Sayfa 17 başlangiçYüklə 138,44 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü138,44 Kb.
#66702

KIBRIS TÜRK DİYETİSYENLER BİRLİĞİ YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

1.

Bu Yasa Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

2.

13/1976


55/1977

74/1989


9/1992

13/2004


70/2006

13/1976


55/1977

74/1989


9/1992

13/2004


70/2006


Bu Yasa metni başka türlü gerektirmedikçe;

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu anlatır.

“Bakanlık”, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.

“Besin ve Beslenme Alanı”, besinlerin üretiminden insan vücudunda kullanılmasına değin tüm aşamalarda insan-besin, besin öğesi-besin, besin-ilaç, besin ögesi-ilaç arasındaki etkileşimleri, besinin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişimlerin besin ögelerine etkilerinin incelenmesi yanında, değişik faaliyet durumlarında, değişik yaş ve cinsiyet gruplarının enerji ve besin öğeleri ihtiyaçlarının belirlenmesi, besin ögelerinin metabolik etkileşimlerinin, toplumların geçmişten günümüze değin beslenme alışkanlıkları ve uygulamalarını anlatır.

“Beslenme ve Diyet Uzmanı”, diyetisyen unvanını diploma ile aldıktan sonra besin, beslenme ve diyetetik alanında bilim uzmanlığı almış diyetisyenleri anlatır.

Ancak, yukarıda belirtilen alanların dışındaki alanlarda uzmanlık yapmış kişiler unvanlarında uzmanlık yaptığı dalları belirtmek şartıyla uzmanlık sıfatını kullanabilirler.

“Birlik”, bu Yasanın 4’üncü maddesi ile kurulan Kamu Kurumu niteliğine haiz olan Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğini anlatır.

“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

“Diyet ve Tıbbi Beslenme Tedavisi”, hastalıkların tedavisi veya hastalıklardan korunma amacıyla tüketilecek besinlerin çeşit ve miktarlarının düzenlenmesini anlatır.

“ Diyetetik”, hastalık ve sağlık durumlarında bireyler ve gruplar için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme planlarının yapılması, hastaya ve hastalığa özel diyetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi bu diyetlerin uygun şekilde hazırlanmasının denetlenmesi hastanın tedavisinde önemli yeri olan diyetin hasta tarafından kullanılabilmesi için uygun olmayan beslenme alışkanlıklarının uygun olanlarla değiştirilmesini amaçlayan, davranış tedavisini uygulayan bireylerin eğitimi ve izlenmesi gibi hususları anlatır.

“Diyetisyen”, sağlıkla ilgili olarak bu Yasanın 11’inci maddesinde belirtilen herhangi bir yüksek öğretim kurumunda beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanını alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişiyi anlatır.

“Diyetisyenlik”, büyüme, gelişme ve ömür boyu, tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını denetleyen, besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, varolan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklarda ve diğer özel durumlarda, tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet ve tıbbi beslenme tedavisi programlarını planlayan, beslenme danışmanlığı hizmeti ve eğitimi veren, eğitim programlarını planlayan, uygulayan ve uygulatan sağlık meslek alanını anlatır.

“Doktor Diyetisyen”, diyetisyen unvanı üzerine besin, beslenme ve diyetetik alanında bilim uzmanlığı derecesi aldıktan sonra besin, beslenme ve diyetetik alanında bir doktora programına devam ederek doktora diploması alan diyetisyeni anlatır. Doktora diploması alan diyetisyenler “Beslenme ve Diyet Uzmanı” unvanını kullanabilirler.

“Doktor Nutrisyonist”, uzman nutrisyonist ünvanına sahip bir nutrisyonist’in doktora programı alarak doktora diploması almasını anlatır.

“Hekim”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasındaki anlamı anlatır.

“Nutrisyonist (Nutritionist)”, sağlıklı bireyler veya topluluklara sağlıklı beslenme üzerine, bireysel olarak diyet hazırlamadan, genel sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulunan ve Nutrisyonist olarak nitelendirilen kişiyi anlatır.

“Toplu Beslenme Alanı”, çeşitli kesimlerden ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, birarada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken yönetim, denetim ve toplu beslenme ilkelerinin ayrıntılı olarak incelenmesini anlatır.

“Toplum Beslenmesi Alanı”, toplumun beslenme durumunun belirlenmesi, beslenme problemlerinin ve nedenlerinin belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerinin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının önerilmesi, besin plan ve politikalarının oluşturulması, uygulanması ve toplumun beslenme yönünden eğitilmesini anlatır.

“Uzman Hekim”, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasındaki anlamı anlatır.

“Uzman Nurisyonist”, Nutrisyonist ünvanını diploma ile aldıktan sonra bilim uzmanlığı almış nutrisyonistleri anlatır.Amaç
Kapsam

3.
4.

Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de faaliyet gösteren tüm diyetisyenlerin ve nutrisyonistlerin mesleki disiplini ve ahlakını korumak amacıyla Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğinin kurulmasını düzenlemektedir.

Bu yasa, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin örgütlerini, faaliyetlerini, yetki alanlarını, denetimlerini ve birlik organlarının seçimlerine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.


İKİNCİ KISIM

Birliğin Kuruluş Amacı, Faaliyet Sahaları, Görev ve Yetkileri
Birliğin Kuruluş Amacı ve Niteliği

5.


Kamu ve özel olmak üzere;

 1. Yataklı ve ayaktan tedavi veren tüm sağlık kurumlarında, halk sağlığı hizmetlerinde,

 2. Çocuk esirgeme kurumları, yaşlı bakımevleri, kreşler gibi sosyal hizmet veren kuruluşlarda;

 3. Anaokulları, ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteler gibi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

 4. Toplu beslenme yapan tüm kamu ve özel kuruluşlar ile silahlı kuvvetlerde;

 5. Otel, lokanta, fabrika, turizm işletmeleri, hızlı yemek sistemleri – yemek üretimi ve dağıtımı yapılan yemek fabrikalarında;

 6. Güzellik, estetik, spor merkezlerinde;

 7. İşçi beslenmesi uygulayan kurumlarda;

 8. Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde;

 9. Sporcu, diyabet, doğuştan metabolizma hastaları vb. için düzenlenen kamplarda;

 10. Besin üretimi ve besin denetimi yapan kuruluşlarda;

 11. Gıda laboratuvarlarında, besin kimyası ile ilgili çalışan kamu ve özel beslenme laboratuvarlarında;

 12. FAO (Food and Agricultural Organisation)– WHO (World Health Organisation) – UN (United Nations) – UNICEF (The United Nations Children’s Fund) gibi uluslararası kuruluşlarda; 13. Çalışan diyetisyenlerin ve yukarıdaki 4’üncü madde ve bu madde altında yer alan (2)’inci, (3)’üncü ve (12)’inci fıkralarında geçen yerlerde çalışan nutrisyonistlerin ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olanak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve mesleki hizmet talep edenler ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacıyla, merkezi Lefkoşa’da olan Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği adında Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir Birlik kurulur.
Birliğin Faaliyet Sahaları Görev ve Yetkileri

6.

Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Beslenme ve diyet konusunun yayılması ve tanıtılmasını sağlamak,

 2. Bu Yasa kuralları çerçevesinde, beslenme ve diyet konusunda ulusal ve uluslararası konferanslar ve seminerler düzenlemek ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,

 3. Beslenme ve diyet konusunda Bakanlığa bilgi vererek bilimsel yayın yapmak,

 4. Bakanlığa bilgi vererek beslenme sorunu olan bölgelerde veya afet durumlarında gıda ve beslenme eğitimi çalışmalarına katkıda bulunmak bu alanlarda görev yapan teşkilatlarla işbirliği yapmak,

 5. Bakanlığa bilgi vererek, beslenme ve diyetetik bilimi ile ilgili yurt dışı benzeri kurum ve kuruluşlara üye olmak.

 6. Diyetisyenlik mesleğini özendirmek,

 7. Bu yasa veya diğer ilgili yasalarla verilen yetkileri kullanarak görevini yerine getirmek,

 8. Beslenme ve diyetetik bilimi ile ilgili tek başına veya yurt içi, yurt dışı çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak, araştırma, proje ve benzeri çalışmalar yapmak,

 9. Üyelerinin maddi- manevi tüm hak ve menfaatlerini korumak ve bunların halkın ve Devletin yararları ile en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak,

 10. Halkı, beslenme ve diyet konusunda bilgilendirmek, resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak, resmi makamlardan ve konu ile ilgilenen özel teşebbüslerden yardım sağlamak,

 11. Birliğin görev ve yetkilerinin uygulanmasını sağlamak için bu Yasanın içeriğine uygun olarak tüzük çalışmaları yaparak Bakanlığa sunmak,

 12. Topluma ve kurumlara besin hazırlama, seçme, satın alma, depolama ve menü planlama konularında danışmanlık yapmak,

 13. Toplumdaki besin tüketimini saptamaya yönelik çalışmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak,

 14. Toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yapmak,

 15. Toplumda beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklilerin saptanması, belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması çalışmalarında görev almak,

 16. Toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan yöntemleri (antropometrik ölçümler, klinik bulgular, biyokimyasal yöntemler, besin tüketim araştırmaları) en iyi şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,

 17. Değişik yaş ve cinsiyetteki bireylere eğitim verebilmek amacıyla eğitim materyalleri geliştirmek, yayın yapmak,

 18. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında görev almak,

 19. Sağlık ve beslenmeye dayalı eylem planlarının yapılmasında, değerlendirilmesinde, yürütülmesinde ve uygulanmasında görev almak,

 20. Arzu edildiği takdirde özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında danışmanlık yapmak,

 21. Ülkelerin beslenme kültürlerini ve deneyimlerini takip etmek,

ÜÇÜNÇÜ KISIM

Mesleki Unvanı Koruma, Diyetisyen ve Nutrisyonistlerin Çalışma Alanları,Mesleki Etik ve Uzmanlık


Mesleki Unvanı Koruma

7.

(1) Diyetisyenlik hizmeti yalnızca, diyetisyenler tarafından verilir.

(2) Nutrisyonistlik hizmeti yalnızca nutrisyonistler ve diyetisyenler tarafından verilir.Diyetisyenlerin ve Nutrisyonistlerin Çalışma Alanları

8.

(1) Diyetisyenler, diyetisyenlik mesleğini icra ederken besin ve beslenme alanı, diyetetik, toplu beslenme alanı ve toplum beslenmesi alanı hususlarında çalışırlar.

(2) Nutrisyonistler, nutrisyonistlik mesleğini icra ederken besin ve beslenme alanı ve toplum beslenmesi alanı hususlarında çalışırlar.Mesleki Etik

9.

(1) Diyetisyen;

(A) Irk, din, renk, politik ve sosyal statü gözetmeden hizmet talep eden kişilerin ve hastaların hak ve menfaatlerini ön planda tutar.

(B) Uzman hekim veya hekim tarafından hastalığı ile ilgili olarak teşhisi konulmuş hastalarda teşhise uygun olarak mesleğini icra eder. Gerektiğinde teşhisi koymuş olan hekimle ve/veya uzman hekimle istişarede bulunarak hastaya uygulanacak programı en iyi biçimde icra eder. Hasta hakkında detaylı bir veri dosyası tutar ve rapor hazırlar.

(C) Tıbbi bir problem olduğunda hastayı hekime yönlendirir.

(Ç) Kendileri tarafından uygulanması gereken özel beceri, bilgi, birikim ve karar yetkisini gerektiren hiç bir uygulamayı başka bir meslek üyesine yaptıramaz, devredemez.
(2) Nutrisyonist; ırk, din, renk, politik ve sosyal statü gözetmeden hizmet talep eden kişilerin hak ve menfaatlerini ön planda tutar ve kendileri tarafından uygulanması gereken özel beceri, bilgi, birikim gerektiren hiç bir uygulamayı başka bir meslek üyesine yaptıramaz, devredemez.


Uzmanlık

10.

(1) Hiçbir diyetisyen, doktora ve/veya uzmanlık belgesi olmadan kendisini Beslenme ve Diyet Uzmanı ve doktor diyetisyen olarak tarif edemez, hiçbir ilan ve neşriyatta bulunamaz.

(2)Hiçbir nutrisyonist, doktora ve/veya uzmanlık belgesi olmadan kendisini uzman veya doktor nutrisyonist olarak tarif edemez, hiçbir ilan ve neşriyatta bulunamaz.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Birliğe Üyelik ve Aranan Nitelikler
Diyetisyenlik

Yapabilmek İçinBirliğe Kayıt Yükümlülüğü

11.

  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde diyetisyenlik hizmeti sunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tüm gerçek kişi diyetisyenler ile bu kişilerin sahip olduğu diyetisyenlik hizmeti sunan tüzel kişiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tüm gerçek kişi nutrisyonistler mesleklerini icra edebilmeleri için Birliğe üye olmak zorundadırlar.

  2. Birliğe üye olanların Birliğe üyelik numarası, diploma numarası, unvanı ve adı soyadının bulunduğu kaşesi olması zorunludur. Hizmet amacıyla kullanılacak her belge, döküman veya enstrüman üzerinde üyenin kaşesinin yer alması zorunludur.

  3. (A)Birliğe üye olmayan hiçbir diyetisyen, diyetisyenlik hizmeti vermeyi meslek edinemez veya bu alanda işyeri çalıştıramaz.

(B)Birliğe üye olmayan hiçbir nutrisyonist, bu Yasanın kapsamı içerisinde yer alan görevlerini yerine getiremez, nutrisyonistlik hizmeti vermeyi meslek edinemez veya bu alanda işyeri çalıştıramaz.

  1. Birliğe üyelik için bu Yasada belirtilen diyetisyen unvanı ve nutrisyonist unvanı için gerekli niteliklere sahip olmak gerekir.

  2. Yasanın 11’inci maddesi uyarınca üyelik niteliğini kazananlar diyetisyenlik ve nutrisyonistlik mesleklerini geliştirici nitelikteki uzmanlık belgesi, doktora belgesi, mesleki kurs, kongre katılım belgesi ve bu gibi belgelerin bir suretini elde ettikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Birliğe sunmak zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde herhangi bir şekilde unvanlarında belirtemezler ve o alanda hizmet veremezler. Bu Yasanın Geçici 2’nci maddesi uyarınca Birliğe üye sayılanlar da bu madde ve 11’inci maddede belirtilen Belgeleri kayıt altına alınması için Birliğe sunarlar.Birliğe Üyelik

12.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğine ‘’Asli Üye’’ ve ‘’Geçici Üye’’olmak üzere iki şekilde üye olunur:

 1. Asli üye olabilmek için aşağıdaki niteliklerin taşınması gerekir:

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Devlet sınırları içerisinde ikamet etmek,

 2. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, denkliği tanınmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hazırlık hariç en az dört yıllık bir Fakülte veya Yüksekokuldan Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak veya başka bir ülkedeki hazırlık hariç en az üç yıllık bir Fakülte veya Yüksekokuldan Beslenme ve Diyetetik mezunu olup bu Yasaya uygun olarak Diyetisyen unvanını almak,

 3. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki veya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hazırlık hariç en az dört yıllık bir Fakülte veya Yüksek okuldan Beslenme (Human Nutrition, Food and Nutrition) mezunu olmak veya başka bir ülkedeki hazırlık hariç en az üç yıllık bir Fakülte veya Yüksekokuldan Beslenme (Human Nutrition, Food and Nutrition) mezunu olup bu Yasaya uygun olarak Nutrisyonist unvanını almak,

(Ç) İyi ahlak sahibi olmak ve mesleki herhangi bir suçtan

dolayı başka bir ülkede diyetisyenlik veya nutrisyonistlik

mesleğini uygulamaktan men edilmemiş olmak,


 1. Birliğe dilekçeyle yazılı olarak başvurmak; buna ek olarak diploma veya çıkış belgesinin onaylı fotokopisini, transkriptin orjinali veya onaylı fotokopisini, öğrenim süresi boyunca alınan derslerin içeriklerini, kimlik fotokopisini, üç adet vesikalık fotoğrafı, üye kayıt formunu, kongre ve kurs katılım belgelerinin fotokopisini birlikte sunmak.

 2. Başvurunun kabulü halinde, Birliğin saptayacağı kayıt ücretini ve üyelik aidatının bir yıllığını peşin ödemek.
 1. Geçici üyelik;

 1. Eşi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve resmi bir görev nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışıp ikamet eden eşine bağlı olarak ikamet izni tahtında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eşi ile birlikte yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Beslenme ve Diyet Uzmanlarına, Diyetisyenlere, Doktor Diyetisyenlere, Uzman Nutristyonistlere ve Doktor Nutristyonistlere,

 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeyen veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sürekli ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yurttaşın eşi olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sürekli ikamet eden ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Beslenme ve Diyet Uzmanlarına, Diyetisyenlere, Doktor Diyetisyenlere, Uzman Nutristyonistlere ve Doktor Nutristyonistler; veya,

 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Üniversite, Yüksekokul veya bunlara bağlı fakültelerde ihtiyaç olması halinde çalışma izni tahtında Öğretim Görevlisi olarak görev yapan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Bilim Uzmanı ve Doktor unvanına haiz Diyetisyenler ile Nutristyonistlere aşağıdaki (B) bendinde belirtilen koşullarla;

bir yılı aşmayan sürelerle verilen üyeliktir.
(B) Geçici üye olabilmek için başvuruda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı, Diyetisyen, Doktor Diyetisyen ve Nutristyonist’in yukarıdaki (1)’inci fıkranın (B),(C) ve (Ç) bendlerinde belirtilen nitelikleri taşıması ve aşağıdaki belgeleri Yönetim Kuruluna sunması zorunludur,

 1. Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (D) bendinde belirtilen belgeleri sunması gerekir,

 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan eşinin resmi bir görev nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ettiğini kanıtlayan resmi belgeyi ve kendisinin resmi ikamet izni belgesini veya ikamet iznini kanıtlayan belgeyi sunması gerekir,

 3. Eşi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ise Evlenme Belgesini, kendisinin ikamet izni belgesini ve eşinin kimlik kartını sunması gerekir,

ç) Görev yaptığı Üniversite, Yüksekokul veya bunlara bağlı

Fakültede Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığına dair

ilgili kuruluştan temin edilen resmi belge ile çalışma izni

belgesini sunması gerekir.

 1. Geçici üye olabilmek için yapılan başvurunun kabulü halinde geçici üyenin asli üye için öngörülen kayıt ücretinin tamamını, yıllık aidatın ise yarısını peşin olarak ödemesi gerekir.

(Ç) Geçici üyeler de asli üyeler gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Geçici üyeler Birliğin Genel Kurulunna seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilirler, söz alarak görüş bildirebilirler.

 1. Geçici üye olarak kabul edilen kişinin, Birliğe geçici üyelik numarası, diploma numarası, unvanı ve adı soyadının bulunduğu kaşesi olması zorunludur. Hizmet amacıyla kullanılacak her belge, döküman veya enstrüman üzerinde geçici üyenin kaşesinin yer alması zorunludur.

 2. Geçici üyeler özel ve serbest olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de meslek ve sanatlarını yapamazlar;

Ancak Birlik Yönetim Kuruluna yapacakları bir başvuru ile ve Yönetim Kurulunun olumlu kararı tahtında özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelerde, Yüksekokullarda ve bunlara bağlı Fakültelerde yürürlükteki mevzuatın gereklerini yerine getirerek çalışma izni tahtında meslek ve sanatlarını yapabilirler.

 1. Yönetim Kurulu herhangi bir geçici üyeyi haklı bir gerekçeye dayanarak ve gerekçesini yazılı olarak geçici üyeye bildirerek bir yıllık süre dolmadan herhangi bir zaman Birlikten çıkarabilir ve bu durumu ilk Genel Kurulun bilgisine sunar.

 2. Yönetim Kurulu, geçici üyenin başvurusu üzerine ve uygun görmesi halinde geçici üyenin üyeliğini her defasında bir yıl sürelerle uzatabilir.BEŞİNCİ KISIM

Birliğin Yetkili Organları, Oluşumu ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Birliğin Yetkili Organları


Birliğin Yetkili Organları

13.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin yetkili organları şunlardır:

(1) Genel Kurulu;

(2) Yönetim Kurulu;

(3) Denetleme Kurulu;

(4) Disiplin Kurulu;


Yönetim Kuruluna, Disiplin Kuruluna ve Denetleme Kuruluna Seçilme Hakkının Kısıtlanması ve Üyelikten Düşme

14.

(1) Haklarında Disiplin Kurulunca meslek icrasından geçici olarak men kararı verilmiş olan üyelerle meslek haysiyetini zedeleyici bir suç nedeniyle Mahkeme tarafından hapis veya geçici olarak meslek icrasından men cezasına mahkum edilenler hükmün kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle Yönetim Kuruluna seçilemezler.
(2)Yukardaki (1)’inci fıkrada belirtilen cezalara çarptırılanların

cezaları devam ettiği sürece seçme ve seçilme hakları yoktur.


(3) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen cazalara çarptırılan üyelerin Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri düşer.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu, Olağan Toplantısı, Karar Yeter Sayısı,Toplantı Bildirimi,Gündemi, Görev ve Yetkileri


Genel Kurulu Oluşumu

15.

 1. Genel Kurul, Birliğe kayıtlı ve bu Yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmiş asli üyelerin toplanmasından oluşur ve Birliğin en yüksek karar organıdır.

 2. Genel Kurul’da toplantı yeter sayısı birinci fıkrada belirtilen niteliklere sahip asli üyelerin tam sayısının salt çoğunluğu ile oluşur.
Genel Kurulun Görevleri

16.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu’nun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporu ve Denetleme Kurulu’nun raporunu görüşmek ve bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,

 2. Genel konuları tartışmak ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönemin tahmini bütçesini görüşüp karara bağlamak,
 1. Yönetim Kurulunun, Disiplin Kurulunun ve Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,

 2. Bu Yasanın daha iyi uygulamasını sağlamak için Yönetim Kurulunca hazırlanacak tüzük veya yönetmelik taslaklarını görüşerek gerekirse onaylamak,

 3. Yönetim Kurulu’nun sunacağı önerileri görüşerek karara bağlamak,

 4. Gündemindeki Birlikle ilgili diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

 5. Yasalarla verilen diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Genel Kurulun Olağan Toplantısı ve Karar Yeter Sayısı

17.


 1. Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında olağan toplantısını yapar,

 2. Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

 3. Genel Kurul Toplantısının başlayacağı saatte çoğunluk sağlanamazsa 23’ncü maddenin (5)’inci fıkrasındaki toplantı hariç, bir saat beklenerek çoğunluk sağlansın veya sağlanmasın toplantıya başlanır.

 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Birlik Başkanı veya onun görevlendireceği bir kişi tarafından açılır. Toplantıda bir Divan Başkanı ve iki katip seçilir.
Toplantı

Bildirimi
18.


Yönetim kurulu, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının gün, saat ve yerini toplantı tarihinden en az iki hafta önce asli üyelere yazılı çağrı (posta ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj(sms) bildirir ve ayrıca bir yerel gazetede ilan edilmek suretiyle duyurur.
Genel

Kurulun Gündemi19.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulunca önceden belirlenen gündemdeki konular görüşülür.

Ancak, katılan üyelerin beşte birinin talebi üzerine gündeme yeni maddeler eklenebilir. Genel Kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.


Olağanüstü Genel

Kurul Toplantısı
20.


 1. Olağanüstü Genel Kurul,

 1. Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı istemi ile,

 2. Birliğe kayıtlı asli üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine,

 3. Yönetim Kurulu’nun istifası, çekilmesi veya Yönetim Kurulu’nun düşmesi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı’nın üyelere yapacağı yazılı çağrı (posta ve/veya elektronik posta ve/veya kısa mesaj(sms) ve günlük yerel bir gazetede ilan edilip duyuru yapılarak toplanır.

 1. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı’nın yaptığı yazılı çağrı tarihinden itibaren en çok otuz gün içinde yapılır.
Seçimlerde

Oylama Yöntemi

ve Sonuçların

Saptanması21.


Genel Kurulda, Birliğin yetkili organlarının oluşturulmasına ilişkin seçimler gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Birden fazla seçim yapılacaksa her seçim için ayrı bir oy pusulası hazırlanır ve bu pusulaların üzerine hangi seçime ait olduğu yazılıp mühürlenerek oyların toplandığı sandık veya sandıklara atılır. Oyların sayım ve dökümü, Genel Kurulca belirlenecek üç üye tarafından açık olarak yapılır ve seçim sonucu hemen bildirilir. Oy verme işlemi sona erip sandıkların kapatılmasından sonra gelen oy pusulaları hesaba katılmaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Çalışma Yöntemi, Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun Oluşumu


22.


Yönetim Kurulu, Genel Kurul’da aday olan üyeler arasından en çok oy alan beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.


Yönetim Kurulu

Üyeliği Seçimi
23.

Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul tarafından, üyeler arasında gizli oyla seçim yapılır. Seçim sonunda en çok oyu alanlardan beşi Yönetim Kurulu üyeliğine, geri kalan ikisi ise yedek üyeliğe seçilir. Aday olanlar arasında üyeliğe seçilebilmek için en az oyu eşit olarak alan adaylar arasında yeniden seçim yapılır. Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılır ve sonucu hemen bildirilir. Sayımın başlamasından sonra gelen oy pusulaları hesaba katılmaz.


Yönetim Kurulunun Görev Süresi ve Toplantı Usulleri

24.

 1. Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

 2. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde Genel Kurul’da en fazla oy alan yedek üye Yönetim Kurulu’na getirilir.

 3. Yönetim Kurulunda toplantı yeter sayısı asil üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Üyeliklerde herhangi bir boşalma nedeni ile bu boşalmaların yedek üyelerle doldurulması olanak dışı olduğu hallerde Yönetim Kurulu düşer ve bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır.

 4. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin sayısı toplantı yeter sayısının altına düştüğü hallerde Başkan veya geri kalan Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi birisinin çağrısı üzerine en geç otuz gün içinde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır.

 5. Yönetim Kurulu kararı veya Birlik üye tamsayısının beşte birinin yazılı önerisi üzerine Başkan olağanüstü Genel Kurul toplantısını çağırmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantı çağrısının gündemi, Yönetim Kurulu’na üyelerin güvenip güvenmediklerinin belirlenmesi konusu ise böyle bir toplantıda kesin olarak nisap aranır. Böyle bir olağanüstü toplantıda güvensizlik kararı alınabilmesi için toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin güvensizlik oyu vermesi gerekir. Böyle bir halde Yönetim Kurulu düşer ve bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır.

Yönetim Kurulunun Görev Bölümü25.

 1. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir Başkan, bir Genel Sekreter, bir Mali Koordinatör, bir Halka İlişkiler Koordinatörü ve bir Eğitim Koordinatörü seçerler.

 2. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Birliği Genel Sekreter temsil eder ve Başkan’a vekalet eder.

 3. Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birisinin boşalması halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre Yönetim Kurulu’na girerler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak, oy hakları kullanamazlar.

.

Yönetim Kurulu

Toplantıları26.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Başkanın çağrısı ile toplanır. Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı üç’tür. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın ikinci bir oy hakkı vardır ve bu oyla çoğunluk sağlanır.

Başkanın görevleri

27.

 1. Başkan, Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder.

 2. Olağan üstü Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

 3. Birlik adına basın açıklaması ve basın toplantısı yapar, demeç verir.

 4. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Yönetim Kurulunun Görevleri

28.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Bu Yasada belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kararlar alıp faaliyetlerde bulunmak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

 2. Genel Kurul gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

 3. Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak, bilanço ve faaliyetlerin ibra edilmesini talep etmek,

 4. Birlik üyeleri ile ilgili mevzuatın ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak,

 5. Birliğin kayıt ücretlerini ve aidatlarını belirlemek, günün koşullarına göre düzenlemek ve aidatların hangi usülde ödeneceğine karar vermek,

 6. Birlik üyelerinin hizmet ücret tarifesini saptamak ve Bakanlığın onayına sunmak,

 7. Birlik üyelerinin bilgilerini arttırmak için mesleki organizasyonlar yapmak,

 8. Birlik amaçlarına ve bu Yasa kurallarına aykırı hareket eden üyeler hakkında disiplin cezası uygulamasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin öğrenilmesi halinde inceleme yaparak gerekirse Disiplin Kuruluna sevk etmek,

 9. Bu Yasanın 6’ncı maddesinde belirtilen meslek mensupları haricinde bu Yasa’da belirtilen hizmeti yapan kişi veya kuruluşlar hakkında ilgili ve yetkili makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunmak,

 10. Birliğin amaçları, görevleri ve görüşleri konusunda görüş bildirmek ve açıklama yapmak,

 11. Diyetisyenlik ve nutrisyonitlik mesleğini onurunu, genel hak ve menfaatlerini ilgili merciler nezdinde savunmak,

 12. Üyelerin meslek kayıtlarını tutmak,

 13. Gelirleri makbuz karşılığında toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak bu iş için ayrılmış defterlere işlemek,

 14. TV, radyo ve sair yazılı, görsel ve sözel araçlarla diyetisyenlerin kişisel reklamının yapılmasını önlemek,

 15. Üyeler arasında doğacak anlaşmazlıkları gidermek ve mesleki etik ve haysiyete aykırı hareket eden üyelere gerekli telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

 16. Birlik adına Birliğin amaçlarını gerçekleştirmek gayesi ile taşınmaz mal satın almak, satmak, ipotek etmek, bunlar üzerinde ayni hak tesis etmek veya Birlik binası inşaası amacıyla karar almak,

 17. Bu Yasa ve diğer yasalarla verilen görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Denetleme Kurulunun Oluşumu

29.

 1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık bir dönem için seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

 2. Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan seçerler. Yedek üyeler toplantılara katılabilir ancak, oy kullanamazlar.

 3. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Ayrılan üyenin yerine Genel Kurulda sırasıyla seçimde en fazla oyu alan yedek üye çağrılır. Başkanın görevden ayrılması halinde ise çağrılan yedek üye ile Denetleme Kurulu oluştuktan sonra kendi aralarında yeni bir Başkan seçerler. Başkanın seçilememesi Kurulun aldığı kararları geçersiz kılmaz.Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

30.

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Bir yılda iki kez ve altı ayda bir olmak üzere Birliğin mali işlem ve hesaplarını incelemek ve harcamaların kararlara uygunluğunu denetlemek,

 2. Oy hakları olmaksızın gerekli gördükleri işlem ve hesaplarla ilgili konuları takip amacıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmek,

 3. Hesap ve işlemlerde görülen aksaklıkları en geç on gün içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve düzeltilmesini talep etmek,

 4. İki yıllık denetleme raporlarını ve/veya sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunmak. Bu görev için, gerekmesi halinde hesapların teftiş ve muhasebesini tescilli bir murakıba yaptırmak ve Yönetim Kurulu vasıtası ile Genel Kurulun onayına sunmak.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulunun Oluşmu, Görev ve Yetkileri

31. 1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.

 2. Disiplin Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan seçerler. Yedek üyeler toplantılara katılabilir ancak, oy kullanamazlar.

 3. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Ayrılan üyenin yerine Genel Kurulda sırasıyla seçimde en fazla oyu alan yedek üye çağrılır. Başkanın görevden ayrılması halinde ise çağrılan yedek üye ile Disiplin Kurulu oluştuktan sonra kendi aralarında yeni bir Başkan seçerler. Başkanın seçilememesi Kurulun aldığı kararları geçersiz kılmaz.

 1. Disiplin Kurulu, Başkan seçimini yaptıktan sonra bu seçimi yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına bildirir.

 2. Disiplin Kuruluna seçilmiş olan üyeler Birliğin diğer organlarında görev alamazlar.

 3. Başkan tarafından Disiplin Kurulunun toplanmasına gerek görüldüğü takdirde en az yedi gün önceden üyelere durum Başkan tarafından bildirilir. Toplantıya gelemeyecek olan üyeler toplantıdan üç gün evvel Başkana yazı ile özürlerini bildirmek zorundadırlar. Üç defa özürsüz olarak toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır. Yerleri sırasıyla seçimde en fazla oyu alan yedek üyelerle doldurulur.

 4. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından soruşturulması istemiyle kendisine havale edilen üye hakkında yeterli bilgi ve belge temin ettiği takdirde üyenin yazılı savunmasını soruşturma istem tarihinden en geç onbeş gün içerisinde yazılı olarak talep eder. Savunma çağrısında üyenin itham edildiği suçlama üyeye bildirilir. Üye yazılı savunmasını bildirimi aldığı tarihten itibaren on gün içerisinde Disiplin Kuruluna sunma hakkına haizdir. Yazılı savunma sunmadığı takdirde bu hakkı kullanmayacağı kabul edilir. On gün süre dolduktan sonra yazılı savunma hakkı kullanılsın veya kullanılmasın Kurul on gün içerisinde toplanıp karar vermek zorundadır. Kurul, talep etmesi halinde itham edilen üyeyi dinlemek zorunda olup dilerse konunun aydınlığa kavuşturulması amacıyla tanık dinleme hakkınada haizdir.

 5. Disiplin Kurulunun kararları gerekçeli olup, kesindir. Alınan karar, kararın alınış tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili üyeye ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

 6. Disiplin Kurulunun bu Yasada belirtilen süreler içerisinde görüşmediği ve karara bağlamadığı ithamlar kendiliğinden düşer.

 7. Disiplin Kurulunun görüşme ve kararları gizli olup oy çokluğu ile karar verilir.

 8. Aşağıdaki hallerde Disiplin Kurulu üyeleri Kurul toplantısına katılamazlar ve bu hallerde yerleri Genel Kurulda aldıkları oy oranına göre yedek üyeler tarafından doldurulur:

 1. Görüşülen konu ile üyenin doğrudan ilgisi varsa;

 2. Üye, görüşülen konu ile ilgili olarak tanık veya şikayetçi ise,

 3. Üye görüşülen konu ile ilgili kişinin annesi, babası, çocuğu veya kardeşi ise,

(Ç)Evlilik son bulmuş olsa bile görüşülen konu üyenin karısı

veya kocası ile ilgili ise, 1. Görüşülen konu yönetsel bakımdan veya sicil yönünden üyenin üstü olan bir kişi ile ilgili ise,

 2. Üye haklı veya yazılabilir gerekçe ile yansız davranamayacağı beyanı ile Disiplin Kurulu toplantısından affını talep ederse ve Kurulca bu talebi kabul edilirse.
ALTINCI KISIM

Disiplin Cezaları ve Uygulanacak Yöntem
Disiplin Cezalarının Türleri ve Ceza Uygulanacak Eylem ve Davranışlar


32.


Disiplin Kurulunun soruşturma neticesinde Birlik üyelerine vereceği disiplin cezaları ve ceza uygulanacak eylem ve davranışlar şunlardır:
(1)Uyarma Cezası: Üyeye mesleğini uygulamasında daha dikkatli davranması gerektiğinin bir yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:  1. Kamuya açık yerlerde veya kamunun bulunduğu yer ve alanlarda bu Yasada belirtilen meslek aleyhine beyanda bulunmak,

  2. Birlik organlarının aldığı kararlara uymamak,

  3. Birliğe olan parasal borçlarını zamanında ödememek,

(Ç)TV, radyo veya sair yazılı ve görsel araçlarla

kişisel reklam yapmak.

(2)Kınama Cezası: Üyeye mesleğindeki davranışının kusurlu

sayıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası

gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:


 1. Uyarma cezası almasına rağmen aynı eylem ve davranışları tekrarlamak, (Kınama cezasını alan üyeye aynı eylem ve davranışı tekrarlaması halinde uyarı cezasına gerek kalmaksızın yine kınama cezası verilir.)

 2. Birlik organlarının veya Birlik organlarında görev alanların çalışma ve faaliyetlerini engelleyecek şekilde söz söylemek, tavır koymak veya faaliyetlerde bulunmak,

 3. Birlik amaçlarına aykırı hareket etmek,

(Ç)Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici davranışta

bulunmak.

(3)Meslekten Geçici Olarak Alıkoyma Cezası: Üyeyi onbeş günden altı aya kadar geçici olarak meslek uygulamasından men

etmektir.Meslekten geçici olarak alıkoyma cezası gerektiren

eylem ve davranışlar şunlardır:


 1. Üç kez kınama cezası almak,

 2. Birliğe olan parasal borçlarını ödememek nedeniyle önce uyarma, daha sonra da kınama cezası almasına rağmen ödememekte ısrar etmek,

 3. Birliğin birlik ve dayanışmasını bozacak faaliyetlerde bulunmak,

(Ç)Mesleğin uygulanması sırasında hastalarına ait sırları

yasal zorunluluk dışında açıklamak, 1. Mesleğin uygulanması sırasında Birlik üyelerinin hastalarından ve danışanlarından kan alıp tahlil yapmak ve/veya yaptırmak,

 2. Maddi veya başka çıkarlar için gerçeklerle bağdaşmayan programlar tanzim edip hastalar ve/veya danışanlara uygulatmak ve hastalara ve/veya danışanlara maddi veya manevi zarar vermek,

 3. Bir kez kınama cezası almasına rağmen yukarıdaki 31’inci madde’nin (1)’inci fıkrasının (Ç) bendine yine aykırı hareket etmek.

(4) Üyelikten Kesin Olarak İhraç Etme Cezası: Üyenin üyeliğini birlik kayıtlarından silerek üyeyi Birlikten ihraç etmek ve mesleği icra etmekten devamlı olarak alıkoyma cezasıdır. Üyelikten kesin olarak ihraç etme cezası gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:

 1. Üç defa meslekten geçici olarak alıkoyma cezasına çarptırılmış olmak,

 2. Üyelik kaydını yalan beyan ve hile ile yaptırmış olmak,

 3. Birliğin tüzel kişiliği veya Birlik üyelerinin kişilikleri ile uğraşarak, Birlik tüzel kişiliğine veya üyelere maddi veya manevi zarar vermek,

(Ç)Katillik, taammüden katillik, ırza geçme suçundan ayrıca

ırza geçmeye teşebbüs, sarkıntılık, rüşvet, dolandırıcılık,

Yolsuzluk, sirkat, uyuşturucu kullanmak, almak, satmak

veya tasarruf etmek ve bu gibi yüz kızartıcı bir suçtan

ötürü Mahkeme tarafından mahkum edilmiş olmak.


Disiplin Cezası Verme Yetkisi ve Yöntem

33.

   1. Disiplin cezaları, Disiplin Kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile verilir.

   2. Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen dosyaları teslim tarihinden en geç iki ay içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Dosya üzerindeki incelemelerin uzaması halinde Disiplin Kurulu gecikme nedenlerini Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır.

   3. Disiplin Kurulunda hakkında soruşturma acılan her üyenın kendini savunma hakkı vardır. Bu hak hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Disiplin Kurulu, aleyhine soruşturma açılan üyeyi dinlemeden hakkında disiplin işlemleri uygulayamaz.
Disiplin Cezalarının Kaydı ve Uygulanması

Suç ve Cezalar34.

35.


  1. Disiplin Kurulu tarafından verilecek olan cezalar üyelerin kaydına işlenir ve Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

  2. Disiplin Kurulu tarafından verilen tüm cezalara yasal yargı yolu açıktır.

  3. Yasal yargı yoluna başvurulmayıp cezaların kesinleşmesi veya Yargıya başvuruda bulunulması neticesinde başarısız olunması halinde Bakanlık uyarma ve kınama cezası dışındaki cezaları Resmi Gazetede ilan eder ve uygulanmasını sağlar.

YEDİNCİ KISIM

Suç ve Cezalar


 1. Her kim diyetisyen ve nutrisyonist unvanlarına haiz olmadan diyetisyenlik ve nutrisyonistlik mesleğini icra ederse bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde iki yıla kadar hapis cezasına veya aylık asgari ücretin beş katına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

 2. Her kim diyetisyen, beslenme ve diyet uzmanı, doktor diyetisyen, nutrisyonist, uzman nutrisyonist ve doktor nutrisyonist unvanlarına haiz olmadan bu unvanlardan herhangi birini takınır ve kendini bu unvanlardan herhangi birisine haiz olarak tanıtırsa bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı aya kadar hapis cezasına veya asgari ücret tutarına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.SEKİZİNCİ KISIMÇeşitli KurallarBirliğin Gelirleri

36.

Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur:

  1. Birliğe kayıt olma ücretleri,

  2. Üyelerin aidatları,

  3. Yayın gelirleri,

  4. Bağış veya yardımlar,

  5. Kültürel ve sair etkinliklerden elde edilecek gelirler,

  6. Toplumu bilinçlendirmek için uluslararası kuruluşlar ile yapılacak çalışmalar nedeniyle uluslararası kuruluşlar tarafından yapılabilecek yardımlar,

  7. Toplum yararına yapılacak çalışmalar nedeniyle bu çalışmalara katkı koymayı kabul edecek sponsor firmalar tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar,

  8. Bakanlığın tasvip edeceği diğer çeşitli gelirler.

Üyelerin İlaç ve Benzeri Tedavi Uygulayamaması

37.

Birlik üyeleri, hastalarına ve danışanlarına ilaç tedavisi veya diğer medikal müdahalede bulunamaz, kendilerine gelen hastalardan ve danışanlardan kan alıp tahlil yapamaz ve yaptıramaz.Gizli Bilgilerin Açıklanması

38.

Üyeler, mesleki ve bilimsel çalışmaları esnasında elde ettikleri gizli bilgileri hastanın veya onun adına hareket eden yetkili kişinin onayı olmaksızın veya yasal zorunluluk dışında açıklayamazlar veya herhangi bir şekilde başkalarına bilgi aktaramazlar. Bu maksatla tuttukları kayıtların başkaları tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Birlik Sicili

39.

 1. Birliğe üye olma niteliğine haiz olup da müracaat üzerine kaydedilenler hakkında üye kayıt sicili adı altında bir sicil tanzim edilir.

 2. Birlik sicilinde kaydı bulunan üyelere Yönetim Kurulu tarafından bir üye kayıt belgesi verilir.

Sicilden Silme

40.

Yönetim Kurulu, aşağıdaki hallerde üyelerin kaydını sicilden siler:

 1. Ölüm halinde;

 2. Hatalı bir kayıt halinde;

 3. Disiplin Kurulunca üyelikten ihraç edilme ve ihraç kararının kesinleşmesi hallerinde;

 4. Birliğe üye ve kayıt olunması halinde kazandığı nitelikleri gösteren belgenin verilen kurum tarafından geçersiz kılındığı hallerde;

 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti terkederek başka bir ülkeye yerleşmesi halinde,

 6. Üyelikten istifa halinde.
Birliğin Giderleri

41.

Birliğin giderleri aşağıdaki gibidir:

 1. Yasa ile verilen görev ve hizmetlerin karşılanması için yapılan harcamalar,

 2. Birlik idaresinin yönetim ve personel giderleri,

 3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulunun giderleri,

 4. Yürülükteki herhangi bir yasa, karar, ilan ve sözleşmelere dayanan harcamalar,

 5. Diğer giderler.
Birlik Personeline İlişkin Kurallar

42.

 1. İhtiyaç duyulması halinde Birliğin işlerinin daha randımanlı yürütülebilmesi için Birliğe personel istihdam edilebilir.

 2. İstihdamlar, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun alacağı karar ile yerel bir gazetede duyurulur ve belirlenen nitelikleri taşıyan müracaatçı kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından yapılacak mülakat neticesi Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla gerçekleştirilir.

 3. İstihdam edilecek personelin hizmet süresi ve diğer koşullar taraflar arasında yapılacak hizmet akdi ile belirlenir.

Tüzük Yapma Yetkisi

43.

 1. Diyetisyenlerin ve nutrisyonistlerin reklam, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla yapacakları tüm bildirimler ve diyetisyenler ile nutrisyonistlerin iş yerlerinde kullanacakları tabelalar ile ilgili konularında,

 2. Evrensel diyetisyenlik ve nutrisyonistlik meslek kurallarının hayata geçirilmesi, üyelerin bu kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi, deontoloji ve meslek onurunu zedeleyen davranışların nitelendirilmesi ve soruşturulmasının nasıl yapılacağı konularında,

 3. Diyetisyen ve nutrisyonistlerin meslek yaşamları boyunca bilimsel alandaki değişim ve gelişmeleri izlemek üzere eğitimlerini sürdürmek zorunda oldukları göz önünde bulundurularak, bu durumu izleyip gereklerinin yerine getirilmesi ve sürekli eğitimlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında Tüzükler yapar.

DOKUZUNCU KISIM

Geçici Kurallar


Daha Önce Oluşturulmuş Birliğin Tasfiyesi

Geçici Madde 1.

Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce oluşturulmuş olan Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde tasfiye edilerek tüm borçları, alacakları ve mal varlığıyla birlikte bu Yasa ile oluşturulan Birliğe devredilir.

Daha Önce Oluşturulmuş Birliğin Üyelerinin Yeni Birliğe İntikali


Geçici Madde 2.

Bu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce oluşturulmuş olan Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğinin üyeleri, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bu Yasa ile oluşturulan Birliğe üye sayılırlar. Birliğin ilk Genel Kurul toplantısı bu üyeler tarafından gerçekleştirilir.

Genel Kurulun İlk Kez Oluşturulması

Geçici Madde 3.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yirmi beş gün içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul en geç on beş gün içerisinde toplanarak Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu ve Disiplin Kurulunu oluşturur.


ONUNCU KISIM

Son KurallarYürütme Yetkisi

44.

Bu Yasa, Sağlık işleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

45.

Bu Yasa, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.Yüklə 138,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə