Mecl I skararidir karar No : 2011/76 Karar Tarihi : 05. 05. 2011Yüklə 69,97 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü69,97 Kb.
#27212

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
3. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2011/76
Karar Tarihi : 05.05.2011KARARIN ÖZÜ :
Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama imar Planı.

TEKLİF :
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih, M.34.6.KAR.0.24.02.604.04-2011/PŞ:S-18 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İLGİ: a)17.06.2010 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/1245 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 04.06.2010 gün ve 2577 sayılı kararı.
b)10.01.2011 gün ve 2011/S-1 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne yazımız.
c) 13.01.2011 gün ve 2011/8 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün yazısı.
d)24.01.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02. 604.01.04.P.Ş:2011/V-6 sayılı Başkanlık Onayı.
e) 27.01.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02. 604.99 –2011/PŞ:S-7 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün yazımız. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yazımız.
f) 27.01.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02. 604.99 –2011/PŞ:S-7 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne yazımız.
g) 27.01.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02. 604.99 –2011/PŞ:S-7 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yazımız.
h) 27.01.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02. 604.99 –2011/PŞ:S-7 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’ne yazımız.
ı) 27.01.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02. 604.99 –2011/PŞ:S-7 sayılı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne yazımız.
i)03.02.2011 gün ve 50.40/06599 sayılı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yazısı.
j)09.02.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/274-23568 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı.
k)17.02.2011 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/269 sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı.
l)28.02.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/3922973-605-34906 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı.
m)02.03.2011 gün ve M.34.0.İBB.05.01.03.09.00.02/310.01.04.01-94854 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı.
n)24.02.2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.02.604.01.03-2011/PŞ:13 sayılı toplantıya davet yazısı.
o)11.02.2011 gün ve Yİ:1158 sayılı Dragos Doğayı Koruma Derneği’nin dilekçesi.
ö)17.03.2011 gün ve 2171 sayılı Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi,Anadolu 2.B.K.B Temsilciliği’nin dilekçesi.

1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptali yönündeki İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 20.04.2005 günlü E:2003/1191, K:2005/727 sayılı kararının onanmasına ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 25.05.2009 tarih E:2008/10707 K:2009/6078 sayılı kararında ‘‘sözü edilen planın davacı parselleri yönünden iptali gerekirken’’ ifadesi doğrultusunda iptal kararının sadece Tekel, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki parselleri kapsadığı anlaşıldığından söz konusu planın Tekel, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyeti dışında kalan alanlar için geçerli olduğu dağıtımlı 17.06.2010 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/1245 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ilgi a) yazısı ile bildirilmiştir.


1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarını etkileyen davaların pafta-ada-parsel bilgilerinin, dava süreçlerinin ne aşamada olduğunun; 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarını etkileyen davalar bölge halkının mağduriyetine neden olduğundan; Müdürlüğümüzce; iptal edilen 1/1000 ölçekli plan kararlarının, planın askı süresi içinde parsel maliklerinin yaptığı ve Müdürlüğümüzce uygun görülen itiraz konuları kapsamında revize edilmesi düşünüldüğünden; hukuksal anlamda uygulamaya esas görüş bildirilmesi ilgi b) yazımız ile Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden istenmiştir.
İlgi c) yazıda ’’1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı aleyhine verilen iptal kararları üzerine planın askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda revize edilmesi düşünüldüğünden hukuksal anlamda uygulamaya esas görüşümüz sorulmaktadır. Malum olduğu üzere üst ölçekli plan yürürlükte olduğu sürece uygulamaya yönelik revize planlar yapılabilir. Plan yapılırken iptal edilen veya davası devam eden parsellerinde bu uygulamaya dahil edilmesi halinde mevcut davaların konusuz kalacağı düşünüldüğünde yararlı olacaktır.’’ ifadesi ile Revize Plan çalışmasının hukuki yönden de uygun olduğu belirtildiğinden, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama İmar Planı yapılması hususuna ilişkin ilgi d) Başkanlık Onayı alınmıştır.
’’Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması Gösterimi, Uygulaması, Denetimi,Müelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’’in ’’Tanımlar’’ başlığı altında madde 4’te Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı :Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planının uygulanmasının mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların teknik ve bilimsel gerekçelerin dayalı araştırmalar sonucu hazırlanan raporlarla ortaya konulduğu durumlar ile üst ölçekli plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla Koruma Amaçlı İmar Planı yapım ilkelerine bağlı olarak,planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen planı ifade eder tanımından hareketle; yukarıda belirttiğimiz durum değerlendirmesi ve buna ilişkin alınan hukuksal görüş doğrultusunda,23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların da henüz neticelenmediği görüldüğünden: bu itirazlardan Müdürlüğümüzce uygun görülenleri içine alacak şekilde ve 1/1000 ölçekli plana esas kurum görüşlerinden ihtiyaç duyulan kurumlardan alınacak yeni görüşlerle planı Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı adı altında düzenlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır.
1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama İmar Planına esas görüş bildirilmesi ilgi e) ve f),g),h) ve ı) yazılarımız ile ilgili kurumlardan 11.02.2011 tarihine kadar istenmiştir. Ve ilgi i),j),k),l) ve m) yazılar ile ilgili kurumlar tarafından konuya ilişkin kurum görüşleri iletilmiş:
İlgi i)İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yazısı ile ’’ planlama bölgesinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı tesisleri ekli CD’de gönderilmiş ve bu planın onay tarihinden önce yapımı tamamlanmış mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı doğalgaz hatlarının yeni yapılacak olan Uygulama İmar Planlarında mevcut haliyle korunarak min.1.00 yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmesi’’talep edilmiştir.
İlgi j) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı ile ’’Müdürlükleri tarafından hazırlattırılan ve 19.01.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasına Ait Mikrobölgeleme Projesi’ nin plan altlığında kullanılması ve 1/1000 ölçekli teklif planların gönderilmesi durumunda nihai görüşün verileceği ’’ bildirilmiştir.
İlgi k) Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı ile ’’Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanırken 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,Gösterimi,Uygulaması,Denetimi, Mükelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’’ve ’’Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi’nde belirtilen hususlar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilgili ilke kararları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun alana ilişkin almış olduğu kararlarının göz önüne alınması gerektiği’’bildirilmiştir.
İlgi l) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı,Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki paftada ’’söz konusu planlama alanını etkileyen herhangi bir projenin bulunmadığı’’bildirilmiştir.
İlgi m) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile özetle alana ilişkin içmesuyu hatları, atıksu-yağmursuyu hatları,derelerle ilgili görüşler bildirilerek,plan sahasında bulunan mevcut ’’Dragos Su Deposu ve Terfi Merkezi’’alanının tamamının ’’İSKİ HİZMET ALANI’’olarak ayrılması,ayrıca mülkiyeti İdarelerine ait olan parsellerin planlarda ’’İSKİ HİZMET ALANI’’olarak ayrılması istenmiştir.
Ayrıca ilgi n) sayılı yazı ile ilgili kurumlar konuya ilişkin toplantıya davet edilmiş: 1/1000 ölçekli Kartal-Dragos Tepesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in plan hazırlama esasları konulu 6.Maddesinin f bendinde “plan hazırlama süreci içerisinde taslak planın görüşülerek Koruma Bölge Kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir” ifadesinden hareketle ilk toplantı 11.03.2011 tarihinde yapılmış ve katılımcıların önerileri ve talepleri bir tutanak altına alınmıştır.

İlk toplantıya ilişkin olarak ilgi o) ve ilgi ö) yazılar ile plana ilişkin görüşler yazılı olarak tarafımıza iletilmiştir.


İlgi o) Dragos Doğayı Koruma Derneği’nin dilekçesinde özetle yol genişlemelerinin yeniden gözden geçirilmesi, yeşil dokunun korunması, Mutlu sokağın korunması ve Belediye Hizmet alanının iptali,Ticari fonksiyonlarla ilgili olan A-6 plan notunun iptali konularında görüş bildirilmiştir.
İlgi ö) Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi,Anadolu 2.B.K.B Temsilciliği’nin dilekçesinde özetle sit alanı içinde alanı parçalara ayırarak farklı kurumlarca yapılan mevzi imar plan çalışmaları ile planlama ilkelerine uygun olarak bilimsel bir planlama çalışma yapılmasına engel olunduğu, Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması aşamasında ,kent bütünü ile ilişkilendirilmesi gerektiği, Dragos Tepesinde bulunan Özel Orman Alanına verilen düşük yoğunluklu yapılaşma izninin bu alanların korunabilmesi açısından sakıncalar doğurduğu ve tarihi ve doğal zenginliklerimizi barındıran Dragos Tepesi ve Çevresi Sit Alanına ;kent bütünü ile ilişkilendirilerek ,yeşil doku ve arkeolojik miras alanlarının hassasiyetle değerlendirildiği bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.
Müdürlüğümüzce 21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve raporu esas alınarak, alınmış ve görüşü değişebilecek kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.
Plan sınırı oluşturulurken ilçe sınırları, 26.05.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Sahil Dolgu Planı onama sınırları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2010 gün ve 1531 sayılı kararı ile İstanbul V Nolu K.T.V.K.B.K ‘nun 04.06.2010 gün ve 2578 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunarak 20.06.2010 gün ile Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanan Kartal Orhantepe 188 pafta,2222 ada,237 parselin ’’Eğitim Tesisleri Alanı’’ na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği dikkate alınmıştır."
21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında yer alan ilçe sınırları dışında gösterilen ancak Kartal ilçesi mahalli sınırları içinde bulunduğu Numarataj Şefliği’nden tespit edilen Nihat Erim İlköğretim Okuluna ilişkin 03.11.2010 gün ve B.08.4.MEM.4.34.00.33.715.1/120486 sayılı İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dağıtımlı yazısının gereğinin 1/5000 ölçekli plan kararları doğrultusunda öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılacağı görüldüğünden plan sınırı dışında tutulmuştur.
Ayrıca plan sınırı doğusunda yer alan 2222 ada,211 ve 238 parsellere ilişkin 16.12.2010 gün ve B.02.1.ÖİB.0.15.SK 009/9086 sayılı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazısı ekinde Nazım ve Uygulama İmar Plan taslağı tarafımıza iletilmiştir.30.12.2010 gün ve2010/616 sayılı yazımız ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan teklifin görüşümüz doğrultusunda değerlendirilmesi istenmiştir.
1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama İmar Planı hazırlanırken 24/02/2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.01.757.99-2011/H.Ş:V-26-Yİ:1486 sayı ile tarafımıza iletilen Harita Şefliği yazısı ekinde yer alan altlıklar, fiili durum ve şifai olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilen plan sınırı içerisinde yer alan parsellerdeki iskanlı-ruhsatlı binalar ve yukarıda belirtilen kurum görüşleri dikkate alınmıştır.
23.06.2005 onanlı plan öncesinde geçerli olan 25.02.1972 onanlı imar planlarına göre uygulama yapmış parseller dikkate alınarak ve ’’mevcut ağaçlar korunacaktır’’ plan notu ifadesinden hareketle imar istikametleri, bütünlüğü bozmayacak şekilde oluşturulmuştur.İtiraz konuları dışındaki alanlarda plan kararları aynen korunmuş,yol genişlemelerine yapılan itirazlar yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda itiraz sahiplerinin lehine olacak şekilde düzenlenmiştir.
İtiraza konu 23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda kısmen Meteoroloji Alanı olarak ayrılmış, kısmen de bölge halkının talebi ve fiiliyattaki yol doğrultusunda sahil yoluyla bağlantı sağlanacak şekilde yol olarak düzenlenmiştir.
16.06.2004 gün ve 7020 sayılı kurul kararında ’’ 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz ’’Su Depolama Tesisleri Alanı’’ olarak 01.04.2004 günle Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış, bu plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli planlara plan fonksiyonu ve plan notlarıyla aktarılmıştır.
23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan notları incelenmiş: 03.09.2007 gün ve B.09.İL.4.34.00.10 sayılı İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yazısı ile ’’İstanbul İlinin genelinde yapılacak yüksek binalara ruhsat verilmeden önce 15. Füze Üs Komutanlığı’ndan görüş alınması gerekirken, teknolojik gelişmelere bağlı olarak uygulamanın sadece 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında tesis edilen Askeri Güvenlik Bölgelerinde sürdürüleceği’’belirtildiğinden ; plan kapsamında bulunan bölgede radar görüşünü etkileyecek yapılaşmanın oluşmaması için bölgede inşaat ruhsatı verilmeden önce 1.Hava Kuvvet Komutanlığı(Eskişehir) ve 15.Füze Üs Komutanlığı’dan (Alemdağ/İstanbul) görüş alınacaktır şeklindeki plan notu iptal edilmiştir.

21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının Genel Hükümlerinde plan alanı kapsamında ticaret ve konut + ticaret fonksiyonu yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığından ’’Meri planlarda konut bölgelerinde zemin katlar talep doğrultusunda konut veya ticaret olabilir’’şeklindeki plan notu iptal edilmiş ve konut+ticaret ifadesinin bulunduğu plan notlarında ticaret ifadesi iptal edilerek düzenlemeye gidilmiştir.


İlgi j) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı doğrultusunda ’’Uygulama sırasında 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme projesi sonuç ürünü olan 1/2000 ölçekli imar planlarına esas Yerleşime Uygunluk harita ve raporu esas alınacaktır.’’ ve ’’Tüm plan alanında yapılacak yapılar için alınacak önlemlerin türü,şekli ve taşıma değerleri uygulama aşamasında zemin etüdü raporlarına göre belirlenecektir.’’ şeklinde plan notları oluşturulmuştur.
İlgi i) İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yazısı ile ’’ planlama sınırları bölgesinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı tesisleri ekli CD’de gönderilmiş ve bu planın onay tarihinden önce yapımı tamamlanmış mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı doğalgaz hatlarının yeni yapılacak olan Uygulama İmar Planlarında mevcut haliyle korunarak min.1.00 yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmesi’’talep edilmiş,ancak söz konusu doğalgaz hatlarının mevcut ve plan yollarından geçtiği görüldüğünden plan notlarına aktarılmamıştır.
30.12.2005 gün ve B.16.KTV.4.34.00.02/720/1584 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan 21.12.2005 gün ve 631 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda ’’Plan alanı içerisindeki korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları parselleri ile bunların komşu parselleri dışındaki uygulamalarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınmasına gerek yoktur.Ayrıca I.Derece Doğal Sit ve bunların komşuluğunda yer alan III.Derece Doğal Sit parsellerindeki uygulamalarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınacaktır.’’ plan notu ile ’’Şehir parkı alanında yeralan ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.11.1999 tarih ve 5385 sayılı kararı ile korunması gerekli Kültür Varlıkları olarak tescil edilen 188 pafta,2222 ada,162 ve 182 parselde (Y:207parsel ) yer alan Bizans dönemi hamam kalıntısına komşu parsellerde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulamalar konusunda KTVKK’nun görüşünün alınması zorunludur.Hamam kalıntısı yakın çevresinde başlanmış bilimsel nitelikli arkeolojik kazı ve araştırma sonuçlarına bağlı olarak,bu alanın arkeolojik niteliği değişebilecektir.’’ plan notu bu şekliyle düzenlenmiştir. Ayrıca plan notlarına: "Emsal değerleri net parsel üzerinden yapılacaktır.’’ ’’Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde akaryakıt istasyonları, depoları ve sanayi tesisleri kurulamaz.’’
’’Mevcut trafolar korunacaktır. Trafo ihtiyacı duyulan yerlerde park,yeşil ve donatı alanlarında ilgili kurumun görüşü alınarak trafo yeri ayrılabilecektir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projesine göre yapılacaktır.’’ şeklinde ilave notlar eklenmiştir.
11.03.2011 tarihinde yapılan toplantı tutanağına esas taleplerden; İlgi ö) Mimarlar Odası,İstanbul Büyükkent Şubesi,Anadolu 2.B.K.B Temsilciliği’nin ve katılımcıların taleplerinin bir bölümü , 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğundan 1/1000 ölçekli planda değerlendirilememiştir.
Kartal –Dragos 103 pafta,1881 ada,143 parsele ilişkin 11.03.2011 gün ve 1984 sayılı dilekçe ile ’’park alanına dahil edilen ,yol olarak terk ettikleri alanın Şehir parkından çıkarılarak parsellerine ilave edilmesi’’ istenmiş ,ancak itirazlar sonucu Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede söz konusu alanın 25.02.1972 onanlı plan koşullarına göre yola terk olduğu görüldüğünden planlarda yol olarak korunmuştur.
17.06.2010 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/1245 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 04.06.2010 gün ve 2577 sayılı kararı ile 21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının’’Tekel, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyeti dışında kalan alanlar için geçerli olduğu’’ bildirildiğinden ve bu tarihten itibaren Müdürlüğümüze 1/5000 plan iptaline ilişkin bilgi ulaşmadığından konunun yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve 2863-5226 -3194-5216 sayılı yasanın 7b maddesine ve 25887 sayılı Yönetmelik, Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi ve ilgili yasa-yönetmelik hükümlerince karar alınmak üzere Meclis’e havalesini arz ederim. (Teknik Başkan Yardımcısı)

RAPOR :
İmar Komisyonu'nun 15.03.2011 tarih, 10 sayılı raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: ’’1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama imar Planı.
KONUNUN İNCELENMESİ: 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptali yönündeki İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 20.04.2005 günlü E:2003/1191, K:2005/727 sayılı kararının onanmasına ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 25.05.2009 tarih E:2008/10707 K:2009/6078 sayılı kararında ‘‘sözü edilen planın davacı parselleri yönünden iptali gerekirken’’ ifadesi doğrultusunda iptal kararının sadece Tekel, Tütün Mamüulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki parselleri kapsadığı anlaşıldığından söz konusu planın Tekel, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyeti dışında kalan alanlar için geçerli olduğu dağıtımlı 17.06.2010 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/1245 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ilgi a) yazısı ile bildirilmiştir.
1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarını etkileyen davaların pafta-ada-parsel bilgilerinin, dava süreçlerinin ne aşamada olduğunun; 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarını etkileyen davalar bölge halkının mağduriyetine neden olduğundan; Müdürlüğümüzce; iptal edilen 1/1000 ölçekli plan kararlarının, planın askı süresi içinde parsel maliklerinin yaptığı ve Müdürlüğümüzce uygun görülen itiraz konuları kapsamında revize edilmesi düşünüldüğünden; hukuksal anlamda uygulamaya esas görüş bildirilmesi ilgi b) yazımız ile Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden istenmiştir.
İlgi c) yazıda ’’1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı aleyhine verilen iptal kararları üzerine planın askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda revize edilmesi düşünüldüğünden hukuksal anlamda uygulamaya esas görüşümüz sorulmaktadır. Malum olduğu üzere üst ölçekli plan yürürlükte olduğu sürece uygulamaya yönelik revize planlar yapılabilir. Plan yapılırken iptal edilen veya davası devam eden parsellerinde bu uygulamaya dahil edilmesi halinde mevcut davaların konusuz kalacağı düşünüldüğünde yararlı olacaktır.’’ ifadesi ile Revize Plan çalışmasının hukuki yönden de uygun olduğu belirtildiğinden, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama İmar Planı yapılması hususuna ilişkin ilgi d) Başkanlık Onayı alınmıştır.
’’Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması Gösterimi, Uygulaması,Denetimi,Mükelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’’in ’’Tanımlar’’ başlığı altında madde 4’te Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı :Mevcut Koruma Amaçlı İmar Planının uygulanmasının mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların teknik ve bilimsel gerekçelerin dayalı araştırmalar sonucu hazırlanan raporlarla ortaya konulduğu durumlar ile üst ölçekli plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla Koruma Amaçlı İmar Planı yapım ilkelerine bağlı olarak,planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının yenilenmesi sonucu elde edilen planı ifade eder tanımından hareketle; yukarıda belirttiğimiz durum değerlendirmesi ve buna ilişkin alınan hukuksal görüş doğrultusunda,23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların da henüz neticelenmediği görüldüğünden: bu itirazlardan Müdürlüğümüzce uygun görülenleri içine alacak şekilde ve 1/1000 ölçekli plana esas kurum görüşlerinden ihtiyaç duyulan kurumlardan alınacak yeni görüşlerle planı Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı adı altında düzenlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır.
1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama İmar Planına esas görüş bildirilmesi ilgi e) ve f),g),h) ve ı) yazılarımız ile ilgili kurumlardan 11.02.2011 tarihine kadar istenmiştir. Ve ilgi i),j),k),l) ve m) yazılar ile ilgili kurumlar tarafından konuya ilişkin kurum görüşleri iletilmiş:
İlgi i)İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yazısı ile ’’ planlama bölgesinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı tesisleri ekli CD’de gönderilmiş ve bu planın onay tarihinden önce yapımı tamamlanmış mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı doğalgaz hatlarının yeni yapılacak olan Uygulama İmar Planlarında mevcut haliyle korunarak min.1.00 yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmesi’’talep edilmiştir.

İlgi j) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı ile ’’Müdürlükleri tarafından hazırlattırılan ve 19.01.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasına Ait Mikro bölgeleme Projesi’nin plan altlığında kullanılması ve 1/1000 ölçekli teklif planların gönderilmesi durumunda nihai görüşün verileceği ’’ bildirilmiştir.


İlgi k) Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı ile ’’Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanırken 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması,Gösterimi,Uygulaması,Denetimi, Mükelleflerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’’ve ’’Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi’nde belirtilen hususlar ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilgili ilke kararları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun alana ilişkin almış olduğu kararlarının göz önüne alınması gerektiği’’bildirilmiştir.
İlgi l) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı,Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki paftada ’’söz konusu planlama alanını etkileyen herhangi bir projenin bulunmadığı’’bildirilmiştir.
İlgi m) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile özetle alana ilişkin içmesuyu hatları,atıksu-yağmursuyu hatları,derelerle ilgili görüşler bildirilerek,plan sahasında bulunan mevcut ’’Dragos Su Deposu ve Terfi Merkezi’’alanının tamamının ’’İSKİ HİZMET ALANI’’olarak ayrılması,ayrıca mülkiyeti İdarelerine ait olan parsellerin planlarda ’’İSKİ HİZMET ALANI’’olarak ayrılması istenmiştir.
Ayrıca ilgi n) sayılı yazı ile ilgili kurumlar konuya ilişkin toplantıya davet edilmiş: 1/1000 ölçekli Kartal-Dragos Tepesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında 26.07.2005 tarih ve 25887 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in plan hazırlama esasları konulu 6.Maddesinin f bendinde “plan hazırlama süreci içerisinde taslak planın görüşülerek Koruma Bölge Kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir” ifadesinden hareketle ilk toplantı 11.03.2011 tarihinde yapılmış ve katılımcıların önerileri ve talepleri bir tutanak altına alınmıştır.
İlk toplantıya ilişkin olarak ilgi o) ve ilgi ö) yazılar ile plana ilişkin görüşler yazılı olarak tarafımıza iletilmiştir.
İlgi o) Dragos Doğayı Koruma Derneği’nin dilekçesinde özetle yol genişlemelerinin yeniden gözden geçirilmesi, yeşil dokunun korunması,Mutlu sokağın korunması ve Belediye Hizmet alanının iptali,Ticari fonksiyonlarla ilgili olan A-6 plan notunun iptali konularında görüş bildirilmiştir.
İlgi ö) Mimarlar Odası,İstanbul Büyükkent Şubesi,Anadolu 2.B.K.B Temsilciliği’nin dilekçesinde özetle sit alanı içinde alanı parçalara ayırarak farklı kurumlarca yapılan mevzi imar plan çalışmaları ile planlama ilkelerine uygun olarak bilimsel bir planlama çalışma yapılmasına engel olunduğu, Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması aşamasında ,kent bütünü ile ilişkilendirilmesi gerektiği, Dragos Tepesinde bulunan Özel Orman Alanına verilen düşük yoğunluklu yapılaşma izninin bu alanların korunabilmesi açısından sakıncalar doğurduğu ve tarihi ve doğal zenginliklerimizi barındıran Dragos Tepesi ve Çevresi Sit Alanına ;kent bütünü ile ilişkilendirilerek ,yeşil doku ve arkeolojik miras alanlarının hassasiyetle değerlendirildiği bir Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.
Müdürlüğümüzce 21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve raporu esas alınarak, alınmış ve görüşü değişebilecek kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda 1/1000 ölçekli Revize Uygulama İmar Planı hazırlanmıştır.
Plan sınırı oluşturulurken ilçe sınırları, 26.05.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Sahil Dolgu Planı onama sınırları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2010 gün ve 1531 sayılı kararı ile İstanbul V Nolu K.T.V.K.B.K ‘nun 04.06.2010 gün ve 2578 sayılı kararı doğrultusunda uygun bulunarak 20.06.2010 gün ile Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanan Kartal Orhantepe 188 pafta,2222 ada,237 parselin ’’Eğitim Tesisleri Alanı’’na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği dikkate alınmıştır."
21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında yer alan ilçe sınırları dışında gösterilen ancak Kartal ilçesi mahalli sınırları içinde bulunduğu Numarataj Şefliği’nden tespit edilen Nihat Erim İlköğretim Okuluna ilişkin 03.11.2010 gün ve B.08.4.MEM.4.34.00.33.715.1/120486 sayılı İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dağıtımlı yazısının gereğinin 1/5000 ölçekli plan kararları doğrultusunda öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılacağı görüldüğünden plan sınırı dışında tutulmuştur.
Ayrıca plan sınırı doğusunda yer alan 2222 ada,211 ve 238 parsellere ilişkin 16.12.2010 gün ve B.02.1.ÖİB.0.15.SK 009/9086 sayılı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yazısı ekinde Nazım ve Uygulama İmar Plan taslağı tarafımıza iletilmiştir.30.12.2010 gün ve2010/616 sayılı yazımız ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan teklifin görüşümüz doğrultusunda değerlendirilmesi istenmiştir.
1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama İmar Planı hazırlanırken 24/02/2011 gün ve M.34.6.KAR.0.24.01.757.99-2011/H.Ş:V-26-Yİ:1486 sayı ile tarafımıza iletilen Harita Şefliği yazısı ekinde yer alan altlıklar, fiili durum ve şifai olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilen plan sınırı içerisinde yer alan parsellerdeki iskanlı-ruhsatlı binalar ve yukarıda belirtilen kurum görüşleri dikkate alınmıştır.
23.06.2005 onanlı plan öncesinde geçerli olan 25.02.1972 onanlı imar planlarına göre uygulama yapmış parseller dikkate alınarak ve ’’mevcut ağaçlar korunacaktır’’ plan notu ifadesinden hareketle imar istikametleri, bütünlüğü bozmayacak şekilde oluşturulmuştur. İtiraz konuları dışındaki alanlarda plan kararları aynen korunmuş,yol genişlemelerine yapılan itirazlar yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda itiraz sahiplerinin lehine olacak şekilde düzenlenmiştir.

İtiraza konu 23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı doğrultusunda kısmen Meteoroloji Alanı olarak ayrılmış, kısmen de bölge halkının talebi ve fiiliyattaki yol doğrultusunda sahil yoluyla bağlantı sağlanacak şekilde yol olarak düzenlenmiştir.


16.06.2004 gün ve 7020 sayılı kurul kararında ’’ 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz ’’Su Depolama Tesisleri Alanı’’ olarak 01.04.2004 günle Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış, bu plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli planlara plan fonksiyonu ve plan notlarıyla aktarılmıştır.
23.06.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan notları incelenmiş: 03.09.2007 gün ve B.09.İL.4.34.00.10 sayılı İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yazısı ile ’’İstanbul İlinin genelinde yapılacak yüksek binalara ruhsat verilmeden önce 15. Füze Üs Komutanlığı’ndan görüş alınması gerekirken, teknolojik gelişmelere bağlı olarak uygulamanın sadece 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında tesis edilen Askeri Güvenlik Bölgelerinde sürdürüleceği’’belirtildiğinden ; plan kapsamında bulunan bölgede radar görüşünü etkileyecek yapılaşmanın oluşmaması için bölgede inşaat ruhsatı verilmeden önce 1.Hava Kuvvet Komutanlığı(Eskişehir) ve 15.Füze Üs Komutanlığı’dan (Alemdağ/İstanbul) görüş alınacaktır şeklindeki plan notu iptal edilmiştir.

21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının Genel Hükümlerinde plan alanı kapsamında ticaret ve konut + ticaret fonksiyonu yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığından ’’Meri planlarda konut bölgelerinde zemin katlar talep doğrultusunda konut veya ticaret olabilir’’şeklindeki plan notu iptal edilmiş ve konut+ticaret ifadesinin bulunduğu plan notlarında ticaret ifadesi iptal edilerek düzenlemeye gidilmiştir.


İlgi j) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı doğrultusunda ’’Uygulama sırasında 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme projesi sonuç ürünü olan 1/2000 ölçekli imar planlarına esas Yerleşime Uygunluk harita ve raporu esas alınacaktır.’’ ve ’’Tüm plan alanında yapılacak yapılar için alınacak önlemlerin türü,şekli ve taşıma değerleri uygulama aşamasında zemin etüdü raporlarına göre belirlenecektir.’’ şeklinde plan notları oluşturulmuştur.


İlgi i) İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yazısı ile ’’ planlama sınırları bölgesinde yer alan mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı tesisleri ekli CD’de gönderilmiş ve bu planın onay tarihinden önce yapımı tamamlanmış mevcut doğalgaz altyapı ve üstyapı doğalgaz hatlarının yeni yapılacak olan Uygulama İmar Planlarında mevcut haliyle korunarak min.1.00 yapı yaklaşma sınırı konularak plan notu eklenmesi’’talep edilmiş,ancak söz konusu doğalgaz hatlarının mevcut ve plan yollarından geçtiği görüldüğünden plan notlarına aktarılmamıştır.


30.12.2005 gün ve B.16.KTV.4.34.00.02/720/1584 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan 21.12.2005 gün ve 631 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda ’’Plan alanı içerisindeki korunması gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları parselleri ile bunların komşu parselleri dışındaki uygulamalarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınmasına gerek yoktur.Ayrıca I.Derece Doğal Sit ve bunların komşuluğunda yer alan III.Derece Doğal Sit parsellerindeki uygulamalarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınacaktır.’’ plan notu ile ’’Şehir parkı alanında yeralan ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.11.1999 tarih ve 5385 sayılı kararı ile korunması gerekli Kültür Varlıkları olarak tescil edilen 188 pafta,2222 ada,162 ve 182 parselde (Y:207parsel ) yer alan Bizans dönemi hamam kalıntısına komşu parsellerde yapılacak her türlü inşaai ve fiziki uygulamalar konusunda KTVKK’nun görüşünün alınması zorunludur.Hamam kalıntısı yakın çevresinde başlanmış bilimsel nitelikli arkeolojik kazı ve araştırma sonuçlarına bağlı olarak,bu alanın arkeolojik niteliği değişebilecektir.’’ plan notu bu şekliyle düzenlenmiştir. Ayrıca plan notlarına: "Emsal değerleri net parsel üzerinden yapılacaktır.’’ ’’Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde akaryakıt istasyonları, depoları ve sanayi tesisleri kurulamaz.’’
’’Mevcut trafolar korunacaktır. Trafo ihtiyacı duyulan yerlerde park,yeşil ve donatı alanlarında ilgili kurumun görüşü alınarak trafo yeri ayrılabilecektir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projesine göre yapılacaktır.’’ şeklinde ilave notlar eklenmiştir.
11.03.2011 tarihinde yapılan toplantı tutanağına esas taleplerden; İlgi ö) Mimarlar Odası,İstanbul Büyükkent Şubesi,Anadolu 2.B.K.B Temsilciliği’nin ve katılımcıların taleplerinin bir bölümü , 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarını değiştirici nitelikte olduğundan 1/1000 ölçekli planda değerlendirilememiştir.

Kartal –Dragos 103 pafta,1881 ada,143 parsele ilişkin 11.03.2011 gün ve 1984 sayılı dilekçe ile ’’park alanına dahil edilen ,yol olarak terk ettikleri alanın Şehir parkından çıkarılarak parsellerine ilave edilmesi’’ istenmiş ,ancak itirazlar sonucu Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede söz konusu alanın 25.02.1972 onanlı plan koşullarına göre yola terk olduğu görüldüğünden planlarda yol olarak korunmuştur.


17.06.2010 gün ve B.16.0.KVM.4.34.00.13/1245 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 04.06.2010 gün ve 2577 sayılı kararı ile 21.01.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının’’Tekel, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. mülkiyeti dışında kalan alanlar için geçerli olduğu’’ bildirildiğinden ve bu tarihten itibaren Müdürlüğümüze 1/5000 plan iptaline ilişkin bilgi ulaşmadığından konunun yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve 2863-5226 -3194-5216 sayılı yasanın 7b maddesine ve 25887 sayılı Yönetmelik, Koruma Amaçlı İmar Planı Teknik Şartnamesi ve ilgili yasa-yönetmelik hükümlerince karar alınmak üzere Meclis’e havale edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 1/1000 ölçekli Kartal, Maltepe Dragos tepesi ve yakın çevresi koruma amaçlı revize uygulama imar planı, paftaları incelenmiş olup müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmüştür. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. (İmar Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)Belediye Meclis Üyesi İbrahim DOĞAN: İmar Komisyonundan gelen 10 nolu raporun müdürlüğüne iadesini talep ediyorum

SONUÇ :
Kartal-Maltepe Dragos Tepesi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Revize Uygulama imar Planı ile ilgili teklifin Belediye Meclis Üyesi İbrahim DOĞAN'ın önerisi doğrultusunda MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2011/MAYIS AYI TOPLANTISININ 05.05.2011 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


TURAN MENĞCUR
BELEDİYE MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ

GÜRBÜZ ÇİFTCİ
MECLİS KATİBİ

NİZAMETTİN ALTINTAŞ
MECLİS KATİBİ


GÖRÜLDÜ

...../05/2011

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye BaşkanıYüklə 69,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə