Raport anual de activitateYüklə 0,71 Mb.
səhifə1/11
tarix30.12.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#87914
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Raport anual de activitate pentru anul 2017

Judecătoria Sector 4 Bucureşti


2017

Preşedinte Mihaela-Oana Puţintei

17.01.2018

Cuprins

Capitolul I - DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANȚEI JUDECĂTOREŞTI 8

I.1. Volumul de activitate 8

I.2. Încărcătura pe judecător și pe schemă 18

I.3. Indicatori de eficienţă 20

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 37

I.5. Indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 38

CAPITOLUL II. DATE STATISTICE PRIVIND RESURSELE UMANE 39

II.1. Situaţia posturilor 39

II.2. Pregătirea profesională a judecătorilor şi personalului auxiliar 46

II.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2017 pe fiecare categorie de personal 50

CAPITOLUL III. INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 55

CAPITOLUL IV. CONCLUZII 65


INTRODUCERE

1. Structura organizatorică

Judecătoria Sector 4 Bucureşti este una din cele 6 instanţe de primă jurisdicţie de pe raza Municipiului Bucureşti, funcţionând în circumscripţia Tribunalului Bucureşti şi a Curţii de Apel Bucureşti, şi una din cele 21 instanţe de primă jurisdicţie funcţionând în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti.

Comparativ cu celelalte instanţe egale în grad din ţară, Judecătoria Sector 4 Bucureşti este o instanţă cu un nivel de activitate ridicat, concluzie ce poate fi trasă din analiza volumului anual de activitate (34.055 dosare nou intrate în anul 2017), prin raportare la schema de personal (55 de judecători începând cu finalul anului 2016).

Volumul de activitate a instanţei este în continuă creştere, cu tendinţe ascendente şi pentru viitor, în principal datorită cauzelor având ca obiect executarea silită, confirmarea internării medicale nevoluntare și cereri privind persoanele aflate în stare de detenție în Penitenciarul Jilava şi Penitenciarul Spital Jilava, mai ales în contextul intrării în vigoare, la data de 01.01.2018, a Legii nr. 151/2015 privind insolvenţa persoanelor fizice.

Începând cu anul 2007, Judecătoria Sector 4 Bucureşti are constituite două secţii: Secţia Civilă şi Secţia Penală, în cadrul fiecărei secţii funcţionând complete specializate în materiile prevăzute de lege - fond funciar, minori şi familie, azil, corupţie.

În ceea ce priveşte compartimentele auxiliare prevăzute de Legea nr. 304/2004, republicată, şi de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, cu modificările ulterioare, Judecătoria Sector 4 Bucureşti are în structura organizatorică următoarele compartimente: registratură, arhivă, birou de informare şi relaţii publice şi bibliotecă.

Deşi la nivelul instanţei funcţionează două secţii, având în vedere insuficienţa spaţiului în care instanţa îşi desfăşoară activitatea (Judecătoria Sector 4 Bucureşti împărţind clădirea din Bucureşti, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4 cu Judecătoria Sector 1 Bucureşti), dar şi datorită personalului auxiliar insuficient, în acord cu prevederile art. 68 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, la momentul constituirii secţiilor s-a decis ca în cadrul instanţei să funcţioneze o registratură şi o arhivă comună pentru cele două secţii. Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi Biblioteca deservesc întreaga instanţă, Biblioteca aflându-se în gestiunea grefierului-şef.

Totodată, în structura instanţei au fost constituite, în conformitate cu dispoziţiile legale, biroul de executări penale (cu o activitate extrem de importantă în condiţiile în care în raza de competenţă a Judecătoriei Sector 4 Bucureşti se situează Penitenciarul Jilava şi Spitalul Penitenciar Jilava, această instanţă fiind competentă să soluţioneze cererile formulate de persoanele aflate în stare de detenţie în aceste două penitenciare), biroul de executări silite civile, biroul de executări contravenţionale şi biroul pentru înregistrarea şi evidenţa persoanelor juridice.

Datorită volumului mare de activitate, în cadrul instanţei, prin ordin de serviciu al preşedintelui instanţei, este constituit un birou distinct de citaţii şi expediţii, doi grefieri din cadrul personalului auxiliar fiind desemnaţi cu atribuţii distincte privind emiterea comunicărilor în procedura prealabilă reglementată de Noul Cod de procedură civilă, precum şi a citaţiilor în dosarele aflate la prim termen de judecată, atât în materie civilă – vechea procedură, cât şi în materie penală, respectiv cu atribuţii distincte privind expedierea documentelor emise de instanţă.

Spre deosebire de instanţele ierarhic superioare, Judecătoria Sector 4 Bucureşti nu are în structura sa un compartiment distinct de informatică juridică şi nici un departament economico-financiar şi administrativ, activitatea de informatică fiind desfăşurată de un informatician cu studii superioare de specialitate din cadrul Tribunalului Bucureşti, iar activitatea economico-financiară fiind coordonată de managerul economic subordonat Preşedintelui Tribunalului Bucureşti.2. Domeniul de activitate. Competenţe speciale

În cursul anului 2017, marcat de o relativă stabilitate legislativă, în cadrul Judecătoriei Sector 4 Bucureşti s-a pus accentul pe organizarea eficientă a activităţii, acordându-se o importanţă deosebită acelor măsuri a căror realizare constituie o responsabilitate directă a fiecărei instanţe, cum ar fi: repartizarea aleatorie a cauzelor, funcţionarea secţiilor specializate în materie civilă şi penală şi funcţionarea completelor specializate în materiile prevăzute de lege, aplicarea riguroasă a normelor de procedură care asigură soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, realizarea transparentă a actului de justiţie şi respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind furnizarea informaţiilor de interes public şi ale Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind dreptul de petiţionare, prin intermediul Biroului de informaţii şi relaţii publice.

În materie civilă, judecătoriei îi revine în prezent competenţa de soluţionare a cauzelor civile, cu sau fără profesionişti, prevăzute de art. 94 din Noul Cod de Procedură Civilă, între care cererile evaluabile în bani cu o valoare sub 200.000 lei, cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare, cererile de evacuare, cererile date de Noul Cod civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, etc. Potrivit Noului Cod de Procedură Civilă, judecătoria nu mai are plenitudine de competenţă materială, aceasta fiindu-i atribuită tribunalului.

În raport de prevederile art. 651 din Noul Cod de Procedură Civilă, Judecătoria Sector 4 Bucureşti are calitatea de instanţă de executare, competenţa sa fiind dată de situarea în raza sa teritorială a domiciliului/sediului debitorului.

În materia cauzelor cu minori şi de dreptul familiei, principalele obiecte înregistrate pe rolul Judecătoriei Sector 4 Bucureşti sunt cele legate de desfacerea căsătoriei, de efectele patrimoniale şi nepatrimoniale ale desfacerii căsătoriei şi de relaţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii (exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului, stabilirea modului de desfăşurare a relaţiilor personale dintre copilul minor şi părintele la care acesta nu locuieşte, stabilirea/majorarea/reducerea/sistarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor sau major), aceste din urmă cereri fiind formulate atât pe calea dreptului comun, cât şi pe calea specială a ordonanţei preşedinţiale. În aceeaşi materie, ca urmare a intrării în vigoare la data de 01.10.2011 a Noului Cod civil, Judecătoria Sector 4 Bucureşti a devenit instanţă de tutelă.

Conform prevederilor Legii nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, Judecătoria Sector 4 Bucureşti este competentă în soluţionarea cererilor de emitere a ordinului de protecţie pentru victimele agresiunii în familie, în cazul în care acestea îşi au domiciliul sau reşedinţa pe raza sectorului 4 Bucureşti.

Faţă de dispoziţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, nr. 487/2002, republicată, Judecătoria Sector 4 Bucureşti este competentă în soluţionarea cererilor privind confirmarea măsurii internării nevoluntare a persoanelor cu tulburări psihice, precum şi externarea persoanelor internate nevoluntar, dat fiind că Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, singura instituţie medicală din Bucureşti abilitată actualmente să dispună măsura internării nevoluntare, funcţionează în raza de competență teritorială a acestei instanţe. Judecătoria Sector 4 Bucureşti a început să fie sesizată cu astfel de cereri de la data de 13.11.2014, numărul acestor cereri fiind în continuă creștere.

În materia contenciosului administrativ şi fiscal, competenţa Judecătoriei Sector 4 Bucureşti este limitată, cuprinzând în principal cauze având ca obiect anularea proceselor-verbale de contravenţie şi transformarea sancţiunii amenzii contravenţionale în sancţiunea muncii în folosul comunităţii. Conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, Judecătoria Sector 4 Bucureşti are competenţă în soluţionarea plângerilor în materia azilului, în raport de faptul că pe raza sa teritorială se află sediul Inspectoratului General pentru Imigrări. În această materie sunt înregistrate plângeri privind acordarea statutului de refugiat sau a protecţiei subsidiare, privind acordarea accesului la o nouă procedură, privind procedura accelerată, precum şi plângeri privind determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională în baza Regulamentului CE nr. 604/2013 Dublin III.

În materia litigiilor de muncă, competenţa judecătoriei este limitată, obiectele înregistrate în această materie fiind: contestaţie la executare, atunci când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească prin care s-au acordat drepturi salariale, şi rectificare carnet de muncă.

În materie penală, Secţia specializată a Judecătoriei sector 4 Bucureşti judecă în primă instanţă, conform art. 35 din Noul Cod de Procedură Penală, toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.

Pe lângă competenţa generală stabilită de Codul de Procedură Penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi de cele ale art. 3 din O.U.G. nr. 116/2013 privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii, Judecătoria Sector 4 Bucureşti este competentă în soluţionarea cererilor şi contestaţiilor în materia executării pedepselor privative de libertate privind deţinuţii aflaţi în executarea unei pedepse privative de libertate la penitenciarele Bucureşti Jilava şi Spital Jilava. În cadrul penitenciarelor menţionate funcţionează un judecător delegat de la Judecătoria Sector 4 Bucureşti, membru al secției penale, existând desemnat şi un judecător supleant. Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169/2017, colegiul de conducere al instanţei a hotărât suplimentarea numărului judecătorilor supleanţi la trei, tocmai pentru a facilita soluţionarea cu celeritate a cererilor generate de această lege.

Structura cauzelor în materie penală se caracterizează prin aceea că un număr mare de dosare vizează faza de executare a pedepselor (contestaţii la executare, cereri de contopire a pedepselor, cereri de liberare condiţionată), precum şi plângerile formulate de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate împotriva încheierii pronunţate de judecătorul delegat, potrivit Legii nr. 254/2013.
Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin