Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə3/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

b)aktiv hesablar

c)aktiv-passiv hesablar

d)əsas hesablar

e))əməliyyat hesabları


171.Hesablar hansı hallarda passiv olurlar?

a)əmlakın əmələ gəlmə mənbələrinin uçotunu əks etdirdikdə, balansın passivində yerləşən hesab olduqda, hesabın kredit qalığı olduqda

b)əmlakın mövcudluğu, tərkibi və yerləşdirilməsi yeri üzrə uçotu üçün nəzərdə tutulduqda, hesabın debet qalığı olduqda

c)əmlakın mövcudluğu, tərkibi və yerləşdirilməsi yeri üzrə uçotu üçün nəzərdə tutulduqda

d)balansın aktivində yerləşən hesab olduqda, hesabın debet qalığı olduqda

e)hesabın debet qalığı olduqda


172.Hesabın kredit qalığı olduqda belə hesab necə hesab sayılır?

a)passiv


b)aktiv

c)aktiv-passiv

d)əsas

e)düzgün cavab yoxdur


173.Mühasibat uçotunda eyni vaxtda debet, yaxud kredit qalığı olduqda hesablar necə adlanır?

a)aktiv-passiv hesab

b)aktiv hesab

c)passiv hesab

d)kassa hesabı

e)valyuta hesabı


174.Hesabların debeti və ya krediti üzrə yazılan əməliyyatların məbləğinin yekunu nə adlanır?

a)dövriyyə

b)ikili yazılış

c)saldo


d)müxabirləşmə

e)düzgün cavab yoxdur


175.Aşağıdakılardan hansı aktiv hesabda düzgün yazılış qaydasıdır?

a)ilk qalıq debetə, artma debetə, azalma kreditə, saldo debetə

b)ilk qalıq kreditə, artma debetə, azalma kreditə, saldo kreditə

c)ilk qalıq kreditə, artma debetə, azalma kreditə, saldo kreditə

d)ilk qalıq debetə, artma kreditə, azalma debetə, saldo debetə

e) ilk qalıq debetə, artma kreditə, azalma debetə, saldo kreditə


176.Aşağıdakılardan hansı passiv hesabda düzgün yazılış qaydasıdır?

a)ilk qalıq kreditə, artma kreditə, azalma debetə, saldo kreditə

b)ilk qalıq debetə, artma debetə, azalma kreditə, saldo debetə

c) ilk qalıq kreditə, artma debetə, azalma kreditə, saldo kreditə

d) ilk qalıq debetə, artma kreditə, azalma debetə, saldo debetə

e)ilk qalıq debetə, artma kreditə, azalma debetə, saldo kreditə


177.Hər bir təsərrüfat əməliyyatının mühasibat uçotunun hesablarında eyni vaxtda eyni məbləğin bir hesabın debetində, digər hesabın kreditində yazılması necə adlanır?

a)ikili yazılış

b)maya dəyərinin hesablanması üsulu

c)debitor borclarının hesablanması üsulu

d)kreditor borclarınıln hesablanması üsulu

e)iqtisadi təhlil üsulu


178.İkili yazılış zamanı hesablar arasında əmələ gələn qarşılıqlı əlaqə necə adlanır?

a)hesabların müxabirləşməsi

b)hesabların birləşdirilməsi

c)hesabların bölüşdürülməsi

d)hesabların qruplaşdırılması

e)hesabların ləğv olunması


179.Müxabirləşmədə səhv əməliyyat qeyd edildiyi halda bu qeyd necə düzəldilməlidir?

a)qırmızı storno ilə

b)səhv qeyd silinməklə

c)səhv qeydi qaralamaqla

d)səhv edilən əməliyyat vərəqi cırmaqla

e)əməliyyat dəftəri yandırmaqla


180.Neçə cür mühasibat yazılışı vardır?

a)sadə və mürəkkəb

b)sadə

c)mürəkkəbd)mücərrəd

e)əlavə yazılış


181.Təsərrüfat əməliyyatlarının bir hesabın debetində, digər hesabın kreditində əks olunması nə adlanır?

a)sadə yazılış

b)mürəklkəb yazılış

c)əlavə yazılış

d)səhv yazılış

e)düzgün cavab yoxdur


182.Təsərrüfat əməliyyatının bir hesabın debetində və iki hesabın kreditində əks olunması nə adlanır?

a)mürəkkəb yazılış

b)sadə yazılış

c)mücərrəd yazılış

d)əlavə yazılış

e)bütün cavablar düzdür


183.Mühasibat uçotunda müxtəlif informasiyalar əldə etmək üçün neçə növ hesablardan istifadə edilir?

a)3


b)5

c)2


d)6

e)4
184.Təfsilat dərəcəsinə görə hesablar hansı növlərə ayrılır?

a)sintetik, analitik, subhesablar

b)sintetik, analitik

c)analitik, subhesablar

d)sintetik, subhesablar

e)düzgün cavab yoxdur
185.Təsərrüfat vəsaitləri və əməliyyatları haqqında ümumiləşdirilmiş göstəricilərini özündə əks etdirən hesablar nə adlanır?

a)sintetik hesablar

b)analitik hesablar

c)subhesablar

d)əlavə hesablar

e)düzgün cavab yoxdur


186.Hansı hesabların vasitəsilə sintetik hesablarda olan məlumatlar dəqiqləşdirilir və konkretləşir?

a)analitik hesabların

b)subhesabların

c)əlavə hesabların

d)kontrar hesabların

e)düzgün cavab yoxdur


187.Sintetik və analitik hesablar arasında uçotun həlqəsi (hissəsi) nə adlanır?

a)subhesab

b)əlavə hesab

c)kontrar hesab

d)əməliyyat hesabı

e)düzgün cavab yoxdur


188.Balansın aktivlər bölməsində vəsaitlərin növləri göstərir ki, bunun vasitəsilə hansı uçot üçün hər bir balans maddəsi üzrə aktiv hesablar açılır?

a)cari uçot üçün

b)sintetik uçot üçün

c)analitik uçot üçün

d)subhesab üçün

e)düzgün cavab yoxdur


189.Təşkilatın fəaliyyət nəticələrinə operativ rəhbərlik etmək üçün nə tərtib edilir?

a)dövriyyə cədvəli

b)ikili yazılış

c)müxabirləşmə

d)sadə yazılış

e)düzgün cavab yoxdur


190.Dövriyyə cədvəli əsasən nədən istifadə edilən zaman tərtib edilir?

a)Baş jurnal, memorial-order və kiçik müəssisələr üçün sadələşdirilmiş uçot formalarından

b)Baş jurnaldan

c)memorial orderdən

d)kiçik müəssisələr üçün sadələşdirilmiş uçot formalarından

e)düzgün cavab yoxdur


191.Ümumiləşdirilmiş məlumatlara əsasən neçə növdən ibarət olan dövriyyə cədvəli tərtib olunur?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
192.Hansı hesablarda ilk qalığın üzərinə debet üzrə dövriyyəni əlavə edib kredit üzrə dövriyyəni çıxmaqla son qalıq müəyyən edilir?

a)aktiv hesablarda

b)passiv hesablarda

c)aktiv-passiv hesablarda

d)subhesablarda

e)düzgün cavab yoxdur
193.223 dt 401 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)uzunmüddətli bank kreditinin hesablaşma hesabına daxil olmasını

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


194.431 dt 401 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)malsatan və podratçılara olan borcun bank krediti hesabına ödənilməsini

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


195.113 dt 431 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)malsatanlardan quraşdırılması tələb olunan avadanlığın alınmasını

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


196.710 dt 521 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)əlavə dəyər vergisinin hesablandığını

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


197.901 dt 521 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)mənfəət vergisinin hesablandığını

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


198.534 dt 521 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)təsisçilərdən gəlir vergisinin hesablandığını

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


199.223 dt 402 kt yazılışı nəyi ifadə edir?

a)işçilərə verilməsi üçün kredit alındığını

b)hazır məhsulun anbara mədaxilini

c)işçilərə əmək haqqı verilməsini

d)müştəridən avans alındığını

e)heç birini


200.Hesabların təsnifatı neçə əlamət üzrə aparılır?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
201.Hazırda hesabların təsnifatı hansı əlamətə görə aparılır?

a)iqtisadi məzmununa görə, təyinatına və quruluşuna görə

a)iqtisadi məzmununa görə

b)təyinatına görə

c)quruluşuna görə

d)formasına görə

e)obyektinə görə


202.Hesabların hər hansı təsnifatı ən azı neçə məqsədə xidmət etməlidir?

a)3


b)5

c)2


d)6

e)4
203.Hər bir hesabın iqtisadi məzmunu nə ilə təyin olunur?

a)uçotun konkret obyekti ilə

b)uçotun konkret təyinatı ilə

c)uçotun forması ilə

d)uçotun quruluşu ilə

e)uçotun məqsədi ilə
204.Mühasibat uçota hesabları iqtisadi məzmununa görə hansı qruplara bölünür?

a)müəssisənin təsərrüfat vəsaitlərini, vəsaitin əmələ gəlmə mənbələrini və təsərrüfat proseslərini uçota alan hesablara

b)əsas və nizamlayıcı hesablara

c)nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

d)passiv, əsas və əməliyyat hesablarına

e)aktiv, kontrar və əlavə hesablara


205.İqtisadi məzmununa görə mühasibat uçotu hesablarının ayrıldığı qruplardan biri hansıdır?

a)vəsaitlərin əmələ gəlmə mənbələrini uçota alan hesablar

b)torpaq. tikili və avadanlıqları, qeyri-maddi aktivləri, kapital qoyuluşlarını uçota alan hesablar

c)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları hesabı

d)istehsal ehtiyatlarını uçota alan hesablar

e)hazır məhsulları, malları və i.a. uçota alan hesablar


206.Hansı təsərrüfat vəsaitlərini uçota alan hesablara aid deyildir?

a)xüsusi vəsait mənbələrini uçota alan hesablar

b)pul vəsaitlərini uçota alan hesablar

c)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları hesabı

d)istehsal ehtiyatlarını uçota alan hesablar

e)hazır məhsulları, malları və i.a. uçota alan hesablar


207.Hansı təsərrüfat vəsaitlərini uçota alan hesablara aiddir?

a)pul vəsaitlərini uçota alan hesablar

b) xüsusi vəsait mənbələrini uçota alan hesablar

c)xüsusi təyinat mənbəli hesablar

d)bank kreditləri hesabı

e)kreditorlarla hesablaşmaları uçota alan hesablar


208.Hansı vəsaitlərin əmələ gəlmə mənbələri hesablarına aid deyildir?

a)təchizat prosesini uçota alan müəssisələr

b)xüsusi vəsait mənbələrini uçota alan hesablar

c)xüsusi təyinat mənbəli hesablar

d)bank kreditləri hesabı

e)kreditorlarla hesablaşmaları uçota alan hesablar


209.Hansı vəsaitlərin əmələ gəlmə mənbələri hesablarına aiddir?

a)bank kreditləri hesabı

b)pul vəsaitlərini uçota alan hesablar

c)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları hesabı

d)istehsal ehtiyatlarını uçota alan hesablar

e)hazır məhsulları, malları və i.a. uçota alan hesablar


210.Aşağıdakılardan hansı təchizat prosesini uçota alan hesablara aiddir?

a)materiallar hesabı

b)istehsalat məsrəfləri hesabı

c)köməkçi istehsalat hesabı

d)ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı

e)ümumistehsalat xərcləri


211.Aşağıdakılardan hansı satış prosesini uçota alan hesablara aiddir?

a)əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmalar

b)istehsalat məsrəfləri hesabı

c)köməkçi istehsalat hesabı

d)ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı

e)ümumistehsalat xərcləri


212.Mühasibat uçotu hesabları öz quruluşuna və təyinatına görə hansı hesablara ayrılır?

a)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

b)əsas və nizamlayıcı hesablara

c)nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

d)passiv, əsas və əməliyyat hesablarına

e)aktiv, kontrar və əlavə hesablara


213.Vəsait növlərinin mövcudluğuna, hərəkətinə və onların mənbələrinə nəzarət etmək üçün tətbiq edilən hesablar hansı hesablardır?

a)əsas hesablar

b)nizamlayıcı hesablar

c)əməliyyat hesabları

d)kontrar hesablar

e)əlavə hesablar


214.Hansı əsas aktiv hesablardan biridir?

a)qeyri-maddi aktivlər

b)nizamnamə kapitalı

c)ehtiyat kapitalı

d)əlavə kapital

e)qısa və uzunmüddətli borclar


215.Əsas hesablar hansı hesablara ayrılır?

a)aktiv, passiv, aktiv-passiv hesablara

b)əsas vəsait, dövriyyə və dövriyyədənkənar vəsaitlər hesablarına

c)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

d)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

e)hazır məhsul, pul vəsaitləri və hesablaşmalar hesabına


216.Maddi və pul vəsaitlərinin miqdarı və hərəkətinin uçotu üşün, habelə debitorlarla hesablaşmaların uçotu üçün istifadə edilən hesablar hansı hesablardır?

a)aktiv hesablar

b)passiv hesablar

c)aktiv-passiv hesablar

d)nizamlayıcı hesablar

e)əməliyyat hesabları


217.Fondların vəziyyətinin və dəyişilməsinin, alınmış maliyyələşmənin, müəssisənin öhdəliklərinin və kreditorlarla hesablaşmaların uçotu üçün tətbiq edilən hesablar hansı hesablardır?

a)passiv hesablar

b)aktiv hesablar

c)aktiv-passiv hesablar

d)nizamlayıcı hesablar

e)əməliyyat hesabları


218.Aşağıdakılardan hansı əsas passiv hesablardan biridir?

a)ehtiyat kapitalı

b)torpaq, tikili və avadanlıq (əsas vəsaitlər)

b)qeyri-maddi aktivlər

c)uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

d)bankdakı hesablaşma hesabı

e)valyuta hesabı
219.Debitor və kreditorlarla hesablaşmaların uçotunda tətbiq edilən hesablar hansı hesablardır?

a)aktiv-passiv hesablar

b)aktiv hesablar

c)passiv hesablar

d)nizamlayıcı hesablar

e)əməliyyat hesabları


220.Müəssisənin vəsaitlərinin və ya onların əmələ gəlmə mənbələrinin qiymətləndirilməsini dəqiqləşdirmək üçün müəyyən edilən hesablar nə adlanır?

a)nizamlayıcı hesablar

b)passiv hesablar

c)aktiv hesablar

d)aktiv-passiv hesablar

e)əməliyyat hesabları


221.Nizamlayıcı hesablar hansı hesablara bölünür?

a)kontrar, əlavə və kontrar-əlavə hesablara

b)aktiv, əsas və nizamlayıcı hesablara

c)nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

d)passiv, əsas və əməliyyat hesablarına

e)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına


222.Aktiv və passiv hesabların göstəricilərini nizamlaşdırmaq üçün istifadə edilən hesablar hansı hesablardır?

a)kontrar hesablar

b)əlavə hesablar

c)əsas hesablar

d)passiv hesablar

e)aktiv-passiv hesablar


223.Nizamlandırılan obyektin həqiqi miqdarını, onun ilk dəyərindən nizamlandırılan məbləği çıxmaq yolu ilə təyin edilməsinə xidmət edən hesablar hansı hesablardır?

a)kontrar hesablar

b)əlavə hesablar

c)kontrar-əlavə hesablar

d)əsas hesablar

d)passiv hesablar


224.Kontrar hesablar hansı hesablara bölünür?

a)kontr-aktiv və kontr-passiv hesablara

b)əsas və passiv hesablara

c)əsas və əməliyyat hesablarına

d)bölüşdürücü və kalkulyasiya hesablarına

e)kalkulyasiya və nəticə hesablarına


225.Aktiv hesabların göstəricilərinin nizamlaşdırılması üçün istifadə edilən hesablar hansı hesablardır?

a)kontr-aktiv hesablar

b)kontr-passiv hesablar

c)əlavə hesablar

d)əsas hesablar

e)düzgün cavab yoxdur


226.Əsas passiv hesabların göstəricilərini dəqiqləşdirmək -nizamlamaq üçün istifadə edilən hesablar hansı hesablardır?

a)kontr-passiv hesablar

b)kontr-aktiv hesablar

c)əlavə hesablar

d)əsas hesablar

e)əməliyyat hesabları hesablar


227.Əsas hesablarda əks etdirilən, müəssisənin maddi vəsaitlərinin və ya onların əmələ gəlmə mənbələrinin məbləğinin artırılması üçün tətbiq edilən hesablar hansı hesablardır?

a)əlavə hesablar

b)kontrar hesablar

c)kontrar-əlavə hesablar

d)əməliyyat hesabları

e)kalkulyasiya hesabları


228.Təsərrüfat proseslərini əks etdirmək və onun həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuş hesablara nə deyilir?

a)əməliyyat hesabları

b)əlavə hesablar

c)kontrar hesablar

d)kalkulyasiya hesabları

e)düzgün cavab yoxdur


229.Əməliyyat hesabları hansı hesablara ayrılır?

a)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

b)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

c) kontrar, əlavə və kontrar-əlavə hesablara

d)əsas vəsait, dövriyyə və dövriyyədənkənar vəsait hesablara

e)hazır məhsul, pul vəsaitləri və hesablaşmalar hesabına


230.Bölüşdürücü hesablar neçə qrupa ayrılır?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
231.Ayrı-ayrıxərcləri toplamaq və onları müxtəlif uçot obyektləri arasında bölüşdürmək üçün olan hesablar hansı hesablardır?

a)bölüşdürücü hesablar

b)kalkulyasiya hesabları

c)nəticə hesabları

d)əlavə hesablar

e)kontrar hesablar
232.Materiallar hesab təsnifatına görə aşağıdakılardan hansına uyğun gəlir?

a)Bölüşdürücü hesablara

b)əsas hesablara

c)nizamlayıcı hesablara

d)kalkulyasiya edici hesablara

e)müqayisəedici hesab


233.Tikilən və ya əldə edilən əsas vəsaitlərin tədarük edilən maddi qiymətlilərin maya dəyərini müəyyəın etmək üçün istifadə edilən hesablar nə adlanır?

a)kalkulyasiya hesabları

b)bölüşdürücü hesablar

c)nəticə hesabları

d)əlavə hesablar

e)kontrar hesablar


234.Məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan məsrəflərin ümumi məbləğini hesablamaq və həqiqi maya dəyərini təyin etmək üçün istifadə edilən hesablar hansıdır?

a)kalkulyasıya edici hesablar

b)bölüşdürücü hesablar

c)əsas hesablar

c)nizamlayıcı hesablar

e)müqayisəedici hesablar


235.Müəssisənin təsərrüfat proseslərindən alınan nəticəni aşkara çıxarmaq üçün istifadə edilən hesablar hansı hesablardır?

a)müqayisəedici hesablar

b)kalkulyasiya hesabları

c)bölüşdürücü hesablar

d)əlavə hesablar

e)kontrar hesablar


236.Təsərrüfat vəsaitlərinin qiymətini və ya onların mənbələrinin məbləğini dəqiqləşdirmək üçün istifadə edilən hesablar:

a)müqayisə edici hesablar

b)kalkulyasıya edici hesablar

c)bölüşdürücü hesablar

d)əsas hesablar

e)nizamlayıcı hesablar


237.Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini aşkara çıxarmaq üçün istifadə edilən hesablar hansı hesablardır?

a)nəticə hesabları

b)kalkulyasiya hesabları

c)bölüşdürücü hesablar

d)əlavə hesablar

e)kontrar hesablar


238.Təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi məzmununa görə müəssisənin vəsaitlərinin uçotu üçün olan hesablar hansı hesablara ayrılır?

a)əsas vəsait, dövriyyə vəsaitləri və dövriyyədənkənar vəsaitlər hesablarına

b)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

c)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

d)kontrar, əlavə və kontrar-əlavə hesablara

e)hazır məhsul, pul vəsaitləri və hesablaşmalar hesabına


239.Dövriyyə vəsaitləri və istehsalat proseslərinin uçotu üçün hansı hesablar tətbiq edilir?

a)istehsal ehtiyatları, istehsal prosesləri və tədavül prosesləri hesablarına

b)əsas vəsait, dövriyyə və dövriyyədənkənar vəsaitlər hesablarına

c)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

d)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına

e)hazır məhsul, pul vəsaitləri və hesablaşmalar hesabına


240.Müəssisənin kassada və bankdakı hesablarda olan pul vəsaitlərinin miqdarını və hərəkətini əks etdirmək üçün olan hesablar hansıdır?

a)pul vəsaitləri hesabları

b)hazır məhsul hesabları

c)əsas hesablar

d)nizamlayıcı hesablar

e)əməliyyat hesabları


241.Tədavül prosesində vəsaitlərin uçotu üçün olan hesablar hansı hesablara ayrılır?

a)hazır məhsul, mallar və satış hesablarına, pul vəsaitləri və hesablaşmalar hesabına

b)istehsal ehtiyatları, istehsal prosesləri və tədavül prosesləri hesablarına

c)əsas vəsait, dövriyyə və dövriyyədənkənar vəsaitlər hesablarına

d)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

e)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına


242.Vəsaitlərin mənbələrinin miqdarı, hərəkəti və onların məqsədli təyinatlarının uçotu üçün olan hesablar hansı hesablara bölünür?

a)xüsusi vəsaitlərin mənbələri və cəlb edilmiş vəsaitlərin mənbələri hesablarına

b)istehsal ehtiyatları, istehsal prosesləri və tədavül prosesləri hesablarına

c)əsas vəsait, dövriyyə və dövriyyədənkənar vəsaitlər hesablarına

d)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

e)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına


243.Müəssisənin xüsusi vəsaitlərinin mənbələri hesabları hansı hesablara bölünür?

a)əsas fəaliyyətin xüsusi vəsaitlərinin mənbələri hesablarına və məqsədli təyinatlı xüsusi vəsaitlərinin mənbələri hesablarına

b)istehsal ehtiyatları, istehsal prosesləri və tədavül prosesləri hesablarına

c)əsas vəsait, dövriyyə və dövriyyədənkənar vəsaitlər hesablarına

d)bölüşdürücü, kalkulyasiya və nəticə hesablarına

e)əsas, nizamlayıcı və əməliyyat hesablarına


244.Mühasibat uçotunun metodoloji prinsiplərinin tənzimlənməsi kimə həvalə olunmuşdur?

a)Maliyyə Nazirliyinə

b)İqtisadiyyat Nazirliyinə

c)Nazirlər Kabinetinə

d)Vergilər Nazirliyinə

e)Mərkəzi Banka


245.Təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirmək üçün lazım olan hesabların və subhesabların sistemləşdirilmiş siyahısına nə deyilir?

a)hesablar planı

b)istehsal planı

c)təchizat planı

d)maliyyə planı

e)satış planı


246.Kommersiya təşkiklatlarında tətbiq edilən yeni hesablar planı neçə bölmə, maddə və hesabdan ibarətdir?

a)9 bölmə, 45 maddə və 144 hesabdan

b)7 bölmə, 40 maddə və 134 hesabdan

c)5 bölmə, 35 maddə və 124 hesabdan

d)6 bölmə, 38 maddə və 114 hesabdan

e)8 bölmədən, 37 maddə və 104 hesabdan


247.Yeni hesablar planında sintetik hesabların kodlaşdırılması üçün əvvəlkindən fərqli olaraq neçə rəqəmli seriyalı sıra kodlarından istifadə edilmişdir?

a)üçrəqəmli

b)iki rəqəmli

c)birrəqəmli

d)dördrəqəmli

e)beşrəqəmli


248.İlkin müşahidə aşağıdakılardan birini əhatə etmir?

a)istehsal ehtiyatlarının səviyyəsini

b)təsərrüfat həyatı hadisələrinin qiymətləndirilməsi və onların meyarlarının seçilməsini

c)uçotda əks etdirilən obyektlərin və hadisələrin birmənalı elan edilməsini

d)təsərrüfat həyatı hadisələrinin müşahidəsi və dəyişməsini eyni zamanda rəsmiyyətə salınmasını

e)sonradan işləmək üçün təsərrüfat həyatı hadisələrinə müşahidə edilməsinə və düzgün ifadə olunmasına nəzarət üsullarını


249.Aşağıdakılardan hansını ilkin müşahidə əhatə edir?

a)hamısını

b)təsərrüfat həyatı hadisələrinin qiymətləndirilməsi və onların meyarlarının seçilməsini

c)uçotda əks etdirilən obyektlərin və hadisələrin birmənalı elan edilməsini

d)təsərrüfat həyatı hadisələrinin müşahidəsi və dəyişməsini eyni zamanda rəsmiyyətə salınmasını

e)sonradan işləmək üçün təsərrüfat həyatı hadisələrinə müşahidə edilməsinə və düzgün ifadə olunmasına nəzarət üsullarını


250.Nəyin əsasındamaddi, əmək və maliyyə ehtiyatlarının hərəkəti üzərində daimi nəzarət təmin olunur?

a)tərtib olunmuş sənədlər əsasında

b)aparılan müşahidə əsasında

c)aparılan sorğular əsasında

d)təhlil əsasında

e)toplanılan məlumatlar əsasında


251.Nə zaman sənədlərin tərtibinə başlanılır?

a)ilkin müşahidə aparıldıqdan sonra

b)ilkin sorğu aparıldıqdan sonra

c)ilkin eksperiment aparıldıqdan sonra

d)ilkin yazılış aparıldıqdan sonra

e)düzgün cavab yoxdur


252.Mühasibat uçotunda təsərrüfat prosesləri zamanı baş verən əməliyyatlar üzərində müşahidə aparmaq üçün əsas üsul nədir?

a)mühasibat sənədləri

b)ikili yazılış

c)mühasibat maddələri

d)inventarlaşma

e)analitik təhlil


253.Mühasibat uçotunun düzgün təşkil edilməsinin əsas şərtlərindən biri nədir?

a)hər bir təsərrüfat əməliyyatının sənədlə rəsmiyyətə salınmasıdır

b)məhsul göndərilməsi üzərində nəzarətin həyata keçirilməsidir

c)məhsul satışı növbəliliyinin müəyyən edilməsidir

d)istehsal əməliyyatları haqqında məlumatların qruplaşdırılmasıdırYüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə