Školský vzdelávací program študijný odbor -3760 6 Prevádzka a ekonomika V dopraveYüklə 3,1 Mb.
səhifə1/33
tarix15.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Mierová 727, 072 22Strážske

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Študijný odbor -3760 6

Prevádzka a ekonomika v doprave

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

30. august 2012

Miesto vydania

SOŠ Mierová 727, Strážske

Platnosť ŠkVP

01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom

Strážske, 30. 08 .2012 PaedDr.Milan Kačur

/podpis riaditeľa školy a pečiatka školy/

Telefón: 056/6477294 Fax:056/6477294 e – mail: kacur3@gmail.com

OBSAH STRANA

1

Úvodné identifikačné údaje

3

2

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

5

3

Vlastné zameranie školy

7

3.1

Charakteristika školy

8

3.1.1

Plánované aktivity školy

10

3.2

Charakteristika pedagogického zboru

10

3.3

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

10

3.4

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

11

3.5

Spolupráca so sociálnymi partnermi

11

3.6

Spolupráca s rodičmi

11

4

Charakteristika školského vzdelávacieho programu v učebnom odbore 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

12

4.1

Popis školského vzdelávacieho programu

12

4.2

Základné údaje o štúdiu

14

4.3

Organizácia výučby

15

4.4

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

16

5

Profil absolventa učebného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

17

5.1

Charakteristika absolventa

17

5.2

Kompetencie absolventa

18

5.2.1

Kľúčové kompetencie

18

5.2.2

Všeobecné kompetencie

22

5.2.3

Odborné kompetencie

24

6

Učebný plán študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

26

7

Učebné osnovy študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

35
Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov

37
Učebné osnovy odborných predmetov

208

8

Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore odbore 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

307

8.1

Materiálne podmienky

307

8.2

Personálne podmienky

308

8.3

Organizačné podmienky

309

8.4

Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

310

9

Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v študijnom odbore 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

312

10

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov študijnom odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

315

10.1

Pravidlá hodnotenia žiakov

316


 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE
Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

30. august 2012

Miesto vydania

S0Š Mierová 727, Strážske

Platnosť ŠkVP

01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom


Kontakty pre komunikáciu so školou:


Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

PaedDr. Milan Kačur

Riaditeľ

056/6477294

056/6477294
Mgr. Jozef Kuzemka

zástupca riaditeľa

056/6477252
jozefkuzemka@centrum.sk

Angela Rovňaková

ekonómkaLenka Gajdošová

vedúca školskej jedálneZriaďovateľ:

Úrad KSK


Odbor školstva

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice
Tel.: 055 7268 111

PaedDr. Milan Kačur

riaditeľ školy

(podpis a pečiatka školy)
Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727,Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná


Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:


Platnosť ŠkVP

Dátum

Revidovanie ŠkVP

Dátum

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

01.09.200801.09.2009

28.8.2009

Zameranie na cestnú dopravu a logistiku v doprave

01.09.2010

27.8.2010

Zmena dotácie hodín

01.09.2011

31.8.2011

Zmena dotácie hodín

01.09.2012

30.8.2012

Zmena dotácie hodín

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 1. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných študijných odborov 37 doprava, pošty a telekomunikácie. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola bude otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznych vzdelávacích a spoločenskej činnosti.

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, preto naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etike, k sebaregulácií ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:

   • umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľno časovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,

   • vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,

   • podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,

   • formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu,

   • vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,

   • poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,

   • poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase


realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

    1. prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

   • uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou medzi predmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania,

   • zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov  využívaním odborných jazykových učební, získaním kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov,

   • skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,

   • zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore prevádzka a ekonomika dopravy,

   • zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,

   • rozvíjať špecifické záujmy žiakov,

   • vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,

   • zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,

   • zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní

 1. posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

   • rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,

   • podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,

   • rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov

 1. podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

   • rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,

   • rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,

   • vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,

   • odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,

   • viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,

   • zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,

   • nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,

   • presadzovať zdravý životný štýl,

   • vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľno časových aktivít,

   • vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania

 1. skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

   • zapojiť rodičov do výchovného procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľno časových aktivít,

   • podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,

   • aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku,

   • spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v našom regióne,

   • spolupracovať sa podnikmi poskytujúcich prepravné a zasielateľské služby,

   • vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky,

   • rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov

 1. zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:

   • zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,

   • podľa ekonomických možností školy vytvoriť ďalšiu špeciálnu odbornú učebňu pre praktickú prípravu žiakov,

   • dobudovať viacúčelové športové ihrisko,

   • využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,

   • pravidelne sa starať o úpravu okolia školy
Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná
 1. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná Strážske začala pôsobiť 1.9.1992 v pridelených priestoroch bývalého SOU poľnohospodárskeho na Mierovej ulici v Strážskom. • Silnými stránkami školy v oblasti skvalitnenia a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu sú:

 • zavedený a používaný systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001: 2001/EN ISO 9001 : 2001 v odbore,

 • imidž školy,

 • úspešná realizácia projektov, vrátane medzinárodných,

 • organizovanie súťaži na rôznych úrovniach (obvodnej, regionálnej, krajskej a i.)

 • úspešná reprezentácia a prezentácia žiakov školy na rôznych, súťažiach vrátane stredoškolskej odbornej činnosti,

 • záujem o štúdium študijného odboru, čo je predpokladom naplnenia tried prvého ročníka na maximálny počet

 • univerzálnosť študijného odboru dopravy so širokým spektrom uplatnenia

 • perspektíva uplatnenia absolventov štúdia v danom odbore aj s možnosťou samostatného podnikania

 • materiálna vybavenosť školy a jednotlivých odborných učební,

 • dobre vybudovaná školská knižnica s možnosťou práce s internetom

 • viaceré odborné učebne s možnosťou využívania moderných učebných pomôcok

 • poloha školy,

 • niekoľkoročná výborná spolupráca s dopravnými, zasielateľskými a inými firmami,

 • záujem žiakov o pokračovanie štúdia na vysokých školách,

 • úspešnosť žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách

 • vlastná Autoškola, súčasťou ktorej je trenažér

 • kvalifikovaný, skúsený pedagogický dozor.

 • Slabou stránkou sú:

 • chýbajúce aktuálne učebnice vo viacerých odborných, profilujúcich predmetov,

 • chýbajúca väčšia spoločenská miestnosť

 • Príležitostí školy signalizujú:

 • uplatňovanie absolventov školy v dopravných, zasielateľských, logistických a iných firmách,

 • pomerne dobré uplatnenie absolventov v pobočkách zahraničných firiem (DHL, Fedex, UPS, X -pres a iné),

 • možnosť samostatného podnikania v rôznych oblastiach dopravy, prepravy, služieb a podobne,

 • možnosti rekvalifikácie podľa prípadnej potreby úradu práce,

 • spolupráca s partnerskými školami,

 • zladenie odbornosti prípravy žiakov s požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce,

 • vykonávanie odbornej praxe žiakov v priestoroch vlastnej Autoškoly pri SPŠD.

 • Prekážky v rozvoji školy sú:

 • poddimenzovanie finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školu,

 • priemerná úroveň žiakov prichádzajúcich do prvého ročníka zo základných škôl,

 • neexistujúca hlavne legislatívna motivácia firiem na riešení vzdelanostnej úrovne školy a absolventov.
  1. Charakteristika školy

SOŠ sídli v päťposchodovej budove, v ktorej v súčasnosti študuje 7 tried. Škola má celkom 10 kmeňových učební, okrem toho 4 odborné. Na výučbu cudzích jazykov sú kompletne vybavené 2 učebne.. Rovnako jedna učebňa slúži pre odborné predmety. Na 5.poschodí v budove sú učebne výpočtovej techniky. Škola má vo vlastníctve približne 25 počítačov.Zoznam odborných učební:

- vybavené počítačmi:

Pre vyučovanie informatiky , aplikovanej informatiky a grafických systémov:

1. VT 1 / počítač, dataprojektor /

2. VT 2

3. ADK


Pre vyučovanie API, EKO, UCT, ....

 1. APK

Pre vyučovanie cudzích jazykov:

 1. OU CUJ ( počítač, dataprojektor)

Pre vyučovanie odborných predmetov: 1. učebňa odborných predmetov

 2. Auto trenažér, pre vyučovanie TEJ a pre AUTOŠKOLU

Pre vyučovanie praxe: 1. Pneuservis

 2. autodielňa

 3. zámočnícka dielňa

INÉ:

 1. veľká športová hala

 2. posilňovňa

 3. knižnica

4 . 3.osobné vozidlá + vozík prívesný
Na praktickú prípravu okrem uvedených učebni slúži na prízemí budovy bývalého študentského domova 2 učebne cvičení a praxe (dielne).

Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, s kapacitou 200 stravníkov. V objekte školy sa nachádza dvor slúžiaci na spoločenské akcie(zahájenie školského roku, rozlúčka so 4. ročníkom, a i.) a ihrisko pre viaceré typy loptových hier. Súčasťou dvora je menší park, ktorý je potrebne doplniť lavičkami na odpočinok pre žiakov a učiteľov. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory v budove. Učitelia využívajú svoje kabinety pre pracovnú činnosť a na iné spoločné zasadnutia zasadacie centrum a vlastnú knižnicu, ktorá slúži aj ako informačné centrum. Výchovný poradca má vlastný kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi , sociálnymi pracovníkmi a pod. V budove sú na prízemí umiestnené šatne pre triedy, ktorých učebne nie sú vybavené priamo týmito miestnosťami. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí. Učitelia praktickej prípravy - praxe majú vedľa dielenských učební vlastný kabinet. Cieľom školy je otvoriť strojné zariadenie a vybavenie dielní a zabezpečiť odbornú prípravu žiakov na súčasne vyrábaných modeloch vozidiel, prípadne zabezpečiť výučbu v stredisku odborného vzdelávania alebo alternatívne priamo v na pracoviskách určitých firiem. Na škole cieľavedome pracuje Rada školy, ktorá má 11 členov. Vykonáva kontrolnú činnosť, predkladá podnety na skvalitnenie práce a organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov, vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.Od roku 1992 pri škole pôsobí Autoškola, v ktorej môžu naši žiaci, ale aj ostatná verejnosť získať vodičského oprávnenia skupiny B na vozidlách Škoda Fabia. Súčasťou výcviku je aj auto trenažér.


   1. Plánované aktivity školy

Kvalitu vzdelávania našej školy dotvárajú aj aktivity školy, učiteľov, žiakov, vrátane prezentácií. Škola v ďalšom pôsobení pre skvalitňovanie života bude vyvíjať nasledujúce aktivity:

Záujmové aktivity:

  • V rámci školy každoročne pôsobí podľa záujmov žiakov približne 11 záujmových, prevažne stabilných krúžkov zameraných na šport, kultúru, všeobecné vzdelávanie a riešenie odborných činností,

Súťaže:

  • každá predmetová komisia na škole podľa plánu práce školy na príslušný školský rok organizuje pre žiakov súťaže, kvízy a olympiády rôznou formou

  • Poznaj svoj región, mesto v ktorom študuješ

  • Stredoškolská odborná činnosťŠportovo-turistické akcie

 • dlhodobá súťaž medzi triedami v halovom futbale

  • majstrovstvá školy v ľahkej atletike, florbale a volejbale

  • regionálne kolo vo volejbale, basketbale, futbale, stolnom tenise, ľahkej atletike

  • zapojenie školy do dlhodobých športových súťaží organizovaných KSKExkurzie

  • podľa plánu exkurzií pre príslušný školský rok príslušný vyučujúci naplánuje tieto akcie zamerané najmä na odbornú oblasť, prehlbovanie a overovanie teoretických vedomostí a praktických zručností

Propagácia školy

  • v mesiacoch október - december účasť na akciách organizovaných mestom Strážske a Košickým samosprávnym krajom a otvorenie školy pre širokú verejnosť.

Uvedené aktivity budú realizované s pedagogickými zamestnancami a žiakmi. Sú určené pre žiakov a širokú verejnosť. Všetky ďalšie aktivity sa budú aktualizovať podľa návrhov, možností a záujmov zúčastnených osôb

  1. Charakteristika pedagogického zboru

Súčasný pedagogický zbor vrátane učiteľov praxe tvorí približne 20 učiteľov, z toho 9 pre všeobecno- vzdelávacie predmety,11 pre odborné predmety a 1 externista.


  1. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Podrobnejší plán s konkrétnymi úlohami je súčasťou plánu práce školy pre príslušný školský rok. Za prioritnú úlohu, ktorú je potrebné zabezpečiť je :

 • uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,

 • príprava a podieľania sa pedagogických zamestnancov na tvorbe školského vzdelávacieho programu,

 • neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie a zhodnocovanie profesijnej spôsobilosti,

 • zdokonaľovanie osobných vlastností pedagógov, zlepšovanie interpersonálnych vzťahov aj vzťahov žiak – učiteľ,

 • umožniť pedagogickým zamestnancom účasť na a školeniach organizovaných MPC, vrátane špecializovaných funkcií ako triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie a pod.,

 • operatívne sprostredkovávanie z hľadiska časovej aktuálnosti metodických a odborných informácií,

 • príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie a získavanie atestácie.

  1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Je nástrojom zabezpečovania, zlaďovania organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších aktivít na škole. Naša škola bude aj ďalej používať štandardné spôsoby hodnotenia.

Vnútorný systém kontroly sa sústredí na celkový priebeh výchovno–vzdelávacej činnosti na škole, tvorbu školských vzdelávacích programov a dodržiavanie plnenia plánu školy a plánov predmetových komisií.

Na zlepšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogickými zamestnancami, ich hodnotenia sa použijú metódy :


 • načúvanie, pozorovanie, hospitácie,

 • rozhovor,

 • výsledné hodnotenie žiakov (prospech, žiacke súťaže, testy žiakov v rovnakých triedach a predmetoch, úspešnosť uplatnenia žiakov v praxi, prípadne v ďalšom štúdiu),

 • hodnotenie pedagogických zamestnancov z hľadiska ďalšieho vzdelávania, doplnenia ďalších odborných predpokladov pre výkon povolania, tvorbu učebných pomôcok, používania nových metód výučby, didaktických pomôcok, aktivít z hľadiska mimoškolskej činnosti,

 • hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy,

 • vzájomné hodnotenie (načúvanie, vzájomné hospitácie, otvorené hodiny),

 • hodnotenie učiteľov žiakmi, radou žiakov (dotazníky, brainstorming a pod.)

  1. Spolupráca so sociálnymi partnermi

Škola udržiava a rozvíja rôzne formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Prvoradá spolupráca je zameraná na komunikáciu so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Zameriava sa predovšetkým na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.

Aktívna spolupráca so zamestnaneckými organizáciami je zameraná hlavne na kvalitnú prípravu školského vzdelávacieho programu podľa ich požiadaviek na prípravu absolventov pre prax. Tieto organizácie sa podieľajú na praktickej príprave žiakov, realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj ďalších iných aktivít školy.

3.6 Spolupráca s rodičmi

Zákonní zástupcovia – rodičia sú členmi Rady školy a sú stopercentne zastúpení v školskom výbore ZRŠ pri našej škole.

Všetci rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiaka na triednych aktívoch ZRŠ, počas individuálnych konzultácií s vyučujúcimi a formou elektronickej žiackej knižky. Rodičia sú zároveň informovaní o aktuálnom dianí na škole prostredníctvom www stránok školy, telefonicky alebo e-mailom. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu.

Škola je otvorená pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti a združenia rodičov školy.
 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 3760 6 00 PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY
Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná
  1. Popis školského vzdelávacieho programu

Príprava v školskom vzdelávacom programe Prevádzka a ekonomika v doprave v študijnom odbore 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu v oblastiach cestnej dopravy a prepravy, a logistiky v doprave. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické príprava je prevažne organizovaná formou odborných cvičení v škole, v stredisku praktického vyučovania, prípadne priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom o celej oblasti dopravných a prepravných služieb a so základnými predpokladmi pre výkon podnikateľských aktivít.

Vzdelávací program umožňuje absolventom získavať všeobecné odborné vedomosti a zručnosti a kvalifikáciu na výkon náročnejších pracovných činností v oblasti služieb dopravy a zasielateľstva.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne pedagogickou radou školy.

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť prevádzky a ekonomiky jednotlivých odvetví dopravy, riadenia, organizovania dopravno-prepravného procesu a poskytovaných služieb v zasielateľských činnostiach. V rámci odborného vzdelávania žiaci získajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obchodovania a obstarávania dopravy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie, etické a profesijné hodnoty. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie odborných prác a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Mierovej 727 , Strážske. Náplň praxe je rámcová a umožňuje škole variabilnosť vo vykonávaní praxe v škole najmä vo vytvorenej učebni fiktívneho pracoviska, strediskách odborného výcviku, prípadne na pracoviskách dopravných a iných organizácií. V závislosti od možnosti zabezpečenia praxe sú žiaci zaraďovaní na externé pracoviská, na ktorých sú vykonávané dopravné a prepravné činnosti, účtovné činnosti, zasielateľské služby, a ostatné činnosti v oblasti peňažníctva, colníctva, logistiky a podobne. Prevádzková prax sa vyučuje v 3. a 4. ročníku s praktickou prípravou v školských zariadeniach s prípadným overením týchto vedomostí v jednotlivých dopravných, zasielateľských, logistických a iných firmách.

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne (umiestnením na chodbe schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať najmä v rámci stredoškolskej odbornej činnosti s prevažnou orientáciou na riešení problémov v praxi. Konzultanti týchto aktivít sú učitelia odborných predmetov. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako aj zo strany zamestnávateľov. Škola každoročne vyhlasuje rôzne súťaže hlavne v oblasti dopravy a prepravy. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci s klasifikačným poriadkom, s hodnotením sú oboznámení na začiatku školského roku.  1. Základné údaje o štúdiu

Kód a názov študijného odboru: 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy


Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma štúdia:

denné štúdium pre absolventov ZŠ

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

     • podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,

     • zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

maturitné vysvedčeniePoskytnutý stupeň vzdelania:


úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED - 3AMožnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Výkon činnosti administratívno-technického pracovníka v odvetví dopravy a ekonomiky s možnosťou uplatnenia v podnikoch a firmách realizujúcich dopravnú, prepravnú a logistickú činnosť.

Získaním základných odborných vedomostí

a zručností sa absolvent uplatní ako technik

konštrukčného, technologického, montážneho

a prevádzkového charakteru a ďalšie funkcie

v odborných útvaroch dopravy. Absolvent sa uplatní

ako administratívno-technický pracovník v odvetví

dopravy a ekonomiky v podnikoch a firmách

realizujúcich dopravnú, prepravnú a logistickú

činnosť.


Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

- vysokoškolské štúdium najmä dopravného

a ekonomického zamerania,

- bakalárske štúdium,

- pomaturitné štúdium na dosiahnutie vyššieho

Odborného vzdelania.


Študijný odbor 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú činnosť v ekonomickej oblasti, v oblasti zabezpečovania dopravy a prepravy najmä po prevádzkovej stránke, ako i zabezpečiť úkony potrebné pri zasielaní tovaru.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzne odbory a logické myslenie, tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne, ako aj v tíme.

V rámci štúdia sa pomocou voliteľných predmetov dáva žiakov možnosť voľby voliteľných a nepovinných predmetov. Voliteľné a nepovinné predmety si volí s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností v oblasti cestnej dopravy a prepravy, zasielateľstva a logistiky v doprave. Výberom voliteľných predmetov si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na prax, alebo na ďalšie štúdium.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecno – vzdelávacích a odborných. Jeho príprava je zameraná aj na prípadne vysokoškolské štúdium. Absolvent získa také schopnosti a vedomostí a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EU.  1. Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Prevádzka a ekonomika v doprave v študijnom odbore 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná podľa rozvrhu pripraveného pre príslušný školský rok.

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Mierovej ulici č.p.727 v Strážskom. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť prevádzky a dopravy, ekonomiky, spoločenskej komunikácie, založenia a prevádzkovania firiem, logistiky, prepravy a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku dopravnej prevádzky. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Praktická príprava v školských odborných dielňach 3. a 4. ročníku v oblasti cestnej dopravy a dopravných a iných firmách. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odbornej praktickej prípravy.

Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy so všeobecným prehľadom v celej oblasti dopravy aj so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Časť odbornej praxe máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská, nakoľko ich práca sa štvrťročne strieda.


  1. Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, hygieny práce a ochrany životného prostredia. Všeobecné zásady pre teoretické a praktické vyučovanie si žiaci osvoja na začiatku školského roka poučením s písomným záznamom. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa konkrétnych praktických cvičení si žiaci osvoja pred začatím každej témy, s nasledovným overením osvojenia poznatkov – preskúšaním.

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú:

 1. dôkladné oboznámenie žiaka s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  s protipožiarnymi predpismi, so špecifickými opatreniami pre laboratória, pre
  jednotlivé pracoviská a pracovné operácie prípadne činnosti

 2. používanie technického vybavenia zodpovedajúceho bezpečnostným
  a protipožiarnym predpisom

 3. používanie osobných ochranných prostriedkov podľa platných predpisov

 4. dozor vyžaduje prítomnosť osoby poverenej vyučovaním laboratórnych
  a dielenských cvičení, poverenej vedením praxe, aby mohla bezprostredne
  zasiahnuť pri porušovaní bezpečnostných predpisom a ohrození zdravia.

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarom je neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy. V odborných učebniach - priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov vyžadovať. V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním určených ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.


 1. PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3760 6 00 PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY
Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Mierová 727,Strážske

Názov školského vzdelávacieho programu

Prevádzka a ekonomika v doprave

Kód a názov ŠVP

37 doprava, pošty a telekomunikácie

Kód a názov študijného odboru

3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

  1. Charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko-hospodárske a ekonomické funkcie, prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy a prepravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.


Absolvent študijného odboru si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej doprave vrátane samostatne podnikajúcej osoby s odbornou spôsobilosťou podľa Zákona o cestnej doprave, v mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcou sa prepravnou činnosťou v  cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v  cestnej doprave, a to ako dispečer, technik dopravy - garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovaním a rozborom dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), výpravca, osobný a nákladný pokladník, kalkulant prepravného, reklamant, referent prepravy, plánovač, normovač, dozorca prepravy, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti logistiky a plánovania dopravno – prepravného procesu.
Hlavným cieľom študijného odboru ako univerzálneho odboru, je dosiahnuť vysokú flexibilitu a širokú možnosť uplatnenia absolventa na trhu práce. Zároveň sa absolvent v primeranom rozsahu pripravuje tak, aby po zapracovaní mohol získať certifikáty medzinárodnej úrovne. Absolvent študijného odboru je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárskych a dopravných vysokých školách a univerzitách.
Z týchto dôvodov musí mať absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliacich, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopný samostatnej práce i práce v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, aktuálne platných právnych noriem, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti, prípadne aj vedenia osobného aj nákladného vozidla, je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami a zásadami humanizmu, etiky a demokracie.

  1. Kompetencie absolventa

Absolvent študijného odboru 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

   1. Kľúčové kompetencie

 1. Yüklə 3,1 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə