Qaz təsərrüfat obyektlərinin qazlaşdırılması üzrə layihə şöbəsi üzrə test tapşırıqlarıYüklə 107,6 Kb.
səhifə1/13
tarix31.12.2021
ölçüsü107,6 Kb.
#112275
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
suallar Rena2

Qaz təsərrüfat obyektlərinin qazlaşdırılması üzrə layihə şöbəsi üzrə test tapşırıqları

1. Ritminə görə tikinti axını hansı axınlara bölünür? 1. Xüsusi və obyekt axını

 2. Ritmli və qeyri ritmli tikinti axını

 3. Qısa müddətli və uzunmüddətli axın

 4. İxtisaslaşmış və xüsusi axın

 5. E) Xüsusi və kompleks axın

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: T.Abdullayev. Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi. Bakı, 2004

2. Torpaq işləri zamanı qazılmış xəndəyin üst ölçüsü L2=20 m, xəndəyin hündürlüyü h= 2 m, yamac mailliyi m=0.5 olarsa, xəndəyin alt ölçüsü nə qədər olar?


 1. 22m

 2. 21m

 3. 18m

 4. 16m

 5. 19m

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: M.Salahov. Tikinti proseslərinin texnologiyası. Bakı, 2006

3. İqtisadi baxımdan sıxılan elementlər üçün optimal armaturlama en kəsiyin neçə faizini təşkil edir?

A) 1-2%


 1. 3-5%

 2. 0,5-1%

 3. 2-3%

 4. 3-4%

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.Hüseyn. Dəmir beton elementlərinin hesablanması. Bakı, 2005

4. Sütun və tirlər üçün beton mühafizə qatının ölçüsü hansı ölçüdə qəbul olunur?


 1. 30mm

 2. 35mm

 3. 25mm seh 175

 4. 20mm

 5. 15mm

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əhməd. Monolit və Yığma-monolit dəmir-betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası

5. Paylayıcı armaturun təyinatı nədən ibarətdir?


 1. Çökmə deformasiyasını azaltmaq

 2. Ancaq çataçılma prosesini sabitləşdirmək

 3. Konstruksiyanın betonunda çəp çatların qarşısını almaq

 4. İşçi millər arasında yükləri müntəzəm paylamaq

 5. Konstruksiya fəzasında işçi armaturun vəziyyətini sabit saxlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: B.Əhməd. Monolit və Yığma-monolit dəmir-betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası

6. Qurşaqların formasına görə fermanın növünü göstərin.


 1. Paralel kəmərli

 2. Körpü

 3. Örtük

 4. Çatıaltı

 5. Dafiəsiz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.M.İsayev, H.M.Məmmədsadıqov. İnşaat mexanikası. Bakı, 2010

7. Mövcud standartlara görə neft və qaz kəmərləri borunun şərti diametrinə görə neçə sinfə bölünür? A) 1


 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

8. Təbii qazların nəqlini həyata keçirən Ⅱ sinif magistral qaz kəmərlərində işçi təzyiq hansı aralıqda dəyişir?

A) 1.2-2.5 MPa


 1. 2.5-3.5 MPa

 2. 3.5-4 MPa

 3. 4-4.5 MPa

 4. 1.2-3.5 MPa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

9. Magistral boru kəmərlərinin əsas elementi hansıdır?


 1. Korroziyaya qarşı mühafizə sistemləri

 2. Nasos və istilik stansiyaları

 3. Kəməri təşkil edən borular

 4. Neft kəmərinin son məntəqələri

 5. Qazpaylayıcı stansiyalar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

10. Trasın relyefindən asılı olaraq boru kəmərlərində neçə kilometrdən bir qəza və təmir işləri zamanı kəmər hissəsini sistemdən ayırmaq məqsədilə kran xətti və siyirtmələr quraşdırılır?

A) 1-5 km 1. 5-10 km

 2. 10-30 km

 3. 10-35 km

 4. 20-40 km

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

11. Trasın relyefindən asılı olaraq boru kəmərlərində hansı məqsəd ilə kran xətti və siyirtmələr quraşdırılır?


 1. Yaxınlıqda yerləşən yaşayış məntəqələrinin tələbatını ödəmək üçün xətləri çəkmək

 2. Əlavə xətləri birləşdirmək

 3. Qəza və təmir işləri zamanı kəmər hissəsini sistemdən ayırmaq

 4. Yoxlanış zamanı kəməri sistemdən ayırmaq

 5. Lazım gələrsə nasos quraşdırmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

12. Təbii qaz yataqlarından çıxarılan qazlar əsasən hansı qazdan təşkil olunur?


 1. Metan

 2. Etan

 3. Propan

 4. Butan

 5. Karbon qazı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

13. Qazın xüsusi istilik tutumu nəyə deyilir?


 1. Vahid qaz kütləsinin daxili enerjisinə

 2. Vahid qaz kütləsini 1 dərəcə C soyutmaq üçün lazım olan istilik miqdarına

 3. Vahid qaz kütləsinin yanması üçün lazım olan istilik miqdarına

 4. Vahid qaz kütləsinin soyuması üçün lazım olan istilik miqdarına

 5. Vahid qaz kütləsini 1 dərəcə C qızdırmaq üçün lazım olan istilik miqdarına

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

14. Təbii qazların yeraltı qaz anbarlarında saxlanmasının rentabelliyi hansı faktordan asılı deyildir?


 1. Qazın özlülüyü

 2. Qazın istifadə olunma tələbatının qeyri-bərabərlik dərəcəsi

 3. Magistral qaz kəmərinin uzunluğu

 4. Anbarın qazın istifadə olunma mənbəyi və magistral qaz kəmərindən məsafəsi

 5. Layın təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008

15. Qaz anbalarının aktiv qaz həcmi nəyə deyilir?


 1. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarına vurulan qazın miqdarı

 2. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarından götürülən qazın miqdarı

 3. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarında sabit qalan qazın miqdarı

 4. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarına vurulan və oradan götürülən qazın miqdarı

 5. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarında itikiyə gedən qazın miqdarı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008

16. Qaz anbalarının bufer qaz həcmi nəyə deyilir?


 1. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarına vurulan qazın miqdarı

 2. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarından götürülən qazın miqdarı

 3. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarında sabit qalan qazın miqdarı

 4. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarına vurulan və oradan götürülən qazın miqdarı

 5. Anbarların normal iş rejimində hər il qaz anbarlarında itikiyə gedən qazın miqdarı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008

17. Magistral boru kəmərinin diametri hansı aralıqda dəyişir?


 1. 100-1520mm

 2. 200-1420mm

 3. 300-1420mm

 4. 400-1320mm

 5. 440-1320mm

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

18. Aşağıdakılardan hansı korroziyadan müdafiə məqsədli deyil?


 1. Örtük

 2. Katod stansiyaları

 3. Drenaj stansiyaları

 4. Protektorlar

 5. Radiorele

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010

19. Nasosu daxili korpusunun konstruksiyasınına görə neçə tipə bölmək olar?


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev, A.Ə.Mürsəlov, V.V.Məmmədova. Neft yığılan, nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları. Bakı, 2009

20. Qaz sayğacları hündür mərtəbəli binalarda yerləşdirilmə qaydasını göstərin.


 1. Mənzilin girişində və içəridə

 2. Açıq eyvanda və pilləkanın altında

 3. Pilləkən qəfəsində və açıq eyvanlarda

 4. Mənzilin çıxışında və içəridə E) Pilləkanın altında və çöldə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011

21. Adamların hərəkəti olan yerlərdən keçən yerüstü qaz kəmərləri döşəmədən hansı hündürlükdə quraşdırılır?


 1. 3,0 metrdən az olmamaqla

 2. 2,5 metrdən az olmamaqla

 3. 3,2 metrdən az olmamaqla

 4. 2,7 metrdən az olmamaqla

E) 2,2 metrdən az olmamaqla

 1. Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

22. Qaz təsərrüfatında mühafizə siqnalizasiyası ilə təmin olunmuş obyektlərin siyahısına hansı müddətdə yenidən baxılır? 1. 2 ildən 1 dəfədən gec olmayaraq

 2. 6 aydan 1 dəfədən gec olmayaraq

 3. 9 aydan 1 dəfədən gec olmayaraq

 4. 3 ildən 1 dəfədən gec olmayaraq

 5. 1 ildə 1 dəfədən gec olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

23. Qazlı mühitdə işləyərkən əleyhqazlarla fasiləsiz iş müddəti nə qədər olmalıdır?


 1. 40 dəqiqədən artıq olmamalıdır

 2. 25 dəqiqədən artıq olmamalıdır

 3. 30 dəqiqədən artıq olmamalıdır

 4. 35 dəqiqədən artıq olmamalıdır

 5. 20 dəqiqədən artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

24. Tuneldə yerləşən qaz kəmərinin səthindən və ya tunelin divarından hansı məsafədə, tunelə giriş və çıxış məsafələri qeyd olunən köndələn nişanlar vurulmalıdır?


 1. Hər 18 metrdən bir açıq rənglə

 2. Hər 22 metrdən bir açıq rənglə

 3. Hər 30 metrdən bir açıq rənglə

 4. Hər 25 metrdən bir açıq rənglə

 5. Hər 20 metrdən bir açıq rənglə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

25. Çoxlu sayda qarışıq boru kəmərləri boyunca, kənar kəmərlərin orta oxundan hər tərəfə hansı məsafədən keçən torpaq sahəsi mühafizə zonası üçün ayrılmalıdır?


 1. 30 metr məsafəfən keçən sahə

 2. 45 metr məsafəfən keçən sahə

 3. 50 metr məsafəfən keçən sahə

 4. 35 metr məsafəfən keçən sahə

 5. 40 metr məsafəfən keçən sahə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

26. Yаşаyış еvlərində qаz bаlоn qurğusundаn istifаdə еdildiyi zaman qoyulan tələblərdən hansı yanlışdır?


 1. Otаqlаrın həcmi 2 оdluqlu qаz plitələri üçün - 8 kubmetr оlmаlıdır

 2. Otаqlаrın həcmi 4 оdluqlu qаz plitələri üçün - 15 kubmetr оlmаlıdır

 3. Otаqlаrın həcmi 3 оdluqlu qаz plitələri üçün - 12 kubmetr оlmаlıdır

 4. Mətbəхin hündürlüyü 2,2 m-dən аz оlmаmаqlа nəfəslik pəncərəsi, sоrucu hаvа dəyişmə kаnаlı və təbii işıqlаndırılmа оlmаlıdır

 5. Otаqlаrın həcmi 1 оdluqlu qаz plitələri üçün - 7 kubmetr оlmаlıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008

27. Qeyd edilənlərdən hansı ilk tibbi yardımın məqsədinə aid deyil?


 1. Həyati təhlükəni ortadan qaldırmaq

 2. Həyati funksiyaların davam etdirilməsini təmin etmək

 3. Xəstə və ya yaralının vəziyyətinin pisləşməsini önləmək

 4. Xəstə və ya yaralını müalicə etmək

 5. Yaxşılaşmanı asanlaşdırmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

28. Qaz istifadə edilən mənzillərdə mətbəxin hündürlüyü hansı ölçüdə olmalıdır?


 1. 3,0 metr hündürlüyündə

 2. 2,7 metr hündürlüyündə

 3. 2,0 metr hündürlüyündə

 4. 2,5 metr hündürlüyündə

 5. E) 2,2 metr hündürlüyündə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 24.10.2016-cı il tarixli 20 / 01-005 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik qaydaları.

29. Yanmayan təbii qazlar hansı qazlar adlanır?


 1. Azot qazı N2

 2. Karbon qazı CO2

 3. Hava qazları

 4. Hidrogen sulfid qazı H2S

 5. Oksigen qazı O2

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

30. Sorucu qəza ventilyasiyası, havanın tərkibində (alışmanın aşağı qatılıq həddi) hansı səviyyəyə qədər yanar maddələr olduqda avtomatik işə düşməlidir?


 1. 5-10% olduqda

 2. 10-15% olduqda

 3. 15-20% olduqda

 4. 20-25% olduqda

 5. 25-30% olduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

31. Qazın səfini ölçən sayğaclar hansı hündürlükdə quraşdırılmalıdır?


 1. 1,4-1,6 metr hündürlüyündə

 2. 1,5-1,7 metr hündürlüyündə

 3. 1,6-1,8 metr hündürlüyündə

 4. 1,8-2,0 metr hündürlüyündə

 5. 2,0-2,2 metr hündürlüyündə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

32. Təbii qazla havanın qarışığı hansı həddə olanda partlayış baş verir?


 1. Havanın tərkibində 2-8%-ə qədər qaz olduqda (98-92% hav

 2. Havanın tərkibində 1-5%-ə qədər qaz olduqda (99-95% hava)

 3. Havanın tərkibində 5-15%-ə qədər qaz olduqda (95-85% hava)

 4. D) Havanın tərkibində 3-12%-ə qədər qaz olduqda (97-88% hava)

E) Havanın tərkibində 6-14%-ə qədər qaz olduqda (94-86% hava) Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

33. Hündürlükdə görülən işlərə cəlb olunmuş işçilər və ya briqada üzvlərinin vəzifə borcları ... (Nöqtələrin yerinə düzgün cavab variantını qeyd edin)


 1. İşlər görülən zamanı ona verilmiş fərdi mühafizə vasitələrini, alətləri və texniki vasitələri saz vəziyyətinə cavabdehlik daşıyır

 2. Yalnız ona tapşırılan işi yerinə yetirmək və istehsalatda zərər çəkənlərə ilk yardım göstərməyi bacarmalıdır

 3. Briqadanın başqa üzvləri ilə fasiləsiz vizual əlaqə, eləcə də səsli və ya radiodanışıq rabitəni həyata keçirməlidir

 4. İşçilərin təhlükəsizliyini təmin edən fərdi mühafizə vasitələrindən, alətlərdən və texniki vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır

 5. İşlər görülən zamanı ona verilmiş fərdi mühafizə vasitələrinə hər istifadədən əvvəl şəxsi baxış keçirməlidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 24.10.2016-cı il tarixli 20 /

01-005 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik qaydaları

34. Təbii qazda (metan CH4) alışma temperaturu hansıdır? 1. 635 dərəcə C

 2. 625 dərəcə C

 3. 645 dərəcə C

 4. 615 dərəcə C

 5. 605 dərəcə C

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: N. Kolpakova, A.Kolpakov. Qaz təchizatı. Yekaterinburq, 2014

35. Metan qazı (CH4) alışarkən alışma sürəti hansı olur?


 1. 4,67 m/s

 2. 3,67m/s

 3. 1,67 m/s

 4. 0,67 m/s

 5. 2,67 m/s

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: N. Kolpakova, A.Kolpakov. Qaz təchizatı. Yekaterinburq, 2014

36. Mənzildaxili kəmərlərdə qaz sızmalarının mövcudluğu ....................... yoxlanılır. (Nöqtələrin yerinə düzgün olan cavabı qeyd edin.)


 1. Alov vasitəsi ilə

 2. Odorant qatmaqla

 3. Sakit şəraitdə qulaq asmaqla

 4. Sabunlu su məhlulu vasitəsilə

 5. Kəmərə əlavə təzyiq verməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013

37. Respublika ərazisində standart temperatur nə qədərdir?


 1. t-10oC

 2. t-15oC

 3. t-25oC

 4. t- 0oC

 5. t-20oC

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.M.İsmаyılоv, T.V.Cəfərоv. Qaz istismarı xidmətinin sorğu kitabı. Bakı, 2013

38. Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin mühafizəsini əks etdirən standart hansıdır?


 1. İSO 9001

 2. İSO 18000

 3. OHSAS 9001

 4. OHSAS 18001

 5. İSO 14001

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

39. Ekoloji (qaz sahəsində) asbekt nədir?


 1. Tullantı mənbəyi

 2. Xammal mənbəyi

 3. Potensial mənbə

 4. Bioloji mənbə

 5. Kimyəvi mənbə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

40. Respublika ərazisində standart təzyiq hansıdır?


 1. 101,025 kPa qiymətində təyin edilir

 2. 101,125 kPa qiymətində təyin edilir

 3. 101,225 kPa qiymətində təyin edilir

 4. 101,325 kPa qiymətində təyin edilir

 5. 101,315 kPa qiymətində təyin edilir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

41. Təbii qazın özüalışma temperaturu hansıdır?


 1. 620 0C

 2. 625 0C

 3. 630 0C

 4. 640 0C

 5. 650 0C

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

42. Qaz tənzimləyici məntəqənin binasında (QTM) havanın temperaturu hansı dərəcədən aşağı saxlanmasına icazə verilmir?


 1. 6 dərəcə C aşağı saxlanmasına icazə verilmir

 2. 5 dərəcə C aşağı saxlanmasına icazə verilmir

 3. 4 dərəcə C aşağı saxlanmasına icazə verilmir

 4. 7 dərəcə C aşağı saxlanmasına icazə verilmir

 5. 8 dərəcə C aşağı saxlanmasına icazə verilmir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 sual-1000 cavab. Bakı, 2017

43. Metan hansı təhlükəli sinifə aiddir?


 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: N. Karnaux. Qaz təsərrüfatında təhlükəsiz istismarın təşkili. Moskva, 2007

44. İnsan orqanizminə ən çox zərərli qazlar hansılardır?


 1. Metan CH4, hidrogen-sulfid H2S, karbon oksidi CO, hava

 2. Karbon oksidi CO, kükürd SO2 ,hidrogen-sulfid H2S, və ammoniyak NO2

 3. Etan C2H6, ammoniyak NO2, oksigen O2

 4. Butan C4H10, kükürd SO2, azot H2

 5. Propan S3H8, hidrogen-sulfid H2S, pentan C5H12

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A. Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008

45. İstehsalat otaqları və sahələrində istifadə olunmuş yağa bulaşmış əskilər harada saxlanılmalıdır?


 1. Adi dəmir vedrələrdə

 2. Ağzı möhkəm bağlanmış dəmir yeşiklərdə

 3. Taxta yeşiklərdə

 4. Qapaqlı yeşiklərdə

 5. İstehsalat otaqlarında və sahələrdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycan Neft Sənayesində

Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. Bakı, 2014

46. Qaz plitəsində qaz alovun rəngi nədən asılıdır? 1. Qazın tərkinindən

 2. Havanın miqdarından

 3. Oksigenin miqdarından

 4. Qaz plitəsinin tipindən

 5. Yanma temperaturundan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

47. Normal şəraitdə qaz yanarkən alovun rəngi hansı rəngdə olmalıdır?


 1. Mavi rəngdə

 2. Qırmızı rəngdə

 3. Sarı rəngdə

 4. Göy rəngdə

 5. Narıncı rəngdə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

48. Toksiki yüksək olan qaz hansı qaz hesab edilir?


 1. Karbon (CO2) qazı

 2. Dəm qazı (CO) qazı

 3. Hidrogen (H2) qazı

 4. Azot (N2) qazı

 5. Oksigen (O2) qazı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

49. Müxtəlif yanacaq növlərini tutuşdurmaq üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?


 1. Şərti yanacaq anlayışı

 2. Şərti həcm anlayışı

 3. Şərti sıxlıq anlayışı

 4. Şərti təzyiq anlayışı

 5. Şərti temperatur anlayışı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

50. Şərti yanacaq kimi yanma istiliyi hansıdır?


 1. 7500 kkal/kq

 2. 7000 kkal/kq

 3. 7700 kkal/kq

 4. 7850 kkal/kq

 5. 7900 kkal/kq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

51. Əgər qaz peçlərində mavi alovun yerinə sarı rəngli alov müşahidə olunursa, bu metan qazının hansı qazla qarışdırılmasına işarədir?


 1. Metan qazının propanla

 2. Metan qazının etanla

 3. Metan qazının butanla

 4. Metan qazının hava ilə

 5. Metan qazının hidroğenlə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

52. Praktikada qaz yanacağı adətən təmiz oksiğenlə deyil, tərkibində oksigen olan hansı qarışıqıla yandırılır?

A) Propan qatışığı 1. Azot qatışığı

 2. Metan qatışığı

 3. Hava qatışığı

 4. Hidrogen qatışığı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

53. Dəm qazının (CO) qazının miqdarını təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur?


 1. Hidroqraf cihazından

 2. Şaxta interferometrindən

 3. Viskozimetr cihazından

 4. Psixrometr cihazından

 5. Kalorimetrik qaz indikatorundan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B. İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013

54. Fərdi mühafizə vasitəsi kimi təhlükəsizlik kəmərindən mütləq qaydada ... istifadə edilməlidir. (Doğru variantı nöqtələrin yerinə qeyd edin)


 1. Hündürlükdə görülən işlər zamanı

 2. Qaz təhlükəli işlər zamanı

 3. Odlu-qaynaq işlər zamanı

 4. Yüklə 107,6 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə