Koçarlı İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüYüklə 0,61 Mb.
səhifə1/6
tarix21.08.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#74007
  1   2   3   4   5   6

d:\yedek data 2015\desktop\10371408_10152786458079583_4793087672120490856_n.jpg


80.YılCumhuriyetAnaokulu Müdürlüğü

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğü

Mayıs-2015


“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.

Mustafa Kemal ATATÜRK
p1060020


OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞ

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2014–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

80.Yıl Cumhuriyet Anaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir bakım sağlamak değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler kendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız.

80.Yıl Cumhuriyet Ana Okulu’nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm personelin ve öğretmenlerin katılımıyla yapılan çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan dört kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.

80.Yıl Cumhuriyet Ana Okulu’nun Stratejik Planı (2014–2019)’da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibine ve planın uygulanmasında yardımı olacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi sorumlularına teşekkürlerimi sunarım.

Mahsun Mesut İŞGÖROkul Müdürü

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞ

Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte yönetim anlayışı da değişmiştir. Sahip olunan kaynakların akılcı bir biçimde kullanılması ihtiyaç haline gelmiştir. Strateji, belirli bir amaca ulaşmak için izlenen temel yol veya yaklaşımdır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının göstergesidir. Stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çağın gereklerine ve planlı bir yönetim anlayışına uygun olarak amaç ve hedeflerimizi belirleyip bu doğrultuda faaliyetlerimizi sürdürmek, ilçemizin eğitim kalitesini yükseltmek, kaynaklarımızı etkin kullanarak, birimlerimiz arasındaki işbirliği ve eşgüdümü arttırarak, nitelikli gelişim sağlamak için 2014-2019 Stratejik Planını hazırladık. Gelecekte kendi hayatlarını sürdürecek yeteneklere sahip ruhen, bedenen iyi yetişmiş nesillerin yetiştirilmesine verimli şekilde hizmet etmek ve böylece geleceğe emin adımlarla yürümek amacındayız. Katılımcı bir anlayış ile oluşturulan Stratejik Plânın, ilçemizin eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır.


2015-2019 Dönemi Stratejik Planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerin yol haritası niteliğindedir. Stratejik plan hazırlık sürecine Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi ve dış paydaşlarımız aktif katkı ve destek vermiştir. Başta stratejik planlama kurulu üyeleri olmak üzere, emeği geçen herkese en samimi teşekkürlerimi sunarım. ilçemizin başarı çizgisini yükseltmesi ve stratejik planımızın hedeflerine ulaşması iç ve dış paydaşlarımızın desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır. Tüm paydaşlarımızı 2015- 2019 Stratejik Planı uygulamalarını izlemeye ve aktif olarak desteklemeye davet ediyorum. En iyi dilek, sevgi ve saygılarımla bu planın hayırlı olmasını dilerim.

Ömer DİRİK

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İÇİNDEKİLER
OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞ………………………………………………………………….. ı

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………… 1

KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………………………………….. 2-3

TANIMLAR…………………………………………………………………………………. 4-5

GİRİŞ………………………………………………………………………………………… 6

BÖLÜM :1 HAZIRLIK SÜRECİ…………………………………………………………. 7

BÖLÜM : 2 DURUM ANALİZİ………………………………………………………….. 10

Tarihi Gelişim………………………………………………….................................... 10

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi…………………………………………….. 10

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler…………………………………………………. 11

Paydaş Analizi………………………………………………………………………….. 15

Kurum İçi ve Dışı Analiz……………………………………………………………… 22

GZFT Analizi ………………………………………………………………………….. 27

Üst Politika Belgeleri ………………………………………………………………….. 29BÖLÜM : 3 GELECEĞE YÖNELİM…………………………………………………... 30

Misyon,Vizyon,Temel Değerler ve İlkelerimiz ……………………………………….. 30

Stratejik Plan Genel Tablosu…………………………………………………………… 33

Temalar,Amaçlar,Hedefler,Tedbirler…………………………………………………… 33BÖLÜM : 4 MALİYETLENDİRME…………………………………………………….43-44

BÖLÜM : 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME………………………………………. 45

EKLER ………………………………………………………………………………….. 46 ONAY YAZISI……………………………………………………………………………. 47

KISALTMALAR DİZİNİ

AB Avrupa Birliği

ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

ARGE Araştırma Geliştirme

ASO Akşam Sanat Okulu

BT Bilişim Teknolojileri

BTR Bilişim Teknolojileri Rehber

DYS Dokuman Yönetim sistemi

DynEd Dynamic Education – Dinamik eğitim

FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit

İŞ-KUR Türkiye İş Kurumu

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖSYM Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi

PEST Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik

RG Resmi Gazete

SMS Short Message Service - Kısa mesaj

SPKE Stratejik plan Koordinasyon Ekibi

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

STK Sivil Toplum Örgütü

T.C Türkiye Cumhuriyeti

TEFBİS Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

TKY Toplam Kalite Yönetim

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri

YGS Yükseköğretim Giriş Sınavı

TANIMLAR

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
Dış Paydaş: Hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar.

Donatım: Donatma. Bir okul veya kurumu etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

Durum Analizi: Stratejik planda kurumu örgütsel yapı, tarihi gelişim, mali, beşeri, fiziki vb. yönlerden inceleme.

Fizibilite: Yapılabilirlik. Bir fikrin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili karar vermek için yapılan analizlerdir.

Fon: Kurum ve kuruluşların çeşitli programlarda hibe olarak vermek amacıyla ayırdığı maddi kaynak.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Hibe: Fon sağlayıcısı bir kurum veya kuruluş tarafından sağlanan maddi kaynak.

İç Paydaş: Hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlar.

Kurum Dışı Analiz: Stratejik planda kurumun var olduğu çevreyi politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik başlıklarda değerlendirme.

Kurum İçi Analiz: Stratejik planda kurumu, mali, beşeri, fiziki vb. yönlerden inceleme.

Maarif Nezareti: Eğitim bakanlığı.

Maliyetlendirme: Ürün ve hizmetlerle ile ilgili, tahmini, süregelen ve gerçek maliyetlerin ortaya çıkarılması.

Matris: Sayıların, değişkenlerin veya parametrelerin oluşturduğu dikdörtgen biçiminde bir tablo.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.
Norm Kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısı.

Okullaşma: Aynı yaş itibari ile okul çağında olan aktif nüfusun okula kayıt olanlara yüzdesel oranıdır.

Örgün Öğretim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Paydaş: Kurumun yaptığı işten veya ürettiği hizmetten etkilenen/etkileyen kişi/grup/kurum.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.
Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.
Strateji: Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Fırsatları ve tehditleri görebilme, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.
Stratejik Ortak: Vizyona ulaşabilmek adına gönüllülük esasına dayalı işbirliği yaptığımız ortaklarımız.

Taşra Örgütü: Merkezi yönetimin, yürütmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevleri yerine getirebilmek için "il", "ilçe" ve "bucak" biçiminde oluşturulmuş teşkilat.

Temel Ortak: Kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız işbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.

Üst Yönetici: Üst düzey kararların verildiği ve izlenecek politikanın saptandığı yerde görev yapan yöneticiler.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.
Yaygın Eğitim: Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

Z-Kütüphane: Zenginleştirilmiş kütüphane. Okullar hayat olsun projesi kapsamında okullarda oluşturulan, internet hizmeti sunan ve içerisinde temel eserleri barındıran kütüphane.

GİRİŞ

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğümüzde Eylül 2013’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2013/26 Sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık programı ile Stratejik Planlama verileri toplanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren Müdürlüğümüzün bağlı olduğu tüm iç ve dış paydaşlar bu süreç içerisine dahil olmuştur.


Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama ekibine Okul Müdürümüz, 4 Öğretmen, Okul aile birliğimizin başkanı ve başkan yardımcısı ile 2 velimiz dahil olmuştur. Stratejik Plan Hazırlama ekibimiz koordineli ve tam zamanlı olarak çalışarak 2015-2019 Stratejik Planını oluşturmuştur.
2015 yılı Mart ayı içerisinde durum analizi hazırlandı. Durum Analizi kapsamında tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, kurum içi ve kurum dışı analizler, gelişim alanlarının belirlenmesi çalışmaları yapıldı. Kurum içi ve kurum dışı analizler içerinde yer alan GZFT analizi performans sonuçlarına ve algısal sonuçlara dayalı olarak hazırlandı. Güçlü, zayıf yönler ve fırsatlar, tehditler okulumuz stratejik plan hazırlama ekibi tarafından değerlendirilmiş ve GZFT analizine alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2013/26 sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlama programı dâhilinde okulumuzda Stratejik plan hazırlama aşaması başlamıştır. Bu plan çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 2015-2019 Stratejik Planından yararlanılarak Müdürlüğümüz Stratejik Planı taslağı oluşturulmuştur. Bu taslak plan üzerinden okulumuzun Stratejik Planı son haline kavuşmuştur. Oluşturulan bu plan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan İnceleme ve Değerlendirme ekibi tarafından incelenmiş ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.Devlet Planlama Teşkilatının Haziran 2006 tarihinde yayımladığı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı ve 2013/26 sayılı Genelge esas alınarak 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Stratejik Plan, Müdürlüğümüz ile İlçemiz ve İlimize bağlı diğer kurumlar arasında eş zamanlı ve planlı çalışmayı ele alan sistemli ve disiplinli bir planlamadır; yapılan bu plan çerçevesinde hedefler ve sunulacak çalışmalar bir plan dâhilinde stratejik olarak planlanmıştır. 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğü Stratejik planlama hazırlığı dört aşamada tamamlanacaktır:
1.Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması

2. Organizasyonun oluşturulması

3. İhtiyaçların tespit edilmesi

4.Hazırlık programının yapılması


Stratejik Plan oluşturmada görev alan tüm öğretmen ve ekipteki diğer kişilerin bu plana dahil edilmesi düşünülmüş ve bu durumun daha verimli ve yararcı olacağı öngörülmüştür. Bu plan dâhilinde tüm iç ve dış paydaşlarımızla iletişimimiz maksimum seviyede ve yapıcı bir süreç içinde devam edecektir.


1.1 Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması

Stratejik Planımız sadece Müdürlüğümüzün adına değil, tüm iç ve dış paydaşlarımızın sürece dâhil edildiği bir planlamadır. Ancak bu durum ayrımları değil hedeflenen tüm kriterleri tek bir pota altında toplamayı öngörmüştür

Bu plan hazırlanırken Müdürlüğümüze bağlı tüm personeli düşünülmüş, ayrıca ilçemizdeki tüm kurumların, vakıfların ve diğer paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanmıştır. Plan hazırlamanın tüm evrelerinde bir harita çerçevesinde çalışmalar sağlanmıştır. Böylelikle tüm paydaşlarımızın hedeflerine aynı ölçüde değerlendirme olanağı sunulmuştur.
1.2 Organizasyonun Oluşturulması

Stratejik Plan Hazırlama sürecine tüm öğretmenlerimiz, okul aile birliğimizin üyeleri ve veliler dahil olmuş, ayrıca okulumuzda görev yapan diğer çalışanlar da bu ekip içerisinde yer almıştır.


1.2.1 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Stratejik Planlama Ekibimiz, Okul Müdürümüz Mahsun Mesut İŞGÖR başkanlığında, 4 öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, 2 personel ve 2 veliden oluşmaktadır. Bu ekip Stratejik Planın oluşturulmasında planlı ve sistemli bir şekilde çalışmış, koordineli olarak toplantılar yaparak katkı sağlamıştır.

Okulumuz Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ek-2’te sunulmuştur.


1.3 İhtiyaçların Tespit edilmesi

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğü stratejik plan, oluşturulma aşamasında öğretmen, personel ve velilerimizin istekleri, okulumuzun tamamlanması gereken yönleri dikkate alınarak ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu ihtiyaçların giderilmesi nasıl bir plan çerçevesinde sağlanacağı analiz edilerek belirlenmiştir.1.4 Hazırlık Planının Yapılması

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğü hazırlık programı MEB Stratejik Plan Hazırlama Programına uygun olarak tamamlanmış olup stratejik plan modeli bir sonraki sayfada gösterilmiştir.


80. YIL CUMHURİYET ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA MODELİİŞ TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASISTRATEJİK PLAN EKİBİNİN OLUŞTURULMASI
DURUM ANALİZİMEVCUT ANALİZ

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

PAYDAŞ BELİRLEME- PAYDAŞ GÖRÜŞMELERİ VE PAYDAŞ ANALİZLERİ

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZİTARİHSEL GELİŞİMÜST POLİTİKA BELGELERİNİN ANALİZİ

GZFT ANALİZİ

PEST ANALİZİ

KURUM DIŞI ANALİZ

KURUM İÇİ ANALİZ
GELİŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİVİZYONUN BELİRLENMESİ
MİSYONUN BELİRLENMESİ


TEMEL İLKE VE DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

TEMALARIN BELİRLENMESİ


STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ


STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ


PERFORMANS GÖSTERGELERİN BELİRLENMESİ


STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI


FAALİYETLER VE PROJELER


MAALİYETLENDİRME


İZLEME VE DEĞERLENDİRME


NİHAİ STRATEJİK PLAN
FAALİYET RAPORU

PERFORMANS PROGRAMI


Bölüm 2: DURUM ANALİZİ ( ÖZET )

Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Stratejik Plan Durum Analizi içerisinde, Okulumuzun tarihi gelişimi, Müdürlüğümüze bağlı tüm paydaşların alanları, tüm alanlardaki ihtiyaç analizleri ve süreç içinde oluşan çıktılar göz önüne alınarak yer verilmiştir.

Analiz içerisinde T.C. Anayasası çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlere ve sunduğunuz hizmetlere dayanak teşkil eden Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Genelgeler ve Bakanlar Kurulu Kararları ele alınmıştır. Kurum içi ve dışı analiz başlığında paydaş analizine, örgütsel yapıya, beşeri kaynaklara, teknolojik düzeye, mali kaynaklar analizine, istatistiki bilgilere, GZFT analizine ve PEST analizine yer verilerek ilçemizin profili tanımlanmış ve tüm plan ihtiyaçlar dahilinde oluşturulmuştur.


2.1 TARİHİ GELİŞİM


2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
2003-2004 Eğitim Öğretim yılında eğitime açılan okulumuz ilk yılında ilçemiz ilköğretim okullarının bina ihtiyacını karşılamış olup 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında bağımsız anaokulu olarak ilk öğrencilerini almıştır.2004-2005 Eğitim Öğretim yılında 28 öğrenci mezun etmiştir.2005-2006 Eğitim öğretim yılında 48,2006-2007 Eğitim öğretim yılında 49 , 2007-2008 Eğitim öğretim yılında 50 , 2008-2009 Eğitim öğretim yılında 66, 2009-2010 Eğitim öğretim yılında 64, 2010-2011 Eğitim öğretim yılında 60, 2011-2012 Eğitim öğretim yılında 54, 2012-2013 Eğitim öğretim yılında 48, 2013-2014 Eğitim öğretim yılında 60, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında halen devam etmekte olan 62 öğrencisi bulunmaktadır.

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmiştir.

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürlüğü tüm kamu kurumları bağlayan genel mevzuat hükümlerinin yanında aşağıda genel olarak değinilen yasa ve kanun hükmünde kararname ile görevlerini sürdürmektedir.


 • T.C. Anayasası

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

 • 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 /

 • 10705 ‐ Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG:21.11.2003 /

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • 439 Sayılı Ek Ders Kanunu

 • 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu

 • MEB Personel Mevzuat Bülteni

 • Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

 • Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175 Sayılı RG Yayınlanan)

 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

 • 04.12.2012/202358 Sayı İl İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması 43 Nolu Genelge

Müdürlüğümüz 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve işlemlerine devam etmektedir.


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin