Montgomery vvatfın bkYüklə 1,31 Mb.
səhifə1/49
tarix30.12.2018
ölçüsü1,31 Mb.
#88232
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

KİTÂBÜ'I-AYN 5

KİTÂBÜ'L-CEMÂHİR 5

KİTÂBÜ1-CÎM 5

KİTÂBÜ'L-EDVÂR 5

KİTÂBÜ'L-EMVÂL 6

KİTÂBÜ'L-EMVÂL 6

KİTÂBÜ'L-EMVÂL 6

Bibliyografya : 8

KİTÂBÜ'L-ERBAÎN 9

Bibliyografya : 9

KİTÂBÜ-L ESNÂM 9

Bibliyografya : 10

KİTÂBÜ'L-FİLÂHA 10

KİTÂBÜ'L-HARÂC 10

KİTÂBÜ'L-HARÂC 10

Bibliyografya : 14

KİTÂBÜ'L-HARÂC 14

Bibliyografya ; 17

KİTÂBÜ'I-HAYEVÂN 17

Bibliyografya : 19

KİTÂBÜ'L-İDRÂK 19

Bibliyografya : 20

KİTÂBÜ'I-İLEL 20

Bibliyografya : 20

KİTÂBÜ'1-İLEL 20

Bibliyografya : 21

KİTÂBÜ'I-KEBÂİR 21

Bibliyografya : 22

KİTÂBÜ'I-MECMÛ' 22

KİTÂBÜ'L-MEGÂZÎ 22

KİTÂBÜ'L-MESÂHİF 22

Bibliyografya : 24

KİTÂBÜ'L-MUHÎT 24

Bibliyografya : 24

KİTÂBÜ'N-NEBÂT 25

KİTÂBÜ'N-NECÂT 25

KİTÂBÜ’R VRAVZATEYN 25

Bibliyografya : 26

KİTÂBÜ'S-SAYDELE 26

KİTÂBÜ'S-SEB'A 26

Bibliyografya : 27

KİTÂBÜ’S-SINÂATEYN 27

Bibliyografya : 28

KİTÂBÜ SÎBEVEYHİ 28

KİTÂBÜ'S-SİYER 28

Bibliyografya : 29

KİTÂBÜVSÜNNE 29

Bibliyografya : 30

KİTÂBÜ'Ş-ŞİFÂ 30

KİTÂBÜ'T-TASRÎF 30

KİTÂBÜ'T-TEFHÎM 30

KİTÂBÜ'T-TEVHÎD 30

Bibliyografya : 31

KİTÂBÜ'T-TEVHÎD 31

Bibliyografya: 33

KİTÂBÜ'T-TEVHÎD 33

Bibliyografya : 34

KİTAP 35


KİTAP 35

Bibliyografya : 36

KİTAP 37

Bibliyografya : 38

KİTAP 38

Bibliyografya : 42

KİYA el-HERRASÎ 43

Eserleri. 43

Bibliyografya : 43

KİZB 44


Bibliyografya : 45

KLASİK TÜRK EDEBİYATI 45

KUS 45

Bibliyografya : 46KOCA 46

Bibliyografya : 48

KOCA DÂVUD PAŞA 48

KOCA HÜSEYİN 48

Bibliyografya : 49

KOCA HÜSREV PAŞA 50

KOCA MUSTAFA PAŞA 50

Bibliyografya : 51

KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ 52

Bibliyografya : 54

KOCA NİŞANCI MUSTAFA ÇELEBİ 55

KOCA RÂGIB PAŞA 55

KOCA SEKBANBAŞI RİSALESİ 55

Bibliyografya : 56

KOCA SİNAN PAŞA 56

Bibliyografya : 58

KOCA SİNAN PAŞA KÜLÜYESİ 58

Bibliyografya : 58

KOCA YÛSUF PAŞA 59

KOCABAŞI 59

Bibliyografya : 60

KOCAELİ 60

KOCAHÜSAMZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ 60

KOCATEPE CAMİİ 60

Bibliyografya : 61

KOCATÜRK, VASFI MAHİR 61

Bibliyografya : 62

KOÇİ BEY 62

Bibliyografya : 68

KOÇU, REŞAT EKREM 69

Bibliyografya : 70

KOĞACIZÂDE MEHMED EFENDİ 70

KOKU 70

Bibliyografya : 72KOLTUK TEZHİBİ 72

Bibliyografya : 74

KOMİSYON 74

KOMOR ADALARI 74

1. Fizikî Ve Beşerî Coğrafya 75

II. Tarih Ve İslâmiyet 75

Bibliyografya: 78

KOMŞU 78


Bibliyografya : 79

Fıkıh. 80

Bibliyografya : 81

KONAK 81

81

KONAK 81


Bibliyografya : 83

KONAKRİ 83

KONAR GÖÇER 83

Bibliyografya : 86

KONEVÎ, ALAEDDİN 86

Eserleri. 87

Bibliyografya : 87

KONEVI, CEMÂLEDDİN 87

Eserleri. 87

Bibliyografya : 88

KONEVÎ, MEHMED 88

Bibliyografya : 89

KONEVÎ, MUHAMMED B. AHMED 89

KONEVÎ, SADREDDİN 89

KONEVÎ, ŞEMSEDDİN 89

Eserleri. 90

Bibliyografya : 90

KONFÜÇVÜSÇÜLÜK 90

Bibliyografya : 94

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ 94

1. Fizikî Ve Beşerî Coğrafya 95

II. Tarih 95

III. Ülkede İslâmiyet 96

Bibliyografya : 98

KONİCE 98

Bibliyografya : 99

KONONOV, ANDRCY NİKOLAYCVİÇ 99

Eserleri. 100

Bibliyografya : 100

KONRAPA, MEHMET ZEKÂİ 100

Eserleri. 101

Bibliyografya : 101

KONSİL 101

Bibliyografya : 104

KONSOLOS 104

KONSTANTİN, AFRİKALI (CONSTANTINUS AFRİCANUS) 106

Bibliyografya : 106

KONUK, AHMET AVNİ 107

Bibliyografya : 109

KONYA 109

Bibliyografya : 114

Bugünkü Konya. 114

Bibliyografya : 116

Mimari. 116

1. Roma ve Bizans Döne­mi. 116

2. Selçuklu Dönemi. 116

3. Karamanoğulları Dönemi. 118

4. Osmanlı Dönemi. 1468 yılında Fâtih 118

Bibliyografya : 120


KİTÂBÜ'I-AYN

Halil b. Ahmed'e (ö. 175/791) nisbet edilen ilk Arapça sözlük.1KİTÂBÜ'L-CEMÂHİR 2
KİTÂBÜ1-CÎM

Ebû Amr eş-Şeybânî (Ö. 213/828) tarafından kökün ilk harfine göre alfabetik olarak düzenlenmiş ilk sözlük.3KİTÂBÜ'L-EDVÂR

Safİyyüddin el-Urmevî'nîn (ö. 693/1294) mûsiki nazariyatına dair eseri.

Makam kelimesinin henüz kullanılma­dığı İslâm Ortaçağı'nda mûsiki bilginleri, ses sisteminin düzenlenmesi üzerinde yaptıkları çalışmalarda farklı yapıda ve çok çeşitli ses dizilerinin çoğunlukla bir oktavı aşmadığını, dizinin birinci ve so­nuncu seslerinin aynı olduğunu tesbit et­mişlerdir. Nitekim dönemin mûsiki naza­riyatına dair eserlerinde bir çizgi üzerinde şekillendirilen bir dizide İlk sesle son ses aynı noktada birleşerek bir daire suretin­de gösterilmiştir. Usullerin anlatımında da tekrarlanan ritmik kalıplar yine bir dai­re şeklinde çizilmiştir. Böylece mûsikinin iki ana unsurunu teşkil eden ses ve usul Arapçadevr (dönme, dönüş) kelimesinin çoğulu olan edvar ile adlandırılarak mû­siki nazariyatı eserlerinin genel adı olmuş, bu konuda yazılan eserlere de "Kitâbü'l-edvâr" denilmesi bir teamül halinde de­vam etmiştir.

Asıl adı Kitâbü'l-Edvâr îîmtfrifeti'n-nağam ve evfdrolan eser, Safiyyüd-din el-Urmevî'nin mûsiki nazariyatı ko­nusunda Arapça olarak kaleme aldığı iki önemli telifinden biridir. Müellif bu ese­rini, Abbasî Halifesi Müstansır-Billâh za­manında 633 (1236) yılında henüz yirmi yaşlarında iken ünlü matematik ve fen bilimleri âlimi Nasîrüddin et-Tûsî'nin tav­siyesi üzerine yazmıştır.

Eser kısa bir girişten sonra on beş bö­lümden (fasıl) meydana gelir. Birinci bö­lümde nağmenin tarifiyle tizlik ve pestlik sebepleri açıklanır; ikinci bölümde, telli müzik aletlerinin kol kısmında istenilen seslerin çıkarılması için parmakla basılan belli noktalar (destan) anlatılır. Bunu, iki ses arasındaki tizlik ve pestlik farkını gös­teren boyutların (eb'âd) oranlan hakkında bilgilerden meydana gelen üçüncü bö­lüm izler. Kulağa hoş gelen (mülayim) ve gelmeyen (mütenâfir) seslerin sebeple­riyle dörtlü ve beşlilerin uyumlu şekille­ri, birinci ve ikinci tabakadaki kısımların birleştirilmesinden oluşan devirlerin ve bu arada seksen dört terkibin izah edil­diği dört. beş ve altıncı bölümlerden son­ra yedi ve sekizinci bölümlerde iki telin kullanılışı ile uddaki tellerin düzeni ve perdeleri konusu işlenir. Meşhur devirler (on iki makam) ve altı âvâzenin ud üze­rindeki perdelerinin açıklandığı doku­zuncu bölümü devirlerdeki nağmelerin ortak perdelerinin izah edildiği onuncu bölüm takip eder. Edvar tabakalarının cetveller halinde anlatıldığı on birinci bö­lümle udda alışılmamış değişik akortların konu edildiği on ikinci bölümün ardından on üçüncü bölümde îkâ' devirleri şekiller­le izah edilir. On dördüncü bölümde nağ­melerin insan üzerindeki etkileri kısaca açıklanır, son bölümde de tarîka ve savt adlı iki formdan ebced notasıyla birkaç örnek verilir. Eserin on dördü Türkiye dı­şında.4 dokuzu Türkiye kütüphanelerinde 5 olmak üzere yirmi üç nüshası tesbit edilmiştir. En eski nüsha kabul edilen Nu­ruosmaniye Kütüphanesi'ndeki nüshanın 6 müellif hattı olması ihtimali kuvvetlidir.

Kitâbü'l-Edvar, mûsiki nazariyatının en önemli eseri olduğu gibi Türk mûsikisi ses ve dizileriyle ilgili yazılı kaynakların da ilk sıralarında yer alır. Çağın amelî ve na­zarî mûsiki bilgilerini inceleyerek nazari­yat alanında yeni bir dönem başlatan Sa-fiyyüddin el-Urmevî'nin on yedi aralıklı sistemi sonraki yüzyıllarda benimsenmiş, çalışmalarda esas alınarak hemen her na-zariyatçı tarafından kullanılmıştır, özel­likle XIV-XVI. yüzyıllarda Kitâbü'İ-Edvâfa yazılan şerhler arasında Celâleddin Faz-lullah Ubeydî'ninŞerftu'i-£dvdr'ı, Fah-reddin Muhammed Hucendî. Lutfullah Semerkandî. Mübarek Şah ve Abdülkâ-dir-i Merâgi'nin Şerh-İ Kitûb-ı Edvar adıyla kaleme aldıkları eserleri burada zikredilmelidir. Eseri Hüseyin Ali Mahfuz, Gattâs Abdülmelik Hasebe ile Hâşim Mu­hammed er-Receb tahkikli olarak neş-retmişlerdir.7 Ayrıca FuatSez-gin'in Nuruosmaniye Kütüphanesindeki nüshasından 8 tıpkıbasımını yaptığı (Frankfurt 1984) eser üzerinde Mehmet Nuri Uygun bir doktora çalışması yapmış ve tercümesiyle birlikte tenkitli neşrini gerçekleştirmiştir (İstanbul 1999).

Ayrıca Osmanlı dönemi musikişinasla­rından Hızır b. Abdullah'ın 1441 "de II. Murad'ın teşvikiyle yazıp hükümdara sun­duğu, Türk mûsikisi tarihinin en önemli nazariyat kitapları arasında yer alan Türk­çe birKitâbü'l-Edvâr'mın bulunduğu kaydedilmektedir.
Bibliyografya :
H. G. Farmer, A History ofArabİan Music, London 1929, s. 227-229;a.mlf.. TheSources ofArabian Music, Leiden 1965, s. 48-49; a.mlf.. "Safiyeddin", İA, X, 63-64; Brockelmann. GAL, I, 906-907; B. R. D'erlanger, La musique ara.be, Paris 1949, V, 396-397; Abbas Azzâvî. el-Müsl-ka'l~c!râkıyye, Bağdad 1951, s. 31-32; Gattâs Abdülmelik Hasebe, Kitâbü'l-Edvâr fi'l-mûsl-ka. Kahire 1961; Hüseyin Ali Mahfuz, el-Eduâr, Bağdad 1371 /1961; O. Wright, The Modal Sys­tem ofArab and Persian Music, Oxford 1978, s. 79-142; A. Shiloah. The Theory ofMusic in Arabic Wrİtings, München 1979, s. 309-312; Hâşim Muhammed er-Receb. Kitâbü'l-Edoâr li-Şarıyyüddin Urmeuî, Bağdad 1980, s. 17-18; Mehmet Nuri Uygun. Safiyyüddin Abdülmü'-min (Jrmeui ve Kitâbü'l-Eduân, İstanbul 1999; Gulâm Hüseyin Beydilî, "Bozorgân-ı Azerbay­can: Urmiyeli Safiyyüddîn Hakkında Bir Nice Söz", Varlık, sy. 10, Tahran 1980, s. 47-52; Âdil el-Bekrî. "Safiyyüddîn Urmevî", el-Mevrid, Xlll/ 4, Bağdad 1984, s. 127-129; Süreyya Agayeva, Türk Mûsikisinde Edvar". MM, sy. 463 11999], s. 57-59; Mahmûd Ahmed el-Hifnî. "el-Edvâr ff ma'rifeti'n-nağami ve'l-edvâr li-Şaftyyüddîn el-Urmevî", Tİ, İli, 548-555; Nuri Özcan, "Os-tnanlılar'da Musikî", Osman/ı Ansiklopedisi, İstanbul 1993,111,209-211. Mehmet Nuri UygunYüklə 1,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə