Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012Yüklə 381,15 Kb.
səhifə1/5
tarix01.08.2018
ölçüsü381,15 Kb.
#65787
  1   2   3   4   5

Anexa nr.1

la Hotărîrea Curţii de Conturi

nr.37 din 10 iulie 2013RAPORTUL

auditului administrării veniturilor publice de către

Serviciul Vamal în anul 2012

 


  1. Introducere

Auditul administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012 a fost efectuat în baza art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20132.

  Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la regularitatea administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012, inclusiv a unor tranzacţii economico-financiare de import/export potrivit cadrului legal şi reglementărilor aplicabile.

Responsabilitatea conducerii Serviciului Vamal constă în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin: asigurarea respectării şi executării legislaţiei vamale; controlul mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova; administrarea statisticii vamale; întocmirea şi prezentarea către Ministerul Finanţelor a informaţiilor privind sumele calculate ale drepturilor de import/export în conformitate cu Regulamentul aprobat la 20.12.20053; respectarea prevederilor legale în activitatea vamală; elaborarea şi implementarea unui sistem de management financiar şi control eficient, avînd şi obligaţia de a asigura prevenirea şi identificarea erorilor şi fraudelor.

Responsabilitatea echipei de audit a constat în obţinerea şi acumularea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit asupra conformității administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012. Totodată, auditorii nu sînt responsabili de prevenirea faptelor de fraudă şi eroare.

Metodologia de audit. Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi4. Probele de audit au fost colectate la Serviciul Vamal, aplicîndu-se proceduri de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: verificarea selectivă a calculării şi înregistrării veniturilor administrate de către organele vamale în Sistemul Informaţional „Asycuda World” şi programul „Economist”; analiza, pe perioada auditată, a datelor din informaţiile privind sumele calculate şi achitate ale drepturilor de import/export; examinarea documentelor primare; analiza schimbului de informaţii cu unele state referitor la unele tranzacții privind valoarea în vamă; analiza modificărilor în legislaţie, intervenite în perioada auditată, referitor la cotele accizelor. Auditul a utilizat datele sistemelor informaţionale ale Serviciului Vamal, în contrapunere cu documentele primare în aspectul unor tranzacţii efectuate de către agenţii economici. Totodată, la auditarea unor procese au fost utilizate parțial rezultatele auditului intern al entității.
II. Prezentare generală
Serviciul Vamal este organul administraţiei publice, subordonat Ministerului Finanţelor, care asigură securitatea economică a statului, implementează politica vamală şi conduce nemijlocit activitatea vamală. Politica vamală este parte integrantă a politicii externe şi interne a statului şi urmăreşte asigurarea eficienţei operaţiunilor vamale, reglementării schimbului de mărfuri pe teritoriul vamal al țării, contribuie la rezolvarea problemelor politice şi comerciale privind protecţia pieţei interne şi stimularea dezvoltării economiei naţionale, alte obiective stabilite de legislaţie.

În activitatea sa, Serviciul Vamal se conduce de prevederile Constituţiei Republicii Moldova; Codului vamal5; Codului fiscal6; Legii cu privire la tariful vamal7; Legii serviciului în organele vamale8, altor acte legislative şi normative care reglementează activitatea vamală. Sistemul instituţional al Serviciului Vamal include Birourile şi posturile vamale, care exercită funcţiile de control vamal, de contracarare a fraudelor vamale şi alte atribuţii. Serviciul Vamal este membru al Organizaţiei Mondiale a Vămilor.


III. Constatări, concluzii şi recomandări
1. Analiza planificării şi colectării veniturilor publice administrate de Serviciul Vamal în contextul evoluţiei indicatorilor macroeconomici

1.1. Tendinţele indicatorilor macroeconomici ce stau la baza planificării şi executării veniturilor administrate de către Serviciul Vamal

Potrivit actelor normative9, estimarea şi prognozarea veniturilor administrate de către organele vamale este prerogativa Ministerului Finanţelor, în comun cu Ministerul Economiei.

În conformitate cu atribuţiile funcţionale, Serviciul Vamal implementează politica vamală, asigurînd plenitudinea perceperii drepturilor de import şi export, care constituie partea preponderentă a veniturilor bugetului de stat. Unul dintre instrumentele-cheie ale mecanismului administrării veniturilor vamale revine activităţii de planificare şi prognozare. În acest context, în urma analizei detaliate a datelor statistice privind veniturile administrate de către Serviciul Vamal pe fundalul evoluţiei indicatorilor macroeconomici, s-au constatat următoarele.

Pe parcursul anului 2012, valoarea operaţiunilor de import ale agenţilor economici, inclusiv din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender, a constituit 5213,1 mil. dolari SUA, înregistrînd o creştere de 0,4%, în comparaţie cu anul 2011.

Potrivit Notei informative la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012, veniturile care urmau a fi încasate de către organele Serviciului Vamal au fost preconizate în sumă de 13361,5 mil.lei, sau 62,5% din totalul veniturilor bugetului de stat. Urmare, Serviciului Vamal i-au fost aprobate venituri în sumă de 13342,7 mil.lei (scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.06/3-13/2 din 05.01.2012), iar după rectificările operate urma să colecteze venituri în sumă de 13078,5 mil.lei. Efectiv s-au executat 12612,3 mil.lei, ori 96,4% din totalul veniturilor precizate de către Ministerul Finanţelor, înregistrîndu-se o creştere de 6,0% (715,1 mil.lei), faţă de anul 2011. Situaţia dată este reflectată în Diagrama nr.1.

Diagrama nr.1Sursă: Datele statistice ale Serviciului Vamal şi Biroului Naţional de StatisticăDatele reflectate în Diagramă denotă că, în anul 2012, veniturile administrate de către Serviciul Vamal în raport cu veniturile bugetului de stat (componenta de bază) au constituit 74,0%, înregistrînd o scădere cu 2,6 puncte procentuale faţă de anul 2011 şi o creştere cu 3,2 puncte procentuale faţă de anul 2010. Ponderea veniturilor administrate de către Serviciul Vamal în raport cu veniturile bugetului de stat (componenta de bază) - de 74,0%, indică faptul că partea preponderentă a veniturilor încasate în buget revine celor din tranzacțiile de import. Concomitent, veniturile vamale acumulate în anul 2012 în raport cu Produsul Intern Brut (date preliminare) au constituit 14,4%.

Deşi se atestă o tendinţă de creștere a veniturilor administrate de către Serviciul Vamal, mărimea lor a fost influenţată semnificativ de scutirile şi facilităţile vamale acordate agenţilor economici în temeiul prevederilor legale10, acordurilor de comerţ liber cu ţările CSI şi altor acorduri internaţionale, care în anul 2012 au constituit 3922,3 mil.lei, sau 31,1% din veniturile administrate. Evoluţia ponderii facilităţilor în Produsul Intern Brut este redată în Diagrama nr.2.Diagrama nr.2Sursă: Datele statistice ale Serviciului Vamal şi Biroului Naţional de Statistică
Auditul a constatat că, în anul 2012, ponderea facilităţilor acordate la import în PIB a constituit 4,5% în termeni nominali. Astfel, scutirile aplicate conform prevederilor legale au constituit 2794,4 mil.lei, scutirile aplicate în baza tratamentului preferenţial conform acordurilor internaţionale11 - 946,1 mil.lei, iar scutirile pentru alte tipuri de mărfuri - 181,8 mil.lei.

Luînd în consideraţie tendinţele de creştere în anii precedenţi a veniturilor administrate de către Serviciul Vamal, precum şi faptul că în anul 2012 veniturile s-au executat în sumă de 12612,3 mil.lei (cu o deviere de minus 466,2 mil.lei faţă de indicii stabiliţi de Ministerul Finanţelor), în viziunea auditului, există unele carenţe în procesul de prognozare a veniturilor (situație atestată și în anii precedenți), metodologia de estimare urmînd a fi perfecţionată. În acest context, e necesar de menţionat că estimările preliminare ale mărimii veniturilor percepute de organele vamale au fost elaborate în baza politicilor definite în prognozele Cadrului bugetar pe termen mediu 2012-201412, precum şi a politicii bugetar-fiscale pentru anul bugetar auditat. Conform calculelor preliminare ale pronosticului indicatorilor macroeconomici pentru anii 2012-2014 (revizuit), elaborat de Ministerul Economiei, la etapa estimărilor pentru anul 2012, a fost luată în calcul o creştere de 9,0% a volumului importurilor, dar, de fapt, conform datelor statistice, importul a crescut doar cu 0,4%. Astfel, pentru anii 2010-2012, se atestă lipsa corelării indicatorilor menţionaţi. Ritmurile de creştere a veniturilor vamale, a PIB şi a importurilor se prezintă în Tabelul nr.1.Tabelul nr.1


Anul

Ritmul de creştere a:

veniturilor vamale încasate (%)

Produsului

Intern Brut (%)

importurilor

(%)

1

2

3

4

2010

26,4

7,1

15,0

2011

22,0

6,8

34,9

2012

6,0

-0,8*)

0,4

Sursă: Datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică şi Serviciului Vamal *) - date preliminare
Analiza datelor denotă discrepanţe între ritmurile anuale de creştere a importurilor și veniturilor vamale. Astfel, în anul 2012, importurile s-au majorat doar cu 0,4%, iar veniturile vamale - cu 6%, față de anul 2011, în care acești indicatori au constituit, respectiv, 34,9% și 22%.
Concluzii:

Reieşind din cele constatate, auditul relevă că sistemul de management al administrării veniturilor vamale dispune de unele carenţe la etapa de planificare, fapt care impune necesitatea perfecţionării metodologiei de estimare a veniturilor administrate de Serviciul Vamal, în cadrul elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu, proiectului Legii bugetului de statat şi politicii bugetar fiscale. Veniturile vamale încasate au fost influențate semnificativ de facilităţile acordate la tranzacţiile de import, care, pe parcursul anului 2012, au constituit 3922,3 mil.lei, sau 31,1% din veniturile totale acumulate de către Serviciul Vamal.
Recomandări:

  1. Ministerul Finanţelor în comun cu Serviciul Vamal să perfecţioneze metodologia de estimare și prognozare a veniturilor administrate de organele vamale, prin aplicarea practicilor internaţionale, instrumentelor analitice şi a indicatorilor micro şi macroeconomici.

  2. Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei să intensifice monitorizarea în continuare a scutirilor și facilităților vamale acordate la plata drepturilor de import prin prisma evaluării impactului acordării acestora.


1.2. Analiza structurală a veniturilor

Deficiențe ce țin de planificare se atestă și în analiza structurală a veniturilor vamale executate. Din suma veniturilor executate în anul 2012 în mărime de 12612,3 mil.lei, în structură, ponderea majoră a plăţilor vamale o deține TVA la import -70,7% din totalul veniturilor, fiind urmată de accize -19,3%.Analiza executării volumului de colectare a veniturilor pe categorii de plăţi, comparativ cu nivelul precizat în anul 2012, este redată în Tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

Nr. d/o

Categorii de plăţi

Suma veniturilor vamale precizate

(mil.lei)

Real venituri vamale executate

(mil.lei)

Devieri

față de suma

aprobată (+; -)

(mil.lei)

(col.4-3)

Ponderea în totalul veniturilor

(%)

1

2

3

4

5

6
Total:

13078,5

12612,3

-466,2

100,0

1.

TVA

9304,1

8911,2

-392,9

70,7

2.

Accize

2494,0

2440,3

-53,8

19,3

3.

Taxe vamale

941,5

938,1

-3,4

7,4

4.

Amenzi aplicate

3,0

5,6

+2,6

0,1

5.

Alte plăţi

335,9

317,1

-18,8

2,5

Yüklə 381,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin