Mühasibat uçotu və auditYüklə 1,32 Mb.
səhifə8/9
tarix21.06.2018
ölçüsü1,32 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9

e)düzgün cavab yoxdur


586.Müxtəlif müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun ən çox yayılmış formaları hansıdır?

a)hamısı


b)memorial-order

c)kitab-jurnal,jurnal-order

d)avtomatlaşdırılmış və məlumatların kompüterlə işlənməsi

e)cədvəl-perfokart, sadələşdirilmiş formalar


587.Mühasibat uçotunun hansı forması bütün müəssisə və təşkilatlarda tətbiq edilmək üçün tövsiyə edilmişdir?

a)memorial order

b)kitab-jurnal

c)cədvəl-perfokart

d)jurnal-order

e)sadələşdirilmiş formalar


588.Mühasibat uçotunun memorial-order forması neçənci illərdə yaranmışdır?

a)1928-1930-cu illərdə

b)1921-1923-cü illərdə

c)1930-1932-ci illərdə

d)1933-1935-ci illərdə

e)1935-1937-ci illərdə


589.Memorial-order formasından istifadə edən zaman sintetik uçot neçə registrdə aparılır?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
590.Harada hər bir memorial orderə daimi nömrə verilir?

a)qeydiyyat jurnalında

b)Baş kitabda

c)jurnal-orderdə

d)cədvəl-perfokartda

e)düzgün cavab yoxdur
591. Quruluşuna görə neçə növ jurnal--orderi fərqləndirirlər?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
592.Cədvəl-perfokart formasının təcrübəyə tətbiqi kim tərəfindən tövsiyə edilmişdir?

a)Maliyyə Nazirliyi

b)İqtisadiyyat Nazirliyui

c)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

d)Nazirlər Kabineti

e)düzgün cavab yoxdur
593.Mühasibat uçotunun hansı uçot forması uçot işçilərinin yüksək əmək məhsuldarlığını təmin etməklə onların texniki işdən azad edilməsinə şərait yaradır?

a)qeyd forması

b)memorial order

c)kitab-jurnal

d)cədvəl-perfokart

e)jurnal-order


594.Uçotun hansı forması iqtisadiyyatın bazar münasibətlərinə keçməsi, müxtəlif mülkiyyət formalarının, fəaliyyət növlərinin və sadə istehsal sahələrinin formalaşması ilə əlaqədar meydana gəlmişdir?

a)uçotun sadələşdirilmiş forması

b)uçotun memorial-order forması

c)uçotun kitab-jurnal forması

d)uçotun jurnal -order forması

e)cədvəl-perfokart forması


595.Sadələşdirilmiş uçot formasının formalaşmasına nə təsir göstərmişdir?

a)sadə istehsal və iş prosesli, eləcə də kiçik müəssisə və təşkilatların yaranması

b)iri müəssisə və təşkilatların yaranması

c)orta müəssisə və təşkilatların yaranması

d)iri maşınlı istehsalın yaranması

e)düzgün cavab yoxdur


596.Kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotunun sadələşdirilmiş forması neçə üsulla aparıla bilər?

a)2


b)5

c)3


d)6

e)4
597.Nə konkret proseslərdən (mərhələlərdən) keçərək təsərrüfat fəaliyyətini formalaşdırır və ona əsaslı istiqamət verir?

a)təsərrüfat əməliyyatları

b)satış əməliyyatları

c)texnoloji əməliyyatlar

d)təchizat əməliyyatları

e)düzgün cavab yoxdur
598.Kapital qoyuluşu nə deməkdir?

a)əsas fondların geniş təkrar istehsalına və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş məsrəflər deməkdir

b)gəlir əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maddi sərvətlər deməkdir

c)gəlir əldə etmək məqsədilə istehsal və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan intellektual sərvərlər deməkdir

d)istehsal fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərin məcmusu deməkdir

e)satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərin məcmusu deməkdir


599.Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər formada inkişafına vəsait yönəldilməsi hansı şəkildə həyata keçirilir?

a)kapital qoyuluşları şəklində

b)maliyyə qoyuluşları şəklində

c)maddi sərvətlər şəklində

d)əmlak hüquqları şəklində

e)intellektual sərvətlər şəklində


600.Kapital qoyuluşları hansı əlamətlərinə görə qruplaşdırılır?

a)işlərin təşkilinin xarakterinə, quruluşuna, işlərin həcminə, sahəvi əlamətinə, istiqamətinə, təyinatına və hazırlıq dərəcəsinə görə

b)işlərin təşkilinin xarakterinə, quruluşuna (üsuluna) görə

c)sahəvi əlamətinə, istiqamətinə, təyinatına görə

d)işlərin həcminə görə, işlərin təşkilinin xarakterinə görə

e)işlərin həcminə və hazırlıq dərəcəsinə görə


601.İşlərin təşkili xarakterinə görə kapital qoyuluşları hansı üsullarla yerinə yetirilir?

a)podrat və təsərrüfat üsulları ilə

b)podrat üsulu ilə

c)təsərrüfat üsulu ilə

d)sahəvi əlamətinə görə

e)işləyən müəssisələrin yenidən qurulmasına və genişləndirilməsinə görə


602.İşlərin təşkili xarakterinə görə kapital qoyuluşlarının yerinə yetirildiyi üsullardan biridir?

a)podrat üsulu

b)tikinti işləri

c)quraşdırma işləri

d)layihə-axtarış işləri

e)əsas fondların inventar dəyərinə daxil edilən işlər


603.İnşasına, texniki silahlanmasına, yenidən qurulmasına və ya genişləndirilməsinə ayrıca layihə və smeta tərtib olunan hər bir ayrıca bina və qurğu nə adlanır?

a)tikinti obyekti

b)inventar

c)quraşdırma tələb etməyən avadanlıqlar

d)buraxılış kompleksi

e)inşaat
604.İstiqamətinə görə bölünən kapital qoyuluşlarına aid deyildir?

a)layihə-axtarış işləri

b)yeni müəssisələrin tikintisi

c)işləyən müəssisələrin və obyektlərin yenidən qurulması

d)texniki cəhətdən silahlanma

e)güclərin saxlanması
605.Aşağıdakılardan hansı sahəvi əlamətinə görə bölünən kapital qoyuluşlarına aiddir?

a)kimya, kənd təsərrüfatı, ticarət və s. müəssisələrin tikintisi

b)yeni müəssisələrin tikintisi

c)işləyən müəssisələrin və obyektlərin yenidən qurulması

d)texniki cəhətdən silahlanma

e)güclərin saxlanması


606.Hazırlıq dərəcəsinə görə əsaslı tikinti işlərinə aiddir?

a)başa çatdırılmış və başa çatdırılmamış tikinti işləri

b)quraşdırma işləri, quraşdırma tələb etməyən avadanlıqlar

c)quraşdırma tələb edən avadanlıqlar

d)layihə-axtarış işləri

e)əsas fondların inventar dəyərinə daxil edilən sair işlər və xərclər


607.Ən mühüm tikintilərin siyahısı (titul siyahısı) kim tərəfindən təsdiq edilir?

a)Nazirlər Kabineti tərəfindən

b)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən

c)Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

d)Mərkəzi Bank tərəfindən

e)Dövlət Əmlak Nazirliyi tərəfindən


608.Texniki əsasları özündə əks etdirən kompleks texniki sənədlər, cizgilər, aydınlaşdırıcı qeydlər və digər materiallar dedikdə nə başa düşülür?

a)layihə


b)smeta

c)limit-zabor kartları

d)qaimə

e)tələbnamə


609.Kapital qoyuluşlarının yerinə yetirilmiş həcminin qiymətləndirilməsi hansı dəyərlə həyata keçirilir?

a)smeta dəyəri ilə

b)ilkin dəyərlə

c)bərpa dəyəri ilə

d)inventar dəyəri ilə

e)balans dəyəri ilə


610.Tikinti təsərrüfat üsulu ilə aparılan zaman yerinə yetirilən işlər sifarişçılər üçün hansı dəyərlə qiymətləndirilir?

a)faktiki maya dəyəri ilə

b)ilkin dəyərlə

c)bərpa dəyəri ilə

d)smeta dəyəri ilə

e)balans dəyəri ilə


611.Tikintidə mühasibat uçotunun əsas vəzifəsi nədir?

a)kapital qoyuluşunun istifadə edilməsinə gündəlik nəzarətin həyata keçirilməsi

b)tərtib edilmiş sənədlər əsasında təsərrüfat əməliyyatlarının düzgün və öz vaxtında qeydiyyatdan keçirmək

c)əsaslı işlər üzrə tapşırıqların və obyektlərin işə salınması üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəarət etmək

d)tikintinin smeta dəyərinə riayət edilməsinə dövrü nəzarət

e)işə salınmış tikinti obyektlərinin tam inventar dəyərinin vaxtında və düzgün aşkar edilməsi


612.Müəssisələrin özünün xüsusi maliyyələşdirmə mənbələrinin çatışmaması zamanı əsaslı tikintinin maliyyələşdirilməsi nəyin hesabına həyata keçirilir?

a)borclar və bank kreditləri hesabına

b)investorların xüsusi vəsaitləri hesabına

c)xüsusi təyinatlı fondlar hesabına

d)sığorta ödəmələri hesabına

e)alınmış büdcə təxsisatı hesabına


613.Tikintisi başa çatmış obyektlərin istismara qəbul qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir?

a)Nazirlər Kabineti tərəfindən

b)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən

c)Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

d)Mərkəzi Bank tərəfindən

e)Dövlət Əmlak Nazirliyi tərəfindən


614.Qəbul edilmiş obyekt nəyin əsasında başa çatmış tikinti hesab edilir?

a)dövlət qəbul komissiyasının aktı əsasında

b)smeta dəyəri əsasında

c)inventar dəyəri əsasında

d)işçi komissiyasının rəyi əsasında

e)düzgün cavab yoxdur


615.Məsrəflər iqtisadi məzmununa görə hansı elementlər üzrə qruplaşdırılır?

a)hamıısı

b)naterial məsrəfləri (geri qaytarılan tullantıların dəyərini çıxmaqla)

c)əməyin ödənilməsinə xərclər

d)sosial ehtiyaclara ayırmalar

e)əsas vəsaitlərin amortizasiyası


616.İşə salınan və əsas vəsaitlərin tərkibinə daxil edilən obyektlərin ilk dəyərini təşkil edən, onların tikintisinə və ya qəbul edilməsinə çəkilən məsrəflərin məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

a)obyektlərin inventar dəyəri

b)obyektlərin ilkin dəyəri

c)obyektlərin bərpa dəyəri

d)obyektlərin qalıq dəyəri

e)düzgün cavab yoxdur


617.İstismara qəbul edilmiş, habelə ödəmə hesabına başqa təşkilatlardan və şəxslərdən əldə edilən torpaq, tikilki və avadanlıqların dəyəri əks etdirilibdir. Buna hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)111 dt 113 kt

b)113 dt 531 kt

c)531 dt 223 kt

d)531 dt 401 kt

e)341 dt 113 kt

618.Əsas vəsait uzun müddətə icarəyə verilibdir. Düzgün mühasibat yazılışı hansıdır?

a)731 dt 111 kt

b)111 dt 113 kt

c)531 dt 224 kt

d)322 dt 442 kt

e)224 dt 225 kt


619.Tikintidə istifadə edilən avadanlığa köhnəlmə hesablanıb. Düzgün mühasibat yazılışı hansıdır?

a)203 dt 112 kt

b)111 dt 113 kt

c)531 dt 224 kt

d)322 dt 442 kt

e)224 dt 225 kt


620.Podratçıya köçürülən məbləğə təşkilatı vəsaiti hesabına ödəmə aparılıbdır. Bu zaman əməliyyata hansı mühasibat yazıllışı verilməlidir?

a)531 dt 223 kt

b)531 dt 401 kt

c)341 dt 113 kt

d)113 dt 531 kt

e)111 dt 113 kt


621.Podratçıya köçürülən məbləğə bankın uzunmüddətli kreditləri hesabına ödəmə aparılıbdır. Bu zaman əməliyyata hansı mühasibat yazıllışı verilməlidir?

a)531 dt 401 kt

b)531 dt 223 kt

c)341 dt 113 kt

d)113 dt 531 kt

e)111 dt 113 kt


622.Mövcud olan standart və texniki şərtlərə, keyfiyyət göstəricilərə uyğun olaraq tam şəkildə bütün istehsal əməliyyatlarından keçmiş, müəssisə anbarına və ya sifarişçiyə verilmiş məhsullar nə adlanır?

a)hazır məhsullar

b)bitməmiş istehsal

c)hazır olmayan məhsullar

d)natamam məhsullar

e)yüklənmiş məhsullar


623. Hazır məhsulun uçotu qarşısında duran vəzifələrə aid deyildir?

a)nağd və qeyri-nağd hesablaşmaların vaxtında sənədləşdirilməsi və düzgün əks olunması

b)hazır məhsulların anbarlarda və digər saxlanma yerlərində saxlanması və hərəkətinin uçotunun düzgün və vaxtında təşkili

c)məhsulların müəyyən olunmuş həcmdə, çeşiddə, keyfiyyətdə istehsalına nəzarətin təmin olunması

d)alıcı müəssisələrə bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq məhsulun yüklənməsi, satışı öhdəliklərinə nəzarət olunması

e)alıcılara yüklənmiş, satılmış məhsulların uçotunun düzgün təşkili və alıcılarla hesablaşmaların dəqiq uçotunun aparılması


624.Hazır məhsulun uçotu qarşısında duran vəzifələrdən biridir?

a)məhsulların müəyyən olunmuş həcmdə, çeşiddə, keyfiyyətdə istehsalına nəzarətin təmin olunması

b)istehsal ehtiyatlarının saxlanmasına və hərəkətinə nəzarət

c)materialların tədarükü, daxil olması və buraxılması ilə əlaqədar sənədlərin düzgün və vaxtında rəsmiyyətə salınması

d)əmtəə-material dəyərlərinin istehsalda əsaslandırılmış normalar üzrə sərf olunmasına daimi nəzarətin təmin olunması

e)əmtəə-material satıcıları ilə hesablaşmaların vaxtında icra olunması


625.Hazır məhsullar müəssisə balansında hansı dəyərlə uçota alınır?

a))faktiki istehsal maya dəyəri ilə

b)sərbəst bazar qiyməti ilə

c)müqavilə qiyməti ilə

d)plan (normativ) maya dəyəri ilə

e)uçot qiyməti ilə


626.Hazır məhsulun həqiqi maya dəyərini nə vaxt hesablamaq olar?

a)yalnız hesabat dövrünün (ayının) sonunda

b)yalnız keçmiş ilin sonunda

c)hesabat dövrünün əvvəlində

d)yalnız hesabat dövrünün ortalarında

e)düzgün cavab yoxdur


627.Alıcılara yüklənmiş hazır məhsullar hansı sənədlə rəsmiyyətə salınır?

a)qaimələr, qəbul-təhvil aktları

b)kassa mədaxil orderi

c)kassa məxaric orderi

d)memorial order

e)bank çıxarışı


628.Müəssisələrdə məhsulun buraxılması nə ilə rəsmiyyətə salınır?

a)qəbul-təhvil aktı ilə

b)qaimə ilə

c)kassa məxaric orderi ilə

d)memorial order

e)bank çıxarışı


629.Hağdsız hesablaşmaların əsas məqsədi nədən ibarətdir?

a) ödəmə dövriyyəsində nağd pulu əvəz etməkdir

b) pul vəsaitlərinin dövriyyəsinin sürətlənməsinə kömək etməkdir

c) material fondlarının hərəkətinə nəzarət etməkdir

d) tədavüldə olan pulların həcminin azalmasına şərait yaratmaqdır

e) müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin banklarda cəmləşməsinə imkan verməkdir


630.Pulların kassaya daxil olması və kassadan verilməsi hansı sənədlərlə rəsmiləşdirilir?

a)mədaxil və məxaric kassa orderləri ilə

b)qəbul-təhvil aktı ilə

c)istehsal-texniki sənədlər ilə

d)ilkin uçot sənədləri ilə

e)əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə


631.İdarədə istifadə edilən elektrik , su, qaz kimi xərclər müıssisənin nə xərcləridir?

a)inzibatı xərclər

b)istehsal xərcləri

c)texnoloji xərclər

d)ehtiyat xərcləri

e)xərc kimi tanınmır


632.Müəssisənin istehsal prosesinin son məhsulu nədir?

a)hazır məhsullar, yerinə yetirilən işlər və göstərilən xidmətlər

b)hazır məhsullar

c)yerinə yetirilən işlər

d)göstərilən xidmətlər

e)köməkçi işlər, yarımfabrikatlar


633.Məhsul istehsalı ilə əlaqədar olmayan, lakin onun satışına aid olan xərclər nə adlanır?

a)kommersiya xərcləri

b)istehsal xərcləri

c)nəqliyyat xərcləri

d)saxlama xərcləri

e)tədavül xərcləri


634.Hazır məhsul istehsaldan anbara mədaxil edilmişdir. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)204 dt 202 kt

b)181 dt 223 kt

c)201 dt 302 kt

d)244 dt 521 kt

e)101 dt 538 kt


635.Satılan hazır məhsul satışın maya dəyərinə silinir.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)701 dt 204 kt

b)181 dt 223 kt

c)201 dt 302 kt

d)244 dt 521 kt

e)101 dt 538 kt


636.Nəqliyyat xərclərinin məbləği satışın maya dəyərinə daxil edilmək üçün kommersiya xərclərinə yazılır. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)711 dt 701 kt

b)217 dt 501 kt

c)701 dt 204 kt

d)701 dt 201 kt

e)223 dt 701 kt


637.Məhsul, iş və xidmətlərin satışından mənfəət əldə edilmişdir. Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilməlidir?

a)601 dt 801 kt

b)801 dt 601 kt

c)731.1 dt 801 kt

d)801 dt 731.1 kt

e)538 dt 801 kt


638.Təşkilatın buraxılış qiyməti ilə göndərilmiş hazır məhsullar üçün hansı mühasibat yazılışı verilir?

a)701 dt 204 kt

b)601 dt 801 kt

c)801 dt 601 kt

d)701 dt 217 kt

e)538 dt 801 kt


639.Nəqliyyat xərclərinin məbləği satışın maya dəyərinə daxil edilmək üçün kommersiya xərclərinə yazılır.Bu əməliyyata hansı mühasibat yazılışı verilir?

a)711 dt 701 kt

b)701 dt 201 kt

c)701 dt 204 kt

d)601 dt 801 kt

e)801 dt 601 kt


640.Azərbaycan Respublikasında vergitutmanın ümumi əsasları hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən olunur?

a)Vergi məcəlləsi

b)Mülki məcəllə

c)Əmək məcəlləsi

d)Cinayət məcəlləsi

e)düzgün cavab yoxdur


641.Azərbaycan Respublikasının ”Vergi Məcəlləsi” neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

a)2001-ci ildə

b)2000-ci ildə

c)2003-cü ildə

d)2005-ci ildə

e)1999-cu ildə


642.Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə, habelə məqsədli dövlət fondlarına köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödəniş necə adlanır?

a)vergi


b)kredit

c)ssuda


d)mənfəət

e)renta
643.Azərbaycan Respublikasında hansı vergilər müəyyən edilir və ödənilir?

a)dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri, yerli vergilər

b)dövlət vergiləri

c)muxtar respublika vergiləri

d)yerli vergilər

e)düzgün cavab yoxdur
644.Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər hansı vergilərdir?

a)dövlət vergiləri

b)müxtar respublika vergiləri

c)yerli vergilər

c)düzgün cavab yoxdur

e)bütün cavablar düzdür


645.Aşağıdakılardan hansı dövlət vergilərindən biridir?

a)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

b)fiziki şəxslərin torpaq vergisi

c)fiziki şəxslərin əmlak vergisi

d)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

e)bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi


646.Aşağıda göstərilənlərdən hansı yerli vergilərə aid deyildir?

a)əlavə dəyər vergisi

b)fiziki şəxslərin torpaq vergisi

c)fiziki şəxslərin əmlak vergisi

d)yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

e)bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi


647.Aşağıdakılardan hansı yerli vergilərdən biridir?

a)fiziki şəxslərin torpaq vergisi

b)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

c)əlavə dəyər vergisi

d)yol vergisi

e)mədən vergisi


648.Əlavə dəyər vergisinin əsas ödəyiciləri kimlər hesab olunur?

a)satıcılar

b)alıcılar

c)anbardarlar

d)təhsil işçiləri

e)heç biri


649.Fiziki şəxslərin gəlirindən tutulan pul məbləği necə adlanır?

a)fiziki şəxslərin gəlir vergisi

b)hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

c)əlavə dəyər vergisi

d) yol vergisi

e)sadələşdirilmiş vergi


650.Vergi orqanları vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək məqsədi ilə hansı nəzarəti həyata keçirirlər?

a)vergi nəzarəti

b)uçot nəzarəti

c)istehsal nəzarəti

d)nəqliyyat nəzarəti

e)marketinq nəzarəti


651.Eyni növ vergi bir vergitutma obyektindən neçə dəfə tutula bilər?

a)bir dəfə

b)iki dəfə

c)üç dəfə

d)dörd dəfə

e)csavabların heç biri düzgün deyil


652.Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin minimal dərəcəsi neçə faizdir?

a)14,0


b)12,0

c)10,0


d)11,0

e)15,0
653.Aylıq gəlirdən tutulan verginin ən yuxarı dərəcəsi neçə faizdir?

a)35

b)21


c)25

d)30


e)32
654.Aşağıdakılardan hansı mənfəətdən verginin ödəyicisi deyildir?

a)qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan xeyriyyə təşkilatları

b)müstəqil balansa malik olan və hüquqi şəxs sayılan müəssisələr

c)təsərrüfat və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul oln beynəlalq qeyri-hökumət təşkilatları

d)kommersiya bankları

e)sığorta təşkilatları


655.Aşağıdakılardan hansı gəlir vergisindən azaddır?

a)alimentlər

b)müstəqil balansa malik olan və hüquqi şəxs sayılan müəssisələr

c)təsərrüfat və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul oln beynəlalq qeyri-hökumət təşkilatları

d)kommersiya bankları

e)sığorta təşkilatları


656.Aşağıdakılardan hansı mənfəət vergisi ödəməkdən azad deyildir?

a)ticarət fəaliyyətindən əldə edilən gəlir

b)xeyriyyə təşkilatlarının gəliri – sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərdən başqa

c)qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqqı və ianələr

d)Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və onun qürümlarının gəliri

e)alınmış sığorta ödənişləri


657.Hansı vergiyə cəlb olunan ümumi mənfəətə daxil deyildir?

a)alınmış sığorta ödənişləri

b)məhsul satışından əldə edilən mənfəət

c)görülən iş və göstərilən xidmətlərdən əldə edilən mənfəət

d)əsas fondlar və digər əmlakın satılmasından əldə edilən mənfəət

e)qeyri-satış əməliyyatın xərcləri qədər azaldılan gəlir


658.Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların istehsalı, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsivə tədavülü prosesimndə onların dəyərinə əlavənin bir hissəsinin, eləcə də respublika ərazisinə gətirilən və vergi tutulan bütün malların dəyərinin bir hissəsinin büdcəyə tutulması forması hansıdır?

a)əlavə dəyər vergisi

b)rüsum

c)sadələşdirilmiş vergid)yol vergisi

e)heç biri


659.Əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi hər vergi tutulan əməliyyatın və hər tutulan idxalın dəyərinin neçə faizini təşkil edir?

a)18


b)22

c)25


d)27

e)15
660.Aşağıdakılardan hansı aksizli mallara aid edilmir?

a)qənnadı məmulatları

b)spirt, pivə və spirtli içkiləırin bütün növləri

c)tütün məmulatları

d)neft məhsulları

e)minik avtomobilləri
661.Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsullarına, minik avtomobillərinə və istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə aksiz dərəcələri kim tərəfindən müəyyən olunur?

a)respublika Nazirlər Kabineti

b)Maliyyə Nazirliyi

c)İqtisadiyyat Nazirliyi

d)Mərkəzi Bank

e)sığorta idarəsi


662.Maliyyə nəticəsi dedikdə nə başa düşülür?

a)mənfəət və ya zərər formasında özünü göstərən müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin son

iqtisadi yekunu

b)əsas vəsaitlərin satışından əldə edilən mənfəət

c)maddi qiymətlilərin satışından əldə edilən gəlir

d)qeyri-maddi aktivlərin satışından əldə edilən nəticə

e)satışdan kənar əməliyyatlardan alınan mənfəət
663.Yeni hesablar planına görəmənfəət (zərər) barədə məlumatların ümumiləşdirilməsi üçün hansı hesab nəzərdə tutulmuşdur?

a)801


b)631

c)611


d)721

e)601
664.Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş vergilər və digər icbari tədiyələr ödəndikdən sonra müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət necə adlanır?

a)xalis mənfəət

b)balans mənfəəti

c)ümumi mənfəət

d)satışdan əldə edilən mənfəət

e)rentabellik
665.Təşkilatın ümumi gəliri ilə onun ümumi xərcləri arasındakı fərq nəyi göstərir?

a)xalis mənfəəti

b)balans mənfəəti

c)maliyyə nəticəsini

d)ümumi mənfəəti

e)gözlənilən mənfəəti

666.Mənfəət formasında özünü göstərən təşkilatın təsərrüfat fəaliyyətinin son iqtisadi yekunu nə adlanır?

a)maliyyə nəticəsi

b)gəlir

c)xalis mənfəətd)maya dəyəri

e)qazanc
667.Balans mənfəətinin əsas hissəsini nə təşkil edir?

a)məhsulların, işlərin və xidmətlərin satışından əldə edilən mənfəət

b)əsas vəsaitlərin satışından əldə edilən mənfəət

c)maddi qiymətlilərin satışından əldə edilən mənfəət

d)qeyri-maddi aktivlərin satışından əldə edilən mənfəət

e)satışdan kənar əməliyyatlardan alınan mənfəət
668.Hesablar planına görə müəssisənin hesabat dövründə əldə etdiyi xalis mənfəət (zərər) üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatlart hansı hesabda uçota alınır?

a)341


b)335

c)801


d)343

e)901
669.Gəlirlərin xərclərdən çox olması nəyi göstərir?Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə