Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4Yüklə 2,56 Mb.
səhifə1/28
tarix01.11.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#24687
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28ANEXĂ

ANEXĂ 2

ANEXĂ 2

2

2

Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4

Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice 4

Anexă la protocolul de modificare a acordului privind achizițiile publice 5

Anexă la protocolul de modificare a acordului privind achizițiile publice 5

Preambul 5

Apendicele I


Ofertele finale de la apendicele I ale părților la AAP în cadrul


negocierilor referitoare la domeniul de aplicare al AAP 36

Apendicele I


Ofertele finale de la apendicele I ale părților la AAP în cadrul


negocierilor referitoare la domeniul de aplicare al AAP 36

Oferta finală de la apendicele I a Republicii Armenia 37

Oferta finală de la apendicele I a Canadei 47

Angajamentele viitoare de la apendicele I ale Uniunii Europene (finale) 63

Oferta finală de la apendicele I a Hong Kong, China 244

Oferta finală de la apendicele I a Islandei 254

Oferta finală de la apendicele I a statului Israel 273

Oferta finală de la apendicele I a Japoniei 284

Oferta finală de la apendicele I a Republicii Coreea 299

Oferta finală de la apendicele I a Principatului Liechtenstein 313

Oferta finală de la apendicele I a Regatului Țărilor de Jos în ceea ce privește Aruba 325

Oferta finală de la apendicele I a Norvegiei 332

Oferta finală de la apendicele I a Republicii Singapore 353

Oferta finală de la Apendicele I a Elveției 362

Oferta finală de la apendicele I a teritoriului vamal separat al Taiwanului, Penghu, Kinmen și Matsu* 383

Oferta finală de la apendicele I a Statelor Unite ale Americii 402

Apendicele II 425

Apendicele II 425

MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE UTILIZATE DE CĂTRE PĂRȚI PENTRU A PUBLICA LEGI, REGULAMENTE, HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI, HOTĂRÂRI ADMINISTRATIVE DE APLICARE GENERALĂ, CLAUZE CONTRACTUALE STANDARD ȘI PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PREVĂZUTE DE PREZENTUL ACORD, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI VI 425

MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE UTILIZATE DE CĂTRE PĂRȚI PENTRU A PUBLICA LEGI, REGULAMENTE, HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI, HOTĂRÂRI ADMINISTRATIVE DE APLICARE GENERALĂ, CLAUZE CONTRACTUALE STANDARD ȘI PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PREVĂZUTE DE PREZENTUL ACORD, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI VI 425

Apendicele III 425

Apendicele III 425

MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE UTILIZATE DE CĂTRE PĂRȚI PENTRU PUBLICAREA ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI VI A ANUNȚURILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL VII, ARTICOLUL IX ALINEATUL (7) ȘI ARTICOLUL XVI ALINEATUL (2) 425

MIJLOACE MEDIA ELECTRONICE SAU PE SUPORT DE HÂRTIE UTILIZATE DE CĂTRE PĂRȚI PENTRU PUBLICAREA ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI VI A ANUNȚURILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL VII, ARTICOLUL IX ALINEATUL (7) ȘI ARTICOLUL XVI ALINEATUL (2) 425

Apendicele IV 425

Apendicele IV 425

ADRESA SAU ADRESELE SITE-URILOR INTERNET ÎN CARE PĂRȚILE PUBLICĂ STATISTICILE DE ACHIZIȚII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL XVI ALINEATUL (5) ȘI ANUNȚURILE PRIVIND CONTRACTELE ATRIBUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL XVI ALINEATUL (6) 425

ADRESA SAU ADRESELE SITE-URILOR INTERNET ÎN CARE PĂRȚILE PUBLICĂ STATISTICILE DE ACHIZIȚII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL XVI ALINEATUL (5) ȘI ANUNȚURILE PRIVIND CONTRACTELE ATRIBUITE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL XVI ALINEATUL (6) 425

Protocol de modificare a acordului privind achizițiile publice


Părțile la Acordul privind achizițiile publice, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994, (denumit în continuare „acordul din 1994”),


purtând negocieri suplimentare în temeiul articolului XXIV alineatul (7) literele (b) și (c) din acordul din 1994,
convin după cum urmează:
1. Preambulul, articolele I-XXIV și apendicele la acordul din 1994 se elimină și se înlocuiesc cu dispozițiile prevăzute în prezenta anexă.
2. Prezentul protocol este deschis spre acceptare de către părțile la acordul din 1994.
3. Prezentul protocol intră în vigoare pentru părțile la acordul din 1994 care și-au depus instrumentele respective de acceptare a acestuia în a treizecea zi de la data la care două treimi dintre părțile la acordul din 1994 au depus aceste instrumente. Ulterior, prezentul protocol intră în vigoare pentru fiecare parte la acordul din 1994 care și-a depus instrumentul de acceptare a prezentului protocol în a treizecea zi de la data depunerii respective.
4. Prezentul protocol se depune la Directorul General al OMC, care furnizează de îndată fiecărei părți la acordul din 1994 o copie certificată conformă a prezentului protocol, precum și o notificare cu privire la fiecare acceptare a acestuia.
5. Prezentul protocol se înregistrează în conformitate cu dispozițiile articolului 102 din Carta Organizației Națiunilor Unite.
Adoptat la Geneva, la 30 martie două mii doisprezece, într-un singur exemplar, în limbile engleză, franceză și spaniolă, fiecare dintre aceste texte fiind autentic, cu excepția situațiilor în care există o precizare contrară referitoare la apendicele la prezentul protocol.

Anexă la protocolul de modificare a acordului privind achizițiile publice


Preambul


Părțile la prezentul acord (denumite în continuare „părțile”),
recunoscând necesitatea unui cadru multilateral eficace pentru achizițiile publice, în vederea realizării unei liberalizări și expansiuni mai ample a comerțului internațional, precum și a îmbunătățirii cadrului care îl guvernează,
recunoscând faptul că măsurile în materie de achiziții publice nu ar trebui să fie pregătite, adoptate sau aplicate în așa fel încât să acorde protecție furnizorilor interni sau bunurilor și produselor interne, sau să creeze o discriminare între furnizorii, bunurile sau serviciile străine,
recunoscând faptul că integritatea și previzibilitatea sistemelor de achiziții publice sunt indispensabile pentru o gestionare eficientă și eficace a resurselor publice, pentru performanța economiilor părților și pentru funcționarea sistemului comercial multilateral,
recunoscând faptul că angajamentele procedurale asumate în cadrul prezentului acord ar trebui să fie suficient de flexibile încât să se adapteze circumstanțelor specifice ale fiecărei părți,
recunoscând necesitatea de a lua în considerare nevoile comerciale, financiare și de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare, în special ale țărilor cel mai puțin dezvoltate,
recunoscând importanța unor măsuri transparente în materie de achiziții publice, a unui proces de achiziții transparent și imparțial și a evitării conflictelor de interese și a practicilor de corupție, în conformitate cu instrumentele internaționale aplicabile, cum ar fi Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției,
recunoscând importanța utilizării și a încurajării utilizării mijloacelor electronice pentru achiziții reglementate de prezentul acord,
dorind să încurajeze acceptarea și aderarea la prezentul acord a membrilor OMC care nu fac parte din el,
convin după cum urmează:
Articolul I Definiții
În sensul prezentului acord:
(a) prin „bunuri sau servicii comerciale” se înțeleg bunuri sau servicii de tipul celor care sunt în general vândute sau oferite spre vânzare în comerț către cumpărători neguvernamentali, cumpărate de regulă de aceștia și utilizate în scopuri neguvernamentale;
(b) prin „comitet” se înțelege Comitetul pentru achiziții publice, instituit prin articolul XXI alineatul (1);
(c) prin „serviciu de construcție” se înțelege un serviciu al cărui obiectiv este realizarea prin orice mijloc de lucrări civile sau de construcție, pe baza diviziunii 51 din Clasificarea centrală provizorie a produselor a Organizației Națiunilor Unite (CPC);
(d) termenul „țară” include orice teritoriu vamal separat care este parte la prezentul acord. În cazul unui teritoriu vamal separat parte la prezentul acord, atunci când o expresie din cadrul prezentului acord este însoțită de calificativul „național”, o astfel de expresie va fi înțeleasă ca având legătură cu acel teritoriu vamal, dacă nu este precizat altfel;
(e) „zile” înseamnă zile calendaristice;
(f) prin „licitație electronică” se înțelege un proces repetitiv care implică utilizarea de mijloace electronice pentru prezentarea de către furnizori a unor prețuri noi și/sau a unor valori noi pentru elementele netarifare cuantificabile ale licitației care au legătură cu criteriile de evaluare, ceea ce duce la o clasificare sau la o reclasificare a ofertelor;
(g) prin „în scris” sau „scris(ă)” se înțelege orice expresie scrisă cu litere sau cu cifre care poate fi citită, reprodusă și comunicată ulterior. Aceasta poate include informațiile transmise și stocate electronic;
(h) prin „procedură de negociere cu o singură sursă” se înțelege o metodă de achiziții publice prin care entitatea contractantă contactează ce furnizor sau furnizori dorește;
(i) prin „măsură” se înțelege orice act cu putere de lege, reglementare, procedură, orientare sau practică administrativă a unei entități contractante legată de achizițiile publice reglementate;
(j) prin „listă multifuncțională” se înțelege o listă de furnizori cu privire la care o entitate contractantă a stabilit că îndeplinesc condițiile de înscriere pe lista în cauză, pe care entitatea contractantă intenționează să o folosească de mai multe ori;
(k) prin „anunț de intenție de achiziție publică” se înțelege un anunț publicat de o entitate contractantă prin care invită furnizorii interesați să depună o cerere de participare, o ofertă sau ambele;
(l) prin „operațiune de compensare” se înțelege orice condiție sau măsură care încurajează dezvoltarea locală sau îmbunătățește contul balanței de plăți al unei părți, precum utilizarea conținutului de origine națională, acordarea de licențe pentru tehnologie, investițiile, comerțul în contrapartidă și acțiuni sau cerințe similare;
(m) prin „licitație deschisă” se înțelege o metodă de achiziții publice prin care toți furnizorii interesați pot depune o ofertă;
(n) prin „persoană” se înțelege o persoană fizică sau juridică;
(o) prin „entitate contractantă” se înțelege o entitate a unei părți care face obiectul anexei 1, 2 sau 3 la apendicele I;
(p) prin „furnizor calificat” se înțelege un furnizor care este recunoscut de o entitate contractantă ca îndeplinind condițiile de participare;
(q) prin „licitație restrânsă” se înțelege o metodă de achiziții publice prin care numai furnizorii calificați sunt invitați de entitatea contractantă să depună o ofertă;
(r) „serviciile” includ serviciile de construcții, în absența unor dispoziții contrare;
(s) prin „standard” se înțelege un document aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizare comună și repetată, norme, orientări sau caracteristici pentru mărfuri sau servicii sau pentru procesele și metodele de producție aferente acestora, document a cărui respectare nu este obligatorie. Acesta poate, de asemenea, să includă sau să se refere exclusiv la cerințe privind terminologia, simbolurile, împachetarea, marcarea sau etichetarea aplicabile unui bun, serviciu, proces sau metodă de producție;
(t) prin „furnizor” se înțelege o persoană sau un grup de persoane care furnizează sau ar putea furniza bunuri sau servicii; și
(u) prin „specificație tehnică” se înțelege o cerință din cadrul licitației care:
(i) prevede caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul achiziției publice, inclusiv calitatea, performanța, siguranța și dimensiunile acestora, sau procesele și metodele de producție sau de furnizare a acestora; sau
(ii) se referă la cerințe privind terminologia, simbolurile, împachetarea, marcarea sau etichetarea aplicabile unui bun sau serviciu.
Articolul II Obiectul și domeniul de aplicare
Aplicarea acordului
1. Prezentul acord se aplică oricărei măsuri legate de achizițiile publice reglementate, fie că este efectuată sau nu, exclusiv sau parțial, prin mijloace electronice.
2. În sensul prezentului articol, prin „achiziție publică reglementată” se înțelege o procedură de achiziție publică desfășurată în scopuri guvernamentale:
(a) care are ca obiect bunuri, servicii sau orice combinație a acestora:
(i) astfel cum se specifică în anexele la apendicele I aferente fiecărei părți; și
(ii) care nu sunt achiziționate pentru a fi comercializate sau revândute sau pentru a fi utilizate în producția sau furnizarea de bunuri sau servicii care se comercializează sau se revând;
(b) prin orice mijloace contractuale, inclusiv: cumpărare, leasing, închiriere sau cumpărare în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare;
(c) a cărei valoare, estimată în conformitate cu alineatele (6)-(8), este egală sau mai mare decât cea a pragului corespunzător specificat în anexele la apendicele I aferente fiecărei părți, la momentul publicării unui anunț în conformitate cu articolul VII;
(d) de către o entitate contractantă; și
(e) care nu este exclusă în alt mod din domeniul de aplicare de la alineatul (3) sau din anexele la apendicele I aferente unei părți.
3. Cu excepția situațiilor în care există o precizare contrară prevăzută în anexele la apendicele I aferente unei părți, prezentul acord nu se aplică:
(a) achiziției sau închirierii de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;
(b) acordurilor necontractuale sau oricărei forme de asistență pe care o parte o acordă, inclusiv acorduri de cooperare, granturi, împrumuturi, infuzii de capital, garanții și stimulente fiscale;
(c) achizițiilor sau cumpărării de servicii de consiliere fiscală sau de depozit, de servicii de lichidare și gestionare pentru instituții financiare reglementate sau de servicii legate de vânzarea, de amortizarea și de distribuirea datoriei publice, inclusiv de împrumuturi și de obligațiuni de stat, de bonuri de trezorerie sau de alte titluri de valoare;
(d) contractelor de ocupare a forței de muncă în sectorul public;
(e) achizițiilor publice organizate:
(i) în scopul precis de acordare de asistență internațională, inclusiv de ajutor pentru dezvoltare;
(ii) în cadrul procedurii sau condiției specifice prevăzute într-un acord internațional referitor la staționarea trupelor sau la implementarea în comun a unui proiect de către țările semnatare; sau
(iii) în cadrul procedurii sau condiției specifice a unei organizații internaționale sau finanțate prin granturi, împrumuturi sau alt tip de asistență internațională, în cazul în care procedura sau condiția aplicabilă nu ar fi conformă cu prezentul acord.
4. Fiecare parte specifică următoarele informații în anexele la apendicele I care îi sunt aferente:
(a) în anexa 1 - entitățile guvernamentale centrale ale căror proceduri de achiziții publice sunt reglementate de prezentul acord;
(b) în anexa 2 - entitățile guvernamentale subcentrale ale căror proceduri de achiziții publice sunt reglementate de prezentul acord;
(c) în anexa 3 - toate celelalte entități ale căror proceduri de achiziții publice sunt reglementate de prezentul acord;
(d) în anexa 4 - bunurile reglementate de prezentul acord;
(e) în anexa 5 - serviciile, altele decât cele de construcții, reglementate de prezentul acord;
(f) în anexa 6 - serviciile de construcții reglementate de prezentul acord; și
(g) în anexa 7 - orice note cu caracter general.
5. Atunci când, în contextul unei achiziții publice reglementate, o entitate contractantă le solicită unor persoane care nu fac obiectul anexelor la apendicele I aferente unei părți să organizeze proceduri de achiziții publice în conformitate cu anumite cerințe, articolul IV se aplică mutatis mutandis unor astfel de cerințe.
Evaluare
6. La estimarea valorii unei achiziții publice pentru a stabili dacă este o achiziție publică reglementată, o entitate contractantă:
(a) nu o împarte în mai multe achiziții publice și nici nu selectează sau utilizează o anumită metodă de evaluare pentru a estima valoarea unei achiziții publice în vederea excluderii totale sau parțiale a acesteia din domeniul de aplicare al prezentului acord; și
(b) include valoarea totală maximă estimată a achiziției publice pe toată durata sa, fie că este atribuită unuia sau mai multor furnizori, luând în considerare toate formele de remunerare, inclusiv:
(i) prime, taxe, comisioane și dobânzi; și
(ii) în cazul în care achiziția publică oferă posibilitatea unor opțiuni, valoarea totală a acestor opțiuni.
7. În cazul în cazul în care o solicitare individuală de achiziție conduce la atribuirea a mai mult de un contract sau la atribuirea de contracte în părți separate (denumite în continuare „contracte succesive”), baza de calcul a valorii totale maxime estimate este:
(a) valoarea contractelor succesive pentru același tip de bunuri sau servicii, atribuite în decursul ultimelor 12 luni sau în ultimul exercițiu financiar al entității contractante, corectată, dacă este posibil, pentru a ține seama de modificările anticipate de cantitate sau de valoare a bunurilor sau a serviciilor contractate pentru următoarele 12 luni; sau
(b) valoarea estimată a contractelor succesive pentru același tip de bunuri sau servicii, care urmează a fi atribuite în decursul celor 12 luni de după atribuirea contractului inițial sau al anului fiscal al entității contractante.
8. În cazul achizițiilor prin leasing, închiriere sau cumpărare în rate de bunuri și servicii, sau al achizițiilor pentru care nu se specifică un preț total, baza de evaluare este:
(a) pentru contractele cu durată determinată:
(i) în cazul în care durata este egală sau mai mică de 12 luni, valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a contractului; sau
(ii) în cazul în care durata este mai mare de 12 luni, valoarea maximă totală estimată, care include orice valoare reziduală estimată;
(b) pentru contractele pe perioadă nedeterminată, tranșa lunară estimată înmulțită cu 48; sau
(c) în cazul în care nu se poate stabili cu certitudine dacă durata contractului este determinată, se aplică litera (b).
Articolul III Securitate și excepții de ordin general
1. Nicio dispoziție a prezentului acord nu este utilizată pentru a împiedica o parte să ia măsuri sau pentru a nu dezvălui informații pe care le consideră necesare pentru protecția intereselor ei esențiale de securitate în legătură cu achizițiile de arme, muniții sau materiale de război, sau cu privire la achizițiile indispensabile pentru securitatea națională sau pentru apărarea națională.
2. Sub rezerva cerinței ca astfel de măsuri să nu fie aplicate într-un mod care ar constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificabilă între părți în cazurile în care există aceleași condiții sau ar constitui o restricție disimulată în calea comerțului internațional, nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează ca împiedicând o parte să instituie sau să aplice măsuri:
(a) necesare pentru protecția moralității, ordinii sau siguranței publice;
(b) necesare pentru protecția vieții sau a sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor;
(c) necesare pentru protecția proprietății intelectuale; sau
(d) legate de bunuri sau servicii furnizate de persoane cu handicap, instituții filantropice sau prin munca deținuților.
Articolul IV Principii generale
Nediscriminarea
1. În ceea ce privește orice măsură privind achizițiile publice reglementate, fiecare parte, inclusiv entitățile contractante ale acesteia, acordă de îndată și necondiționat bunurilor și serviciilor celeilalte părți și furnizorilor celeilalte părți care oferă bunurile sau serviciile respective un tratament nu mai puțin favorabil decât tratamentul pe care partea respectivă, inclusiv entitățile contractante ale acesteia, îl acordă:
(a) bunurilor, serviciilor și furnizorilor interni; și
(b) bunurilor, serviciilor și furnizorilor oricărei alte părți.
2. În ceea ce privește orice măsură privind achizițiile publice reglementate, o parte, inclusiv entitățile contractante ale acesteia:
(a) nu acordă unui furnizor stabilit pe plan local un tratament mai puțin favorabil decât cel acordat unui alt furnizor stabilit pe plan local, pe baza gradului de control străin sau de participare străină la capital; și nici
(b) nu discriminează un furnizor stabilit pe plan local pe baza faptului că bunurile sau serviciile oferite de furnizorul respectiv pentru o anumită achiziție publică sunt bunuri sau servicii ale oricărei alte părți.
Utilizarea de mijloace electronice
3. Atunci când organizează prin mijloace electronice o procedură de achiziții publice reglementată, o entitate contractantă:
(a) se asigură că procedura de achiziții publice este desfășurată folosind sisteme și software de tehnologie a informațiilor, inclusiv cele legate de autentificare și criptarea informațiilor, care sunt disponibile publicului larg și interoperabile cu alte sisteme și software de tehnologie a informațiilor disponibile publicului larg; și


  1. menține mecanisme care asigură integritatea cererilor de participare și a ofertelor, fiind capabile inclusiv să înregistreze momentul primirii ofertei și să prevină accesul necorespunzător la acestea.


Desfășurarea procedurilor de achiziții publice
4. O entitate contractantă organizează procedurile de achiziții publice reglementate într-un mod transparent și imparțial care:
(a) respectă dispozițiile prezentului acord, utilizând metode precum licitația deschisă, licitația restrânsă și procedura de negociere cu o singură sursă;
(b) evită conflictele de interese; și


  1. previne practicile de corupție.


Reguli de origine
5. La organizarea procedurilor de achiziții publice reglementate, nicio parte nu poate aplica bunurilor sau serviciilor importate de la cealaltă parte sau furnizate de aceasta reguli de origine diferite de regulile de origine pe care partea respectivă le aplică în același timp în cursul schimburilor comerciale obișnuite importurilor sau furnizării de bunuri sau servicii provenite de la aceeași parte.
Compensațiile
6. În ceea ce privește achizițiile publice reglementate, o parte, inclusiv entitățile sale contractante, nu are în vedere, nu solicită și nici nu impune vreo operațiune de compensare.
Măsuri nespecifice achizițiilor publice
7. Alineatele (1) și (2) nu se aplică: taxelor vamale și impozitelor de orice natură percepute la import sau cu ocazia importului; modului de percepere a acestor taxe și impozite; altor reglementări sau formalități de import și nici măsurilor care afectează comerțul cu servicii, altele decât măsurile care vizează achizițiile publice reglementate.

Articolul V Țările în curs de dezvoltare
1. În cadrul negocierilor pentru aderare la prezentul acord, precum și la punerea în aplicare și administrarea acestuia, părțile acordă o atenție specială nevoilor și circumstanțelor comerciale, financiare și de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare și ale țărilor cel mai puțin dezvoltate (denumite în continuare în mod colectiv „țări în curs de dezvoltare”, exceptând cazurile în care sunt menționate altfel), recunoscând faptul că acestea pot să difere semnificativ de la o țară la alta. Conform celor prevăzute la prezentul articol, părțile acordă la cerere tratament special și diferențiat:
(a) țărilor cel mai puțin dezvoltate; și
(b) oricărei alte țări în curs de dezvoltare, în cazul și în măsura în care acest tratament special și diferențiat răspunde nevoilor sale de dezvoltare.
2. Odată cu aderarea unei țări în curs de dezvoltare la prezentul acord, fiecare parte acordă de îndată bunurilor, serviciilor și furnizorilor din țara respectivă sprijinul cel mai favorabil pe care partea îl oferă, conform anexelor la apendicele I, oricărei alte părți la prezentul acord, sub rezerva oricăror condiții negociate între parte și țara în curs de dezvoltare, în scopul de a menține un echilibru adecvat de oportunități în cadrul prezentului acord.
3. Pe baza nevoilor sale de dezvoltare și cu acordul părților, o țară în curs de dezvoltare poate adopta sau menține, pe parcursul unei perioade de tranziție și în baza unui program, una sau mai multe dintre următoarele măsuri tranzitorii, enunțate în anexele relevante la apendicele I, și aplicate într-o manieră care să nu discrimineze alte părți:
(a) un program de preferințe în materie de prețuri, cu condiția ca programul:


  1. să prevadă o preferință numai pentru partea de ofertă care include bunuri sau servicii provenite din țara în curs de dezvoltare care aplică preferința sau bunuri sau servicii provenite din alte țări în curs de dezvoltare față de care țara în curs de dezvoltare care aplică preferința are obligația de a asigura tratament național în baza unui acord preferențial, cu condiția ca, în cazul în care cealaltă țară în curs de dezvoltare este parte la prezentul acord, acest tratament să se supună condițiilor stabilite de Comitet; și

(ii) să fie transparent, iar preferința și aplicarea sa în cadrul achiziției publice să fie descrise în mod clar în anunțul de intenție de achiziție publică;


(b) o operațiune de compensare, cu condiția ca orice solicitare, intenție sau impunere a operațiunii de compensare să fie clar enunțată în anunțul de intenție de achiziție publică;
(c) adăugarea progresivă a unor entități sau sectoare specifice; și
(d) un prag care să fie mai ridicat decât pragul său permanent.
4. În cadrul negocierilor de aderare la prezentul acord, părțile pot conveni asupra amânării aplicării unei obligații specifice din prezentul acord, alta decât cele menționate la articolul IV alineatul (1) litera (b), de către țara aderentă în curs de dezvoltare, în condițiile în care țara respectivă pune în aplicare obligația. Perioada de punere în aplicare este:
(a) pentru o țară cel mai puțin dezvoltată, cinci ani de la aderarea sa la prezentul acord; și
(b) pentru orice altă țară în curs de dezvoltare, doar perioada necesară punerii în aplicare a obligației specifice, perioadă care nu depășește trei ani.
5. Orice țară în curs de dezvoltare care a negociat o perioadă de punere în aplicare a unei obligații în temeiul alineatului (4) precizează în anexa aferentă la apendicele I perioada de punere în aplicare convenită, obligația specifică vizată de perioada de punere în aplicare și orice obligație provizorie căreia a convenit să i se conformeze în cursul perioadei de punere în aplicare.
6. După ce prezentul acord va fi intrat în vigoare pentru o țară în curs de dezvoltare, Comitetul, la solicitarea țării în curs de dezvoltare, poate:

(a) prelungi perioada de tranziție pentru o măsură adoptată sau menținută în temeiul alineatului (3) sau orice perioadă de punere în aplicare negociată conform alineatului (4); sau


(b) aproba adoptarea unei noi măsuri tranzitorii menționate la alineatul (3), în circumstanțe speciale care nu au fost prevăzute în cursul procesului de aderare.
7. O țară în curs de dezvoltare care a negociat o măsură tranzitorie conform alineatului (3) sau (6), o perioadă de punere în aplicare conform alineatului (4) sau orice prelungire conform alineatului (6) ia toate măsurile, în cursul perioadei de tranziție sau al perioadei de punere în aplicare, care pot fi necesare pentru a se asigura că se conformează prezentului acord până la finalul perioadei respective. Țara în curs de dezvoltare notifică de îndată Comitetul cu privire la orice măsuri luate.
8. Părțile analizează în mod corespunzător orice cerere adresată de o țară în curs de dezvoltare în materie de cooperare tehnică sau consolidare a capacităților în legătură cu aderarea țării respective la prezentul acord sau cu punerea sa în aplicare.
9. Comitetul poate elabora proceduri pentru punerea în aplicare a prezentului articol. Aceste proceduri pot include dispoziții privind votarea deciziilor cu privire la solicitările enunțate la alineatul (6).

10. Comitetul revizuiește, o dată la cinci ani, funcționarea și eficacitatea prezentului articol.Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin