Medya, KÜLTÜr ve kent çalişmalari anabiLİm dali medya, KÜLTÜr ve kent çalişmalari doktora programi ders iÇERİkleriYüklə 143,28 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü143,28 Kb.

MEDYA, KÜLTÜR VE KENT ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI
MEDYA, KÜLTÜR VE KENT ÇALIŞMALARI
DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


GÜZ YARIYILI


Güz

MKK 601

MEDYA, KÜLTÜR VE KENT OKUMALARI

3 0 3 (ZORUNLU)

Doç. Dr. S. Ulaş BAYRAKTAR

Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU

Yrd. Doç. Dr. Hakan ERKILIÇ

Kültürel kuramlar; Modernitenin eleştirisi; Post-modernite tartışmaları; Küreselleşme yerelleşme; Kamusal mekân/özel mekân; mekân, birey toplum etkileşimi, geleneksel medya; yeni medya; Yeni medya ve mekân okumaları, kendileme, aidiyet, temsil kavramları; Popüler kültür okumaları; Yeni medyanın yeni mekân inşası
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 603

KENT VE ÇEVRE ESTETİĞİ

3 0 3

(SEÇMELİ)

Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL

Estetik felsefesi alanı içerisinde ortaya çıkan çevre estetiği ve çevre etiği ile kentsel tasarım kuramlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi; fenomenolojik (görüngübilimsel) çevre algısı kuramları ile çevre psikolojisinin algı kuramlarına dayalı kentsel tasarım yaklaşımlarının incelenmesi, insan yapısı kentsel çevrenin, çevre estetiği boyutuyla çözümlemesi, kent imgesi, okunaklılık ve imgelenebilirlik, görsel algı, sinestetik algı.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 605

KAMUSAL ALAN KURAMLARI VE KAMUSAL MEKÂN

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL

Hannah Arendt ve Jürgen Habermas’ın kamusal alan ve kamusallık kavramları çevresinde kamusal mekân kavramı, kentsel kamusal mekânların oluşum ve dönüşüm süreçlerinin çözümlemesi, toplumsal ya da kolektif bellek ile kamusal mekân ilişkisi ve kamusal sanat kavramı, kentsellik, toplumsal/kolektif bellek ve mekân.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 607

TOPLUMSAL VARLIĞIN ONTOLOJİSİ I

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Atilla GÜNEY

İki dönem olarak tasarlanan bu ders kapsamında, son yıllarda genel olarak toplum bilimlerinde, özel olarak “kültürel çalışmalar”da hâkim paradigmalar haline gelmiş olan postmodern/postyapısalcı toplum ontolojisi ve epistemolojik kavranışın tarihsel/kuramsal arka planı üzerinde durulacak. Toplumsal Varlık, Ontoloji, Spinoza, Hegel, Ethica, Tractatus Politicus, Tinin Görüngübilimi, Mantık, postmodernizm, postyapısalcılık, epistemoloji, metodoloji, yapı/özne ilişkisi, faillik, postyapısalcı siyaset.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 609

KENTSEL KAMUSAL ALANLARIN DÖNÜŞÜMÜ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. S. Ulaş BAYRAKTAR

Yurttaşların özel hayatlarının ve devlet bürokrasisinin dışında bir araya gelebildikleri toplumsal ortamlar bağlamında kamusal alan, kamusal alan kavramından hareket ederek demokrasi tartışmaları, bu tartışmaların iletişim kanalları ve kentsel alanlara yansımalarının incelenmesi, bu mecralardaki dönüşüm süreçlerinin analizi.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 611

MEKÂN ÇALIŞMALARINDA GÖRSEL ARAŞTIRMA METOTLARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd.Doç.Dr.Evrim Demir MİSHCHENKO

Mekan, insan ve toplum kavramları; mekansal araştırma ve değerlendirme metotları; niteliksel ve niceliksel görsel metotlar; mekansal haritalama, görsel notasyonlar, “imageability”, bilişsel haritalar; çizim, resim, fotoğraf, video, film üzerinden mekan okumaları vb. veri toplama, analiz ve sunumları.incelenmesi, bu mecralardaki dönüşüm süreçlerinin analizi.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 613

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ, MEDYA VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ I

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Çetin VEYSAL

Kültür Endüstrisi ve Medya’nın ortaya çıkış (gereksinim) kökenleri; Kültür Endüstrisi ve Medya’nın toplumsal sınıflar için taşıdığı, anlam, değer ve önem; İktidarın nitelikleri, kökleri, amaçları ve ne türden ilgilerden doğduğu; İktidarın neliği ile Kültür Endüstrisi ve Medyanın İktidar ile hangi noktalarda temas halinde olduğu, bu temasın ne tür gereksinimi karşıladığı konularının tartışılması; Kültür Endüstrisi, Medya ve İktidar ilişkilerinin incelemesi, Frankfurt Okulu üyeleri Adorno, Horkheimer ve Marcuse’nin konulaştırmaları ve değerlendirilmeleri.Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 615

SİNEMADA TARİHİN İNŞAASI VE BELLEK

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Senem DURUEL ERKILIÇ

Görüntü üretimi; tarih, bellek, toplumsal bellek kavramları; fotoğraf/video/sinemanın tarihsel metin olarak okunması; kolektif belleğin oluşumunda görüntünün yeri; tarih ve gerçeklik sorunsalı; görüntü aracılığıyla tarihsel gerçekliğin kurgulanması; sinemada tarihin inşası; sinema-tarih ilişkisine kuramsal yaklaşımlar; sözlü tarih çalışmaları ve belgesel; nostalji, kayıp zaman, mit, bellek kavramları çerçevesinde kurmaca ve belgeselde tarih; dijital devrimin görüntü üretim, okuma ve hatırlama süreçlerine etkisi.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 617

MEDYA, TEMSİL VE İDEOLOJİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Hakan ERKILIÇ

Görüntü üretme bilinci ve felsefesi; temsil kavramı; ideoloji kavramı; egemen ideoloji kavramı, yanlış bilinçten söyleme ideoloji; anlamın üretim ve mücadele alanı olarak ideoloji; siyasal ve ideolojik bağlam; farklı iktidar biçimleriyle görsel algılamaların kesişmesi; toplumsal kuramın ışığı altında toplumsal, siyasal olguların görsellikle ilişkisi; fotoğraf, sinemanın görsel kültüre etkisi; medya-ideoloji ilişkisinin kuramsal temelleri.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 619

MODERNİTE VE TİPOGRAFİ KÜLTÜRÜ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Ünsal ÇIĞ


Matbaa, tipografi, tipografik insan, rasyonalizm, aydınlanma, modernite, basın, bürokrasi, yüksek ve alçak kültür; bilgi tekelinin kırılması ve yazılı materyaller üzerinden dünya kavrayışı, Neil Postman’ın tipografik kültür ve gösteri çağı tanımlaması üzerinden aydınlanma insanı ile elektronik iletişim çağında bireyin dönüşümü tartışmaları, analitik ve rasyonel bireyden irrasyonel ve duygulanım peşindeki bireye uzanan kültürel değişim değerlendirmeleri, çeşitli medya formlarının ürettiği zaman ve mekan algısı, tipografik insan ve politik birey.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 621

MEDYA, POPÜLER KÜLTÜR VE GÜNDELİK HAYAT

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU

Popüler kültür, Kitle kültürü, Güncel medya ve kültür kuramları, Frankfurt Okulu’nda kitle kültürü eleştirisi, Popüler kültür medya ilişkisi, Gündelik hayat çalışmaları, Modern toplumda yaşam tarzları, Gündelik hayat ve toplum, Modern yaşam ile kentleşme, çalışma ve boş zaman ilişkisi, Gündelik hayat popülizminin eleştirisi, Kültürel ve ekonomik bir fenomen olarak tüketim, Tüketim sembolleri, Yeme içme kültürü, Televizyon kültürü, Müzik kültürü, Futbol kültürü, Medya ve tüketim bağı, Popüler kültüre direniş, Medya metinlerinin anlamlarını çoğullaştırmak için izleyicinin mücadele süreci.Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 623

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE YARATICI KENTLER

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Burak BEYHAN

Yaratıcılık, Yaratıcı sınıf, Yetenek coğrafyası, Kültür endüstrileri, Yaratıcı kümeler, Yaratıcı endüstriler, Yaratıcı bölgeler, Kültür ekonomisi, Kültür politikalarının ekonomik yönü, Yerel kalkınmada kültür politikaları, Kentsel ekonomide kültür endüstrisi, Kentsel dönüşümde Kültür endüstrisi, Gösterim sanatlarının mekânsal yer seçim modelleri, Kültür endüstrisinin çarpan etkileri, Yaratıcı endüstriler coğrafyası.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 625

SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA KENT OKUMALARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Candan ÜLKÜ

Kent, kentte yaşayanlar (cinsiyet, kimlik, meslek grupları), yaşanan mekânlar (evler, çalışılan mekanlar, dinsel mekanlar), mezarlıklar – mezar taşları vb.; güzellik anlayışının, edebi, görsel ve mimari çeşitli sanat eserlerinde (şiir, minyatür vb.) oynadığı rolün ne olduğunu anlamaya çalışmak, bu dersin amacıdır. 
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 627

MEDYA VE KAMUSAL ALAN

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Esengül AYYILDIZ

Özel alan, kamusal alan, kamusal mekân, kamu erki, kamuoyu, Aydınlanma, medyatik kamusal alan; Habermas’ın kamusal alan teorisi üzerine tartışmalar, Kant’ın Kamusal akıl düşüncesinin aydınlanma ile ilişkisi, Arendt’in Yunan polisinden temellenen kamusallık anlayışının modern demokrasi ile ilişkisi, Sennett’in performatif kamusal alan teorisinin neoliberal kent anlayışı açısından değerlendirilmesi,  modern anayasa ve kamuoyu ilişkisi üzerinden medyatik kamusal alanların tartışılması.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 629

KÜRESEL İLE YEREL ARASINDA KENTSEL SİYASETİN DÖNÜŞÜMÜ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. S. Ulaş BAYRAKTAR

Kentsel siyaset, yerel demokrasi, küreselleşme, yerelleşme, metropolleşme, yerel yönetimler, yerel özerklik, kentsel siyasal aktörler, yarışan kentler, kentsel dönüşüm, kentsel rant, kent hakkı, hemşehri hukuku, yerel kimlikler, yerel medya, merkez-çevre ilişkileri, kentsel gerilim, kentsel hareketler, ulusötesi şirketler.Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 633

ÜTOPYA METİNLERİNDE TOPLUMSAL YAPI VE MEKÂN

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Bediz YILMAZ-BAYRAKTAR

More ve Campanella gibi ütopya fikrinin kurucu metinlerinde, Sanayi Döneminin modernist ve iyimser ütopyalarında, 20. yüzyılın karanlık distopyalarında ve genel olarak ütopya metinlerinde mekâna ilişkin tasavvur ile toplumsal yapıya ilişkin tasavvurun incelenmesi; ütopya/distopya metinleri ve araştırmaların analiz edilmesi, “daha iyi bir yer” hayaline adanmış metinlerde o döneme özgü toplumsal yapının nasıl ele alındığının ve eleştirildiğinin incelenmesi; yeni bir mekânsal düzenlemenin önemli bir unsur olduğu yeni toplumsal yapıya ilişkin ne tür öneriler geliştirildiğinin tartışılması; zamanın ruhuna ve gündelik gerçekliğe esir düşmeksizin hayal kurabilme ve umut edebilme becerisinin nasıl yeşertilebileceğinin irdelenmesi.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 635

MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. Metin ALTIOK

Ekonomi politiğin temel kavramları, Toplumsal yapı kaynakları, Kitle iletişim araçları ve sahiplik yapısı, Medya, siyasal iktidar ve sermaye ilişkiler, Medya ekonomi ilişkisi, Medyanın toplumsal işlevi.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 637

MEKÂNSAL ANLATI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Esra ŞAHİN BURAT

Mekânın ontolojisi ve mekân teorileri; ifade aracı olarak mekân; mekânın iletişim potansiyeli; mekânın temsil potansiyeli; temsil kavramı; kültür ve mekân ilişkisi; kültürün fizyonomisi olarak mekân; paradigmatik durumların mekânsal ifadesi; mimari - kentsel - doğal - sosyal - temsili mekânın yazınsal ve görsel ifadeleri; sanat ve mimarlık tarihinde mekân temsili, mekân anlatısını görselleme teknikleri; çizim, resim, fotoğraf, film ve medyada mekânsal anlatı.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 639

TOPLUMSAL KATILIM VE SEYİRCİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALTUN

Toplumsal iletişimin Eleştirel İletişim Bilimleri açısından ele alınışı; kültürel sermaye, performans ve toplumsallaşma, geçiş ve sosyalleşme ritüelleri, demokratik katılım, yurttaş, kentlilik ve seyirci kavramları, karar verme süreçlerinde bulunma, medya ortamlarında katılım, şiddet ve diğer çekici seyirlik olaylar, medya etnografisi, medyada kurulan yeni gettolar, izleyici alımlama çalışmaları.Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 641

KENTİN HALET-I RUHİYESİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ

2020 yılında dünya nüfusunun %70’inin kentlerde yaşaması beklenmektedir. Ancak kentlerin insanların ruhsal hallerini olumsuz etkilediği, kentte yaşayan insanların daha sıkıntılı, daha mutsuz, daha doyumsuz, daha tükenmiş olmaları pek çok araştırmada gösterilmiştir. Bir yandan da tüm bu olumsuzluklara rağmen insanlar kentlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bu derste, insanların kentten beklentileri ile temel ruhsal gereksinimleri arasındaki ilişki; insanların ruhsallığının kenti düzenlemesi; paranoya, ayrımcılık, ötekileştirme, kontrolcülük gibi ruh hallerinin kentin ve mekanın düzenlenmesindeki etkileri; madde kullanımı, şiddet eğilimi, cinsel taciz ve tecavüz gibi kentte yaygınlık kazanan davranım sorunları; kır-kasaba-küçük şehir-metropol de yaşamanın insanların ruhsal hallerini etkilemesi gibi konulara odaklanarak kent yaşamı, mekan düzenlenişi ve kullanımı ile ruhsallık arasındaki ilişki ele alınacaktır.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 643

KADIN ANLATILARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Esengül AYYILDIZ

Ders, gündelik hayat, kimlik ve toplumsal cinsiyet kesişiminde, kadın anlatılarına odaklanacaktır. Medya alanlarındaki (kadın köşe yazarları, alternatif medyada kadın muhabir ve anlatıcılar, bloglar ve diğer elektronik anlatı ortamlarında) kadınların metinleri üzerinden, kadınlık, toplumsal cinsiyet, kimlik/persona anlaşılmaya çalışılacak, toplumsalın sınırlarıyla anlatıların ilişkisine ve anlatılardaki özgün kadın evrenine dair izler sürülecektir. 

BAHAR YARILIDönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 602

MEDYA, KÜLTÜR VE KENT ÇÖZÜMLEMELERİ

3 0 3 (ZORUNLU)

Doç. Dr. S. Ulaş BAYRAKTAR

Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU

Yrd. Doç. Dr. Hakan ERKILIÇ

Küreselleşme ve yerelleşme bağlamında kent çözümlemeleri; Yeni medyanın yeni mekan inşası örnek olay çözümlemesi, Kamusal mekân/özel mekân saha çalışmaları; mekan, birey toplum etkileşimi örnek incelemeleri, Yeni medya üzerinden mekan analizleri, kendileme, aidiyet kavramlarının medyada mekânsal karşılıkları.Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 604

KENTSEL MEKÂNIN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. F. Cânâ BİLSEL

Kentsel mekânın toplumsal ve kültürel boyutlarının incelenmesi; mimarlık, kentsel tasarım, kültürel çalışmalar ve kültür antropolojisi alanlarında geliştirilen mekân kuramları; mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında “yer kuramı”na dayalı kuramsal yaklaşımlar; son dönemde yeni iletişim teknolojileri, ulaşım teknolojileri ve kültürün metalaşması ile ortaya çıkan yeni mekân türleri; “yer olmayan”, “jenerik” mekân kavramlarının tartışılması, sanal mekan.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 606

TOPLUMSAL VARLIĞIN ONTOLOJİSİ II

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Atilla GÜNEY

Yeni-Kantçılık,  toplumsal ontoloji, Dilthey, yorumsamacılık,  doğa bilimleri-kültür bilimleri ayrımı, nu takiben özellikle postyapısalcı siyasal çalışmalar, Martin Heidegger, Carl Schmith,  varoluşçuluk, ontik olan ile ontolojik olan ayrımı, siyasal olanın doğası, liberal demokrasi ve kültürel köken tartışması, radikal demokrasi, müzakereci demokrasi, Hannah Arendt, Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 608

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE DEĞİŞİM KURAMLARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. Nalan YETİM

Toplumsal değişme yaklaşımları ve bu yaklaşımların önerdiği toplum tanımları ile günümüzde değişme yaklaşımlarının yeni açılımlarının irdelenmesi; modern toplum, sanayii toplumu, gibi temel toplum tanımları ile postmodernizim, risk toplumu, radikal modernlik, programlanmış toplum, postfordizm gibi küreselleşme bağlamında ortaya çıkan yeni toplum tanımları; toplumsal değişme eksenli yeni tanımlar arasındaki benzerlikler ve farklılaşmalar
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 610

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ, MEDYA VE İKTİDAR İLİŞKİLERİ II

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU

Kültür Endüstrisi, Medya ve İktidar’ın incelemesinin sürdürülmesi; Kültür Endüstrisi, Popüler Medya ve İktidar informasyonlarının ya da dezenformasyonlarının hareket noktaları ile amaç ve araçları, bu yaklaşımların karşıtı olarak ortaya çıkan eleştirel değerlendirmelerin (Zizek, Badiou, Chomsky ve Moore gibi) antikapitalist hareket noktasına sahip düşünürlerin soruna yaklaşımları ile karşılaştırılması, iki farklı yaklaşımın değerlendirmelerinden çıkan sonuçların tartışılması.Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 612

ÇEVRESEL ALGI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Evrim DEMİR MISHCHENKO

Çevre algısı; mekânsal biliş; duyular, duyumsama, algı ve mekan; duyumsal ve algısal süreçler mekan deneyimini nasıl şekillendirir; mikro, mezo, makro ölçekte mekansal algı ve ilişkili kavramlar; algıda kültürel, sosyal, bireysel ve psikolojik etmenler; farklı kullanıcı tiplerinde mekan algısı nasıl farklılaşır; çevresel ölçü ve değerlendirme; çeşitli medyalarda çevresel algı.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 614

KENT İMGESİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. S. Ulaş BAYRAKTAR

Kent mekânlarının görsel teknikler aracılığıyla belgelenmesi, görsel veri toplama ve analizi, görsel kentçözümlemeleri,dijital görüntüleme, fotoğraf, film, harita, çizim gibi görsel yöntemlerin kullanımı, kentsel değişime ilişkin saha çalışması.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 616

GÜNCEL MİMARLIK VE KENT KURAMLARI  

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Fikret ZORLU

Planlama ve mimarlıkta güncel söylemler, Modern dönem kent ve mimarlığı, post-modern dönem kenti, yapısalcı mekan kuramı, eleştirel kent kuramı, tarihselci kent kuramı, mimarlık, ekolojik mimarlık, sürdürülebilir şehircilik ve mimarlık, mekanın sosyo-kültürel bağlamı, mimarlık ve kente sinema eleştirisi, kent mekanını görsel ve yazılı medyadan okumak, kent mekanını okumada bir kaynak olarak görsel medya.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 618

SİNEMA VE MEKÂN

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Senem DURUEL ERKILIÇ

Mekân, mekânın dili, mekânın poetikası, sinemada mekânın temsili; sinemasal mekân; sinemada iç mekân /dış mekan; sinemada çerçeve içi alan/çerçeve dışı alan; mizansen ögesi olarak gerçek mekân/kurmaca mekân; mekân-iktidar ilişkisinin sinemasal temsilleri; sinemada nostalji ve mekân; sinemada ütopya mekanları; mekan-insan ilişkisi; Lefebvre’nin mekânın üretim şekilleri kuramı bağlamında film analizleri; sinemada kent ve taşra temsilleri, sinemasal anlatıda kentsel dönüşüm, sinemada sanal kentler.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 620

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE İLETİŞİM

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Ünsal ÇIĞ

Eğlence endüstrileri, kitle kültürü, seyirci, boş zaman, küreselleşme, tüketim; Çağdaş medya sistemleri içerisinde Adorno ve Horkheimer’ın kültür endüstrisi kavramının yeri, endüstrileşme ve kültürel üretim süreçleri, kitle kültürünün çözülmesi tarışmaları, postmodernite ve kültür edüstrilerinin konumu, medya ve kültür edüstrileri bağlamında seyirci-tüketici-müşteri, yeni medya teknolojileri ve katılım tartışmaları üzerinden geleneksel kültür endüstrileri okumaları.


Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 622

ENFORMASYON VE GÖZETİM TOPLUMU

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU

Yeni iletişim teknolojileri, enformasyon toplumu, gözetim, panoptikon, ağ toplumu, iktidar, güvenlileştirme, normalleştirme; yeni ağ ve enformasyon toplumu teorileri, biyopolitika ve panoptikonun modern iktidarla ilişkisi, neoliberalizmde güvenlik, olağanüstü hal, terör söylemlerinin rolü, yeni denetim biçimlerinin ağlarla ilişkisi, küreselleşme ve gözetim tartışmaları
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 624

TOPLUMSAL HAREKETLER, SİVİL TOPLUM VE MEDYA

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. ESENGÜL AYYILDIZ

Toplumsal hareket kuramları, Sivil toplum kuramları, Sivil toplum-politika-kamusal alan ilişkisi, Yeni Toplumsal Hareketler, Medya-sivil toplum ilişkisi, Toplumsal hareket tabanlı sivil toplum pratikleri, Sivil toplum pratiklerinin medyayla bağlantısı ve medyada temsili, Medyanın sivil toplum pratikleri üzerindeki etkisi, Katılımcı Demokratik Medya Modeli, Yurttaş Gazeteciliği, Alternatif Medya Modelleri, Topluluk Medyası Örnekleri.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 626

TÜRK MODERNLEŞMESİNDE GÖSTERİM SANATLARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALTUN

Siyasi bir proje olarak Batılılaşma; ulus-devlet inşası; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e modernleşme paradigması; belleğin yeniden inşası; modernleşme hareketinin toplumsal arka planı ve kültürel iklim; post-kolonyal eleştiri dolayımıyla Batı-merkezli modernleşmenin kritiği; geleneğin icadı; modernleşme projesinin çatlakları ve yol ayrımları; hegemonik modernleşme paradigması ve alternatif modernlikler; geleneksel icra sanatları; sanat alanında Batı-yönelimli şekillenmeler; geç kalmışlık kaygısı, geri kalmışlık korkusu ve etkilenme endişesi; garbiyatçılık ve sanat; icra sanatlarında Erken-Cumhuriyet dramaturgisi; Türk modernleşmesi bağlamında sinemanın serüveni.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 628

KENTTE AYRIŞMALAR-EŞİTSİZLİKLER

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Bediz YILMAZ-BAYRAKTAR

Kentleşen bir dünyada giderek ayrışan kentler, günümüz kentlerindeki ayrışma eksenleri: kimlikler, sınıflar, göçmenlik, cinsiyet vs.;yerleşilen mekanlar (ikamet) ile iş, eğlence veya eğitim gibi amaçlarla başka insanlarla etkileşime girilen mekanlar (faaliyet) düzleminde kentsel ayrışmanın tartışılması, ayrışmanın ve eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir kentte, “kentlileri ortaklaştıran unsurlar neler olabilir, bu ortaklaşma nasıl sağlanabilir” sorularının tartışılması.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 630

TOPLUMSAL AĞYAPI ÇÖZÜMLEMESİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Burak BEYHAN

Ağyapı çözümlemesi, toplumsal ağyapı çözümlemesinin (TAÇ) kuramsal ve yöntembilimsel yönleri, uygulaması; toplumsal ağyapının tanımı; matematikteki çizge kuram ve dizeyler üzerinden anahtar kavramların gözden geçirilmesi; ilişki, düğüm ve tüm ağyapıya ilişkin temel parametrelerin irdelenmesi; en kısa adımsal mesafe, ağyapı yoğunluğu, merkezilik ve ego-ağyapı gibi kavramların uygulamalı olarak işlenmesi; özellikle büyük ağyapılarda yer alan alt kümelerin belirlenimci tanımlarla çözümlenmesine yönelik olarak parça, kısım ve takım kavramlarından hareketle yapılabilecek çözümlemelerin irdelenmesi ve ağyapı çözümlemesine yönelik veri toplamada kullanılabilecek yöntemlerin tartışılması
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Güz

MKK 632

MEKÂNSAL, KÜLTÜREL VE GÖRSEL DOĞA OKUMALARI

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Sinan BURAT

Kent, kültür ve sanatın karşıtı olarak “doğa"; doğa-insan kutuplaştırması; kültür ve mekânı doğa temsili olarak okuma; mimarlık, görsel sanatlar ve medyada doğa yaklaşımları ve temsilleri; antik dönemden günümüze doğa kavramsallaştırmaları; güncel sürdürülebilirlik arayışlarında doğa algısı; kültürel ekoloji.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 634

SOSYAL MEDYA VE TOPLUM

3 0 3 (SEÇMELİ)

Prof. Dr. Yaşar ERJEM

İnternet teknolojisinin gelişimiyle ortaya çıkan blog siteleri, facebook, twitter gibi örnekler üzerinden bireysel kullanıcıların internet sitelerindeki haber üretimi ve yorumlama bağlamında etkin oldukları sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerinin sosyolojik perspektiften incelenmesi ve araştırılması. Sosyal medya ve ekonomi, sosyal medya ve siyaset, sosyal medya ve sanat, sosyal medya ve eğitim, sosyal medya ve sağlık, sosyal medya ve popüler kültür.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 636

TEKNOKÜLTÜR, MEDYA VE KENT

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Ünsal ÇIĞ

Teknokültür, tekno mekanlar, tekno bedenler, gösteri kültürü, teknokültürel kent, hiper gerçeklik, tekno kapitalizm, semiyolojik kapitalizm, tekno bilim ve iktidar, mega kentler, yeni medya teknolojileri, dijitalleşme, inovasyon, yaratıcı kültür endüstrileri, ağ toplumları, simulasyon, bilimsel yönetim, zaman-mekan sıkışması, imaj akışları, enformasyon toplumu, otomasyon, ağlar ve kamusallık, küreselleşme, web 2.0Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 638

KENTSEL POLİTİKA VE MEKAN ÜRETİMİ AÇISINDAN TÜRKİYE BELEDİYECİLİK TARİHİ

3 0 3 (SEÇMELİ)

Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber DOĞAN

Kentsel politika, mekan üretimi, sosyal mekanlar, belediyeler, sosyal aktörler, mekansal temsil projeleri, temsil mücadeleleri, mekan tahayyülleri, sosyo-mekansal pratikler, Türkiye yerleşme yapısı ve kentlerinde modernleşme, değişimi dönemlendirmek, yarı-sömürgeleşmenin bağımlı kentinde belediyelerin kuruluşu, ulus-devlet mekanının oluşum sürecinde belediyecilik, dışa açılma ve hızlı kentleşme ve ithal ikameciliğn kentinde belediyecilik, kırsal küçük üreticilik ve emeğin kentleşmesiyle gelişen "yeni belediyecilik hareketi", sermayenin kentleşmesi ve neoliberal belediyecilik, İslamcı belediyecilik Alaturka, kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve azman kentleşme ve post-İslamcı belediyeler.

Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 640

EKONOMİ POLİTİK

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. Metin ALTIOK

Bu ders, ekonomi politiğin önde gelen temsilcilerini (A. Smith’den, D. Ricardo, J.S. Mill’e kadar uzanan) iktisadi düşünce tarihi perspektifinden ele aldıktan sonra esas olarak ekonomi politiğin eleştirisi olan Marksist İktisat'a yer verecektir. Marx’ın temel eseri Kapital'den yola çıkarak kapitalizmin dinamiklerini anlamlandırmayı ve geliştirdiği teorik çerçeve ile günümüz kapitalist ekonomilerini tartıştırmayı amaçlamaktadır.
Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kredisi

Öğretim Üyesi

Bahar

MKK 642

TRAVMA, BELLEK VE KÜLTÜR

3 0 3 (SEÇMELİ)

Doç. Dr. Ayşe Devrim BAŞTERZİ

Ruhsal travma, insanların güçsüzlükleri ve çaresizlikleri ile karşı karşıya geldikleri, denetleyemedikleri, olağan dışı, yaşamı ya da beden bütünlüğünü tehdit eden bir olaydır. Travma sonrası ruhsal hastalıklarda görüntüler uzun süre insanın zihninde dolaşsa da kolayca dile dökülemez. Travmatik bellek, donakalmış bir bellektir. Kültürel travma ise dramatik bir kimlik ve anlam kaybıyla ilişkilidir. Bu ders kapsamında, ruhsal travmadan ve travmatik bellekten yola çıkarak kültürel bellek ve kültürel travma kavramları incelenecek, travma sonrası mağdurun ifade alanlarından biri olan sinemanın sağaltıcı yönü üzerinde durulacaktır. Toplumsal bellek, travmatik bellek, toplumsal travma, hatırlama ve unutturma politikaları, yas tutma kavramları,  psikanaliz, kültürel çalışmalar ve feminist teori çerçevesinde otobiyografik metin, film, roman, şiir ve medya metinleri üzerinden analiz edilecektir.

Yüklə 143,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə