T. C. Deniz kuvvetleri komutanliği göLCÜk bakim onarim ve iSTİHKAM komutanliğIYüklə 58,44 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü58,44 Kb.
#74088

TASNİF DIŞI


T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

GÖLCÜK/KOCAELİ


DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU “VİLLA KALYON” MUTFAK KISMINDA BULUNAN MUTFAK DOLAPLARI, MUTFAK TEZGAHI VE DUVAR KISIMLARININ ONARIMI

İÇİNDEKİLER
 1. KONU Sayfa 3

 2. İŞİN TARİFİ Sayfa 3

 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER Sayfa 3-4

 4. KONTROL VE MUAYENE METODLARI Sayfa 4-5

 5. AMBALAJLAMA VE İŞARETLEME Sayfa 5

 6. GARANTİ ŞARTLARI Sayfa 5

 7. EKLER Sayfa 5

 8. YARARLANILAN DÖKÜMANLAR Sayfa 5TEKNİK ŞARTNAME
 1. KONU:

Bu teknik şartname “Donanma Komutanlığı Konutu “Villa Kalyon” Mutfak Kısmında Bulunan Mutfak Dolapları, Mutfak Tezgahı ve Duvar Kısımlarının Onarımı” ile ilgili hususları kapsar.
 1. İŞİN TARİFİ:

“Donanma Komutanlığı Konutu “Villa Kalyon” Mutfak Kısmında Bulunan Mutfak Dolapları, Mutfak Tezgahı ve Duvar Kısımlarının Onarımı” işi; onaylı projelerinde gösterilen inşaat, işlerinin teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir.
 1. İSTEK VE ÖZELLİKLER:
  1. Yapılacak tüm işlerde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” ve “Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri” kitaplarındaki açıklamalar esas kabul edilecek ve açıklamalarda tarif edilen şekilde yapılması ve uygunluğunun kontrolü gerçekleştirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında yapılacak iş kaleminin pozunun bulunmaması halinde Resmi Kurumların Birim Fiyatları ve Birim Fiyat Analizleri geçerli olacaktır.
  1. Yükleniciye işyeri olarak teslim edilen kısımlarda, iş için getirilmiş malzemenin taşınması ve imalat sırasında meydana gelecek zararlar, yüklenici tarafından bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
  1. Çalıştırılan elemanların İdare için uygunluğu kontrol edilecektir.
  1. Yapılan her bir imalattan sonra kontrol mühendisinin onayı alınarak diğer imalata geçilecektir.
  1. İş bitiminde tüm inşaat mahalli temizlenecek ve sistem çalışır halde teslim edilecektir.
  1. İdare onayı olmadan hiçbir imalata başlanmayacaktır.
  1. Çalışmaların her aşamasındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili hükümlerine göre can ve mal emniyeti sağlanacak ve yine tüzük hükümlerine göre hareket edilecektir. Sorumluluk tümüyle yükleniciye ait olacaktır.
  1. Ekteki mahal listesi, iş kalemi tarifleri, proje ve diğer teknik dökümanlara göre imalatlar yapılacaktır.
  1. Yüklenici sözleşmeyi imzalamakla, işyerini gördüğünü ve çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
  1. İşin yapımı sırasında gerekli su ve enerji ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.
  1. İşin yapımı sırasında oluşan tüm nakliyeler yükleniciye ait olup, ayrıca nakliye bedeli talep edilmeyecektir.
  1. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir.
  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
  1. Yapım konusu iş için belirlenen her bir imalat kalemi, Teknik Şartname EK’i olan Genel Teknik Şartnamelerde açıklandığı şekilde olacaktır.
  1. İmalatlarda çalıştırılacak usta ve vasıfsız elemanlar, İdarenin gerekli gördüğü hallerde arttırılacaktır.
  1. Kullanılacak malzemelerde idarenin onayı alınacaktır. Cihazlar TSE veya TSEK kalite belgeli olacaktır.
  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar İdare tarafından verilecektir.
  1. Bu ihale dökümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.
  1. Uygulama projeleri, işin sonunda, imalat değişikliklerini ve revizeleri ihtiva edecek şekilde yeniden tanzim edilerek As-Built proje haline getirilecek ve İdareye tek nüsha olarak verilecektir.
  1. Her hakediş talebinde yüklenici, dilekçesinin ekinde 3(üç) nüsha hakediş dosyasını ve bu hakediş içerisinde SGK borcu ve vergi borcu olmadığına dair “BORCU YOKTUR” yazısını idareye sunacaktır.
  1. MSY:310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak ve bununla ilgili uygulama Yapım İşlerinde Uygulanacak Sözleşme Tasarısında belirtildiği gibi olacaktır.
  1. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet verdiği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur.
  1. Kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olacaktır.
  1. İdare gerekli gördüğü takdirde masrafları yükleniciye ait olmak üzere her türlü malzemenin her türlü deney ve testlerini yaptırmaya yetkilidir.
  1. Kullanılan tüm cihaz ve sistemlerin işletme kullanma talimatları, garanti belgeleri verilecek ve ilgili personelin eğitimleri sağlanacaktır.
 1. KONTROL VE MUAYENE METODLARI:
  1. Kontrol ve muayeneler, Kamu İhale Kurumunca yayınlanan ve yürürlükte olan Yapım İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
  1. Yüklenici kullanılacak malzemelerin yukarıda istenilen özellikleri/şartları sağladığını gösteren belgeleri vermek suretiyle ispat edeceklerdir.
  1. Kalite kontrol ve muayene yüklenici firmaya aittir.
  1. Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
  1. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
  1. Kontrol ve muayene ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
 1. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:
  1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.
  1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
 1. GARANTİ SÜRESİ:
  1. Garanti süresi ve şartları ile ilgili hususlar İdari Şartnamede belirtildiği gibidir.
 1. EKLER:

  1. İş Kalemi Tarifleri

  2. Mahal Listesi

  3. Projeler

  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi(Verilmeyecektir.)
 1. YARARLANILAN DOKÜMANLAR:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi

  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları ve Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri.MAHAL LİSTESİ

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU “VİLLA KALYON” MUTFAK KISMINDA BULUNAN MUTFAK DOLAPLARI, MUTFAK TEZGAHI VE DUVAR KISIMLARININ ONARIMIMahal

İşin Yeri

 

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

MDFLAM MEMBRAN KAPAKLI TEZGAHALTI DOLAP YAPILMASI VE MONTAJI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

MDFLAM MEMBRAN KAPAKLI TEZGAHÜSTÜ DOLAP YAPILMASI VE MONTAJI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

MDFLAM KAPAKLI DOLAP YAPILMASI VE MONTAJI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

GRANİT TEZGAH YAPILMASI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

GRANİT TEZGAH ALIN YAPILMASI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

EVYE TEMİNİ VE MONTAJI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

BATARYA TEMİNİ VE MONTAJI

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU

GÖLCÜK GARNİZONU

AHŞAP KAPI KANAT VE KASASININ YAPILMASI   


ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBUDUR

GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞINA

Teklif Konusu İşin Adı

DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU “VİLLA KALYON” MUTFAK KISMINDA BULUNAN MUTFAK DOLAPLARI, MUTFAK TEZGAHI VE DUVAR KISIMLARININ ONARIMI

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
TC Kimlik Numarası
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Tarafımızdan yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm hususlar incelenmiş, okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Teklife ilişkin açıklamalar, fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve 60 günlük teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere yapım konusu işe ait bilgi ve belgelerde yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2)Yapım konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam .................................................. TL. (rakam) ve ……..,,………………………………….. TL. (yazı) anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Teklif Tarihi

Teklif Veren Yetkilinin Adı Soyadı,

İmzası ve Firma KaşesiT.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

TEKLİFE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığınca ihtiyaç duyulan ve madde 13’de detayları belirtilen DONANMA KOMUTANLIĞI KONUTU “VİLLA KALYON” MUTFAK KISMINDA BULUNAN MUTFAK DOLAPLARI, MUTFAK TEZGAHI VE DUVAR KISIMLARININ ONARIMI hizmet işi 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yaptırılacaktır.

2. İşin yapılacağı yer Gölcük / KOCAELİ’dır. Sözleşmenin imzalanmadığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 25 takvim günüdür.

3. Sözleşme bedeli üzerinden 5018 sayılı Borçlar Kanunu gereğince karar damga vergisi, ile sözleşme damga vergisi kesilecektir. Karar ve sözleşme damga vergileri ihaleyi kazanan firma tarafından sözleşme yapmaya gelmeden önce defterdarlık/vergi dairesine yatırılacak, makbuzları idareye sunulacaktır.

4. İhale konusu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş prim ve gecikme zammı borçları ile kesin teminatların iadesinde 29 Eylül 2008 tarihli 27012 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5. Yüklenicinin hakedişi, geçici kabulün yapılması halinde en kısa sürede ve bir kerede Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığının düzenlediği ödeme evrakları ile Gölcük Deniz Filoları Saymanlığınca ödenecektir. İşin süresinin 30 günden fazla olması durumunda birden fazla hakedişte düzenlenebilir.

6. Hizmet işinin tümüne teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Komutanlığımız belirtilen yapım işini hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.
7. Teklif geçerlilik süresi 60 gündür.
8. İş kapsamında %6 kesin teminat alınacaktır. Sigorta bildirimi yapılacaktır.
9. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.

10. Yukarıda belirtilen iş için EK’lerde yer alan teknik şartname, proje ve iş kalemi tarifleri çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) anahtar teslimi götürü bedel teklifinizi 16 Kasım 2017 saat 09:30’a kadar, Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına teslim etmenizi rica ederim. Gerek görülmesi durumunda Komutanlığımız, burada belirtilen tarih ve saatten sonrada teklif alma/inceleme/kabul etme/isteme/değerlendirme konusunda serbesttir.

11.Yapım konusu işe ait bilgi ve belgeler www.ekm.tsk.tr internet adresi üzerinden görülebilir.

11. Açılmayan ”.doc” numaralı dosyaların uzantıları “.xls” olarak değiştirilerek açılabilecektir. (ör:excel ile)
İlgili Personelin

Adı Soyadı : Alev BALCI/İnş..Müh.


Telefon Nu : 0262 4141064 / 4146601-Dahili : 3994TASNİF DIŞI

Yüklə 58,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin