Spitalul, coranul, talmudul, kahalul şi francmasoneria de Dr. Nicolae Paulescu În loc de introducereYüklə 1,43 Mb.
səhifə4/21
tarix22.01.2018
ölçüsü1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

CORANUL

Pe la sfârşitul secolului al VI-lea, după Hristos, apăru în Arabia un legis­lator, numit Mahomet, care, - pretinzând că se sprijină pe Biblie (din care cunoştea imperfect anumite părţi) şi pe Evanghelie (pe care o ignora aproa­pe cu totul), - dădu arabilor o legislaţie religioasă, „Coranul” sau „Alcoranul”, legislaţie pe care pe urmă, voi s-o întindă asupra întregii omeniri.

Acest „Alcoran” ar fi fost destinat să înlocuiască cu folos legislaţiile ovre­iască şi creştinească.

„Cu voia lui Dumnezeu, îngerul Gabriel ţi-a inspi­rat Alcoranul, care confirmă vechile scripturi (Biblia şi Evanghelia) şi care conduce pe cei buni pe calea mântuirii”17.

Astăzi, după 12 veacuri de existenţă, legea lui Mahomet este urmată de peste două sute de milioane de oameni, - adică de o bună parte din Europa, de o treime din Asia şi de jumătate din Africa.

Se înţelege uşor importanţa enormă ce o prezintă pen­tru noi această legislaţie.

Să studiem deci Alcoranul, - din punctul nostru de vedere biologic, - şi să-i punem în evidentă pres­cripţiile, în ceea ce priveşte patimile de proprie­tate şi de dominaţie18.

I. - Patima de proprietate
a) - În naţie. - Încă de la începutul carierei sale, Mahomet, în capul unei bande de arabi care îi sunt credincioşi, săvârşi mai multe expediţii ar­mate (în număr de 27) şi, după nouă ani de lupte sângeroase, puse mâna pe Meca19.

În acest timp, el duce o viaţă de adevărat bandit, înfocat la jaf şi lacom la împărţirea prăzilor.

„Dumnezeu vă porunceşte să daţi Profetului o parte din prada ce o veţi lua de la duşmani, - atât din cai şi din cămile, cât şi din celelalte lucruri jefuite”20.

Califii, urmaşii lui Mahomet, îl luară ca exemplu şi organizară o putere militară, care nu avea altă ţintă decât cucerirea21.

De la Meca, secta se întinse asupra Arabiei în­tregi, - şi pe urmă năvăli, de jur împrejur, în ţări din ce în ce mai depărtate, cu tendinţa de a se face stă­până pe toată suprafaţa pământului.

Islamismul propagându-se numai prin arme, e lesne de înţeles că, în aceste condiţii, teritoriile naţiilor, cu care musulmanii veneau în contact, deveneau o pradă râvnită şi cădeau în mâinile lor, în urma unui război neno­rocit.

Astfel s-a întâmplat cu nenumărate ţări, începând cu Persia, trecând prin Peninsula Balcanică şi prin Africa de Nord şi ajungând până în Spania.

Jaful era atunci un obicei, ba, ceva mai mult, sulta­nii şi paşalele lor, sugeau, peste tot, ca strigoii, sângele popoarelor creştine învinse, pe care le admi­nistrau.

Pretutindeni, arabii şi mai cu seamă turcii, au sără­cit astfel, până la cea mai neagră mizerie, ţările care, ca a noastră, au avut nenorocirea să le cadă în gheare.

b) - În trib şi în familie, dreptul de proprietate este absolut şi exclusiv. Mahomet interzice frauda sau înşelăciunea.

„Cântăriţi cu cântare drepte, măsuraţi cu măsuri bune şi nu reţineţi nimic de la aproapele vostru”22.

„Nu corupeţi pe judecători prin daruri şi plocoane pentru ca să mâncaţi, cu rău­tate, averea altuia”23.

El condamnă zgârcenia.

„Să nu credeţi că cei ce sunt prea economi şi zgâr­ciţi... fac bine; din contra, ei fac foarte rău. Ceea ce pun deoparte, fără motiv, îi va sugruma în ziua judecăţii”24.

El dezaprobă şi cămătăria:

„Cămătarii au zis că comerţul este asemenea cu camăta. Dumnezeu permite comerţul, însă opreşte cămătăria25.

El recomandă o oarecare binefacere către săraci:

„Fiţi binefăcători către săraci, care s-au strâmto­rat pentru ca să servească pe Dumnezeu şi care nu mai pot să lucreze”26.

„Veţi ajuta, din ceea ce aveţi, pe tatăl şi pe mama voastră, pe aliaţii voştri, pe or­fani, pe săraci şi pe călători”27.

Într-adevăr, musulmanii, în general, au păstrat o anumită cinste în afa­ceri şi chiar o oarecare dărnicie faţă de săraci.

Dar toate astea nu sunt adevărate decât în ceea ce priveşte relaţiile ara­bilor între ei.

Cât despre străini şi mai ales despre creştini, - ma­homedanii îi tratează ca pe nişte robi, ca pe nişte oameni lipsiţi de dreptul de proprietate.

II. - Patima de dominaţie
a) - în familie, autoritatea tatălui e absolută. El are dreptul de viaţă şi de moarte asupra femeilor şi asupra copiilor.

Totuşi, Mahomet uşurează oarecum rigoarea aces­tui drept, relativ la copii.

„Nu vă omorâţi copiii de frica sărăciei;… uciderea copiilor este un mare păcat”28.

Cât despre femei, falsul prooroc le încătuşează cu lanţul ignominiei, prin instituţia poligamiei, flagel înjositor care dezorganizează familia şi care e fructul unirii patimii genitale cu patima de dominaţie, - ceea ce a făcut să se zică, cu drept cuvânt, că islamul este „religia trufiei şi a desfrâului29.Mahomet autorizează pe adepţii lui să aibă până la patru neveste; - el însuşi a avut, la un oarecare moment, până la cincisprezece soţii legitime. Dar, le dă voie să aibă în plus un număr nedeterminat de concubine (sute sau mii, ca unii sultani), luate chiar dintre roabe.

„Însuraţi-vă cu femeile care vă plac: două, trei sau patru; - dacă vă e teamă că nu le puteţi întreţine pe toate, nu luaţi decât una.

Puteţi, de asemenea, să vă căsătoriţi cu roabele pe care le-aţi dobândit.30

Femeia este considerată, de musulmani, fie ca o vită condamnată la o sclavie mârşavă, fie ca un instrument de plăcere, destinat să sature dorin­ţele bestiale ale masculilor, putreziţi de vicii.

„Dintre femeile tale, vei păstra pe cele ce-ţi con­vin; te vei despărţi de cele ce te plictisesc şi te vei culca cu cele ce-ţi plac”31.

Fondatorul islamului, dă astfel voie credincioşilor săi să divorţeze de câte ori vor voi. Dar adaugă, ca să poleiască pilula:

„Divorţul, întâia şi a doua oară, trebuie să se facă cu blândeţe, politeţe şi binefaceri”32.

Şi acest legislator nu ţine nici o socoteală de fap­tul că, de pe urma poli­gamiei, femeile sunt groaznic chinuite de gelozie, trebuind ca, mai multe, să-şi împartă iubirea unui singur om.

Pentru a lupta contra revoltei trebuinţelor geni­tale, în veci nesătu­rate, ale acestor nenorocite femei, credincioşii lui Mahomet le ascund în închisori fără de ferestre ce dau în stradă, adevărate morminte pentru vii - sau le acoperă cu văluri groase, care nu lasă să se vadă decât ochii.

Dar, pentru a putea ţine în frâu o asemenea turmă de femele, în plină pe­rioadă de rut, monştrii musul­mani născociră să recurgă la masculi... fără nevoi sexuale, adică lipsiţi de organe genitale. Scopiră deci, cu forţa, robi străini, îi făcură eunuci şi îi întrebuin­ţară ca păzitori de harem.

Astfel, pentru a garanta continenţa cadânelor şi a asigura posesia lor, - exclusiv rezervată stăpânului, - au mers până să mutileze fiinţe omeneşti, lipsindu-le pentru totdeauna de capacitatea de a crea o familie.

b) - în naţia arabă, puterea e absolută, pentru că a fost considerată, de Mahomet, ca provenind de la Dumnezeu.

„Acela care se supune profetului, apostolul lui Dumnezeu, se supune lui Dum­nezeu”33.

Astfel, a fost uşor să se transforme instinctul de dominaţie într-o patimă neînfrânată, - adică să se schimbe în despotism şi într-o tiranie feroce, care domneşte până azi în toate ţările musulmane.

Această stare de plâns este agravată şi prin faptul că Mahomet conto­peşte întruna, amândouă autorită­ţile, civilă şi religioasă şi vrea ca şeful sta­tului să fie şi mare preot. Şi, în adevăr, până astăzi, califii şi sulta­nii sunt, în acelaşi timp, regi şi pontifi. Cu alte cu­vinte, celui ce exercită dominaţia, i se dă ca misie să se opună la dezvoltarea patimei de dominaţie, în el însuşi, - ceea ce în practică este foarte greu, dacă nu imposibil, de realizat.

Acest fapt este un semn indiscutabil că Mahomet a stabilit o simplă in­stituţie naţională, - iar nu, după cum pretindea el, o religie universală.

Puterea fiind absolută, sultanul are dreptul de vi­aţă şi de moarte asupra tuturor supuşilor săi. El uzează şi abuzează într-atâta, de această teribilă pre­rogativă că, în zilele noastre, Abdul Hamid a comis, nepedepsit de nimeni, un măcel omenesc îngrozitor asupra supuşilor săi armeni, - măcel cum nu s-a mai văzut în lume de la marea revoluţie franceză,... aseme­nea masacre neputând fi decât efectele izbucni­rii patimilor de dominaţie şi de proprietate.

Dar, ceea ce este şi mai grav, Mahomet transmite tuturor musulmani­lor această putere de viaţa şi de moarte asupra ghiaurilor.

Ucideţi pe necredincioşi, unde îi veţi întâlni; lu­aţi-i robi şi observaţi pe unde trec, pentru ca să le întindeţi curse”34.

Omorâţi pe cei răi, pentru ca să înlăturaţi răs­coala şi ca să nu existe în lume altă lege, decât legea lui Dumnezeu”35.

Mahomet promite chiar recompense eterne celor ce mor în război.

„Dacă sunteţi ucişi, luptând pentru credinţă, veţi fi adunaţi înaintea divinei Majestăţi ca să fiţi răsplă­tiţi”36.

Prima consecinţă a acestei stări de lucruri, a fost nişte războaie teribile, - adevărate războaie de exter­minare, care pustiesc ţările prin măcelărirea locuitori­lor şi prin incendierea locuinţelor, - războaie nimicitoare, de care e plină istoria musulmanilor, precum şi cea a popoarelor cu care ei au venit în contact

Naţiuni, odinioară înfloritoare, din Asia Occiden­tală şi din Africa de Nord, sunt acum moarte, de pe urma acestor cataclisme, iar civilizaţiile lor, atât de înaintate în timpul romanilor, sunt pierdute pentru vecie.

Cele din Peninsula Balcanică, sugrumate de jugul islamului, intraseră în agonie. Dar, de când acest monstru tiranic a intrat în descompunere, multe popoare (românii, grecii, sârbii, bulgarii) care au putut să scape cu viaţă, renăscură din cenuşa lor, şi luară repede, în câţiva ani, un avânt de viaţă şi de cultură.

Peste tot în drumul său, mahomedanismul a semă­nat, - împreună cu devastarea, - inerţia, somnul sau moartea.

Însă, pseudo-profetul nu s-a mulţumit cu ruinele ce grămădea în trece­rea sa.

După un război, învinşii, care nu erau ucişi, erau luaţi ca robi.Robia este într-adevăr o altă plagă, poate cea mai hidoasă, răspândită de această îngrozitoare calami­tate, ce este islamismul. Ea este produsul cel mai curat al trufiei omeneşti, adică al patimei de domina­ţie, împinsă la cea din urmă expresie.

Istoria românească va păstra cu sfinţenie aminti­rea a mii de tinere fete, adevărate fecioare-martire, răpite familiilor îndurerate, pentru ca să umple haremurile şi lupanarele islamului37.

Ea nu va uita nici miile de băieţaşi, mun­teni şi mol­doveni, pe care musulmanii îi duceau în sclavie la Stambul, ca să îi scopească şi să îi introducă astfel în corpul ienicerilor.

O asemenea pretenţie, pe care turcii voiau chiar s-o introducă într-un tratat, îl revoltă pe voievodul Vlad-Ţepeş şi îl hotărî să ia armele, făcând ast­fel ca ţara să îndure toate grozăviile unui război înfiorător.

De altfel se ştie că şi în zilele noastre, toţi suvera­nii musulmani din Africa practică pe o scară întinsă comerţul cu robi; - se mai ştie că toţi negustorii de sclavi sunt mahomedani, - şi că, în sfârşit, judecăto­rii, care judecă după Coran, nu fac nimic pentru a împie­dica acest târg infam.

O altă buruiană otrăvitoare, ce creşte pe această putreziciune morală, este legea Talionului, pe care Mahomet o adoptă după Moise, - dar agra­vând-o.

„Am poruncit Talionul: om pentru om, ochi pen­tru ochi, nas pentru nas, ureche pentru ureche, dinte pentru dinte, rană pentru rană; cel ce va păzi această lege, va face bine38.

„Talionul vă este prescris şi la omoruri: liber pen­tru liber, sclav pentru sclav, fe­meie pentru femeie39.

Legea Talionului se aplică chiar la insulte:

„Insultaţi pe cei ce vă vor insulta,... în acelaşi fel cum ei v-au insultat”40.

Şi când te gândeşti că Hristos ne sfătuieşte să ier­tăm ofensele „nu până de şapte ori, ci până de şapte­zeci de ori, câte şapte ori”41!

În plus Mahomet face din răzbunare o datorie, pe care o impune cre­dincioşilor săi ca un ordin sacru:

„Omorâţi mai ales pe cei.... ce şi-au dat silinţa ca să alunge pe profet din Meca”42.

Dar Mahometz nu întrerupe nici aici faptele sale mârşave.

Printr-o neruşinată minciună43 el s-a dat ca proo­roc şi, încă mai mult, ca cel din urmă şi cel mai mare dintre trimişii lui Dumnezeu; - pe când, în rea­litate, el a fost nu un adevărat fondator de religie, ci un aventurier preocu­pat, înainte de toate, să stabilească o împărăţie.

„Aduceţi-vă aminte că Isus a zis fiilor lui Israel: „Eu sunt trimisul lui Dumnezeu: El m-a însărcinat să confirm Vechiul Testament şi să vă anunţ că, după mine, va veni un profet ce se va chema Mahomet”44.

Acest înşelător a susţinut mai întâi că Mozaismul şi Creştinismul, - de care se servise pentru a redacta Coranul, - nu sunt decât nişte criminale alterări ale învăţăturii sale, care singură este eternă.

Mai târziu, văzând cum Creştinismul devine univer­sal, îşi închipui că şi doctrina sa din Alcoran ar putea ajunge să fie universală, înlăturând pe cea a Evangheliei, - şi se gândi să întindă Islamismul, prin arme, peste tot pă­mântul45.

Dar pentru ca să poţi pretinde că ai fondat o reli­gie universală, trebuie ca mai întâi s-o zideşti pe adevăr şi nu să recurgi la minciună. Mai mult, tre­buie să o dezbraci de orice legătură care ar face-o să atârne de un anumit Stat naţional.

Or, aceste condiţii n-au fost împlinite de către Ma­homedanism, - pre­cum nici de Judaism, - căci ambele religii sunt bazate pe minciuni şi, în plus, constituie, una, codul naţiei arabe, cealaltă, codul naţiei jidoveşti.

Într-adevăr, nici ovreii nu pot să conceapă decât un judaism universal, - adică o curată contradicţie, un particularism general, cum zice istoricul Moehler, - iar Mesia lor, aşteptat cu nerăbdare, n-ar fi decât un fel de Mahomet, ieşit din neamul lor46.

III. - Legea iubirii
În Coran, - care pretinde că înlocuieşte Evanghe­lia, - nu se găseşte, nicăieri, ceva care să se apropie de Caritatea creştină, sau cel puţin, să se­mene cu nişte urme de simpatie către alte popoare, decât arabii.

Din contra, după Islam, omenirea se împarte în musulmani şi necre­dincioşi. Or, împotriva acestora din urmă, - care sunt numiţi cu dispreţ „ghiauri” şi câini cu faţă de om, - orice mahomedan nutreşte o ură oarbă, pe care n-o satură, de cele mai multe ori, decât prin iatagan.


*

* *
În rezumat

a) - Coranul, - în loc să combată patima de propri­etate, - a favorizat jafurile şi le-a adăugat incendiul devastator, care a acoperit cu ruine ţări întregi.

b) - Coranul, - în loc să lupte împotriva patimei de dominaţie, - a sta­bilit o tiranie cumplită, din care au rezultat războaie pustiitoare şi o sclavie oribilă. Dacă adăugăm la aceasta, legea Talionului şi poliga­mia, cu corola­rul său, demasculaţia păzitorilor seraiu­rilor, vom avea un tablou care ne va da o idee despre principalele ciuperci veninoase crescute pe gunoiul mo­ral al islamismului.

c) - Coranul, - ca şi Talmudul, - se reazemă pe min­ciună.

d) - Coranul a înlocuit caritatea printr-o ură crudă şi sângeroasă, care nu se întâlneşte decât la jidovi.

Într-adevăr, cele două ramuri, arabă şi ovreiască, sunt, şi una şi alta, foarte lacome de sânge omenesc.

Dar, dacă mahomedanii, care posedă o oarecare bravură seamănă cu nişte tigri sălbatici, - ovreii, care nu se manifestă decât prin laşitate, aduc mai mult cu ploşniţele sau cu... păduchii vâscoşi şi lipicioşi, - după cum se exprimă Drumont47.

TALMUDUL

Pe vremea lui Iisus Hristos, secta fariseilor răspân­dea, printre ovrei, oarecare învăţături explica­tive asupra Bibliei.

Pentru ca să împiedice pierderea acestor doctrine, zise tradiţionale, un haham, numit Iuda Ha-Kadoş (sfântul) a scris, către sfârşitul veacului al II-lea, o carte intitulată Mişna.

Mai târziu, Mişna s-a mărit cu diverse comentarii, care au format Ghe­mara.

Aceste comentarii, - împreună cu Mişna care le serveşte de text, - con­stituie Talmudul.

Sunt două Talmuduri: unul, numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi), care a fost scris în Palestina, probabil în Tiberiada, pe la anul 38048 după Hristos; şi celălalt, numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI.

Dar, Talmudul din Babilon a fost, mai târziu, am­plificat prin comentarii, făcute de hahamii din Evul Mediu.

Aşa, Moise Maimonide, rabin din secolul al XII-lea, a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa, Iad Hacazaca (mână tare).Rachi, haham din Troyes şi, în urma lui, mai mulţi rabini francezi, din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea, - au redactat nişte glose talmudice, numite Tosafot (adiţiuni), de unde se trage şi numele de Tosafişti, sub care sunt cunoscuţi.

Iosef Karo, haham spaniol, din secolul al XVI-lea, care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol, a publicat în 1567, Şulhan-Aruk (masă pusă), în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în or­dinea subiectelor”49. Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovrei­lor.

Josef Karo, după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi, ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor, drept cod de religie50.

Astăzi, acest cod formează şi o carte didactică pen­tru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă.

Bartolocci, unul din oamenii cei mai adânc cunos­cători ai afacerilor ebraice, fixează, - în Bibliotheca Rabbinica, - terminarea definitivă a Talmudului, la sfârşitul secolului al XVI-lea”51.

Pentru ca să ştim ce este Talmudul, ne-am procu­rat Talmudul din Jerusalim, care a fost tradus în franţuzeşte de Moise Schwab52.

L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile dis­cuţii, de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole, cu chiţibuşuri meschine53, azvârlite, cum zice un autor ovrei54, într-o „sălbatică neorânduială”.

Dar Talmudul de care se servesc jidovii, este Tal­mudul din Babilon.

Într-adevăr. „Talmudul babilonic... fu primit de întregul Israel”55.

„Talmudul din Babilon,... a fost singurul adoptat de Sinagogă, pe când Talmu­dul din Ierusalim... a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu”56.

Or, Talmudul din Babilon, în ediţiile vechi, - de exemplu, în cea din Ve­neţia, din 1520 şi în cea din Amsterdam, din 1600, - conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de domina­ţie.

În ediţiile mai recente, aceste pasaje, - care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov, - au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. Într-ade­văr, un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631, a prescris ca în viitor, asemenea pasaje să nu mai fie imprimate, ci să fie spuse prin grai în şcoli57.

Dar aceste pasaje au fost traduse, de mai multe ori, fie de hahamii con­vertiţi la creştinism, fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică, ne-ovrei, - ca bunăoară de Wagenseii, de Danz, de Eisenmenger şi mai de curând de Dr. August Rohling, profesor la Universitatea din Praga.

Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant58 pasajele talmudice care ne interesează, - pentru ca să le supunem criticii biologice.

Jidanii au căutat, întotdeauna, să ascundă secre­tele criminale ale legislaţiei lor.

De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care aco­peră mârşăvia Talmudului, a dez­lănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor, care au tăgăduit exacti­tatea tradu­cerii şi au încercat, prin toate mijloacele posibile, să se răzbune împotriva traducă­torului59.

Astfel, când în 1700, orientalistul Eisenmenger, după un studiu de 20 de ani, publică traducerea unei părţi din Talmud, în cartea sa Iudaismul descoperit, jidovimea scoase un răget de turbare.

Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. Dar, neputând, ei oferiră autorului 10.000 de taleri, pentru ca să-şi retragă scrierea.

Frederic I, regele Prusiei, căruia se adresară în urmă hahamii, - calomniind pe Eisenmenger şi acuzându-l că este un falsificator, - însărcină Univer­sităţile din Giessen, din Heidelberg şi din Meinz, să caute dacă, într-adevăr, erau pasaje rău citate sau falsificate, în lucrarea acestui savant.

Însă traducerea lui Eisenmenger şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice, şi hahamii, - nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi, - au fost siliţi să le confirme în mod solemn60.

Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmu­dului, jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist Rohling. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui, numindu-l: bârfitorul nevinovaţilor, apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală.

Totuşi Rohling nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lu­crării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”, ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1.000 de taleri, dacă Societatea orientală ger­mană va judeca, citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi”61.

O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-u-lui.

În 1883, a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiu­lui la lumina adevăru­lui), - al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. Justus, - şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk.

Jidovii, înfuriaţi, acuzară pe un redactor al „Mercu­rului Westfaliei”, care fu târât în faţa tribuna­lelor, ca plastograf.

La proces, profesorul Dr. Ecker fu chemat ca ex­pert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel.

În concluzia sa, savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut, ca urmare, achitarea acuzatului.


Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţi­ilor talmudice, să ne întrebăm ce valoare are, pentru ovrei, Talmudul Babilonulul;

Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă, emanată din inspi­raţia divină, şi mai impor­tanta chiar decât Biblia62.

Şi, într-adevăr, citim în Talmud:

Biblia se aseamănă cu apa; Mişna cu vinul; iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată”63.

„Cel ce citeşte Biblia, fără Mişna şi Ghemara, este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu64.

„Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca pă­catele contra Bibliei”65.

„Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte”66.

„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ, dacă se întâmplă, în cer, vreo neînţelegere asupra legilor”67.

„Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu”68.Maimonide vorbeşte despre Talmud în chipul ur­mător:

„Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obliga­tor pentru orice ovrei,... căci cuprinsul Ghemarei a fost, în întregime, aprobat de tot Israelul”69.

Acelaşi haham adaugă:

„Cei ce calcă învăţăturile Scribilor, trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat, însă violato­rul preceptelor hahamilor, trebuie să fie pedepsit cu moartea...

Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor... Nici martori, nici dojeni prealabile, nici judecători nu sunt trebuincioşi. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”70.

Iată, de altfel, ce zic despre Talmud ovreii de azi:

„Cu cât Creştinismul, întinzându-se, deschise lar­gul său sân, naţiilor păgâne, - cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi, să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observă­rile din fiecare zi, din fiecare ceas.

Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despăr­ţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni... Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie, adică un popor, ri­sipit în cele patru colţuri ale lumii, dar totuşi rămânând unul, - o naţie fără patrie, dar fiind puru­rea vie. O carte săvârşi aceasta minune, - Talmu­dul”71.Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou, - fiind exact locaşul unde s-a încarnat, unde a luat formă, pentru a intra, din abstracţie, în domeniul lucrurilor reale.

Studiul Judaismului este acel al Talmudului, - pre­cum studiul Talmudului este acel al Judaismului.

A vrea să explici pe unul, fără să explici pe cela­lalt, este o tentativă himerică. Sunt două lucruri nedespărţite, sau mai bine zis, un singur şi acelaşi lucru”72.

„Talmudul fu primit, încă de la apariţia sa, ca ex­presia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. Numeroase şcoli, în care Talmudul fu obiectul studiu­lui celui mai res­pectuos, se iviră deodată în Orient şi în Occident. Opera, răsărită pe malul Eufra­tului, fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malu­rile Rinului, ale Dunărei şi ale Vistulei”73.

„Studiul zilnic al Talmudului, la ovrei, începea de la zece ani, pentru a se sfârşi cu viaţa”74.

„Cei ce se măgulesc, ca prin ajutorul Bibliei să cu­noască religia noastră, sunt într-o desăvârşită gre­şeală... Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa reli­gioasă a ovreiului, de la prima aspiraţie, până la ultimul suspin”75.

Iată acum ce zice, despre Talmud, un alt jidov, - haham convertit la creş­tinism:

„Talmudul este codul complet, civil şi religios, al Sinagogei... El este codul care regulează, până în momentul de faţă, purtarea ovreilor... şi pentru care ei profesează un respect religios, ce merge până la fanatism”.76

Prin urmare, Talmudul are o valoare enormă pen­tru ovrei. El este, - după propria lor mărturisire, - creatorul Judaismului de astăzi, el este co­dul ce regulează, până în momentul de faţă, conduita poporului lui Israel.

Se înţelege deci uşor, ce însemnătate prezintă, din punctul nostru de ve­dere, aceasta a doua legislaţie, ovreiască.

Prin urmare, vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte pati­mile de proprietate şi de domina­ţie.I. - Patima de proprietate
Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pă­mântul, cu toate bunurile din lume.

„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor”77.

„Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor.78

Jsrael este ca stăpâna casei, căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii, el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”79.

„Când va veni Mesia, ovreii se vor îmbogăţi enorm, pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”80.

În consecinţă, Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi.

„Este permis să despoi pe un goi”81

După Maimonide, preceptul biblic „să nu furi” în­seamnă „să nu furi pe nici un om, adică pe nici un ovrei”82 - goimii nefiind oameni.

De altfel, când un jidan fură pe un goi, el nu face decât să-şi reia avu­tul său.

După Talmud, „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit, ca un deşert, ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul, care o ia cel dintâi”83.

După rabinul Solomon Iarchi, sau Rachi, „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân, şi aparţin primului jidan care le ocupă”84

De asemenea, Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lu­cru, pe care acesta l-a pierdut.

„Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu”85.

„Tot ovreiul, care a găsit vreun lucru, trebuie să-l restituie stăpânului. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Dacă lucrul este al unui Akum86, ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea; ba, ce e mai mult, este un păcat mare să restitui ceva unui Akum.

Se face o excepţie când se restituie obiectul pier­dut, pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă”87.

Dar, pentru că e vorba să îţi reiei avutul, toate mijloacele sunt bune; - astfel, Talmudul, în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite, mai recomandă jidanilor cămătăria, frauda şi chiar jurământul fals.1. - Cămătăria

„Este oprit să împrumuţi pe goimi, fără ca­mătă”.88

„Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani, decât numai dacă consimte să plătească dobândă; - astfel ca, în loc să-l ajuţi, săi faci pagubă89, chiar când îţi este trebuin­cios.... însă, faţă de un Israelit, asemenea procedare nu este permisă”90.

„Este permis să împrumuţi, cu camătă, pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”91.


2. - Frauda

„Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi ca­mătă de la dânsul; dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi”92.

După Talmud, ovreiul poate să înşele pe un goi, pentru că, dacă este scris „să nu faci pagubă aproape­lui tău”, - nu este scris „să nu faci pagubă unui goi”93.

„Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)... Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. Dar această prescripţie nu priveşte decât afa­cerile dintre jidovi. Într-adevăr, este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi, în acest caz, îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău, - iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri, ci sunt mai rău decât câinii”94.

„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum, alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele, până ca ne-evreul să-şi piardă toată ave­rea. Într-ade­văr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei.95

„Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false, fie prin socoteli frauduroase, - atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu”96.

„Dacă vreun ovrei are, în ţara sa, un proces cu un goi, veţi face astfel ca ovreiul să câştige, - şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră.

Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile, veţi judeca, bineînţeles, în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră.

Dar, dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului, trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul”97
3. - Jurământul fals

Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure, când sunt forţaţi, - dar cu o restric­ţie mintală, care anulează acest jurământ.

„Rabi Akiba a jurat, dar s-a gândit, în sufletul său, că acest jurământ nu era va­labil”98

Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească, - cu jurământ, - că un alt ovrei a dezonorat o goia, - crimă, ce merită pedeapsa cu moartea, acest jură­mânt, fiind silit, trebuie să fie nimicit în gând”99.

Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă, - căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată.100

De altfel, jidovii, pot fi uşor dezlegaţi, chiar de ju­rămintele cele mai sfinte.

„De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tri­bunal asupra lui Israel, ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise”101.

Aşadar, - adaugă Drach, rabin convertit - „trei ovrei oarecare, - pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători - au deplină putere în ochii Sinagogei, ca -l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele, atât pentru tre­cut, cât şi pentru viitor... Acest tribunal declară, fără altă formă de proces, orice promisiune şi orice jurământ, ca nule, de nul efect şi neavenite”102.

Dar, ce e mai mult, la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur), jidanii de azi recită, în mod solemn, la Sinagogă, rugăciunea Kol Nidre, al cărei con­ţinut, iată-l:

Toate promisiunile... şi toate jurămintele ce le vom face, şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împo­văra cu ele sufletul nostru, - din această zi a împăcării şi până la cea următoare, care va veni spre binele nostru, - le regretăm pe toate, ele să fie dezlegate, iertate, desfiinţate, anulate, nimicite, fără putere şi fără valoare. Făgădu­inţele noastre să nu fie făgădu­inţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte”103.II - Patima de dominaţie
a) - în familie, Talmudul dă ovreiului o putere absolută asupra ovreicei.

„Omul poate să uzeze de femeia sa, aşa cum îi place, - ca de o bucată de carne ce o cumpără de la măcelar”104.

El poate... să o trateze ca în Sodoma105; şi dacă ea se plânge, hahamii îi răspund: „nu putem să-ţi venim în ajutor, căci legea te-a dat pradă bărbatului tău”106.

Talmudul merge până la a tolera poligamia.

„Regele nu se poate însura cu mai mult de optspre­zece femei. R. Iuda zice că el poate lua mai multe, - numai să nu ia femei capabile de a-l co­rupe”107.

Adulterul, cu o femeie ce nu e jidoafcă, nu este so­cotit şi nu poate fi pe­depsit108 căci, la goi109, nu există măritiş.

„Căsătoriile ne-ovreilor nu aduc după ele nici o obligaţie. Viaţa lor e legată ca aceea a cailor.

De asemenea, copiii n-au nici o legătură de fami­lie cu părinţii lor, - şi când pă­rinţii şi copiii trec la judaism, fiul poate să se însoare cu mama sa”110.

Dar, ce e mai mult, - după hahami „e permis jida­nului să abuzeze şi să dezonoreze o femeie necredin­cioasă”111.


Pe lângă aceasta, contrar moralei creştine, legisla­ţia talmudică recu­noaşte şi sprijină cu putere institu­ţia robiei.

„Talmudul, ca şi dreptul roman, despoaie pe rob de orice personalitate şi îl asi­milează cu o simplă proprietate... Constituţia mozaică recunoaşte două feluri de sclavi, care n-au nici aceleaşi drepturi, nici aceeaşi poziţie: robul iudeu şi robul străin. Această deosebire, este formală în Biblie; dar ea reiese, cu mai multă precizie, în Talmud”112b) - în naţie, Talmudul dă ovreilor un drept de dominaţie absolută asu­pra a tot ce nu este ovrei, - adică asupra omenirii întregi.

El proclamă că singuri jidovii sunt oameni, pe când goimii nu sunt decât animale.

„Urmaşi ai lui Abraham, Domnul v-a zis: ... voi sunteţi oameni, - pe când cele­lalte popoare ale lumii, nu sunt formate de oameni,... ci de bestii.113

„Ovreii sunt oameni,... pe când goimii sunt porci”114.

„Ne-ovreii sunt câini şi măgari”115.

Goimii, fiind nişte bestii, - date de Dumnezeu în­suşi, jidanilor, - aceştia au, asupra lor, dreptul de viaţă şi de moarte pe care omul o are asupra ani­malelor şi mai ales acela de a le exploata, ca pe nişte vite de muncă, cât poate şi în singur profitul său.

„Precum oamenii domnesc asupra animalelor, aşa şi ovreii trebuie să domnească asupra celorlalte naţii ale pământului”.116

După Talmud, „Mesia va da imperiul lumii ovrei­lor, cărora vor servi şi se vor supune toate popoa­rele”117.

Hahami celebri, ca Maimonide, Ararranel, etc., cred în viitoarea domi­naţie universală a jidovilor”118.

„Peste tot pe unde se stabilesc ovreii, trebuie ca ei să devină stăpâni, - şi până ce nu obţin dominaţia absolută, trebuie să se considere ca exilaţi şi ca prizonieri. Chiar când ajung să guverneze oraşele, - dacă nu le stăpânesc pe toate, - ei nu vor înceta să strige: Jale! Grozăvie!”119.

Dar să lăsăm să vorbească şi un ovrei contempo­ran120:

Fără lege (talmudică), fără Israel care să o prac­tice, lumea nu ar mai exista. Dumnezeu ar face-o să reintre în neant. Şi lumea nu va cunoaşte fericirea, decât atunci când se va fi supus imperiului universal al acestei legi, - adică imperiului jidovilor.

Prin urmare, poporul ovreiesc este poporul ales de Dumnezeu ca depozitarul voinţei şi dorinţelor sale; el este singurul cu care Divinitatea a avut un legă­mânt; el este alesul lui Dumnezeu... Israel este aşezat chiar sub ochiul lui Iehova; el este fiul preferat al Celui etern, fiu care are, singur, drept la iubirea, la bunăvoinţa, la pro­iecta Sa specială.

Ceilalţi oameni sunt puşi dedesubtul ovreilor, ei n-au drept, decât prin milă, la dărnicia divină, - pentru că numai sufletele jidovilor se trag din primul om...

Bunurile care sunt încredinţate naţiilor, aparţin în realitate lui Israel.

… Această credinţă în predestinarea şi în selecţia lor, a dezvoltat la ovrei o trufie imensă.

Ei au ajuns să privească pe ne-ovrei cu dispreţ şi adesea cu ură”.

Este tocmai ceea ce am spus mai sus.

Dar, acest autor iudeu, vorbeşte şi de ură.

Să vedem ce e cu ea, - punând Talmudul faţă de legea naturală a iubiri.III - Legea iubirii
Caritatea, - este iubirea de Dumnezeu revărsată asupra oameni­lor şi care formează diadema sublimă a moralei creştine, - aceasta este necunos­cută de Talmud.

Ovreii, ei înşişi, o mărturisesc.

„Omul caritabil nu există pentru cei din Iuda. Nu poate fi vorba de caritate în Israel”121

Într-adevăr, Talmudul, care exaltă sentimentele de simpatie naţională, către jidovi, - predică, din contra, o ură sălbatică împotriva celor ce nu sunt jidovi şi mai ales în contra creştinilor?122

Astfel, el interzice ovreilor să aibă milă de un goi, sau să-i scape viaţa.

Este oprit să ai milă de un idolatru123. Când îl vezi pierind sau înecându-se într-un fluviu, sau când este aproape să moară, nu trebuie să-l scapi”124.

Dacă cineva vede un goi, aproape să moară, -l ucidă…

Dacă un goi se găseşte lângă un puţ -l azvârle înăuntru; iar, dacă este o scară în puţ, s-o tragă afară... şi să astupe intrarea puţului, cu o piatră, zicând: „fac aceasta pentru ca vitele mele să nu cadă înăuntru”.125

„Dacă scoţi un goi din groapa în care a căzut, mân­tuieşti un idolatru”.126

Ceva mai mult:

Hahamii împing cruzimea fanatică până acolo, că poruncesc jidanilor să omoare pe creştini, - chiar pe cei mai buni.

„Trebuie să ucizi pe cei mai buni dintre goimi (Tobşebegoim harog)”127

Trebuie să smulgi inima goiului şi să omori pe cel mai bun dintre creştini128.

Şi lucru de necrezut, - dacă numeroase mărturii, demne de crezământ, n-ar veni să-l ateste, - jidovii talmudişti au mers, cu ura lor oarbă, până ce au depăşit orice limită omeneşte posibilă, săvârşind omoruri rituale, crime cu atât mai grozave, cu cât victimele sunt mai ales nişte bieţi copilaşi; îna­intea cărora fiarele cele măi sălbatice s-ar da înapoi, înduio­şate.

Iată, până la ce grad, pot ajunge patimile ome­neşti, când o legislaţie smintită le favorizează, în loc să le reprime!

„Într-adevăr, hahamii zic ovreilor: „Cel ce varsă sângele unui goi, duce o jertfă lui Dumnezeu”129

Trebuie să adăugăm că ovreii din ţările din occi­dentul Europei, - civi­lizaţi printr-un contact secular cu creştinismul, - resping, cu indignare, acu­zaţia de omoruri rituale; - ba chiar... au îndrăzneală să ia ca martori130 pe ne­jidanii, ... care au fost şi sunt victi­mele acestor crime religioase.

În tot cazul, această atitudine e lăudabilă şi, - pen­tru cinstea neamului omenesc, - trebuie să o credem sinceră...
Omorurile rituale

Pentru a arata că omorurile rituale se comit în rea­litate şi nu sunt numai efectele imaginaţiei nebune a creştinilor, - după cum susţin jidanii - vom raporta mai multe cazuri, atât de demonstrative, încât con­ving chiar şi spi­ritul cel mai necredincios.

De altfel, jidovii procedează în această privinţă ca unii criminali care tă­găduiesc evidenţa, chiar când sunt prinşi asupra faptului.

De la 1071, până la 1670, istoria înregistrează vreo cincizeci de cazuri de omoruri rituale, atestate de istorici demni de toată încrederea. De altfel, pen­tru aceste crime, ovreii au fost de multe ori maltrataţi şi chiar masacraţi.

Un mare număr dintre aceste cazuri se găsesc po­vestite în cartea lui Ruppekt131, din care extragem exemplul următor:

Spovedirea unui ovrei, numit Emanuel fiul unui medic din Genova, convertit la creştinism, în 1456.

„Acest Emanuel îmi istorisi un fapt de o cruzime oribilă, care s-a petrecut la Savona,- fapt pe care la văzut cu ochii şi pe care îl atestă, de mai multe ori, înainte şi după convertire, - adăugând chiar că băuse din sângele copilului ucis.

Îmi spuse că, într-o zi, tatăl său îl conduse în casa unui ovrei din Savona, şi că acolo se găseau adunaţi alţi şapte indivizi din naţia lor, care s-au angajat reciproc, cu jurăminte, să nu descopere niciodată ceea ce aveau să facă şi să păzească secretul până la moarte.

Apoi aduseră în mijlocul lor, un copilaş creştin care n-avea mai mult de doi ani. Îl puseră, gol, deasu­pra unui vas în care, de obicei, se primeşte sângele la tăierea îm­prejur a copiilor de ovrei.

Patru din ei luară parte la grozava execuţie. Unul ţinea întins braţul drept al ne­vinovatei creaturi; un altul, braţul stâng; un al treilea îi ţinea capul ridicat, în aşa fel, încât să formeze crucea, al patrulea, în sfârşit, băga ghemuri de hârtie în gura nenorocitului copil, pentru a-i înăbuşi ţipetele.

Pe urmă, luând nişte instrumente de fier, foarte ascuţite şi lungi îndeajuns, îl străpunseră din toate părţile, mai ales în regiunea inimii, - astfel încât sângele îi curgea din toate rănile şi cădea în vas.

Pentru mine, această tortură fu un spectacol insu­portabil şi mă depărtai cât pu­tui de locul crimei. Dar, tatăl meu veni repede la mine şi mă puse să jur că n-am să vorbesc nimă­nui de ceea ce văzusem în ziua aceea. Pe urmă, mă apropiai de ceilalţi şi nu mai văzui decât cadavrul copilului, - care peste puţin, fu aruncat în fundul unei pivniţe a casei.

După aceasta, ovreii tăiară în bucăţi mici diverse fructe: pere, nuci, migdale, etc, pe care le azvârliră în vasul în care era adunat sângele. Toţi gustară din această oribilă mâncare. Gustai şi eu însumi, ceea ce îmi produse greaţă şi un dezgust atât de penibil, încât în ziua aceea şi a doua zi nu mai putui să iau nici un fel de hrană.132

Iată după Amelot de la Houssaye133, istoric foarte conştiincios, povestirea unui alt fapt, care a fost judecat la Metz, în anul 1670.

În ziua de 23 septembrie 1669, femeia Mangeotte Wfllemin, din satul Glatigni, se duse la o fântână, la o depărtare de două sute de paşi de sat, pentru a spăla câteva rufe. Ea era urmată de fiul ei, în vârstă de 3 ani.

La două sute de paşi de fântână, copilul se împie­dică şi căzu; mama sa se întoarse ca să-l ridice, dar copilul spunând că se va ridica singur, ea îşi continuă drumul şi merse să-şi spele rufele, încredinţată că el o va urma. După câteva minute, această mamă, văzând că nu-i mai vine copilul, alergă la locul unde îl lăsase şi, negăsindu-l, se întoarse îndată acasă, ca să întrebe de el pe bărbatu-său şi pe persoanele ce se găseau acolo.

Toţi răspunzându-i că nu l-au văzut, se puse să-l caute mai întâi prin sat, pe urmă la fântână şi prin tufişurile dimprejur, fără însă să-l găsească.

Tatăl, ducându-se pe drumul cel mare ce merge la Metz, la vreo două sute de paşi de la fântână, întâl­neşte mai multe persoane (între altele pe Daniel Payer şi pe Thibault Regnault), care îi spuseră că au văzut pe acest drum, un ovrei călare pe un cal alb şi care ducea dinaintea lui un copil de vreo trei sau patru ani.

Un locuitor din satul Hez, zărind de asemenea pe acel Jidov, ce avea înaintea sa un lucru pe care îl acoperea cu mantaua, recunoscu că era Raphael Levy, din oraşul Boulay.

Trei zile după aceasta, se găsi, într-o pădure, cada­vrul nenorocitului copil...

În timpul procesului, s-a interceptat o scrisoare în care acuzatul scria şefilor Sinagogei din Metz: „Am intrat în această mizerie, pentru comunitate”.

El fu condamnat să fie ars de viu, şi sentinţa fu executată în ziua de 17 ianuarie 1670”.

Iată acum un al treilea fapt, cu totul recent: asasi­natul săvârşit, de către jidovii din Damasc, asupra unui călugăr (capucin), care era numit, de con­cetăţe­nii săi, sfântul misionar şi a cărui caritate nealtera­bilă era cunoscută de toţi. Acest fapt a fost povestit în marele uvragiu, Histoire de l'Eglise, de Rohrbacher134, de unde G. des Mousseaux135 a extras pasajele următoare:

În ziua de 5 februarie 1840, Părintele Thomas este chemat într-o casă ovre­iască, să altoiască un copil;... dar copilul este bolnav şi Părintele Thomas voieşte să se retragă. El cedează totuşi invitaţiei presante să intre în casa vecină, aceea a lui D. (David Harari), cel mai pios dintre ovreii din Damasc (!), un ovrei pe care creştinii, ei înşişi, îl priveau ca pe un om cinstit şi pe care Părintele Thomas îl număra prin­tre priete­nii săi.

Îl primiră cu dragoste şi, peste puţin, veniră cei doi fraţi ai lui D..., pe urmă unul din unchii lor şi alţi doi ovrei, dintre cei mai însemnaţi din Damasc.

Deodată, Părintele Thomas fu apucat pe neaştep­tate de aceşti oameni, care-i vârâră un căluş în gură, îl legară cot la cot, pe urmă îl ridicară pe sus şi îl duseră într-o odaie departe de stradă.

Veni noaptea şi o dată cu ea, sosi un haham înso­ţit de bărbierul ce ia sânge S... (Solomon) pe care sacrificatorii au contat pentru împlinirea planului lor.

- „Haide, S..., taie gâtul acestui om; pentru asta te aşteptăm.”

Însă bărbierul devine palid; curajul îi lipseşte şi se declară incapabil.

Sacrificatorii, atunci, se pun să întindă la pământ pe Părintele Thomas şi D... se resemnează să-i cres­teze el însuşi gâtul, cu un cuţit. Dar, mâna îi tremură şi, peste puţin, trebuie sa-l înlocuiască fratele său A.. (Aron), pe când bărbierul se mulţumeşte să ţină barba Părintelui....

Sângele este adunat într-un vas, pentru a fi trimis, mai târziu, marelui haham...

Pe urmă, a trebuit să facă să dispară urmele aces­tui omor. Jidovii încep, deci, să ardă hainele victimei ale cărei cărnuri sunt tocate în bucăţele mici, iar oasele sunt zdrobite cu un mai; pe urmă, această pastă omenească este azvârlită într-o groapă ce serveşte pentru lături.”

Justiţia sirio-egipteană obţine „pe rămăşiţele aproape fumegânde ale victimelor mărturisirea completă a vinovaţilor”.

Iată un extras din interogatoriul bărbierului, - după actele procesului, publicate de A. Laurent, - citat de G. des Mousseaux:136

D... mă chemă la el acasă. Găsii acolo pe haha­mul... şi pe Părintele Thomas, care era legat.

D... şi fratele său A... îmi ziseră; ucide pe acest preot. Răspunsei că nu pot.

Ei aduseseră atunci un cuţit. Trântii pe călugăr la pământ şi, ţinându-l cu unul din asistenţi, îi pusei gâtul deasupra unui lighean mare.

D... apucă cuţitul şi începu să-l taie, iar A.. îi de-te ultima lovitură.

Sângele fu adunat într-un lighean, fără să se pi­ardă o picătură.

Pe urmă, cadavrul fu târât într-o odaie unde se ţi­neau lemnele. Acolo îl dezbrăcarăm de haine, care fură arse. Apoi, - cu servitorul M... care sosise atunci... îl spintecarăm, punând rămăşiţele într-un sac şi, treptat-treptat le duserăm să le aruncăm în conducte...

- Ce a-ţi făcut cu oasele?

- Le-am spart pe piatră, cu un pisălog...

- Şi cu capul?

- L-am sfărâmat la fel, cu acelaşi instrument.

- Şi cum era sacul în care aţi pus rămăşiţele?

- Ca toţi sacii de cafea, de pânză de împachetat şi de culoare cenuşie.

- Sacul acesta nu lăsa să picure materiile conţi­nute în intestine?

- Un sac de cafea, când este udat nu lasă să pice ceea ce se găseşte, în el...”

Justiţia voi să verifice locul unde ovreii arunca­seră rămăşiţele. Se descoperi canalul şi se găsiră, la intrare, urme de sânge şi filamente de tendoane... Lucrătorii descinseră în conductă, scoaseră mai multe bucăţi de carne, o rotulă, un fragment din inimă, nişte sfărâmături de craniu şi de alte oase, precum şi părţi din calota preotului...”

După asasinarea Părintelui Thomas, ovreii, hotă­râră să se scape şi de servitorul său creştin, Ibrahim Amoran, ale cărui cercetări puteau deveni compromi­ţătoare; şi... acest servitor dispăru.

Ne vom mărgini să relatăm câteva părţi din intero­gatoriile care privesc al doilea act al acestei drame.

Servitorul M... a fost trimis la F... de stăpânul său, care i-a zis: „du-te de vezi dacă au prins pe Ibrahim şi ce au făcut cu el.

Mă dusei la F... şi găsii uşa închisă cu zăvorul. Bă­tui. F... veni şi-mi deschise.

- Îl ţinem, îmi spuse el; - vrei să intri, sau să pleci?

- Voi intra ca să văd, îi răspunsei eu.

Intrai într-un mic divan, care dă într-o curte exte­rioară, în care se găsesc latri­nele; - în aceste latrine, îi aruncară carnea şi oasele. Uşa fusese baricadată cu o grindă. Găsii acolo pe I. P... şi pe A. S... ocupaţi să lege mâinile pacientului la spate, cu basmaua sa, după cei astupaseră gura cu o pânză albă. Pe urmă fu trântit la pă­mânt, de F... şi de M.F.- fiii lui R…

Aduseră un lighean de aramă spoită, puseră capul prinsului deasupra acestui lighean, şi F... îi tăie gâtul cu propriile sale mâini.

Y..., M..., F... şi eu, îi ţineam capul. A.., fiul lui R... şi I. P... îi ţineau picioarele şi se aşezaseră peste ele. A. S... şi ceilalţi (erau opt cu toţii), ţineau bine trupul, pentru ca să-l împiedice să se mişte, până ce sângele va fi încetat să curgă.

- Ce s-a făcut cu sângele şi cine la luat?

- Adevărul este că Y..., luă ligheanul şi vărsă sân­gele într-o sticlă, - pe care o ţinea în mână A. S..., - printr-o pâlnie nouă de tinichea, ca acelea pe care le întrebu­inţează negustorii de ulei. După ce fu um­plută, A. S. o dădu lui Y...

- De ce mijloc s-au servit ca să-l facă pe servitor să intre acolo?

- Am mai spus... că erau adunaţi cinci inşi în stradă, lângă poartă, - că servito­rul veni să întrebe de stăpânul său, - şi că Y... îi răspunse: „Stăpânul tău a întârziat la noi; vaccinează un copil; dacă vrei să-l aştepţi, intră şi du-te de-l găseşte”.

El intră, şi se întâmplă ceea ce am declarat”

„Ar fi greu, zice G. des Mousseaux137 să-ţi închi­pui o bogăţie şi o precizie de amănunte mai remarca­bile, ca acelea care ies din gura celor ce depun”.

Să mai ascultăm şi câteva din depoziţiile autorilor acestei crime înspăimântă­toare, în ceea ce priveşte întrebuinţarea sângelui de creştin.

„Cu ce scop aţi omorât pe Părintele Thomas?

- Ca să-i luam sângele, - răspunde jidovul D... L-am strâns într-o sticlă albă, sau khalabiehs, pe care am trimiso la hahamul A., - sângele fiind necesar la împlinirea datoriilor noastre religioase.

- La ce serveşte sângele în religia voastră?

- Se întrebuinţează la azime...

- Pentru ce n-aţi păstrat sângele la voi?

- Obiceiul vrea ca sângele să stea la haham.”

„Întrebare hahamului A.:

- Cine ţi-a remis sângele?

- Hahamul Y... se înţelesese cu A., şi cu alţii ca să aibă o sticlă de sânge omenesc şi acest haham mă înştiinţă şi pe mine. Fraţii A.. îi făgăduiră că, chiar dacă ar trebui să-i coste o sută de pungi de bani, tot i-o vor obţine. Fuse-i, în urmă, informat de dânşii că aduseseră o persoană, pentru ca să o omoare şi să-i ia sângele, şi îmi ziseră; du-te la hahamul Y...

- Ai întrebat pe hahamul Y..., dacă trimite din sân­gele acesta în alte locuri?

- Hahamul Y... mi-a spus că trebuie sa trimită din el la Bagdad.

- Au venit din Bagdad scrisori care să-l ceară?

- Hahamul Y... mi-a spus-o...

- Şi la ce este trebuincios sângele? Îl pun oare în pâinea azimă şi toată lumea mănâncă din ea?

- De obicei, sângele, pus în azimă, nu este pentru popor, ci pentru persoanele zeloase. Hahamul Y..., rămâne la cuptor în ajunul sărbătorii azimelor. Acolo, oamenii zeloşi îi trimit făina, din care el face pâinea. El însuşi frământă pasta, fără ca nimeni să ştie că pune în ea sânge, şi trimite pâinea acelora cărora le aparţine făina”138.

Rezultatul procesului a fost că, - din şaisprezece ovrei, implicaţi în asasinatul Părintelui Thomas şi al servitorului său, - doi au murit în timpul procedurii, patru au obţinut iertare pentru că au făcut destăinuiri şi zece au fost condamnaţi la moarte”139

Jidanii din Europa, la această noutate care îi tul­bura groaznic, începură să ţipe - nu împotriva vinova­ţilor, - ci împotriva justiţiei”140.

După ce au oferit consulului Franţei, milioane141, care au fost refuzate, - ei au inundat cu aur autorită­ţile sirio-egiptene şi, delegaţii lor, Montefiore şi Ckemieux, (pe care îi vom întâlni din nou mai de­parte), ducându-se în Egipt, obţinură de la Kediv amnistia sau mai bine zis iertarea acuzaţilor, - căci ea le-a fost acordată fără reînoire de anchetă şi fără reluarea procesului, faptele fiind probate şi nediscutabile”142

Iată termenii firmanului, cu care ovreii fură obli­gaţi să se mulţumească: „Prin expunerea şi după cererea d-lor Moses Montefiore şi Cremieux, - care au venit la noi ca delegaţii tuturor europenilor care profesează religia lui Moise, - am recunoscut, ei doresc punerea în libertate şi siguranţa pentru acei dintre ovrei care sunt deţinuţi şi pentru cei ce au fugit, din pricina instruirii afacerii Părintelui Tho­mas, călugăr din Damasc, el şi servitorul său Ibrahim. Şi cum, din cauza unei populaţii atât de numeroase, nu ar fi convenabil să refuzăm rugămintea lor, ordonăm ca prizonierii ovrei să fie puşi în libertate şi să se dea, celor fugiţi, siguranţa pentru întoarcerea lor...”.

Astfel de crime, în faţa cărora te apucă groaza, con­tinuă să se comită chiar şi azi.

Fără să mai vorbim de omorul din Tisza-Elzlar, cunoscut de toţi, vom povesti două cazuri petrecute acum câţiva ani.

Monitorul Romei, din 15 iunie 1883, cită un omor ritual care avusese loc la o dată cu totul recentă.

Un copilaş, - aparţinând uneia dintre familiile gre­ceşti cele mai însemnate din Smirna - fu răpit în apropierea paştelui ovreiesc. Patru zile după aceea, i se găsi, pe malul mării, cadavrul, străpuns de mii de lovituri de pumnal. Mama sa, nebună de durere, acuză sus şi tare pe ovrei de acest omor. Populaţia creştină se ridică în masă şi alergă în cartierul ovreiesc, unde avu loc un masacru îngrozitor, în care pieiră peste 600 de jidani143.

În 1881, la Lutcza, - un mic sat din Galiţia austri­acă, - a fost comisă o crimă rituală asupra unei tinere fete, numită Francisca Mnich. Trei acuzaţi (Moise Ritter, nevasta sa şi un alt jidan complice), fură condamnaţi la moarte, în ziua de 21 decembrie 1882, de juraţii din Rzeszov.

Curtea superioară de justiţie casă judecata, pentru că procedura nu fusese în­deplinită şi trimise pe ovrei înaintea tribunalului din Cracovia, care, la 10 octom­brie 1883, reînnoi tripla condamnare la moarte.144

În momentul de faţă se judecă la Kiev procesul unui omor ritual, săvârşit de un jidan Beilis, împre­ună cu mai mulţi complici, asupra unui biet băieţel de 6 ani, Iuscinski. Opt zile după omor fu găsit, într-un şanţ, cadavrul nenorocitei victime, stră­puns de 47 lovituri de pumnal.

Dar, ceea ce aruncă o vie lumină asupra intelectu­lui jidovimei întregi, e faptul că, înainte de a se da verdictul toată presa ovreiască din Europa şi de la noi145, s-a năpustit, cu o furie nebună, ca şi în timpul procesului din Damasc, - nu asupra omorâtorilor, - ci asupra Ţarului, asupra răposatului Stolipin, asupra oligarhiei din Rusia,... până şi asupra juraţilor - din Kiev, pe care îi numeşte ţărănoi inculţi.

La noi, în România, asemenea crime trebuie să fie foarte uşor de realizat. Acum 4 sau 5 ani, se găsi în Bucureşti, pe un maidan, un băiat mort de o moarte violentă. Pentru a stabili identitatea cadavrului, poliţia publică o în­ştiinţare, adresată părinţilor care pierduseră de curând un fiu, pentru a veni să-i recu­noască corpul.

Atunci, spre stupefacţia generală, se văzură vreo douăzeci de mame, ve­nind dezolate la morgă, ca să reclame fiecare trupul copilului ei, care dis­păruse fără să i se mai dea de urmă.

De asemenea, G. des Mousseaux vorbeşte de „nu­mărul, cu mult mai mare de cât şi-l închipuie cineva, de oameni, de femei şi mai ales de copii, care în anumite oraşe ale Europei, dispar pentru totdeauna, fără să lase cea mai mică urmă, spre ma­rea înmărmu­rire a rudelor lor”146.

Dar, să vedem, pentru ce motiv iudeii săvârşesc omoruri rituale asupra creştinilor?

Ne vom adresa pentru aceasta, la scrierea unui fost haham, trecut la creştinism şi botezat sub nu­mele de Neofit.Examenul cărţii Înfruntarea jidovilor asupra legii şi a obiceiurilor lor”, de Neofit147.

A ucide pe creştini şi a le lua sângele...”, - zice Neofit, - este o taină a ovrei­lor, sau mai bine zis o rătăcire, care astăzi este cunoscută, căci „o au scris mulţi”.

Dar, adaugă el, nu mi s-a întâmplat să văd nică­ieri:

1° - pentru ce ucid jidovii pe creştini?

2° - ce fac ei cu sângele creştinilor?

Neofit vrea să lămurească aceste două secrete, pe care le cunoaşte bine, căci, zice el, „fiind rabin şi învăţătorul ovreilor, au fost descoperite mie şi le-am păzit până ce am primit Sfântul Botez”148.

„Mai întâi, să se ştie că această taină nu este cu­noscută de toţi jidovii, ci numai de rabini sau de hahamii lor, de cărturarii şi de fariseii lor, ce se numesc de dânşii hasindem. Şi această taină o păzesc ei cu mare scumpătate”149.

În plus, - acest ultragiu faţă de omenire „nu este scris nicăieri. Rabinii îl lasă fiilor lor cu blesteme îngrozitoare, ca aceştia să nu-l descopere, nici proşti­lor din­tre ovrei, nici creştinilor, - chiar dacă li s-ar întâmpla să sufere tot felul de munci. Astfel, de pildă, mărturisesc în frica lui Dumnezeu, că atunci când am ajuns la vâr­sta de 13 ani şi când tatăl meu mi-a pus pe cap cornul acela, - ce se numeşte tăfilis, - mi-a desco­perit taina privitoare la sângele de creştin şi m-a afurisit, pe toate stihiile cerului şi ale pământului, ca să nu descopăr secretul acesta, nici chiar fra­ţilor mei.

Şi când mă voi căsători şi voi avea până la 10 feci­ori, să nu îl fac cunoscut, decât numai unuia singur, adică aceluia care va fi mai deştept, mai învăţat şi, în acelaşi timp, capabil de a-l înţelege; - iar la partea muierească nu trebuie nicidecum să-l des­copăr150.

Şi îmi mai spuse: Fiule, să nu te primească pămân­tul, de vei dezvălui taina aceas­ta, - măcar de ţi se va întâmpla să te faci şi creştin151.

Astfel îmi grăi tatăl meu”152.

Principalul motiv al crimelor rituale este, marea ură ce au ovreii asupra creş­tinilor, părându-li-se că, făcând această ucidere, aduc jertfă lui Dumnezeu... Într-ade­văr, rabbi Solomon (Talmud) zice: celui mai blând dintre şerpi, scoate-i creierii, - iar pe cel mai bun dintre creştini, ucide-l - adică, dator este orice jidan să omoare un creştin, fiind convins că cu aceasta se va mântui”153.

Această ură este întipărită în sufletele ovreilor încă din copilărie. Înainte chiar de a începe să arate copiilor A, B, C, dascălul trebuie să-i înveţe să-i hulească pe creş­tini, pentru ca să ştie, când vor trece pe lângă o biserică creştinească, să zică: şacăţ te şaţine văsaef tăsavinichi hăirimi - cuvinte care înseamnă: spurcata spurcaţilor, necurata necuraţi­lor, să fii afurisită”154.

„Aşijderea, când văd ducând vreun creştin mort la groapă, dator este tot jido­vul să zică: saium had, lamuhar trii, - adică: azi am văzut un păgân mort, mâine să văd doi. Hulele acestea, chiar şi un copil mic trebuie să le ştie. Mai pe scurt, dacă jidovii au atâta ură şi vrăjmăşie împotriva creştinilor, este pentru că scrie la Talmud: nu se cuvine a numi pe altcineva cu numele de om, - decât numai pe ovrei155.Neofit indică apoi ce fac jidanii cu sângele cel strâng în timpul crimelor rituale şi spusele lui se aseamănă cu mărturisirile acuzaţilor din Damasc.

1° - Jidanii întrebuinţează sânge de creştin pentru ca să prepare leacuri împo­triva unor boli156, de care suferă, - şi pentru ca să facă farmece.

Astfel, de patru ori pe an, la începutul anotimpuri­lor, - „pentru ca să evite căde­rea akifei, adică a unui sânge ce pică din văzduh pe mâncărurile lor şi omoară îndată pe cel ce gustă din ele, - jidovii întrebuinţează un piron de fier, ce a fost băgat în sânge de creştin muncit şi pun peste bucate. De altfel, la calendarul lor scrie şi mi­nutul în care cade sângele acela, - şi merge hahamul cu un ceas sau două mai îna­inte, din casă în casă şi dă de ştire”157.

2° - Aşijderea, la nuntă, tinerii soţi postesc o zi în­treagă, nemâncând şi nebând nimic. Şi spre seară, vine rabinul, care le dă la amândoi să mănânce un ou copt, pre­sărat cu cenuşă în loc de sare. Această cenuşă o fac, arzând în foc o pânză înmuiată în sânge de creştin chinuit.

În acelaşi timp, hahamul zice încet nişte descân­tece, ca noii soţi „să poată înşela pe creştini şi să poată mânca şi sudoarea creştinului, ca şi cum ar mânca sângele său158.

3° - Rabinii mai întrebuinţează sânge de creştin muncit, la tăierea împrejur, amestecând, în vin, o picătură din sângele acesta şi o picătură din sângele ce curge din rana făcută pruncului şi punând, cu degetul cel mic, de două ori, câte puţin din acest amestec, în gura copilului.

Această datină este necesitată de îndoiala în care se găsesc hahamii, care nu ştiu dacă Iisus, fiul Mariei, a fost sau nu adevăratul Mesia. „Şi cum Hristos a scos din iad, prin sângele său, sufletele oamenilor care n-au fost botezaţi cu apă, aşa şi pruncul acesta, nebotezat cu apă, să se mântuiască prin sângele unui creştin botezat cu apă, - sânge vărsat prin munci ca şi al lui Hristos159.

4° - Când moare un ovrei, hahamul ia un albuş de ou şi o picătură de sânge de creştin muncit, le ames­tecă şi stropeşte cu ele mortul, - zicând, în acelaşi timp, stihul din proorocirea lui Iezechiel: „Şi voi stropi peste voi cu apă curată şi vă veţi curaţi de toate spurcăciunile voastre.160

5° - Aşijderea la 9 iulie, jidovii fac plângerea Ierusalimului; atunci rabinii şed jos pe pământ, îşi pun pe frunte cenuşă, ce conţine sânge de creştin chinuit şi mă­nâncă un ou copt, presărat cu aceeaşi cenuşă; iar mâncarea aceasta se cheamă de dânşii Săida amafsăncâs161.

6° - La Paşte, hahamii fac separat o azimă, numită eficoimon, conţinând puţină cenuşă din sânge de creştin, care trebuie să fie chinuit, precum şi Iisus Hristos a fost chinuit. Pentru aceasta, ei fură copii mici, ca să poată mai uşor să îi chinuiască şi pentru că Hristos a păzit fecioria.162

Orice ovrei, până la cel mai mic, trebuie să mă­nânce, din azima aceasta, o bu­cată de mărimea unei măsline163.

7° - La sărbătoarea numită Purim, jidovii omoară pe un creştin care înfăţişează pe Aman, persecutorul lor. Hahamii îi iau sângele şi fac cu el mici turte dulci triun­ghiulare, pe care le trimit la toţi ovreii. Această trimitere se numeşte Maschloiamunas.

În seara de Purim, jidanii caută să fure copii de creştin şi îi ascund până la paşte, care este aproape, - pentru ca să le ia sângele şi pe urmă să-i omoare164.

* * *

În rezumat, în loc de a combate patimile de propri­etate şi de dominaţie, Talmudul le favori­zează şi le împinge până la un paroxism nemaipome­nit. El face pe jidani să creadă că au misia (misiunea) să acapareze întreg pământul, prin mijloace mâr­şave, ca: furtul, ascunderea lucrurilor găsite, cămătă­ria, frauda şi jurământul fals.

El le mai spune că aparţin unui neam ales şi că sunt chemaţi să supună pe toate celelalte po­poare, - compuse numai din robi nemernici, sau mai bine zis, din vite de muncă, - şi care nu sunt vrednice decât să lucreze ca să îmbogăţească şi să glorifice pe Israel.

Carităţii creştine, Talmudul îi opune o ură crudă şi oarbă împotriva între­gului neam omenesc, - ură care merge până la a comite, între alte crime, şi omoruri rituale.

Când citeşti prescripţiile legale ale Talmudului, - în realitatea cărora un suflet creştinesc aproape nu poate să creadă, - îţi închipui că eşti într-un vis urât şi te întrebi, dacă Talmudul nu este codul unei bande de hoţi şi de asasini laşi.
Yüklə 1,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə