Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017Yüklə 0,64 Mb.
səhifə1/6
tarix18.08.2018
ölçüsü0,64 Mb.
#73048
  1   2   3   4   5   6

Anexa nr.1

la Hotărârea Curții de Conturi

nr.28 din 31.05.2018

RAPORTUL

auditului situațiilor financiare ale

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017Lista acronimelor


CPEDAE, Consiliul

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității

BASS

Bugetul asigurărilor sociale de stat

CBE

Clasificația bugetară economică

FAOAM

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală

ISSAI

Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit

MFC

Management financiar și control

HG

Hotărârea Guvernului


OPINIE CU REZERVE

Au fost auditate situațiile financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, întocmite la 31 decembrie 2017, care cuprind: bilanțul contabil, raportul privind veniturile și cheltuielile, raportul privind fluxul mijloacelor bănești, raportul privind executarea bugetului, raportul privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale, raportul privind circulația stocului de materiale circulante și a rezervelor de stat, raportul privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valorile materiale.

În opinia noastră, cu excepția aspectelor expuse în „Baza pentru opinie cu rezerve”, rapoartele financiare oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă cu privire la situațiile financiare ale Consiliului la data de 31 decembrie 2017 în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.1

BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

Misiunea de audit a avut loc în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISSAI)2. Responsabilitățile noastre, conform standardelor respective, sunt indicate în capitolul „Responsabilitățile auditorului”, din prezentul Raport. Auditorii sunt independenţi faţă de instituția auditată şi au respectat responsabilităţile de etică conform cerințelor Codului etic al Curţii de Conturi.

Probele de audit obținute au fost suficiente și adecvate pentru a servi drept bază pentru opinia cu rezerve privind situațiile financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, întocmite la 31 decembrie 2017, fiind determinată de efectul limitării auditului în obținerea probelor suficiente și adecvate aferente necontabilizării bunurilor primite în gestiune economică și nedezvăluirii informațiilor respective în Raportul narativ privind executarea bugetului Consiliului, fiind afectată fiabilitatea, autenticitatea, credibilitatea și plenitudinea informațiilor prezentate în situațiile financiare.

PREZENTAREA DOMENIULUI AUDITAT


  1. Cadrul instituțional al activității

CPEDAE a fost creat la 21.12.2012, în baza Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, cu deschiderea finanțării de la 01.01.2013. Consiliul este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, instituit în scopul asigurării protecției împotriva discriminării și a egalității tuturor persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării în sferele politică, economică, socială, culturală și alte sfere, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar, acționând în condiții de imparțialitate și independență față de autoritățile publice.

Managementul autorității auditate

Aparatul administrativ al Consiliului este compus din funcționari publici și din personal contractual care desfășoară activități auxiliare. Regulamentul aparatului administrativ al Consiliului și structura acestuia se aprobă de către Consiliu. Personalul aparatului administrativ al Consiliului acordă membrilor Consiliului asistență organizatorică, informațională, ştiinţifico-analitică și asistență de altă natură necesară activității Consiliului. Efectivul-limită al aparatului administrativ al Consiliului este aprobat în număr de 20 de unități3.

Activitatea Consiliului este finanțată de la bugetul de stat. Bugetul Consiliului se aprobă de către Parlament, după examinarea și avizarea lui pozitivă în comisia parlamentară de profil. Parlamentul remite Guvernului bugetul aprobat al Consiliului, pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.În calitate de autoritate publică (ORG 1), Consiliul este responsabil de organizarea și controlul planificării, utilizării alocațiilor conform destinațiilor prevăzute în bugetul propriu, de efectuarea operațiunilor financiare în corespundere cu cadrul general, de ținerea evidenței contabile și raportarea conform cadrului regulator4, de elaborarea și implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient, asigurând buna guvernare a fondurilor publice și gestionarea eficientă a patrimoniului public, inclusiv prevenirea și descoperirea erorilor și fraudelor.

Informațiile privind atribuțiile Consiliului sunt prezentate în Anexa nr.2 la Raportul de audit.

Structura organizatorică a Consiliului este prezentată în Anexa nr.5 la Raportul de audit.

Sinteza surselor de finanțare

Resursele financiare destinate funcționării regulamentare a aparatului administrativ al Consiliului se constituie din alocații de la bugetul de stat (resurse generale).

Sinteza resurselor bugetare alocate Consiliului în anul 2017 este prezentată în Tabelul nr.1.

Tabelul nr.1. Sinteza alocațiilor executate în anul 2017 de către Consiliu

(mil.lei)Indicatorii

Plan

Executat

Devieri

aprobat

precizat

suma

%

  1. Finanțarea de la bugetul de stat

3,4

3,6

3,3

-0,3

91,7%

  1. Cheltuieli și active nefinanciare

3,4

3,6

3,3

-0,3

91,7%

2.1. Cheltuieli

3,0

3,0

2,8

-0,2

93,3%

2.2. Active nefinanciare

0,4

0,6

0,5

-0,1

83,3%

Sursă: Raportul financiar al Consiliului pe anul 2017.
Datele din tabel relevă că Consiliul a gestionat în anul 2017 alocații în valoare totală de 3,3 mil.lei, nivelul de realizare a bugetului constituind 91,7%, soldul alocațiilor neutilizate la finele anului 2017 însumând 0,3 mil.lei.

Sinteza veniturilor și cheltuielilor gestionate în anul 2017 de către Consiliu, în aspect economic, este prezentată în Anexa nr.6 la Raportul de audit.

Patrimoniul gestionat

În anul 2017, Consiliul a administrat active nefinanciare (patrimoniu) în valoare totală de 2,1 mil.lei. Informații mai detaliate în acest sens se regăsesc în Anexa nr.3 la prezentul Raport de audit. În totalul patrimoniului, ponderea majoră revine mijloacelor fixe (2,0 mil.lei/95,2%), fiind urmată de cea a stocurilor de materiale circulante (0,1 mil.lei/4,8% din totalul activelor nefinanciare). Sinteza patrimoniului administrat este prezentată în Tabelul nr.2.

Tabelul nr.2. Sinteza activelor nefinanciare administrate de Consiliul în anul 2017

(mil.lei)Indicatorii

CBE

2017

  1. Active nefinanciare, total

3

2,1

inclusiv:1.1. Mijloace fixe

31

2,0

1.2. Stocuri de materiale circulante

33

0,1

1.3. Producție în curs de execuție

34

-

1.4. Active neproductive

37

-

Sursă: Bilanțul contabil al Consiliului întocmit la situația din 31.12.2017.

Metodologia și sfera de abordare a auditului sunt prezentate în Anexa nr.1 la Raportul de audit.

Extrasul din Bilanțul contabil (Forma FD – 41) este prezentat în Anexa nr.4 la Raportul de audit.

IV. ASPECTELE-CHEIE DE AUDIT

4.1. Neînregistrarea în evidența contabilă a unor bunuri în valoare totală de 803,2 mii lei primite în gestiune economică și nedezvăluirea informațiilor respective în Raportul narativ privind executarea bugetului Consiliului, a afectat fiabilitatea, autenticitatea, credibilitatea și plenitudinea informațiilor prezentate în situațiile financiare.

Inventarierea selectivă a unor bunuri gestionate de Consiliu a constatat un surplus al acestora în valoare de 803,2 mii lei, astfel fiind afectată integritatea bunurilor gestionate în procesul operațional. Potrivit explicațiilor Consiliului, bunurile respective au fost primite în custodie pentru folosință temporară de la o organizație internațională.

Astfel, la 16.11.2015, între organizația internațională și Consiliu a fost încheiat un Memorandum privind acceptarea păstrării integrale a activelor în valoare totală de 803,2 mii lei. Conform prevederilor Memorandumului, acest echipament rămâne proprietatea organizației internaționale, până la momentul în care aceasta decide să transfere proprietatea sau să cedeze altfel această proprietate, Consiliul fiind responsabil pentru custodia și îngrijirea corespunzătoare a echipamentului și pentru protecția acestuia5. De menționat că nu a fost respectată prevederea din pct.4 al Memorandumului, care indică expres autorizarea unui funcționar responsabil de asigurarea respectării tuturor termenelor și procedurilor care reglementează utilizarea echipamentului oferit. De asemenea, în conformitate cu pct.2 din Memorandum, echipamentul, pentru care Consiliul acceptă custodia, trebuie să fie utilizat numai în cadrul implementării Proiectului „Sprijinul instituțiilor naționale pentru apărarea drepturilor omului în conformitate cu recomandările organismelor internaționale și ale recomandărilor de revizuire periodică universală”6 și se interzice utilizarea acestui echipament în alte scopuri, de cât cele prevăzute. Totodată, echipei de audit nu i-au fost prezentate documente care să confirme participarea Consiliului în realizarea Proiectului menționat și care să demonstreze partajarea responsabilităților, obligațiunile părților și condițiile de participare. De asemenea, nu au fost prezentate nici Anexele II și III, care sunt parte componentă a Memorandumului. În aceste condiții, auditul a fost limitat în obținerea probelor suficiente și adecvate referitor la termenele, statutul și condițiile în care bunurile au fost transmise Consiliului.

În această ordine de idei, se atestă că Consiliul nu a reflectat valoarea lor în evidența contabilă, prin ce nu a respectat prevederile art.7 din Codul civil, care stipulează expres că „Dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte dispoziţii decît cele prevăzute de legislaţia civilă, se vor aplica dispoziţiile tratatului internaţional”, precum și de prevederile art.20 alin.(4) din Legea contabilității, care, de asemenea, stipulează expres că „drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract”, proprietar al acesora rămânând să fie organizația internațională, reieșind din faptul că bunurile nu aparțin Consiliului cu titlu de proprietate. Nereflectarea sumei de 803,2 mii lei în evidența contabilă a dus la diminuarea valorii bunurilor luate în custodie și, ca urmare, fiind afectată fiabilitatea, autenticitatea, credibilitatea și plenitudinea informațiilor prezentate în situațiile financiare.

De menționat că situația atestată nu este una ordinară, fiind necesară implicarea responsabililor de elaborarea politicilor de evidență contabilă în domeniul finanțelor publice, pentru a avea o abordare unică în acest sens și a exclude pe viitor asemenea situații.

V. Mențiune privind continuitatea activității

Auditul nu a constatat condiții care ar afecta continuitatea activității Consiliului. Astfel, evaluările efectuate de audit denotă că Consiliul este capabil să-și continue activitățile operaționale, să-și îndeplinească obligațiile și să achite datoriile în termene rezonabile, pentru a nu crea datorii sau creanțe cu termenul de achitare expirat.

Totodată, în februarie 20177, Consiliul a adoptat noul Program de dezvoltare strategică pentru perioada 2017- 2019. Acest Program include principalele obiective strategice stabilite pentru anii următori, care vor fi axate pe: (i) asigurarea egalității, (ii) integritatea principiului egalității și nediscriminării, (iii) protecția victimelor discriminării, (iv) promovarea oportunităților egale, (v) fortificarea durabilităţii instituţionale, prin: asigurarea elaborării proiectului de modificare și completare a cadrului legal ce reglementează activitatea Consiliului; elaborarea/revizuirea/definitivarea a cinci proceduri interne pentru desfășurarea activității eficiente și eficace a Consiliului; elaborarea și implementarea a cel puțin două cereri de finanțare a inițiativelor de schimbare în domeniul drepturilor omului.

VI. ALTE CONSTATĂRI (INFORMAȚII)

6.1. Neimplementarea deplină în cadrul Consiliului a sistemului de MFC a condiționat nereguli și denaturări ale datelor prezentate în situațiile financiare.Potrivit cadrului legal8, conducerea entității este responsabilă de implementarea controlului intern, inclusiv a sistemului de management financiar şi control, precum și de evaluarea funcționalității lui și aprecierea gradului de conformitate a acestuia cu prevederile cadrului regulator.

Evaluarea de către audit a implementării sistemului de management financiar și control în cadrul Consiliului a cuprins: (i) sistemul contabil, prin prisma examinării funcțiilor și atribuțiilor serviciului contabil, reglementărilor interne de rigoare etc.); (ii) politica de securitate a sistemului informațional, prin implementarea controalelor de securitate în aplicații, baza de date și sisteme operaționale, instituirea controalelor generale și controalelor aplicațiilor la nivel de operațiuni economice și domenii; (iii) organizarea sistemului de MFC, prin analiza faptului dacă entitatea dispune de reglementări interne suficiente și relevante, descrierea proceselor de bază, identificarea responsabililor de implementarea sistemului de MFC, elaborarea planului de acțiuni pentru implementarea sistemului de MFC etc.Verificările efectuate de audit privind sistemul de management financiar şi control relevă că în cadrul Consiliului acesta se află la etapa de implementare, controlul intern nefiind funcțional. Astfel:

  • Abia în decembrie 20179 a fost creat grupul de lucru responsabil de organizarea sistemului de MFC și coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului de MFC în cadrul Consiliului, grupul respectiv urmând: (i) să determine funcționalitatea sistemului de management financiar și control, (ii) să aprecieze gradul de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu și (iii) să elaboreze Raportul privind organizarea și funcționarea sistemului de management financiar și control.

  • În anul 2018, președintele Consiliului a aprobat Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC10. De menționat că acesta nu include riscuri asociate obiectivelor.

  • Deși Consiliul a elaborat și a aprobat, prin Ordinul nr.25-b din 21.03.2017, Registrul riscurilor, nu a fost descrisă procedura cu privire la managementul riscurilorși nici realizate acțiuni în vederea: implementării managementului riscurilor, evaluării activităților de control, instituirii unui sistem de informare, comunicare și documentare internă, precum și de proceduri documentate privind raportarea suspiciunilor referitor la neconformități, fraudă și corupție.

  • În cadrul Consiliului au fost identificate toate procesele operaționale de bază, însă nu există o descriere narativă sau grafică a acestora, fiind descris doar procesul aferent stabilirii și calculării retribuirii muncii pentru angajații Consiliului, celelalte procese sunt în curs de elaborare.

  • Nedescrierea proceselor și procedurilor, acțiunilor de control, lipsa procedurilor formalizate, nedesfășurarea activităților privind monitorizarea riscurilor etc. denotă implementarea nedeplină a sistemului de MFC și rezerve la consolidarea acestuia.

Deși Consiliul a depus Declarația de bună guvernare pentru anul 2017, potrivit căreia a declarat că „dispune de un sistem de management și control a cărui organizare și funcționare permite furnizarea unei asigurări rezonabile, precum și că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, legalitate, etică și integritate”, auditul denotă că sistemul de MFC al Consiliului nu este adecvat și funcțional, iar declarațiile Consiliului nu corespund realității, impactul sistemului de MFC existent fiind exprimat prin: efectuarea unor cheltuieli neargumentate, nereflectarea în evidența contabilă a bunurilor luate în gestiune temporară, neconfirmarea datoriilor și creanțelor etc., toate acestea cumulativ relevând faptul că informațiile financiare supuse auditării indică un nivel foarte scăzut de credibilitate.

6.2. Acordarea neconformă a sporului pentru acces la secretul de stat a condiționat suportarea cheltuielilor nejustificate în sumă de 8,1 mii lei și, ca urmare, prin context, raportarea neveridică a unor cheltuieli din rapoartele financiare.

Președintelui Consiliului i s-a acordat sporul la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat cu evitarea procedurilor stipulate în cadrul regulator aferent11, fapt care a permis acordarea neregulamentară a sporului respectiv în mărime de 10% (8,1 mii lei) din salariul de bază în lipsa documentelor justificative, care ar confirma acordarea acestuia de către organele de competență, precum și fără emiterea unui ordin. Conform explicațiilor responsabililor din cadrul Consiliului, sporul pentru acces la secret a fost acordat doar în temeiul prevederilor pct.2 din HG nr.863 din 01.08.200612.

6.3. Algoritmul eronat, aplicat în sistemul informațional destinat evidenței contabile, a dus la prezentarea neveridică în rapoartele financiare a informațiilor privind uzura mijloacelor fixe.

Sistemul de MFC inadecvat, precum și lipsa procedurilor de control intern și de monitorizare au determinat calcularea uzurii la unele obiecte peste 100%, cauzând denaturarea informațiilor financiare cu 2,6 mii lei. Această situație se datorează algoritmelor neconforme/greșite incluse în SI „1C” (destinat asigurării evidenței contabile), care au generat divergențe între datele din evidența sintetică și din cea analitică, uzura fiind reflectată în Registrul privind calcularea uzurii mijloacelor fixe pe anul 2017 cu 2,6 mii lei mai mult decât valoarea inițială (3,9 mii lei) și, respectiv, valoarea reziduală a fost reflectată cu (-2,6 mii lei).

Nota nr.1: Se ia act că în anul 2018 uzura calculată neconform (2,6 mii lei) a fost corectată.

6.4. Inventarierea desfășurată în cadrul Consiliului nu a contribuit în deplină măsură la atingerea scopului principal privind stabilirea și evaluarea reală a elementelor patrimoniale ale autorității, în stocurile bunurilor materiale, pe parcursul mai multor ani, fiind prezente bunuri nefuncționale.

Probele de audit denotă că, pe parcursul a circa 2 ani, inventarierea bunurilor materiale a fost una formală, comisia de inventariere neelucidând/nedocumentând starea reală a bunurilor gestionate de Consiliu, nefiind făcute mențiuni referitor la faptul că o parte din bunurile inventariate nu sunt funcționale și, respectiv, nu a propus casarea acestora. Astfel, efectuarea formală a inventarierii anuale, precum și neîntreprinderea, pe parcursul mai multor ani, în termene rezonabile, a măsurilor pentru casarea bunurilor materiale nefuncționale au condiționat prezentarea nereală a stocurilor de bunuri materiale utilizate în procesul operațional, în special din punctul de vedere al acoperirii cu active lichide a datoriilor, și prezentarea reală a rezultatelor din Bilanțul contabil, având ca efect majorarea stocurilor de bunuri materiale lichide cu 1,8 mii lei.

6.5. Imobilizarea mijloacelor financiare în bunuri neutilizate pe parcursul mai multor ani, în valoare totală de 105,6 mii lei, compromite gestionarea optimă a finanțelor publice bazată pe principii de economicitate, eficiență și eficacitate.

Astfel, urmare desfășurării procedurilor de audit, se relevă că la situația din 31 decembrie 2017, în totalul mijloacelor fixe sunt reflectate bunuri în valoare totală de 105,6 mii lei13, care, începând cu anul 2015 și până la finele anului 2017, nu au fost utilizate în activitatea Consiliului, uzura calculată constituind 100%. Responsabilii din cadrul Consiliului explică neutilizarea bunurilor procurate în anul 2014 prin utilizarea în activitatea sa a computerelor transmise temporar în folosință de către partenerii externi14. Consiliul informează că, în luna iunie 2017, a obținut un sediu nou cu suprafața de 637,9 m (16 birouri)2 și, respectiv, o parte din bunurile procurate (6 unități) au fost instalate în sala amenajată pentru membrii Consiliului, iar celelalte 6 unități sunt menținute pentru 6 posturi vacante15 și 4 unități - pentru desfășurarea seminarelor și altor evenimente. Totodată, analizând situația privind numărul mediu de angajați (17 angajați) și numărul total de computere aflate în folosința Consiliului (56, din care 27 computere primite de la partenerii externi și 29 computere care aparțin Consiliului), se constată că fiecărui angajat, pentru indeplinirea atribițiilor, îi revine câte 3 computere. Această situație relevă imobilizarea resurselor financiare a Consiliului în mijloacele fixe care nu se utilizează și respectiv nu aduc beneficii în activitatea operațională a acestuia.Alte informații relevante aferente activităților desfășurate în cadrul misiunii de audit sunt prezentate în Anexa nr.7 la Raportul de audit.

Nota nr.2: Se ia act că în cadrul auditului 6 unități de computere au fost instalate.

6.6. În urma aplicării incorecte și neuniforme, în unele cazuri, a legislației în vigoare, au fost admise unele iregularități, care au condiționat efectuarea neregulamentară a cheltuielilor aferente remunerării muncii și, ca urmare, suportarea cheltuielilor nejustificate, care, prin context16, au afectat prezentarea fidelă în rapoartele financiare a informațiilor aferente retribuirii muncii.

Fondul de retribuire a muncii aprobat pentru anul 2017 a constituit 1485,4 mii lei, înregistrând o diminuare față de anul precedent cu 18,6 mii lei (în anul 2016 -1504,0 mii lei). Retribuirea muncii calculată a constituit 1814,8 mii lei, fiind achitate 1758,9 mii lei. Sinteza fondului de retribuire a muncii gestionat de Consiliu în anul 2017 este prezentată în Tabelul nr.3.Kataloq: UserFiles -> File -> 2018
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Lista organismelor dăunătoare ale căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova sînt interzise, în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale
2018 -> Raportul auditului performanței Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației sinteza
2018 -> Raportul auditului conformității executării bugetelor unităților administrativ-teritorialedin raionul Dubăsari pe anii 2015-2016 Martie 2018
2018 -> Raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în Republica Moldova
2018 -> Audituluiconformității evidenței înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile
2018 -> Financont moldova romani electricity interconnection docx
2018 -> Standardul Internaţional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing
2018 -> Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora
2018 -> Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 Lista acronimelor

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə