Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiYüklə 1,26 Mb.
səhifə1/11
tarix17.01.2019
ölçüsü1,26 Mb.
#99551
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sigla icsitpml sa craiova

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

in vederea scoaterii definitive din circuitul silvic

(inclusiv defrisarea) a unor suprafete forestiere

UMC HUSNICIOARA

Simbol 717-678


LISTA COLABORATORI
Sef. proiect: ing. Ciorei D.

CUPRINS

Fila de semnături 1

Proces verbal de avizare 2

Certificat de inregistrare - Registru National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului 3

Colectiv elaborator 4

Cuprins 5
1. Informatii generale 8
1.1. Informatii despre titularul proiectului 8

1.2. Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu 8

1.3. Denumirea proiectului 8

1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia 9

1.4.1. Descrierea lucrarilor 9

1.4.2. Dotari tehnice principale 15

1.4.3. Dotari de suprafata 15

1.4.4. Utilitati 17

1.4.5. Lucrari miniere de inchidere 18


1.5. Durata etapei de functionare 19

1.6. Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei 19

1.7. Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice folosite 19

1.8. Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa 20

1.8.1. Informaţii despre poluarea sonoră generată 21

1.8.2. Caracterizarea nivelului de zgomot la limita zonei locuite 23

1.8.3. Masurile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor 27


1.9. Alte tipuri de poluare fizica sau biologica 27

1.10. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele 29

1.11. Localizarea geografica si administrativa a amplasamentelor pentru alternativele la proiect 31

1.12. Pentru fiecare alternativa: informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protejate, zone de protectie sanitara 31

1.13. Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului 31

1.14. Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existent 32
2. Procese tehnologice 34
2.1. Descrierea proceselor tehnologice, a tehnicilor si a echipamentelor necesare 34

2.2. Valori limita atinse prin tehnicile propuse de titular 39

2.3. Activitati de dezafectare 40

3. Deseuri 41
3.1. Tipuri si cantitati de deseuri generate 41

3.2. Managementul deseurilor 44
4. Impactul potential, asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora 45
4.1. Apa 45

4.1.1. Apele de suprafaţa 45

4.1.2. Apele subterane 46

4.1.3. Rolul hidrologic al padurii 47

4.1.4. Alimentarea cu apa 48

4.1.5. Descrierea surselor de generare a apelor uzate 49

4.1.6. Managementul apelor uzate 49

4.1.7. Indicatori de calitate a apelor uzate evacuate 51

4.1.8. Prognozarea impactului 51

4.1.9. Masuri de diminuarea a impactului 53


4.2. Aerul 54

4.2.1. Date despre climat 54

4.2.2. Calitatea aerului 62

4.2.3. Surse si poluanti generati 63

4.2.4. Impactul prognozat 71

4.2.5. Masuri de diminuare a impactului 71


4.3. Solul 75

4.3.1. Caracteristicile solurilor dominante 75

4.3.2. Surse de poluare a solurilor 78

4.3.3. Prognozarea impactului 80

4.3.4. Masuri de diminuare a impactului 81
4.4. Geologia subsolului 83

4.4.1. Caracterizarea geologica 83

4.4.2. Structura tectonica 84

4.4.3. Resursele subsolului 85

4.4.4. Procese geologice (alunecari de teren, eroziuni, zone predispuse la alunecarile de teren) 85

4.4.5. Impactul prognozat 86

4.4.6. Masuri de diminuarea a impactului 87
4.5. Biodiversitatea 88

4.5.1. Informatii despre flora si fauna locala 88

4.5.2. Arii naturale protejate 92

4.5.3. Impactul asupra biodiversitatii 93

4.5.4. Masuri de diminuare a impactului 96


4.6. Peisajul 97

4.6.1. Peisajul general al zonei 97

4.6.2. Impactul prognozat 98

4.6.3. Masuri de diminuare a impactului 994.7. Mediul social si economic 101

4.8. Conditii cultural si etnice, patrimoniu cultural 102
5. Analiza alternativelor 103

6. Monitorizarea 104
7. Situatii de risc 108
8. Descrierea dificultatilor 110
9. Rezumat fara caracter tehnic 110
9.1. Descrierea activitatii 110

9.2. Metodologiile utilizate in evaluarea impactului 112

9.3. Impactul prognozat asupra mediului 112

9.4. Identificarea si descrierea zonei in care se resimte impactul 117

9.5. Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu 119
9.5.1. Apa 119

9.5.2. Aer 119

9.5.3. Sol, subsol 120

9.5.4. Biodiversitatea 121


9.6. Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului 122

9.7. Prognoza asupra calitatii vietii/standardului de viata si asupra conditiilor sociale in comunitatile afectate de impact 122

9.8. Enumerarea, dupa caz, a altor avize, acorduri obtinute 123
10. Bibliografie 124
11. Documente anexate 126


1. Informaţii generale
1.1. Informaţii despre titularul proiectului
Titularul investiţiei 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUC. DIVIZIA MIN. TG JIU - UNITATEA MINIERĂ DE CARIERĂ HUSNICIOARA – socetate înfinţată în baza H.G. nr. 1024/2011.
Adresa com. Simian, loc. Valea Copcii, judetul Mehedinti
Telefon 0723803523, 0723803524  

Fax 0720112032


Beneficiarul investiţiei : SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SUC. DIVIZIA MIN. TG JIU - UNITATEA MINIERĂ DE CARIERĂ HUSNICIOARA pentru continuarea lucrărilor de exploatare a lignitului în cadrul perimetrului de licenţă Husnicioara Vest solicită scoaterea definitivă a suprafeţei de 147.72 ha din fondul forestier national prin defrişare cu respectarea prevederilor Codului Silvic aprobat prin Legea 46/2008.


1.2. Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi al raportului la acest studiu
S.C. - INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTĂRI MINE PE LIGNIT - S.A. Craiova

Adresa Str.Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj,

Telefon 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985

Fax 40251-523835


E-mail icsitpml@rdslink.ro www.icsitpml.ro

CUI 3730549


1.3. Denumirea proiectului
Lucrarea intitulata RAPORT LA STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI, în vederea scoaterii definitive din circuitul silvic (inclusiv defrişarea) a unor suprafeţe forestiere UMC HUSNICIOARA”, a fost întocmită conform Ord. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, în vederea obţinerii acordului de mediu, H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi Ord. 84/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Rapotrul la studiu de evaluare a impactului asupra mediului are la bază o serie de Directive Europene transpuse şi implementate în legislaţia romanească prin acte legislative privind protecţia mediului pentru activităţile ce se supun evaluarii impactului asupra mediului, şi anume:  • Directiva Consiliului nr. 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE ;

 • Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătura cu mediul, transpuse în legislaţia romanească prin OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare.1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia
Obiectivul minier a fost aprobat la nivel de amplasament şi indicatori tehnico-economici prin proiectul de execuţie “Deschiderea şi punerea în exploatare a bazinului minier Husnicioara la o capacitate de 2200 mii tone/an lignit”. Indicatorii au fost aprobaţi prin H.C.M. nr. 28/24.03.1983.

Activitatea de exploatare, începând cu anul 2001 se realizeaza în baza licenţei de exploatare, eliberata de catre ANRM Bucureşti cu nr. 3502/2002, pentru o perioadă de activitate de 12 ani (începand cu anul 2001), aprobată cu HG 1.298/2007.

În anul 2011 au fost întocmite, conform Legii minelor nr. 85/2003 ,,Documentatiile pentru obtinerea licentei de exploatare în perimetrul extins pentru cariera Husnicioara", în concordanta cu prevederile din Actul aditional la licenţa de concesiune a activităţii de exploatare a lignitului în cariera Husnicioara. Studiului de fezabilitate simbol 717-674/A/2011 propune dezvoltarea activităţii de exploatare a lignitului în perimetrul minier Husnicioara Vest pentru perioada 2011-2019.
Suprafaţa de 147.72 ha va fi scoasa din circuitul forestier şi defrişată eşalonat (suprafeţe strict necesare pentru asigurarea frontului de lucru în anul în curs pentru anul următor) în limita perimetrului minier de licenţă, în corelare cu :

- documentaţiile de aprobate a licenţei de exploatare ;

- programul anual de exploatare ;

- cererea de cărbune şi de modificările care vor interveni în strategia energetică pe termen scurt, mediu şi lung.


1.4.1. Descrierea lucrarilor
Pentru continuarea lucrărilor de exploatare a lignitului în perimetrul de licenţă Husnicioara Vest este necesară ocuparea terenurilor în suprafaţă de 147.72ha padure cu defrişarea vegetaţiei forestiere.

Având în vedere specificul activitaţii propuse, pot fi distinse urmatoarele etape:I - defrişarea vegetaţiei forestiere;

II - exploatarea extrasului geologic.


 • Etapa de defrişare

Defrişarea presupune tăierea vegetaţiei forestiere de pe întreaga suprafaţă, colectarea, evacuarea şi transportul materialului rezultat în depozite primare şi de aici, în centre specializate pentru valorificarea acestuia.

Terenurile sivice ce urmează a fi defrişate sunt situate în limita administrativă a comunelor Malovăţ şi Husnicioara, jud. Mehedinţi, iar din punct de vedere al cadastrului forestier se situează pe raza U.P. III Prunişor, Ocolul silvic Şimian.


Pe unitati amenajistice situatia este prezentata în tabelelul urmator:

TABELUL Nr. 1Nr. crt.

Amplasamentul silvc al terenurilor

Suprafata

U.A.T.

Ocolul sivic

U.P.

u.a.

(ha)

1

Husnicioara

Simian

III Prunisor

95

6.98

2

97

6.32

3

98

32.79

4

99

9.55

5

99A

7.86

6

99B

2.13

7

100

5.11

8

100A

16.30

9

100B

1.04

10

101

9.00

11

101A

20.10

12

101B

0.94

13

101C

0.29

14

115

6.61

15

212

2.50

16

Malovat

113

0.80

17

114

15.70

18

110

3.70

TOTAL SUPRAFATA SOLICITATA

147.72

Exploatarea lemnului este un proces complex care se desfăşoară la nivelul solului, prin aplicarea unei tehnologii de lucru cu folosirea unor mijloace mecanice şi manuale, ce modifică stuctural elementele de mediu, în special solul şi scurgerile de suprafaţă.

Organizarea exploatării lemnului se face pe suprafeţe bine delimitate denumite parchete, mărimea acestora fiind reglementată prin norme tehnice.Defrişarea vegetaţiei forestiere se face eşalonat, stict pentru asigurarea frontului de lucru în anul în curs pentru anul următor. Scoaterea din circuitul silvic a întregii suprafeţe necesare avansului carierei în anul urmator este adesea dificilă şi de asemenaea din raţionamentul de a proteja ecosistemele se vor scoate din circuitul silvic strict suprafeţele de teren necesare activitaţii curente în anul respectiv.

Pentru buna funcţionare şi desfaşurare a operaţiilor de defrişare în zona parchetului vor fi prevazute urmatoarele dotari/utilitaţi necesare:

- baraca mobila-organizare de şantier pentru birou, vestiare şi punct de prim ajutor;

- punct PSI dotat cu scule şi stingatoare de incendii.


Procesul de recoltare a lemnului cuprinde următoarele etape şi faze de lucru:
a. Pregătirea parchetului

Doborârea arborilor va începe după pregătirea prealabilă a terenului, pregatire care va consta din:

- împartirea suprafeţei ce urmeaza a fi defrişata în postate, pe care se vor desfaşura lucrările concentrat şi pe o perioadă determinată, cu scopul unei mai bune organizări a muncii;

- extragerea prealabilă a arborilor aninaţi sau deperisaţi (iescari);

- alegerea direcţiei de doborarea arborilor, curăţirea terenului în jurul lor şi pregatirea locului de cădere a acestora;

- alegerea şi amenajarea căilor pentru scosul şi apropiatul lemnului;

- stabilirea şi amenajarea depozitului primar.
b. Defrişarea vegetaţiei existente

Defrişarea propriu-zisa va cuprinde fazele de:

- doborâre;

- curăţare de crăci şi fasonare parţială (secţionarea coroanei sau părţi din coroană) a arborilor.

Activitatea se va desfăşura pe toată suprafaţa şi se vor folosi mijloace mecanice (motofierăstraie) şi manuale (topor tapină)

Varianta tehnologică aleasă de executantul lucrărilor de exploatare trebuie să fie optima atât din punct de vedere al eficienţei economice, cât şi din punct de vedere silvic, pentru a aduce cele mai mici prejudicii caracteristicilor ecosistemelor din vecinătate, neafectate de lucrările de exploatare ce rămân pe picior: solul, apa, substratul litologic, aerul şi vegetaţia limitrofă.

Colectarea lemnului, va cuprinde fazele de:

- scoatere-colectare de la cioata prin târâre a trunchiurilor, arborilor cu parţi din coroană şi a coroanei secţionate;

- apropiere-transport prin semitârare până în zona de încaărcare în mijloacele de transport.

Activitarea se desfăşoară pe toată suprafaţa şi se folosesc mijloace mecanice (tractoare echipate cu troliu U650, utilaje specifice TAF 950, încărcatoare frontale tip IFRON) şi manuale (topor, ţapină);

Pe sectorul ce urmeaza a fi defrişat se va introduce gama de utilaje adecvate tehnologiei de defrişare şi se va folosi personal ce are calificarea corespunzatoare lucrărilor ce se execută.

c. Curăţarea terenului de radacinile arborilor defrişati

Curăţarea suprafeţei defrişate de crăci şi resturi vegetale, constă în adunarea manuală şi depozitarea materialului lemos nevalorificabil pe suprafeţe restranse, în grămezi sau şiruri.


d. Transportul şi valorificarea materialului defrişat şi a deşeurilor lemnoase prin unitaţi specializate şi autorizate

Materialul defrişat şi deşeurile lemnoase obţinute sunt transportate catre zona de încarcare în mijloace de transport, urmând a fi valorificate prin unităţi specializate şi autorizate. Încărcarea se face cu încărcător cu braţ frontal – IFRON sau cu sistemul de cabluri acţionate de trolii din dotarea mijloacelor speciale de transport.
 • Etapa de exploatare a extrasului geologic

Lucrările de excavaţii la cariera Husnicioara Vest au început în anul 1982 prin exploatarea lignitului din aflorimetrul stratului IV, cu tehnologie clasică, excavatoare cu cupă şi trensport auto. Primele excavaţii cu rotor s-au realizat în anul 1985.

În anul 1999, după apariţia Legii Minelor nr. 61/1998, au fost elaborate documentaţiile pentru obţinerea licenţei de exploatare. Conform Studiului de fezabilitate simbol 717-603/1999, capacitatea de producţie a fost de 2200 mii tone/an lignit.

Pentru cariera Husnicioara Vest, A.N.R.M. a acordat licenţa de exploatare nr. 3502/2002, pentru o perioadă de activitate de 12 ani (începand cu anul 2001), aprobată cu HG 1.298/2007.

În anul 2007, a fost reactualizată documentaţia pentru obţinerea licenţei de exploatare (SF-717-633, PD-717-634, PIIA anexa la SF şi PD şi PT-reconstrucţie ecologică-717-635), cariera avansând în partea vestică în perimetrul aprobat pentru licenţă pâna în anul 2012.

Conform Legii minelor nr. 85/2003 în anul 2011 au fost întocmite,”Documentatiile pentru obtinerea licentei de exploatare în perimetrul extins pentru cariera Husnicioara", în concordanta cu prevederile din Actul adiţional la licenţa de concesiune a activităţii de exploatare a lignitului în cariera Husnicioara. Studiului de fezabilitate simbol 717-674/A/2011 propune dezvoltarea activităţii de exploatare a lignitului în perimetrul minier Husnicioara Vest pentru perioada 2011-2019.

Capacitatea de producţie prevăzută în continuare în condiţiile extinderii licenţei de exploatare este de 1800 mii tone/an, iar durata de activitate aferentă perioadei 2011-2019.

Pentru a asigura condiţiile legale în vederea declarării utilităţii publice pentru obiectivul de exploatare a cărbunelui, cariera Husnicioara Vest a fost întocmită documentaţia „Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal pentru comunele Husnicioara, Malovăţ, Şimian şi Izvorul Bârzii”. Această documentaţie crează baza legală, conform Legii nr. 33/27.05.1994 şi HGR nr. 583/31.08.1994, în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică. Au fost detaliate zonele care intră sub incidenţa directă a carierei, analizându-se evoluţia exploatărilor până la epuizarea rezervelor de lignit. După parcurgerea procedurilor stabilite prin Legea nr. 33/1994 şi prin Legea nr. 255/2010 modificată şi completată cu Legea nr. 90/2011, există posibilitatea ca dreptul de proprietate asupra terenurilor să fie transmis prin expropiere pentru cauză de utilitate publică.

Până în prezent, pentru exploatarea zăcământului din perimetrul minier Husnicioara Vest au fost adoptate următoarele metode:

- Metoda de exploatare cu transportul rocilor sterile la halde exterioare;

- Metoda de exploatare combinată, cu transportul partial al sterilului la halde exteriore/interioare şi depozitarea parţiala în halda interioara.

Având în vedere etapa actuală de dezvoltarea carierei Husnicioara Vest se va aplica, în continuare, metoda de exploatare combinată, cu transportul parţial al sterilului la halde exteriore/interioare şi depozitarea parţială în halda interioară (cl. IV, gr.1,3) şi tehnologia de excavare, transport şi haldare în flux continuu”, prin utilizarea complexelor de excavare, transport şi haldare.


Excavarea se desfaşoară în cadrul a patru trepte de excavare, fiind utilizate 5 excavatoare cu rotor tip EsRc 1400 şi unul de tipul EsRc 470.

Lucrările de exploatare constau în extragerea cărbunelui din stratele I÷IV de lignit. Exploatarea se face în blocuri paralele, cu lăţimea de 40÷45 m.Transportul sterilului şi cărbunelui rezultat în urma excavaţiilor, se realizează pe benzi transportoare tip B 1400÷1800.

La ieşirea din carieră, distribuţia sterilului şi a cărbunelui se face prin intermediul benzilor de distribuţie amplasate în nod.

Sterilul va fi transportat la halda interioară/exterioară, iar cărbunele direct la în depozitul de cărbune.

Haldarea sterilului provenit de la cariera Husnicioara Vest este depus în halda interioară şi exterioară cu 2 maşini de haldat tip A2RsB 6500-90 (A01, A02) şi o maşină de haldat cu depunere directă tip M.H.4400/170 (A03).

Depozitarea cărbunelui se realizează în

- depozitul de cărbune de la cariera având în dotare doua maşini de depunere şi o maşină de scos;

- depozitul de cărbune din incinta centrală prin intermediul celor două maşini de depunere tip MST 2053, iar distribuţia cărbunelui spre punctul de încarcare se face prin intermediul maşini de scos tip T 2846.
Fluxul tehnologic de excavare, transport şi haldare se realizează prin utilizarea complexelor de excavare, transport şi haldare/depozitare de mare capacitate.
a. Activitatea existentă


 • Fluxul tehnologic de excavare

În prezent cariera Husnicioara Vest functioneaza cu 5 lini tehnologice de excavare amplasate pe trepte de lucru dupa cum urmeaza:

  • în treapta I steril excavatoarele E03, E05 şi E 06;

  • în treapta a-II-a steril excavatoarele E05 şi E 06;

  • în treapta a-III-a mixt excavatorul E02;

  • în treapta a-III-a mixt excavatorul E01.
 • Fluxul tehnologic de haldare

Fluxul tehnologic de haldare este format din trei linii tehnologice de haldă, după cum urmează:

 • o linie tehnologică de haldă exterioară (A01);

 • doua linii tenhologie de haldă interioare (A02 şi A03).


b. Activitatea propusă pe perioada 2013-2019
Lucrările de deschidere, pregătire şi exploatare în cadrul perimetrului de exploatare Husnicioara Vest se vor realiza în continuare prin cariera Husnicioara.

Activitatea de excavare va continua cu cele 6 excavatoare cu rotor prin avansarea pe directia est.


Lucrările de deschidere, pregătire şi exploatare se vor realiza, urmarindu-se în principal:

-realizarea la timp a exproprierilor de terenuri;

-asigurarea stabilitaţii taluzului de lucru la carieră, prin realizarea excavaţiilor în trepte şi subtrepte de lucru, cu înălţimea de maxin 25 m, respectiv acolo unde situaţia tehnologică o impune realizarea de excavaţii în releu la rotor;

-asigurarea gospodaririi şi evacuarii apelor din cariera şi halda (canale de gardă, canale de treaptă, drenuri, respectiv jomp şi statie de pompe);

-realizarea elementelor geometrice din carieră şi haldă (trepte, berme etc.), în vederea asigurării stabilităţii taluzelor la carieră, respectiv a construcţiei haldei interioare;

-continuarea activităţii de redare în circuitul economic în mod eşalonat a zonelor libere de sarcini tehnologice.
1.4.2. Dotari tehnice principale

 • Etapa de defrişare

- motofierăstraie;

- tractor cu sapă şi troliu - U 650;

- tractor articular forestier – TAF 950

- încarcator frontal - IFRON

- camioane speciale pentru transport material lemnos


 • Etapa exploatare a extrasului geologic

Cariera Husnicioara Vest în prezent, are următoarea dotare cu utilaje tehnologice:

CARIERA HUSNICIOARA

- 5 excavatoare cu rotor tip ERc1400,

- 1 excavator cu rotor tip ERc470,

- 2 masini de haldat MH 6500/90,

- 1 masina de haldat MH 4400/170,

- 2 carucioare cu banda CBS 1200,

- 1 carucior cu banda CDS 1400,

- 2 masini de stivuit MST T2053,

- 1 masina de scos T 2846,

- benzi transportoare tip 1400/1800,

SECTOR EXPEDITII

- 2 masini de stivuit MST T2053,

- 1 masina de scos T 2846,

- benzi transportoare tip 1400/1800.1.4.3. Dotari de suprafată • Etapa de defrişare

Pentru buna funcţionare şi desfaşurarea a operaţiilor de defrişare în zona parchetului vor fi prevazute urmatoarele dotari/utilitaţi necesare:

- baraca mobila-organizare de şantier pentru birou, vestiare şi punct de prim ajutor;

- punct PSI dotat cu scule şi stingatoare de incendii.


 • Etapa exploatare a extrasului geologic

La începerea lucrarilor miniere de exploatare a fost necesară realizarea unor lucrări de construcţii de suprafaţă, care să asigure buna desfăşurare a lucrărilor tehnologice, a intervenţiilor şi a deservirii carierei.

Pentru conducerea activităţii de exploatare în cadrul perimetrului minier Husnicioara, s-au prevăzut şi realizat:

- construcţiile de suprafaţă aferente, materializate prin incinte sociale, utilităţi, reţele exterioare şi instalaţii aferente;

- lucrări de suprafaţă, materializate prin lucrări de amenajare terenuri drumuri de acces şi întreţinere şi lucrări de gospodarire şi evacuare a apelor;

- lucrări electromecanice şi de alimentare cu energie electrică.

INCINTA PRINCIPALA U.M.C HUSNICIOARA


Această organizare se afla amplasată la cca. 2 km sud-est de limita sudică a carierei, respectiv incinta principală U.M.C Husnicioara.

Incinta este formata din urmatoarele obiecte de construcţii cu caracter definitiv şi provizoriu: • Sediu administrativ (birouri, cantină, sala de mese, vestiare, centală termică);

 • Cladire CTC;

 • Cladire protecţia muncii;

 • Remiza PSI;

 • Sediu BTL;

 • Atelier mecanic;

 • Atelier electric;

 • Staţie TRAFO;

 • Depozit cental de materiale;

 • Magazie echipamente;

 • Magazie piese recuperate;

 • Depozit carburanţi şi lubrifinaţi;

 • Depozit covoare benzi transportoare;

 • Depozit de cărbune;

 • Punct de încarcare în vagoane (clădire exploatare, punct alimentare şi remiză locomotive).

INCINTA CARIERA HUSNICIOARA


Incinta este formata din urmatoarele obiecte de construcţii cu caracter definitiv şi provizoriu:


 • Sediu administrativ;

 • Depozit intermediar cărbune;

 • Post TRAFO;

 • Atelier mecanic;

 • Atelier vulcanizare.


1.4.4. Utilitaţii
a. Alimentare cu apa

 • Etapa de defrişare

În cadrul lucrărilor de defrişare apa este utilizată pentru stropirea drumurilor de acces şi a suprafeţelor de manevra utilaje. Alimentarea cu apa în scop potabil este asigurata în flacoane din plastic de catre angajator.


 • Etapa exploatare a extrasului geologic

Alimentarea cu apa în scop igienico-sanitar şi stingerea incendiilor a consumatorilor din cadrul perimetrului Husnicioara Vest se face din 2 foraje:

F1 (X=351849; Y=319665) cu urmatoarele caracteristici:

Dn=324 mm, H=200m, NHs=42m, NHd=46m, Q=18mc/h
F2 (X=351954; Y=319755) cu urmatoarele caracteristici:

Dn=273mm, H=201m, NHs=42m, NHd=45m, Q=19mc/h

Necesarul de apa potabila este asigurat prin dozatoare interioare, pentru intreg personalul carierei.
b. Energie termică

Pentru incinta principala U.M.C. Husnicioara şi incinta cariera Husnicioara, energia termică necesară incalzirii şi preparării apei calde menajere este produsa de cate o centrala termica cu cazane electrice, tip CHAROT de 350 kW.


c. Canalizare

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin