Ixtisas-Ingilis dili muellimliyi Fenn-Ingilis dili oxu ve nitq. Imtahan suallariYüklə 22,6 Kb.
səhifə1/3
tarix10.01.2022
ölçüsü22,6 Kb.
#107502
  1   2   3

Ixtisas-Ingilis dili muellimliyi

Fenn-Ingilis dili oxu ve nitq.

Imtahan suallari

 1. Fill in the gaps with the given words below

 2. Match the words with their definitions

 3. Choose the correct linking language in italics

 4. Read the film reviews and then decide the best answer for the questions below

 5. Write a descriptive paragraph on the topic “Dream house”. Your paragraph should be from 150 to 250 words with a good topic sentence, supporting details, and clear organization

 6. Read about a newly-wed couple, Richard and Victoria. Then answer the True or False questions below

 7. . Write a descriptive paragraph on the topic “Wedding party”. Your paragraph should be from 150 to 250 words with a good topic sentence, supporting details, and clear organization.

 8. Arrange noun phrases with the given words below and then complete sentences with the correct noun phrase

 9. Choose the correct word in brackets and join the two sentences

 10. Read about four people talking about eating out and then answer theeach question with the paragraph number

 11. Write a descriptive paragraph on the topic “My hero”. Your paragraph should be from 150 to 250 words with a good topic sentence, supporting details, and clear organization

 12. Put the words in the noun phrase in the correct order

 13. Read the text and answer the True andFalse questions below

 14. Write a descriptive paragraph on the topic “Each age has its own beauty”. Your paragraph should be from 150 to 250 words with a good topic sentence, supporting details, and clear organization

 15. Choose the correct verb form in italics.

 16. Fill in correct Reciprocal Pronouns.

 17. Write about Present Continuous Tense Form

 18. Translate the given text

 19. Find synonyms of the given words

 20. Write about Past Continuous Tense Form

 21. Find antonyms of the given words

 22. Insert correct Interrogative Pronouns

 23. Translate sentences given in Present Continuous Tense

 24. Fill in correct Reflexive Pronoun

 25. Translate words and word combinations into English

 26. Make up dialogue

 27. Write about Cardinal Numerals

 28. Choose correct modal verb

 29. Write about Ordinal Numerals

 30. Translate words and word combinations into Azerbaijani

 31. Write about Reflexive Pronoun

 32. Translate sentences given in Past Continuous Tense

 33. Write about Reciprocal Pronoun

 34. Choose correct numeral

 35. Translate sentences telling time

 36. Make up sentences

 37. Write about Interrogative Pronouns

 38. Choose correct Indefinite Pronoun

 39. .Answer questions

 40. Write about Indefinite Pronouns

 41. Write about Future Continuous Tense Form

 42. Fill in “there is” “there are”

 43. Write about Synonyms (Antonyms)

 44. Write the given nouns in plural

 45. Choose correct form of the verb “to have”

 46. Complete the given sentences

Dilçiliyə giriş” fənnindən imtahan sualları

1.       Dilçiliyi obyekti və predmenti

2.       Dilçiliyin ədəbiyyat və tarix ilə əlaqəsi

3.       Dilçiliyin fiziologiya və fizika ilə əlaqəsi

4.       Dilçiliyin coğrafiya ilə əlaqəsi

5.       Dilçiliyin riyaziyyat  ilə əlaqəsi

6.       Dilçiliyin  fəlsəfə və məntiq ilə əlaqəsi

7.       Dilçiliyin psixologiya ilə əlaqəsi

 

8.       Dilin əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyələr (ümumi məlumat)9.       Dilin mənşəyi haqqında səs təqlidi nəzəriyyəsi

10.   Dilin mənşəyi haqqında nidalar nəzəriyyəsi

11.   Dilin mənşəyi haqqında jestlər nəzəriyyəsi

12.   Dilin mənşəyi haqqında ictimai razılaşma nəzəriyyəsi

13.   Dilin mənşəyi haqqında əmək hıçqırıqları və günəş nəzəriyyəsi

 

14.   Dilin mahiyyəti. Dil ictimai hadisədir15.   Dilin digər ictimai hadisələrdən fərqli cəhətləri

16.   Dil və nitq  

17.   Dilin səviyyələri

18.   Dil və təfəkkürün vəhdəti

19.   Dil və təfəkkürün oxşar və fərqli cəhətləri

20.   Dil bioloji və fizioloji hadisə deyildir

21.   Dil psixoloji və irqi hadisə deyildir

22.   Dilin nominativ və kommunikativ funksiyası

23.   Dilin emotiv və idraki funksiyası

24.   Dilin  inteqral və diferensial funksiyası

25.   Dilçiliyin sahə və şöbələri

26.   Fonetika dilçiliyin bölməsi kimi

27.   Fonem və danışıq səslərindən fərqli cəhətləri

28.   Fonetik hadisələr

29.   Səs düşümü hadisəsi və növləri

30.   Orfoqrafiya və prinsipləri

31.   Ekspirator nəzəriyyəsi

32.   Hecanın sonor nəzəriyyəsi

33.   Leksikologiya, növləri

34.   Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin üslubi layları

35.   Dilin lüğət tərkibi və lüğət fondu

36.   Sözün mənaları

37.   Sözün funksiyaları

38.   Sözün məcazi mənası. Çoxmənalılıq.Metafor.    

39.   Metonimiya, snekdoxa

40.   Vulqarizmlər. Varvarizmlər.

41.   Sözün tərkibi haqqında 

42.   Sözün məna qrupları

43.   Evfemizm, disfemizm, tabu sözlər

44.   Morfologiya, növləri. Morfem

45.   Qrammatik kateqoriyalar. Hal kateqoriyası

46.   Xəbərlik və mənsubiyyət kateqoriyası

47.   Cins və müəyyənlik kateqoriyası

48.   Zaman kateqoriyası

49.   Feilin növ kateqoriyası

50.   Qrammatik vasitələr. Köməkçi nitq hissələri

51.   İntonasiya, vurğu, təkrarlar qrammatik vasitə kimi

52.   Artikl, supletvizm qrammatik vasitə kimi

53.   Daxili fleksiya                                                                                                          

54.   Affikslər

55.   Cümlə və hökm

56.   Sintaksis və sintaqm

57.   Cümlənin əlamətləri

58.   Sintaqm və söz birləşmələri

59.   Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

60.   Cümlənin şəxsə görə növləri

61.   Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr

62.   Feili birləşmələr

63.   Modallıq cümlənin əsas əlaməti kimi 

64.   Tabesiz mürəkkəb cümlə

65.   Tabeli mürəkkəb cümlə

66.   Yazı nəzəriyyəsi

67.   Yazının növləri

68.   Daktilo, braille yazı

69.   Stenoqrafik yazı və növləri

70.   Əlifba

71.   Azərbaycan dilində istifadə olunan əlifbalar

72.   Dillərin tipoloji təsnifi

73.   Dillərin geneoloji təsnifi

74.   Dillərin areal təsnifi

75.   Dillərin funksional təsnifi

76.   İltisaqi dillərin xüsusiyyətləri

77.   Flektiv dillərin xüsusiyyətləri

78.   Amorf dillərin xüsusiyyətləri

79.   İnkorparlaşan dillər və xüsusiyyətləri

80.   Blinqvizm (ikidillik)

81. Dil və nitqin   münasibəti  

82. Tarixi-müqayisəli metod

83. Müqayisəli metod

84. Qarşılaşdırma metodu

85. Metod anlayışı

86. Dil və yazı

87. Dilçilik fənninin məqsəd və vəzifələri

88. Dilçiliyin nəzəri əsasları

89.   Dilçiliyoin inkişaf tarixi

90. Azərbaycanda dilçilik elminin inkişafı

91.   Mahmud Kaşqarlı və dilçilik elmi

92. Türk dillərinin təsnifi

93. İntibah dövründə dilçiliyin inkişafı

94. Qərbdə dilçiliyin inkişafı

95. XIX əsrdə dilçiliyin inkişafı

96. Dilçilikdə naturalizm cərəyanı

97. Dilçilikdə məntiqizm cərəyanı

98. Dilçilikdə psixologizm cərəyanı

99. Dilçilikdə gənc qrammatiklər cərəyanı

100. XX əsrdə dilçiliyin inkişafı
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli

Yüklə 22,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə