R o m â n I a judeţul clujYüklə 267,03 Kb.
səhifə1/9
tarix11.09.2018
ölçüsü267,03 Kb.
#80904
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ


CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 1565/2016

PROCES-VERBAL


încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj

din data de 29 ianuarie 2016

Dl. Marius Mînzat:

Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 21 din 22 ianuarie 2016, am convocat Consiliul Judeţean Cluj în şedinţă ordinară pentru astăzi, data de 29.01.2016, ora 1200. Convocarea consilierilor judeţeni s-a făcut în scris şi telefonic.

Proiectele de hotărâri, precum şi materialele însoţitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj, au fost afişate la sediul acestuia şi au fost transmise electronic tuturor consilierilor judeţeni, precum şi către mass-media locală. Anunţul cu privire la Proiectul ordinii de zi a fost afişat la sediu şi postat pe site-ul propriu.

Lucrările prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Judeţean Cluj se desfăşoară în Sala mare de şedinţe din sediul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor nr. 106, începând cu ora 1200.

*

Începem cu intonarea imnului naţionalSe intonează imnul naţional.

*

Înainte de a trece la înregistrarea prezenţei la această şedinţă, trebuie să precizez faptul că numărul de membrii ai Consiliului Judeţean Cluj, în funcţie de care se calculează atât cvorumul de prezenţă necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, cât şi numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărârilor, este de 36. Pentru a stabili dacă există cvorumul de prezenţă necesar pentru desfăşurarea legală a acestei şedinţe, vă propun să ne înregistrăm prezenţa, ca de fiecare dată, prin tastarea butonului MIC/REG de pe consola-suport a fiecărui microfon, după semnalul dat de colegul nostru, sens în care îi rog pe toţi colegii să intre în sală, pentru înregistrarea prezenţei. Rog să se pregătească procedura de înregistrare a prezenţei.Se procedează la înregistrarea prezenţei la şedinţă.

Consultând înregistrarea prezenţei la şedinţă, constat că din totalul celor 36 de membri în funcţie care compun Consiliului Judeţean Cluj, sunt prezenţi 32 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei. În acest moment absentează dl. Canta Dănuţ, dl. Lăpuşan Remus, dl. Murea Porfirie şi d-na Racolţa Steluţa.

Este prezentă la această şedinţă şi doamna Gaci Simona, secretar al judeţului.

Au fost invitate şi se află prezente persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, din regiile autonome, societăţile comerciale şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, care au tangenţă cu materialele supuse dezbaterii, respectiv reprezentanţi ai mass-media locală.


*

* *


În continuare voi supune spre aprobare Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 10 decembrie 2015, care se găseşte în dosarul special al acelei şedinţe şi a fost pus, în prealabil, la dispoziţia consilierilor judeţeni, fiind afişat la sediu şi postat pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj. În aceste condiţii, propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.

Dacă nu sunt obiecţii în legătură cu cuprinsul acestui proces-verbal, supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 10 decembrie 2015.

Rog să se pregătească votul electronic.

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 26 voturi „pentru” şi 6 colegi nu au votat, situaţie în care Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 10 decembrie 2015 a fost aprobat fără modificări.

*

Supun spre aprobare Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 decembrie 2015, care se găseşte în dosarul special al acelei şedinţe şi a fost pus, în prealabil, la dispoziţia consilierilor judeţeni, fiind afişat la sediu şi postat pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj. În aceste condiţii, propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.Dacă nu sunt obiecţii în legătură cu cuprinsul acestui proces-verbal, supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 21 decembrie 2015.

Rog să se pregătească votul electronic.Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 22 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 9 colegi nu au votat, situaţie în care Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 21 decembrie 2015 a fost aprobat fără modificări.

*

Supun spre aprobare Procesul-verbal al şedinţei extraordinare, convocate de îndată, din data de 21 decembrie 2015, care se găseşte în dosarul special al acelei şedinţe şi a fost pus, în prealabil, la dispoziţia consilierilor judeţeni, fiind afişat la sediu şi postat pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj. În aceste condiţii, propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.Dacă nu sunt obiecţii în legătură cu cuprinsul acestui proces-verbal, supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului Judeţean Cluj din data de 21 decembrie 2015.

Rog să se pregătească votul electronic.Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 18 voturi „pentru”, o „abţinere” şi 13 colegi nu au votat, situaţie în care Procesul-verbal al şedinţei extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului Judeţean Cluj din data de 21 decembrie 2015 a fost aprobat fără modificări.

*

Supun spre aprobare Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 decembrie 2015, care se găseşte în dosarul special al acelei şedinţe şi a fost pus, în prealabil, la dispoziţia consilierilor judeţeni, fiind afişat la sediu şi postat pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj. În aceste condiţii, propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.Dacă nu sunt obiecţii în legătură cu cuprinsul acestui proces-verbal, supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 decembrie 2015.

Rog să se pregătească votul electronic.Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 21 voturi „pentru” şi 11 colegi nu au votat, situaţie în care Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 decembrie 2015 a fost aprobat fără modificări.

*

Mergem mai departe cu Proiectul ordinii de zi şi doresc să subliniez faptul că proiectele de hotărâre ce urmează a fi prezentate şi analizate în această şedinţă sunt avizate de Secretarul Judeţului, respectiv de către Serviciul Juridic, Contencios Administrativ şi au ataşat raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate, fiind astfel îndeplinite prevederile art. 44 şi ale art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

În calitate de iniţiator retrag de pe Proiectul ordinii de zi Proiectul de hotărâre nr. crt 8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „Refacerea instalaţiei de încălzire şi reabilitare Biblioteca Judeţeană Cluj, Filiala „Traian Brad” Mănăştur”

Totodată, propun suplimentarea Proiectului ordinii de zi, cu un proiect, şi anume cu Proiectul de hotărâre nr.crt. 32A privind privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Florin Piersic, respectiv mutarea acestui proiect de hotărâre pe poziţia nr. crt.1 din Proiectul ordinii de zi, cu renumerotarea corespunzătoare a celorlalte proiecte de hotărâri.

Supun la vot propunerea de suplimentare a Proiectului ordinii de zi formulată de mine!Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 31 de voturi „pentru” şi un coleg nu a votat, astfel că propunerea a fost aprobată.*

Dacă dumneavoastră, în calitate de consilieri judeţeni, aveţi propuneri de modificare şi/sau de completare a Proiectului ordinii de zi, vă rog să le precizaţi.

Înainte de a supune la vot Proiectul ordinii de zi, cu modificările anunţate/aprobate, fac următoarea precizare, în vederea corectării unei erori constatate: la momentul redactării Proiectul ordinii de zi, titlul Proiectului de hotărâre cu nr. crt. 15 a fost înscris în mod eronat, astfel “Proiect de hotărîre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcţionare a Asociaţiei ”PRODUS DE CLUJ” pe anul 2016” în loc de “Proiect de hotărîre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcţionare, în anul 2016, a unor asociaţii la care Judeţul Cluj are calitatea de membru fondator”.

În aceste condiţii, dacă nu sunt alte propuneri, supun la vot Proiectul ordinii de zi, cu modificările anunţate/aprobate şi vă rog să pregătiţi votul electronic.Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 31 de voturi „pentru” şi un coleg nu a votat, astfel că Proiectul ordinii de zi a fost aprobat, cu modificările anunţate/aprobate şi renumerotarea corespunzătoare, situaţie în care Ordinea de zi cuprinde un număr de 34 puncte, după cum urmează: 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Florin Piersic

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

Notă: În timpul desfăşurării şedinţei s-a stabilit să fie coiniţiatori ai acestui proiect de hotărâre toţi consilieri judeţeni prezenţi la această şedinţă

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în comodat a unor autoturisme către Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca şi Centrul Militar Zonal Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Cluj, a dotărilor achiziţionate prin Proiectul ”Modernizare și Dotare Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu”

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Convenţia de asociere între Judeţul Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Fundatia SERA Romania, aprobată prin Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 45/2015

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean privind amenajarea și întreținerea traseelor turistice în Județul Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean privind inventarierea stării tehnice a imobilelor monument istoric în Județul Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean privind finanțarea reabilitării imobilelor monument istoric în Județul Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:„ Refacerea instalaţiei de încălzire şi reabilitare Biblioteca Judeţeană Cluj, Filiala Zorilor”

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: „ Centrul Cultural şi de Dezvoltare Profesională la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj”, str. Dorobanţilor, nr. 104, Cluj – Napoca

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Inlocuire învelitoare imobil la Şcoala Gimnazială Specială Transilvania-Baciu”

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “ Refaţadizare şi reabilitare termică, lucrări de reparaţii învelitoare şi acoperiş terasă, instalare centrală termică, reabilitare instalaţii, schimbare tâmplărie pentru Corp Cantină şi Internat, recompartimentare grupuri sanitare pentru Corp Internat” – Liceul Tehnologic Special” Samus”

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a unor drumuri judetene din judetul Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 256/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale la care acesta este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărîre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcţionare, în anul 2016, a unor asociaţii la care Judeţul Cluj are calitatea de membru fondator

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Cluj Arena S.A. în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someş S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotârâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii Univers T S.A.

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A.

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Pază şi Protecţie Cluj S.R.L.

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Compania de Apă Someş S.A.

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru TETAROM S.A.

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate şi a serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 198/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, al căror  management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/2012 privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2014-2019, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator – preşedinte – Seplecan Mihai

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a şase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 145 din 25 iunie 2012 privind constituirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Cluj, ca urmare a organizării alegerilor din data de 10 iunie 2012, cu modificările ulterioare

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

Iniţiator – preşedinte – Mînzat Marius

 1. Informare privind exercitarea dreptului de preempţiune în temeiul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 96/2006 – semestrul 2/2015

 2. Diverse

*

Înainte de a merge mai departe, vă aduc la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierul care fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial sau personal în problema supusă dezbaterii.

În consecinţă, anunţarea interesului patrimonial sau personal şi abţinerea de la deliberare şi de la adoptarea hotărârilor se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

Dacă avem asemenea cazuri, rog să ne fie aduse la cunoştinţă, întrucât hotărârile adoptate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.Dl. Cătărig Horaţiu:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectelor de hotărâri înscrise în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 3 (fost pct. crt. nr. 2), pct. crt. nr. 4 (fost pct. crt. nr. 3), pct. crt. nr. 14 şi pct. crt. nr. 26.Dl. Rusu Rareş:

Nu am nici un interes patrimonial, dar doresc să vă anunţ că nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 14.Dl. Seplecan Mihai:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 14. Doream să intervin ultimul pentru a vedea care dintre colegi anunţă că se abţin, fiindcă ştiu că unii au angajaţi ori copiii la Aeroport, ori soţiile la Compania de Apă, sau au anumite interese şi vroiam să fiu sigur că nu uită. Nu le dau numele, dar aştept să vedem şi o să iau cuvântul la sfârşit pentru a vedea dacă nu au uitat toţi. Mulţumesc.Dl. Oprea Laurenţiu:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 23.Dl. Cuibus Valentin:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 14.Dl. Druţă Eugen:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 23.Dl. Mînzat Marius:

Alticineva mai doreşte să intervină?Dl. Nemeti Andrei:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 23.Dl. Tuluc Călin:

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în Ordinea de zi la pct. crt. nr. 27.Dl. Mînzat Marius:

Dacă nu mai sunt alte intervenţii în acest sens, precizez că o să se consemneze în procesul-verbal toate aceste abţineri.Notă: domnul Sălătioan Vasile a depus înscrisul înregistrat cu nr. 2052/29.01.2015, prin care declară că se abţine de la dezbateri şi vot în cazul proiectelor de hotărâre înscrise în Ordinea de zi la pct. crt. nr.: 17 şi 24.

*

Dl. Seplecan Mihai:

Domnule preşedinte, înainte de a trece la derularea ordinii de zi, doresc să vă spun că am înregistrat la consiliul judeţean, în data de 6 ianuarie 2016, un proiect de hotărâre legat de O.U.G. nr. 109/2011 la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj. Doresc să-mi spuneţi dumneavoastră, secretarul judeţului şi cei de la juridic de ce acest proiect nu este pe ordinea de zi, fiindcă în calitate de consilier judeţean am dreptul să promovez un asemenea proiect? În acelaşi sens, mai întreb dacă celelalte proiecte au fost înregistrate înainte sau după ce eu am înregistrat acel proiect de hotărâre, dar cu privire la acest aspect o să vă fac o adresă în scris pentru a-mi răspunde tot în scris?

Atunci vom vedea dacă s-a făcut un mic abuz împotriva unui consilier judeţean, care conform legii are voie să promoveze un proiect de hotărâre, care nu a fost pe ordinea de zi. La fel, aşa cum mulţi dintre dumneavoastră nu aţi votat atunci, se vede clar acum că tăinuiţi şi nu vreţi să introduceţi pe ordinea de zi un proiect de hotărâre total legal.Dl. Mînzat Marius:

Domnule consilier, proiectul dumneavoastră de hotărâre este dat în lucru, iar când vom primi un raport din partea aparatului de specialitate, îl vom promova, lucru care se va întâmpla cu siguranţă în şedinţa ordinară din luna februarie. Vă asigur!

*

În continuare vom proceda la analizarea şi dezbaterea punctelor înscrise în Ordinea de zi, după cum urmează:
 1. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Florin Piersic, cu menţiunea că acesta a fost analizat în comisiile noastre de specialitate.

Rog comisia de specialitate nr. 6 să prezinte avizul.


Dl. Okos-Rigó Dénes:

Comisia nr. 6 acordă aviz favorabil.Dl. Rusu Rareş:

Eu doresc să vă felicit pentru iniţierea acestui proiect de hotărâre. Era normal, mai ales la momentul celebrării a 80 de ani de viaţă a titanului Florin Piersic. Am votat cu mare drag suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect, împreună cu toţi colegii, după cum s-a văzut, iar cutuma pe care noi am folosit-o până acum este aceea că toţi consilierii judeţeni să fie coiniţiatori al acestor proiecte de hotărâri. Nu vreau să mă înţelegeţi greşit, nu este pentru a-mi mai adăuga încă un proiect de hotărâre în palmares, nu este acesta subiectul. Dar având în vedere persoana despre care vorbim, probabil era drăguţ să ne întrebaţi dacă nu doresc şi colegii să fie coiniţiatori ai acestui proiect de hotărâre. Oricum, felicitări pentru ideea pe care aţi avut-o şi vă spun încă o dată că este un proiect de hotărâre foarte bun.Dl. Mînzat Marius:

Mulţumesc pentru apreciere şi aş dori să invit pe această cale şi pe ceilalţi consilieri judeţeni, dacă doresc, să se ralieze şi să devină coiniţiatori ai acestui proiect de hotărâre. Aş sugera exprimarea intenţiei de a fi coiniţiator prin ridicare de mâini. Cine este de acord să fie coiniţiator al acestui proiect de hotărâre?

Constat că toţi consilierii judeţeni prezenţi sunt de acord să fie coiniţiatori ai acestui proiect de hotărâre.

Dacă nu sunt alte discuţii, o singură chestiune aş dori să mai adaug eu: sunt în consiliul judeţean de 8 ani de zile şi am participat la situaţii în care s-au dezbătut proiecte de hotărâri privind acordarea acestui titlu onorant. Am avut ocazia să întâlnesc în această perioadă oameni celebri care au beneficiat de această onoare, dintre care amintesc sportivi, oameni de cultură, artişti, chiar şi capete încoronate. Însă acum cred că era cazul să dobândească acest titlu şi un „haiduc”. Vă mulţumesc.

Supun la vot proiectul de hotărâre pus în discuţie şi rog să se pregătească votul electronic secret.

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic secret.

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 31 de voturi „pentru” şi un coleg nu a votat astfel Consiliul Judeţean adoptă Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Florin Piersic, acesta devenind
Yüklə 267,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə