Okul Yönetiminde Rol Oynayan İç ÖğelerYüklə 445 b.
tarix03.01.2019
ölçüsü445 b.
#89969

 • Okul Yönetiminde Rol Oynayan İç Öğeler

 • Yöneticiler, öğretmenler ve diğer personel (memurlar, teknik personel, sağlık personeli, eğitim uzmanları, hizmetliler) okulu oluşturan iç öğeler olarak sıralanabilir. İç öğelerden kasıt okulun yapısında yer alan ve okulu oluşturan temel öğeler oluşudur. Ancak, bugün özellikle devlet okullarına baktığımızda yönetici, öğretmen, memurlar, hizmetliler vs. dışındaki personelin okulların yapısında yer aldığını söylemek pek olası değildir.Okul Yönetiminde Rol Oynayan Dış Öğeler

 • Okul Yönetiminde Rol Oynayan Dış Öğeler

 • Ana-babalar, baskı grupları, kamu yönetiminin yapısı ve iş piyasası gibi öğeler dış öğelerdir. Bu öğeler doğrudan okulun yapısında yer almasalar da okul yönetiminde etkili olabilmektedirler.Okulların Fiziksel Olarak Taşıması Gereken Özellikler

 • Okulların Fiziksel Olarak Taşıması Gereken Özellikler

 • 1. okul binası, eğitim amacıyla yapılmış bir bina olmalıdır. Başka amaçla yapılan binalar eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanılmamalıdır.

 • 2. Okul binaları öğrencilerin sağılığı dikkate alınarak, gürültünün (sanayi bölgesi gibi) ve trafiğin çok yoğun olmadığı alanlarda inşa edilmeli, dersliklerin güneş ve bol ışık almasına, temizliğine dikkat edilmelidir.

 • 3. Okul binaları depreme dayanıklı yapılmalıdır.

 • 4. Okul binaları kullanışlı ve güvenli olmalıdır.

 • 5. Okul binası öğrencilerin birçok ihtiyacını karşılayabilecekleri nitelikte planlanmalı ve yapılmalıdır.Okulların Görevleri

 • Okulların Görevleri

 • 1. Okulların toplumun kültürel mirasını genç kuşaklara aktarma ve bireyleri toplumsallaştırma görevi vardır.

 • 2. Okullar toplumda egemen olan mevcut siyasal düzeni korurlar ve devamını sağlamaya çalışırlar.

 • 3. Okulların diğer bir görevi de öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmek, yöneltmektir.

 • 4. Okullar toplumsal kalmayı sağlamakla da görevlidirler.Okulu Yönetme Biçimleri

 • Okulu Yönetme Biçimleri

 • Bir okul ne kadar iyi kurulmuş olursa olsun, yöneticinin yönetim biçimi, okul çalışanlarını etkileyerek okulun öğretme, öğrenme ve çalışma ortamını değişikliğe uğratır. Okulda uygulanan yönetim biçimleri dört başlık altında toplanabilir. Bunlar yetkeci yönetimden demokratik yönetime doğru yetkeci, koruyucu, destekçi ve birlikçi yönetim biçimleridir .

Okul Yöneticisinin Rolleri

 • Okul Yöneticisinin Rolleri

 • Yöneticilik

 • Öğretim liderliği

 • Disiplin edicilik

 • İnsan ilişkilerinde aracılık

 • Değerlendirmecilik

 • Uyuşmazlıklarda ara buluculukEğitim Yöneticisinin Yeterlikleri

 • Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri

 • 1. Teknik yeterlikler: Teknik yeterlik, öğretim yöntem ve teknikleri, süreçleri ve işlemleri konusunda uzmanlığı gerektirir.

 • 2. İnsancıl yeterlikler: İnsancıl yeterlikler, birey ve grupları anlama ve güdüleme yeterlikleri olarak da kabul edilebilir.

 • 3. Kavramsal yeterlikler: Okul yöneticisinin okulu bulunduğu toplum içinde, eğitim sistemi içerisinde ve evrensel ölçüler içerisinde görebilme; okulu bütünleyen tüm parçaları karşılıklı etkileşim içerisinde görebilme, eğitim alanındaki kuramsal gelişmeleri izleyebilme, kavrayabilme ve karşılaştığı örgün eğitim durumlarını bu kuramsal ve kavramsal bakış açısı ile değerlendirebilme yeteneğidir.Okul müdürlerinin görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Okul müdürlerinin görevlerinden bazıları şunlardır:

 • Eğitim lideri olarak okuldaki eğitim-öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plân ve programlarına uygun olarak yürütür.

 • Okulu için vizyon ve misyon geliştirir.

 • Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirlenen temel ilke ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını gerçekleştirebilmek için çalışma plânlarını yapar, uygular ve denetler. Okuldaki eğitim-öğretim ve yönetimin bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar.

 • Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapar, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak amirlerinin onayına sunar, onaylanan projelen uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Okulun gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik plânlar hazırlar ve buna dayalı olarak okulun gelişim plânını hazırlar ve bu plânını uygulamaya geçirilmesini sağlar.Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

 • Okuldaki bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı başlamadan önce plânlar ve düzenler.

 • Okuldaki personelin görev ve sorumluluk alanlarında yapılan iş bölümü çerçevesinde okuldaki iş ve işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ile ilgili koordinasyon, rehberlik ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

 • Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler.Okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak

 • Okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak

 • Okulun politikasını saptamak ve tanıtmak

 • Okul etkinlikleri için ihtiyaçları karşılamak

 • Okulda katılımcı ve demokratik yönetimi geliştirmek

 • Okulda kişiler ve gruplar arası ilişkiler kurmak

 • Öğretim ve eğitim etkinliklerini planlamak

 • Çevre değerlerini incelemek ve desteğini kazanmak

 • Okul içi ve okul dışı öğelerle iletişim ve eşgüdüm sağlamak

 • Etkili bir işletme yönetimi geliştirmek ve uygulamak

 • Yapılan çalışmaları sürekli izlemek ve değerlendirmekOkul yöneticisi, yukarıda sıralanan görevleri yerine getirirken bazı yetkileri kullanır:

 • Okul yöneticisi, yukarıda sıralanan görevleri yerine getirirken bazı yetkileri kullanır:

 • 1. Formal yetki: Okul yöneticisinin yasalardan kaynaklanan iş yaptırma gücüne formal yetki denir.

 • 2. Sosyal Yetki: Sosyal yetki, yöneticinin etrafındaki gruptan kaynaklanır. Çevresindeki grup tarafından sevilip sayılan, değer ve kabul gören bir yöneticinin iş yaptırma gücü daha fazla olacaktır.

 • 3. Teknik Yetki: Teknik yetki, yöneticinin yönetim bilgi ve becerisi ile ilgilidir.Okula Dayalı Yönetim

 • Okula Dayalı Yönetim

 • Okula dayalı yönetim, eğitimle ilgili her türlü kararın okulda alınması demektir. Okula dayalı yönetim, eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla okul düzeyinde yetki ve sorumlulukların artırılmasına, özerklik ve katılımlı karar almaya dayalı, okulları temel karar alma birimi olarak kabul eden eğitimin yerinden yönetim biçimidirOkula dayalı yönetimin avantajlarını şöyle sıralamaktadır:

 • Okula dayalı yönetimin avantajlarını şöyle sıralamaktadır:

 • 1-Öğrenciler için daha iyi programlar demektir.

 • 2-İnsan kaynaklarının tam olarak kullanılmasına fırsat verir.

 • 3-Yüksek kaliteli kararlar alınmasını sağlar.

 • 4-Personelin bağlılık ve katılımını yükseltir.

 • 5-Personelin liderlik özelliklerini geliştirir.

 • 6-Örgütsel amaçların daha belirgin kılınmasında önemli bir rol oynar.

 • 7-İletişimi geliştirir.

 • 8-Personelin moralini yükseltir.

 • 9-Yenilikçiliği destekler.

 • 10-Kamuoyunun güveninin artırılmasında önemli bir araçtır.

 • 11-Mali kontrolü artırır.

 • 12-Yeniden yapılanma fırsatı sağlar.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə