Patates niŞastasi üretim tesiSİ sanayi profiLİYüklə 95,12 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü95,12 Kb.
#17790

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel MüdürlüğüPATATES NİŞASTASI ÜRETİM TESİSİ

SANAYİ PROFİLİHazırlayan

Salim öksüzoğluANKARA 1997


1. BÖLÜM


EKONOMİK DEĞERLENDİRME
    1. Yatırım Konusu

Yatırım imalat sektöründe, gıda ve içki imalatı alt sektöründe yer almaktadır.


1.2 . Hammadde ve Özellikleri
Nişasta üretiminde kullanılan ana hammadde patates bitkisidir. Bu bitki ülkemizin hemen her yöresinde bolca yetişmektedir. Patateslerin çeşitli türlerinde değişik oranlarda nişasta bulunabilmektedir. Üretimde kullanılacak patatesin nişasta oranı bol olan türlerinden seçilmesi gereği açıktır.
1.3. Mamul Maddeler
Tesiste patates bitkisinden nişasta üretimi gerçekleştirilecektir.
1.4. Pazar Durumu
Patates nişastası ile ilgili üretim, tüketim, ithalat, ihracat vb. konularda sağlıklı bilgilere ulaşılamamıştır.
1.5. İstihdam Durumu
Tesis işletmeye açıldığı zaman tam kapasite idari, vasıflı ve düz işçi olmak üzere 21 kişi istihdam edecektir.


1.6.Teşvik Tedbirleri
1.6.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik fonu Esasları hakkında Bakanlar Kurulu Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğde(98/1) Değişiklik yapılmasına İlişkin 99/1 Sayılı Tebliği'’e göre;yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; kalkınmada öncelikli yörelerde 50 Milyar TL., diğer yörelerde 100 Milyar Tl. Türk Lirası olması gerekmektedir. Finansal Kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit yatırım tutarı; bu miktarların % 25 ‘i kadardır.

Bu projeler için öz kaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda :% 20

-Normal ve Gelişmiş Yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 40

-Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları : % 25

-Tersane, Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımlar : % 15

-Finansal kiralama şirketinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10


Yatırım projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir.

1-Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

2-Yatırım indirimi

3-Katma değer vergisi istisnası

4-Vergi, resim ve harç istisnası

5-Enerji desteği

6-Arsa desteği

7-Fondan kredi tahsisi


Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Olağan üstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımın Teşvik Edilmesi” ile “ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4325 Sayılı Kanun” gereğince aşağıda belirtilen teşvik tedbirleri uygulanacaktır:

-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine öncelik verilmek üzere, en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için, gerçek ve tüzel kişilere, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesi,

-Olağan Üstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla, işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması,

-Yukarıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden istisna süresinin sonunda başlamak üzere, işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartıyla, kazançları üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden indirim yapılması,

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde, çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi,

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde teşvik belgesi yatırımlarla ilgili yapılan işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası sağlanması,

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin sigorta primi işveren payının hazinece karşılanması,

İlk defa işe başlayan mükelleflerin götürülük şansına haiz olanlardan kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için hayat standardı uygulanmaması.1.6.2.Halk Bankası’nca Yatırımlara Sağlanan KOBİ Teşvikleri
Bakanlar Kurulu’nun 05.03.1999 tarih ve 23630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99/12474 sayılı kararına istinaden Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Devlet yardımlarından yararlanma esaslarını belirlemiştir.

Bu karar kapsamında; imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan, işyerinde en fazla 150 işçi çalıştıran, kanuni devlet kayıtlarında arsa ve bina hariç;makine ve teçhizat , tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı 100 Milyar Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.

KOBİ’lere uygulanacak teşvikler aşağıda verilmiştir:

1-Yatırımları Teşvik Fonundan Kredi

2-Yatırım İndirimi

3-Onaylanan Global Listeler Muhteviyatı Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) Desteği.

4-Gümrük Vergisi ve Fon İstisnası

5-Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Yatırımlara sağlanacak yukarıda belirtilen teşviklerle kanun gereği verilen diğer teşvikler, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen teşvik belgesinde belirtilen değerler esas alınarak ilgili kuruluşlarca mevzuata uygun olarak sağlanır. Bu teşviklerin sağlanması ile ilgili usul ve esaslar , Hazine Müsteşarlığı’nca Halk Bankasına bildirilmiş olup, Halk Bankası tarafından uygulanacak teşvik tedbirlerinin mali sınırları aşağıda verilmiştir.
BÖLÜM
TEKNİK DEĞERLENDİRME
2.1. Üretim Teknolojisi
Patates nişastası üretiminde kullanılan yöntemler temel olarak farklılık göstermektedir. Yerli ve ithal makine teçhizata dayanan üretimlerde de aynı teknolojiler kullanılmaktadır. Üretilen mamullerde belirgin kalite farklılığı yoktur. Nişasta üretiminde patates; yıkama, soyma, öğütme, konsantrasyon, flatasyon, gibi işlemlerden geçtikten sonra ambalajlanarak tüketime sevk edilir.
2.2. Üretim Akım Şeması
Yıkama Sistemi

Flatasyon

I. Konsantrasyon

Nişasta Sütü Tankı

Yıkama

Soyma


Öğütme

Pulp Yıkama- Eleme


Torbalama

Kurutma2.3. İmalat Veya iş Kapasitesi

Tesiste 300 gün üzerinden tek vardiya çalışılmak suretiyle 15.000 t/yıl patates işlenerek 1950 ton nişasta üretilecektir.2.4. Ana Makine ve Teçhizat Tablosu : ( Milyon TL )
Makine Adı Adet

Patates Deposu 1

Konveyor 1

Döner Patates Yıkama 1

Kabuk Soyma 1

Öğütücü 2

Pulp Yıkama ve Eleme Sistemi 6

Nişasta Sütü Tankı 1

Taş Tutma Siklonu 1

Birinci Konsantrasyon 1

Flatasyon Tankı 1

Nişasta Tankı 1

Yıkama Sistemi 9

Nişasta çözme filtresi 1

Pnömatik kurutma 1

Toz Tutma 2Torbalama 1

Toplam Değer 65.100

Yardımcı Makine ve Teçhizat Tablosu : ( Milyon TL )
Trafo (l00 Kvh) 1
Santrifuj Muhtelif

Forklift 1Buhar Santralı 1

Toplam 6.600
2.5. Yatırım Termin Plan


Faaliyetler

1. Yıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Etüd Proje Teşvik Belgesi Alınması

*

*

*
İşletmeye Alma
*

3. BÖLÜM
MALİ DEĞERLENDİRME
3.1. Yatırımın Teknik Ömrü
Yatırımın teknik ömrü 13 yıl civarındadır.
3.2. Projenin Finansmanı
Toplam yatırım tutarının en az % 40’ının öz sermaye olarak karşılanacağı, geri kalan finansman ihtiyacının ise çeşitli kredi kaynaklarından temin edileceği düşünülmüştür.

3.3. Toplam Yatırım Tutarı TablosuHarcamanın Cinsi

Tutar ( Milyon TL )

1. Etüd Proje Mühendislik Gideri

1.600

11. Diğer Giderler

Yatırım Dönemi Faizleri

9.700


12. Toplam Sabit Yatırım

117.800


Toplam Yatırım

125.800


3.4. İşletme Dönemi Gelirleri

Satış Değeri (Milyon TL)


Patates Nişastası


185.550


Yan Ürünler


22.500


Toplam


208.050
Tam Kapasitede Giderler ( Milyon TL.)

Hammadde Giderleri


60.000


Yardımcı Madde Giderleri


12.800


Ambalajlama Giderleri


10.000


Elektrik, Yakıt, Su Giderleri


25.000


Araç Giderleri Giderleri
3.500


Amortismanlar


8.500Toplam


151.500
Gelir - Gider ve Kâr Tablosu (Milyon TL)

Gelirler Toplamı


208.050


Giderler Toplamı


151.500


Brüt kâr


56.550


Vergiler ve Diğer Kanuni Kesintiler (%44)


24.882


Net kâr


31.668
3.5. Yatırımın Ön Değerlendirilmesi
3.5.1. Yatırımın Kârlılığı

Net kâr / Toplam yatırım

31.668 / 125.800 = 0,25
3.5.2. Sermayenin Kârlılığı

Net kâr / Özkaynak

31.668 / 64.860 = 0,49
3.5.3. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Toplam Yatırım / (Net kar + amortismanlar)125.800 / (31.668+8.500) = 1,3 yıl


Yüklə 95,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə