Kalite güvence sistemi el kitabiYüklə 81,58 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü81,58 Kb.
#73384
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

EL KİTABI

Doküman No

Sayfa No

Yürürlük Tarihi

KGS

/ 1

01.01.2017

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ EL KİTABI


KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

EL KİTABIBDDK LİSANSI SPK LİSANSI

03.03.2010/3577 08.02.2007-5/106


İSO 9001-2008
HAZIRLAYAN

: YÖNETİM TEMSİLCİSİ


İÇİNDEKİLER :


 • Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu - Önsöz

 • Kalite Güvence Sistemi Tanımı

 • Kalite Güvence Sisteminin Kazandırdıkları

 • Kalite Güvence Sistemi İlkeleri

 • Şirket Tanıtımı

 • Hizmetlerimiz

 • Şirket Hedefi

 • Kalite Politikası

 • Yaklaşım

 • Kalite Hedefleri

 • Güncel Çalışılan Banka-Kurum Listesi

 • Yönetim Kurulu ve Personel Yapısı

 • Organizasyon Şeması

 • SPK Kurul Kararı

 • BDDK Kurul Kararı

 • Kalite Güvence Sorumlusu’na İlişkin BilgilerVİZYON TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

2017 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU:


Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; “Bankalara Değerleme Hizmeti verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri hakkında çıkartılan Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca zorunlu kılınmıştır.
Bu rapor, Kalite Güvence Sistemi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu’na sunulur.İlgili maddenin Kalite Güvence Sistemi yılda 1 kez gözden geçirilir ve değerleme şirketinin internet sayfasından yayınlanır” fıkrası uyarınca şirketin internet sayfasında yayınlanarak, kamuoyuna sunulur.

Hazırlayan

M.Hikmet SOYSAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Kalite Güvence Sistemi SorumlusuKALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TANIMI :

Kalite güvencesi; bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde, yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN KAZANDIRDIKLARI :

 


 • Kalitede süreklilik,

 • Yönetim kontrolü, organizasyonun işleyişi,

 • Daha iyi hizmet verme,

 • Yeniden yapılanma,

 • Müşteri şikayetlerinde azalma,

 • Sistemli çalışma ortamı,

 • Şirket imaj ve itibarının iyileştirilmesi,

 • Daha iyi rekabet olanağı,

 • Müşterinin güven duygusu,

 • Zaman yönetimi,

 • Yüksek verim,

 • Çağdaş bir çalışma ortamı,

 • Çalışanlarda yüksek motivasyon,

 • Minimum maliyet,

 • Maksimum güvence, teminat.


KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İLKELERİ:


 1. MESLEKİ GEREKLİLİKLER: Değerleme kurulusunun değerleme faaliyeti ile iştigal eden personel, Bankalara Hizmet Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5, 6, 7, 9, 10 ve 20. madde hükümlerine uygun davranması,

 2. MESLEKİ YETERLİLİK: Personelin, sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olması,
 1. GÖREV DAĞILIMI: Değerleme çalışmasının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi.

 2. YÖNLENDİRME: Değerleme faaliyetinin istenen kalitede olabilmesini ve değerleme sonunda tam ve doğru bir görüş bildirilebilmesini teminen, yapılan işin her seviyede gözden geçirilmesi ve değerleme ile görevlendirilen personelin görevleri konusunda yönlendirilmesi,

 3. GÖRÜŞ ALMA: Gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden görüş alınması,

 4. GÖREV KABULÜ VE DEVAMLILIK: Yeni görev kabulü için veya gelecek dönemlerde değerleme faaliyetine devam edilebilmesi için değerlendirme yapılması, yapılacak değerlendirmede bankanın durumunun özellikle bağımsızlık ilkelerine uygunluk ve verilecek hizmetin kapsam ve boyutu yönünden değerlendirilmesi.

 5. İZLEME: Kalite güvence sisteminin ve işlevselliğinin izlenmesi.KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME :


 • Şirket bünyesinde yer alan ve Değerleme faaliyeti içerisinde aktif rol alan personelin, hizmet verilen bankaların tam bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak tüm görevlerini yerine getirdiği anlaşılmıştır.

 • Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi’nin düzenlendiği, zamanında yenilendiği ve yenilenen poliçelerin hizmet verilen bankalara zamanında bildirildiği gözlemlenmiştir.

 • Kalite Güvence Sisteminin Gözden Geçirilmesi için yapılan kontrol ve denetim sonucunda kalite Güvence Sistemine uygun olmayan şartlara rastlanmadığı tespit edilmiştir.ŞİRKET TANITIMI :


 • 22.08.2002 tarihinden bu yana Vizyon İnşaat Ekspertiz Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyet gösteren firmamız, büyüyen sektör ile birlikte kurumsal bir yapıya bürünmek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti vermek amacıyla unvan ve yapısal değişikliğe gitme ihtiyacı hissetmiştir.

 • Bu doğrultuda  Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 17.10.2006 tarih ve 6665 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla, 965.000.-TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur.

 • SPK Lisansı; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine 08.02.2007 tarih, 5/106 sayılı  kurul kararı ile alınmıştır.

 • BDDK Lisansı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 08.03.2010 / 3577 tarih sayılı kurul kararı ile BDDK Lisansı almıştır.

 • Bağımsız Denetim Kuruluşu; Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., SPK tarafından yetkili lisansa sahip bağımsız denetçi kuruluşu Ban-Den Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından denetlenmektedir.

 • İSO; Şirketimiz, 9001-2008 ISO Belgesine sahiptir.

 • Mesleki Sorumluk Sigortası; Zurich Kredi Sigorta tarafından Gayrimenkul Değerlemesi Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi yapılmış olup, olay başı 500.000 TL ve yıllık toplamda 5.000.000.-TL teminat limitlidir.

 • Uzman Kadrosu; Uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde Türkiye çapında tecrübeli uzman, lisanslı ve lisanssız değerleme kadrosu ile Gayrimenkul Değerleme hizmeti sunmaktadır. 


Hizmetlerimiz;

1) Gayrimenkul Değerlemesi/ Fizibilite/Danışmanlık Hizmetleri

 • Banka ve Finans kuruluşlarının kredi teminatlarında,

 • Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilmesinde,

 • Bayilik teminatlarında,

 • Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde,

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklarının ihtiyaçlarında,

 • Gayrimenkulün en etkin ve verimli kullanım analizinde,

 • Pazar araştırma ve fizibilite raporlarının hazırlanmasında,

 • İflas ve hacizlerde, açılacak davalardan önce rayiçlerin belirlenmesinde,

 • Tüzel veya gerçek kişinin mülkünün satılması veya alınması durumunda,

 • Miras paylaşımında,

 • Mahkemelerin bilirkişilik taleplerinde,

 • Kamulaştırma bilirkişiliklerinde,

 • Kentsel Dönüşüm Alanlarının değerlemesi

 • Kentsel Dönüşüm Alanlarında Şerefiyelendirme Çalışması

2) Makine/İş Makinesi/Gemi/Yat/Tersane Değerlemesi

 • Firmamız bünyesinde kurulan Makine değerleme departmanın da, kadrolu ve sözleşmeli olarak hizmet veren SPK Lisansına sahip tecrübeli Makine Mühendisleri ve Gemi İnşa Mühendisleri çalışmaktadır. Uzman Mühendisler tarafından her türlü Makine, İş Makinesi, Yat, Gemi ve Tersane ekspertiz raporları hazırlanmaktadır.


ŞİRKET HEDEFİ: Türkiye’deki sektörümüzde nitelik ve nicelik açısından öncü firma olmak, konusunda sürekli eğitilen, hedefini bilen, konularında uzman personeli ile müşterilerden gelen istekleri, mümkün olan en üst seviyede karşılamak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, muhtemel müşteri şikayetlerini en asgari seviyeye indirmektir.
KALİTE POLİTİKASI: Hizmet kalitemiz ile müşterilerimize; verimliliği ve rekabet gücü ile hissedarlarımıza; çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımıza sorumluluğumuz ulusal ve uluslararası standart veya tanımlanmış yasa metotlarına göre en kısa sürede ve ekonomik olarak tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenirlik, yasal şartlar ve çevre duyarlılığı esas alınarak sürdürmek ve yasal düzenlemelere uyulması, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hizmet ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler katmaktır.
YAKLAŞIM :

 • Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli yönetim sistemini kurmak.

 • Müşteri, tedarikçi, çalışan ve hissedarlarımızın ve toplumun hizmetimiz ve faaliyetimiz ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini saptamak ve ölçmek.

 • Hatasız süreç tasarımında yoğunlaşmak.

 • Her süreçteki çevrim sürelerini ve değişkenliği azaltmak.

 • Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek.

 • Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek.

 • Çalışanlarımızın firma amaç ve hedeflerini kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimlerini sağlamak.

KALİTE HEDEFLERİ:

 • Kurumsal hizmet şekli ve teknolojik yenilikleri geliştirmek.

 • Süreçleri kademeli olarak azaltmak.

 • Müşteri memnuniyetini her yıl arttırmak.

 • Her yıl kârlılık hedefini aşmak.

 • Kuruluşumuz personelinin tamamı ISO9001:2008 Standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve üst yönetimi ISO9001 2008 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Şirket bünyesinde dokümante edilmiş bir kalite sistemi kurulmuştur. Söz konusu dokümanlarda belirtilen esaslar, bu sistemin uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamaktadır. Uygulanmakta olan kalite sisteminin dokümantasyon yapısı şematik olarak aşağıda gösterilmiştir.
GÜNCEL ÇALIŞILAN BANKA-KURUM LİSTESİ:


 1. ALTERNATİFBANK A.Ş.

 2. AKLEASING A.Ş.

 3. AKBANK A.Ş.

 4. ALEASING A.Ş.

 5. ANADOLU BANK. A.Ş.

 6. CITIBANK A.Ş.

 7. HALK BANKASI A.Ş.

 8. HALK LEASİNG A.Ş.

 9. INGBANK A.Ş.

 10. İŞ BANKASI A.Ş.

 11. İŞ LEASİNG A.Ş.

 12. STRATEJİ FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.

 13. ÖZEL EKSPERTİZ (KURUMSAL FİRMA)

 14. T-BANK A.Ş.

 15. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

 16. TÜRK TELEKOM A.Ş.

 17. VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

 18. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.

 19. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

 20. YATIRIM FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU :

İSİM UNVAN

MEHMET HİKMET SOYSAL Yönetim Kurulu Başkanı

METE GÜLBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

NECATİ EDEGE Yönetim Kurulu Üyesi


PERSONEL YAPISI:

Şirketin 2 Sorumlu Değerleme Uzmanı olmak üzere 2 ortağı bulunmaktadır. Değerleme hizmetleri; Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Harita Mühendisleri, Şehir ve Bölge Plancıları gibi bu işin eğitimini görmüş deneyimli ve % 50’si SPK Lisanslı Personel tarafından verilmektedir. Rapor Kontrolörleri ise, SPK Lisanslı Değerleme Uzmanları tarafından kontrol edilmektedir.
KALİTE GÜVENCE SORUMLU SU HAKKINDA BİLGİ :

M.Hikmet SOYSAL

  Sorumlu Değerleme Uzmanı
Doğum Yeri ve Tarihi


İstanbul, 17.5.1961Görevi


Yönetim Kurulu Başkanı,

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fak. İktisat Bölümü, Ön Lisans Diploması (18.11.2003-İstanbul)

1979 – 1983 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

İnşaat Mühendisliği Bölümü / İstanbul


  1975-1978 Haydarpaşa Lisesi (İst.)

  1972-1975 Kemal Atatürk Ortaokulu (İst.)1967-1972 Özdemiroğlu İlkokulu (İst.)İş Tecrübesi


 • 17.10.2006 Vizyon Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

(Kurucu Ortak – Yönetim Kurulu Bşk.)

 • 22.08.2002 -17.10.2006. Vizyon Ekspertiz Ltd. Şti.

  (Kurucu Ortak – Gayrimenkul Değerleme Uzmanı)

Bankalar, Leasing-Factoring kuruluşları, Resmi kurumlar, özel ve tüzel kişiler ile yapılan sözleşme sonrasında, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak tespit edilmesi ve uygun yöntemle değerleme raporlarının hazırlanması

 • 04.1996-03.2002 TOPRAKBANK A.Ş, Genel Müdürlük,

  Mali Tahlil İsth. Müdürlüğü (Gayrimenkul Eksperi)

Banka bünyesinde, kredi teminatı olarak alınan ipoteğe konu gayrimenkullerin ekspertiz raporlarının hazırlanması

 • 05.1995-04.1996 Türbilgen Turizm San. Ltd. Şti.

  İstanbul Süleymaniye de yaptırdığı 1. Derece tarihi eser işyeri inşaatında şantiye şefliği görevi • 03.1993-04.1995 S.S Bilim Konut Yapı Koop.

  İstanbul Ömerli de yaptırdığı 25 adet lüks villa inşaatında kontrol mühendisi • 06.1991-03.1993 URANSAN A.Ş.

  Ümraniye Dudullu Demirciler Sitesi’nde Kısım Mühendisi • 02.1986-04.1991 GÖK İNŞ.A.Ş.

  Prefabrik Sanayi yapıları konusunda Şantiye Şefi1983-1984 Yılları arasında ARCA İNŞ.ŞTİ Mersin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına yaptığı lokanta pastane inşaatında şantiye şefi yardımcısı olarak çalışmış.Lisanlar/Yeterlilikler

 • SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı

 • Değerleme Uzmanları Derneği Etkin üyesi

 • Lidebir Etkin Üyeİrtibat Adresi ;

Telefon/Faks No ;

E-Mail ;

Hüseyin Çelik Sokak Nail Ergin İş Merkezi No:7 K:6, 34742 Kozyatağı / İst.

Tlf; 0 216 428 99 77 / Faks; 0 216 326 78 35hikmet@vizyongd.com
MEHMET HİKMET SOYSAL’ın

SPK Lisans Belgesi :
Yüklə 81,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə