Legea cu privire laYüklə 198,46 Kb.
səhifə1/2
tarix12.01.2019
ölçüsü198,46 Kb.
  1   2

proiect

LEGE

pentru modificarea şi completarea

unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică


Art. I – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447) cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10 alineatul (2) se completează cu cuvintele „şi doar în măsura în care acestea sunt strict necesare”.
2. Articolul 11 aliniatul (8) se completează cu cuvintele „şi nu va fi supus torturii, tratamentului inuman şi degradant”.
3. La articolul 29 alineatul (2) cuvîntul „judecătorii” se exclude.
4. Articolul 30:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cauzele penale asupra infracţiunilor excepţional de grave pentru care legea prevede pedeapsa cu detenţiune pe viaţă şi cauzele penale deosebit de complicate, precum şi cele care prezintă o mare importanţă socială pot fi examinate la decizia motivată a preşedintelui instanţei, în complet format din 3 judecători.”;

alineatul (4) se exclude;

alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Recursul în anulare se judecă de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă de cel puţin 2/3 din numărul judecătorilor din cadrul colegiului.”.


5. La articolul 33 alineatul (3) în propoziţia a doua cuvintele „Plenul Curţii Supreme de Justiţiei” se substituie cu cuvintele „Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie”.
6 . Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Articolul 36 Competenţa judecătoriilor

Judecătoria judecă în prima instanţă cauzele penale privind infracţiunile prevăzute de Partea specială a Codului penal, cu excepţia prevăzută la articolul 39 alin. (1), demersurile şi plîngerile împotriva hotărîrilor şi acţiunilor organului de urmărire penală, examinează chestiuni legate de executarea sentinţei şi alte chestiuni date prin lege în competenţa sa.”.


7. Articolul 37 se exclude.
8. Articolul 38:

punctul 1) se exclude;

la punctul 2) cuvintele „inclusiv de judecătoria militară” se exclud.
9. Articolul 39:

la punctul 2) sintagma „sau, după caz, împotriva hotărîrilor curţilor de apel, precum şi alte cazuri prevăzute de lege” se exclude;

punctul 6) va avea următorul cuprins:

„(6) soluţionează cererile de strămutare.”.


10. Articolul 41 se completează cu punctele 61) care vor avea următorul cuprins:

„61) dispunerea efectuarea măsurilor operative de investigaţie.”.


11. Articolul 42 :

la alineatul (5) şi alineatul (6) se exclud;

se completează cu aliniatul (8) care va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul în care infracţiunea a fost săvîrşită de 2 sau mai multe persoane instanţa de judecată poate dispune indivizibilitatea cauzei atunci cînd este necesară pentru buna înfăptuire a justiţiei.”.


12. Articolul 44:

la alineatul (2) cuvintele „după materie sau„ se exclud;

alineatul (3) se exclude.
13. Articolul 46 alineatul (2) după cuvintele „instanţei de judecată” se completează cu cuvintele „procuror”.
14. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

„Articolul 48. Procedura de înştiinţare a părţilor şi

de examinare a cererii de strămutare

(1) Curtea Supremă de Justiţie recepţionînd cererea de strămutare, prin scrisoare recomandată anunţă partea adversă fixînd un termen de prezentare a referinţei/obiecţiei. Termenul de prezentare a referinţei nu poate depăşi termenul de 15 de zile de la momentul recepţionării cererii de către parte.

(2) Examinarea cererii de strămutare se face în lipsa părţilor în complet format din 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie. Neprezentarea referinţei/obiecţiilor nu împiedică examinarea cererii.”.
15. Articolul 49 se completează cu aliniatele (22), (4) şi (5) care vor avea următorul cuprins:

„(22) Curtea Supremă de Justiţie hotărăşte în ce măsură se menţin actele îndeplinite în faţa instanţei.”.

„(4) După strămutarea cauzei, căile de atac se judecă de instanţele corespunzătoare din circumscripţia instanţei la care s-a strămutat cauza.

(5) Hotărîrea Curţii Supreme de Justiţiei este irevocabilă.”.


16. Articolul 50:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu aliniatul (2) care va avea următorul cuprins:

„(2) Circumstanţele noi vor fi examinate de către Curtea Supremă de Justiţie numai în cazul cînd părţile nu le-au invocat la prima judecare din motivul că nu cunoşteau de ele sau erau în imposibilitate de a le prezenta.”.


17. Articolul 51:

la alineatul (3) propoziţia a doua se exclude; .

la alineatul (6) cuvintele „Procurorul General şi adjuncţii lui” se substituie cu cuvintele „Procurorii din cadrul Procuraturii Generale desemnat de către Procurorul General”;

la alineatul (8) cuvintele”ori procurorul ierarhic superior” se exclud.


18. Articolul 52:

alineatul (1) se completează cu punctele 251), 252) care vor avea următorul cuprins:

„251) dă indicaţii organelor operative de investigaţie cu privire la efectuarea acţiunilor operative de investigaţie;

252) controlează legalitatea dosarului operativ”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Procurorul municipiului, procurorul Găgăuziei, procurorul teritorial şi cel al procuraturii specializate, precum şi adjuncţii lor, pe lîngă atribuţiile prevăzute la alin. (1), în cadrul urmăririi penale exercită şi atribuţia de soluţionare a abţinerilor şi recuzărilor procurorilor ierarhic inferiori.”;

alineatul (3) se exclude;

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Procurorul General şi adjuncţii săi, pe lîngă atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) în cadrul urmăririi penale exercită următoarele atribuţii:

1) pot cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosarele penale, documentele, actele procedurale, materiale şi alte date cu privire la infracţiunile săvîrşite şi la persoanele identificate în cauzele penale pe care exercită controlul;

2) anulează actele ilegale şi neîntemeiate ale procurorilor ierarhic inferiori;

3) restituie dosarele penale procurorilor ierarhic inferiori, cu indicaţiile lor scrise.”.


19. La articolul 55 alineatul (2) cuvîntul „indici” se substituie cu cuvîntul „elementelor”.

20. La articolul 56:

alineatul (2) sintagma „ia măsuri pentru a asigura efectuarea sub toate aspectele, complet şi obiectiv a urmăririi penale” se exclude;

alineatul (21) litera e) se exclude;

alineatul (22) se exclude;

alineatul (23) sintagma „ este responsabil de calitatea actelor procedurale întocmite de aceştia şi prezentate procurorului în condiţiile legii” se exclude;

alineatele (24), (25) se exclud.

21. Articolul 57:

alineatul (2):

la punctul 19) cuvintele „sau ale conducătorului organului de urmărire penală” se exclud;

se completează cu punctele 22), 23) cu următorul cuprins:

„22) dă dispoziţii organelor operative de investigaţie cu privire la efectuarea măsurilor operative de investigaţie;

23) intentează dosarul operativ de investigaţie şi îl prezintă procurorului pentru efectuarea controlului legalităţii.”.

la alineatul (4) cuvintele „sau ale conducătorului organului de urmărire penală” se exclud.


22. Se completează cu articolul 591 care va avea următorul cuprins:

„ Articolul 591 Desemnarea unui reprezentant al părţilor vătămate

(1) În cazul în care prin fapta penală s-au adus vătămări unui număr mare de persoane, iar asigurarea individuală a respectării drepturilor acestora ar prelungi considerabil durata procesului penal, procurorul sau instanţa poate dispune ca părţile vătămate să-şi desemneze un reprezentant, în scopul exercitării drepturilor lor.

(2) Reprezentantul părţilor vătămate exercită toate drepturile recunoscute de lege acestora.”.


23. La articolul 60 aliniatul (1) punctul 1) cuvintele „esenţa învinuirii” se substituie cu cuvintele „învinuirea completă”.
24. Articolul 64:

la aliniatul (2) punctul 14) cuvintele „interpretului, traducătorului” se exclud.

se completează un punctul 141) care va avea următorul cuprins:

„141) să participe la numirea interpretului, traducătorului precum şi să solicite recuzarea lui în caz cînd este numit de către ofiţerul de urmărire penală;”.


25. Articolul 66:

la alineatul (2) punctul 16) cuvintele „ interpretului, traducătorului” se exclud;

se completează cu punctul 161) care va avea următorul cuprins;

„161) să participe la numirea interpretului, traducătorului precum şi să solicite recuzarea lui în caz cînd este numit de către ofiţerul de urmărire penală sau de către procuror”.


26. Articolul 68:

la aliniatul (1) punctul 1) va avea următorul cuprins:

„(1) să cunoască bănuirea şi învinuirea completă”;

la punctul 6) cuvintele „interpretului, traducătorului” se exclud;

se completează un punctul 61) care va avea următorul cuprins:

„61) să participe la numirea interpretului, traducătorului precum şi să solicite recuzarea lui în caz cînd este numit de către ofiţerul de urmărire penală sau de către procuror.”.


27. Articolul 70 aliniatul (4) punctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) dacă persoana pe care o apără are temeiuri reale de a pune la îndoială competenţa sau buna-credinţă a avocatului va depune o cerere pentru înlăturarea acestui apărător din proces.”.


28. La articolul 77 alineatul (3) după cuvintele „este susţinută de toţi ceilalţi reprezentanţi legali” se completează cu cuvintele „şi de către minor”.
29. Articolul 78 aliniatul (1):

punctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) să cunoască bănuirea, învinuirea completă;”;

la punctul 7) cuvintele „expertului, interpretului, traducătorului” se exclud;

se completează cu punctul 71) care va avea următorul cuprins:

„ 71) să participe la numirea expertului, interpretului, traducătorului precum şi să solicite recuzarea lui în caz cînd este numit de către ofiţerul de urmărire penală sau de către procuror.”.


30. La articolul 80 aliniatul (1) punctul 1) va avea următorul cuprins:

„1) să cunoască bănuirea, învinuirea completă”.


31. La articolul 88 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Expertul este persoana dezinteresată în rezultatele cauzei penale, care deţine cunoştinţe specializate necesare pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte sau împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauza penală.”.


32. La articolul 90 aliniatul (7) punctul 11) după cuvîntul „logodnica” se completează cu cuvintele „concubinul, concubina”.
33. Articolul 92 aliniatul (2):

punctul 3) va avea următorul cuprins:

„3) să participe la numirea interpretului, traducătorului care participă la audierea martorului respectiv precum şi să ceară, în condiţiile prevăzute de lege, recuzarea lor în cazul cînd au fost numiţi de ofiţerul de urmărire penală, procuror.”.
34. Articolul 100 aliniatul (2) punctul 3) se completează cu următoarea sintagmă „precum şi să solicite ofiţerului de urmărire penală, procurorului efectuarea experimentului”.
35. Articolului 101 alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Instanţa de judecată este obligată să pună la baza hotărîrii sale numai acele probe la cercetarea cărora au avut acces toate părţile în egală măsură şi să motiveze în hotărîre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor.”.


36. Articolul 104:

la alineatul (2) după cuvintele „cauza respectivă” se completează cu cuvintele „îi explică esenţa bănuirii, învinuirii, şi dreptul de a tăcea şi de a nu da mărturii în favoarea sa”;

se completează cu aliniatele (31) şi (32) care vor avea următorul cuprins:

„(31) Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului se face, de regulă, în timpul zilei. În cazuri excepţionale audierea poate fi efectuată în timpul nopţii cu indicarea motivelor în procesul-verbal întocmit.

(32) Dura audierii neîntrerupte a bănuitului, inculpatului, învinuitului nu poate depăşi 4 ore, iar în aceeaşi zi, nu poate depăşi 8 ore. Bănuitul, învinuitul, inculpatul poate solicita o pauză de 10 minute în durata audierii de 4 ore.”.
37. Articolul 107 se completează cu alineatul (3) care va avea următorul cuprins:

„(3) Martorul poate solicita o pauză de maxim 10 minute în durata audierii de 4 ore”.


38. Articolul 109 se completează cu alineatul (41) care va avea următorul cuprins:

„ (41) În cazuri, cînd martorul minor în vîrsta de pînă la 14 ani urmează să fie audiat în cauzele penale privind infracţiunile cu caracterul sexual, trafic de copii sau violenţa în familie, procurorul de regulă solicită audierea acestuia de către judecătorul de instrucţie în condiţiile prevăzute de articolul 110/1.”.


38. La articolul 110 alineatul (3) după cuvintele „identitatea reală a martorului” se completează cu cuvintele „şi alte date care exprimă legătura cauzală dintre fapta săvîrşită şi martor”.
39. Se completează cu art. 1101 care va avea următorul cuprins:

Articolul 1101 Cazuri speciale de audiere a martorului minor

(1) Audiera martorul minor în vîrsta de pînă la 14 ani, în cauzele penale privind infracţiunile cu caracterul sexual, trafic de copii sau violenţa în familie de regulă se va desfăşura în spaţii special amenajate, dotate cu mijlaoce de înregistrare audiovidio, de către judecătorul de instrucţie prin intermediul unui specialist psiholog (psiho-pedagog).

(2) Martorul minor şi specialistul se află într-o cameră separată de judecătorul de instrucţie şi celelalte părţi care participă la acesta acţiune procesuală.

(3) Bănuitul, învinuitul, apărătorul acesteia, partea vatamată şi procurorul adresază întrebările judecătorului de instrucţie, care prin intermediul mijloacelor audiovidio le transmite specialistului care se află într-o cameră separată cu martorul minor.

(4) După necesitatea, specialistul rezervă dreptul la reformularea întrebărilor, dacă înrtebarea a fost formulată în felul în care poate să traumatezeză martorul minor.

(5)Ascultarea martorului minor trebuie să evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia.

(6) Martorului minor care la data audierii nu a împlinit vârsta de 14 ani nu i se comunică obligaţiile prevăzute în art. 90 alin.(10), dar i se atrage atenţia să spună adevărul.

(7) Declaraţiile martorului, audiat în condiţiile prezentului articol, se înregistrează prin mijloace tehnice audiovideo şi se consemnează integral în procesul-verbal întocmit în conformitate cu prevederile art.260 şi 261. Casetele video pe care a fost înregistrată declaraţia martorului, sigilate cu sigiliul instanţei, se păstrează în original la instanţă împreună cu copia procesului-verbal al declaraţiei.”

40. Articolul 134 se completează alineatul (4) care va avea următorul cuprins:

„(4) După examinarea şi ridicarea corespondenţei ofiţerul de urmărire penală, procurorul informează bănuitul, învinuitul, inculpatul în termen de 15 zile, despre examinarea şi ridicarea corespondenţei prin prezentarea ordonanţei de examinare şi ridicare a corespondenţii şi procesul-verbal întocmit.

(5) În cazul în care informarea bănuitului, învinuitului, inculpatului despre examinarea şi ridicarea corespondenţei poate pune în pericol secretul urmăririi penală sau în urma ridicării şi examinării corespondenţei s-a urmează de întreprins alte acţiuni de urmărire penală, operative de investigaţie procurorul prin ordonanţă motivată poate dispune neinformării bănuitului, învinuitului, inculpatului pînă la finalizarea urmăririi penale.”.


41. Articolul 135:

aliniatul (1):

după cuvîntul „Interceptarea” se completează cu cuvintele „şi înregistrarea”;

după cuvîntul „telefonice” se completează cu cuvîntul „electronice”;

după cuvintele „excepţional de grave” se completează cu cuvintele „care atentează la securitatea naţională, ordinea publică sau pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanei”;

după cuvintele „sau din materiale de investigaţie operativă” se substituie cu cuvintele „ în timpul urmării penale”;

la alineatul (4) după cuvintele „6 luni” se completează cu cuvintele „şi nu poate fi dispusă mai mult decît o dată pe aceiaşi cauză penală.”.

se completează cu alineatele (11) şi (12) care vor avea următorul cuprins:

„(11) Dacă este o bănuială rezonabilă cu privire la săvîrşirea altor infracţiuni decît cele prevăzute la alineatul (1), judecătorul de instrucţie dispune interceptarea apelurilor de intrare şi ieşire a abonamentului, posesorului numărului de telefon fără a stoca şi înregistra informaţia ce rezultă din cadrul interceptărilor.

(12) Pot fi supuse interceptării convorbirilor bănuiţii, învinuiţii, inculpaţii asupra cărora există o bănuială rezonabilă că au săvîrşit o infracţiune prevăzută la alineatul (1).”.

se completează cu alineatele (7), (8) care va avea următorul cuprins:

„(7) Se interzice interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice, electronice precum şi prin utilizarea altor metode tehnice dintre bănuit, învinuit, inculpat şi avocatul său.

(8) Dispozitivele cu înregistrarea convorbirilor nu pot fi utilizate ca mijloc de probă în altă cauză penală.”.
42. Articolul 136;

la alineatul (1) după cuvintele „interceptării comunicărilor se realizează de către” se completează cu cuvintele „autoritatea abilitată prin lege cu asemenea atribuţii, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, conectate, în caz de necesitate, la echipamentul operatorilor. Semnalul ce urmează a fi interceptat se transmite în regim de timp real organului care exercită sau supraveghează urmărirea penală pentru înregistrarea şi înscrierea comunicărilor pe suport de hîrtie.”;

la alineatul (2) după cuvintele „posturile telefonice” se completează cu „adrese electronice”;

la alineatul (4) cuvîntul „Caseta” se substituie cu cuvîntul „Dispozitivele”

la alineatul (5) cuvîntul „Casetele” se substituie cu cuvîntul „Dispozitivele” iar după cuvintele „într-un plic sigilat” se completează cu cuvintele „care urmează să verifice dacă organul de urmărire penală a respectat cerinţele legii la interceptarea convorbirelor telefonice şi să emite o încheiere în acest sens”.

43. Articolul 142:

la alineatul (1):

după cuvîntul „constatarea” se completează cu cuvintele „ , clarificarea sau evaluarea”;

cuvîntul „speciale” se substituie cu cuvîntul „specializate”;

după cuvîntul „meşteşugului” se completează cu cuvintele „sau în alte domenii”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În calitate de expert este numită persoana înscrisă în Registrul de stat al experţilor judiciari. În lipsa expertului de specialitatea cerută, pentru efectuarea expertizei se numeşte o altă persoană care deţine cunoştinţe în domeniul respectiv şi care corespunde condiţiilor stabilite pentru expertul judiciar. Persoana desemnată în acest mod are aceleaşi drepturi şi obligaţii şi poartă aceeaşi răspundere ca şi expertul.”;

se completează cu alineatul (4) care va avea următorul cuprins:

„(4) Fiecare dintre părţi are dreptul să recomande un expert pentru a participa cu drepturi depline la efectuarea expertizei. Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de către o parte în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul aceleiaşi instituţii de expertiză cu expertul numit în actul de dispunere a expertizei.”.


44. Articolul 143:

alineatul unic devine alineatul (1);

se completează cu alineatul (2) care va avea următorul cuprins:

„(2) Plata expertizelor judiciare efectuate în cazurile prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol se fac din contul mijloacelor bugetului de stat.”.


45. Articolul 144:

titlul articolului va avea următorul cuprins:

„Articolul 144. Procedura de dispunere a efectuării expertizei”;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Efectuarea expertizei se dispune, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, sau de către instanţa de judecată, prin încheiere motivată.”;

se completează cu alineatele (11) şi (12) care vor avea următorul cuprins:

„(11) Cererea de solicitare a efectuării expertizei se formulează în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie investigate de expert.

(12) În ordonanţa sau în încheierea de dispunere a efectuării expertizei se indică: cine a iniţiat numirea expertizei; temeiurile pentru care se dispune expertiza; obiectele, documentele şi alte materiale prezentate expertului cu menţiunea cînd şi în ce împrejurări au fost descoperite şi ridicate; întrebările formulate expertului; termenul efectuării expertizei; numele şi prenumele persoanei ce urmează să efectueze expertiza sau denumirea instituţiei de expertiză.”;

la alineatul (2), după cuvintele „de dispunere a” se completează cu cuvîntul „efectuării”, iar cuvîntul „abilitată” se substituie prin cuvintele „care urmează”;

la alineatul (3), propoziţia a doua se completează cu cuvintele „conform prevederilor art.260 şi 261 din prezentul cod”.


46. Articolul 145:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în cazul în care dispune efectuarea expertizei, citează părţile şi expertul desemnat, pentru a li se aduce la cunoştinţă obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să dea răspunsuri, li se explică dreptul de a face observaţii cu privire la aceste întrebări şi de a cere modificarea sau completarea lor. Totodată, părţilor li se explică dreptul lor de a cere numirea a cîte unui expert recomandat de fiecare dintre ele pentru a participa la efectuarea expertizei. În acest caz se întocmeşte un proces-verbal.”;

la alineatul (2) se exclude.


47. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

„Articolul 146. Expertiza în comisie

(1) Expertizele cu un grad sporit de complicaţie se efectuează de o comisie din cîţiva experţi de aceeaşi specializare sau, după caz, de specializări diferite. La cererea părţilor, în componenţa comisiei de experţi pot fi incluşi experţii invitaţi (recomandaţi) de ele.

(2) Dacă membrii comisiei sunt experţi de aceeaşi specializare, aceştia se consultă între ei şi, ajungînd la o opinie comună, întocmesc un raport unic, pe care ei toţi îl semnează. Dacă între experţi există dezacord, fiecare dintre ei prezintă raport separat cu privire la toate întrebările sau numai cu privire la acele întrebări pe marginea cărora există dezacord.

(3) Dacă membrii comisiei sunt experţi de specializări diferite, la efectuarea expertizei se aplică prevederile referitoare la expertiza complexă.

(4) Cerinţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată ca expertiza să fie efectuată de o comisie de experţi este obligatorie pentru şeful instituţiei de expertiză, precum şi pentru experţii desemnaţi. Dacă expertiza este pusă în sarcina instituţiei de expertiză şi conducătorul, reieşind din complexitatea investigaţiilor ce urmează a fi efectuate, consideră că este necesară o expertiză în comisie, comunică organului de urmărire penală sau instanţei propunerea de dispunere a acesteia.”


48. La articolul 148 va avea următorul cuprins:

„ Articolul 148 Expertiza suplimentară şi expertiza repetată

(1) Dacă organul de urmărire penală care a dispus expertiza constată, la invocare de către una dintre părţi sau din oficiu sau instanţa de judecată la cererea uneia dintre părţi, că raportul expertului nu este complet, iar această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului, poate fi dispusă efectuarea unei expertize suplimentare de către acelaşi expert sau de către un alt expert.

(2) În cazul în care concluziile expertului sunt neclare, contradictorii, neîntemeiate, cînd există îndoieli în privinţa lor, iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului, sau cînd a fost încălcată ordinea procesuală de efectuare a expertizei, poate fi dispusă efectuarea unei expertize repetate de către un alt expert sau alţi experţi. La efectuarea acestei expertize se poate pune şi chestiunea autenticităţii metodelor utilizate anterior. La efectuarea expertizei repetate poate participa şi primul expert pentru a da explicaţii, însă el nu participă la efectuarea investigaţiilor şi la finalizarea concluziilor.

(3) În ordonanţă sau în încheierea prin care s-a dispus expertiza suplimentară sau repetată trebuie să fie concretizate motivele dispunerii ei.”.
49. Articolul 149:

la alineatul (1), cuvintele „hotărîrea cu privire la dispunerea” se substituie prin cuvintele „actul de dispunere a”;

alineatul (2) se completează cu următoarea propoziţie:

„Părţile pot indica în cererea de solicitare a efectuării expertizei numele şi prenumele expertului.”.


50. Articolul 150:

la alineatul (1), cuvintele „căreia i se încredinţează” se substituie prin cuvintele „desemnată pentru”, iar cuvîntul „expertului” se substituie prin cuvîntul „lui”;

alineatul (4) se exclude.
51. Articolul 151:

la alineatul (1), cuvintele „confirmă prin semnătura sa şi aplică sigiliul instituţiei respective” se substituie prin cuvintele „semnează şi aplică ştampila”;

la alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins:

„În raportul de expertiză se indică: cînd, unde şi cine (numele, prenumele, studiile, specialitatea) a efectuat expertiza; faptul informării expertului despre răspunderea penală pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unor concluzii false; titlul, gradul ştiinţific şi, după caz, funcţia persoanei care a efectuat expertiza; actul prin care s-a dispus efectuarea expertizei; persoanele care au asistat la efectuarea expertizei; materialele utilizate de cătreexpertu, investigaţiile efectuate, operaţiile de efectuare a expertizei, metodele, programele şi echipamentele utilizate; întrebările adresate expertului; concluziile, prin care se răspunde la întrebări.”

la alineatul (5), cuvîntul „contraexpertiză” se substituie prin cuvintele „expertiză repetată.”.
52. Articolul 152:

se completează cu alineatul (31) care va avea următorul cuprins:

„(31) Demersul procurorului de solicitare a internării în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei sau cererile părţilor sau expertului depuse în acest sens trebuie să cuprindă, după caz, menţiuni cu privire la: fapta pentru care se efectuează urmărirea penală, încadrarea juridică a faptei; faptele şi împrejurările din care rezultă îndoiala asupra stării de responsabilitate a bănuitului, învinuitului sau inculpatului, motivarea necesităţii luării măsurii internării şi a proporţionalităţii acesteia cu scopul urmărit.”;

la alineatul (8), cuvintele „de către procuror prin ordonanţă” se substituie prin cuvintele „la demersul procurorului cu autorizaţia judecătorului de instrucţie.”.


53. Articolul 161 alineatul (1) după cuvîntul „procuror” se completează cu sintagma ”sau ofiţerul de urmărire penală cu încuviinţarea procurorului”.
54. Se completează cu un nou capitolul IV1 cu următorul cuprins:

Capitolul IV1Măsurile operative de investigaţie

efectuate în cadrul procedurii penale
Articolul 1641. Activitatea operativă de investigaţii exercitată în cadrul urmării penale

  1. Activitatea  operativă de investigaţii se efectuează în cadrul urmării penale.

  2. Legalitatea desfăşurării este garantată de prezentul cod şi constituie un mijloc juridic a statului de apărare a intereselor statului, a integrităţii lui teritoriale, a drepturilor, libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, a tuturor formelor de proprietate contra atentatelor criminale.

    (3) Activitatea operativă de investigaţii se exercită în mod public şi secret de către subdiviziunile operative ale:

1) Ministerului Afacerilor Interne;

2) Ministerului Apărării;

3) Serviciului de Informaţie şi Securitatea;

4) Serviciul Vamal;

5) Departamentul Instituţii Penitenciare;

6) Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţie;

7) Serviciul de Grăniceri.

(4) Organizarea, statutul, concursul dat organelor care exercită activitatea operativă de investigaţie, garanţiile, răspunderea şi controlul sunt stabilite prin lege organică.

(5) Organizarea, metodele şi tactica efectuării măsurilor operative de investigaţii, procedurile interne de autorizare, regulile de întocmire a proceselor-verbale, cu privire la gestionarea, păstrarea şi distrugerea materialelor obţinute, măsurilor de asigurare a integrităţii şi confidenţialităţii acestora şi a activităţilor operative de investigaţie, regulile de înfăptuire a operaţiunilor sub acoperire şi cu privire la conducerea şi gestionarea agenţilor sub acoperire şi informatori, utilizarea resurselor financiare alocate pentru aplicarea măsurilor operative de investigaţie precum şi mijloacele tehnice speciale se stabilesc prin hotărîre de Guvern.


Articolul 1642 Sarcinile activităţii operative de investigaţii

     Sarcinile activităţii operative de investigaţii sînt:

    a) curmarea, descoperirea infracţiunilor şi a persoanelor care le organizează, le comit sau le-au comis, precum şi asigurarea compensării daunei cauzate de infracţiune;

    b) căutarea persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată sau care se sustrag de la urmărirea penală şi a celor dispăruţi fără urmă.Articolul 1643. Respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei
                        în activitatea operativă de investigaţii

  (1) Înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanei pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor neprevăzute de prezentul cod nu se admite.

    (2) Persoana care consideră că acţiunile organului ce înfăptuieşte măsuri operative de investigaţii au condus la lezarea drepturilor şi libertăţilor sale poate înainta o plîngere împotriva acestor acţiuni la procurorul care exercită sau conduce urmărirea penală. Plîngerea înaintată nu suspendă executarea acţiunilor atacate, dacă organul care exercită activitatea operativă de investigaţii nu consideră aceasta necesar.

    (3) Pentru a asigura  examinarea deplină şi multilaterală a reclamaţiei persoanei faţă de care au fost aplicate în mod neîntemeiat măsuri operative de investigaţii, organele care le-au exercitat sînt obligate, la cererea procurorului, să prezinte acestuia toate  actele operative de serviciu întocmite pe tot parcursul înfăptuirii măsurilor respective contestate (atacate) în conformitate cu legislaţia. Datele despre persoanele care au contribuit în mod confidenţial la înfăptuirea măsurilor operative de investigaţii  se prezintă numai la cererea Procurorului General.

(4) În cazul cînd organul (persoana oficială) care exercită activitate operativă de investigaţii încalcă drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice, organul ierarhic superior, ofiţerul de urmărire penală, procurorul sau judecătorul de instrucţie sînt obligaţi să întreprindă măsuri în vederea restabilirii acestor drepturi şi interese legitime, compensării  daunei cauzate, în conformitate cu legislaţia.

(5) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să colaboreze cu organele operative de investigaţii, organul de urmărire penală şi să pună la dispoziţie toate datele solicitate.

    (6) Activitatea  operativă de investigaţii exercitată cu  încălcarea prezentului cod atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.
Articolul 1644 Măsurile operative de investigaţii


  1. În cadrul procedurii penale se înfăptuiesc următoarele măsuri operative de investigaţii:

1) Cu autorizarea judecătorului de instrucţie se înfăptuiesc următoarele măsuri operative de investiţie:

    a) supravegherea video, audio sau prin fotografiere a domiciliului sau alte spaţii private;

    b) obţinerea listei convorbirilor telefonice;

    c) monitorizarea tranzacţiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare;

d)controlul transmiterii banilor sau altor valori materiale extorcate;

e) cercetarea corespondenţei condamnaţilor.

   2) Cu autorizarea procurorului sau a ofiţerului de urmărire penală să înfăptuiască următoarele măsuri operative de investigaţii:

    a) chestionarea;

    b) culegerea informaţiei;

    c) urmărirea vizuală;

    d) urmărirea şi documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice moderne;

    e) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparativă;

    f) efectuarea achiziţiilor de control şi a controlului livrărilor de mărfuri şi producţie aflate în circulaţie liberă sau limitată;

    g) cercetarea obiectelor şi actelor;

    h) identificarea persoanei, sau a abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii sau a unui punct de acces la un compiuter;

    i) marcarea cu substanţe chimice şi alte substanţe speciale;

    k) infiltrarea operativă în organizaţiile criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative şi a persoanelor care colaborează în mod confidenţial cu organele care exercită activitate operativă de investigaţii, utilizînd acte de identitate şi alte documente de acoperire.

    (2) Măsurile operative de investigaţii prevăzute la alin. (1) pct.1) se efectuează exclusiv de Ministerul Afacerilor Interne, de Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi, după caz, de Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în condiţiile legii şi numai în cazurile prevăzute la art.303 alin. (2) din prezentul cod.Articolul 1645 Temeiurile şi procedura de emitere a mandatului cu privire la efectuarea măsurilor operative de investigaţii efectuate la

(1) Temeiurile pentru înfăptuirea măsurilor operative de investigaţie sunt:

1) Circumstanţele neclare în legătură cu pornirea urmării penale;

2) Informaţiile devenite cunoscute organelor de urmărire penală precum şi organelor care exercită activitatea operativă de investigaţie cu privire la;

  a) persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de judecată ori care se eschivează de la sancţiunea penală;

  b) persoanele dispărute fără urmă şi  depistarea cadavrelor neidentificate;

3) măsura este necesară şi proporţională cu restrîngerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

4) probele sau localizarea bănuitului, învinuitului, inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia urmărirea penală sau există un pericol pentru asigurarea persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

(2) Măsurile operative de investigaţie se efectuează de către organele operative de investigaţie la demersul ofiţerului de urmărire penală sau la indicaţia procurorului.

(3) Ordonanţa motivată privind înfăptuirea măsurii operative de investigaţii, demersul procurorului şi autorizaţia acestuia privind înfăptuirea măsurii operative de investigaţii precum şi materialele care au servit drept temei pentru luarea unei astfel de hotărîri se păstrează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Actele specificate la alin.(3), pe lîngă cerinţele stipulate la alin.(2) art.304 şi art.306 din prezentul cod, trebuie să conţină următoarele date:

a) numele persoanei în privinţa căreia urmează a fi aplicate măsurile operative de investigaţie, cu excepţia aplicării măsurii de identificare a persoanei;

b) denumirea măsurii operative de investigaţie;

c) dacă este necesar, adresa poştală, elementele pentru identificarea fiecărui număr de telefon sau punctul de acces la o reţea computerizată sau numărul contului bancar al persoanei în privinţa căreia urmează a fi aplicate măsurile operative de investigaţie;

d) faptele obiective ce denotă bănuiala întemeiată împotriva bănuitului, învinuitului, inculpatului care a comis sau a încercat să comită o infracţiune;

e) justificarea concretă a faptului de ce aplicarea unei anumite măsuri este considerată necesară şi satisface criteriul proporţionalităţii în raport cu alte măsuri mai puţin intruse;

f) data expirării autorizaţiei;

g) persoana sau persoanele autorizate să înfăptuiască măsura operativă de investigaţie şi persoanele responsabile de supravegherea executării activităţilor operative de investigaţie;

h) termenul de valabilitate al mandatului şi dacă există posibilitate de a fi prelungit;

i) termenul în care persoana responsabilă de supravegherea executării activităţilor operative de investigaţie trebuie să prezinte procurorului abilitat, după caz, rapoarte scrise privind mersul aplicării măsurilor operative de investigaţie în vederea determinării necesităţii continuării aplicării acestor măsuri, încetării sau necesităţii substituirii măsurilor aplicate prin altele.

(5) Înfăptuirea măsurii operative de investigaţii se autorizează pentru o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinic justificate, în aceleaşi condiţii, acest termen poate fi prelungit. Durata totală a înfăptuirii măsurii operative de investigaţii nu poate depăşi 6 luni.
Articolul 1646 Consemnarea activităţilor operative de investigaţie

(1) Procurorul sau organul de urmărire penală, organul operativ de investigaţii întocmeşte un proces - verbal pentru fiecare activitate operativă de investigaţie, în care sunt consemnate rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de identificare ale suportului care conţine rezultatul activităţilor operative de investigaţie, numele persoanelor la care se referă, dacă sunt cunoscute, sau alte date de identificare, precum şi, după caz ora la care a început activitatea de supraveghere şi ora la care s-a încheiat.

(2) La procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor operative de investigaţie. Suportul sau o copie certificată a acestuia se păstrează la procuror, ofiţer de urmărire penală, în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia.

(3) Convorbirile, comunicările sau conversaţiile purtate într-o altă limbă decât cea română sunt transcrise în limba română, prin intermediul unui interpret.

(4) După încetarea măsurii operative de investigaţie, procurorul informează judecătorul de instrucţie despre activităţile efectuate.
Articolul 1647. Dosarul şi controlul operativ

    (1) În scopul realizării sarcinilor prevăzute de prezentul cod, organele care exercită activitatea operativă de investigaţii utilizează sisteme informaţionale, precum la momentul la demersul ofiţerului de urmărire penală sau la indicaţia procurorului deschide dosar de evidenţă operativă.

    (2) Dosarele de evidenţă operativă se întocmesc în cazul în care sînt prezente temeiurile la art. 1645 în scopul colectării şi sistematizării informaţiei în legătură cu demersul înaintat şi indicaţia dată.

   (3) Întocmirea dosarului de evidenţă operativă nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor şi libertăţilor ocrotite de lege ale cetăţenilor.

   (4) Categoriile dosarelor de evidenţă operativă, modul de ţinere şi încetare a acestora sînt stabilite prin actele normative departamentale ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii.

(5) Toată informaţia acumulată pe parcursul efectuării controlului operativ se anexează la dosarul operativ deschis la momentul înregistrării controlului. În urma finalizării controlului operativ se întocmeşte un raport cu privire la rezultatele controlului care se transmite împreună cu toate materialele procurorului, din raza de activitate a organului operativ de investigaţie, spre examinare şi verificare.

(6) La examinarea raportului şi a dosarului operativ procurorul verifică dacă acţiunile operative au fost efectuate cu respectarea normelor legale şi emite o ordonanţă privind legalitatea lor, informînd în scris persoana supusă controlului despre efectuarea acestuia.

(7) După momentul informării persoana supusă măsurii operative de investigaţie are dreptul să facă cunoştinţă cu procesul verbal de efectuarea a măsurii operative de investigaţie şi ordonanţa procurorului cu privire la legalitatea/ilegalitatea acţiunilor în cauză.

(8) În cazul în care procurorul constată că prin acţiunile întreprinse organul operativ de investigaţie a încălcat drepturile şi libertăţile omului declară nule măsurile întreprinse şi sesizează organele competente. Ordonanţa procurorului se atacă la judecătorul de instrucţie.

(9) Dosarul operativ se păstrează de către organele operative de investigaţie timp de 5 ani, după care se supune nimicirii.


Articolul 1648 Infiltrarea operativă în organizaţiile criminale a

colaboratorilor titulari din subdiviziunile

operative şi a persoanelor care colaborează în mod

confidenţial cu organele care exercită activitate operativă

de investigaţii, utilizînd acte de identitate şi alte documente de acoperire

(1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile dacă:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea de către suspect a unei infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal, precum şi în cazul infracţiunilor grave, deosebit de grave, excepţional de grave;

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii;

c) probele sau localizarea şi identificarea suspectului ori inculpatului nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia urmărirea penală, ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare.

(2) Măsura se dispune de procuror, din oficiu sau la cererea organului de urmărire penală, prin ordonanţă care trebuie să cuprindă, în afara menţiunilor prevăzute la art. 1645:

a) indicarea măsurii concrete încuviinţate;

b) perioada pentru care s-a autorizat măsura;

c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire precum şi activităţile pe care le va desfăşura;

d) numele suspectului sau inculpatului, sau al persoanei supuse măsurii de operative de investigaţie, sau datele de identificare ale acestora, dacă sunt cunoscute.

(3) În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire să poată folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează judecătorul de instrucţie în vederea emiterii mandatului de efectuare a măsurii operative de investigaţii.

(4) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţie şi Securitate al Republicii Moldova, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei care desfăşoară, potrivit legii, activitatea operativă de investigaţie, anume desemnaţi în acest scop, pot fi folosiţi numai pe perioada determinată în încheierea judecătorului sau în autorizaţia procurorului.

(5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise potrivit alin.(1) - (3), pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, ultimul întocmind un proces-verbal.

(6) Investigatorului sub acoperire îi este interzis să provoace comiterea infracţiunilor.

(7) Organele judiciare pot folosi sau pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri ori obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispoziţie sau foloseşte înscrisurile ori obiectele nu constituie infracţiune.

(8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal. Pentru motive întemeiate, investigatorul poate fi audiat în aceleaşi condiţii ca şi martorii ameninţaţi.

(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt satisfăcute condiţiile prevăzute în alin.(1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi 6 luni.Yüklə 198,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə