İstanbul tersanesi komutanliğinca 4734 sayili kamu ihaleYüklə 85,08 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü85,08 Kb.
#40064

TASNİF DIŞI

T.C.


DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82

DZ.K.K.VERGİ NUMARASI : 4810537700 ...../......../ 2017
VERGİ DAİRESİ : TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

”İLGİLİ FİRMALARA”


İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.
1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 22 (d) maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. Firmalar verdikleri malzeme ve fiyat konusunda idareye itirazda bulunamazlar.

3. Yetkilendirilen Alım Komisyonu tarafından tanzim edilecek “Karar Tutanağının”, İhale Yetkilisince onaylanmasını müteakip ödeme, mal/hizmetin teslimi (Malzeme teslimi irsaliye ile yapılacaktır) ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firmadan fatura istenecek ve Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile alımın gerçekleşen bedeli (fatura bedeli) üzerinden yapılacak olup;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2017 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir.( Sözleşme yapılırsa)

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre Yüklenici firma/firmalar,

a) Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödemesi yapılarak makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Transit Şube Müdürlüğü Ambarına tek seferde teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.5. Malların idareye taşıması, transit ambarına veya ilgili ambarına boşaltılması, muayeneye uygun halde istiflenmesi ve malın reddi halinde tekrar ambardan alınması yüklenicinin sorumluluğunda olup; sözleşme bedeline dâhildir. Bir saate kadar forklift kullanımı ücretsiz olup bir saati aşan kısımlar için rayiç bedel üzerinden kullanım bedeli idareye ödenecektir.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. Satınalması yapılacak Hizmet (Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecektir.

8.Teslim süresi içerisinde teslim edilen mal/hizmetin red olması halinde yüklenici firma en fazla 1 kez mal değiştirme hakkını kullanarak 5 gün içerisinde; RED olan malları değiştirebilecek/değiştirilmeyen malları teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Alınacak hizmet için; hizmet işleri kabul teklif belgesi Komisyon üyeleri tarafından, hizmet işleri kabul tutanağı, hizmeti alan birimce tanzim edilecektir.

10. Bu alım Ek te belirtilen (GATA.TEK.HİZ.:261 nu lı Teknik Şartnamesi ) ve İdari Şartnamesine göre yapılacak.

11. Hizmetin süresi mali yıl sonunu kapsayacak şekilde olacak.

12. Bu onay kapsamında alınacak hizmetin; milli savunma ve gerektiğinde iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılacak olan gemilerin bakım-onarım ve modernizasyonlarına ilişkin olarak kullanılacağından, 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesnadır.


13. Alımın sonucu (gerçekleşen tutar) www.ekm.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.14. Bu alımla ilgili sözleşme yapılacak olup noter tastiği aranmayacaktır.

15. Bu alımda hizmetin bütünlük arz etmesi nedeniyle toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.
16. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 12.05.2017 tarihi saat 16:00a kadar, tarafınızdan elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmenizi

Rica ederim.

Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı


Ad Soyad : İbrahim ORHAN

Rütbe : Müh.Ütğm.EKİ :

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.D A Ğ I T I M :

İlgili Firmalara


KOMUTANLIĞIMIZ TAKDİRİYLE İLAN SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ SAATTEN SONRA GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
NOT: İLK SAYFA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. GERİ FAKSLAMAYINIZ.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBULDZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

E-MAİL :

TEKLİF SAHİBİNİN


ADI SOYADI / FİRMA ADI:
TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
TELEFON VE FAKS NUMARASI:

TEL : FAKS :

ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI
“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim / ederiz.

ONAY: 194

S.NO

NIIN

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TUTARI
1
İSTANBUL TERSANESİ K.LIĞINDA İCRA EDİLEN GEMİ ONARIM VE İNŞA FAALİYETLERİNDE YOĞUN OLARAK KULLANILAN 300-450 TON KALDIRMA KAPASİTELİ GENTRY KREYNLERİN EKTE YER ALAN GATA TEK.HİZ. :261 NU.LI ASANSÖR YEDEK PARÇALI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN İDARİ ŞARTNAME ATIFLARINA GÖRE 2017 MALİ YILI BAKIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HİZMET ALIMI

1

AD


/-/-/-/ YALNIZ BİR KALEM /-/-/-/ TOPLAM TUTAR

HİZMET

  KECE MEKANIK 25MM SOL SARIM

% ........ KDV HARİÇTİR TESLİM SÜRESİ..............GÜNDÜR


BİRLİK SINIRLARI İÇİNDE YAPILACAK HİZMET VE YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN EK-A’DA YER ALAN “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİHUSUSLARI” SAĞLANACAKTIR.

1.Teklifimiz ..(rakam ve yazı ile) ............................................................................................................. TL. dir. 2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz. 6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz. 7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyoruz. 8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır. 9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI :
ADI SOYADI :


TARİH :

Dosyanın Başkanı Müh.Ütğm.İbrahim ORHAN Tel: 216 493 94 94 –2423

Üyeleri Mot.Asb.Üçvş. Eden AKKOÇ -3838

De. Me. Tuncay KATIRCI -1376

IŞI

EK-A

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

(1) Firmanın çalıştıracağı personel kimlikleri, SGK kayıtları, Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceklerine dair sağlık raporları (İşyeri kaşesi ve işyeri hekimi imzalı),

(2) İlk yardım yönetmeliği gereği tehlike sınıfı ile toplam çalıştıracağı personel sayısı dikkate alınarak bulunması gereken sertifikalı ilkyardım eğitimi almış personelin sertifikalarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

(3) Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereği mesleki eğitimlerinin verildiğine dair belgelerin tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

(4) Firma çalışanlarına, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince belirtilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğine dair sertifikalarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

(5) Firma yapı işlerinde çalışacak ise, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği hazırlanacak sağlık ve güvenlik planı ile proje sorumlusu ve sağlık ve güvenlik koordinatörü kimlikleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

(6) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği gereği işin yürütümü nedeniyle karşılaşacağı risk ve tehlikeler ile alınması gereken önlemleri içeren yapacakları işe ait tehlike kod ve sınıfını belirten Risk Değerlendirme Dokümanının noter onaylı kopyası,

(7) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince görevlendirmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin kimlik bilgileri ile İSG-KATİP sistemi üzerinden yapılan sözleşmenin bir örneği (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

(8) Firmanın yapacağı risk değerlendirmesine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların ilgili mevzuat ve standartlara uygunluğunu gösteren belgeler ile bu kişisel koruyucu donanımların ilgili personele teslim edildiği ve kullanım ile ilgili gerekli eğitim ve bilgilendirmenin yapıldığına dair zimmet ve teslim tutanaklarının tıpkıçekimleri (İşyeri kaşesi ve yetkili imzalı),

(9) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir tedbirin yazılı olmaması firmanın bu konudaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(10) Tersaneye ateşli silahlar, patlayıcı maddeler işin yapımıyla ilgisi olmayan yaralayıcı malzemeler, uyuşturucu maddelerin girişi kesinlikle yasak olup, Yüklenici firma personelinin Tersaneye girişlerinde bu hususla ilgili tüm tedbirler Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

(11) İş Kanunu gereği doğabilecek her türlü iş kazası ve bununla ilgili yükümlülükler Yüklenici firmaya aittir.Bahse konu maddelerde istenilen belgeler firma ile yapılacak Güvenlik Protokolü ekinde Komutanlığımıza işe başlamadan önce teslim edilecektir.


300- 450 TON GENTRY KREYN PERSONEL ASANSÖRÜ BAKIMI HİZMET ALIMINA AİT İDARE ŞARTNAMESİ
Madde 1. KAPSAM :

Bu şartname; İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nın 300-450 Ton Gentry Kreyn Personel Asansörü Bakımı Hizmet Alımı ile ilgili İdarî, Malî ve Hukuki hükümleri ve ileride yapılacak sözleşmenin esaslarını kapsar.Madde 2. İŞ SAHİBİ İDARENİN ;

a. Adı : İstanbul Tersanesi Komutanlığı

  1. Adresi : 34890 Alt Kaynarca

c. Telefon numarası : (0 216) 493 94 94/ 2423-3838

ç. Faks Numarası : (0 216) 507 18 82

d. İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : MÜH..ÜTĞM.İBRAHİM ORHAN VE MOT.ASB.ÜÇVŞ.EREN AKKOÇ (İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralarda görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.)

Madde 3. İHALE KONUSU ALIMIN;
a. Adı : 300-450 Ton Gentry Kreyn Personel Asansörü Bakımı Hizmet Alımı

b. Kodu : -

c. Miktarı ve türü :1 Adet

ç. Teslim edileceği yer : İstanbul Tersanesi Komutanlığı Transit Ambarı 34890 Alt Kaynarca – Pendik / İSTANBUL

d. Teslim şekli : Bir defada teslim edilecektir.

e. Teslim Süresi :Sözleşme aşamasında idare tarafından belirlenecektir. f. Diğer bilgiler : 8. maddede belirtilmiştir.

Madde 4. AMBALÂJLAMA VE ETİKETLEME :
4.1. GATA.TEK.HİZ.261 No’lul Teknik Şartnamenin Madde 3.3.1 Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar;
a.Tedarik edilecek malzemeler dış etkilerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır
b.Teslim edilecek bütün malzemeler bir listede belirtilecek ve bu liste teslim sırasında İdareye verilecektir.

5. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI :
İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme İstanbul Tersanesi Komutanlığı Malzeme Müdürlüğünce düzenlenecek ödeme belgelerine Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

Madde 6. FİYAT FARKI :

Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.


Madde 7. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:
7.1 Bahse konu bir husus yoktur.
Madde 8. DİĞER HUSUSLAR :
8.1. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1 Maddesine göre; Hizmetin yerine getirileceği yer: İstanbul Tersanesi Komutanlığı
8.2. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.2 Maddesine göre;

300 Tonluk kreyn asansörü markası:AFECEC


450 Tonluk kreyn asansörü markası: Kone

8.3. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.3 Maddesine göre;

Hizmet kapsamında bakımları yapılacak asansörlerin yeri: 300 ve 450 Ton Gentry kreynler


(2 Adet)
8.4. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.4 Maddesine göre;

Hizmet kapsamında bakımın yapılacağı süreç: mali yıl sonu olup, bakımlar Teknik Şartnamenin


EK-C’ sinde bulunun Periyodik Bakım Kontrol Formunda belirtilen periyotlar halinde yapılacaktır.
8.5. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.5 Maddesine göre; Arıza yükleniciye telefon vb. iletişim araçları ile iletilecektir. Müdahale edilmediği durumlarda ise yazılı olarak iletilecektir.
8.6. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.6 Maddesine göre; Arızanın idare tarafından bildirim saatine göre yüklenici tarafından maksimum 5 saat içinde, acil durumlarda ise en kısa sürede müdahale edilecektir.
8.7. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.7 Maddesine göre; Hizmet süresince (1 Yıl) yüklenicinin hizmet yerinde sürekli veya belirli süre teknik personel bulundurmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bakım esnasında teknik personel bulunacaktır.
8.8. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.8 Maddesine göre; Malzeme/Parça değişimi ile arıza onarımı yapılan sistem yüklenici tarafından 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.
8.9. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.9 Maddesine göre; Bakım ve arıza onarım esnasında yüklenici tarafından tüm emniyet tedbirleri alınacaktır. Bu konu ile ilgili hususlar yüklenici sorumluluğundadır Bakımlar eksiksiz olarak yapılacaktır. Teknik Şartname ekinde bulunan periyodik bakım formu, gerektiğinde arıza bildirim/onarım ve malzeme değişim formu eksiksiz olarak doldurulacaktır.
8.10. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.10 Maddesine göre; Çalışma saatleri idarenin onayı kapsamında olacaktır.
8.11. GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.11 Maddesine göre; Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8.12 GATA.TEK.HİZ.261 No’lu Teknik Şartnamenin 3.1.1.12 Maddesine göre; Bakım kapsamında, yapılacak parça değişimlerinde değiştirilmesi gerekli parçaların listesi yüklenici tarafından Teknik Şartnamenin Ek-B' sinde bulunan malzeme ve parça değiştirme formu ile idareye sunulacak ve idarenin onayına müteakip, parça değişimi, parçanın temini,nakliyesi ve montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.
Madde 9.BU İDARÎ ŞARTNAME BU MADDE İLE BİRLİKTE 9 (DOKUZ) MADDEDEN İBARETTİR.

300- 450 TON GENTRY KREYN PERSONEL ASANSÖRÜ BAKIMI HİZMET ALIMINA AİT GATA.TEK.HİZ.:261 NU.LI ASANSÖR YEDEK PARÇALI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİN İDARİ ŞARTNAME ATIFLARI
1. Madde 3.1.1.1.
Hizmetin yerine getirileceği yer: İstanbul Tersanesi Komutanlığı
2. Madde 3.1.1.2.
300 Tonluk kreyn asansörü markası:AFECEC
450 Tonluk kreyn asansörü markası: Kone
3. Madde 3.1.1.3.
Hizmet kapsamında bakımları yapılacak asansörlerin yeri: 300 ve 450 Ton Gentry kreynler
(2 Adet)

4. Madde 3.1.1.4.
Hizmet kapsamında bakımın yapılacağı süreç: 1 yıllık olup, bakımlar Teknik Şartnamenin
EK-C’ sinde bulunun Periyodik Bakım Kontrol Formunda belirtilen periyotlar halinde yapılacaktır.

5. Madde 3.1.1.5.
Arıza yükleniciye telefon vb. iletişim araçları ile iletilecektir. Müdahale edilmediği durumlarda ise yazılı olarak iletilecektir.
6. Madde 3.1.1.6.

Arızanın idare tarafından bildirim saatine göre yüklenici tarafından maksimum 5 saat içinde, acil durumlarda ise en kısa sürede müdahale edilecektir.
7. Madde 3.1.1.7.
Hizmet süresince (1 Yıl) yüklenicinin hizmet yerinde sürekli veya belirli süre teknik personel bulundurmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bakım esnasında teknik personel bulunacaktır.
8. Madde 3.1.1.8
Malzeme/Parça değişimi ile arıza onarımı yapılan sistem yüklenici tarafından 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.
9. Madde 3.1.1.9.
Bakım ve arıza onarım esnasında yüklenici tarafından tüm emniyet tedbirleri alınacaktır. Bu konu ile ilgili hususlar yüklenici sorumluluğundadır Bakımlar eksiksiz olarak yapılacaktır. Teknik Şartname ekinde bulunan periyodik bakım formu, gerektiğinde arıza bildirim/onarım ve malzeme değişim formu eksiksiz olarak doldurulacaktır.
10. Madde 3.1.1.10.
Çalışma saatleri idarenin onayı kapsamında olacaktır.

11. Madde 3.1.1.11.


Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
12. Madde 3.1.1.12.
Bakım kapsamında, yapılacak parça değişimlerinde değiştirilmesi gerekli parçaların listesi yüklenici tarafından Teknik Şartnamenin Ek-B' sinde bulunan malzeme ve parça değiştirme formu ile idareye sunulacak ve idarenin onayına müteakip, parça değişimi, parçanın temini,nakliyesi ve montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.
13. Madde 3.3.1.
Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar;
a.Tedarik edilecek malzemeler dış etkilerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır
b.Teslim edilecek bütün malzemeler bir listede belirtilecek ve bu liste teslim sırasında İdareye verilecektir.Yüklə 85,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə