"İqtisadi nəzəriyyə və marketinq" kafedrası "İqtisadiyyat" fənni üzrə test suallarıYüklə 0,73 Mb.
səhifə4/5
tarix04.07.2018
ölçüsü0,73 Mb.
1   2   3   4   5
İxrasın məhdudlaşdırılmasıdır

 • Həm idxalın, həm də ixracın artırılmasıdır

 • İdxalın məhdudlaşdırılmasmıdır

 • Xarici ticarət inhisarının ləğv edilməsidir

 • İdxalın və ixracın stimullaşdırılmasıdır
  1. Özəlləşdirmənin bütün mərhələlərindən sonra dövlət sektorunda hansı müəssisələr qalır?

    1. Kənd təsərrüfatı müəssisələri

    2. Strateji əhəmiyyətli müəssisələr

    3. Qeyri -istehsal sferasının müəssisələri

    4. Emaledici müəssisələr

    5. Banklar və kredit təşkilatları
  1. Keçid dövrü iqtisadiyyatında bankların hansı yeni forması yarandı?

    1. Beynəlxalq bank

    2. Mərkəzi bank

    3. Emissiya bankları

    4. Kommersiya bankları

    5. Dövlət bankları
  1. Pul sistemi nə deməkdir?

    1. Pul buraxılışının tənzimlənməsidir

    2. Pulların nəğd və qeyri –nəğd formada hərəkətinin təşkili formasıdır

    3. Kağız pulların dövriyyəsidir

    4. Nəğd hesablaşmaların məcmuyudur

    5. Qeyri –nəğd hesablaşmaların məcmuyudur
  1. Kredit nədir?

    1. Borc kapitalının hərəkət formasıdır

    2. Borc pulun kapitala çevrilməsidir

    3. Borc pulun məbləğidir

    4. Pul yığımının həyata keçirilməsidir

    5. İstehsalın maliyyələşdirilməsidir
  1. Veksel nədir?

    1. Qiymətli kağız növüdür

    2. Bank kreditinin bir növüdür

    3. Kommersiya kreditinin bir növüdür

    4. Dövlət kreditinin növüdür

    5. İstehlak krediti növüdür  1. Bank kreditinin obyekti nədir?

    1. Veksel

    2. Pul kapitalı

    3. Bankın öhdəliyi

    4. Borc faizi

    5. Faiz norması
  1. İstehlak krediti hansı məqsədlə istifadə olunur?

    1. Əhalinin tələbatının ödənilməsi

    2. Əmtəə və xidmətlərin satışının stimullaşdırılması

    3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkil edilməsi

    4. Dövlət sifarişlərinin yerinə yetirilməsi

    5. Xüsusi səqsəd yoxdur
  1. Kommersiya krediti hansı məqsədlə verilir?

  2. Əmtəələrin dövriyyə sürətinin artırılması üçün

  3. Dövlət sifarişlərinin tikilməsi üçün

  4. Xüsusi məqsəd yoxdur

  5. İcarət obyektlərinin tikilməsi üçün

  6. Əmanətlərin işə salınması üçün
  1. Dövlət kreditləri verilərkən kreditor rolunda kim çıxış edir?

    1. Dövlət

    2. Girov bankları

    3. Kommersiya bankları

    4. Hüquqi şəxslər

    5. Bütün kredit təşkilatları
  1. Maliyyə bazarının tərkib hissələri hansılardır?

    1. Pul bazarı və kapital bazarı

    2. Alqı və satqı

    3. Tələb və təklif

    4. Əmtəə və xidmətlər bazarı

    5. Birjalar və auksionlar
  1. Fiktiv kapital nəyə deyilər?

    1. Faiz məbləğinə

    2. Kreditlərə

    3. Qiymətli kağızlara

    4. İnvestisiyalara

    5. Borc kapitalına
  1. Opsion necə qiymətli kağızdır?

    1. Qiymətli kağızları alıb- satmaq hüququnu əks etdirir

    2. Gəlirin məbləğini əks etdir

    3. Faizi əks etdirir

    4. Borc təəhüdünü əks etdiri

    5. Sövdələşmələri əks etdirir
  1. Qiymətli kağızların gətirdiyi gəlir növü necə adlanır?

  A) Dividend

  B) Faiz


  C) Renta

  D) Pul gəliri

  E) Mənfəət


  1. Beynəlxalq ticarətin əsasını təşkil edən başlıca səbəb hansıdır?

  2. Beynəlxalq əmək bölgüsü

  3. Dövlətin meydana gəlməsi

  4. Milli sərhədlərin yaranması

  5. Dünya bazrının yaranması

  6. Pulun meydana gəlməsi
  1. Xarici ticarətdə nə zaman müsbət saldo yaranır?

    1. İdxal ixracı üstələdikdə

    2. İxrac idxalı üstələdikdə

    3. İdxalla ixrac bərabər olduqda

    4. İdxal üçün maneələr yandıqda

    5. İxrac üçün maneələr yandıqda
  1. Xarici ticarətdə nə zaman mənfi saldo əmələ gəlir?

    1. İxrac idxalı üstələdikdə

    2. İdxal ixracı üstələdikdə

    3. İdxalla ixrac bərabər olduqda

    4. İdxal üçün maneələr yandıqda

    5. İxrac üçün maneələr yandıqda
  1. Beynəlxalq əmək bölgüsü nə deməkdir?

    1. Xaricdən iş qüvvəsinin idxalı

    2. Ayrı-ayrı ölkələrin müəyyən məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşması

    3. İş qüvvəsinin xaricə axını

    4. Müəssisələrin dövlətlər arasında bölüşdürülməsi

    5. Əmək ehtiyatlarının ölkələr arasında bölüşdürülmüsi
  1. Zəif inkişaf etmiş ölkələrin ixracında üstünlük təşkil edir:

  A) Əmək tutumlu əmtəələr

  B) Kapital tutumlu əmtəələr

  C) Xidmətlər

  D) Kənd təsərrüfatı məhsulları  E) Elm tutumlu mallar


  1. Valyuta ticarətinin əsasını təşkil edən nədir?

    1. Beynəlxalq pul sistemi

    2. Milli valyutaların məzənnəsindəki fərqlər

    3. Beynəlalq ticarət

    4. Qızıl standartı

    5. Şərti standartlar
  1. Aşağıdakılardan biri bank əməliyyatı deyil:

    1. Büdcə kəsirinin doldurulması

    2. Aktiv əmliyyatlar

    3. Bank xidmətləri

    4. Xüsusi əməliyyatları

    5. Passiv əməliyyatlar
  1. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı problemləri həll edir:

    1. İqtisadi artımın sürətləndirilməsi

    2. Ekoloji mühitin qorunması

    3. Göstərilən problemlərin hamısını

    4. Sosial bərabarsizliyin yumşaldılması

    5. Tam məşğulluğun təmin edilməsçi
  1. Sosial- iqtisadi inkişafın məqsədli istiqaməti hansıdır?

    1. Əhalinin pul gəlirinin artırılması

    2. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

    3. İnflyasiya ilə mübarizə

    4. ÜDM-in artırılması

    5. Xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi
  1. Elmi texniki tərəqqinin səmərəliliyi hansı göstərici ilə müəyyən edilir?

  A) Gəlirlərin artması

  1. İstehsal texnalogiyasının inkişafı

  2. İstehsal amillərinin məsrəfi ilə müqayisədə istehsalın nəticələrinin daha çox artması

  3. Vergilərin azaldılması

  4. Dövlət xərclərinin artması
  1. Aşağıdakılardan hansı dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyidir?

    1. Əmlak vergisi

    2. Satılan əmlaka vergi

    3. Yerli büdcəyə ödəmələr

    4. Şəxsi gəlirlərə qoyulan vergi

    5. Torpaq vergisi
  1. Dövlət borcunu artıran əsas amil:

    1. Hərbi hərqlərdir

    2. Dövlət xərcləridir

    1. Büdcə kəsiridir

    1. Sosial xərclərdir

    2. Təhsil xərcləridir
  1. Pul kredit siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri:

    1. Dövlət xərclərinin artırılmasıdır

    2. İnflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınmasıdır

    3. Dövlət investisiyalarının artırılmasıdır

    4. Vergilərin artırılmasıdır

    5. Büdcənin doldurulmasıdır
  1. Pul necə meydana gəlmişdir?

    1. Əmək bölgüsünün inkişafı nəticəsində

    2. Dəyər formalarının tarixi inkişafı nəticəsində

    3. Qızılın kəşf edilməsi nətisəcində

    4. Dövlətin yaranması nəticəsində

    5. Kağız istehsalının kəşf olunması nəticəsində
  1. İqtisadi tsiklin fazaları necə adlanır?

    1. İstehsal, bölgü, mübadilə

    2. Canlanma , yüksəliş, durğunluq, böhran

    3. Mübadilə və istehlak

    4. İstehsal və istehlak

    5. Zəifləmə, sabit , artım
  1. Texnoloji işsizlik nə deməkdir?

    1. Texniki vasitələrin çatışmaması nəticəsindəyaranan işsizlik

    2. İşsizliyin müasir forması

    3. Elmi-texniki tərəqqi nəticəsində işçilərin istehsaldan sıxışdırılması

    4. Texniki işçilərin ixtisar edilməsi

    5. Əsas işçi heyətinin ixtisar edilməsi  1. Valyuta məzənnəsi nə deməkdir?

    1. Milli valyutanın qızıl tutumunun dəyişməsi

    2. Milli valyutanın devalvasiyası

    3. Milli valyutanın denominasiyası

    4. Bir ölkənin milli valyutasının digər ölkənin valyutasında ifadə olunması

    5. Milli valyutanın qurulması
  1. İqtisadi artımın hansı tipləri vardır?

    1. İntensi və ekstensiv

    2. Ənənəvi və müasir

    3. Qısa müddətli

    4. Uzun muddətli

    5. Orta müddətli
  1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri xərclərinin çox olduqda o necə büdcə hesab olunur?

    1. Defisit

    2. Plansız

    3. Profisit

    4. Səmərəli

    5. Heç biri
  1. Pul kredit siyasətinin əsas icraçısı kimdir?

    1. Ölkənin kredit təşkilatları

    2. Dövlət

    3. Milli bank

    4. Maliyyə nazirliyi

    5. Kommersiya bankları
  1. Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillərinə daxil deyil:

    1. Resursların bölgüsü

    2. Texniki tərəqqi

    3. İnvestisiyaların səmərəliliyi

    4. Resursların həcmi

    5. Dövriyyə kapitalının həcmi
  1. İnflyasiyanın ən ağır və idarə oluna bilməyən növü hansıdır?

    1. Sıçrayışlı inflyasiya

    2. İfrat inflyasiya

    3. Yumşaq inflyasiya

    4. Sürətli inflyasiya

    5. Mülayim inflyasiya  1. Aşağıdakılardan biri inflyasiyanın səbəbi deyil:

    1. Pul tədavülü qanununun tələblərinin pozulması

    2. İnflyasiyanın məhdudlaşdırılması

    3. İdxalın azalması

    4. Büdcə kəsiri

    5. İşsizliyin artması
  1. Gözlənilən inflyasiya nə deməkdir?

    1. təbii inflyasiya səviyyəsidir

    2. Tələbin inflyasiyasıdır

    3. Proqnozlaşdırılan inflyasiyadır

    4. Təklifin inflyasiyasıdır

    5. Mülayim inflyasiyadır
  1. Bazar iqtisadiyyatı sistemində dövlətin iqtisadi vəzifələrinə aid deyil:

    1. Büdcə –vergi mexanizmləri vasitəsilə tənzimləmə

    2. kredit –pul vasitələri ilə tənzimləmə

    3. Müəssisə və şirkətləri iş qüvvəsi ilə təmin etmək

    4. Qiymət siyasəti

    5. Sosial siyasəti
  1. Aşağıdakılardan biri əhali gəlirlərinə aid deyil:

    1. Natural gəlirlər

    2. Nominal gəlirlər

    3. Ümumi pul gəlirləri

    4. Real gəlirlər

    5. Əmək haqqı
  1. İnvestisiya mühiti daha çox hansı amillərdən asılıdır?

    1. Ölkədə vergi mühiti və vergilərin səviyysindən

    2. Xırda biznesin vəziyyətindən

    3. Fərz olunan investisiyanın gözlənilən mənfəət normasından

    4. Təklif olunan faizin səviyyəsindən

    5. İqtisadi qanunvericilikdən
  1. Bunlardan hansılar dövlət tənzimlənməsinin iki əsas yolu hesab olunur?

    1. Qısa və uzunmüddətli

    2. İnzibati və iqtisadi

    3. Birbaşa və dolayı

    4. Ümumi və məqsədli

    5. Planlı və plansız
  1. İqtisadi idarə etmənin əsas prinsiplərinə daxil deyil:

    1. Dərk etmə və metodoloji abstraksiya

    2. Konkretlik, effektlik

    3. Əsas həlqənin seçilməsi

    4. Obyektivlik, optimallıq

    5. Stimullaşdırmaq, özünümaliyyələşdirmə
  1. Aşağıdakılardan hansı dövlət tənzimlənməsi vasitələri deyil?

    1. Son hədd xərcləri

    2. İnzibati – hüquqi vasitələr

    3. Dövlət maliyyəsi

    4. Pul – kredit vasitələri

    5. Dövlət mülkiyyəti
  1. Gəlirlərin hansı növləri istehlakın səviyyəsini daha dolğun əks etdirir?

    1. Hominal və real gəlirlər

    2. Mənfəət və əmək haqqı

    3. Faiz və mənfəət

    4. Mənfəət və renta

    5. Faiz və əmək haqqı
  1. Yoxsul kimdir?

    1. Yaşayış minimumuna malik olmayanlar

    2. Gəliri orta gəlirdən aşağı olanlar

    3. Minimum istehlak büdcəsinə malik olmayanlar

    4. Aztəminatlı əhali

    5. Rasional istehlak büdcəsinə malik olan əhali
  1. Maliyyənin başlıca funksiyasına aid deyildir?

    1. Əlaqələndirici

    2. Nəzarət və bölüşdürücü

    3. Tənzimləyici

    4. Stimullaşdırıcı

    5. Təkrar istehsal
  1. Dövlət büdcəsi nədir?

    1. Dövlətin əsas maliyyə qrupudur

    2. Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondudur

    3. Dövlətin gəlirləri və xərcləri smetasıdır

    4. Cəmiyyətin məcmu xərcləri və gəlirləri smetasıdır

    5. Ölkədə geniş təkrar istehsalı təmin etmək, insanların maddi və mənəvi tələbatlarını, dövlətin zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün yaranan pul vəsaitləri fondudur  1. Dövlət büdcəsinin əsas gəlirləri?

    1. Vergilər

    2. Vergi olmayan gəlirlər

    3. Xarici dövlətdən alınan kredit və qrantlar, kredit üzrə faizlər

    4. Lotoreyadan gəlirlər

    5. Əhalinin əmanətləri
  1. Dövlət büdcəsinin kəsiri hansı səbədən yaranır?

    1. Büdcənin xərcləri onun gəlirini üstələyir

    2. Büdcənin gəliri onun xərclərini üstələyir

    3. Dövlət xərcləri investsiyaları üstələyir

    4. İnvestsiyalar dövlət xərclərini üstələyir

    5. Milli idxal milli ixracı üstəliyir
  1. Dövlət büdcəsinin profisiti nə zaman yaranır?

    1. Büdcənin gəliri onun xərclərindən çox olduqda

    2. Büdcənin xərcləri onun gəlirindən çox olduqda

    3. Büdcənin gəliri və xərcləri bərabər olduqda

    4. Dövlətin xarici borcları əmələ gəldikdə

    5. Milli ixrac milli idxalı üstəliyir
  1. Vergilərin növlərinə aiddir?

    1. Birbaşa

    2. Əmək haqqı

    3. Mənfəət

    4. Faiz

    5. Renta
  1. Vergiləri hansı iki mühüm növə ayırmaq olar?

    1. Birbaşa və dolayı

    2. Əsas və ikinci dərəcəli

    3. Ağır və yüngül

    4. Yerli əhəmiyyətli vergilər

    5. Dövlət əhəmiyyətli vergilər
  1. Kredit hansı funksiyaları yerinə yetirir?

    1. Yenidən bölgü, qənaət və tənzimləmə

    2. Bölgü yığım və qənaət

    3. Məşğulluqla işsizliyin tənzimlənməsi

    4. Uçot, yığım, bölgü

    5. Uçot, tənzimləmə, bölgü

  2. Dövriyyədəki pulun yerinə yetirdiyi 3 əsas funksiya hansıdır?

    1. Dəyər ölcüsü, bölgü,istehlak

    2. Tədiyyə, tədavül, yığım

    3. Dünya pulu, maliyyə, kredit

    4. Qiymət miqyası, kredit, ictehlak

    5. Bölüşdürücü, əlaqələndirici, nəzarət
  1. Keçid iqtisadi sistemin başlıca cəhətləri :

    1. Çoxukladlılıq

    2. Dayanıqlı mülkiyyət formalarının olması

    3. Qeyri sabit inkişaf

    4. Özünəməxsus ziddiyətlərin olmaması

    5. Yeni iqtisadi sistemi formalaşdırılması və iqtisadi əsasların yaradılması
  1. Uklada aid deyil?

    1. Xırda əmtəə istehsalı ukladı

    2. Bazar iqtisadiyyatı

    3. Xüsusi kapitalist təsərrüfta ukladı

    4. Kooperativ uklad

    5. Dövlət ukladı, dövlət kapitalizmi ukladı
  1. Milli iqtisadiyyatın tiplərinə daxil deyil:

    1. Yarıasılı milli iqtisadiyyat

    2. Kapitalist iqtisadiyyatı

    3. Tam asılı milli iqtisadiyyat

    4. Müstəqil milli iqtisadiyyat

    5. Nisbi müstəqilliyi olan milli iqtisadiyyat
  1. İnteqrasiya prsoseslərini stimullaşdıran əsas amil hansıdır?

    1. Sərhədlərin açılması

    2. dünya bazarında rəqabət

    3. Milli iqtisadiyyatların açıq tipli olması

    4. Beynəlxalq kreditlərdən istifadənin asalaşması

    5. Elmi-texniki əməkdaşlıq
  1. Xarici valyutanın milli valyta ilə müqayisədə məzənnəsi hansı halda azalacaq?

  1. Xarici ölkədə inflyasiyanın göstənilən səviyyəsi artdıqda

  2. Xarici dövlətlərə pul kütləsi azaldıqda

  3. Ölkədə YDM artdıqda

  4. Xarici dövlətdə ÜDM azaldıqda

  5. Ölkədə pul kütləsi artdıqda


  1. Ölkə daxilində faiz normasının artması milli valyutanın məzənnəsinə necə təsir göstərir?

  1. Milli valyutanın məzənnəsi azalır

  2. Milli valyutanın məzənnəsi artır

  3. Təsir göstərmir

  4. Sabit qalır

  5. Milli valyutanın məzənnəsi qeyri-sabitdir

  251. Mikroiqtisadiyyat ,makroiqtisadiyyatdan fərqli olaraq, öyrənir:  1. Ərazi vahidinin iqtisadiyyatını

  2. Qısa vaxt ərzində iqtisadi göstəriciləri

  3. İqtisadiyyatın struktur vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsini

  4. Yalnız ayrı-ayrı istehılakçıların davranışını

  5. Yalnız ayrı-ayrı iqtisadi göstəricilərin dəyişməsini

  252. Aşağıda göstərilənlərdən hansı makroiqtisadi model deyildir:

  1. İnflyasiya modeli

  2. Firmanın modeli

  3. İstehlakçının modeli

  4. Bazar müavzinətliyi modeli

  5. Sahə modeli

  253 .Göstərilənlərdən hansı iqtisadi modeldir:

  1. 2009- cu ildə Azərbaycanda sənaye istehsalı azalmayacaq

  2. Dənizin dibində asta gedirsənsə,sürətlənmək arzu olunmazdır

  3. İşsizliyin artması inflyasiyanın azalmasına imkan verir

  4. Reforma nəticəsində Azərbaycan əhlaisi öz əmanətlərini itirdilər

  5. Azərbaycanda pul vahidi manatdır

  254. Bütün şərtlər bərabər olduğu halda təklifin artması səbəb olar:  1. Müvazinətlik qiyməti və məhsulun miqdarının artması

  2. Müvazinətlik qiyməti və həcminn azalması

  3. Qiymətin artması və məhsulun miqdarının artması

  4. Qiymətin azalması və həcmin artması

  5. Məhsulun miqdarının artması

  255. Əgər tələb azalarsa,təklif artarsa,onda:


  1. Müvazinətli miqdar azalar

  2. A) və b) cavabları düzdür

  3. A) və b) cavabları düz deyildiur

  4. Müvazinətli qiymət kiçilər

  5. Qiymət aşağı düşür

  256. Təklif əyrisinin sürüşməsi nəticəsində əmtəəyə təklif azalır, istehlakçıların gəliri artır.Hansı təsdiq edilmə düzgündür?

  1. Təklif qiymətə görə qeyri-elastikdir

  2. Tələb qiymətə görə qeyri-elastikdir

  3. Təklif qiymətə görə elastikdir

  4. Tələb qiymətə görə elastikdir

  5. Əmtəə keyfiyyətsiz nemətdir

  257. 70-ci illərdə OPEK ölkələri tərəfindən tətbiq edilmiş neft embarqosu neftin satışında daxil olanları artırmışdır. Bunu nə ilə izah etmək olar:  1. Neftə tələb elastikdir

  2. Neftə tələb qeyri-elastikdir

  3. Neftə təklifin elastiklik əmsalı vahiddən böyükdür

  4. Tələbin elastikliyi təklifin elastikliyindən yüksəkdir

  5. Qeyd olunmuş cavabların heç biri uyğun deyildir

  258. Əgər iki əmtəə mütləq bir-birini əvəz edəndirlərsə, onda onlardan birinin qiyməti artmazsa:  Yüklə 0,73 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə