Proiect Standardul naţional de contabilitateYüklə 285,33 Kb.
səhifə1/4
tarix26.10.2017
ölçüsü285,33 Kb.
#14913
  1   2   3   4

Proiect

Standardul naţional de contabilitate

,,Prezentarea informaţiilor în situaţiile financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi altor organizaţii de creditare nebancară”

Introducere 1. Prezentul standard este elaborat în baza prevederilor Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, IAS 1 "Prezentarea situaţiilor financiare", IAS 7 "Situaţia fluxurilor de trezorerie", IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare”, IAS 37 “Provizioane, datorii contingente şi active contingente”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”, IFRS 9 „Instrumente financiare”, a legislaţiei ce reglementează activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut şi altor organizaţii de creditare nebancară.

Obiectiv


 1. Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea regulilor de contabilitate a activităţii asociaţiilor şi altor organizaţii de creditare nebancară (în continuare – entităţi), precum şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Domeniu de aplicare

 1. Prezentul standard se extinde asupra asociaţiilor de economii și împrumut, altor entități şi filialelor acestora, înregistrate în Republica Moldova, care practică activitate similară celor de creditare nebancară, însă nu cade sub incidenţa Legii instituţiilor financiare. Acest standard constituie o parte componentă a Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi se aplică în context cu ele.

Definiţii

 1. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: • Activitate operaţională a entităţii - atragerea sub formă de depuneri a economiilor membrilor asociaţiei, creditelor bancare, împrumuturilor şi altor surse (donaţii, granturi şi sponsorizări), pentru acordarea împrumuturilor şi efectuarea investiţiilor financiare în conformitate cu politica de investiţii.

 • Cheltuieli ale activităţii operaţionale - cheltuielile condiţionate de operaţiile privind atragerea depunerilor de economii de la membrii asociaţiei, creditelor bancare şi împrumuturilor primite de la bănci şi alte persoane juridice şi fizice, utilizate pentru acordarea împrumuturilor şi efectuarea investiţiilor financiare.

 • Dobânda spre încasare - dobânda calculată (înregistrată) pentru împrumuturile acordate, care urmează a fi încasată.

 • Dobânda spre plată - dobânda calculată pentru depunerile de economii ale membrilor asociaţiei, creditelor bancare şi împrumuturilor primite, care urmează a fi achitată.

 • Echilibrul scadenţelor - corespunderea totală a termenelor de achitare a împrumuturilor acordate, creanţelor şi altor active financiare cu termenele de stingere a obligaţiilor spre plată la o anumită dată. • Scadenţă - data calendaristică de achitare a unei creanţe sau a unei datorii privind dobânzile calculate şi împrumuturile acordate sau primite de entitate, sau alte operaţii.

 • Provizion - datorie cu exigibilitate şi valoare incertă provenită din alocări pe seama cheltuielilor pentru acoperirea pierderilor potenţiale din cauza nerambursării împrumutului acordat, neachitării dobânzii calculate.

 • Risc de împrumut - riscul de nerambursare parţială sau integrală a împrumutului acordat.

 • Valoare justă – suma care poate fi încasată de la schimbul benevol al unui activ sau de la decontarea unei datorii în cadrul unei tranzacții desfășurate în condiții normale între părți interesate, independente și bine informate.

Politici contabile

 1. Entităţile elaborează şi în caz de necesitate modifică politicile sale contabile pentru fiecare perioadă gestionară de sine stătător conform prevederilor SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.

Reguli generale

 1. Activele, datoriile, cheltuielile şi veniturile se recunosc, se evaluează şi se contabilizează în baza principiilor contabilităţii de angajamente, periodicităţii, continuităţii activităţii, separării patrimoniului şi datoriilor, necompensării, consecvenţei prezentării şi caracteristicilor calitative prevăzute în SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”.

 2. Conform principiului periodicităţii asociaţia contabilizează separat cheltuielile anticipate şi curente şi veniturile anticipate şi curente.

 3. Împrumuturile acordate şi creanţele aferente dobânzilor calculate spre încasare, precum şi depunerile de economii primite şi datoriile aferente dobânzilor calculate spre achitare sânt evaluate la valoarea nominală. La această valoare sânt evaluate investiţiile efectuate în fondul de lichiditate constituit în cadrul asociaţiei centrale precum şi împrumuturile acordate asociaţiilor de către asociaţia centrală.

 4. Investiţiile efectuate de către entităţi în valori mobiliare sânt evaluate, contabilizate şi prezentate în situaţiile financiare la cost de intrare, iar cele tranzacţionate la data raportării pe o piaţă reglementată – la valoarea justă, conform SNC „Creanţe şi investiţii financiare”.

 5. Diferenţele de curs valutar şi de sumă care pot apărea în operaţii de obţinere a resurselor financiare din străinătate şi în alte operaţii se recunosc, se contabilizează şi se prezintă în situaţiile financiare în conformitate cu prevederile SNC „Diferenţe de curs valutar şi de sumă”.

 6. Situaţiile financiare se întocmesc conform formularelor anexate la prezentul standard, luând în considerare prevederile punctelor 15-20 din SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”.

Prezentarea situaţiilor financiare

 1. Pentru utilizatorii de informaţii în luarea deciziilor, entităţile prezintă situaţii financiare, conform formularelor din anexele la prezentul standard:

 1. Bilanţul (formularul nr. 1 A)

 2. Situaţia de profit şi pierdere (formularul nr. 2 A)

 3. Situaţia modificărilor capitalului propriu (formularul nr. 3 A)

 4. Situaţia fluxurilor de numerar (formularul nr. 4 A)

 5. Note explicative la situaţiile financiare. 1. Situaţiile financiare se întocmesc şi se prezintă anual, iar rapoartele specifice pentru anumite scopuri - trimestrial şi/sau lunar conform reglementărilor autorităţii de supraveghere.

 2. Bilanţul (formularul nr. 1 A) se întocmeşte după efectuarea lucrărilor premergătoare, luând în considerare caracteristicile patrimoniale, şi financiare a acestora. Deoarece majoritatea absolută a activelor este lichidă, iar a datoriilor - exigibilă (în orice moment activele pot fi transformate în numerar, iar datoriile - achitate), structura bilanţului nu se bazează pe respectarea strictă a principiilor lichidităţii şi exigibilităţii.

 3. Entitatea prezintă informaţia în bilanţ în baza soldurilor din conturile contabile care caracterizează situația financiară la data raportării, acestea evaluate conform prevederilor SNC.

Bilanţul include următoarea informaţie:

Active


16. În rândul 010 „Numerar în casierie şi la conturi curente” se reflectă suma numerarului din casierie şi la conturile curente bancare în monedă naţională si valuta străină.

17. În rândul 020 „Alte elemente de numerar” se înscrie suma numeralului la alte conturi bancare în monedă naţională şi valută străină, din carduri bancare, în expediţie, precum şi valoarea documentelor băneşti (timbrelor poştale, biletelor de tratament şi odihnă, biletelor de călătorie procurate etc.).

18. În rândul 030 ,,Investiţii financiare” se reflectă costul investiţiilor financiare pe termen lung şi curente, conform prevederilor SNC “Creanţe şi investiţii financiare”, şi investiţiile în fondul de lichidităţi.

19. În rândul 040 „Împrumuturi acordate” se înscrie suma împrumuturilor acordate de către entitate membrilor acesteia.

20. În rândul 050 ,,Creanţe aferente dobânzilor” se indică suma creanţelor privind dobânzile calculate la împrumuturile acordate şi la investiţiile financiare efectuate de către entitate.

21. În rândul 060 ,,Provizioane pentru împrumuturi şi dobânzi” se înscrie suma cu cifre negative (sau între paranteze) a provizioanelor constituite în acoperirea pierderilor posibile din riscul de nerambursare a împrumuturilor acordate şi neachitare a creanţelor privind dobânzile calculate.

22. În rândul 070 ,,Imobilizări necorporale şi corporale” se înscrie valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie şi în utilizare, terenurilor, determinată conform prevederilor SNC ,,Imobilizări necorporale şi corporale”.

23. În rândul 080 ,,Alte active” se reflectă valoarea contabilă a materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată evaluate în conformitate cu prevederile SNC ,,Stocuri”, avansurilor acordate, creanţelor personalului şi altor creanţe privind arenda, leasingul, locaţiunea, creanţelor companiilor de asigurare aferente despăgubirilor calculate, creanţelor organelor de asigurare socială, suma cheltuielilor anticipate.

24. În rândul 090 ,,Total active” se înscrie valoarea contabilă a tuturor activelor entităţii determinată prin relaţia: (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080).

Datorii


25. În rândul 100 ,,Depuneri de economii” se reflectă suma depunerilor de economii primite de la membri.

26. În rândul 110 ,,Credite bancare şi împrumuturi primite” se indică sumele creditelor primite de la băncile comerciale şi împrumuturile primite de la persoane juridice şi/sau fizice.

27. În rândul 120 ,,Datorii privind dobânzile” se reflectă suma dobânzilor calculate de către entitate la depunerile de economii, creditele şi împrumuturile primite.

28. În rândul 130 ,,Alte datorii” se înscrie datoria entităţii faţă de personal la data raportării, faţă de bugetul asigurărilor sociale privind contribuţiile pentru asigurarea socială si primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, faţă de bugetul statului privind impozitele, faţă de alte persoane juridice şi fizice şi veniturile anticipate.

29. În rândul 140 ,,Total datorii” se reflectă suma totală a datoriilor care se determină prin relaţia: (rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)

Capital propriu

30. În rândul 150 ,,Capital social şi suplimentar” se înscrie suma capitalului social, suplimentar, nevărsat, neînregistrat şi retras, care entităţile o determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii".

31. În rândul 160 ,,Cote” se indică suma totală a cotelor membrilor entității, încasate.

32. În rândul 170 ,,Rezerve” se reflectă suma totală a capitalului de rezervă, a rezervelor statutare şi altor rezerve constituite de către entitate, cu excepţia rezervei instituţionale.

33. În rândul 180 ,,Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” se înscrie rezultatul obţinut al anilor precedenţi depistat în perioada de gestiune: profitul - cu cifre pozitive, pierderea - cu semnul minus (între paranteze).

34. În rândul 190 ,,Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” se reflectă suma profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi care se determină în conformitate cu SNC "Capital propriu şi datorii", precum şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile.

35. În rândul 200 ,,Profit net” (pierdere netă) al anului de gestiune se înscrie profilul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune, între paranteze, determinat în situaţia de profit şi pierdere.

36. În rândul 210 ,,Profit utilizat al anului de gestiune” se reflectă între paranteze suma profilului utilizat al anului de gestiune pentru constituirea rezervelor menționate în rîndul 170 şi în alte scopuri.

37. În rândul 220 „Alte elemente de capital propriu” se înscrie alte elemente de capital propriu care nu sunt menţionate în rândurile elementelor de capital propriu 150-210, cum ar fi diferenţele de reevaluare a activelor imobilizate pentru entităţile care aplică modelul reevaluării conform IFRS, diferențele din reevaluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate ce depășește valoarea contabilă a acestora.

38. În rândul 230 ,,Total capital propriu” se indică suma totală a elementelor de capital propriu determinată prin relaţia: (rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 - rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240).

39. În rândul 260 ,,Total pasive” se înscrie suma totală a datoriilor şi capitalului propriu determinată prin relaţia: (rd.140 + rd.230).

40. Entitatea în anexa la situaţiile financiare dezvăluie fiecare clasă de active şi datorii evaluate conform SNC. Dacă entitatea benevol ţine evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile IFRS, ea va prezenta dezvăluirea informaţiei aferente activelor şi datoriilor financiare la valoarea justă.

41. Informaţia aferentă investiţiilor financiare ale entităţilor se dezvăluie separat pe fiecare tip. În mod similar se dezvăluie informaţiile aferente creanţelor privind dobânzile calculate spre încasare. Împrumuturile acordate şi creanţele privind dobânzile spre încasare sunt evaluate la valoarea nominală, luând în considerare provizioanele constituite.Situaţia de profit şi pierdere

42. Situaţia de profit şi pierdere caracterizează performanța financiară a entităţii şi conţine informaţii privind: veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare - profitul (pierderea) calculat ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune.

43. Entitatea recunoaşte veniturile şi cheltuielile curente aferente aceloraşi operaţiuni economice şi le reflectă în situaţia de profit şi pierdere în aceiaşi perioadă de gestiune în care au fost înregistrate.

44. Dacă în perioada de gestiune asociaţia nu a înregistrat venituri, dar a suportat cheltuieli, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC "Cheltuieli", acestea se prezintă în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost suportate. Dacă în perioada de gestiune au fost înregistrate doar venituri, care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC "Venituri" şi nu au fost suportate cheltuieli, acestea se prezintă în situaţia de profit şi pierdere în perioada de gestiune în care au fost câştigate.

45. Situaţia de profit şi pierdere se întocmeşte în baza clasificării cheltuielilor după destinaţie (funcţii) conform formularului nr. 2 A).

46. În rândul 010 "Venituri din dobânzi" se reflectă suma veniturilor din dobânzile calculate în cadrul activităţii operaţionale şi include: • dobânzile aferente împrumuturilor acordate de către entitate;

 • dobânzile aferente investiţiilor financiare.

47. În rândul 020 "Cheltuieli privind dobânzile" se înscrie suma cheltuielilor privind dobânzile calculate în cadrul activităţii operaţionale pentru:

 • depunerile de economii primite;

 • creditele bancare şi/sau împrumuturile primite.

48. În rândul 030 “Rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor” se indică diferenţa dintre veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate şi cheltuielile generate de constituirea acestora:

 • veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate includ sumele provizioanelor constituite privind dobânzile calculate şi neutilizate în cazul achitării creanţelor, precum şi a provizioanelor pentru împrumuturile nerambursate la termen, iar ulterior rambursate până la decontarea acestora din componenţa elementelor bilanţiere şi veniturile din recuperarea sumelor decontate anterior la cheltuieli pe parcursul perioadei gestionare;

 • cheltuielile din constituirea provizioanelor includ cheltuielile ce rezultă din constituirea provizioanelor pentru acoperirea pierderilor posibile provenite din nerambursarea la termen a împrumuturilor acordate, precum şi neachitarea dobânzilor aferente.

Dacă veniturile din decontarea provizioanelor depăşesc cheltuielile aferente constituirii acestora, rezultatul se înscrie cu cifre obişnuite, în caz contrar – diferenţa – se indică între paranteze.

49. În rândul 040 "Profit brut (pierdere brută)" se reflectă diferenţa dintre veniturile din dobânzile calculate şi cheltuielile privind dobânzile calculate, ajustate cu rezultatul net din constituirea şi decontarea provizioanelor, determinată prin relaţia: rd.010 - rd.020 + rd.030.Exemplu: În anul 201X entitatea „Z” a înregistrat venituri din dobânzi 195 000 lei, cheltuieli privind dobânzile calculate pentru sursele primite 189 000 lei, suma provizioanelor constituite anterior şi decontate ca neutilizate – 30 000 lei, cheltuielile privind constituirea provizioanelor pentru pierderi posibile din neachitarea creanţelor aferente dobânzilor şi din rambursarea împrumuturilor acordate constituie 21 000 lei. Conform acestor date entitatea „Z” va reflecta în rândul 040 suma profitului de 15 000 lei (195 000 – 189 000 + 9 000).

50. În rândul 050 "Alte venituri din activitatea operaţională" se reflectă veniturile înregistrate în procesul desfăşurării activităţii operaţionale, dar care nu pot fi atribuite la veniturile din dobânzi. Acestea includ veniturile din: • comisioane aferente acordării împrumuturilor;

 • serviciile de consultanţă aferente activităţii de bază;

 • prestarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance;

 • dobînzile de întîrziere şi penalităţile calculate spre încasare, aferente împrumuturilor nerambursate la scadenţă şi trecute la conturile extrabilanţiere care se recunosc ca venituri în momentul încasării acestora;

 • recuperarea prejudiciului material cauzat entităţii;

 • subvenţii şi/sau mijloace cu destinaţie specială utilizate;

 • plusurile de active constatate la inventariere;

 • alte operaţiuni aferente activităţii operaţionale.

51. În rândul 060 "Cheltuieli administrative" se reflectă cheltuielile determinate conform SNC "Cheltuieli" privind deservirea şi gestiunea entităţii în ansamblu.

52. În rândul 070 "Alte cheltuieli din activitatea operaţională" se reflectă cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii operaţionale a entităţii, determinate conform SNC "Cheltuieli", și dobânda pentru creditele şi împrumuturile primite în scopul creării unor active imobilizate cu ciclul lung de producţie, în cazul în care conform SNC "Costurile îndatorării" această dobândă nu se capitalizează;

53. În rândul 080 "Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din activitatea operaţională din perioada de gestiune, determinată prin relaţia: rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070.

54. În rândul 090 "Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere)" se reflectă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile din alte activităţi din perioada de gestiune.

Veniturile din alte activităţi cuprind veniturile provenite din:


 • dividende spre încasare sau încasate şi/sau participaţii în alte entităţi;

 • transmiterea dreptului la folosirea activelor imobilizate şi ieşirea lor, cu excepţia plusurilor de active constatate la inventariere;

 • diferenţe favorabile de curs valutar şi de sumă;

 • donaţii, sponsorizări, subvenţii şi din intrarea activelor cu titlu gratuit;

 • reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate;

 • compensaţii pentru acoperirea pierderilor excepţionale;

 • alte fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională.

Cheltuielile altor activităţi cuprind cheltuielile aferente:

 • ieşirii activelor imobilizate în urma vânzării, schimbului, etc.;

 • diferenţelor nefavorabile de curs valutar şi de sumă;

 • acordării donaţiilor, sponsorizărilor şi subvenţiilor;

 • evenimentelor excepţionale neprevăzute, (acţiuni militare, revoluţie), modificări ale legislaţiei Republicii Moldova (hotărârile cu privire la naţionalizare, interzicere a activităţilor de anumită natură);

 • altor fapte economice care nu se referă la activitatea operaţională.

55. În rândul 100 "Profit (pierdere) până la impozitare" se indică rezultatul financiar până la impozitare, determinat prin relaţia: rd.080 + rd.090.

56. În rândul 110 "Cheltuieli privind impozitul pe venit" se înscrie cheltuielile privind impozitul pe venit, determinate în conformitate cu SNC "Cheltuieli".

57. În rândul 120 "Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se indică rezultatul financiar după impozitare determinat ca diferenţa dintre profitul (pierderea) până la impozitare şi cheltuielile privind impozitul pe venit prin relaţia: rd.100 - rd.110. Acest indicator trebuie să coincidă cu indicatorul respectiv al rândului 200 din bilanţ.

Situaţia modificărilor capitalului propriu

58. Situaţia modificărilor capitalului propriu caracterizează existenţa şi modificarea elementelor capitalului propriu în cursul perioadei de gestiune şi conţine informaţii privind: • capitalul social şi suplimentar - capitalul social, cotele membrilor, capitalul nevărsat, şi capitalul retras;

 • rezervele şi profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) - rezervele statutare şi alte rezerve, corecţiile rezultatelor anilor precedenţi, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenţi, profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune, profitul utilizat al perioadei de gestiune;

 • alte elemente de capital propriu care nu au fost enumerate şi rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile.

59. Elementele capitalului propriu ale entităţii se determină în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare aferente reglementării activităţii asociaţiilor şi SNC "Capital propriu şi datorii".

60. Pentru fiecare element de capital se indică soldul la începutul şi finele perioadei de gestiune şi majorările şi diminuările pe parcursul acestei perioade.

61. Soldurile la începutul perioadei de gestiune aferente corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune şi profitului utilizat al perioadei de gestiune întotdeauna sânt nule, ca urmare a reformării bilanţului pentru perioada de gestiune precedentă.

62. Soldul fiecărui element de capital propriu la începutul şi sfârşitul perioadei de gestiune prezentat în situaţia modificărilor capitalului propriu trebuie să fie identic soldului elementului respectiv din bilanţul entităţii.

63. Mărimea elementelor care majorează capitalul propriu, cum ar fi capitalul social, cotele membrilor, rezervele, profitul net al perioadei de gestiune, se reflectă în situaţia modificărilor capitalului propriu în mod obişnuit (fără paranteze). Mărimea elementelor care diminuează capitalul propriu, cum ar fi capitalul nevărsat, capitalul retras, profitul utilizat al perioadei de gestiune, pierderea netă a perioadei de gestiune, se reflectă cu semnul minus (între paranteze).

64. Situaţia modificărilor capitalului propriu se întocmeşte conform formularului 3A.

65. În rândul 010 "Capital social şi suplimentar" se reflectă soldurile la începutul şi sfârşitul perioadei de gestiune şi modificările din această perioadă a părţilor sociale, acţiunilor proprii emise, diferenţele dintre valoarea aporturilor proprietarilor în capitalul social şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi diferenţele dintre valoarea de retragere şi valoarea nominală a părţilor sociale (acţiunilor proprii), ale altor entităţi la valoarea indicată în actele de constituire şi/sau alte documente înregistrate în modul stabilit de legislaţie, cu excepţia asociaţiilor.

66. În rândul 020 "Cote" se reflectă soldurile şi modificările aferente cotelor încasate de la membrii entității.

67. În rîndul 030 "Capital nevărsat", entităţile cu excepţia asociaţiilor înscriu între paranteze soldurile şi modificările creanţelor proprietarilor aferente aporturilor în capitalul social şi contribuţiilor suplimentare pentru acoperirea pierderilor anilor precedenţi.

68. În rîndul 040 "Capital retras", entităţile cu excepţia asociaţiilor reflectă între paranteze soldurile şi modificările aporturilor în capitalul social, acţiunilor şi altor instrumente de capital propriu, achiziţionate, răscumpărate sau dobîndite de entitate de la proprietarii săi.

69. În rândul 050 "Total capital social şi suplimentar" se indică totalul determinat prin relaţia: rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040.

70. În rândul 060 "Rezerve" se indică totalul soldurilor şi modificările rezervelor cu excepţia rezervei instituţionale, constituite în conformitate cu legislaţia şi statutul entităţii prin decizia organului de conducere împuternicit.

71. În rândul 070 "Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi" se reflectă soldurile şi modificările sumei profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenţi, depistate în perioada gestionară, care se determină în conformitate cu SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare".

72. În rândul 080 "Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi" se reflectă soldurile şi modificările profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenţi. Soldul la începutul perioadei de gestiune se determină după reformarea bilanţului pe anul precedent, în conformitate cu pct. 165, 166 din SNC "Prezentarea situaţiilor financiare”.

73. În rândul 090 "Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune" se reflectă profitul net fără paranteze, sau între paranteze pierderea netă a perioadei de gestiune curente, determinat în situaţia de profit şi pierdere.

74. În rândul 100 "Profit utilizat al perioadei de gestiune" se indică între paranteze profitul anului de gestiune utilizat în cursul acestui an pentru constituirea rezervelor şi în alte scopuri, conform deciziei organului de conducere împuternicit al entităţii.

75. În rândul 110 "Total rezerve şi profit nerepartizat (pierdere neacoperită)" se înscrie totalul determinat prin relaţia: rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100.

76. În rândul 120 "Alte elemente de capital propriu" se reflectă soldurile şi modificările sumei totale a elementelor capitalului propriu care nu au fost incluse în rândurile 010-110 din situaţia modificărilor capitalului propriu, precum şi rezultatul financiar constatat din tranziţia la noile reglementări contabile, iar pentru entităţile care aplică modelul reevaluării conform IFRS, se indică soldurile şi modificările diferenţelor de reevaluare a activelor imobilizate.

77. În rândul 130 "Total capital propriu" se înscrie totalul elementelor de capital propriu, determinat prin relaţia: rd.050 + rd.110 + rd.120. Acest indicator trebuie să coincidă cu total capital propriu din rd. 230 din Bilanţ.Yüklə 285,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə