İşgüzar ünsiyyət elə bir ünsiyyət növüdür ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi hansısa aydın saziş, söhbətin həllini nəzərdə tutur. Məsələn, həmkarlar, rəis və tabeçilikdə olan şəxs və sYüklə 25,48 Kb.
səhifə1/2
tarix01.06.2022
ölçüsü25,48 Kb.
#116487
  1   2
Nitq etiketi 6
Biznes 8

İşgüzar ünsiyyət elə bir ünsiyyət növüdür ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi hansısa aydın saziş, söhbətin həllini nəzərdə tutur. Məsələn, həmkarlar, rəis və tabeçilikdə olan şəxs və s. Burada tərəfdaşların hər birinin statusu müəyyən olunur.
Ünsiyyət bacarığı hər hansı şəraitə uyğunlaşmağa imkan verir. İşçilər ünsiyyətin əlaqələndirici (kommunikator) tərəfinə lazımi əhəmiyyət vermədiklərinə görə çox şey itirirlər. Rəhbər həmişə üzdə olan şəxsdir. Ona görə də o, öz hərəkətinə nəzarət etməli, davranış taktikası barədə düşünməli, son nəticəni proqnozlaşdırmalı və işgüzar ünsiyyət etikasına riayət etməlidir.
İşgüzar ünsiyyət etikası məzmunca daha zəngindir. Məsələn, vergi sahəsindəki işgüzar ünsiyyət mədəniyyətinə diqqət yetirək. Burada işgüzar ünsiyyət etikası vergi işçisinin peşəkar davranışının və əxlaqının ən vacib tərəfidir. Xidmət bölməsinin vergi işçilərinin işgüzar ünsiyyət etikasını bilməmələri və ona riayət etməmələri bir çox vergi ödəyicilərinin onlarla ünsiyyət qurmaqdan imtina etmələri ilə nəticələnir və vergi işçiləri xoşagəlməz tənqid obyektinə çevrilirlər. Özlərinə hörmət edən vergi ödəyiciləri vergi əməkdaşının qeyri-peşəkar ünsiyyət etikası ilə qarşılaşdığı hallarda müvafiq reaksiya nümayiş etdirirlər. Bütün bunlar vergi əməkdaşlarının ictimai nüfuzunun azalmasına gətirib çıxara bilər. İşgüzar ünsiyyət və nitq mədəniyyətinin harmoniyası, bu harmoniyanın qoruyub saxlanılması vergi ödəyicilərinə xidmət sferasında funksional idarəetmənin yeni formalarının tətbiqinə geniş imkanlar yaradır. Bu yanaşma yeni mərhələdə vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsini, vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsinin, vergi qanunvericiliyinə könüllü əməletmə prosesinin inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur.
Eyni sahədə çalışanların ünsiyyəti geniş mənada ünsiyyətdən onunla fərqlənir ki, belə ünsiyyət prosesində məqsəd və öz həllini tələb edən konkret vəzifələr qoyulur. İşgüzar ünsiyyətdə tərəf müqabili ilə qarşılıqlı əlaqələri kəsmək mümkün deyil. İşgüzar ünsiyyətin əhəmiyyətli hissəsini xidməti ünsiyyət, yəni insanların təşkilat daxilində, iş vaxtında həyata keçirilən qarşılıqlı fəaliyyəti tutur. Lakin işgüzar ünsiyyət xidməti ünsiyyətə nisbətən daha geniş anlayışdır, çünki həm də muzdlu işçilərin və fərdi işəgötürənlərin qarşılıqlı fəaliyyətini əhatə edir və təkcə təşkilatlarda yox, ən müxtəlif səviyyəli işgüzar qəbullarda, seminarlarda, sərgilərdə və s. baş verir.
İşgüzar ünsiyyət aşağıdakı əsas formalarda həyata keçirilir: işgüzar söhbət; işgüzar danışıqlar; mübahisə, diskussiya, polemika; işgüzar müşavirə; kütlə qarşısında çıxış; telefon danışıqları; işgüzar məktublaşma. İşgüzar söhbət müəyyən suallar, yaxud problemlərlə əlaqədar informasiya, yaxud fikir mübadiləsidir. İşgüzar danışıqlar maraqlı tərəflərin ünsiyyəti prosesində razılaşdırılmış qərar qəbul edilməsinin əsas vasitəsidir. İşgüzar müşavirə problemlərin mütəxəssislər qrupu tərəfindən kollektiv müzakirəsi üsuludur. İşgüzar məktublaşma mətnin xüsusi üsulla ötürülməsi ilə əlaqədar müxtəlif məzmunlu sənədlərin ümumiləşdirilmiş adıdır.
İşgüzar ünsiyyətdə “yuxarıdan-aşağı”, daha doğrusu rəhbərliklə tabeçilikdəkilər arasındakı münasibətləri, etikanın qızıl qaydasını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: “Çalışın tabeçiliyinizdəkilərlə qurduğunuz münasibət, rəisinizdən gözlədiyiniz münasibətə bənzəsin”. İşgüzar ünsiyyət mədəniyyəti və uğuru çox hallarda rəhbərin öz işçilərinə qarşı istifadə etdiyi etik norma və prinsiplərdən asılıdır. Norma və prinsiplər dedikdə xidmət zamanı hansı hərəkətlərin etik cəhətdən məqbul, hansının isə qeyri-məqbul olduğu nəzərdə tutulur. Bu normalar ilk növbədə idarəetmə prosesində qəbul olunan sərəncamların nəyin əsasında verilməsinə, işgüzar ünsiyyəti müəyyən edən xidməti intizamın necə təzahür etməsinə aiddir.
Rəhbər və tabeçilikdəkilər arasında işgüzar ünsiyyət etikası pozulduqda kollektivdə insanların əksəriyyəti özlərini narahat, mənəvi cəhətdən müdafiəsiz hesab edirlər. Rəhbərin işçiyə münasibəti işgüzar ünsiyyətin bütün xarakterinə təsir edir, əksər hallarda isə onun əxlaqi-psixoloji iqlimini müəyyənləşdirir. İlk növbədə, məhz bu səviyyədə əxlaq etalonları və davranış qaydaları formalaşır.
İşgüzar ünsiyyət elə bir ünsiyyət növüdür ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqələrin məqsədi hansısa sövdənin gerçəkləşməsi, mövcud problemin həlli, yeni əməkdaşlığın qurulması və s. ola bilər. Ünsiyyətin tərəfləri qismində isə həmkarlar, rəis və tabeçilikdə olan şəxslər, tərəfdaşlar və s. çıxış edir. Burada tərəflərin hər birinin statusu müəyyən olunur.
İlk öncə şəxs öz işgüzar sahəsindən olan sanballı peşəkarların simpatiyasını qazanmalı və həmin insanlarla kontakta girməyi bacarmalıdır. Yeni başlayan əksər işgüzarların uğuru düzgün tərəfdaş seçimindən asılı olur.
Sözsüz ki, bu və ya digər sahədən olan məşhur peşəkar ilə əməkdaşlıq yeni başlayan tərəf üçün arzuolunan nəticənin əldə edilməsini asanlaşdırır. Amma bir çox insanlar işgüzar münasibətlər yaratmağa çalışdığı zaman kobud səhvlərə yol verir, bu əlaqələr bəzən çox birbaşa, dikbaş, kobud və bezikdirici şəkildə alınır. Belə cəhdlər təcrübəli biznesmenlərdə gülüş və kinayədən başqa heç nə oyatmır. Buna görə də hətta biznesmenlər mühitindən çıxmış ağıllı və hazırlıqlı insanlar belə, onları maraqlandıran şəxslərlə tərəfdaşlıq münasibətlərinin düzgün qurulması üçün müəyyən alqoritmlərə ehtiyac duyurlar. Bu, bir növ özünəməxsus dostluq və yoldaşlığın təməlidir, daha sonra isə onu partnyorluq münasibətlərinə və ya düşünülmüş layihənin gerçəkləşməsinin digər formasına çevirmək olar.
Münasibətləri tənzimləyən əxlaqi qaydaların, normaların, ideyaların məcmusudur, habelə insanların birgə davranışını istehsal fəaliyyəti. İşgüzar etiket insanın həyatının zəruri hissəsi olmaqla yanaşı, digər fərdlərlə münasibətlərin ən vacib növüdür.
Münasibətlərin əsas tənzimləyiciləri insanların hərəkətlərində şər və yaxşılıq, ədalətsizlik və ədalət haqqında fikirləri ifadə edən etik normalardır. Müdiri, tabeliyində olanlar, həmkarları ilə ünsiyyət qurarkən, bir insan kortəbii və ya bilərəkdən işgüzar ünsiyyət etiketinə güvənir. Əxlaq normalarının, məzmun və etiket dərəcələrinin başa düşülməsindən asılı olaraq, işgüzar ünsiyyəti effektiv edə, qarşıya qoyulan vəzifələri həll edə, məqsədə çata və ya əksinə qeyri-mümkün edə bilər.
Fransız dilindən tərcümədə etiket insanları narahat edən davranış qaydaları toplusu deməkdir (rəftar, davranış formaları). ictimai yerlərdə, başqaları ilə münasibət, salamlaşma, geyim, tərz).
İşgüzar etiketdə özünü göstərir müxtəlif səviyyələrdə sosial sistem həm də içində müxtəlif formalar. İşgüzar ünsiyyətin iştirakçıları rəsmi statuslardadırlar və konkret məqsədlərə nail olmaq məqsədi daşıyırlar. Onun fərqli xüsusiyyəti özünü təmin edən mənanın olmamasıdır, çünki işgüzar ünsiyyət etiketi özlüyündə bir məqsəd kimi çıxış etmir, birbaşa digər məqsədlərə çatmaq üçün bir vasitə kimi xidmət edir. Bazar münasibətlərində bu, maksimum qazanc əldə etməkdir.
İşgüzar ünsiyyətin xüsusiyyəti onun istehsalla əlaqəli müəyyən bir fəaliyyət növü, məsələn, işgüzar effekt və ya məhsul əsasında yaranması ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, işgüzar ünsiyyət tərəfləri insanların davranışının zəruri norma və standartlarını (o cümlədən etik) müəyyən edən rəsmi (formal) statuslarda çıxış edirlər. İşgüzar ünsiyyətin spesifikliyi müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə, mədəni və milli ənənələrə, etik peşə prinsiplərinə tabe olmaqda ifadə olunan tənzimləmədir.
İşgüzar ünsiyyətdə nitq etiketi xidmət sferasında fərdlər arasında əlaqələrin inkişafında mürəkkəb bir prosesdir. “Yazılı olmayan” və “yazılı” davranış normaları var müxtəlif vəziyyətlər rəsmi əlaqə. Qəbul edilmiş müəyyən əmr, eləcə də rəsmi rəftar forması işgüzar etiket adlanır. O, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşmaya kömək edən qaydaları formalaşdırır, həmçinin rahatlıq, praktiklik və məqsədəuyğunluq yaradır.
İşgüzar etiket qaydalardan ibarətdir: komanda üzvləri arasında qüvvədə olan normalar (üfüqi), həmçinin rəhbər və tabeçiliyə xas olan göstərişlər (şaquli).
İşgüzar ünsiyyətdə nitq etiketinin ümumi tələbi xoşagəlməz və rəğbətdən asılı olmayaraq bütün işçilərə, tərəfdaşlara qarşı nəzakətli, eyni zamanda nəzakətli münasibətdir. Nitqə diqqətdə işgüzar qarşılıqlı fəaliyyətin tənzimlənməsi qeyd olunur.
İşgüzar ünsiyyətdə nitq etiketi cəmiyyət tərəfindən hazırlanmış dil davranışı normalarını, “mehriban olun”, “salam”, “tanışdığımıza şadam” kimi etiket situasiyalarını, xahişləri, salamlaşmaları, minnətdarlıqları təşkil etməyə imkan verən standart hazır formulları ifadə edir. ""Üzr istəməyə icazə verin"... Stabil konstruksiyalar psixoloji, sosial və yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla seçilir.
İşgüzar ünsiyyətdə nitq etiketi insanlar arasında əlaqənin qurulmasını, birgə fəaliyyətin qurulması üçün müəyyən məlumat mübadiləsini, əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
İşgüzar ünsiyyətdə aşağıdakı mərhələlər var:

 • başqa şəxslə tanışlıq, o cümlədən tanışlıq, o cümlədən əlaqə yaratmaq;

 • davam edən ünsiyyət vəziyyətində oriyentasiya, habelə onu fasilələrlə başa düşmək;

 • problemin müzakirəsi;

 • həll;

 • əlaqədən çıxmaq (tamamlamaq).

Xidmət biznes əlaqələri tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır, qarşılıqlı istəklər, eləcə də biznesin ehtiyac və maraqları əsasında qurulur. Birbaşa təmasda, yəni birbaşa danışıqda şifahi ünsiyyət, eləcə də daha böyük əhəmiyyət kəsb edir sözsüz bağlanti... Telefonla mesajlaşma və ya söhbət adi haldır.
İş etiketi əsl sənətdir, onu dərhal mənimsəmək mümkün deyil. Normlara, mədəniyyətə, davranış qaydalarına riayət etmək karyera nərdivanının yüksəlməsində əsas rol oynayacaqdır. Əgər siz yeni başlayan mütəxəssissinizsə və həm də şirkətin simasısinizsə, o zaman özünüzü komandanın bir hissəsi kimi düşünün və təsəvvür edin. Gündəlik həyatda salamlama "salam" deməkdir: "Mən münasibət saxlamağa meylliyəm", bu etiket işarəsinin olmaması münasibət saxlamaq istəyinin olmaması kimi oxunur. Buna görə də, həm söhbətin əvvəlində, həm də şifahi əlaqəyə girmək niyyəti olmadıqda müştəriləri, işçiləri, ziyarətçiləri salamlamaq normadır.
İşgüzar ünsiyyətdə nitq etiketi nitq etiketi vasitələrinin, habelə onların müxtəlif vəziyyətlərdə istifadəsi üçün müəyyən qaydaların məcmusudur.
İşgüzar etiket aşağıdakı vacib məqamları ehtiva edir:

 • iş görüşlərinə gecikə bilməzsiniz;

 • qonaqların qəbulu hərtərəfli hazırlığı təmin edir (danışıqlar planının hazırlanması, həmkarları ilə müzakirə);

 • uyğun ciddi görünüş;

 • görüşdən əvvəl görüşdüyünüz şəxslər haqqında məlumat toplamaq, maraqlandıran bütün suallar üzərində düşünmək vacibdir.

Protokolda salamlaşma, tanışlıq, müraciət, həmçinin əl sıxma daxildir. Əgər iştirakçılar hələ tanış deyillərsə, o zaman özünüzü təqdim etməlisiniz. İşgüzar ünsiyyət protokoluna əsasən, birinci qəbul edən tərəfin rəhbəri, sonra qonaqlar arasında rəhbərdir. Sonra qalan heyəti təqdim edirlər. Böyük bir nümayəndə heyəti gəlibsə, iştirakçıların adları və başlıqları ilə qeyd olunduğu iştirakçıların siyahılarını təqdim etməklə zəngdən qaçınmaq olar.
İşgüzar görüşdə kiçik yaşlı həmişə böyüklərə təqdim olunur, cinsin fərqi yoxdur; əvvəllər bir tərəfdaşla görüşməli idinizsə, bir daha özünüzü təqdim etməlisiniz. Kimsə özünü təqdim etməyibsə, ondan bu barədə etibarlı şəkildə soruşa bilərsiniz, lakin bir daha soruşmayın. Adları dərhal əzbərləmək lazımdır ki, xoşagəlməz hallar olmasın. İşgüzar görüşdə əl sıxma müqavilə imzalamaq üçün istifadə olunur və salamlama sözlərindən dərhal sonra da istifadə olunur. Sizi başqa bir insanla tanış edərkən, o, sizə ilk çatacaq. Əl sıxma sağ əllə edilir, məşğuldursa, solla xidmət edirlər, amma əvvəlcə üzr istəyirlər.
Əl sıxma təşəbbüsü böyükdən və daha yüksək vəzifəyə malik olandan gəlir. Qadına əl verib-verməməyə qərar vermək hüququ verilir. Etiketə görə, salam vermək üçün ilk əlini uzatan odur. Qrupa yaxınlaşıb üzvlərdən biri ilə əl sıxaraq, hamı ilə eyni şeyi etməlisiniz. Qrup böyükdürsə, şifahi salamlaşma məhduddur. Əgər əl sıxmaq üçün uzadılan ələ əl sıxmaqla cavab verilmirsə, bu, təhqir sayılır.
Etika fəlsəfi elmdir, mövzusu əxlaqdır. Praktik dəyər etika insan ünsiyyəti sahəsində qeyd olunur və insanlar arasında ünsiyyət birgə fəaliyyət prosesində mühüm komponentdir. Kooperativ fəaliyyət insanlar əxlaqa münasibətdə neytral ola bilməz. İşgüzar etiketə uyğunluq biznesdə və biznesdə uğuru müəyyən edəcək vacib komponentdir sahibkarlıq fəaliyyəti, karyera yüksəlişi. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, maliyyə işlərində və ya texniki sahədə uğur on beş faiz peşəkarlıqdan, səksən beş faiz isə işgüzar ünsiyyət qurmaq bacarığından asılıdır.
Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru Jen Yager iş etiketinin altı prinsipini qeyd edir:

 • Dəqiqlik, işlərin vaxtında yerinə yetirilməsi;

 • Məxfilik (korporasiyanın və ya həmkarların şəxsi həyatının, əməliyyatın nəticələrinin sirlərini saxlamaq);

 • İstənilən vəziyyətdə dostluq, nəzakət, xeyirxahlıq; başqalarına diqqət göstərmək (həmkarlara, patrona, tabeliyində olanlara);

 • Həmkarların, tabeliyində olanların və rəhbərlərin rəylərinə, tənqidlərinə və məsləhətlərinə hörmət (işinizin keyfiyyətinə şübhə etdikdə, digər insanların təcrübə və mülahizələrinə dəyər verdiyinizi göstərin);

 • Geyim koduna uyğunluq - geyim kodu;

 • Nitqinizə nəzarət, nitqdə söyüşlərin olmaması.

İşgüzar ünsiyyətin etikası və etiketi fərdin əxlaqi keyfiyyətləri ilə yanaşı, işgüzar münasibətlərə əxlaqi xarakter verən əxlaq kateqoriyaları: doğruluq, dürüstlük, alicənablıq, həya, ləyaqət, vəzifə, vicdan, şərəf kimi kateqoriyalara əsaslanmalıdır.
Nahar zamanı işgüzar görüş etiketinə aşağıdakı məqamlar daxildir:

 • dəvət olunanın ofisinin yaxınlığındakı ofisdə və ya restoranda görüş təyin etmək;

 • iclasın təşəbbüskarı masa sifariş edir;

 • nahar iştirakçılarının zövqləri, eləcə də üstünlükləri barədə əvvəlcədən məlumat almaq vacibdir;

 • qastronomik üstünlüklərinizi bilmirsinizsə, restoran menyusunu öyrənin: ət və tərəvəz yeməklərinin seçimi nə qədər zəngindir;

 • siqaret çəkilməyən otaqda masa sifariş edilir;

 • görüşün təşəbbüskarı restorana 15 dəqiqə əvvəl gəlir;

 • yeməklərin seçimi tanış yeməklərlə məhdudlaşır;

 • iclas ofisdə nəzərdə tutulubsa, o zaman konfrans zalında və ya iclas zalında keçirilir;

 • belə nahar sifarişli personal tərəfindən verilir;

 • naharın əsas məqsədi ümumi ifadələrlə başlayan, tədricən mövzuya keçən işgüzar söhbətdir;

 • bu qeyri-rəsmi görüşdə zarafatlar, mücərrəd mövzulara toxunmaq uyğun olacaq, lakin hər şeydə düzgünlük və nəzakət tələb olunur.

İşgüzar ünsiyyətdə telefon etiketi:
Telefon danışıqları zamanı nitq etiketi mühüm rol oynayır, çünki həmsöhbət sizi görmür, ancaq eşidir. Nitqin həcmini, aydınlığını, sürətini izləmək, həmçinin aşağıdakı qaydalara riayət etmək vacibdir: zəngə 3 zəngdən gec olmayaraq cavab vermək lazımdır. Özünüzə zəng etsəniz, 5 zəngdən gec olmayaraq telefonu söndürün.
Söhbətin əvvəlində bir salam olmalıdır. Söhbətə başlamazdan əvvəl həmsöhbətinizlə ünsiyyət qurmağın indi rahat olub olmadığını soruşun. İmtina edildiyi təqdirdə, nə vaxt geri zəng edə biləcəyinizi qeyd edin. Təşəbbüskar söhbəti bitirir, həmçinin telefon danışığı kəsildikdən sonra geri zəng edir. Zənginiz üçüncü tərəfin adındandırsa, məsələn, siz katibəsiniz, o zaman hansı şirkətin adından zəng etdiyinizi qeyd edin və qarşıdan gələn söhbətin mövzusunu qısaca təsvir edin. Əgər özünüz üçüncü tərəfsinizsə və qoşulmağınız xahiş olunursa, söhbətin məqsədini aydınlaşdırın.
İş saatları xaricində bütün şəxsi zənglər edin. Yenidən zəng edəcəklərinə söz verdilər - mütləq geri zəng edin. Səs tonunuza fikir verin, danışarkən çeynəməyin. Həmsöhbətə öz çıxışını tamamlamaq imkanı verin. Telefon danışıqları zamanı digər insanlarla çarpaz danışmayın. Əgər əlaqə keyfiyyətsizdirsə, bir müddət sonra söhbətə davam etmək düzgün olacaq. Bu halda tərəflərdən hər hansı biri zəngin bitməsinə təşəbbüs göstərə bilər.
Ünsiyyət bacarıqları olmadan işgüzar əlaqələr qurmaq mümkün deyil. İşgüzar münasibət qurmaq üçün nəzakətli və danışıqlı olmaq vacibdir. Biznes sferasında nitq etiketi formal şəraitdə dil xüsusiyyətlərini və davranış normalarını birləşdirən qaydalar yaradır.
İşgüzar ünsiyyətdə nitq etiketi tərəfdaşlara və ya işçilərin daha effektiv ünsiyyət qurmasına kömək edir. İş həyatında hörmətli münasibət komandada əlverişli ab-hava yaradır.
Nitq etiketi aydın prinsipləri müəyyən etmək üçün çox yönlü bir vasitədir. Ünsiyyət qaydaları şirkətin nizamnaməsinə, milli biznes təcrübələrinə və peşə etikası prinsiplərinə uyğun olmalıdır. Korporativ mədəniyyətin yaradılmasında həmkarlar arasında ünsiyyət normaları və rəhbərliklə sıravi işçilər arasında qarşılıqlı əlaqə standartları nəzərə alınır.
Uğurlu rəsmi ünsiyyət qaydaları:
Nitq və davranış konkret vəziyyətə uyğun olmalıdır. Korporativ ziyafətdə və ya ofisdəki tanışlıqda soyuq quru bəyanatlar yalnız rəddə səbəb olacaq.
Replikalar həmsöhbət üçün son dərəcə aydın olmalıdır. Kollektivdə qəbul edilən söz ehtiyatı, aydın tələffüz, fikirlərin təqdimatının aydınlığı alqışlanır.
Nitq qarşılıqlı əlaqəsi, davranış nümunələri ilə birlikdə münaqişələri və ya hadisələri həll etməyə və qarşısını almağa kömək etməlidir.
Susmaq informativ deyil və uzun izahatlar yalnız sizi yoracaq.
Eşitmə qabiliyyəti - Biznesin uğurla aparılması üçün tərəfdaşların və müştərilərin niyyətlərini vaxtında başa düşmək vacibdir.
Nitq davranışı qaydaları işgüzar ünsiyyəti 6 standart prosesə bölür:
Ünsiyyətin keyfiyyəti daha çox düzgün davranışdan asılıdır. Müştəriləri, işçiləri, ziyarətçiləri salamlamaq üçün standart linqvistik düsturlara əlavə olaraq, nitq etiketi tabeçiliyə riayət etməyi nəzərdə tutur. və rütbəsi və ya yaşı olan kiçiklər əvvəlcə təqdim edilməlidir.
Dialoq - Nəzakətli ünsiyyətin rəsmi qanunlarına riayət etməyi, nitq etiketində düzgünlük və nitq tərtibatını ehtiva edir.
Münaqişələrin və ya problemli vəziyyətlərin həlli - Bunlar etirazla işləmək bacarığı, nəzakətlə imtina etmək, mübahisəni həll etmək bacarığıdır. Burada konstruktiv dialoqa qarşılıqlı hazır olmaq vacibdir.
Gündəlik qarşılıqlı əlaqə - Rutin ünsiyyət prosesi, şirkətinizi müştərilər, tərəfdaşlar, işçilərlə tanıtmaq üçün müntəzəm danışıqlar.
Sözsüz bağlantı - Buraya jestlər, nitq formaları, bədən dili və bütün iştirakçılar üçün rahat olan şəxsi sərhədlərin müəyyən edilməsi daxildir. Etiket həmçinin standart qayğı və qonaqpərvərlik nümayişini nəzərdə tutur.
Ayrılıq - Söhbəti və ya görüşü bitirmək. İşçidən və ya bütün müəssisədən gələn təəssürat birbaşa bu mərhələdən asılıdır.

Yüklə 25,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə