Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiyaYüklə 0,55 Mb.
səhifə1/8
tarix08.06.2018
ölçüsü0,55 Mb.
#53015
  1   2   3   4   5   6   7   8

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya”fənnindən 500-Test qrup № 1213a 1. Ölçmələr, onların vəhdətinin təmin edilməsi üsulları və vasitələri və tələb olunan dəqiqliyə nail olma üsulları haqqında elm necə adlanır?

 1. Metrologiya

 2. Kvalimetriya

 3. Standartlaşdırma

 4. Sertifikatlaşdırma

 5. Astronomiya
 1. Metrologiyanın tərifi hansı variantda düzgün verilib?

  1. Metrologiya-ölçmələr, onların vəhdətinin təmin edilməsi üsulları və vasitələri və tələb olunan dəqiqliyə nail olma üsulları haqqında elmdir.

  2. Metrologiya-fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi haqqında elmdir.

  3. Metrologiya-keyfiyyətin ölçülməsi haqqında elmdir.

  4. Metrologiya-ölçmə vasitələri və ölçmələr haqqında elmdir.

  5. Metrologiya-maddə və materialların tərkib və xassələrini ölçən elmdir.
 1. Metrologiyanın qanunvericilik xarakteri nə tələb edir?

 1. onun termin və təriflərinin standartlaşdırılmasını

 2. standartların tələblərinə riayət olunmasını

 3. ölçmə nəticələrinin dəqiqliyinin təmin edilməsini

 4. ölçmə vasitələrinin xətalarının təyin edilməsini

 5. fiziki kəmiyyətin ölcü vahidinin dəqiqləşdirilməsi
 1. Təyinatından asılı olaraq metrologiyanı neçə hissəyə bölürlər?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6
 1. Texnikanın təkmilləşdirilməsi hansı elmin inkişafı olmadan mümkün deyil?

  1. Metrologiya

  2. Ekonomiya

  3. Kibernetika

  4. Astronomiya

  5. Kvalimetriya
 1. Ölçmələrin vahidliyinə və dəqiqliyinə nail olmaq üçün zəruri elmi və təşkilatı əsasların,texniki vasitələrin qaydaların və normaların müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi necə adlanır?

  1. Metroloji təminat

  2. Sertifikatlaşdırma

  3. metroloji xidmət

  4. metroloji attestasiya

  5. Standartlaşdırma
 1. Ölçülən kəmiyyətlərin keyfiyyət xarakteristikası nədir?

  1. ölçü vahidləri

  2. keyfiyyət kateqoriyası

  3. keyfiyyət göstəriçiləri

  4. keyfiyyət sistemi

  5. vahidlər sistemi
 1. Ölçülən kəmiyyətlərin kəmiyyət xarakteristikası nədir?

 1. onun miqdarı

 2. ədədi qiyməti

 3. ölçü vahidi

 4. ədədi ortası

 5. paylanma xarakteristikası
 1. Əsas və törəmə vahidlərin birliyi necə adlanır?

 1. vahidlər sistemi

 2. əlavə vahidlər

 3. kohorent vahidlər

 4. tam ölçü vahidləri

 5. hissə ölçü vahidləri
 1. Fizikada vahidlər sisteminin yaradılmasının ümumi qaydaları Qauss tərəfindən neçənci ildə müəyyənləşdirilmişdir?

 1. 1832

 2. 1755

 3. 1692

 4. 1752

 5. 1605
 1. Qauss tərəfindən işlənmiş vahidlər sisteminə hansı əsas vahidlər daxil idi?

  1. millimetr; milliqram; saniyə;

  2. metr; kiloqram; saniyə

  3. santimetr;qram; saniyə

  4. metr; ton; saniyə

  5. metr; kiloqram; saniyə; amper; kandella; mol; kelvin.
 1. Kohorent vahidlər sisteminin ümumi qaydası hansı ifadədə düzgün qeyd olunub?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Ölçünün mütləq xətası hansı düsturla təyin olunur?

 1. ;

 2. ;

 3. ; 4. ;
 1. Sistematik və təsadüfi xətalar nəzərə alınmaqla ölçünün mütləq xətası hansı düsturla təyin olunur?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Çoxsaylı ölçmə nəticələrinin orta hesabi qiyməti hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;;

 2. ;

 3. ; 4. ; 1. Ölçmələrin sayı 30-dan çox olduqda orta kvadratik meyletmə hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Ölçmələrin sayı 30-dan az olduqda orta kvadratik meyletmə hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ; 1. Ölçmələrin sayı 30-dan az olduqda orta hesabi xəta hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ; 3. ;

 4. ; 1. Ölçmələrin sayı 30-dan çox olduqda orta hesabi xəta hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Ölçünün nisbi xətası hansı düsturla təyin edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ; 1. Ölçülən kəmiyyətin ölçüsü haqqında informasiyanın alınması hansı şkalalar üzrə aparılır?

 1. cərgə; interval; nisbətlər;

 2. müntəzəm;cərgə; nisbətlər;

 3. qeyrimüntəzəm;cərgə nisbətlər;

 4. müntəzəm; interval; nisbətlər;

 5. qeyri müntəzəm; interval; nisbətlər;
 1. Ölçülən kəmiyyətlərin ölçülərinin artma və ya azalma istiqamətində düzülməsindən yaranan şkala necə adlanır?

 1. cərgə

 2. müntəzəm

 3. qeyri müntəzəm

 4. interval

 5. nisbətlər
 1. Ölçünün mütləq qiymətini təyin etməyə imkan verən şkala necə adlanır?

 1. nisbətlər

 2. interval

 3. cərgə

 4. bərabər ölçülü

 5. qeyri bərabər ölçülü
 1. Cərgə şkalası üzrə alınmış ölçmə nəticələri üzərində hansı riyazi əməliyyat yerinə yetirilir?

 1. heç bir əməliyyat

 2. vurma, bölmə

 3. toplama, bölmə

 4. toplama, çıxma,vurma, bölmə

 5. toplama, çıxma
 1. İnterval şkalası üzrə alınmış ölçmə nəticələri üzərində hansı riyazi əməliyyat yerinə yetirilir?

 1. toplama,çıxma

 2. toplama, çıxma,vurma, bölmə

 3. vurma, bölmə

 4. toplama, çıxma,vurma

 5. heç bir əməliyyat
 1. Nisbətlər şkalası üzrə alınmış ölçmə nəticələri üzərində hansı riyazi əməliyyat yerinə yetirilir?

 1. toplama,çıxma,vurma,bölmə

  1. vurma,bölmə

 2. toplama, çıxma

 3. toplama ,vurma,bölmə

 4. çıxma,vurma, bölmə
 1. Metrologiyanın əsas qanunu hansı variantda düzgün verilib?

 1. hesabat təsadüfi ədəddir

 2. hesabat alınmış ölçmə nəticəsi ilə onun həqiqi qiyməti arasındakı fərqdir

 3. hesabat ölçmənin dəqiqliyidir

 4. hesabat ölçmənin həqiqi qiymətidir

 5. hesabat zəzuzi ədəddir
 1. Bir saylı ölçmə nəticə hansı ifadə ilə müəyyən edilir?

 1. ;

 2. ;

 3. >< Q2+;

 4. ;

 5. ;
 1. Cərgə şkalası üzrə ölçmənin riyazi tənliyi necədir?

 1. >< ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. İnterval şkalası üzrə ölçmənin riyazi tənliyi necədir?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. <;
 1. Nisbətlər şkalası üzrə ölçmənin riyazi tənliyi necədir?

 1. ;

 2. ><;

 3. >;

 4. ;

 5. ;
 1. f(X)- ehtimalın paylanma sıxlığı ilə F(X) ehtimalın paylanma funksiyası arasında hansı asılılıq mövcuddur?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Başlanğıc momentlərin yaranmasının ümumi qaydası hansı variantda düzgün verilib?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ><;

 5. ;
 1. Mərkəzi momentlərin yaranmasının ümumi qaydası hansı variantda düzgün verilib?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Eyni bir kəmiyyətin təkrar ölçülməsində sabit qalan və ya müəyyən qanunla dəyişən xəta necə adlanır?

  1. sistematik

  2. kobud

  3. dinamik

  4. statik

  5. təsadüfi 1. Sistematik xətalar özünü göstərmə formasına görə neçə növ olur?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6
 1. Dəyişən sistematik xətalar özünü göstərmə formasına görə neçə növ olur?

 1. 3

 2. 4

 3. 7

 4. 5

 5. 2
 1. Sistematik xətaların azaldılması neçə üsulla aparılır?

 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 7

 5. 3
 1. Eyni bir kəmiyyətin təkrar ölçülməsində təsadüfi dəyişən xəta necə adlanır?

  1. təsadüfi

  2. mütləq

  3. sistematik

  4. additiv

  5. multiplikativ
 1. Təsadüfi xətalar hansı üsul və vasitələrdən istifadə etməklə təyin edilir?

 1. ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

 2. əvəzetmə üsulu; qarşı qoyma üsulu

 3. əvəzetmə üsulu; qarşı qoyma üsulu; simmetrik ölçmələr üsulu

 4. işarəyə görə kompensasiya üsulu; simmetrik ölçmələr üsulu

 5. əvəzetmə üsulu; işarəyə görə kompensasiya üsulu
 1. Normal paylanma qanunu üçün ehtimalın paylanma sıxlığı riyazi şəkildə hansı variantda düzgün verilib?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Normal paylanma qanunu üçün ehtimalın paylanma funksiyası riyazi şəkildə hansı variantda düzgün verilib?

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. ;

 5. ;
 1. Paylanma qanunlarının neçə növü var?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

  5. 5
 1. “Üç siqma” qanununa əsasən hansı ehtimalla fiziki kəmiyyətin ölçmə nəticəsinin qiyməti səhv hesab olunur və istisna edilir?

 1. 0,997

 2. 0,75

 3. 0,68

 4. 0,5

 5. 0,69
 1. Metroloji xarakteristikalar nə üçündür?

  1. Ölçmə vasitələrinin seçilməsi və ölçmə vasitələrinin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi üçün.

  2. Ölçmə vasitələrinin yoxlanması üçün.

  3. Ölçmə vasitələrinin xətasını təyin etmək üçün.

  4. Ölçmə vasitələrinin attestasiyası üçün.

  5. Ölçmə vasitələrini fərqləndirmək üçün.
 1. Metroloji xarakteristikaların normalaşdırılması nə üçündür?

  1. Ölçmə xətasını qiymətləndirmək və ölçmə vasitələrinin qarşılıqlı əvəz olunmasına imkan yaratmaq üçün.

  2. Ölçmə vasitəsinin xətasını müəyyən etmək üçün.

  3. Ölçmə vasitəsinin dinamik xarakteristikasını qiymətləndirmək üçün.

  4. Ölçmə nəticəsinin dəqiqliyini müəyyən etmək üçün.

  5. Ölçmə vasitələrinin seçilməsi üçün.
 1. Ölçmə nəticələrinin hesablanması üçün cihazın hansı metroloji xarakteristikasından istifadə edilir?

 1. Bir şkala bölgüsü qiymətindən.

 2. Cihazın həssaslığından.

 3. Cihazın dəqiqlik sinfindən.

 4. Xətanın paylanma qaydasından

 5. Dinamik xarakteristikalardan.
 1. Cihazın sferblatında qeyd olunan işarəsi hansı şkalalı cihazın dəqiqlik sinfini göstərir?

  1. Müntəzəm şkalalı

  2. Qalvanometr cihazı.

  3. Dəyişən cərəyan ölçən.

  4. Qeyri-müntəzəm şkalalı.

  5. Sabit cərəyan ölçən.
 1. Cihazın sferblatında qeyd olunan işarəsi hansı cihazın dəqiqlik sinfini göstərir?

 1. Qeyri-müntəzəm şkalalı.

 2. Qalvanometr cihazı.

 3. Dəyişən cərəyan ölçən.

 4. Sabit cərəyan ölçən.

 5. Müntəzəm şkalalı
 1. Ölçmələrin vahidliyinin təmin olunmasının hüquqi əsasını nə təşkil edir?

  1. qanunverici metrologiya

  2. tətbiqi metrologiya

  3. metroloji orqan

  4. metroloji xidmət

  5. metroloji təminat
 1. Normal şəraitdə istifadə edilən ölçmə vasitələrinin xətası necə adlanır?

  1. əsas

  2. normal

  3. additiv

  4. multiplikativ

  5. əlavə
 1. Qeyri normal şəraitdə istifadə edilən ölçmə vasitələrinin xətası necə adlanır?

 1. əlavə

 2. additiv

 3. multiplikativ

 4. əsas

 5. normal 1. Beynəlxalq sistemin törəmə vahidləri əsas və əlavə vahidlərlə hansı tənliklə bağlıdır?

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ;

  5. ;
 1. Kəmiyyətlər nə ilə qiymətləndirilir?

 1. şkalaların köməyi ilə

 2. çəki daşları ilə

 3. ölçmə ilə

 4. müqayisə etmə ilə

 5. çəki daşları və tərəzi ilə
 1. Obyektlərin bütün xassələrini ifadə etməyə hansı fiziki kəmiyyətlər imkan verir?

 1. əsas,əlavə və törəmə

 2. əsas

 3. törəmə

 4. əsas və törəmə

 5. törəmə və əlavə
 1. Metrik sistemə keçmə konvensiyası neçənci ildə hazırlanmışdır?

 1. 1875

 2. 1791

 3. 1718

 4. 1736

 5. 1641
 1. Metrin və kiloqramın prototipi neçənci ildə hazırlanmışdır?

 1. 1889

 2. 1736

 3. 1754

 4. 1660

 5. 1695
 1. Uzunluq və çəki vahidlərinə həsr olunmuş I Ali konfransda Rusiyanın püşk qaydası ilə hansı nömrəli “metr” etalonu düşmüşdür?

 1. 28

 2. 18

 3. 7

 4. 3

 5. 9
 1. Uzunluq və çəki vahidlərinə həsr olunmuş I Ali konfransda Rusiyanın püşk qaydası ilə hansı nömrəli “kiloqram” etalonu düşmüşdür?

 1. 26

 2. 5

 3. 14

 4. 11

 5. 17
 1. SQS vahidlər sistemi neçənci ildə yaradılıb?


  Yüklə 0,55 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə