Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familieiYüklə 91,44 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü91,44 Kb.
#46619MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE şi FAMILIEI

Aprobat prin ordinul MMPSF

Nr. …, din ….

CURRICULUM NAŢIONAL

Instruirea asistenţilor sociali

Asistenţa socială a persoanelor afectate de HIV şi SIDA


 1. PRELIMINARII

Problema infecţiei HIV este unanim recunoscută un pericol strategic al condiţiei umane. De remarcat însă, că incidenţa alarmantă a infecţiei HIV, cazuistica tristă a familiilor unde există persoane infectate de HIV, nu au reuşit să întărească o idee clară că HIV şi SIDA există într-un context de grave probleme sociale. Scopul acestei instruiri este consolidarea capacităţilor asistenţilor sociali în domeniul iniţierii unor acţiuni, dezvoltării unor servicii sociale destinate persoanelor afectate de HIV/SIDA.

Asistenţa socială are un rol central atât în prevenirea HIV/SIDA, cât şi în diminuarea problemelor care apar ca rezultat al infecţiei HIV. Importanţa de necontestat al asistenţei sociale se datorează atât serviciilor sociale de orientare generală şi specială, cât şi factorului profesionist, contribuţiei asistentului social în procesul de gestionare / control al problemelor sociale generate de infectarea cu HIV.

Activitatea nemijlocită a asistenţilor sociali în contextul HIV/SIDA, este realizată la mai multe niveluri, implicând diferite tipuri de competenţe şi probleme. Atât sarcinile funcţionale ale asistentului social, cât şi cadrul larg de competenţe pe care le posedă sunt compatibile cu profilul social al persoanei infectate/ afectate de HIV/SIDA. Instruirea asistenţilor sociali în domeniul HIV/SIDA îşi propune dezvoltarea abilităţilor şi completarea cunoştinţelor asistenţilor sociali, pentru o intervenţie eficientă în cazul problemelor legate de funcţionalitatea şi relaţionarea socială a persoanelor infectate sau afectate de HIV/SIDA.În această ordine de idei, curriculumul propus este centrat pe două nivele: nivelul de cunoaştere şi nivelul aplicativ. Nivelul de cunoaştere are scopul de a oferi întregul spectru de cunoştinţe despre HIV şi SIDA aceasta fiind parte a problemelor sociale, schimbările şi dificultăţile prin care trec persoanele afectate de HIV/SIDA, precum şi diversitatea practicilor aplicate unei intervenţii eficiente pentru soluţionarea problemelor persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA. Un loc aparte este dedicat stigmei, discriminării precum şi sprijinului psihosocial destinat persoanelor afectate de HIV şi SIDA. Anume aceste domenii de intervenţie sunt considerate obiective cheie ale asistenţei sociale dar şi a sistemului de protecţie socială a persoanelor afectate de HIV şi SIDA. În cadrul celui de-al doilea nivel, nivelul aplicativ, curriculumul îşi propune să formeze abilităţi de aplicare de către asistenţii sociali a cunoştinţelor obţinute pe parcursul instruirii. Aplicarea directă a cunoştinţelor în cadrul exerciţiilor, studiile de caz, exemplele prezentate pe categorii de probleme vor avea drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite şi ca urmare, îmbunătăţirea situaţiei persoanelor afectate de HIV şi SIDA.


 1. Obiectivele curriculumului:
 • La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

 • Sa cunoască definiţiile şi accepţiunile academice ale HIV şi SIDA;

 • Să definească dimensiunea socială şi medicală a HIV şi SIDA;

 • Să cunoască practicile de diminuare a stigmei şi discriminării în comunităţile tradiţionale;

 • Să cunoască şi înţeleagă particularităţile comunicării cu persoanele afectate de HIV şi SIDA;

 • Să cunoască principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru persoanele afectate de HIV/SIDA;

 • Să cunoască şi să aplice metodologia de lucru cu comunitatea în contextul prevenirii HIV şi SIDA.
 • La nivel de aplicare:

 • Să aplice modele de prevenire a discriminării instituţionale;

 • Să cunoască şi să aplice metodologia de lucru cu comunitatea în contextul prevenirii HIV şi SIDA;

 • Să deţină abilităţi de evaluare a nevoilor sociale ale persoanelor afectate de HIV/SIDA;

 • Să deţină abilităţi de asistenţă a beneficiarului infectat/afectat de HIV/SIDA în situaţie de stres;

 • Să dezvolte capacităţile de oferire a sprijinului social persoanelor afectate de HIV/SIDA. 1. Durata instruirii:

Total - 15 ore

 1. Distribuirea temelor şi orelor
Nr.

Tema

Nr. de ore
Ce este HIV şi SIDA? Definirea fenomenului: concepte, reprezentări şi caracteristici distincte ale HIV/SIDA.

  • Noţiuni generale despre HIV şi SIDA;

  • Căile de transmitere a virusului HIV;

  • Miturile despre HIV şi SIDA;

  • Nivelul de cunoştinţe despre HIV şi SIDA în rândul populaţiei din Republica Moldova;

  • Dimensiunea medicală şi socială a HIV şi SIDA;

  • Profilul social al persoanei infectate şi afectate de HIV şi SIDA;

  • HIV/ SIDA şi bolile oportuniste;

  • Profilaxia post expunere.3
Stigma şi discriminarea persoanelor afectate de HIV/SIDA

  • Stigma şi discriminarea persoanelor afectate de HIV;

  • Condiţiile şi factorii discriminării şi a stigmatizării;

  • Comunitatea tradiţională şi discriminarea. Practici de modelare a comportamentelor comunitare;

  • Discriminarea instituţională – perspective practice;

  • Terminologie nondiscriminatorie şi comunicare persuazivă;

  • Consecinţele discriminării.

2
Cadrul legal în domeniul HIV/SIDA. HIV şi Drepturile Omului

  • Prevederile legale de protecţie a persoanelor, familiilor infectate/afectate de HIV/SIDA (persoană, familie, copil);

  • Drepturile fundamentale ale omului legate de statutul HIV. Cele mai frecvente drepturi încălcate.2
HIV/SIDA în Republica Moldova

  • Dinamica HIV/SIDA în Moldova;

  • Probleme şi nevoi ale persoanelor infectate / afectate HIV/SIDA în Republica Moldova (generalizări cazuistice);

  • Trăsături comunitare ale HIV/SIDA. Prevenirea HIV/SIDA.

1


Sistemul de protecţie socială deschis pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA

  • Principii şi elemente de ghidare în lucru cu persoanele afectate de HIV/SIDA;

  • Formele de protecţie a copilului, servicii de tip familial în cazurile copiilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA

  • Tipologia serviciilor: servicii sociale cu specializare înaltă şi servicii comunitare destinate persoanelor afectate de HIV/SIDA;

  • Acţiuni de mobilizare comunitară în contextul integrării persoanelor afectate/ infectate HIV/SIDA.

  • Monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.
4Asigurarea suportului psihosocial al persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA

  • Elemente de consiliere a persoanelor afectate de HIV/SIDA;

  • Comunicarea persuazivă şi non discriminatorie;

  • Gestionarea reacţiei psihologice după testul la HIV;

  • Reacţii ineficiente şi adaptarea la stres a persoanelor HIV-pozitive şi a familiilor acestora.2

 1. 1

Strategia Sistemului Naţional de Referire

  • Instrumente de lucru în procesul de referire a persoanelor afectate de HIV/SIDA.

  • Echipa multidisciplinară şi rolul ei în asistenţa persoanelor cu HIV/SIDA
1
Total

15 Ore

IV. TEMELE


Nr.

Obiective de referinţă

Conţinutul tematic

Metode de formare

Mijloace de instruire, materiale de învăţare

Criterii de evaluare
1. Ce este HIV/SIDA? Definirea fenomenului: concepte, reprezentări şi caracteristici distincte ale HIV/SIDA.

(3 ore)Cursantul va fi capabil:

 • Sa cunoască definiţia şi accepţiunile academice ale HIV şi SIDA;

 • Să definească dimensiunea socială şi medicală a HIV şi SIDA;

 • Să distingă între caracteristicile obiective şi percepţiile sociale cu referinţă la HIV şi SIDA;

 • Să cunoască problemele/nevoile persoanelor afectate de HIV şi SIDA.
Elemente pe arii de conţinut:

 • Definirea HIV şi SIDA. Etimologia HIV şi SIDA. Dimensiunea medicală şi socială a HIV/SIDA. • Căile de transmitere a virusului HIV. Miturile HIV şi SIDA.
 • Percepţiile despre HIV şi SIDA. Cunoştinţele despre HIV şi SIDA în Republica Moldova.
 • Profilul social al persoanei infectate şi afectate de HIV/SIDA. Problemele sociale corelate cu HIV/SIDA.
 • HIV/SIDA şi bolile oportuniste. • Profilaxia post expunere. Principii şi trăsături ale profilaxiei HIV şi SIDA. • Explicaţia

 • Brainstorming

 • Prezentarea plenară
 • Prezentări în PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs

 • Definesc noţiunile fundamentale cu privire la HIV şi SIDA;

 • Fac deosebire între dimensiunea socială şi medicală a HIV şi SIDA;

 • Explică căile de transmitere a virusului HIV;

 • Cunosc problemele sociale ale persoanelor afectate de HIV şi SIDA;

 • Cunosc noţiuni cu privire la bolile oportuniste.
2. Stigma şi Discriminarea persoanelor afectate de HIV/SIDA. Consecinţele discriminării

(2 ore)


 • Să cunoască conţinutul şi manifestările stigmei şi a discriminării în contextul HIV/SIDA;

 • Să cunoască practicile de diminuare a stigmei şi discriminării în comunităţile tradiţionale;

 • Să aplice modele de prevenire a discriminării instituţionale;

 • Stigma şi discriminarea persoanelor afectate de HIV;

 • Condiţiile şi factorii discriminării şi a stigmatizării;
 • Comunitatea tradiţională şi discriminarea. Practici de modelare a comportamentelor comunitare. Discriminarea şi stigmatizarea comunitară. Situaţii comune de discriminare comunitară.
 • Discriminarea instituţională. Formele şi reprezentarea discriminării instituţionale. Accesul la educaţie al copiilor afectaţi de HIV, accesul la servicii sociale, de sănătate, contactul cu instituţiile locale.
 • Terminologie nondiscriminatorie şi comunicare persuazivă. Principii etice ale asistentului social.
 • Prezentarea

 • Brainstorming

 • Joc de rol;

 • Studii de caz (scenarii)

 • Prezentări în PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs
 • Cunoaşte şi descrie formele şi manifestările discriminării şi stigmei în contextul HIV şi SIDA;

 • Cunoaşte şi descrie practicile elementare de prevenire şi diminuare a discriminării (comunitare, instituţionale);

 • Înţelege rolul asistentului social în prevenirea discriminării şi stigmatizării;

 • Utilizează un limbaj profesionist ne-discriminatoriu.
3. Cadrul legal în domeniul HIV/SIDA. HIV şi Drepturile Omului

( 2 ore) • Să cunoască cadrul legal de protecţie a persoanelor HIV-pozitive

 • Să cunoască drepturile fundamentale şi specifice ale persoanelor afectate de HIV ş SIDA.

 • Să distingă obstacolele în asigurarea drepturilor persoanelor HIV-pozitive.
 • Prevederile legale de protecţie a persoanelor, familiilor afectate de HIV/SIDA (persoană, familie, copil);
 • Drepturile fundamentale ale omului legate de statutul HIV. Cele mai frecvente drepturi încălcate;
 • Legislaţia în domeniul asigurării dreptului persoanelor HIV-pozitive la protecţie socială
 • Explicaţia

 • Brainstorming

- Exerciţii în grupuri mici

 • Prezentări în PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs

 • Pagina web mmpsf.gov.md

 • Cunoaşte cadrul legal general şi specific de protecţie a drepturilor persoanelor HIV-pozitive;

 • Cunoaşte obstacolele de respectare a drepturilor persoanelor HIV-pozitive.

4. HIV/SIDA în Republica Moldova

(1 oră) • Să cunoască tendinţele HIV/SIDA în Republica Moldova;

 • Să conştientizeze dinamica problemelor sociale specifice HIV/SIDA.
- Dinamica HIV/SIDA în Moldova. Evoluţia HIV/SIDA în Republica Moldova, profilul infecţiei în funcţie de perioade.
- Probleme şi nevoi ale persoanelor HIV-pozitive în Republica Moldova (generalizări cazuistice);
- Trăsături comunitare ale HIV/SIDA. Prevenirea HIV şi SIDA, acţiuni, practici curente şi trecute. Experienţe în domeniul prevenirii HIV şi SIDA în Republica Moldova.


 • Explicaţia

 • Brainstorming

 • Conversaţia

 • Expunerea
 • Prezentări în PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs

 • Lista bibliografică
- Cunoaşte care este dinamica şi evoluţia HIV şi SIDA în Republica Moldova;

- Înţelege care sunt nevoile şi problemele persoanelor HIV-pozitive în Moldova.;- Cunoaşte practicile curente şi trecute în prevenirea HIV şi SIDA în Republica Moldova.

5. Servicii sociale destinate persoanelor HIV-pozitive. Practici de intervenţie în cazurile persoanelor afectate de HIV/SIDA.

(4 ore) • Să cunoască principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor generaliste şi specializate pentru persoanele HIV-pozitive;

 • Să deţină abilităţi de adaptare/schimbare a serviciilor sociale generale la nevoile persoanelor afectate de HIV/SIDA;

 • Să cunoască şi să aplice metodologia de lucru cu comunitatea în contextul prevenirii HIV ;

 • Să cunoască şi să aplice metodologia de lucru în echipa multidisciplinară în cazul persoanelor afectate de HIV şi SIDA.
- Principii şi caracteristici ale serviciilor sociale în contextul problemelor persoanelor HIV-pozitive;
- Tipologia serviciilor: servicii sociale generaliste şi servicii specifice / destinate persoanelor afectate de HIV şi SIDA;
- Practici de intervenţie familială în cazurile de marginalizare şi dificultate a persoanelor HIV-pozitive; Lucru cu familiile şi comunităţile pentru prevenirea HIV şi SIDA;
- Echipa pluridisciplinară în contextul dimensiunii sociale a HIV/SIDA;
- Acţiuni de organizare comunitară în contextul HIV/SIDA, sprijinul familial.


 • Prezentarea plenară;

 • Brainstorming,

 • Jocul de rol,

 • Exerciţii în grupuri mici în baza studiilor de caz.

 • Prezentări in PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs;

 • Studii de caz;

 • Fişe de exerciţiu
 • Cunosc şi pot descrie un serviciu destinat persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA;

 • Au capacităţi de a interveni pentru înlăturarea barierelor de oferire a serviciilor sociale destinate persoanelor HIV-pozitive;

 • Deţine abilităţi minime de elaborare a unui plan de intervenţie şi/sau reintegrare socială a persoanelor HIV-pozitive şi a familiei acestuia6. Asigurarea suportului psihosocial persoanelor afectate de HIV şi SIDA

(2 ore) • Să cunoască şi înţeleagă particularităţile comunicării cu persoanele afectate de HIV şi SIDA;

 • Să deţină abilităţi minime de consiliere, comunicare cu persoanele infectate/afectate de HIV/SIDA;

 • Să deţină abilităţi de asistenţă a beneficiarului în situaţie de stres afectat de HIV/SIDA;

 • Să-şi dezvolte capacităţile de oferire a sprijinului social persoanelor afectate de HIV şi SIDA.
- Elemente de consiliere a persoanelor afectate de HIV/SIDA; Comunicarea persuazivă şi non discriminatorie;
- Gestionarea reacţiei psihologice după testul la HIV; Consilierea post diagnoză.
- Reacţii ineficiente şi adaptarea la stres a persoanelor HIV-pozitive şi a familiilor acestora;


 • Sprijinul psiho-social al beneficiarilor versus consiliere administrativă a persoanelor afectate de HIV/SIDA;

 • Consilierea paliativă. Elemente de îngrijire paliativă.
 • Explicaţia

 • Brainstorming

 • Conversaţia

 • Expunerea

 • Exerciţii în grupuri mici


 • Prezentări in PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs

 • Lista bibliografică

 • Cunosc regulile de acordare a sprijinului psiho-social;

 • Au capacităţi de asista beneficiarul în stare de criză;

 • Disting tipurile de reacţii psiho-sociale ale persoanelor afectate de HIV/SIDA;

 • Capabil să organizeze şedinţe de sprijin psiho-social al persoanelor afectate de HIV/SIDA;

 • Cunoaşte regulile de comunicare cu persoane în context paliativ;7. Cadrul de referire a persoanelor afectate de HIV/SIDA (1 oră)
 • Să cunoască rolurile asistentului social în contextul intervenţiei pentru persoanele afectate de HIV şi SIDA;

 • Să conştientizeze rolul altor profesii/a echipei pluridisciplinare în cazurile de asistenţă a persoanelor afectate de HIV/SIDA;

 • Să cunoască cadrul de servicii sociale şi medicale destinate persoanelor infectate / afectate de HIV/SIDA;
 • Cadrul naţional de servicii specializate destinate HIV/SIDA;
 • Principii şi instrumente în procesul eficient de referire a persoanelor afectate de HIV/SIDA către alte servicii sau persoane importante în cadrul intervenţiei sociale;
 • Rolurile asistentului social în contextul unui răspuns organizat problemelor generate de HIV şi SIDA. Organizarea muncii în echipă în baza rolurilor asistenţei sociale.
 • Explicaţia

 • Brainstorming

 • Conversaţia

 • Expunerea

 • Exerciţii în grupuri mici

 • Prezentări în PPT

 • Flipchart

 • Suport de curs;

 • Tabel / Grilă ajutor social

 • Cunoaşte serviciile, organizaţiile, generale şi specializate destinate persoanelor afectate de HIV şi SIDA;

 • Aplică rolurile asistentului social în contextul problemelor persoanelor afectate HIV/SIDA.IV. METODE ŞI TEHNICI DE PREDARE


Predarea în cadrul modulelor se axează pe utilizarea metodelor interactive care măresc gradul de asimilare a cunoştinţelor în procesul de învăţare. Informaţiile teoretice sunt însuşite prin intermediul practicilor bazate pe dovezi şi ilustrate prin exemple din activitatea asistenţilor sociali.

Accentul principal în procesul de predare se pune pe formarea abilităţilor practice necesare asistentului social pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

Metodele activ-participative utilizate în cadrul predării sunt: asaltul de idei, asociaţiile libere, studiul de caz, exersarea abilităţilor practice, interpretarea, exemplificarea, dezbaterile publice (elemente), scenariile euristice, jocurile energizante, lectură ghidată (elemente) etc.

Însuşirea informaţiilor este consolidată prin organizarea vizitelor la diferite servicii sociale prestate de organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale ce activează în domeniu. La fel, cursul este consolidat prin diseminarea practicilor pozitive identificate şi descrise în baza de date a Centrului de resurse în asistenţă socială din cadrul MMPSF.

Forma organizaţională de promovare a instruirilor constă în combinarea cunoştinţelor teoretice cu cele practice. Principiul de predare realizat în cadrul instruirii constă în însuşirea cunoştinţelor teoretice prin intermediul acţiunilor practice.

V. EVALUAREA


În cadrul predării sunt utilizate următoarele forme de evaluare a beneficiarilor:

 1. evaluare iniţială

 2. evaluare formativă

 3. evaluare sumativă

 4. evaluare finală

Evaluarea iniţială se realizează la începutul cursului cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a competenţelor profesionale la momentul începerii procesului de instruire, la fel şi pentru identificarea aşteptărilor audienţilor de la curs.

Evaluarea formativă se face pe parcursul instruirii, în baza implicării audienţilor în activităţile de analiză şi interpretare, prezentare de exemple din activitatea practică. Datele evaluărilor formative sunt reflectate în registrul grupului.

Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul modului sau blocului de teme. Rezultatele obţinute ajută formatorului să monitorizeze procesul de asimilare a informaţiilor şi de formare a competenţelor practice, fapt care îi va permite să orienteze corect în continuare procesul de predare.

Evaluarea finală se face la sfârşitul programului. În acest scop se folosesc chestionare, probe de evaluare pentru testarea cunoştinţelor, deprinderilor practice, atitudinilor formate pe parcursul instruirii. Evaluarea finală identifică la fel şi momentele care necesită să fie perfecţionate ulterior.Lista bibliografică:

 1. Buletin sanitaro-epidemiologic pe luna februarie şi 2 luni ale anului 2010. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, 2010.

 2. Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă, Univ. de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. (2009). Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV. Chişinău: Combinatul Poligrafic.

 3. Centrul Naţ. Şt.-Practic de Medicină Preventivă, Univ. de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. (2009). Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV: Ghidul formatorului. Chişinău: Combinatul Poligrafic.

 4. Cheetham, J., & Fuller, R. (1998). Social exclusion and social work: policy, practice and research. In Barry M., & Hallett, C. (Eds.), Social Exclusion and Social Work: Issues of Theory, Policy and Practice. London: Russell House Printing.

 5. CIDDC. (2002). Ghidul voluntarului: educaţia sexuală şi prevenirea HIV/SIDA. Chişinău: Trigraf-Tipar.

 6. Daniel Widlöcher si Alain Braconnier (coord.). (2006). Psihanaliza si psihoterapii. Psihopatologie, scopuri, tehnici, Bucureşti: Editura Trei.

 7. David, D. (2006). Psihologie clinică si psihoterapie. Iaşi: Polirom.

 8. De Haan, A. (1998). Social Exclusion: An Alternative Concept for the Study of Deprivation. IDS Bulletin, 29 (1), 10-19.

 9. DEX, 1998

 10. Evaluarea la mijloc de termen a Programului Naţional de Control şi Profilaxie HIV/SIDA/ITS 2006-2010: Proiect.

 11. Facts for life: What you and the people you care about need to know about HIV/AIDS, American Foundation for AIDS Research, www.amfar.org

 12. Federal HIV Centre. (2007). Информационная кампания. [Doc]. http://eu.hivrussia.org.

 13. Gheorghiţă, Ş., Stratulat, S., Stempovschii E. et al. (2008). Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu HIV/SIDA: Standard / Centrul Naţ. Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul SIDA–Chişinău: Lumina.

 14. Ghid HIV/SIDA pentru Jurnalişti, Romanian Angel Appeal, 2005, pag 8-10 www.raa.ro.

 15. Ghid metodic: consilierea pre- şi post-test HIV, Fundatia Sida Est-Vest (AFEW), Chişinău, 2005.

 16. Ghid pentru serviciile de asistenţă socială. Fundaţia Romanian Children Appeal, Bucuresti, 2007.

 17. Grol, R., Wensing, M. and Eccles, M. (2005). Improving Patient Care. Implementation of Change in Clinical Practice. Philadelphia: Elsevier Limited.

 18. HIV prevention: working with PWHAs in a Clinical Setting. (2004). AIDS Education and Training Center (NY/NJ AETC).

 19. Instrucţiune privind profilaxia intraspitalicească a infecţiei HIV/SIDA în practica medicală Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină Preventivă, Centrul SIDA, Chişinău - 2006

 20. Ionescu, Angela, Psihoterapie. Noţiuni introductive, Bucureşti, 2003.

 21. Kasaija, Josephine and Nsabagasani, Xavier (eds) (2008). Community HIV Counselling and Testing: A Handbook on Participatory Needs Assessment. USAID.

 22. Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, nr. 23-XVI din 16.02.2007, Monitorul Oficial nr.54-56/250 din 20.04.2007.

 23. McQuoid-Mason D. (eds.) (2005). Dealing with HIV infection. Antiretroviral post-exposure prophzlaxis (ARV-PEP). Durban: Independent medico-legal unit.

 24. McQuoid-Mason D. & Coedzi L. (eds.). (2006). HIV/AIDS the Law and Human Rights. Durban: Centre for Socio-Legal Studies.

 25. National Centre of Health Management. (2008). Baseline Situation Analysis of Children and Families Affected by HIV and People Living with HIV in the Republic of Moldova. (Final Draft). Chişinău: Scutelniciuc, O., Bivol, S., and Osoianu, L.
 1. OIM. (2007). Raportul Riscurile de Sănătate ale Migraţiei. Legătura dintre Sănătate şi Migraţie: Cunoştinţele şi atitudinile referitor la HIV şi ITS, practicile sexuale ale migranţilor din Moldova. Chişinău: Elfriede S., Sokolowski, S.& Damian, E.
 1. Petrea S. (2004). Manual pentru îngrijirea copilului infectat cu HIV. Bucureşti: Romanian Angel Appeal.

 2. Protocoale naţionale privind acordarea asistenţei şi tratamentului în infecţia HIV şi SIDA, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, 2005.

 3. Protocoale naţionale privind acordarea asistenţei şi tratamentului în infecţia HIV şi SIDA, Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, 2009.

 4. Russell E.Glasgow, Seth Emont and Doriane C. Miller. (2006). Assessing delivery of the five ‘As’ for patient-centered counseling. Health Promotion International, 21,3.

 5. Streinu Cercel A., Petrea S. (2005). Consiliere pentru testarea HIV, Romanian Angel Appeal, www.raa.ro.

 6. Treating HIV &AIDS: a traning toolkit, www.aidsmap.com.

 7. Usaci, D. (2003). Imunodificienţa psihoafectivă şi comportamentală în raport cu HIV/SIDA. Iaşi: Polirom.

 8. USAID. (2007). Cunoştinţe, Atitudini, Practici ale Populaţiei din Republica Moldova despre Hepatitele Virale B şi C şi Consilierea şi Testarea Voluntară la HIV şi Hepatite Virale. Chişinău: Pergament Plus.
 9. www.aids.md/ro/coordination/aids-stakeholders/


 10. www.cdc.gov, U.S. Center for Disease Control and Prevention.

 11. www.unaids.org, UNAIDS, decembrie 2007

 12. Речнов Д., Аржаникова, A., Бартенева, З., Дите, В., и Крашенинникова И. (2008). Организация и поддержка служб по социальному сопровождению для уязвимых групп. Руководство для тренера. Базовый курс. Москва: AIDS Foundation East-West, AFEW.

Republic of Moldova_HIV AIDS_National Curricula


Yüklə 91,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə