Strategia regiunii nord-vest in domeniul sanatatii, sigurantei publice, serviciilor sociale 2007-2013Yüklə 540 b.
tarix01.08.2018
ölçüsü540 b.
#65077


STRATEGIA REGIUNII NORD-VEST IN DOMENIUL SANATATII, SIGURANTEI PUBLICE, SERVICIILOR SOCIALE 2007-2013


STRATEGIA REGIUNII NORD-VEST IN DOMENIUL SANATATII, SIGURANTEI PUBLICE, SERVICIILOR SOCIALE 2007-2013Analiza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor de sănătateAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor de sănătateAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor de sănătateAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate

 • Discrepante regionale:

  • accesul la serviciile medicale
   • rolul municipiului Cluj-Napoca ca şi centru regional de prestări servicii în domeniul medical precum şi slaba dezvoltare a acestora în judeţele Sălaj, Bistriţa-Năsăud (posibil şi sub influenţa municipiului Cluj-Napoca) şi Satu-Mare
  • evoluţia personalului medical
   • judeţul Sălaj numărul medicilor a rămas relativ constant (scădere de numai 1,94%).


Fundamentare - SANATATE

 • Starea de sănătate a populaţiei este determinată de factori genetici, economici, sociali, culturali şi de mediu care influenţează contextul economic în care o ţară evoluează.

 • În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord), ratele ridicate de sărăcie şi sub-ocupare, precum şi fenomenul de excluziune socială, au condus la o medie a speranţei de viaţă cu şapte ani sub media europeană.Fundamentare - SANATATE

 • Accesul la serviciile de sănătate şi sociale a fost şi continuă să fie dificil, calitatea acestora situându-se în multe cazuri sub standardele în domeniu.

 • Infrastructura spitalicească: precară şi o repartizare neechilibrată a echipamentelor la nivel teritorial obligă populaţia să parcurgă distanţe mari pentru consultaţii /asistenţă între localităţi

 • Serviciile de sănătate plătite în afara sistemului de asigurări sociale au cunoscut o creştere continuă în timp ce calitatea serviciilor medicale plătite prin sistemul de asigurări sociale a scăzut.

 • Toate acestea împiedică accesul la servicii de sănătate publică de calitate, în special pentru populaţia săracăFundamentare - SANATATE

 • se impune eficientizarea sistemului de acordare a asistenţei medicale de sănătate în vederea asigurării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor

 • Este necesară îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale ale clădirilor în care se acordă servicii de sănătate, precum şi înlocuirea echipamentelor medicale uzate cu unele care să se alinieze standardelor în domeniuFundamentare - SANATATE

 • un număr de 3 de spitale judeţene a căror structură de rezistenţă permite efectuarea unor lucrări de reabilitare şi echipare (prin POR): Spitalul Judeţean Zalău, Sălaj, Spitalul Judeţean Satu Mare şi Spitalul Judeţean Baia MareSistemul de sanatate publica Obiectiv: Imbunatatirea infrastructurii de sanatate si cresterea calitatii serviciilor medicale in Regiunea Nord-Vest Masuri:

  • 1. Dezvoltarea managementului unitatilor prestatoare de servicii medicale la nivel local / regional (constituirea unui comitet consultativ la nivel regional, cu rol de coordonare la momentul planificarii investitiilor, cu atributii in elaborarea de strategii specifice si planuri de actiune pentru sanatate )
  • 2. Crearea/dezvoltarea capacitatii de management pentru proiectele de investitii (Se vor constitui la nivel de proiecte comitete locale de coordonare cu rol operational in realizarea si derularea investitiilor )
  • 3. Rationalizarea şi eficientizarea serviciilor de sănătate, ceea ce presupune dezvoltarea unei strategii de sănătate publică axata pe prevenire, nu tratare, coroborat cu investiţii în medicina primară in vederea eficientizarii şi cresterea calitatii tratamentului acordat


Sistemul de sanatate publica Obiectiv: Imbunatatirea infrastructurii de sanatate si cresterea calitatii serviciilor medicale in Regiunea Nord-Vest Masuri:

  • 4. Dezvoltarea unei reţele funcţionale de servicii medicale secundare si tertiare in vederea asigurarii accesului comun şi egal la servicii de sănătate publică pentru toti locuitorii regiunii
   • reabilitarea/modernizarea infrastructurii pentru ambulatoriile spitaliceşti si pentru spitale
   • Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii spitaliceşti si de ambulatoriu presupune investiţii în modernizarea actualelor clădiri care să conducă la eficientizarea fluxurilor spitaliceşti la standarde europene astfel încât să nu existe strangulări în activitatea medicală, cu accent pe îmbunătăţirea calitatii serviciilor din spitale, reducerea numarului de paturi si dezvoltarea tratamentului in regim ambulatoriu


Analiza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor sociale

 • Din totalul furnizorilor de servicii sociale, doar 8% sunt autorităţi locale, aceasta datorită fragmentării responsabilităţilor în acest domeniu, lipsei resurselor financiare şi umane, unei capacităţi de implementare insuficiente şi lipsei planificării

 • serviciile prestate se adresează exclusiv acoperirii în mod mecanic, conform cerinţelor legale minime, a nevoilor de bază ale beneficiarilor, nevoile psihologice, de afecţiune, sau spirituale negăsindu-şi loc în ,,oferta” furnizorilor de servicii

 • Foarte redusa implicare in sectorul social a cultelorAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor sociale

 • intregul sector se comportă din punct de vedere economic conform unei piete monopoliste, cu un singur tip de furnizor care ocupă o poziţie extra-dominantă în piaţa serviciilor sociale

 • Lipsa unei planificari teritoriale işi face resimţită şi aici prezenţa, ducând la importante dezechilibre teritoriale cu impact major asupra coeziunii sociale regionale.

 • diferenţe mari între furnizorii de servicii sociale din mediul rural şi cel urban: 482 de autorităţi locale în zonele urbane, comparativ cu 167 în cele rurale şi 2224 ONG -uri în mediul urban faţă de 107 în mediul ruralAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii serviciilor socialeOportunităţi

 • Fonduri europene prin care se finanţează construcţia şi reabilitarea infrastructurii sociale.(Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3)

 • Cresterea numarului de furnizori de servicii sociale privati

 • Apariţia conceptului de „centre sociale multifuncţionale” care se adresează grupurilor sociale defavorizate la mai multe niveluri(potrivit Strategiei nationale a serviciilor sociale: furnizează servicii integrate la nivel local (medicale, de consiliere, orientare pe piaţa muncii, work-shop-uri, etc.), acoperind nevoi multiple)

 • Posibilitatea realizării parteneriatelor reale dintre ONG-uri, autorităţi publice şi alte părţi interesate (ex.culte) în vederea oferirii unor servicii de calitateAmenintari

 • Creşterea disparităţilor intra-regionale în ceea ce priveşte accesul populaţiei la infrastructura socială.

 • Continuă investiţiile în infrastructura existentă care asigură servicii sociale la standarde necorelate însă integral cu politicile europene în domeniu sau/şi către categorii din populaţie care nu reflectă întocmai tendinţele demografice care relevă schimbări majore în structura populaţiei în perioada 1992-2025.

 • Creşterea presiunii exercitate de populaţia vârstnică asupra populaţiei active şi asupra sistemului de pensii de statB. Sistemul de asistenta sociala Obiectiv: Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale si cresterea calitatii serviciilor sociale in Regiunea Nord-Vest Masuri:

 • 1. Dezvoltarea / modernizarea infrastructurii serviciilor sociale - prin crearea centrelor sociale multifunctionale

 • 2. Modernizarea centrelor rezidentiale din Regiune-atingerea obiectivului de scadere a numarului de beneficiari institutionalizati asistati si implicit cresterea incluziunii sociale (reintroducerea lor cat mai rapida in societate).

 • 3. Imbunatatirea capacitatii de management la nivelul institutiilor prestatoare de servicii sociale prin constituirea comitetelor consultative-pe langa fiecare institutie prestatoare de servicii sociale, compuse din factorii decizionali si direct interesati la nivelul fiecarei comunitati.

 • 4. Crearea/dezvoltarea capacitatii de management pentru proiectele de investitii-Se vor constitui la nivel de proiecte comitete locale de coordonare cu rol operational in realizarea si derularea investitiilorAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţă

 • spitale de urgenţă

 • departamente de urgenţă din spitalele judeţene

 • servicii de ambulanţă şi servicii SMURD (Serviciul Medical de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare )

  • este slab dezvoltat:
   • multitudinea de actori implicaţi şi lipsa planificării strategice, operaţionale si a coordonării teritoriale
   • discrepanţe imense in calitatea serviciilor si afectarea coeziunii regionale şi sociale


Analiza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţăAnaliza situaţiei la nivel regional in domeniul infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţăC. Sistemul pentru siguranta publica si interventii in situatii de urgenta Obiectiv: Imbunatatirea managementului si dotarilor sistemului public de interventii in situatii de urgenta pentru acoperirea optima a riscurilor in Regiunea Nord-Vest MASURI:

 • 1. Dezvoltarea planificarii strategice si operationale la nivelul intregii regiuni pentru un management mai eficient in sistemul de interventii in situatii de urgenta - pentru reducerea timpului de intervenţie in acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţăC. Sistemul pentru siguranta publica si interventii in situatii de urgenta Obiectiv: Imbunatatirea managementului si dotarilor sistemului public de interventii in situatii de urgenta pentru acoperirea optima a riscurilor in Regiunea Nord-Vest MASURI:

 • 2. Crearea unei baze operationale regionale pentru interventii in situatii de urgenta si dotarea/modernizarea bazelor operationale judetene

  • va fi localizata în judeţul cu cea mai mare experienţă în acest domeniu, de unde vor fi coordonate intervenţii integrate la nivel regional
  • investiţii în achiziţionarea de vehicule şi echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale, cât şi pentru dotarea bazelor operationale judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor localitati (zone izolate de munte, zone expuse cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii etc.), coroborat cu nevoile deja identificate la nivelul fiecărui judeţ


C. Sistemul pentru siguranta publica si interventii in situatii de urgenta Obiectiv: Imbunatatirea managementului si dotarilor sistemului public de interventii in situatii de urgenta pentru acoperirea optima a riscurilor in Regiunea Nord-Vest MASURI:

 • 3. Crearea/dezvoltarea capacitatii de management pentru proiectele de investitii

  • Se vor constitui la nivel de proiecte, comitete locale de coordonare cu rol operational in realizarea si derularea investitiilor
  • Vor participa in aceste comitete si echipe de proiect cel putin reprezentanti ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara constituita la nivelul Regiunii Nord-Vest.


PROIECTE - SALAJ

 • SANATATE:

  • Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Zalau (26.600.000 RON)**CJ Salaj*data depunere:2008
  • Modernizare, dezvoltare si echipare ambulatoriu din cadrul Spitalului Orasenesc Simleu Silvaniei (7.600.000 RON)**CL Simleu Silvaniei*data depunere:2008
  • Modernizare, dezvoltare si echipare ambulatoriu din cadrul Spitalului Crasna(3.500.000 RON)**CL Crasna*data depunere:2008
  • Modernizare, dezvoltare si echipare ambulatoriu din cadrul Spitalului Orasenesc Jibou (5.700.000RON)** CL JibouCrasna*data depunere:2009


PROIECTE - SALAJ

 • SOCIAL:

  • Modernizarea si extinderea serviciilor sociale in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silavaniei, prin infiintarea de ateliere protejate pt. tinerii iesiti din sistemul rezidential***CJ Salaj(3.500.000 RON) *2008
  • Modernizare si extindere Complexe de Servicii Sociale pentru Copii – Jibou, Simleu Silvaniei, Zalau ***CJ Salaj(3.500.000 RON) *2008
  • Extinderea infrastructurii sociale pentru infiintarea unui centru social multifunctional**CL Crasna( 1.850.000 RON) 2008
  • Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii sociale pentru infiintarea unui centru social multifunctional, CL Mesesenii de Jos ( 1.850.000 RON), 2008Yüklə 540 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə