Odbor školství ÚMČ Praha 13Yüklə 0,72 Mb.
səhifə2/5
tarix22.01.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#40016
1   2   3   4   5

Rekonstrukce WC v ŠD v přístavbě po soukromé školce + zázemí pro úklid - sociálních zařízení a úklidových komor

5. Nutné zvýšení plotu kolem hřiště, neboť nám stávající plot přelézají „nezvaní hosté“

a ničí nám sportoviště
5. Základní výkonové údaje o škole
a) počty tříd
I.stupeň

II.stupeň

celkem

Počet tříd celkem

k 30.6.2012


19

10

29

k 30.6.2013

20

10

30

v tom : počet běžných tříd

k 30.6.2012

19

7

26

k 30.6.2013

20

8

28

počet speciálních tříd

k 30.6.2012

0

3

3

k 30.6.2013

0

2

2b) počty žáků
I.stupeň

II.stupeň

Celkem

Počet žáků

k 30.6.2012

455

210

665*

k 30.6.2013

491

224

715**

v tom: v běžných třídách

k 30.6.2012

455

175

630

k 30.6.2013

491

202

693

ve speciálních třídách

k 30.6.2012

0

35

35

k 30.6.2013

0

22

22

* Údaj k datu 30.6.2012 je uveden bez 48 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku dle paragrafu 38 a 41 školského zákona.

**Údaj k datu 30.6.2013 je uveden bez 62 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku dle paragrafu 38 a 41 školského zákona.


c) průměrný počet žáků na třídu

I.stupeň

běžné třídy

I.stupeň

speciální třídy

II.stupeň

běžné třídy

II.stupeň

speciální třídy

průměr za I.a II.stupeň běžných tříd

24,55

0

25,25

11

24,75


 1. rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV

(nabídka tříd z rozšířeným vyučováním vybraných vzdělávacích oborů)

V naší škole nejsou žádné třídy s rozšířeným vyučováním .6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných


 1. vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním


- individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC,

nebo odborného lékaře)


Počet integrov. žáků celkem

Druh postižení

mentál-slucho-zrako-vady řeči

těles-více

vad


autis-

mus


vývojové poruchy

učení

chování

k 30.6.2012

14

0

0

0

0

1

1

2

10

0

k 30.6.2013

12

0

0

0

0

1

1

1

9

0

(v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruženími, PPP, SPC

atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy

na tomto úseku)
Žáci a žákyně se specifickými vzdělávacími potřebami (dále pouze SVP) jsou zařazeni a vzděláváni dle učebních plánů běžných tříd. I v letošním školním roce tvořili nezanedbatelnou část žáků školy, proto je těmto dětem věnována patřičná péče. Program školy umožňuje rozvoj každého žáka, heslo naší školy – šance pro každého.

Nejčastějšími SPU v letošním roce byly ADHD spojená s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, ADHD s poruchou pozornosti, percepční nezralost, nerovnoměrný vývoj, porucha řeči, krátkodobá paměť, pomalé pracovní tempo, sociální problémy a v neposlední řadě dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dyspraxie. Tito žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT, respektuje se jejich individuální pracovní tempo, v případě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) je žák vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je zpracováván na základě ŠVP ZV a vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb daného žáka. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP (psycholog i speciální pedagog) a rodiče žáka.


Snažíme se zachytit vývojové poruchy u žáků již v raném stádiu. Pokud je nutné, doporučujeme rodičům vytipovaných žáků ve spolupráci s poradnou a třídní učitelkou možnost návštěvy PPP a následnou spolupráci školy na nápravě. K časnému vytipování přispěl i fakt, že pravidelně spolupracujeme s PPP, pracovnice poradny, která má v péči naši školu, přichází vždy dle dohody na celé dopoledne do výuky, aby mohla sledovat dané žáky i v průběhu vyučování, jejich vztahy se spolužáky, s učitelem atd. V návaznosti na pozorování „v terénu“ rozebírá své postřehy s třídním učitelem a nezřídka jsou k těmto diskusím zváni i rodiče. Většina našich pedagogů prošla kurzem Speciálních vzdělávacích potřeb. Ve výuce žáků jsou používány reedukační pomůcky.
Své (placené) služby nabídla rodičům žáků naší školy i paní učitelka z 1. stupně, která má vystudován obor speciální pedagogiku a dále prošla kurzy nových metod práce. Jako soukromý speciální pedagog pracuje s dětmi s poruchami učení i poruchami pozornosti. Na základě speciálního testu vyhledá jejich oslabená místa v poznávacích funkcích a pak doporučí rodičům vhodný druh nápravných cvičení. Nabízí také pravidelné lekce pro ty žáky, jejichž rodiče mají zájem o profesionálně vedené hodiny po vyučování. Věnuje se zde práci s oslabenými percepčními funkcemi a zároveň děti prochází terapií prof. Feuersteina, která obohacuje celkově myšlení, formuje vhodné školní návyky, pracuje s chybou a vede děti k metakognitivnímu přístupu (přemýšlení o vlastních myšlenkových postupech, kritické hodnocení a hlavně schopnost regulovat je). Vzhledem k tomu, že jde o kmenovou učitelku školy, mohou učitelé kdykoli konzultovat aktuální obtíže určitého žáka nebo upozornit na oblasti, kde se v danou dobu zhoršil či zlepšil, tedy pružně reagovat a aktuálně upravovat proces nápravných lekcí.
V letošním roce jsme získali finanční zabezpečení pro 4 asistenty pedagoga/ osobní asistenty. Jeden pracoval na 1. stupni s žákem s vývojovými poruchami učení. Na 2. stupni byli integrováni 3 žáci (žák s kombinovanými vadami, kde při tvorbě ŠVP spolupracujeme s SPC Slunce, žák s tělesným postižením - IVP konzultujeme s SPC Jedličkova ústavu a žák s poruchou autistického spektra, IVP konzultováno v APLE a SPC Chotouňská - všichni v 6. ročníku). Na 2. stupni pracují na základě IVP bez asistenta pedagoga 4 žáci s vývojovými poruchami učení ve stupni závažnosti 1 a 5 žáků ve stupni závažnosti 2.
Jeden žák a jedna žákyně na 2. stupni měli individuální vzdělávací program po dohodě s ředitelstvím školy na základě žádosti rodičů a doporučení lékaře - zdravotní důvody.
- speciální třídy (pokud jsou zřízeny – pro jaké druhy postižení)

V 8. a 9. ročníku vždy 1 třída speciální pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - SPU, které navštěvovalo celkem 22 žáků.


b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky

se speciálními vzdělávacími potřebami


ze kterých ročníků

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

počet žáků

0

0

0

0

0

0

0

0


c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída

(zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním žáků ze sociálně nebo kulturně a

jazykově odlišného prostředí do základní školy)

Přípravné třídy v naší škole nejsoud) zkušenosti s péčí o nadané žáky

Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se specifickými potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání dítěte.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní a i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jako pro všechny žáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a „neohrožující“, otevřené pro oboustrannou komunikaci.
V zájmu těchto žáků je vedení školy spolu s výchovným poradcem v kontaktu s odborníky, se kterými konzultují řešení problémů, které se vymykají běžným zkušenostem (např.: Dr. Vondráková – předsedkyně STaN-ECHA).

Snažíme se volit takový styl výuky, který umožňuje každému žákovi rozvíjet se podle jeho schopností a možností. Přímo ve vyučování využíváme formy vnitřní diferenciace, kdy průměrní žáci plní úkoly v rámci základního učiva, nadprůměrní a mimořádně nadaní dle svých schopností v daném předmětu mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Zvlášť respektujeme jejich vlastní pracovní tempo a jejich individuální postupy řešení úloh a situací.


Dalším způsobem je „přeskakování“ ročníků. Žák, který je vysoce nadprůměrný v „hlavních předmětech“, podstoupí vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, napíše závěrečné písemné práce „přeskakovaného“ ročníku a je přezkoušen komisionálně z Českého jazyka, Matematiky a předmětu Člověk a jeho svět. Po úspěšném absolvování výše uvedených aktivit žák postoupí o ročník výše. Před trvalým přechodem do vyšší třídy předcházel ještě diagnostický pobyt v uvažované třídě a konzultace s dětským lékařem. V letošním roce jsme ale takové opatření neuplatnili.
Další cestou k rozvoji talentovaných dětí je podpora jejich účasti v soutěžích v nejrůznějších oborech (vědomostní, sportovní, tvořivé a estetické činnosti), dlouhodobá příprava na ně (viz výsledky v soutěžích) a široká nabídka volitelných předmětů na 2. stupni a mimoškolních aktivit.
7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2013/2014Počet dětí zapsaných do prvních třídPočet dětí

skutečně přijatýchdo prvních tříd

Počet prvních tříd


Počet odkladů pro školní rok 2013/2014

159

102

4

18

8. Výsledky přijímacího řízení


 1. na víceletá gymnázia:

počet vydaných zápisových lístků celkem : 63

přijato celkem : 43Gymnázia

8-letá (z 5. ročníku)

6-letá (ze 7. ročníku)

krajská

soukromá

církevní

krajská

soukromá

církevní

přijatých celkem

26

10

0

5

2

0


b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků

počet vydaných zápisových lístků celkem : 56
přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků :Střední školy

gymnázia

obchodní akademie

zdravotní školy

průmyslo-vé školy

ostatní střední školy

střední odborná učiliště

celkem

zřizované krajem

14

6

3

6

7

0

36

církevní

0

0

0

0

0

0

0

soukromé

0

0

0

1

2

0

3

přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou:OU, U

z devátých ročníků

z nižších ročníků

zřizované krajem

14

0

církevní

0

0

soukromé

3

0c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

- v devátém ročníku : 56 v nižším ročníku : 0

9. Chování žáků a zameškané hodiny


Zameškané hodiny neomluvené


školní rok 2011/2012

školní rok 2012/2013

počet hodin

počet žáků

počet hodin

počet žáků

I.stupeň

0

0

0

0

II. stupeň

16

5

71

4

celkem

16

5

71

4

Nejčastější výchovné problémy: neomluvená absence, pozdě omlouvaná absence, nevhodné chování, rušení výuky, neplnění školních povinností, nedostatečná příprava na výuku, nenošení pomůcek.

V letošním roce se zvýšil počet neomluvených hodin, většinu z nich však zameškala jediná žákyně, jejíž absenci jsme řešili s pomocí OSPOD, a která nakonec během roku změnila školu.10. Výsledky vzdělávání žáků


Prospěch (II.pololetí 12/13)

počet žáků

%

prospěli: I. stupeň

II. stupeň

491

100

224

100

z toho s vyznamenáním

571

79,86

neprospěli: I. stupeň

II. stupeň

0

0

0

0

nehodnoceni: I. stupeň

II. stupeň

0

0

0

0
Celkový průměr

2.pololetí 12/13

I. stupeň

1,176

II. stupeń

1,525

celkem

1,382

V letošním roce opět prospělo 100 % žáků (již podruhé za sebou, oproti předchozím rokům, kdy neprospěli průměrně 4 žáci ročně).

Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, se oproti minulému roku zvýšil o 4,97 % a průměr se mírně zlepšil na obou stupních.


Testování výsledky

 • Výsledky testování společnosti SCIO 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií v rámci projektu STONOŽKA:

Celkem se testování zúčastnilo 628 škol s více než 17 tisíci žáky. ZŠ tvořily asi 96% škol, víceletá gymnázia tvořila 4%.

Žáci naší školy byli testováni ve třech oblastech – Test všeobecných studijních předpokladů, Matematika a Český jazyk.Naše škola dosáhla ve všech oblastech výborných výsledků a škola patří v M i Čj do 10% nejúspěšnějších škol (včetně víceletých gymnázií).

Nejvíce nás těší, že porovnáním výsledků testu všeobecných předpokladů s výsledky v Čj a M se v obou předmětech ukázalo, že výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než  jaká skutečně odpovídá jejich předpokladům, což dokazuje výbornou práci učitelů. Žáci dle výsledku testů plně využívají svých možností nebo pracují nad svoje možnosti.
 • Celostátní testování 5. a 9. ročníku

Vzhledem k tomu, že není dostupné srovnání s ostatními školami, lze výsledky interpretovat jen obecně - například

 1. výsledky na 1. stupni jsou lepší, než na druhém

 2. nejvíce problémů dělá žákům matematika na obou stupních

 3. nejlepších výsledků dosáhli žáci v angličtině na 1. stupni a v češtině na 2. stupni

 4. angličtinu na 1. stupni zvládli v podstatě všichni žáci bez problémů

 5. po odchodu nejlepších žáků na osmiletá a šestiletá gymnázia klesá výkon ve všech oblastech, nejméně v Čj (o 15.21 %) a nejvíce v Aj (o 31,38 %)
Výsledky celostátního testování 2012/2013

5.roč

9.roč

Český jazyk

Průměrná úspěšnost

87,04

71,83

Obtížnost 1

14,08

40,00

Obtížnost 2

85,92

60,00

Anglický jazyk

Průměrná úspěšnost

92,71

61,33

Obtížnost 1

1,61

73,81

Obtížnost 2

98,39

26,19

Matematika

Průměrná úspěšnost

66,08

43,02

Obtížnost 1

69,01

95,24

Obtížnost 2

30,99

4,76

Průměrná úspěšnost – v procentech správně splněných úloh v průměru na 1 žáka

Obtížnost 1 a Obtížnost 2 udává podíl žáků školy po rozvětvení v procentech


11. Hodnocení činnosti školní družiny – klubu

počet oddělení

počet žáků

Školní družina

8

296

Školní klub
*

* Místnost Klubu využilo kolem 15 žáků denně.


Školní klub (ŠK)

ŠK je prostor, který je určen pro žáky 5. - 9. tříd pro trávení volného času jak v době polední přestávky, tak po vyučování. Žáci navštěvovali klub zdarma podle svého zájmu a potřeby. Klub zahájil svou činnost hned v září a byl otevřen v pondělí až čtvrtek průměrně 2 hodiny denně. Jeho činnost zajišťovaly střídavě dvě pracovnice. Průměrně klub využilo kolem 15 žáků denně.

Pro práci klubu je určena jedna místnost, kterou jsme vybavili hrami převážně z daru v rámci německého projektu Spiele Macht Schule. Žáci mají k dispozici šachový stolek, stolní fotbálek, odpočinkový kout se sedacími vaky a sedací soupravou (nábytek a koberec byl darem od rodičů) a velké množství stolních a společenských her a stavebnic.

Školní družina (ŠD)

ŠD pracovala v tomto školním roce v 8 odděleních s 296 dětmi. Počet se během školního roku mírně měnil. Ve 2. pololetí přestali chodit do ŠD někteří žáci 4. ročníku, některé děti se ze školy odstěhovaly. Všech osm vychovatelek má pedagogické vzdělání, z toho jedna VŠ.


ŠD má dvě vlastní místnosti, samostatný pavilon se dvěma třídami a soc. zařízením, malou výtvarnou třídou a hernou, kde je ranní družina a 4 třídy jsou v kmenových třídách.

Pro pobyt venku využíváme malý travnatý prostor u pavilonu s pískovištěm a slunečníkem. Dále školní hřiště, kde je travnaté fotbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem. Zde jsou také k dispozici dvě pískoviště, tři betonové stoly se slunečníky. Hygienické zázemí je v přilehlé TV. V případě špatného počasí může ŠD využít tělocvičnu, kinosál a do 15,00 h přilehlou nafukovací halu. Ve třídách i v pavilonu jsou televize, DVD. Třídy jsou vybaveny stavebnicemi a společenskými hrami. Pro bezpečný odchod domů jsou ve třídách nainstalovány videotelefony, jako spojení se třídami a recepcí.


Snažíme se prodlužovat pobyt venku, úterní odpoledne, kdy není odpolední vyučování ani školní kroužky, využíváme k vycházkám do Prokopského údolí a na blízká hřiště v okolí školy. Po celou dobu pobytu v ŠD mají děti zajištěn pitný režim.

AKCE ŠD - šk.rok 2012/13

Během roku zajišťujeme pro děti nejrůznější vzdělávací a zábavné akce. Celkem se 19 akcí zúčastnilo 1017 dětí. Akce proběhly bez vážných organizačních, zdravotních a jiných problémů.

číslo

datum

název

oddělení

počet dětí

Místo

1

12.10.

Dřevodílnička

1.+2.+3.oddělení

59

Hudebna

2

16.10.

Sklář

5. + 8.oddělění

41

Třída

3

19.10

Dřevodílnička

1.+2.+3.oddělení

78

Hudebna

4

16.10.

Sportovní “20“

5. + 6.oddělení

31

Chodba FZŠ

5

6.11.

Dřevodílnička

4.+6.+8.oddělení

91

Hudebna

6

27.11.

Sklář

3.oddělení

27

Pavilon

7

27.11.

Keramika

4. + 8.oddělení

37

Dílna

8

29.11.

Vánoce na zámku

3.oddělení

25

Zámek Hořovice

9

30.11.

Výroba adventních věnců

3.oddělení

26

Třída

10

7.12.

Keramika

7.oddělení

15

Dílna

11

11.12.

Keramika

4. + 8.oddělení

31

Dílna

12

11.12.

Divadlo ŠUS-vánoční dílny

3.oddělení

21

Třída

13

26.2.

Dřevodílnička

4.+6.+8.oddělení

89

Hudebna

14

12.3.

Divadlo ŠUS-představení

6.+8.oddělení

47

kinosál

15

26.3.

Divadlo ŠUS-velikonoční dílny

1.+2.+3.oddělení

64

Třída

16

9.4.

Divadelní představení

1.-4.,6.-8. odd.

178

Kinosál

17

9.4.

Keramika

5.oddělení

27

Dílna

18

18.4.

Bezpečná „13“

4.+6.+8.oddělení

81

Sluneční nám.

19

26.4.

Mamuti na Točníku

1.+ 3.oddělení

49

Točník12. Školní a závodní stravování


 • počty stravovaných žáků: 704

 • z toho z jiných škol: 10-12 porcí vyvážíme do MŠ Lipka

 • zaměstnanců školy: 75

 • cizích strávníků, převážně z pracovníků místního úřadu: 104

Vaříme stále tři druhy jídla, snažíme se o pestrost jídelníčku, zařazujeme zeleninová jídla,

méně obvyklá jídla, bezmasá jídla pro vegetariány.

Vycházíme vstříc rodičům při výběru jídla pro děti se specifickými druhy zdravotních a stravovacích potížích (alergie).


K pití jsou k dispozici tři druhy nápojů, z toho jeden vždy mléčný a čistá voda

Zapojili jsme se do programu Škola plná zdraví a do programu Mléčná liga.

Jídelna se stará o automat na odebírání dotovaných mléčných výrobků.
V rámci Rady rodičů pracuje stravovací komise. V tomto školním roce uskutečnila sedm namátkových kontrol ve školní jídelně a neshledala žádné nedostatky.

13. Výjezdy žáků mimo objekt školy


Druh výjezdu

počet výjezdů

počet žáků

vzdělávací výjezdy z toho do zahraničí

0

0

0

0

ŠvP

22

953

lyžařské kurzy

z toho do zahraničí

0

0

0

0

Již od prvních tříd pořádáme školy v přírodě (ŠvP), některé se uskutečňují v zimním období (ty jsou zaměřené na lyžování), většina pak v jarních měsících (některé třídy vyjedou i dvakrát během školního roku). Program těchto ŠvP je vždy koncipován v podobě projektů, jejichž témata buď doplňují učivo jednotlivých ročníků, anebo blíže seznamují s regionem, ve kterém se ŠvP koná.


V neposlední řadě klademe důraz na vzájemné soužití a poznávání žáků a učitelů, posilování zdravého sebevědomí žáků a uvědomování si vlastní osobnosti. Na těchto pobytech zvláště podporujeme vzájemnou úctu mezi žáky, sebeúctu, důvěru a zodpovědnost sám za sebe. Zvlášť se soustředíme na rozvíjení základních životních dovedností a uvědomění si vlastních práv každého dítěte, osobnostní a sociální výchovu dětí. Proto pravidelně pořádáme i adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, kterého se zúčastnilo 43 žáků.

Škola má systém dvouletých cyklů ŠvP v zahraničí. Tradiční zájezd do Velké Británie s dopolední výukou a ubytováním v rodinách se koná vždy jedenkrát za dva roky. V mezidobí nabízíme žákům ŠvP pobyty v jiných částech Evropy, a to jak ke zdokonalení se v cizích jazycích, tak zájezdy poznávací, zaměřené na geografii, historii a přírodní zajímavosti daných zemí. Letos jsme pro velký zájem zorganizovali dva zájezdy do Velké Británie, oba do jihoanglického města Plymouth, tradičně s výukou v jazykové škole a pobytem v rodinách. Zúčastnili se jich žáci z 5. - 9. tříd.


Třída


Místo


Od - do

Počet žáků

Počet dní

6.AB Adapt.kurz

Orlík, Loužek

10. 9. – 14. 9.

43

5

Výběr pěv. sbory

Žihle, Nový dvůr

6. 10. – 12.10.

42

7

5. C, 8.C

Špindlerův Mlýn

6. 1. – 12.1.

20

7

2. C, 3. B,

5. D, 7. A

Horský hotel Černá Hora – Jánské Lázně

4. 1. – 11.1.

100

8

4. C, 9. C

Moravská bouda, Špindlerův Mlýn

19. 1. – 26.1.

45

8

3. C, 6. A,

6. B, 8. A

Horský hotel Černá Hora, Jánské Lázně

17. 2. – 23.2.

100

7

4. A

Hotel Krásná vyhlídka, Javorník, Vacov

15. 4. – 19.4.

20

5

1. A, 1. C

RS Štědronín, Písek

20. 4. – 26.4.

50

7

6. AB, 3. A

Penzion Artur, Janov nad Nisou

21.4. - 26.4.

58

6

7. A a výběr

RS Štíří Důl, Ždírec nad Doubravou

17. 5. – 24.5.

30

8

6AB,7AB

Anglie

18.5 – 26.5.

46

9

2. B

Penzion Krásná, Pěnčín

25. 5. – 31.5.

24

7

3. C

RS Svatá Kateřina, Chotěvice

25. 5. – 31.5.

28

7

3. B

Strážovice, Mirotice

26. 5. – 31.5.

27

6

5. C

Hotel Belvedér, železná Ruda

27. 5. – 2.6.

20

7

1.D, 2.D 4.D

Penzion Metuje, Teplice nad Metují

29. 5. – 4.6.

70

7

3. D

RS Star Line, Svor

5. 6. – 12.6.

18

8

4. B a 5. B

Penzion Pod Vlekem, Janov nad Nisou

7.6. - 14. 6.

39

8

Výběr 5.-9.roč

Anglie

8.6. – 18. 6.

47

9

2. C, 1. B, 2A

Horská chata Zvonice, Kořenov

14. 6. – 21.6.

74

8

5. A

Hotel Diana, Benecko

17. 6. – 22.6.

22

6

7. B a 9. A

Penzion Jednota, Františkov, Rokytnice n Jizerou

17. 6. – 21.6.

30

5

Celkem 22 výjezdů

953

17114. Poradenské služby školy


 • ve škole působí 2 výchovní poradci (VP), metodik prevence a školní psycholog

 • 2 specializované „mikrotřídy“ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (8. – 9.

ročník)

 • ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky byli vyhledáváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • učitelé byli informováni o možnosti spolupráce s kurátory pro mládež a se sociálními pracovnicemi z oddělení sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD) při ÚMČ Prahy 13

 • poradenská činnost byla poskytována žákům (vztah učitel – žák, na základě požadavku

-osobní problémy), zákonným zástupcům (jednání se žáky a rodiči – sociální

problémy, rodinné problémy, výběr SŠ) i vyučujícím (např. formou konzultací) • ve spolupráci s třídními učiteli byl sledován zájem rodičů o žáky, rodiče byli

upozorněni na nebezpečí, která žákům hrozí (na schůzce rodičů, konzultacích, svolaných výchovných komisích a pohovorech)

 • během školního roku bylo zjišťováno klima jednotlivých tříd dotazníkem SORAD na základě zjištěných výsledků bylo se třídou dále pracováno. Většinou se jednalo o posílení pozitivních vazeb ve skupině


Problémoví žáci

 • problémy byly projednávány osobně se žáky a jejich rodiči, třídními učiteli a dalšími vyučujícími

 • závažnější přestupky žáků byly řešeny ve výchovné komisi za přítomnosti ředitele

nebo zástupce ředitele školy, třídního učitele, výchovného poradce, kurátora případně sociální pracovnice a rodičů žáka, při jednání byly vyhotoveny záznamy o pohovoru se žákem, zákonným zástupcem

 • projednávána byla zejména: neomluvená absence, porušování školního řádu (lhaní,

neplnění školních povinností, nevhodné chování ke spolužákům a dospělým osobám),

 • přestupky a slabý prospěch žáků byly projednávány na pedagogických radách a

poradách učitelů a byly hledány příčiny neprospěchu žáků a možnosti řešení

 • na neprospěch byli zákonní zástupci žáka upozorněni TU prostřednictvím ŽK nebo doporučených dopisů, popř. byli zváni k pohovoru

 • žákům byly nabízeny individuální konzultace vyučujících i výchovného poradce a náhradní termíny zkoušení, které byly využívány

 • 7 žáků na 2. stupni pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu v běžné třídě z toho 3 žáci zároveň s asistentem pedagoga (1 porucha autistického spektra, 1 kombinované vady, tělesné postižení), celkem 22 žáků pracovalo ve specializovaných „mikrotřídách“ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (2 třídy - 8. a 9. ročník)

 • vyučující mají možnost konzultovat vhodnost metod pro jednotlivé žáky s výchovným

poradcem, VP upozorňoval na potřebu kladné motivace u těchto žáků

 • při řešení problémů bylo spolupracováno s rodiči, třídním učitelem a ostatními učiteli,

s OPPP pro Prahu 5, SPC Amos, SPC Chotouňská, SPC při Jedličkově Ústavu a OSPOD Praha 13, 5, 16
Kariérové poradenství

 • v ŠVP je v 8. a 9. ročníku v rámci předmětu Praktické činnosti zaměření na Volbu

povolání, kterou v 9. ročníku vyučuje výchovný poradce, kde jsou s žáky řešeny

otázky týkající se volby povolání, přihlášky, zápisové lístky, návštěvy projektových

dnů na SŠ, návštěvy ze středních škol, informace o perspektivních oborech z hlediska

uplatnění na trhu práce apod. • využívány jsou seznamy gymnázií, středních škol a SOU a služby Střediska pro volbu

povolání při Úřadu práce na Praze 3, www stránky infoabsolvent.cz

 • pomoc žákům 9. ročníků při výběru dalšího studia - nabídka škol, vyplnění přihlášek,

vyhledávání čísel oborů, zapůjčení přehledů, odborných publikací k přípravě na

zkoušky a konzultace k vhodnosti výběru škol • pomoc je poskytována také žákům, kteří podávají přihlášky na víceletá gymnázia

všichni žáci (i zákonní zástupci) jsou informováni o dalších možnostech studia i o

požadavcích - na nástěnce, na schůzkách pro rodiče • výchovný poradce se zúčastnil třídních schůzek v 9. ročnících, kde podával informace

o rozmisťovacím řízení a rozdával zákonným zástupcům proti podpisu Zápisové lístky

na SŠ, zákonní zástupci, kteří se nemohli dostavit na TS, měli možnost si dohodnout

individuální konzultaci k převzetí zápisového lístku


 • někteří žáci 9. ročníku navštěvovali odpolední přípravné kurzy k přijímacím ZK z ČJ a

M, zkusili si „přijímací zkoušky nanečisto“ z M, ČJL, AJ a všeobecného přehledu

 • výchovný poradce poskytoval konzultace ke vhodné volbě dalšího studia i žákům s velmi slabým

prospěchem a hovořil s nimi o vhodné přípravě do školy

 • orientační test volby povolání si každý vyzkoušel v rámci předmětu Volba povolání -

www.proskoly.cz

 • nevyhraněným žákům a zájemcům byla nabídnuta možnost otestování v poradně -

Test na zjištění studijních předpokladů - tzv. PROFI testů se zúčastnily 3/4 žáků

9. ročníkůMetodická a informační činnost

 • získané informace z oblasti výchovného poradenství (získané vlastním studiem,

spoluprací s dalšími subjekty v Praze 5) byly předány i ostatním učitelům a asistentům

pedagoga dle jejich zájmu • VP metodicky pomáhali rodičům a zákonným zástupcům s řešením pedagogicko –

psychologických problémů vývoje a vzdělávání žáků (konzultováno řešení problémů,

ukládání výchovného opatření, nové postupy, metody ve výuce, vyřizování

korespondence, hledání pomoci u poradenských institucí)


 • žáci i jejich zákonní zástupci byli informováni o způsobu komunikace se školou,

výchovnými poradci, metodikem prevence, školním psychologem o možnosti

využívání služeb OPPP, SPC a o možnosti dalších poradenských služeb – úřadu práce,

sociálních úřadů, krizových center, středisek volného času


 • žáci byli seznámeni s existencí linky důvěry a s jakými problémy se na ji mohou

obracet a také s tím, že není vhodné tuto pomoc zneužívat telefonáty ke zjištění, jestli

„funguje“ • VP spolupracovali s metodikem prevence s vedením školy a ostatními učiteli při

zavádění a vyhodnocování preventivních programů na podporu prevence sociálně

patologických jevů ve škole • spolu s třídními učiteli VP sledovali žáky se sociálním znevýhodněním a metodicky

pomáhali zajišťovat podmínky pro jejich vzdělávání a výchovu

 • zvýšenou pozornost věnovali VP žákům se zdravotním postižením, zdravotním

znevýhodněním a metodicky a organizačně pomáhali zajišťovat podmínky pro jejich

vzdělávání a výchovu • sledovali i výchovu a vzdělávání talentovaných žáků


Spolupráce výchovných poradců

 • VP spolupracovali s ředitelkou školy, zástupkyní pro 2. stupeň, třídními učiteli a učiteli a školním psychologem

 • při své práci VP dále spolupracovali s institucemi zabývajícími se poradenstvím ve

školství i mimo ně – OPPP pro Prahu 5, SPC Amos, SPC Chotouňská, APLA,

psychology, policií (Policií ČR– při vyšetřování), kurátory pro mládež, pracovníky

oddělení péče o dítě, s nadací Člověk v tísni
Dokumentace výchovných poradců


 • soustřeďovali odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči, vedli záznamy

pohovorech s žáky a rodiči, informace ochraňoval tak, aby nedošlo k jejich zneužití ve smyslu zákona č.256/1992Sb ve znění pozdějších předpisů

 • učitelé věnovali zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním, pravidelně si sdělovali poznatky o všech žácích a radili se o společném postupu při řešení výchovných problémů

Vyučující zapracovali do výuky Výchovy ke zdraví a příbuzných předmětů, třídnických hodina exkurzí témata s prevencí sociálně patologických jevů (např. nebezpečí alkoholu a toxikománie, ochrana člověka za mimořádných situací, nebezpečí šikanování včetně kyberšikany, využití volného času, ochrana životního prostředí, zodpovědnost v životě, životní styl, zdraví, nemoc, léčiva, sociálně patologické), třídnických hodin a exkurzí). Snažili se o zkvalitnění komunikace mezi žáky

pedagogy.

V souvislosti s lepším využitím volného času je umožněn žákům v odpoledních hodinách

přístup do knihovny, kde mohou zpracovávat zadané úkoly z výuky. Volný čas mohou také

trávit v prostorách školního klubu.

Přestupky proti školnímu řádu byly vždy řešeny s ohledem na individuální zvláštnosti žáka.

Na 2. stupni vyučuje jeden speciální pedagog s etopedickým zaměřením.


Školní psycholog

Školní psycholog působí na škole v rámci evropského projektu Národního ústavu vzdělávání VIP – RAMPS III od ledna 2012. Náplní jeho práce je spolupráce s pedagogy, žáky i rodiči žáků.


Školní psycholog se pravidelně jednou týdně scházel s výchovnými poradci prvního a druhého stupně. Při společných konzultacích byly probírány možnosti řešení podnětů různého charakteru – podněty od učitelů (výchovné problémy, školní neúspěšnost žáků, třídní klima) a podněty od rodičů, případně žáků – stanoven postup a následně vyhodnocovány výsledky intervencí.

Školní psycholog byl přítomen na všech setkání Rady rodičů, Pedagogických radách, v případě nutnosti se zúčastňoval mimořádných třídních schůzek.


ŽÁCI


Většina žáků přišla do péče školního psychologa na základě doporučení třídním učitelem, a to nejčastěji kvůli výukovým problémům a podezřením učitele na specifické poruchy učení (ve větší míře na prvním stupni) a dále kvůli výrazně nevhodnému nebo často se opakujícímu nevhodnému chování žáků, kteří nereagovali na běžné pedagogické zásahy učitele (žáci prvního i druhého stupně).

Po domluvě s rodiči dotyčných žáků proběhly individuální konzultace s žáky, v opodstatněných případech byla provedena diagnostika a navrženo řešení. Školní psycholog pak sledoval efekt navržených řešení, případně se hledaly další cesty k odstraňování problémů. Někteří žáci byli v dlouhodobé péči školního psychologa (individuální konzultace 1x za 14 dní-3 týdny i po dobu půl roku).

V prvním pololetí probíhalo opět pravidelné skupinové setkávání (6 chlapců 1. stupně s obtížemi v chování); ve druhém pololetí pak vybraní chlapci pokračovali v setkávání se školním psychologem individuálně.

V prvních třídách proběhlo testování dětí vytipovaných učiteli Testem rizika specifických poruch učení. Rodiče dětí, jejichž výkon byl v pásmu horšího průměru, byli pozváni do školy a rodičům dětí byly doporučeny kroky, jak s dětmi doma pracovat, aby oslabení, důležitá pro nácvik čtení a psaní, doma posílili.


PRÁCE SE TŘÍDOU

Někteří třídní učitelé 2. stupně projevili zájem o zjištění třídního klimatu, v několika třídách následně pokračovala intenzivnější spolupráce s třídním učitelem a vstupy školního psychologa do tříd s programem pak byly častější.

Několik učitelů prvního stupně si vyžádalo práci školního psychologa se třídou již s konkrétní zakázkou (nevhodné chování skupiny žáků, které omezuje práci třídy; začlenění „neoblíbených dětí“ dětí do třídního kolektivu apod.).

Učitelé ochotně poskytovali školnímu psychologovi informace o konkrétních žácích, byli-li o to požádáni. Nebyl problém, aby školní psycholog přicházel kvůli pozorování dětí do hodin.


RODIČE

Možnosti konzultace s psychologem využili i rodiče. Tématem individuálních setkání s rodiči byly nejčastěji výchovné problémy ve škole i doma, nedostatečný školní výkon, nepozornost, nevhodné chování, úzkostnost dítěte, v několika případech i závažné rodinné situace.

Rodiče byli pozváni k osobnímu setkání se školním psychologem, rodičům byly vysvětleny a nabídnuty možnosti řešení. V některých případech stačila jednorázová konzultace, s několika rodiči jsme se scházeli opakovaně.

V několika případech probíhalo opakované setkávání dítě-rodiče-třídní učitel-školní psycholog. Na tato setkání pak navazovala konkrétní práce učitele s dítětem ve vyučování, individuální práce psychologa s dítětem, rodičům byl doporučen postup komunikace a přístupu k dítěti doma; následně jsme na dalším velkém společném setkání probírali efekt dohodnutých změn a případně je upravovali.

Proběhlo pár setkání s dětmi předškolními a jejich rodiči, kteří si nebyli jisti tím, zda je jejich dítě školně zralé. Po rozhovoru s dítětem a provedení skríningového vyšetření školní zralosti byl rodičům doporučen další postup (zápis x doporučení k vyšetření v PPP, poněvadž odklad byl vhodný).
Pokračovala spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 5 - PhDr. Domínovou, do jejíž péče FZŠ O. Chlupa spadá.

15. Polytechnická výchova


 • V letošním roce jsme dále využívali nově vybavenou cvičnou kuchyňku.

Využíváme ji zejména k výuce volitelného předmětu (VP) Domácnost (9 kurzů pro žáky 6.-9. tříd s dotací 1h/týdně), který je určen jak děvčatům, tak chlapcům. Cílem je naučit se připravovat jednoduchá jídla studené i teplé kuchyně a zároveň se dozvědět něco o zdravé výživě, správném složení jídelníčku, tvoření rozpočtu při přípravě akcí atd.

Mimo pravidelný rozvrh VP ji využívaly i ostatní třídy (z 1. i 2. stupně) při nejrůznějších projektech k výuce vaření a stolování.

Např. Vaření a pečení tradičních pokrmů v rámci Oborových dnů, výuka angličtiny, projekty Rudolf II., Karel IV., pečení zákusků pro pohoštění při Festivalu…


 • Žáci na 1. stupni mají možnost navštívit rozmanitá pracoviště a dozvědět se o nejrůznějších řemeslech v rámci projektu Povolání rodičů

 • Projekt 5. tříd - Jednoduché stroje (teorie a praxe, stavba funkčních modelů strojů a jejich prezentace)

 • DDM dílny – sklo a drát (3.-5. roč)

 • Výroba středověkého hradu - vysvětlení práce s řezačkou (p. Schlaichert) ( 3. B)

 • Zdobení perníčků ( 3. ročník)

 • Malování magnetek (3.ročník)

 • J. Hus a husitství + výroba zbraní v dílně 4.roč

 • Návštěva středověké vesničky Botanicus - 4.A,B,C,D – vyzkoušení si středověkých řemesel

 • Výroba adventních věnců (akce pro děti a rodiče)

 • Žáci 9. ročníku se zúčastnili těchto akcí v rámci volby povolání:

8.B, 9.B Projektový den, VOŠ, SPŠ elektrotechnická Fr. Křižíka

8. B, Polytechnický den, Návštěva SPŠ strojnické, práce v dílnách, práce na CNC strojích

8. B, 9. ABC Schola Pragensis – volba povolání, seznámení se studijními a učebními obory

8.B, zájemci z 8.AC, Řezbáři v Muzeu – volba povolání, seznámení se studiem na SŠUAŘ, práce s nářadím • V rámci školní družiny měl velký počet dětí možnost vyzkoušet si práci se dřevem při tzv. dřevodílničkách, navštívil je sklář, vyráběly si dřevěné loutky pod vedením loutkářů, využily keramickou dílnu, vyráběly svíčky…
 • Škola má keramickou dílnu, kterou využíváme k činnosti keramického kroužku.


16. Prevence rizikového chování ( sociálně-patologických jevů)
Body Minimálního preventivního programu, tak jak byly naplánovány, se podařilo splnit. Využili jsme peněz z grantů HMP a MČ Prahy 13 na preventivní program na 1. i 2. stupni. Díky tomu jsme realizovali program My už víme - zdravý způsob života, který pro školu na 1. stupni dlouhodobě zajišťuje Institut Filia.
Zahájili jsme spolupráci a občanským sdružením Divadelta, které pracuje na 2. stupni s problematikou prevence sociálně patologických jevů formou divadla fórum a využili jsme programy Radka Gipsy Bangy: Když chceš, tak to dokážeš a Nenech se ovládnout.

Dále jsme využili programy, které byly nabízené zdarma společností Sananim - problematika alkoholizmu pro 7. ročník a Divadelta - poruchy příjmu potravy pro 7. a 8. ročník.


V rámci oslav Dne dětí jsme zajistili pro celou školu program VZP YESNEYES, který byl zaměřen na zdravý životní styl a zdravou výživu.
V 6. třídách se kromě tradičního adaptačního kurzu realizoval program Chováme se k sobě slušně aneb jak se do lesa volá od společnosti Život bez závislosti za finanční spoluúčasti rodičů.
Prevence rizikového chování je dále zajišťována v rámci výuky přírodopisu, výchovy ke zdraví a občanské výchovy a v rámci průřezových témat a v dalších aktivit jako jsou např. školy v přírodě a oborové dny.
Tým učitelů pokračuje v individuálním, citlivém přístupu k dětem a pomocí používaných metod práce (kritické myšlení, kooperativní výuka, činnostní učení, projektové vyučování, dramatická výchova) dosahujeme toho, že témata prevence prolínají děním ve škole.
K přátelské pracovní atmosféře přispívá i dobrá práce parlamentu žáků 1. i 2. stupně, který se spolu se senátem a s učiteli v průběhu školního roku podílel na organizaci akcí propojujících oba stupně. Jednalo se o Festival k 20. výročí založení školy, Den knihomola (podpora čtenářské gramotnosti a akci Cesta do minulosti a do budoucnosti). Parlament se osvědčil také jako styčný bod mezi vedením školy a žáky.
Ve spolupráci s rodiči škola usiluje o vytvoření příznivého psychosociálního klimatu školního prostředí, vede žáky ke zdravému způsobu života, k tvorbě kvalitních mezilidských vztahů utvářených v přátelské atmosféře tvůrčí práce a vzájemné pomoci. Důkazem je množství akcí pro děti a jejich rodiče, akce starších žáků pro mladší spolužáky, projektové dny napříč ročníky na 2. stupni, společné akce školy a rodičů, akce pořádané dětmi ze 4. a 5. ročníku pro budoucí školáky atd.
Důraz je i nadále kladen na vytváření spolupracujícího preventivního týmu pedagogů. Pedagogický sbor chápe potřebnost preventivních programů a přispívá k jeho plnění při pravidelných třídnických hodinách, které byly na 2. stupni zařazeny do rozvrhu tříd.

Škola věnuje pozornost jakémukoli projevu šikany a netolerance, problémům ve třídních kolektivech, ve vztazích mezi spolužáky nebo třídou a pedagogem, ve vztazích mezi třídními kolektivy a vždy se snaží je neodkladně řešit.


K tomu využívá své zdroje - zkušenosti a materiály předávané v rámci porad, ale také odborné pomoci PPP Prahy 5 a PCPP i kurátorů pro mládež OSPOD. Ve škole působí psycholožka Lucie Sušická, která se věnuje třídním kolektivům i jednotlivcům a konzultuje případné problémy nebo dotazy učitelů.
Dále pak pomocí celoškolních a mezitřídních akcí se snažíme vytvořit a vylepšit vztahy mezi žáky celé školy (viz bod 17).

Proškolení pedagogové v rámci výuky informatiky a výchovy ke zdraví zdůrazňují nebezpečí zneužití internetu a sociálních sítí.17. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 1. Yüklə 0,72 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə