Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı fənnindən (A) Ümumi halda iqtisadiyyat nəyə xidmət edir


Müәssisә lәğv edilәrkәn üçüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?Yüklə 1,08 Mb.
səhifə11/13
tarix21.06.2018
ölçüsü1,08 Mb.
#54371
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

606.Müәssisә lәğv edilәrkәn üçüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?


A) işdәnçıxma müavinәtlәrinin verilmәsi, әmәk müqavilәsi üzrә işlәyәn şәxslәrin әmәyinin ödәnilmәsi vә müәlliflik müqavilәlәri üzrә haqların ödәnilmәsi üzrә hesablaşmalar aparılır

B)lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyulması ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә kreditorların tәlәblәri ödәnilir

C) müvafiq vәdәli ödәnişlәrin kapitallaşdırılması yolu ilә o fiziki şәxslәrin tәlәblәri ödәnilir ki, lәğv edilәn müәssisә onların qarşısında hәyata vә ya sağlamlığa zәrәr vurulması üçün mәsuliyyәt daşıyır

D)tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır

E)büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir


607.Müәssisә lәğv edilәrkәn dördüncü növbәdә onun hansı kreditorlarının tәlәblәri ödәnilir?


A) büdcәyә mәcburi ödәnişlәr üzrә borc ödәnilir

B) lәğv edilәn müәssisәin әmlakının girov qoyulması ilә tәmin edilmiş öhdәliklәr üzrә kreditorların tәlәblәri ödәnilir

C) işdәnçıxma müavinәtlәrinin verilmәsi, әmәk müqavilәsi üzrә işlәyәn şәxslәrin әmәyinin ödәnilmәsi vә müәlliflik müqavilәlәri üzrә haqların ödәnilmәsi üzrә hesablaşmalar aparılır

D)tәsisçilәr ilә hesablaşmalar aparılır

E) müvafiq vәdәli ödәnişlәrin kapitallaşdırılması yolu ilә o fiziki şәxslәrin tәlәblәri ödәnilir ki, lәğv edilәn müәssisә onların qarşısında hәyata vә ya sağlamlığa zәrәr vurulması üçün mәsuliyyәt daşıyır


608.Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtinin әsas motivi nәdir?


A) mәhsul satışının miqyasının genişlәndirmәsi

B)müәssisәdә әmәk tutumunun azaldılması

C)müәssisәdә fondviminin artırılması

D) müәssisәdә әmәk mәhsuldarlığının artırılması

E)idarәetmәnin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi


609.Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәtindә әsas tutduğu mәqsәdlәrә nә daxildir?


A) tәchizat vә satış mәnbәlәrinin diversifikasiyası

B)işçilәrin әmәk haqqının yüksәldilmәsi

C)nizamnәmә fondunun azaldılması

D) әsas fondların ekstensiv istifadә әmsalının artırlması

E)müәssisәnin әmәk haqqı üzrә borclarının azaldılması


610.Hanısı variant gömrük rüsumu növünә aid deyil?


A) strateji rüsum

B)xüsusi rüsum

C)kompensasiya rüsumu

D)spesifik rüsum

E) advalor rüsum


611.Müәssisәnin xarici iqtisadi fәaliyyәti növlәrinә nәlәr daxil deyil?


A) planlaşdırma vә proqramlaşdırma

B)birbaşa investisiya vә portifel investisiyası

C) ixrac vә idxal

D)lisenziyalaşdırma vә françayzinq

E)idarәetmә kontraktları vә «qıfılaltı» kontraktlar


612.Müәssisә idxal әmәliyyatlarını hәyata keçirәrkәn gömrük orqanlarına hansı sәnәdi tәqdim etmir?


A) dövәt qeydiyatı şәhadәtnamәsi

B)Invoys

C)gömrük yük bәyannamәsi

D)әmtәәnin mәnşәyini tәsdiq edәn sәnәd

E) әmtәәnin keyfiyyәt sertifikatı


613.Kvota:


A)müәyyәn müddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ixracına tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol verilә bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir

B)müәyyәn müddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ixrac olunmasına icazәni әks edirir

C)müәssisәnin istehsal­tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı

D)hәddini әks etdirir dәyәri ödәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir

E)xarici şirkәtin müәyyәn haqq müqabilindә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә mәsәlәlәri әks edirir


614.Barter:


A) dәyәri ödәnilmәdәn ekvivalent mәblәğdә qarşılıqlı әmtәә (mәhsul) mübadilәsini әks etdirir

B)müәyyәn müddәt әrzindә siyahıya daxil edilmiş әmtәәlәrin maneәsiz idxal vә ixrac olunmasına icazәni әks edirir

C)müәssisәnin istehsal­tәsәrrüfat fәaliyyәti zamanı mәhsul vahidinә material sәrfinin yuxarı hәddini әks etdirir

D) müәyyәn müddәt әrzindә konkret әmtәәnin idxal vә ixracına tәtbiq olunan dәyәr vә natural ifadәdә yol verilә bilәn mәhdudiyyәtlәri әks etdirir

E)xarici şirkәtin müәyyәn haqq müqabilindә mineral xammalın kәşfiyyatı vә hasilatını aparması üzrә mәsәlәlәri әks edirir


615.Aşağıdakılardan hansı müәssisәnin maliyyә siyasәtinin işlәnilmәsinin strateji vәzifәlәrinә aid deyil?


A) müәssisәdә mәnfәәtin bölgüsü qaydalarının hazırlanması

B) müәssisәnin mәnfәәtinin maksimumlaşdırılması

C)müәssisәnin kapitalının strukturunun optimallaşdırılması vә onun maliyyә sabitliyinin tәmin edilmәsi

D)müәssisәnin investisiya qoyuluşu üçün cazibәdarlığının tәmin edilmәsi

E)müәssisәnin idarә edilmәsinin sәmәrәli mexanizminin qurulması


616.Müәssisәdә cari likvidlik әmsalı necә hesablanır?


A)dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi B)xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin cәminә nisbәti kimi

C)xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi

D)xüsusi vәsaitlәrin cәminin borc vәsaitlәrinin cәminә nisbәti kimi

E)dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi
 617.Müәssisәdә müstәqillik әmsalı necә hesablanır?


A) xüsusi vәsaitlәrin cәminin passivlәrin cәminә nisbәti kimi

B)xüsusi vәsaitlәrin cәminin borc vәsaitlәrinin jәminә nisbәti kimi

C)dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli vә uzunmuddәtli öhdәliklәrin cәminә nisbәti kimi

D) xüsusi vәsaitlәr vә uzunmuddәtli borc vәsaitlәrinin cәminin aktivlәrin cәminә nisbәti kimi

E)dövriyyә vәsaitlәrinin cәminin qısamüddәtli borc öhdәliklәri vә kreditor öhdәliklәrinin cәminә nisbәti kimi


618.Müәssisәnin xalis aktivlәri necә müәyyәn olunur?


A) müәyyәn olunur müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin fәrqi kimi

B) müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin cәmi kimi

C)müәyyәn olunur müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin hasili kimi müәyyәn olunur

D)müәssisәnin ümumi öhdәliklәri ilә ümumi aktivlәrinin fәrqi kimi müәyyәn olunur

E)müәssisәnin ümumi aktivlәri ilә ümumi öhdәliklәrinin nisbәti kimi müәyyәn olunur
Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə