Občina sodražicaYüklə 11,08 Kb.
tarix09.01.2022
ölçüsü11,08 Kb.
#92284


datum: 5.10.2016

številka: 42306-1/05


OBČINSKEMU SVETU

Zadeva: Predlog amandmaja k Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o NUSZ:

Predlagani 1. člen odloka se spremeni tako, da se brišejo besedne zveze »oziroma dela objekta« oz. »ali del objekta« ter se doda: »ki stoji na območju proizvodnih dejavnosti (IG – površine za industrijo in IK – gospodarske cone) in posebnih območjih (BT – površine za turizem in«, tako, da se prvi člen glasi:
»Če je dejanska raba objekta oziroma dela objekta v nasprotju z rabo, določeno v Občinskem prostorskem načrtu ali v nasprotju z rabo, opredeljeno v gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen oziroma je objekt ali del objekt zapuščen, se šteje, da se objekt oziroma del objekta ne uporablja v skladu z občinskem prostorskim načrtom oziroma izdanim gradbenim dovoljenjem.

Za objekt iz prvega odstavka tega člena se šteje objekt, ki stoji na območjih proizvodnih dejavnosti (IG – površine za industrijo in IK – gospodarske cone) in posebnih območjih (BT – površine za turizem) in se ne uporablja v skladu z občinskim prostorskim načrtom oziroma gradbenim dovoljenje najmanj 12 mesecev, na območju namenske rabe BT pa 6 mesecev.

V primeru rabe objektov iz prvega odstavka tega člena se izračun nadomestila pomnoži s faktorjem 1,5, na območju namenske rabe BT pa s faktorjem 15.«
Celoten odlok:
Na podlagi 218. člen Zakona o graditvi objektov (Uradno prečiščeno besedilo - ZGO-1-UPB1 - Ur. l. RS, št. 102/04, 14/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12, 110/13 in 19/15) in 15. člen Statut Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 12. redni seji dne …………….2016 sprejel

Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč  1. člen


Za 10. členom se doda nov člen, 10. a člen, ki se glasi:

»Če je dejanska raba objekta oziroma dela objekta v nasprotju z rabo, določeno v Občinskem prostorskem načrtu ali v nasprotju z rabo, opredeljeno v gradbenem dovoljenju, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen oziroma je objekt ali del objekt zapuščen, se šteje, da se objekt oziroma del objekta ne uporablja v skladu z občinskem prostorskim načrtom oziroma izdanim gradbenim dovoljenjem.

Za objekt iz prvega odstavka tega člena se šteje objekt, ki stoji na območjih proizvodnih dejavnosti (IG – površine za industrijo in IK – gospodarske cone) in posebnih območjih (BT – površine za turizem) in se ne uporablja v skladu z občinskim prostorskim načrtom oziroma gradbenim dovoljenje najmanj 12 mesecev, na območju namenske rabe BT pa 6 mesecev.

V primeru rabe objektov iz prvega odstavka tega člena se izračun nadomestila pomnoži s faktorjem 1,5, na območju namenske rabe BT pa s faktorjem 15.«


  1. člen


Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Določila tretjega odstavka prvega člena tega odloka se začnejo uporabljati prvo naslednje obračunsko obdobje po preteku dveh let od sprejema tega odloka, razen za zemljišča namenske rabe BT, za katera se uporablja takoj.
Št. 42306-1/05

Sodražica, dne ……………………….

Župan Občine Sodražica

Blaž Milavec l.r.


Obrazložitev amandmaja:
Odbor za finance, gospodarstvo in kmetijstvo je podal stališče pri obravnavi predlagane novele odloka o odmeri NUSZ, da bi bilo dobro točneje opredeliti kdaj se upošteva del objekta ali pa se to izvzame iz določbe. Prav tako odbor predlaga, da se zoži nabor možnih objektov, predvsem, da se jasno določi, da ne gre za stanovanjske in kmetijske objekte.

Oba predloga odbora se zdita smiselna, tako, da predlagamo z amandmajem spremembo predlaganega prvega člena novele odloka o NUSZ. Iz dikcije določbe naj se izbriše »del objekta« in se s tem upošteva objekt kot celota. Odlok pa se naj nanaša zgolj na objekte, ki ležijo na zemljiščih, ki so določena za posebno namensko rabo: gospodarstvo (industrija, podjetništvo) ter za turizem. Strinjamo se, da na drugih območjih (stanovanjske gradnje, podeželska gradnja itd) to ni smiselno oziroma ne predstavlja problema z zapuščenimi objekti oziroma objekti, ki se ne uporabljajo v skladu z namensko rabo, v tolikšni meri kot na območju zemljišč, ki jih je občina v OPN določila in namenila za posebne dejavnosti.


Župan

Blaž Milavec l.r.

Yüklə 11,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə