Meclis karari birimi : mali Hİzmetler müDÜRLÜĞÜ KonusuYüklə 469,68 Kb.
səhifə1/8
tarix31.12.2018
ölçüsü469,68 Kb.
#88510
  1   2   3   4   5   6   7   8

T.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MECLİS KARARI

Birimi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Konusu : İŞ MAKİNASI VE BETON PARKE

MAKİNASI ALIMI VE KREDİ KULLANILMASI HK.Evrak No : 20 Karar Tarihi : 04.02.2015

Evrak Tarihi : 30.01.2015 Karar No : 12

TEKLİF

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 20 sayılı “İş makinası ve beton parke taşı makinası alımı ve İller Bankasından kredi kullanılması” konulu yazısının görüşülmesi.KARAR

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 20 sayılı “İş makinası ve beton parke taşı makinası alımı ve İller Bankasından kredi kullanılması” konulu yazısı incelenmiş olup, Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç bulunan bir adet iş makinesinin ve bir adet beton parke, bordür ve briket makinasının satın alınmasına, makinaların satın alınmasına esas 450.000,00(Dörtyüzellibintürklirası).-TL'lik (faiz hariç) kaynak için İller Bankasından kredi kullanılmasına ve İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankasına ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası’na rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasının kabulüne Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Tuğrul OZAN Nizamettin KIZILYAR Durmuş AYDOĞDU

Meclis Başkanı Katip Üye Katip ÜyeT.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MECLİS KARARI

Birimi : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Konusu : BORÇLANMA İZNİ ALINMASI HK.

Evrak No : 20 Karar Tarihi : 04.02.2015

Evrak Tarihi : 30.01.2015 Karar No : 13

TEKLİF

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih ve 20 sayılı “İş makinası ve beton parke taşı makinası alımı için İller Bankasından kullanılacak krediyle ilgili İçişleri Bakanlığından iç borçlanma izninin alınması” konulu yazısının görüşülmesi.KARAR

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç bulunan bir adet iş makinesinin ve bir adet beton parke, bordür ve briket makinasının satın alınması için İller Bankasından kullanılacak kredi miktarının Belediyemizin en son kesinleşen 2014 yılı bütçe gelirinin yüzde onunu aşması halinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendine istinaden İçişleri Bakanlığından iç borçlanma izninin alınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Tuğrul OZAN Nizamettin KIZILYAR Durmuş AYDOĞDU

Meclis Başkanı Katip Üye Katip ÜyeT.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MECLİS KARARI

Birimi : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konusu : GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİKLERİ HK.

Evrak No : 32 Karar Tarihi : 04.02.2015

Evrak Tarihi : 30.01.2015 Karar No : 14

TEKLİF

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.01.2014 tarih ve 32 sayılı yazısı ekinde bulunan “Belediye birimlerinin yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlanan Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Amirliği görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi.KARAR

Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih ve 32 sayılı yazıları ekindeki Belediyemiz birimlerinin yetki, görev ve sorumluluk alanları ile çalışma prensiplerinin kurallara bağlanması amacı ile hazırlanmış olan görev ve çalışma Yönetmeliklerinden; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğine ait yönetmelikler Meclisimizce incelenmiş olup, yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğine ait aşağıda sıralı yönetmeliklerin yazıldıkları şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin (m) fıkrası gereğince kabulüne Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verildi.


T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

MADDE 1-AMAÇ: Bu yönetmelik Karpuzlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Genel Evrak İşlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
MADDE 2-KAPSAM: Bu yönetmelik Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yapısını, işleyiş ve görevlerini kapsar.
MADDE 3-DAYANAK: Yazı İşleri Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak kurulmuş ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
MADDE 4-TANIMLAR

Bu yönetmelikte geçen,

Belediye: Karpuzlu Belediyesini,

Başkanlık: Karpuzlu Belediye Başkanlığını,

Meclis: Karpuzlu Belediye Meclisini,

Encümen: Karpuzlu Belediye Encümenini,

Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü,

Personel: Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri,MADDE 5- TEŞKİLAT VE ORGANLAR:

Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 Müdür,1 alt birim şefliği 2 memur ve 4 işçi personelden oluşmaktadır.


MADDE 6- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a)Belediye Meclisi ile ilgili görevleri,

b)Belediye encümeni ile ilgili görevleri,

c)Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri,

d)Yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri.
a)Belediye Meclisi ile ilgili görevleri:

-Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve diğer mevzuata uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak,

-Meclis toplantı gündeminin,5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden iletilmesini sağlamak,

-Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, meclis kararlarını yazmak,

-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,

-Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararlar ( bütçe ve imar ile ilgili olanlar) Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya göndermek, onaydan gelen meclis kararlarını Kaymakamlığa teslim ettikten sonra bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek,

-Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve Meclis Başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak,

-Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek.


b)Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:

-Belediyemiz birimlerininin Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konularını gündem maddesi olarak encümene sunmak,

-5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, imzalattırılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

-Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak,

-Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için Puantaj düzenlemek, gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
c)Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri:

-Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere süreli yazılarda süreler gözetilerek zimmet karşılığı teslim etmek.

-Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.

-Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek.

-Belediyeden diğer kurumlara giden evrakları zimmetle teslim etmek.
d)Diğer Görevleri:

-Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak,

-Tüm encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.

MADDE 7- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
a)Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)Görev bölümü yapmak, izin, hastalık vb. durumlarda yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

c)Başkanlıktan gerek meclise, gerekse encümene gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar doğrultusunda işlem görmesini sağlamak,

d)Meclis toplantı gündeminin belediye başkanı tarafından belirlenmesini ve meclis üyelerine sürelere riayet edilerek zamanında dağıtımının yapılmasını sağlamak,

e)Başkanlıktan encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

f)Meclise veya encümene gönderilecek dosyaları incelemek, usul ve esas yönünden görülen noksanlıkların ilgili müdürlükçe giderilmesini sağlamak,


MADDE 8- MECLİS VE ENCÜMEN KARARLARI BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
a)Meclis ve Encümene ilişkin yazıları hazırlar, meclis ve Encümen evrakını karar defterine kaydeder ve sonuçlarını sütunlarına işler.

b)Meclis ve Encümene ilişkin gündemde bulunan dosyaları düzenler,gündemi hazırlar. Bu dosyaları gündem sırasına göre numaralar ve karton içerisine sırayla yerleştirir, müdüre sunar.

c)Meclisten İhtisas Komisyonlarına gönderilen dosya ve yazıları ilgilisine teslim eder. d)Meclis ve Encümene ait yazı ve kararları düzenler, yazar, imza işlerini tamamlattırır. İzlenmesinden sorumludur.

e)Meclis ve Encümen Üyelerinin, huzur haklarının puantajını hazırlar ve zamanında ödenmesi için ilgili birime gönderir.

f)Meclis ve Encümen Karar Defterini düzenli bir şekilde tutar. Defterdeki imzaların tam olmasına özen gösterir.

g)Meclis ve Encümen kararlarının imzası tamamlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlar.

j)Meclis veya Encümene ait karar ve tutanak asıllarını dosyalarına yerleştirerek saklanmasına kaybolmamasına özen gösterir.

k) Encümence incelenmek üzere yetkili heyete verilen dosyayı heyete imza karşılığında teslim eder, dosyanın izlenmesinden sorumludur.


MADDE 9- GENEL EVRAK KAYIT BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
a)Belediye başkanlığına gelen her çeşit yazı ilgili personel tarafından alınarak havale edileceği birime gönderilmek üzere müdüre kontrol ettirildikten sonra ilgili başkan yardımcısına yada başkana havale ettirilir.

b)Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

c)Konusu itibariyle önemli ve ivedi yazıların müdürlüklere gönderilmesini sağlar.

d)Gizlilik dereceli yazıların sadece müdür tarafından açıldıktan sonra gizliliğe riayet edilerek ilgili başkan yardımcısı yada başkan tarafından havalesinin yapılmasını sağlar. e)Giden evrakları zimmet defterine kayıt ettirerek ulaşacağı kurum ve kuruluşlara titizlikle teslim edilmesini sağlar.

f)Posta ile gönderilecek olan evrakların işlemlerini yaparak, derhal PTT’ye gönderilmesini sağlar.

g)Belediyeye gelen ve giden tüm evrakların kayıt işlemlerinin noksansız yapılmasını takip eder.

h)Kaybolan evraklardan yazışmalar ve satın alma birimindeki tüm personel sorumludur. Görev ve çalışmaların yürütülmesinde ve her türlü evrakın kaybından Müdürlüğe karşı bölümdeki tüm personel sorumludur
MADDE 10- A- ŞEFİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
-Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle yüklendiği için bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır. Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerinin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.Şefin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar da vardır.

1-Planlama

2- Programlama:

a)Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

b)Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki müdüre onaylatmaktır.

c)Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde kalmayı gözetlemek.3-Düzenleme:

a)İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

b)İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.

c)İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.4-Koordinasyon:

a)İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.

b)Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak. 5-Uygulamalı yönetim:

a)Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

b)Asıl görevli; ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.
6-İzleme, denetleme, değerlendirme:

a)Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

b)Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.7-Bilgi verme:

Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.8-Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükâfatlandırma ve cevaplandırma İşlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak,


B-Yukarıdaki görevleri yerine getirirken şef aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.
1-İnisiyatif:

Şef, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı, görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Şef görevin yapılışının her aşamasında Yasaların, Çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.2-Seçme ve Karar verme:

Şef, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.3-Kolaylaştırma:

Şef, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.4-Değiştirme:

Şef, program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.5-Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma:

Şef, personel, araç gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli,ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.6-Geliştirme :

Şef, kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.7-Devamlılık :

Şef,bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.8-Liderlik :

Şef, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.9-Moral :

Şef, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir. 10-Ortam :

Şef, görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.
MADDE10- YETKİ VE SORUMLULUK:

Memurlar müdürün ve şefin kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız zamanında yapmakla sorumludur.


MADDE 11-GÖREVİN PLANLANMASI:

Müdürlük içi çalışmalar, müdür tarafından düzenlenen plan çerçevesinde yürütülür.


MADDE 12-GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ:

Müdürlük personeli verilen görevi yasa ve yönetmeliklere göre gerekli özeni gösterip, süratle yapmak zorundadır.


MADDE 13-ORTAK HÜKÜMLER:

Yazı İşleri Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel:

a)Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b)Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden kişi ayrımı yapmaksızın Anayasal hükümler dikkate alınarak her vatandaşa eşit davranır.

c)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. d)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.


MADDE 14-YÜRÜRLÜK:

Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


MADDE 15-YÜRÜTME:

Bu Yönetmelik hükümlerini Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.,T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar Ve Temel İlkeler
Amaç

Madde 1-  Bu Yönetmeliğin amacı Karpuzlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 3 –Bu Yönetmelik’te geçen;

Bakanlık : İçişleri Bakanlığı,

Belediye : Karpuzlu Belediye Başkanlığı’nı,

Üst Yönetici : Karpuzlu Belediye Başkanlığı’nı,

Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü,

Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve Muhasebe Biriminin Yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,

Harcama Birimi: Belediye Bütçesinden ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

Harcama Yetkilisi: Belediye bütçesinden ödenek tahsis edilmiş, Belediye Başkanınca atanmış her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

Bütçe : Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge,

Vezne : muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,

 
Temel İlkelerMadde 4 –

a-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu

b-Adaletli hizmet anlayışı

c-Vatandaşa nezaket ve saygıyı üstün tutma

d-Teknolojiyi takip edip hizmette sınır tanımama

 

İKİNCİ BÖLÜMMali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması
Madde 5- Mali Hizmetler Müdürlüğü; 1 Müdür, 1 Şef ve Çeşitli Unvanlardaki Memur Personelden oluşmaktadır

 aMali Hizmetler Müdürü: Belediye Başkanına ve Başkan yardımcısına karşı sorumludur. Mevzuata uygun olarak görevini yerine getirir. Aynı zamanda Muhasebe Yetkilisi görevini yürütür. İlgili yasaların, Müdürlüğüne tanıdığı yetkilerin kullanılmasını ve uygulamasını teklif ve icraat eder.b- Şef: Müdüre ve Birim amirine karşı sorumludur. Şeflik görevinin yürütülmesi ve memurların görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesinden, düzen ve tertipli çalışmasından sorumludur. Memurlar tarafından yapılan işlerin kontrolünü yaparak eksiksiz, zamanında yapılmasını sağlamakla görevlidir.

cUzman: Müdüre karşı sorumludur. Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri ve amirleri tarafından kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programa uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

d- Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe Yetkilisi adına ve hesabına para ve para ile ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan  Muhasebe Yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlileri ve yetkili memurlarıdır.

e- Büro Sorumlusu ve Çeşitli Unvanda Memur Personel: Müdüre ve Şefe karşı sorumludur. Üstlerinin yaptığı görev dağılımıyla kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Sorumlulukları
Madde 6- Görevleri:

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Birim Yöneticisi Mali Hizmetler Müdürüdür ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:          a- Müdürlüğü yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

b- Müdürlüğün görev dağılımını yaparak, hizmetlerin etkili, hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar

c- Müdürlüğün yazışmalarını yürütür, idarenin nezdindeki diğer mali iş ve işlemlerini izler ve sonuçlanmasını sağlar.

d- İdarenin mali yönetim ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çalışması için gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantı yapar.

e- İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlar.

f- Stratejik plan, performans programı, bütçe, mali tablolar, kesin hesap, faaliyet raporu ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.


Yüklə 469,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə