Privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 IntroducereYüklə 3,79 Mb.
səhifə1/40
tarix10.08.2018
ölçüsü3,79 Mb.
#68689
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Raport

privind executarea bugetului de stat pe anul 2012


Introducere
Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 a fost adoptată de către Parlament la 27decembrie 2011
Conform acestei legi, indicatorii bugetului de stat pe toate componentele au fost stabiliţi:
- la venituri în sumă de 21367,3 mil. lei,
-la cheltuieli22164,3 mil. lei,
-cu un deficit de797,0 mil. lei.

Pe parcursul anului 2012 la legea menționată au fost operate trei modificări și completări prin legile:

- nr.119 din 24mai 2012,

- nr.177 din 11iulie 2012,

- nr.273 din 30noiembrie 2012.

În afară de aseasta, conform prevederilor art. 21 lit.a) și b) din legea bugetului de stat pe anul 2012, Ministerul Finanțelor a fost autorizat:

a) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:

– privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;

– privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;

– privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;

b) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale.

Ca urmare a modificărilor operate la legi şi a aplicării prevederilor art. 21 lit. a) și b), indicatorii precizați ai bugetului de stat au constituit:


 • la venituri – 20783,5 mil. lei,

 • la cheltuieli – 22408,2 mil. lei,

 • cu un deficit de 1624,7 mil. lei.

I. Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali

Caracteristica cadrului macroeconomic în anul 2012, dinamica și

tendințele indicilor în comparație cu anii precedenți

Rezultatele evoluției economiei naționale pe parcursul anului 2012 au accentuat recesiunea creșterii economice. Tensiunile din țările europene în care au apărut probleme financiare au avut repercusiuni asupra cererii atît externe, cît și interne pentru produsele autohtone. Plus la aceasta, condițiile meteorologice extrem de nefavorabile și-a adus impactul negativ asupra economiei naționale. Respectiv, a fost afectat comerțul exterior, care a înregistrat stagnare. Nivelul înalt de incertitudine economică generalizată a făcut ca agenții economici să fie mai reticenți în apelarea la credite bancare. Prin urmare, activitatea investițională a fost destul de pasivă și întreprinderile industriale au produs mai puțin, cu efect negativ ulterior asupra serviciilor de transport și comerțul interior.Produsul intern brut (PIB) în anul 2012 a însumat 87,8 mlrd. lei, micşorîndu-se faţă de anul trecut cu 0,8% (în preţuri comparabile). Diminuarea PIB-ului a fost condiţionată, în general, de micşorarea cererii externe la bunurile fabricate în Moldova şi reducerea celei interne din contul consumului final. Cea mai semnificativă influenţă asupra descreşterii PIB au avut valoarea adăugată brută (VAB) creată în agricultură, gradul de influenţă asupra PIB fiind negativ (-2,9%). Totodată, influenţă pozitivă asupra PIB a avut VAB creată în comerţul interior (+0,6%), transport şi comunicaţii (+0,3%), în alte activităţi de servicii (+0,8%) şi în industrie (+0,15%).

Slăbirea cererii interne a contribuit la reducerea presiunii inflaţioniste. În decembrie 2012 preţurile de consum au crescut cu 4,1% faţă de decembrie 2011, comparativ cu 7,8% în perioada similară a anului 2011. Evoluția descendentă a acestuia pe parcursul a 9 luni a anului 2012 s-a datorat diminuării presiunilor din partea prețurilor reglementate odată cu eliminarea treptată a impactului majorărilor tarifelor la gaz și energia termică din toamna anului 2011. La sfîrșitul anului 2012 însă, pe fundalul intensificării presiunilor din partea prețurilor la produsele alimentare, ritmul anual al inflației s-a accelerat. Rata inflației medie anuală a constituit 4,6% față de 7,6% în anul 2011.Cursul de schimb oficial nominal al monedei naționale în anul 2012 față de anul 2011în raport cu dolarul SUA a înregistrat o depreciere cu 3,0 %, iar față de euro cu 6,1 %. și la situația din 31 decembriie 2012 a constituit respectiv 12,06 și15,99

Situaţia pe piaţa monetară s-a caracterizat printr-un ritm de creştere pronunţat a banilor în circulaţie, a depozitelor, precum şi a creditelor. Totuşi, înrăutăţirea situaţiei economice externe şi interne, precum şi nivelul înalt de incertitudine au determinat pe de o parte băncile să fie mai precaute la acordarea creditelor şi, pe de altă parte, agenţii economici să-şi reducă cererea pentru creditele noi. Ratele medii ale dobînzilor au avut o evoluție stabilă, înregistrînd creșteri sau diminuări nesemnificative. La sfîrșitul lunii decembrie 2012, rata medie a dobînzilor la creditele noi acordate în monedă națională a înregistrat un nou minim istoric de 11,98 % și la cele în valută străină – 8,32 %.

Evoluţia comerţului exterior în anul 2012 a fost influenţată de situaţia creată pe plan extern, în special în ţările care sînt principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Pe plan intern se menţine dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei. De asemenea, unul dintre factorii principali ce a influenţat comerţul exterior a fost scăderea drastică a volumului producţiei agricole. În anul 2012 exporturileau scăzut cu 2,5%, iar importurile au crescut cu 0,4%. În valoare absolută exporturile de mărfuri realizate pe parcursul anului 2012 s-au cifrat la 2161,8 mil. dolari SUA, mai puțin cu 55,0 mil. dolari SUA comparativ cu anul 2011, iar importurile au însumat 5213,1 mil. dolari SUA, mai mult cu 21,8 mil. dolari SUA. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 3051,3 mil. dolari SUA, cu 76,8 mil. dolari SUA mai mare faţă de cel înregistrat în anul 2011. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2012 a constituit 41,5%, faţă de 42,7% înregistrat în anul 2011.

Dezvoltarea industriei a fost influenţată de condiţiile climaterice din anul 2012, modificarea cererii la unele categorii de mărfuri de producţie autohtonă pe piaţa internă şi externă, precum şi stagnarea în sectorul construcţiilor. Astfel, volumul producţiei fabricate de întreprinderile industriale de toate formele de proprietate în anul 2012 aconstituit circa 36,0 mlrd. leiși a înregistrat o scădere de 3,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2011, inclusiv cu 4,4% - volumul producţiei şi distribuţiei de energie electrică şi termică şi cu 3% - volumul producţiei industriei prelucrătoare. Totodată, s-a înregistrat o creştere nesemnificativă de 0,8% a volumului producţiei industriei extractive.

Condiţiile meteorologice dificile din anul curent au defavorizat dezvoltarea sectorului agricol. Regimul termic şi deficitul de precipitaţii în prima jumătate a lunii mai a contribuit la uscarea stratului superior al solului, ceea ce a creat condiţii nefavorabile pentru creşterea şi dezvoltarea culturilor de toamnă şi cerealiere de primăvară. Ca urmare, producţia agricolă în toate categoriile de gospodării, în anul 2012 a constituit circa 20,3 mild. lei şi a înregistrat o descreştere esenţială de 22,4% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent. Micşorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 32,6%, producţia animalieră a înregistrat o descreştere moderată - cu 1,1%, respectiv.

În anul 2012, volumul investiţiilor în active materiale pe termen lung a însumat circa 16,5 mild. lei (în preţuri curente), cu o scădere de 4,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2011, fiind condiţionată, în general, de declinul economic.

Sursele principale de finanțare a activității investiționale rămîn mijloacele fără transferuri ale agenților economici și populației, care în anul 2012 au format 58,6% din totalul investițiilor și s-au micșorat cu 8,7% față de anul 2011. Mijloacele investitorilor străini au constituit 7,4% (8,9% în 2011) din volumul total al investițiilor utilizate. Cu mijloacele bugetare au fost realizate 11,6% din volumul total al investițiilor.

Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat circa 9,8 mil. tone de mărfuri în anul 2012 sau cu 2,9% mai puţin faţă de volumul transportat în 2011. Cauzele principale care au contribuit la această diminuare sînt reducerea volumului de mărfuri transportate prin tranzit, reducerea exportului de seminţe şi fructe oleaginoase, cerealelor, metalelor, precum şi stagnarea lucrărilor de construcţie.

Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a diminuat cu 0,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2011, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut - cu 3,1%.Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională în ianuarie-decembrie 2012 a constituit 3478,0 lei şi s-a majorat în termeni nominalicu 9,0% faţă de anul 2011, iar în termeni reali cu 4,1%.

Rata şomajuluiconform metodologiei Biroullui Național al Muncii (BIM) (proporţia şomerilor în populaţia activă) la nivel de ţară în trimestrul IV al anului 2012 a înregistrat 5,9%, fiind mai mică cu 0,3 puncte procentuale faţă de trimestrul IVal anului 2011. Numărul șomerilor, conform metodologiei BIM a fost de 71,4 mii de persoane, fiind cu 4,0 mii persoane mai mic față de trimestrul IV al anului 2011.

Valoarea medie a pensiei lunare la 1 ianuarie 2013 a constituit 957,6 lei, și s-a majorat în termeni nominali – cu 9,6% față de anul precedent, iar în termeni reali – cu 5,2%.

Mărimea minimului de existențăîn anul 2012 a constituit în medie pe o persoană 1507,5 lei, fiind în creștere față de anul 2011 cu 0,3%. Veniturile disponibile lunare ale populației în trimestrul IV 2012 au constituit în medie pe o persoană 1572,5 lei, fiind în creștere față de trimestrul IV 2011 cu 3,4% în termeni nominali și în descreștere cu 0,4% în termeni reali.

II. Politica bugetar-fiscalăPolitica fiscală şi vamală aplicată în anul 2012 (inclusiv facilităţi fiscale şi vamale acordate în anul 2012, pe tipuri de venituri)

1.Măsurile de politică fiscală şi vamală aplicate în anul 2012

Măsurile de politică fiscală şi vamală realizate în anul 2012 au avut un impact pozitiv asupra economiilor cetăţenilor, dezvoltării mediului de afaceri, facilitarea comerţului exterior şi resurselor financiare ale statului, asigurarea securităţii vamale la frontieră, simplificarea şi armonizarea legislaţiei fiscale şi vamale naţionale cu cea comunitară şi au vizat următoarele: • menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor concomitent cu majorarea scutirii anuale personale, scutirii personale majore şi scutirii pentru persoanele întreţinute la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2012;

 • reintroducerea impozitului pe venitul agenţilor economici;

 • extinderea pentru municipiile Chişinău şi Bălţi a mecanismului de restituire a TVA la investiţiile (cheltuielile) capitale;

 • modificarea structurii şi mărimii cotelor accizelor pentru articole din tutun, producţia alcoolică şi anularea accizului pentru vinul din struguri proaspeţi şi mustul de struguri;

 • majorarea cotelor accizelor la autoturisme şi produse petroliere;

 • introducerea accizului pentru păcura, gazul lichefiat, azotul şi oxigenul importat;

 • continuarea implementării următoarei etape a noului sistem de impozitare a bunurilor imobiliare în funcţie de valoarea de piaţă a acestora faţă de cele cu destinaţie locativă din satele (comunele) din componenţa mun.Chişinău şi Bălţi, cît şi terenurile agricole cu construcţiile amplasate pe ele;

 • anularea taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale;

 • introducerea vinietei;

 • introducerea scutirii de TVA, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană;

 • introducerea plafonului de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător pentru toate genurile de activitate în mărime de 300 mii lei;

 • revederea conceptului de reglementare a brokerului vamal concomitent cu reducerea mărimii garanţiei bancare pentru activitatea de broker vamal, de 4 ori;

 • introducerea conceptului de audit post-vămuire;

 • stabilirea cotei zero a taxei vamale la produsele de origine animală şi vegetală, cărbunele activ utilizat în industria chimică, anvelope pneumatice noi din cauciuc pentru transportul aerian, motoare destinate motocultoarelor;

 • majorarea cotei taxei vamale la unele produse de origine animală şi vegetală, anvelope pneumatice noi din cauciuc pentru transportul rutier;

 • diminuarea cotei taxei vamale la cutii din hîrtie sau carton ondulat;

 • introducerea scutirii de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul şi/sau exportul valutei pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, efectuate de către băncile comerciale;

 • anularea scutirii de taxa vamală a mărfurilor importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare.

2. Facilităţile fiscale şi vamale acordate în anul 2012, pe tipuri de venituri

Costul total al facilităţilor fiscale şi vamale în anul 2012 s-a estimat în sumă totală la circa 3251,0 mil. lei, ceea ce este cu 505,1 mil. lei sau cu 18,4% mai mult faţă de anul 2011. Ponderea acestor facilităţi fiscale şi vamale în PIB a constituit 3,7%cu 0,4 puncte procentuale mai mult faţă de anul 2011. Majorarea respectivă a fost determinată de creşterea facilităţilor fiscale şi vamale acordate la:

- plasarea, livrarea mărfurilor în magazinele duty-free;

- mărfurile supuse accizelor introduse în zona economică liberă;

- energia electrică importată şi livrată către reţelele de distribuţie;

- operaţiunile de import – export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.Astfel, informaţia cu privire la facilităţile fiscale şi vamale acordate la plata impozitelor, taxelor şi plăţilor obligatorii pe anul 2012 în comparaţie cu anul 2011 se prezintă în tabelul care urmează.
Sinteza facilităţilor fiscale şi vamale pe tipuri de impozite, taxe şi plăţi obligatorii şi costul acestora în anii 2011 şi 2012

mil. lei

Tipurile de impozite şi taxe

2011

2012

Ponderea facilităţilor fiscale în suma totală a facilităţilor %%

Ponderea facilităţilor fiscale în PIB, %%

2012 executat față de executat 2011

(+,-)

2012 executat față de executat 2011

%%

2011

2012

2011

2012

Impozitul funciar

99,0

127,7

3,6

3,9

0,1

0,1

28,7

129,0

Impozitul pe bunurile imobiliare

80,1

75,0

2,9

2,3

0,1

0,1

-5,1

93,6

TVA

2200,4

2499,5

80,1

76,9

2,7

2,8

299,1

113,6

Accize

172,6

349,9

6,3

10,8

0,2

0,4

177,3

202,7

Taxele locale

15,2

5,6

0,6

0,2

0,018

0,006

-9,6

37,0

Taxele pentru resurse naturale

9,6

16,4

0,3

0,5

0,012

0,019

6,8

170,9

Taxa vamală

165,4

172,6

6,0

5,3

0,2

0,2

7,2

104,3

Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

3,6

4,3

0,1

0,1

0,004

0,005

0,7

120,0

Total

2745,9

3251,0

100

100

3,3

3,7

505,1

118,4


Administrarea fiscală

Pe parcursul anului 2012,întru îmbunătăţirea şi eficientizarea procesului de administrare fiscală, au fost întreprinse următoarele acţiuni:1. În domeniul administrării contribuabililor:

Întru executarea recomandărilor FMI şi instrucţiunilor UE, Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2012 şi Programului activităţii de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2012 în baza Modelului gestionării riscurilor de conformare a agenţilor economici au fost selectaţi 1847 contribuabilii, care urmau a fi supuşi monitorizării în anul 2012 de către IFS teritoriale cu scopul asigurării conformării contribuabililor ce activează în domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul, industriei prelucrătoare, transportului şi comunicaţiilor.Analizând rezultatele programului de conformare efectuată în anul 2012, se constată:

 • În total pe republică sumele achitate la bugetul public naţional pentru anul 2012 constituie 510582,8 mii lei, ce constituie cu 133815,7 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 36,0% inclusiv, industria prelucrătoare – majorare cu 50,0%, comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 31,0%, transporturi şi comunicaţii – majorare cu 33,0%.

 • Referitor la marii contribuabili – în total sume achitate la bugetul public naţional pentru anul 2012 constituie 120441,7 mii lei, ce constituie cu 22113,0 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 22,0% inclusiv, industria prelucrătoare – majorare cu 50,0%, comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 8,0%, transporturi şi comunicaţii – majorare cu 34,0 %.

 • Contribuabilii administraţi de IFS teritoriale în afara de marii contribuabili – în total sumele achitate la bugetul public naţional pentru anul 2012 constituie 390141,1 mii lei, ceea ce constituie cu 111702,7 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 40,0% inclusiv, industria prelucrătoare – majorare cu 50,0%, comerţ cu ridicata şi amănuntul – majorare cu 38,0%, transporturi şi comunicaţii – majorare cu 33,0 %.

Pe parcursul anului 2012 au fost elaborate şi aprobate acte normative referitoare la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional, la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 al Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la aprobarea formularelor de dări de seamă aferente dividendelor ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile de acţiuni şi defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, și la mediatizarea aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice în anul 2012. De asemenea, în baza recomandărilor experţilor Fondului Monetar Internațional, a fost elaborată Strategia de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2013.

2. În domeniul implementării tehnologiilor informaţionale, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə