Sözleşmesi ( bursa – 31 / 01 /2008 )


Sıra No. Asgari Teknik Elemanın Unvanı Sayısı MesleğiYüklə 383,58 Kb.
səhifə2/4
tarix30.04.2018
ölçüsü383,58 Kb.
#49793
1   2   3   4

Sıra No. Asgari Teknik Elemanın Unvanı Sayısı Mesleği


1 1 Şantiye Müdürü (Proje Uygulama Yöneticisi) İnşaat Müh.

2 1 Şantiye Müdürü Vekili İnşaat Müh.

3 3 Saha Mühendisi İnşaat Müh.

4 1 İnce İşler Şefi Mimar veya İnşaat Müh.

5 1 Teknik Ofis Md.(Hakediş, metraj, kesin hesap, Plan Progr)

6 2+2 Topograf ve yardımcısı Harita Müh. veya Teknikeri

7 1 Bitirme ve Detay Şefi İnş.Müh. veya Mimar

8 1 (Detay ve Uygulama, Proje) İnş.Müh.veya Mimar

9 1 Sıhhi ve Mek.Tesisat işleri işleri şefi Mak.Müh

10 1 Elektrik Tes.işleri Şefi (Kuvvetli ve zayıf akım) Elektrik.Müh.11 1 İş Güvenliği ve Teknik Emniyet Sorumlusu İnşaat Müh.


Not: Yukarıdaki listenin dışında , tatbikat grubu , kalite kontrol ekibi , ölçü ekibi , proje çizim grubu , makine ve elektrik tamir ve bakım grubu , ikmal ambarlama ve stok grubu , metraj ve keşif , hakediş ve kati hesap grubu , iş emniyeti ve bekçi grubu , iaşe ve mutfak grubu gibi ekipler şantiye ihtiyacına paralel nitelik ve nicelikte olmak üzere organize edilecektir.
Müteahhit teklif verilmesi sırasında ÖZDİLEK ' in onayladığı şantiye müdürü haricindeki elemanların isimlerini , özgeçmiş ve referansı kapsayan belgeleri ile birlikte sözleşme imzalanmasını takiben 15 gün içinde ÖZDİLEK' e onay için verecektir. Müteahhit yukarıdaki vecibeleri yerine getirmezse ;
a) Teknik eleman listesini ve belgelerini süresinde vermediği takdirde her bir gecikme günü için 800 USD (sekizyüz Amerikan Doları) ceza kesilir.
b) İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı sözleşme imzasını takiben 25 gün içinde işbaşında bulundurmadığı taktirde , beher eleman için gelmediği gün başına 500 USD (beşyüz Amerikan Doları) ceza olarak kesilir.
Bu elemanların şantiyeye devamları kontrollukça tutulacak şantiye defterine günü gününe işlenecek ve bu defter kayıtları kontrolluk ve şantiye müdürü tarafından imza edilecektir. İmzadan imtina edilmesi halinde durum bir zabıtla tespit edilerek gereği yapılacaktır.
Hastalık sebebiyle , yıllık izin kullanıldığında , ve sözleşme konusu işle ilgili seyahatler sırasındaki yokluklarında herhangi bir ceza söz konusu değildir.
Hastalığın S.S.K Doktor Raporu ile tevsiki şarttır, izin ve seyahat sırasında bulunmayanın yerine vekil tayin gerekir.
15-ŞANTİYEDEKİ ARAÇ GEREÇ VE DEMİRBAŞLAR:
Şantiyede kullanılacak inşaat makineleri , taşıtlar , büro makineleri ve demirbaşlar ve sair araç ve gereçler müteahhit tarafından temin edilecek ve bunların temini ve kullanılmaları ile ilgili müteahhidin parasal , personel ve malzeme talebi olmayacaktır.
16-GEÇİCİ HAKEDİŞLER:
Aylık hakediş raporları , her ayın ilk haftasında şantiyede , şantiye şefliği ve kontrollukça müştereken düzenlenir. Aylık hakedişler geçici olup Hakedişe esas metrajlar kesin nitelikte değildir. Müşterek hazırlanan ve imzalanan ve ödemesi kesinleşmiş hakedişler ÖZDİLEK ' e sunulur. ÖZDİLEK hakedişi 7 gün içinde inceleyerek uygun ise ödeme yapılması için muhasebesine intikal ettirir. Muhasebeye intikal eden hakedişler her ayın 15. nci günü yasal kesintiler hakedişten indirilmek sureti ile müteahhide ödenir. Hakediş ile ilgili yasal KDV tutarı hakedişi takibeden ayın 25. gününde ödenir. Tahakkuku kesinleştirilerek ödenmesi için her ayın 15. nci gününe yetiştirilemeyen hakedişler, takip eden ayın 15. nci günü ödenir.
Sözleşme konusu işlerin , birinci keşif özetinde poz no.ları belirtilmiş ve yükleniciden her bir iş kalemi için , nakliye , yatay düşey taşıma , malzeme ve zayiatı ile işçilik ve gerek kendi getirdiği gerekse ÖZDİLEK ' çe alınıp kullanmasına tevdi edilecek makine teçhizat giderleri ile diğer her türlü masraf , genel gider ve karını içeren analizlere dayalı birim fiyat teklifi alınarak , fiyatları belirlenmiştir. Ödemelerde herhangi bir zam veya fark , uygulanmayacaktır.
Müteahhit herhangi maksatla aynı amaca yönelik ve sonucunda aynı vasfı gösteren bir işin bir başka poz no.lu veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığının pozlarına henüz girmemiş bir iş kalemi ile değiştirilmesini talep ettiğinde bu iş kaleminin aynı birimine tekabül eden fiyatında bir artma talep edemez. ÖZDİLEK müteahhidin bu teklifini kabul edip etmemekte ve /veya keşif özetinde fiyat olan işin yapılmasını istemekte serbesttir.

Müteahhidin her türlü masrafları , genel gider ve karları müteahhit sözleşme birim fiyatları, içinde mütalaa edilmiş bulunduğundan müteahhide herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.


Her türlü masraf ve genel giderlerin kapsamı: Mukavele giderleri, Sigortalarla ilgili giderler , teminat masrafları , vergi ve nakliye giderleri , yönetim ve idari , teknik masraflar , kiralar , stopaj giderleri , kısaca bu ve bunun gibi ve işin yapılması ile ilgili olan her türlü masraflardır.
17-KESİN TEMİNAT:
Müteahhit , ÖZDİLEK' e kesin teminat olarak Karkas ve kaba inşaat işleri toplam taahhüt bedelinin % 5' i tutarında ........................................................................... kesin teminat verecektir.
Kesin Teminat olarak kabul edilecekler;
a) Tedavülde olan Yeni Türk Lirası,

b) ÖZDİLEK’çe kabul edebilir bir bankadan alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu,c) Devlet Tahvilleri veya Hazine bonosudur.
İş miktarının artması durumunda teminat tutarı da aynı oranda arttırılarak , ilave kesin teminat ÖZDİLEK ' e talep tarihinden 15 gün içinde tevdi edilecektir.
18-KESİN TEMİNATIN İADESİ:
Kesin Teminat, taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hüküm şartnamelere uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan , kesin kabul işleminin tamamlanmasından ve kesin hesapların ÖZDİLEK tarafından onaylanmasından sonra ve Müteahhidin Sosyal Sigortalar Kurumundan,elektrik borçları ile ilgili TEDAŞ’dan, su borçları ile ilgili (ASAT)’dan ve telefon borçları ile ilgili Türk Telekom’dan alacağı ilişiksiz belgesi ile birlikte bu işle ilgili mahalli Belediye’lerden işgaliye v.s. borçları ile her türlü vergi , resim , harç borcunun kalmadığı resmen tespit edildikten ve yine bu konuyla ilgili olarak müteahhide yada “ÖZDİLEK” e karşı açılan her türlü davanın kesin neticesi alındıktan sonra iade edilecektir.
19-FİYAT ARTIŞLARI:
Müteahhide , sabit fiyatlarla verilen malzemelerin kullanıldığı , her türlü beton ve betonarme betonu , profil ve saç levhaların kullanıldığı imalat , her türlü betonarme demiri imalatı kalemlerine iş süresinde fiyat artış , zam v.s. adlarla malzemeden mütevellit bir fiyat zammı ve yeni fiyat verilmeyecektir. Bu imalatın yapımı sırasında kullanılan ve Poz No’sunun kapsamında bulunan bağ teli, elektrot , astar , boya gibi malzemeye ve her türlü zayiatına da fiyat zammı verilmeyecektir.
Müteahhit teklifi ile birlikte vereceği fiyat analizlerinde işçilik miktarlarını adam/saat ve fiyat olarak belirtecek ve işçilik cinslerine ve sınıflarına göre detaylandırılacaktır.
Adam/saat miktarları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fiyat analizlerinde aynı iş kalemleri için belirlenen adam/saat miktarlarını geçemeyeceği gibi ÖZDİLEK ' in bunu mukaveleden önce onaylaması esastır. Adam/saat miktarları sonradan arttırılamaz.


20-ENDÜSTRİYEL AHSAP KALIP VE CELİK İSKELE SİSTEM TİPİ KALIP TEMİNİ VE KULLANILMASI
Müteahhit teknik şartnamedeki esaslar dahilinde ve Mahal Listesinde belirlenen yerlerde çıplak yüzeyli beton ve betonarme temin etmek üzere Endüstri tipi kalıp kullanacaktır.
Endüstri tip kalıp mutlak surette yeni olacak ve seçimi kontrollukça birlikte yapılarak ÖZDİLEK’ çe onaylanan tip kabul edilecektir.
Endüstri tipi kalıpları giderleri tamamen kendisine ait olmak üzere müteahhit temin edecek olup bu kalıplar için müteahhit ÖZDİLEK ' ten herhangi bir ilave talepte bulunamaz.
İş programına göre müteahhidin kullanması icap eden kalıp miktarlarında iş süresince doğacak eksiklikten dolayı veya eksik kalıp keşfinden doğacak gecikmelerden ÖZDİLEK mesul olmayacaktır. Kalıp sistemleri müteahhidin seçeceği inşaat uygulamasına bağlı olduğundan , kalıp keşfi müteahhidin sorumluluğunda olmakla beraber seçilecek tip ve miktarlar ÖZDİLEK ' in onayına tabi olacaktır.
21-BİRİM FİYATI OLMAYAN KALEMLER:
Keşif özetinde yer almayan ancak , inşaat sırasında yapılmasına gerek ve zarureti kontrolluk ve ÖZDİLEK tarafından ortaya konan iş kalemleri de aşağıdaki şekilde tespit edilir. 1. Müteahhitten birim fiyatı Sözleşmede yazılı olmayan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyat listelerinde bulunan bir işin yapılması istenirse fiyatı aşağıda şekilde tespit edilir.

 1. Malzeme ÖZDİLEK tarafından temin edilerek müteahhide teslim edilmek üzere zimmetlenir.

 2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı analizlerine göre işçilik adam/saatleri belirlenir.

 3. İşçilik adam/saatleri müteahhidin teklifindeki ücretlere göre hesap edilir.

 4. Toplam maliyet üzerine müteahhidin her türlü masraf , genel gider ve karı , teklifindeki analizlerdeki yüzdeler karşılığı ilave edilerek birim fiyatı bulunur .


22-AMBARLAMA VE KORUMA:
Siparişi verilmiş , satıcı ve imalatçının deposunda bekletilen malzemeler günlük mevcudu gerek ambar tertibi gerekse defter kayıtları bakımından kontrolluğun denetimine hazır bulundurulacaktır.
Mezkûr alanın verilmesi mümkün olmadığı taktirde müteahhit : şantiye çevresinin alanının kullanacak , ayrıca ihtiyaç duyacağı ilave alanı masrafları kendisine ait olmak üzere temin edecektir. Trafik sebebiyle husule gelecek aksaklıklardan korunmak için beton santrali ve laboratuarı şantiyede veya ÖZDİLEK’in onayını almak kaydı ile karşıdaki arsada tesis edilebilecektir. İlave alan daha ziyade uzun vadeli ve stoklar için kullanılacaktır.
Müteahhit gerek sözleşme konusu inşaatın sınırlarını ve gerekse ihtiyaca göre temin edilecek olan ilave depolama sahasının etrafını tabii zeminden minimum H=2.20 m. Yükseklikte, sözkonusu inşaat ve depolama alanlarını dışardan vaki olabilecek her türlü hayvan girişine ve şantiye çalışmalarının dışında herhangi bir kimsenin içeriye izinsiz girmesine ve olası hırsızlıklara karşı koruyucu nitelikte oluklu veya trapez kesitli saç levha ile ve kontrolluk teşkilatının onaylayacağı detaya uyularak montajı ve gerektiğinde boyanması yapılarak çepeçevre çevirerek koruma sağlayacaktır. Bu iş ile ilgili bütün masraflar müteahhite ait olup, geçici kabul sonunda bedelsiz olarak ÖZDİLEK mülkiyetinde kalacaktır.
23-UYGUN OLMAYAN MALZEMELER :
Teknik evsafı ve belli şartları haiz olmayan veya evsafı bozulan malzeme iş yerinde bulundurulamaz. Kontrolluğun bu husustaki rapor ve talimatına 24 saat içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz ÖZDİLEK'çe incelenerek reddedilirse , müteahhit uygun vasıfta olmayan malzemeyi inşaatta kullanılsa bile 3 gün içinde yerinden kaldırarak değiştirmekle mükelleftir. Müteahhit bu süre içinde malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı taktirde kontrolluk , masrafları müteahhide ait olmak üzere şantiye dışına çıkartacak ve yapılan masraflar müteahhidin ilk istihkakından kesilecektir. Bu işlem sırasında malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı müteahhit hiçbir hak talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

Bu sebepten olabilecek gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez.


24-İŞÇİLERİN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERİ :
Müteahhit , işçilerin haklarını muntazam ödeyeceği gibi , inşaatta kullanılan malzeme ve nakliye gibi hizmetlerin bedellerini de zamanında tediye edecektir.
Zamanında ödenmeyen işçi alacakları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.
25-VERGİ , RESİM , HARÇLAR VE MASRAFLAR :
İhaleye , sözleşmenin düzenlenmesi safhasındaki damga vergisi ve noter harçları ile sözleşmeye ve taahhüdün ifasına ait her türlü resim , vergi , harçlar ve primler müteahhide aittir. Ancak , ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak net hakedişlere ait Katma Değer Vergisi ÖZDİLEK ' çe müteahhide ödenir. Müteahhit sözleşmenin akdinden taahhüdün tamamen ifasına kadar mevcut vergi , resim , prim , harçların artması veya yenilerinin konması , ÖZDİLEK ' in verdikleri haricindeki malzeme fiyatlarının ve taşıma giderlerinin v.s. giderlerinin artması sebebi ile yeni fiyat munzam tediye ve süre uzatımı talep edilemez.
İlgili mevzuat gereğince vergi, resim, harç ve primlerin kanunen mükellefinin ÖZDİLEK olması bu vergi, resim, harç ve primlerin ÖZDİLEK tarafından ödenmesini gerektirmez. Sayılan vergi, resim, harç ve primlerin ödenmesi müteahhide aittir.
Sözleşme imzalandıktan sonra proje , inşaat , temel üstü ruhsatı için belediye , Tapu , İl Özel İdare ve vergi dairelerine ödenecek bedeller müteahhit tarafından ödenir. Bu işlerin takip sonuçlandırılması da müteahhide aittir.
8. Ve 13. Maddede açık olarak belirtilen ve müteahhidin sorumluluğunda kalacak olan TUS için ÖZDİLEK’çe sözleşme öncesi yapılmış ve tutarı, ilgili ödeme belgelerinde gösterilen harçlar toplamı ödeme tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilmiş ABD Doları değeri üzerinden hesap edilerek, müteahhidin yapılacak ilk hakedişinden kesilecektir.


26-KISMİ GECİKME CEZASI:
Müteahhitten taahhütün devamı sırasında tasdikli iş programı ile tespit edilen terminlerde mücbir sebep olmaksızın tamamlayamadığı iş gruplarında her iş grubu için aşağıda gösterilen kısmi ceza kesilir.
İş Grupları :

 • Mobilizasyon

 • Bloklar strüktürel karkas kaba inşaat ve duvarlar

 • Kanalizasyon bağlantı işleri

 • Temel ve perde su izolasyon işleri

İş gruplarının tespitinde nihai karar kontrolluğa aittir.


ÖZDİLEK iş programındaki terminlerde geciken işleri programa uygun hale getirmesi için müteahhide ihtarname yazarak 10 günden az olmamak üzere bir süre verir.
Müteahhit , bu süre içinde ihtarnamede istenen hususları yerine getirmezse sürenin bitiminden itibaren ihtarname hükümlerini yerine getirinceye kadar geçecek her takvim günü için 7500 YTL (Yedi bin beş yüz Yeni Türk Lirası ) hakedişten ceza olarak kesilecektir.

Kısmi gecikmenin 30 günü aşması halinde Özdilek söz konusu kısmi gecikme ceza veya cezalarını alıp bekletmekle veya tazminat vermeksizin sözleşmeyi tek taraflı fesh etmekle yetkilidir.


Bu maddenin , uygulanması sözleşme ve eklerinin diğer müeyyidelerinin uygulanmasına mani değildir.
İşin tamamı, sözleşme ile tayin edilen sürede veya mücbir sebeplerle uzatılan süre içinde bittiği taktirde evvelce kısmi ceza olarak kesilen ve bu suretle alınmış olan paralar müteahhide geri verilir. Şayet iş , bitirilmesi icap eden sürede bitirilemez ise müteahhitten evvelce kesilmiş ve alınmış olan işbu kısmi cezalar iade edilemez. Bu ceza işin sonunda olabilecek gecikme cezasına mahsup edilemez.
27-KABULLER :
Bu sözleşme konusu işin geçici ve kesin kabulleri, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre ÖZDİLEK Tarafından kurulacak kabul heyeti tarafından işin sonunda yapılacaktır.

Kabul heyeti raporları ; ÖZDİLEK ' in onaylaması ile yürürlüğe girer. Geçici kabuller yapılmadan önce müteahhit, inşaatın tamamlanan kısımları için yapılmış olan " As-Built " resimlerini önceden tasvip edilmiş tarz ve ölçekte ÖZDİLEK Kontrolluğuna vermiş olmakla yükümlüdür.


28-GEÇİCİ İŞGAL :
İşin bitmiş veya yarı bitmiş üniteleri ÖZDİLEK ' in isteği üzerine ve geçici kabulü tazammum etmemek şartıyla müteahhit ile birlikte yapılacak , kusur noksan ve halihazır durum tespit eden tutanakla ÖZDİLEK'çe teslim alınır. ÖZDİLEK ' in bu husustaki isteğine müteahhit hiçbir itirazda bulunamaz.


29-İNŞAATIN DURDURULMASI , İŞİN TASFİYESİ ;
ÖZDİLEK , müteahhide verdiği bu işin , tamamının veya dilediği kısımlarını, göreceği lüzum üzerine , durdurulması veya tasfiyesi ve akdin feshini bir kanuni merasime ve hüküm almaya gerek kalmaksızın talep etmeye her zaman yetkilidir. Bu durumda işin durdurulduğu andaki tahakkuk etmiş istihkakı değeri ile ihale bedeli arasındaki meblağın % 1’i müteahhide kesin ve nihai tasfiye tazminatı olarak ödenir: şu kadar ki 31. madde hükmüne duyarlı olarak iş miktarının azaltılması halinde sözü geçen tasfiye tazminatı ödenmez. Bu durumda müteahhidin zarar ziyan gibi herhangi bir nam altında başkaca bir talebi olmaz.
30-SİGORTA :
Müteahhit inşaatı, kendi malzemesini, kendi araç ve gereçlerini, kendi endüstriyel kalıplarını masrafı kendisine ait olmak üzere tabii afetler de dahil “bütün rizikolara karşı C.A.R (all risks) “ sigorta ettirecektir. Bu poliçede;

 • Enkaz kaldırma

 • Bakım devresi

 • Çapraz mali mesuliyet (kombine tek limit 250.000 USD )

 • Terör sabotaj

 • Deprem muafiyeti (%20 sigortalı %80 sigortacı üzerinden koasurans %2 şeklinde muafiyet olacaktır.)

Ek teminatların yapılması zaruridir. Ancak muafiyetler konusunda, poliçede her bir hasarda muafiyet altında kalan ve / veya muafiyet düşüldükten sonraki muafiyet tutarlarından hiçbir şekilde ÖZDİLEK sorumlu değildir.


Müteahhit, ayrıca şantiyedeki kendi personeli ile Kontrol Teşkilatı için uygun göreceği bir işveren mali mesuliyet sigortası yaptıracaktır.
Müteahhit kendi istihdam ettiği personel ve işçileri, kendi veya tali taşaronların çalışmalarından doğabilecek iş kazalarının mesuliyeti için :

-Şahıs başına asgari 35.000.000.000YTL

-Kaza başına asgari 200.000.000.000YTL

olmak üzere (çalışanlarının, toplu taşıma, dış görev ve manevi tazminatlar kapsamı içersinde olacaktır) ve bu teminatlarla “ işveren hukuki sorumluluk” umumi hükümleri altında sigorta ettirecek ve bedelini ödeyecektir.

Müteahhit sözleşme konusu işin yapımı sırasında taşeronların ve tali taşeronların, üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve manevi zararları ve tazminatları da kombine tek limit 250.000 USD üzerinden sigorta ettirmek ve sigorta bedelini ödemekle mükelleftir.
Müteahhit, işin akışını ve termin planını aksatmayacak şekilde tesadüfi risklere karşı tüm araç, gereç, makina ve teçhizatını ve kendi malzemesini rayiç değerleri ile tabii afetler de dahil “bütün rizikolara karşı C.A.R (all-risks)” masrafı kendisene ait olmak üzere sigorta ettirecektir.
Müteahhit yükümlülük ve masrafı kendisine ait olan sigortalarla ilgili primleri ödeyerek poliçelerin ve prim ödeme makbuzlarının bir nüshasını sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20. nci güne kadar ÖZDİLEK’e verecek, bu ödemeler ve işlemler karşılığında herhangi bir ücret veya hak talep etmeyecektir.
Bütün sigorta işlemleri ÖZDİLEK ‘in belirleyeceği bir sigorta şirketine yaptırılacaktır. Sigorta limitleri üzerindeki meblağlardaki talepler için Müteahhit muhataptır ve ödemekle mükelleftir ve bundan dolayı ÖZDİLEK’i herhangi bir külfet altına sokmayacak tedbirleri alacaktır.Müteahhit bu vecibelerini vaktinde yerine getirmediği taktirde ÖZDİLEK ilgili sigorta primi ve giderlerini bizzat ödemeye ve bu meblağın tamamını herhengi bir ihtara luzum kalmaksızın Müteahhidin ilk hakedişinden , yetmediği takdirde takip eden hakedişlerinden aylık % 10 faizi ile kesmeye yetkilidir.
31-ÇALIŞANLARLA İLGİLİ VERGİLER VE S.S.K PRİMLERİ:
Müteahhit çalıştırdığı bütün eleman ve işçinin girişini yapmak, sigortaya bildirmek, vergi kesintilerini yasalara uygun şekilde yapmak ve süresinde vergi dairesine yatırmakla vesigorta primlerini ödemekle mükellef olduğu gibi, işçi haklarıda hiçbir gecikmeye mahal vermeksizin tediye edilecektir. Müteahhit S.S.K aylık prim bildirgeleri, aylık ödeme makbuzları ile 4 aylık prim bordrolarından bir kopyayı kontrolluğa teslime edecektir. Aksi halde müteahhide hakediş ödenmez.
32-İŞ MİKTARININ ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI:
İş miktarı alışveriş merkezi dahil toplam inşaat alanı ( m2 ), emsale esas alan ( )m2 dir.

ÖZDİLEK gerek gördüğü taktirde, sözleşme konusu işin bu hacmini %50 kadar değiştirebilir. Bu durumda , işin hacminin %50 eksiltilmesi veya arttırılması halinde müteahhit aynı koşullarla işi tamamlamakla yükümlüdür. Azalan yada çoğalan iş için Müteahhit Sözleşmede belirtilen birim fiyatlarına göre hesaplanan bedel dışında ek bir bedel veya tazminat talep edemez. Ancak, işin hacminin arttırılması halinde müteahhide sadece ÖZDİLEK tarafından hesap edilecek gerekli süre uzatımı verilebilir.


33-TEMİNAT SÜRESİ (GARANTİ) VE MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU:
Teminat süresi geçici kabul tarihi ile kesin kabul tarihi arasındaki süre olup, bu süre 365 gün (1yıl) takvim günüdür. Kesin kabul bu teminat süresinin sonunda yapılır. (18. nci madde hükümlerine bir aykırılık teşkil etmemek üzere)
Müteahhit, bu süre içinde malzeme ve işçilik hatalarından doğacak bütün noksan, hasarlı ve kusurlu işleri bedelsiz olarak yapmak zorundadır. Müteahhit, kendisine yapılacak tebligatı takriben 10 gün içinde işe başlamadığı takdirde ÖZDİLEK olaya müdahale ederek gerekli tamiratı ve eksikliklerin tamamlanmasını müteahhit nam ve hesabına yapar veya yaptırır ve müteahhitten tahsil eder.
Müteahhidin ilk yazılı talepten itibaren 10 (On) gün içinde ödemediği meblağı ÖZDİLEK dilerse müteahhidin Kesin Teminatını paraya çevirerek tahsil edebilir.
34-KESİN HESAPLAR:
Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen, işin devamı süresince hazırlanması için gerekli ekibi iş başında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben kontrollukla birlikte hasaplarını hazırlatarak peyderpey tetkiki için ÖZDİLEK’e vermeye mecburdur.
Tamamlanıp da hesapları ÖZDİLEK’e verilmemiş olan imalatın kontrollukça yeşil deftere tesbit edilen miktarlarının % 80’i hakedişlere ithal edilecektir. Hesapları yapılıp ÖZDİLEK’e verilmedikçe, biten imalata ait miktarın tamamı ödenmeyecektir.Her kalem imalatın bitiş tarihleri yeşil defterde gösterilecektir.

35-DEVİR VE TEMLİK:
Müteahhit iş bu sözleşme ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına devir ve temlik edemez.
36-İNŞAATIN TEMİZLENMESİ:
Müteahhit bütün iş süresince inşaat ve çevresini ve verildiği taktirde madde 25’ te belirtilen alanı, şantiye sınırları içerisi ile şantiye çitinin 3m çepeçevre dışını temiz tutacaktır. İşin tamamlanmasından sonra ve son hakedişten önce, müteahhit , iş yerindeki fazla malzeme ve inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek iş yeri ve inşaatı en geç 1 ay sonunda temizlemekle mükelleftir. Bu işler için müteahhide ayrıca hiçbir bedel ödenmez.

Müteahhide ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde ÖZDİLEK kabul heyetinin takdir edeceği bir bedel hakedişten kesilir.


37-İHTİLAFLARIN HALLİ:
Bu sözleşmenin hüküm ve tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi için Bursa Merkez Adliyesi İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
38-MÜTEAHHİDİN TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ETMESİ:
Müteahhit işi bırakır veya sözleşme hükümlerini ihlal ederse, usulune göre ihtar ve ikaz edilir ve kendisine durumu düzelmesi için 15 gün süre verilir. Müteahhit bu süre zarfında durumunu düzeltmezse, ÖZDİLEK:


 1. Dilerse Sözleşmesini fesheder, Kesin Teminatı irad kaydeder ve olumlu ve/veya olumsuz fesihden doğan tüm zararlarının tazminini Müteahhitten ister.

 2. Dilerse Sözleşmeyi feshetmeksizin Kesin Teminatı irad kaydederek işin aynen yerine getirilmesini ve gecekmeden doğan zarırını isteyebilir. Bu taktirde, yapılmayan ya da eksik veya bozuk yapılan işi bir üçüncü kişiye müteahhit nam ve hesabına yaptırarak veya emaneten yaparak ÖZDİLEK aleyhine doğacak farkı diğer tazminat hakları saklı kalmak üzere müteahhitten talep edilebilir.
 1. ÖZDİLEK ' in Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nden ve yasadan doğan diğer hakları saklıdır.

39- İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK HÜKÜMLERİYÜKLENİCİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. YÜKLENİCİ doğan mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak uyacaktır. Yapılacak işin niteliği açısından; özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği(23.12.2003/25325 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete)‘ ler öncelikli olmak üzere, ilgili mevzuatta yer alan tüm hususları yaptığı işte uygulamakla yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuatın İŞVERENe yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. YÜKLENİCİ işyerinde, inşaat işlerindeki genel esaslar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, Şantiye faaliyetlerinin fiilen başladığı tarihten itibaren ilan tahtalarına asmak suretiyle duyurur. YÜKLENİCİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. Bilcümle, iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loader, kompresör, kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon vs. YÜKLENİCİ tarafından kontrol edilerek sağlam olduğuna kanaat getirildikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. Yüksekte çalışma yapılan tehlikeli yerlerde mutlaka emniyet kemerleri işçiye taktırılacak ve kemerlerin bağları sağlam bir yere raptedilecektir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olmasa bile tamamen YÜKLENİCİ sorumludur. İş güvenliğinin sağlanması için İŞVEREN tarafından gerekli görülen işgüvenliği tedbirlerinin alınması için YÜKLENİCİ’ye ayrıca bir ödeme yapılmaz. İşgüvenliği tedbirleri sözleşme birim fiyatlarına dahil olduğu kabul edilmiştir.

Yaptığı işin niteliğine uygun olarak bulundurulmakla yükümlü olduğu tüm işgüvenliği ile ilgili her türlü malzeme (çizme, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri, baret v.s gibi kişisel koruyucu donanımlar, işi yaparken kullandığı alet edavat, makinelerin koruyucuları ve güvenlik aperatları) YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İŞVEREN bu malzemeleri, yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde eksik bulur ve temin eder ise, bedelini YÜKLENİCİ hakedişinden tahsil edecektir. YÜKLENİCİ, Bölge Çalışma ve Sosyal Sigortalar kurumuna müracat edip İŞVEREN işyeri numarasına bildirim yapacaktır. YÜKLENİCİ kendi personelinin, ücretlerinin, mesailerinin, tazminatlarının, yolluklarının ödenmesi ve personel istihdamı ile ilgili bilcümle vergi, fon, gelir vergisi, SSK/İşsizlik sigortası primi, sosyal yardım, konut fonu, tasarruf fonu, katkı payı, harç, ceza ve her ne nam altında olursa olsun masraf ve giderlerinin yürürlükteki ve değiştiğinde yeni yürürlüğe girecek olan mevzuata uygun olarak zamanında temini, beyan edilmesi ve ödenmesinden sorumludur. Keza, YÜKLENİCİ şantiyede çalıştıracağı personel ile ilgili sigorta işlemlerini İŞVEREN’in S.S.K Müdürlüğünden almış olduğu işyeri sicil numarası üzerinden, şantiye yetkililerinin bilgisi doğrultusunda, aylık sigorta prim bildirgelerinden, Aylık Sigorta Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrolarından S.S.K 4 aylık Sigorta Primleri bordrolarından, muhtasar beyannamelerinden ve bunlara ait ödeme makbuzlarından birer adet yazı ekinde dosyalanmış olarak vermek zorundadır. Teslim edilmediği taktirde İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin Hakediş ödemesini bu vecibeler yerine getirilinceye kadar alıkoyabilir. YÜKLENİCİ bu madde altındaki yükümlülüklerinin ALT-YÜKLENİCİ’ler ve kendi taahhüdü altında hizmet aldığı gerçek ve tüzel 3. şahıslar tarafından da yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. YÜKLENİCİ’nin çalıştırdığı işçilerine karşı ilgili Kanun ve mevzuattan doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya YÜKLENİCİ’nin istihdam ettiği işçinin iş kazası sonucu ölümü, maluliyeti veya her ne nam altında olursa olsun bir zararın ortaya çıkması halinde İŞVEREN’e husumet veya sorumluluk yüklenmesi ve bunun sonunda İŞVEREN'den istenecek her çeşit tazminat ve alacaktan dolayı YÜKLENİCİ İŞVEREN'e karşı sorumlu olacaktır. Bu konularda İŞVEREN'den tazminat veya alacak talep edilmesi veya para cezası tahakkuk ettirilmesi halinde ödeme YÜKLENİCİ tarafından (tüm fer’ileri ile birlikte) derhal ve defaten yapılacaktır. Aksi halde İŞVEREN bu miktarları YÜKLENİCİ’nin istihkakından veya alacağından, bu mümkün olmadığı takdirde teminatlarından tahsil edilecek, bunun da mümkün olmaması halinde yasal yollara başvuracaktır. YÜKLENİCİ, çalıştırmış olduğu personellerinin iş akitlerinin feshedilmesi durumunda her türlü kanuni haklarını ödedikten sonra (ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin vs.) personel ile karşılıklı olarak ibralaşacak ve imzalı ibraname ile birlikte yapmış olduğu ödemelerin birer kopyasını İŞVEREN’e verecektir. (Kendi isteği ile ayrılmaları durumunda ibraname ile birlikte istifa dilekçelerinden birer nüsha da İŞVEREN'e verilecektir.) YÜKLENİCİ’ye ait tüm elemanların şantiye içi ve dışı geliş/gidişini YÜKLENİCİ sağlayacaktır. Keza YÜKLENİCİ, işyerinde sorumlu olduğu iş bölümünde bir iş kazası meydana gelmesi halinde ya da her ne şekilde olursa olsun 3’ncü şahıslara bir zarar verilmesi durumunda, gerek SSK gerek işçi varislerinin ve gerekse üçüncü şahısların İŞVEREN aleyhine açacağı maddi ve manevi tazminatla ilgili davanın sonucuna kadar YÜKLENİCİ’nin bu işle ilgili veya üçüncü şahıslar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile teminatları İŞVEREN tarafından tutulacaktır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN bu iş kazası nedeniyle bir tazminat ödemeye mahkum olduğu takdirde, bu bedelin(fer’ileri ile birlikte) hak ve alacaklarından tazmin edileceğini, alacakları yetmediği halde teminatlarının nakte çevrilmesi suretiyle ödeneceğini, teminatlar yetmediği takdirde İŞVEREN'in bakiye alacağını İcra yolu da açık olmak üzere talep ve tahsil edeceğini, kabul ve taahhüt eder. İşçi Sağlığı ve İş güvenliğine ilişkin resmi kayıt ve belgelerin, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve bu konuda yürürlükte olan İdari Genelgelere uygun olarak tutulmamasından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı ilgili Bölge Çalışma Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlükleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüklerince tahakkuk ettirilecek, idari para cezaları ve faizlerinin sorumlusu YÜKLENİCİ olacaktır. YÜKLENİCİ’nin söz konusu borçlarını ödememesi halinde veya herhangi bir sebeple resmi merciler İŞVEREN'dan bir ödeme talebinde bulunduğu takdirde, YÜKLENİCİ mezkur borçlarını ilk ihtarda tüm fer’ileri ile birlikte ödeyecektir. Ödemenin yapılmaması durumunda İŞVEREN isterse borcu ilgili kuruluşa ödeyecek ve YÜKLENİCİ’nin ilk istihkakından kesecektir. Hakedişlerin tediyesinde, YÜKLENİCİ işçi ücretlerinin ve bunlara ilişkin vergi, SSK sigorta primlerinin, konut fonu ve tasarruf kesintilerinin eksiksiz ödendiğini tevsik etmek mecburiyetindedir. YÜKLENİCİ’nin bu maddede yazılı vecibelerini yerine getirmediği tesbit edildiği takdirde geçici hakediş ödemeleri bu vecibeler yerine getirilinceye kadar durdurulabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ yukarıda yazılı müddetler içinde hakedişlerinin ödenmediğini sebep göstererek geri kalan işlerden dolayı hiçbir surette zarar, ziyan, tazminat namı altında herhangi bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. YÜKLENİCİ çalıştıracağı personellerine fazla mesai yaptırması durumunda mutlaka yazılı izinlerini alacaktır ve birer kopyasını İŞVEREN’e verecektir. YÜKLENİCİ, sigortasız ve yaşı tutmayan personel çalıştıramaz.

40-İŞ EMNİYETİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

YÜKLENİCİ sözleşme tarihinde Türkiye’de yürürlükte olan ve bundan sonra çıkacak olan iş kanunu, SSK kanunu, iş güvenliği, işçi kanunun ile ilgili tüm mevzuat İŞVEREN ve işçi sağlığı, iş güvenliği, iş yönetmeliğini bilmek ve bunlarla birlikte İŞVEREN şantiye yetkililerince duyurusu yapılmış olan veya sözlü olarak bildirilen iş güvenliği kurallarının tamamına eksiksiz uymak zorundadır.Bunlara uymamaktan dolayı meydana gelebilecek tüm cezai sorumluluklar YÜKLENİCİ’ ye aittir.YÜKLENİCİ zarar ve tazminatlar ile bunların takibinde oluşan her türlü masrafları avukat ücretlerini kabul ve taahhüt eder. İş kazası olduğu taktirde YÜKLENİCİ en geç 24 saat içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne usulüne uygun formatla bildirmek zorundadır.Bu çalışmaların birer suretini aynı gün içerisinde İŞVEREN’e teslim edecektir.


41-MÜTEAHHİDİN İFLASI :
Müteahhidin iflası halinde sözleşme bozulur. Teminatı irat kaydolunur. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine göre işlem yapılır.

42-SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HÜKÜMLERİ

Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu sözleşmenin diğer maddelerindeki özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla;  1. İŞVEREN, işbu sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ’nin verilen süre içinde işyerini teslim almadığını, verilen süre içinde işe başlamadığını, taahhüdünden vazgeçtiğini, işin işbu sözleşme ve eklerine uygun (eksik, hiç yada süresinde vb.) yapmadığını, işbu sözleşme ve eklerinde tayin ve tespit edilen görev sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmediğini tespit eder ise nedenlerini açıkça belirttiği ihtarında bu hususların tayin edeceği en fazla 10 günlük süre içerisinde düzeltilmesini ister (İşin bitiş tarihi sözleşmede kesin olarak belirlendiğinden bu sürede bitirilmemesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir). YÜKLENİCİ, İŞVEREN talimatında verilen sürede belirtilen uygunsuzluğu istenen sürede ve vasıflarda gidermez ya da gidermek için aldığı tedbirler İŞVEREN tarafından tatmin edici bulunmaz ise, İŞVEREN işbu SÖZLEŞMEyi ikinci bir ihtara lüzum kalmaksızın tek taraflı olarak feshederek, kalan işi kendi yapmak ve/veya başkalarına da yaptırarak bedelini, YÜKLENİCİ alacaklarından ve/veya teminatından mahsup etmek yetkisine sahiptir.

  2. Sözleşmenin feshi halinde , işin İŞVEREN tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ’nin sözleşmenin feshi tarihindeki her türlü hak ve alacaklarına İŞVEREN’ce el konulur. İŞVEREN, sözleşme konusu işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ’nin Şantiyede mevcut alet, makine ve diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, mukabilinde kira, amortisman tazminatı gibi herhangi bir bedel ödemek mecburiyetinde kalmaksızın el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ’nin herhangibir itiraz hakkı yoktur.

  3. Sözleşmenin YÜKLENİCİ tarafından ihlal edilmesinden dolayı Sözleşmeye son verilmişse, YÜKLENİCİ’nin teminatı irat kaydolunur ve hesabı aşağıdaki hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir kaydedilen teminat YÜKLENİCİ’nin borcuna mahsup edilmez. Eğer İŞVEREN’in alacağı olan toplam miktar YÜKLENİCİ’ye yapılacak olan ödemeyi geçerse, aradaki fark İŞVEREN’e ödenecek borç olarak kaydedilecektir.

  4. Sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, sözleşmenin feshi tarihine kadar yapılmış işler, YÜKLENİCİ ile birlikte (YÜKLENİCİ veya vekili bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) yapılacak ölçümlemelere göre bir “Ölçümleme Tutanağı” tanzim edilir. Ölçümleme tutanağında belirtilen imalatın kesin bedeli sözleşmedeki usul ve esaslara göre değerlendirilir.

  5. İŞVEREN, sözleşmenin feshinden sonra eksik kalan işleri, ölçümleme tutanağının düzenlendiği tarihi müteakip, YÜKLENİCİ’nin nam ve hesabına istediği metotlarla (götürü bedel, teklif alma, emanet usulü,birim fiyat v.s) yaptırabilir.

  6. Eksik kalan işlerin tamamlanmasından sonra tamamlanan bu işlerin bedeli, kesin teminat tutarının üzerinde ise, YÜKLENİCİ’nin bloke edilmiş alacaklarından ve varsa, sigortadan olan alacaklarından ihtar çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın tahsil edilir.

  7. Eksik kalan işlerin bedeli, YÜKLENİCİ’nin İŞVEREN’den alacağı ile , bloke edilen miktarla veya teminat mektubu ile karşılanamadığı taktirde, bakiye alacak hükmen tahsil edilir. Eksik kalan işlerin bedeli, teminat miktarından az olduğu taktirde, teminattan arta kalan miktar iade edilmeyerek İŞVEREN’e gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat hiçbir suretle YÜKLENİCİ’nin üçüncü şahıslara olan borcuna mahsup edilemez.

  8. YÜKLENİCİ'un iflası halinde sözleşme bozulmuş sayılır. Ayrıca, herhangi bir sebeple Mahkemece YÜKLENİCİ'nin işlerin tasfiyesine veya sanatını yapmaktan men'ine karar verilirse sözleşmesi feshedilir. Bu Maddede yazılı her iki halde de teminatı irat kaydolunur.

  9. Sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, YÜKLENİCİ işleri derhal durduracak, iş yerini emin ve güvenilir bir konuma getirip makul olan en kısa sürede iş yerini terkedecektir.

  10. Yukarıda belirtilen koşullara bağlı kalmaksızın, İŞVEREN uygun gördüğü takdirde Sözleşmeyi sona erdirebilir. İŞVEREN, herhangi bir safhada işbu sözleşme konusunu teşkil eden işin yapılmasından vazgeçerek işi tatil ettirebilir. YÜKLENİCİ, İŞVEREN'nun bu hakkını, başka ne nam ile olursa olsun hiçbir mütaalada bulunmaksızın kabul ettiğini şimdiden beyan eder. Bu itibarla YÜKLENİCİ bu bab'da İŞVEREN tarafından vaki olacak yazılı tebligata derhal itibar edecek ve imalatı durduracaktır.

Bu takdirde, YÜKLENİCİ’nin hiçbir kusurunun bulunmaması şartı ile İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ye o tarihe kadar yapılmış ancak bedeli ödenmemiş olan işin sözleşmedeki tutarını ödeyecektir. Böyle bir fesih halinde YÜKLENİCİ’nin henüz yapılmamış işlerden ve/veya temin ve teslim edilmemiş malzeme ekipmanlardan dolayı herhangi bir masraf, tazminat, kar mahrumiyeti veya her ne nam altında olursa olsu bir alacak talebi olmayacaktır.

  1. Sözleşme her ne sebeple ve kim tarafından feshedilirse edilsin veya fesih söz konusu olmaksızın taraflar arasında herhangi bir konudan çıkacak ihtilaflarda; asıl olan İŞVEREN’in İDARE’ye karşı olan edimlerini eksiksiz ve süresinde yerine getirmesi olduğundan YÜKLENİCİ varlığını iddia ettiği bir hakkı var ise hiç bir şekilde İŞVEREN’in İDARE’ye olan taahhütlerinin gecikmesine neden olacak şekilde ihtiyati tedbir/haciz kararınin verilmesi ve/veya infazı için müracaatta bulunamaz var ise iddia ettiği haklarını ancak tazminat şeklinde gündeme getirebilir.

YÜKLENİCİ’nin bu fıkra hükmüne rağmen ihtiyati tedbir/haciz talebinde bulunması ve/veya infaz etmesi durumunda İŞVEREN’in bundan doğacak her türlü zararlarını derhal ve nakten tazmin edeceği gibi işbu sözleşmeye dayalı iş bedeli kadar miktarı ayrıca cezai şart olarak İŞVEREN’e ödeyecektir.

43-GARANTİ SÜRESİ:

YÜKLENİCİ’nin yaptığı hertürlü iş (açık ayıplar da dahil olmak üzere) sözleşme dönemi sonrasındaki 3 yıllık kusur sorumluluk dönemi boyunca YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır. Gizli ayıplardaki sorumluluk süresi 5 yıldır. Eksik ve kusur düzeltme işleri için YÜKLENİCİ’ye ayrıca bir bedel ödenmez.44-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
MUTEAHHIT 01.01.2008 tarihine kadar sonlandırmıs oldugu tum taahhutlerine dair; Işveren(Is Sahibi) ve ilgili yerel yönetimlerce onaylanmıs IS BITIRME belgelerini mutlaka yazılı olarak Ozdilek e sunacaktır.

Yazılı OLARAK BELGELENDİRİLMEMİS REFERANSLAR İS BİTİRME BELGESİ OLARAK DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.


 • Saha geneli tüm acık ve kapalı mahallerin aydınlatma sistemlerinin kurulması;gerekli enerjinin ve ekipmanların saglanması bu sistemin aktivasyonu için gerekli teknik kadronun olusturulması ve her turlu sarf giderleri muteahhidin yükümlülüğundedir.

 • İhale dökümanlarında “gün” olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.

 • Özdilek tarafından uygun görülecek yada onaylanacak herşey yazılı olacaktır. (Yazılı onay, yazılı uygunluk).

 • İnşaat sırasında, mevcut tesislerde (yol, mevcut alt yapı v.b.) meydana gelebilecek her türlü hasardan ve hasarların giderilmesinden müteahhit sorumlu olacaktır.

 • İnşaatta kullanılacak prekast elemanların ek yerleri için gerekli sızdırmazlık %100 sağlanacaktır.

ÖZDİLEK'çe verilecek makinelerin ve teçhizatın müteahhitçe zayi edilmesi veya tamir edilemez hale gelmesi halinde müteahhit bu makine ve teçhizatı piyasa rayici üzerinden tazmin edecektir. Hasarı halinde, makine ve teçhizatı eski haline getiren tamiratı, masrafı kendisine ait olmak üzere müteahhit yaptıracaktır.

 • Temel,Perde duvarlarda su ve nem yalıtımı yapılacaktır. (Bu amaç içinkullanılacak izolasyon malzemesinin teknik özellikleri ve üretici ve uygulayıcı firma, teknik şartnamede belirtilmiş olup malzeme örneği sözleşme eki olarak verilmiştir. Belirtilen bu malzeme dışında başka bir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.

 • Müteahhit işi çevresindeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecek, gerekirse işaretler vasıtası ile trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Depo ve çalışma alanlarında oluşan malzeme ve ambalaj atıkları, molozlar, kazı artıkları v.s. çalışmayı engellemeyecek şekilde ve zaman aralığında şantiye dışına çıkaracaktır. Döküm yerini sağlamak ve bundan dolayı doğacak her türlü idari, teknik, mali yükümlülük müteahhide aittir.

Yüklenici işin tümü için iş başlangıcından işi tamamlayıp eksiksiz olarak işverene teslim edene kadar ; gerekli enerji ve suyun temininden yalnızca kendisi sorumludur.Enerji ihtiyacından dogan hicbir gecikme isveren adına kesinlikle sorumluluk teskil etmeyecektir.

Kule vinç ,mobil vinç,forklift ,traktör,kamyon,kamyonet ve gerekli diger ekipmanlar ve tüm giderleri,

Teknik ve idari personel maliyetleri,

Diger bir deyişle metraj detayları verilen Betonarme Karkas Kaba Yapı (Temel+perde duvar yalıtımı+kalıp+demir+beton+duvar malzemeli ) ve duvar imalatlarını malzeme ve işçilik dahil teknik şartnameler ve kurallara uyarak yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir.Tüm nakliyeler yükleniciye aittir.

Yüklenici tüm bu maliyetleri kabul ederek işverenin talebi dogrultusunda olabilecek yeni imalatları da aynı birim fiat garantisinde yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir.


45-FİYATLAR:


 • Fiyatlara KDV dahil değildir.

 • Fiyatlara imalat ve montajda kullanılacak olan her türlü yardımcı malzeme dahil olup, şantiye sahasında yatay ve düşey taşımalar ve kullanılacak her türlü alet ve edevat (vinç, vibratör, kaynak makinesi, demir kesme, bükme, oksijen tüpü, jeneratörü, çivi, beton çivisi, bağ teli ve kalıp yağı, mazot vb.) dahildir.

 • Fiyatlara YÜKLENİCİ ekibinin yeme, içme, yatma, vergi, sigorta ve her türlü genel giderleri dahildir.

 • Fiyatlar işin sonuna kadar sabittir.

 • İmalat sırasında YÜKLENİCİ elektrik, su temin etmekle yükümlüdür.


46-KANUNİ İKAMETGAHLAR VE TEBLİGAT :
ÖZDİLEK kanuni ikametgah olarak Yeni Yalova Yolu 4. km Osmangazi/BURSA adresini,
MÜTEAHHİT kanuni ikametgah olarak adresini göstermiştir.
Bu adreslere yapılacak olan tebligat aynı günde kendilerine yapılmış sayılır.
Müteahhidin şantiye müdürüne veya şantiye müdürü vekiline ÖZDİLEK ' in veya kontrolluğun elden yapacağı tebligat Müteahhide yapılmış sayılır.


47- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ

Doğacak anlaşmazlıklardan dolayı Bursa Barosuna kayıtlı Avukat Kemal ASLAN İŞVEREN adına yetkili tayin edilmiştir. İhtilaf vukuunda İŞVEREN in kayıtları, münhasır delil niteliğinde olacaktır.48-SON HÜKÜM

İşbu İŞVEREN ile MÜTEAHHİT arasında ki 47 Maddeden ibaret Sözleşme ve ekleri ile birlikte 2_.02.2008 tarihinde 1 (bir) asıl, 1(bir) suret olarak taraflarca imzalanmıştır. Sözleşme aslı İŞVEREN tarafından muhafaza edilecektir.MÜTEAHHİT İŞVEREN

ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş

ANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATI


KARKAS,KABA İNŞAAT VE DUVAR İŞLERİ


TEKNİK VE ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

1.1.1 İDARİ ŞARTNAME
İÇİNDEKİLER 1. ŞANTİYE PLANLAMASI
 1. MÜTEAHHİDİN ŞANTİYEDE BULUNDURACAĞI

ASGARİ MAKİNA , TEÇHİZAT VE ARAÇ LİSTESİ


 1. SU, ELEKTRİK , YAKIT , ENERJİ , KANALİZASYON VE

İŞGALİYE MASRAFLARI


 1. YEDEK ŞANTİYE SAHALARI
 1. MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR
 1. İNŞAAT SAHASININ ÖLÇÜLMESİ VE APLİKASYON
 1. İNŞAAT SAHASININ HAZIRLANMASI
 1. UYARI LEVHALARI
 1. ÖZDİLEK İLE MÜTEAHHİT İLETİŞİMİ
 1. NAKLİYE ÜCRETLERİ
 1. İŞ PROGRAMI REVİZYONU
 1. İNŞAATIN TEMİZ TUTULMASI
 1. ÇALIŞMA SAHASININ AYDINLATILMASI VE ULAŞILABİLMESİ
 1. ÇALIŞMA SAHASININ EMNİYETİ VE KORUNMASI

İşbu Özel İdari Şartname Sözleşme ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamelerinde belirtilmemiş fakat bu inşaatın özelliklerine uygun ve yürütülmesinde zaruri görülen özel idari şartları kapsamaktadır. Sözleşme birim fiyatları bu masrafları içerdiğinden , müteahhit bunlar için ÖZDİLEK ' ten herhangi bir talepte bulunamaz.İDARİ ŞARTNAME


 1. ŞANTİYE PLANLAMASI

Müteahhit işin başında ve iş süresince muhtelif safhalarda şantiyenin öngörülen çalışma şekline uygun şantiye yerleşim planlarını yaparak kontrolluğun onayına sunacaktır.


Müteahhit bu planda alanları ve yüksekliklerini belirterek ,

 1. Malzeme ihzarat ve depolama yerlerini ,

 2. Atölye , tamirhane , garajların tesis mahallerini ,

 3. Kule , vinç , tırmanır vinç , hareketli vinç , asansör gibi makinelerin tesis mahalleri ile karakteristik ve kapasitelerini ,

 4. Şantiye giriş çıkışları ile şantiye içi trafik düzeni , yollar ve park mahalleri ile,

 5. İşçi barakaları , şantiye ve kontrolluk binalarını, ambarları , demir ve kalıp , ahşap ve metal doğrama atölyeleri, boya gereken prekast eleman v.s. hazırlama mahallerini göstererek, (iş miktarı-kapasite) hesaplarını yaparak, gereken resmi mercilerden izinlerin alınması müteahhide aittir.

Şantiyedeki operasyonla ilgili olarak gürültü, toz ve sair sebeplerden dolayı çevre ile ihtilaf doğmasının önlenmesi , ihtilaf halinde duruma müdahale ederek ihtilafın üstlenilmesi ve kusurun giderilmesi müteahhidin yükümlülüğüdür.

 1. MÜTEAHHİDİN ŞANTİYEDE BULUNDURACAĞI ASGARİ MAKİNE TEÇHİZAT VE ARAÇ LİSTESİ.

Müteahhit -İş programına göre gerekli bütün teçhizatı şantiyede bulunduracaktır. Aşağıda yazılı müteahhidin şantiyede bulunduracağı asgari makine teçhizat ve araç listesi müteahhidin bu genel vecibesini asla azaltamaz.

Sıra

Sayı

Cins

Kapasite

1

4

Transmikser

6 m3

2

4-5 Ad

Kule vinç (60m) Bina yüksekliği ile ve iş durumu ile mütenasip

3

4 ad

Hareketli vinç

20 ton

4

3-4 ad

Sabit beton pompası

30 m3/ saat

5

2 ad

Mobil beton pompası

30 m3/saat

6

1 ad

Beton santrali ve çimento silosu

40 m3/saat

7

2 ad

Kompresör
8

2 ad

İnşaat için özel, insan ve malzeme asansörü

350-400 Kg

9

4 ad

Demir kesme makinesi
10

4 ad

Demir bükme makinesi
11

1 ad

Ekskavatör
12

3 ad

Lastik tekerlekli loder
13

1 ad

Çimento silosu

30 ton

15

20 ad

Daldırma vibratör
16

10 ad

Satıh vibratörü
17

4 ad

Yüzey düzeltme vibratörü
18

2 ad

Yüzey parlatma makinesi
19

2 ad

Su tankı, yeteri kadar hacimde
20

1 ad

Kantar
21

2 ad

Kamyon

40 ton

22

2 ad

Kamyonet

10 ton

23

2 ad

Pick-up

3 ton

24

2 ad

Binek otosu
25

1 ad

Marangozhane
26

1 ad

Mekanik atölye
27

1 ad

Beton ve malzeme laboratuarı
28

15000 m2

Kalıp sistemi (kalıp ve teleskobik iskele) perde, kolon ve döşeme
29

4 ad

Jeneratör Bir tanesi 200 KVA'lık, 3 tanesi de 100 KVA'lık

31

5 hat

Telefon,faks ve fotokopi sistemleri

Müteahhit yukarıda belirtilen makine ve teçhizatı şantiyede bulunduracak ve devamlı bakım ve tamirlerini yaparak kullanmaya hazır tutacaktır.


SU , ELEKTRİK , YAKIT ENERJİ , KANALİZASYON VE İŞGALİYE MASRAFLARI:
İlgili resmi dairelerle Bütün Abonelik sözleşmeleri işveren tarafından kendi adına yapılacaktır. Halihazır şantiye elektrik (mevcut 250 KVA) ve suyu yetmediği taktirde müteahhit ilgili idarelerden her türlü masrafını karşılayarak ÖZDİLEK adına tesis ettirecek ve harcadığı miktarların bedelini ilgili idarelere ödeyecektir.
Su ve elektriğin şantiye dahilinde kullanma noktalarına kadar dağıtılması ve bu noktalarda gereken armatürlerin takılarak istifade edilir hale getirilmesi Müteahhide aittir. Müteahhit su şebekesi üzerinde gereken noktalarda yangın söndürme donanımı yapacak ve yeden cereyan besleme hattı tesis edecektir.
Şantiye tesisi için gerekli kanalizasyon ve drenaj tesisatı , işlem ve bağlantıları müteahhit tarafından karsılanacaktır, harç , ceza , ve masraflar müteahhide ait olacaktır.


 1. YEDEK ŞANTİYE SAHALARI:

Müteahhit mevcut şantiye alanını yeterli görmediği taktirde ÖZDİLEK ' in onayı ile kendine ait veya her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere başka alanları da şantiye alanları olarak kullanabilir.


Bu alanların kabulu için kriter , imalatın kontrolunun yeterli etkinlikte yapılabilmesi ve imalatın zamanında evsafı bozulmadan ve arızasız olarak inşaat alanına taşınabilmesidir.


 1. MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR:

Normal mesai saatleri haricinde ve tatil günleri yapılacak imalat ve inşaat için , kontrolluğa bir gün öncesinden haber verilip yazılı onay alınacaktır.
 1. İNŞAAT SAHASININ ÖLÇÜLMESİ VE APLİKASYON:

Müteahhit yapı mahallinde projenin aplikasyonu ile ilgili bütün ölçümleri yapacak ve binanın kot ve röperlerine uygun olarak yerleştirilmesinden sorumlu olacaktır. Gerek arsa ile projede gerekse yapılmış bulunan temel iksa işlerinde bir aykırılık ve tutarsızlık tespit ettiği takdirde ÖZDİLEK ' e yer teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde haber vererek gerekli önlemlerin alınmasını ve düzeltmelerin yapılmasını sağlayacaktır. Proje ve röperli kroki, kot , kesit, istikamet , rölövesine aykırı aplikasyon ve inşaattan Müteahhit sorumlu olacaktır.
 1. İNŞAAT SAHASININ HAZIRLANMASI:

İnşaat sahası müteahhide olduğu gibi teslim edilecektir. Mahallin çalışır hale getirilmesi , tesis , yol , muvakkat , rampa ve binanın yapılması gibi hazırlık işleri müteahhide ait olacak , sahada mevcut bina duvar v.s. kalıntının kaldırılması içinde Müteahhide bir bedel ödenmeyecektir.


Mevcut sahanın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kullanım planı yapılması için müteahhit inşaat sahasını teslim aldığı zamandaki kanalizasyon , su ve elektrik bağlantılarının şantiye için yeterli hale getirilmesinden sorumlu olacaktır.
9.UYARI LEVHALARI:
İşyerinde gerekli yerlerde işçi sağlığı , iş güvenliği , uyarı ve istikamet bölge kat levhaları bulundurulmasından Müteahhit sorumlu olacaktır.
10.ÖZDİLEK İLE MÜTEAHHİT İLETİŞİMİ:
ÖZDİLEK ile müteahhit arasındaki her türlü bilgi iletişimi yazılı yapılacak , yazı ile teyit edilmeyen şifahi mutabakatlar geçerli olmayacaktır. Gerek ÖZDİLEK proje müelliflerinin, gerekse müşavirlerin iş hakkındaki istek ve mütealaları da ÖZDİLEK ve kontrolluk kanalı ile müteahhide bildirilecektir.

11.NAKLİYE ÜCRETLERİ:
Her türlü malzemenin nakliyesi Müteahhide aittir.
12.İŞ PROGRAMI REVİZYONU:
İhale tarihindeki bilgiler dahilinde hazırlanacak olan CPM,çubuk,MS Project iş programını , müteahhit iş icabı gelişen bilgilerle ve ÖZDİLEK ' in isteği üzerine revize edecek ve bağlı ödeme makine teçhizat ve malzeme programlarını değiştirecektir.
13.İNŞAATIN TEMİZ TUTULMASI :

Gerek şantiye sahası ve gerekse yapının kendisi çamur ,harç artığı , moloz v.s. gibi döküntü ve çöpten temizlenmiş olacaktır.


14.ÇALIŞMA SAHASININ AYDINLATILMASI VE ULAŞILABİLMESİ:
Gün ışığının yeterli olmadığı mahaller gerek işçi ve ustaların çalışmaları ve gerekse kontrolluk ölçmelerine yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Ayrıca bu mahallere kontrolluk ekibinin ulaşmasını sağlamak üzere iskele , merdiven ve korkuluk tesis edilecektir.
15.ÇALIŞMA SAHASININ EMNİYET VE KORUNMASI:
İnşaat sahasına giriş ve çıkışları müteahhidin kontrolu altında olacaktır. 24 saatlik bir emniyet/bekçi sistemi uygulanacak ve gerek hırsızlık , gerekse işi olmayan ziyaretçilerden doğacak sorumluluk müteahhide ait olacaktır. İnşaatın girişi icap ettiğinde şahıs ve vasıtalara kapatılabilecektir. İnşaatın gerekli yerlerine nizamnamesine uygun korkulukların yapılması, şantiye etrafının perde ile kapatılmasını, çukurların içine düşmeye karşı muhafazası sağlanacaktır. İnşaat sahasında baret kullanılması mecburi tutulacaktır. Patlayıcı maddeler şantiyede stok edilmeyecektir. Yüksekte çalışan işçilerin emniyeti için emniyet kemerleri yerine göre temin edilecektir. Şantiye binasında ecza dolapları bulundurulacak bu dolaplara acil servis , telefon numaraları okunaklı olarak yazılacaktır.
Şantiyede ateş yakılmasına karşı tedbir alınacak ve Müteahhit lüzum gördüğü mahallerde cihazlar bulunduracaktır. Şantiye binalarında yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunludur.
Özetle , müteahhit işçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda iş yasası ve ilgili tüzüklerin gereklerini yerine getirmekle mükellef olacaktır.

1.1.2 TEKNİK ŞARTNAME 1. DÜZ VE EĞRİ YÜZEYLİ KALIP YAPILMASI


1.1 MALZEMELER   1. Tüm kalıp malzemeleri ve çelik iskele tasıyıcı sistemleri PERİ ve/veya DOKA endüstriyel ahşap sistem kalıbı olarak (masa kalıp sistemi betonarme projeye gore tercihen) yüklenici tarafından temin edilecektir.

   2. Kullanılacak tüm malzemeler yeni olacaktır.

   3. Kalıp malzemesinde beton gören tüm yüzeylerinde 18 mm fenol filmli plywood malzemesi kullanılacaktır.

   4. Kalıp malzemelerin konstrüksiyon aksamı taşıyıcı çelik iskele olacaktır.

   5. Kalıp mahya ,ızgara ve iskele sisteminin taşıma kapasitesi ve sehim sınırı yüklenici tarafından hazırlanıp işveren onayına sunacaktır.

   6. Kalıp imalatlarında kullanılacak olan her türlü kalıp malzemesi ,kereste ve sarf malzemeleri (çivi,tel,beton çivisi,kalıp yağı,tayrot çubuğu,tayrot somunu tayrot somunu tayrot borusu ve konik kafalar ,pah çıtası ,fuga çıtası ,süpürge vb) yükleniciye aittir.

   7. Kalıp imalatında kullanılacak olan her türlü ekipman (Elektrikli ve/veya alternatif enerji kaynaklı diger el aletleri , vinç vb) yükleniciye aittir.

1.1.8 Kule vinç,mobil vinç,forklift,traktör ve diger gerekli ekipmanlar işverenin onaylamıs oldugu iş programını zamanında gerçeklestirecek kapasitede ve yeterli sayıda yuklenici tarafından temin edilecektir.Her turlu ekipmanın tüm sarf,bakım,arıza,sigorta,yakıt,operator ve personel giderlerinin tamamı yükleniciye aittir.

  1. İMALAT
   1. Temel aplikasyonu ve +1,00 kotları yuklenici tarafından yapılacaktır.Ayrıca diğer tüm topoğrafik işler yüklenici teknik personelince yapılacaktır.İşveren tarafından kontrol edilecektir.

   2. Kalıbın kurulması ,teknik kural ve kaidelere uygunluğu yüklenicinin sorumluluğundadır

   3. Kurulan kalıbın uygunluğu ve doğruluğu işveren tarafından yazılı tutanak düzenlenerek teslim alınacaktır

   4. Tutanak düzenlemeden tamamlanan imalatlar hakedişe alınmayacaktır. Bununla ilgili tüm maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye aittir

   5. Hazırlanan tüm kalıpların temizlenmesi, süpürülmesi , yağlanması ve bununla ilgili malzemeler yükleniciye aittir. Bu hazırlıkları yapılmayan kalıplar için diğer imalatların başlanmasına izin verilmeyecektir

   6. Kalıbın saha içindeki tüm yatay ve düşey taşımaları yükleniciye aittir

   7. Perde,kolon imalatlarında

Genişlik toleransı :±3mm

Yükseklik toleransı :±3mm

Şakul toleransı :± 3mm sınırlarında olacaktır. Bu toleransın dışına çıkıldığı takdirde yüklenici bila bedel hatasını düzeltecektir.

1.2.8 Tüm kalıpların birleşim yerleri tayrot delikleri ,köşeleri,macunlanıp bant çekilerek betonda çıkabilecek yüzey pürüzleri önlenecektir.
  1. ÖLÇÜM
   1. Proje üzerinde beton gören tüm yüzeyler kırık ölçü olarak m2 cinsinden hesaplanacaktır.

   2. Proje harici yapılan tüm imalatların ataşmanları yüklenici tarafından hazırlanıp işverene günlük olarak onaylatılacaktır. 1. DEMİR
  1. MALZEMELER
   1. Tüm STIII nervürlü demir yüklenici tarafından temin edilecektir

   2. Demir imalatlarında kullanılacak olan demir kesme makinesi,demir bükme makinesi montaj ve bağlantısı yükleniciye aittir

   3. Her türlü ekipman (el aleti,vinç vb) ve sarf malzemesi ( bağ teli,pas payı vb.) yükleniciye aittir
  1. İMALAT
   1. Yüklenici yeri işveren tarafından belirlenen stok sahasında demirini işleyecektir

   2. Hazırlanan demirin saha içindeki her türlü yatay dikey taşıması yükleniciye aittir

   3. Stokta bulunan demir miktarını kontrolünü ve miktarı azalan demiri 7 gün önceden bildirmek yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu nedenle olabilecek gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecek ve işin süresine ilave edilmeyecektir

   4. Tüm demir kesim listeleri yüklenici tarafından hazırlanıp işveren onayı ile kesin hesap birimine verilecektir.

   5. Yapılan tüm imalatlar projede belirtilen çap ve ölçülere göre yapılacaktır. Projesinde uygun yapılmayan imalatlar yüklenici tarafından bila bedel düzeltilecektir

   6. Uygulama esnasında yapılabilecek tahvil etme işlemleri için işverenden onay alınıp ataşman düzenlenecektir

   7. Yapılan demir imalatı işveren teknik personeline yazılı olarak teslim edilecektir  1. ÖLÇÜM
   1. Proje üzerinden alınarak ton cinsinden hesaplanacaktır

   2. Proje harici yapılan tüm imalatların ataşmanları yüklenici tarafından hazırlanıp işverene onaylatılacaktır.

   3. Demir yuklenici tarafından temin edilip her turlu yatay ve dusey taşınması yuklenici tarafından saglanacaktır.

2.3.4 Hazır beton ve inşaat demiri ihtiyacı betonarme (statik) proje üzerinden net metrajlar hesaplanarak belirlenecektir.

 1. BETON
  1. MALZEME
   1. Tüm betonarme betonları ve grobetonlar yüklenici tarafından temin edilecektir.

   2. Beton imalatında kullanılan (vibratör,mastar,konvektör gibi ekipman ve el aletleri yükleniciye aittir  1. İMALAT
   1. Beton kalıbın içine tekniğine uygun olarak yerleştirilmesi ve yine tekniğine uygun olarak vibratör ile sıkıştırılması yükleniciye aittir

   2. Dökülen betonların korunması ,sulanması ,kürlenmesi ve bununla ilgili malzeme ve araç gereç yükleniciye aittir.

   3. Her dökülen betondan alınan numunelerin sonuçları işveren tarafından takip edilecek bu numune sonuçları değerlendirildikten sonra kalıp sökümü işveren onayı ile yapılacaktır

   4. İşveren onayı olmadan beton dökümü yapılmayacaktır.

3.2.5 Hazır beton mixerlerinin beton santrali ile işveren şantiyesi arasındaki nakliye süreci takip çizelgelerinin hazırlanması ve kontrolü yukleniciye aittir.Uygun standartları saglamayan hazır beton mixerleri kesinlikle şantiyeye giriş yapamayacaktır.

3.2.6 Yuklenici deprem ve yapı denetimi yönetmeliklerine gore her 100 m3 hazır beton imalatında bayındırlık bakanlıgından onaylı bir hazır beton laboratuvarı tarafından 6 adet beton numunesinin standartlarında gore alınıp 7 ve 28 gunluk mukavemet degerlerinin TSE 500 ve diger standartlara uygunlugunun kontrolu ve takibinden pesinen sorumludur.

3.2.7 Yüklenici Hazır beton numunelerinin test sonucları neticesinde gerekli asgari beton mukavemet degerleri alınamıyorsa (7 ve 28 gunluk ) olusacak tekerrür imalat giderlerinden peşinen sorumlu olmayı kabul ve taahhut eder.

3.2.8 Yüklenici işverenin onaylayacağı ;bayındırlık bakanlığından onaylı bir hazır beton ve insaat demiri analizi yapabilmeye yetkili laboratuar ile hazır beton ve insaat demirinin numune testlerinin yapılması,kontrolu ve laboratuar masraflarının karsılanmasıyla yükümlüdür.

  1. ÖLÇÜM
   1. Proje üzerinden alınarak m3 birimi olarak hesaplanacaktır.

   2. Proje harici yapılan tüm imalatların ataşmanları yüklenici tarafından hazırlanarak işverene onaylatacaktır.

   3. İşveren tarafından temin edilen beton direk yüklenici firmaya fatura edilecek sahaya gelen malzeme yüklenicinin hesabına avans olarak geçecektir.

   4. Betonda oluşacak segregasyon ,tamirleri işveren tarafından profesyonel bir tamir ekibine yaptırılacak ve bunu bedeli yüklenici hakedişinden kesilecektir.

   5. Yüklenici günlük olarak yerinde yapmış oldugu hazır beton ve demir imalatı metrajlarının proje net metrajıyla uygunlugunu karşılaştıran takip çizelge formlarını hazırlayıp işverenin onayına sunacaktır.

   6. Betonarme statik proje üzerindeki net metrajların haricinde herhangi başka bir imalat degeri kabul edilmeyecek ; projedeki net metraj degerinin üzerindeki hazır beton ve demir sarfiyatı oldugu takdirde yuklenici pesinen bu sarfiyatı ödemeyi kabul eder.

   7. Proje üzerinde beton gören tüm yüzeyler kırık ölçü olarak m2 cinsinden hesaplanacaktır.

   8. İşveren; betonarme proje esas alınarak kalıp imalatı metrajını beton gören tüm yüzeyler için kırık ölçü olarak m2 cinsinden hesap edip yükleniciden fiatlandırmasını isteyecektir.

 1. DUVAR

BİMS DUVAR İMALATI ( Malzemeli ) 1. GENEL
 1. Yüklə 383,58 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə