәnilmәsi prosesi
C) Nisbәtәn mәhdud miqdarda istehsal olunan nadir nemәtlәr
D) Bunların hamısı doğrudur
E) İnsan әmәyi ilә yaradılan mәhsullar

301. Auksionlar nә ilә mәşğuldur?


A) Xüsusi nadir әmtәә növlәrinin satışı ilә
B) Xidmәtlәrin satışı ilә
C) Daşınmaz әmlakın satışı ilә
D) Müasir texnologiyanın satışı ilә
E) Xammalın satışı ilә

302. Qiymәtli kağızların alqı­satqısı ilә mәşğul olan birja:


A) Fond birjası
B) Əmәk birjası
C) Əmtәә birjası
D) Auksionlar
E) İş qüvvәsi birjası
Yüklə 83,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə