Strateji idarəetmə FƏnnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə12/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
#54372
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

D) 2


E) 6

221. Bazarın cəlbediciliyini qiymətləndirmə meyarlarına aid olanı seçin: 1.

Mənfəətlilik 2.Satışın həcminin sabitliyi 3.Səmərəlilik 4.Əmtəə konsepsiyası 5. Sosial və hüquqi mühit

A)) (2;6)


  1. (1;3)

  2. (2;4)

  3. (5;6)

  4. (4;5)

222. Divizional təşkilati quruluş deyil:

A)) Bölmələr üzrə divizional quruluş;

B) İstehlakçı qrupları üzrə divizional quruluş;

C) Məhsul üzrə divizional quruluş;

D) Regional üzrə divizional

223. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A)) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.224. Düzgün olmayan cavabı müəyyənləşdirin:

A)) İstehsalın miqyasından qənaət imkanı;

B) Firmanın rəqabət mövqeyinin möhkəmliyi;

C) Qiymətlər və xərclər üzrə rəqabətqabiliyyətliliyi;

D) Firmanın strateji problemləri;

E) Firmanın daxili güclü və zəif tərəfləri.225. Kommunikasiya prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

A)) İdeyanın yaranması, kodlaşdırma və kanalın seçilməsi, informasiyanın ötürülməsi, dekodlaşdırma.

B) İdeyanın yaranması, ideyanın ötürülməsi, informasiyanın qəbul edilməsi, yaradılması;

C) İnformasiyanın ötürülməsi, informasiyanın təhlil edilməsi, informasiyanın qəbul edilməsi, informasiyanın qəbul edilməsi barədə məlumat verilməsi.

D) İdeyanın yaranması, kodlaşdırma, dekodlaşdırma, informasiyanın qəbuledilməsi, əks əlaqə;

E) İdeyanın ötürülməsi, kodlaşdırma, dekodlaşdırma kanalın seçilməsi, əks əlaqə.226. Zəif düşmüş firma üçün son taym strategiyası aşağıdakı halda səhvdir:

A)) Bazarın təzə formalaşması üzündən artım templərini proqnozlaşdırmaq mümkün olmadıqda;

B) Uzun müddətli aspektdə sahənin inkişaf perspektivi şübhəli olduqda;

C) Firmanın reanimasiyası cox baha başa gəldikdə;

D) Sönən biznes diversifikasiya etmiş firmanın əsas fəaliyyət sahələrinə daxil deyildirsə;

E) Mövcud bazar payının saxlanması çox xərc tələb etdikdə227. Müasir menecerin zəruri keyfıyyətlərini göstərin.

A) ) Fiziki, Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

B) Fiziki, Sosial, İntelektual, Qabiliyyət

C) Şəxsiyyət, İntelektual, Qabiliyyət

D) Fiziki, Mənəvi, Şəxsiyyət, Qabiliyyət

E) Şəxsiyyət,fiziki,yaradıcı228. Biznes təşkilatlarının xarici mühitinin əsas xarakteristikaları hansılardır?

A)) Xarici mühit amilləri qarşılıqlı əlaqəlidir. 2. Xarici mühit mürəkkəbdir. 3. Xarici mühit dinamikdir. 4. Xarici mühit qeyri - müəyyəndir.

B) 1. Xarici mühit amilləri qarşılıqlı əlaqəlidir. 2. Xarici mühit müəyyəndir. 3. Xarici mühit sabitdir. 4. Xarici mühit mürəkkəbdir.

C) 1. Xarici mühit mürəkkəbdir. 2. Xarici mühit sabitdir. 3. Xarici mühit genişdir. 4. Xarici mühit realdır.

D) 1. Xarici mühit sabitdir. 2. Xarici mühit mürəkkəbdir. 3. Xarici mühitdinamikdir. 4. Xarici mühit müəyyəndir.

E) 1. Xarici mühit sabitdir. 2. Xarici mühit sakitdir. 3. Xarici mühit gözəldir. 4. Xarici mühit qeyri – müyyəndir.229. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A)) heyət

B) missiya

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E) taktika230. M.Porterin sahədəki rəqabətin təbiətinin formalaşmasına təsir edən qüvvələrdən deyil:

A)) Alıcıların istehsalçının qiymətlərinə təsir etməmək imkanları


B) Sahə daxilində mövcud rəqiblər arasında mübarizə

C) Əvəzedici məhsullar

D) Təchizatçıların istehsalçının məsrəflərinə təsir gücü


  1. Sahədə yeni rəqiblərin yaranması təhlükəsi

231.Verilmiş variantlardan biri münaqişənin səbəblərindən biri deyildir

A)) ideya nəhdudluğu

B) rəhbərin ədalətsiz mövqeyi

C) resurs məhdudluğu

D) təşkilati quruluşun müasir tələblərə uyğun gəlməməsi

E) işçilərin peşəkarliqlarının müxtəlif olmaları və bu baxımdan da onların

müxtəlif həcmdə işlə yüklənməsi

232. İcraçıların yetişkənliyini müəyyən edən amillər hansılardır

A)) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, konkret tapşırıq üçün lazımi bilik və

təcrübə

B) Əmək haqqı, sədaqət, məhsuliyyətC) Əmək haqqı, məhsuliyyət, tapşırıq üçün lazımi bilik və təcrübənin olması

D) Əmək haqqı, münaqişələr, məhsuliyyət

E) Məqsədə çatma istəyi, məhsuliyyət, gələcəyi görmə qabiliyyəti

233. Məqsədin seçilməsi ilə bağlı qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A)) Planlaşdırma ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.234. “İrəliyə” şaquli inteqrasiya necə baş verir?

A)) Firma İnternetdən istifadə etməklə öz məhsullarını bilavasitə son istehlakçıya satır;

B) Firma İnternet – biznesin üstünlüklərindən daha səmərəli istifadə edərək özünə, daha əlverişli şərtlər irəli sürən tədarükçü tapır;

C) Firma distribyuter təşkilatlarla eksklyuziv müqayisələrə başlayır;

D) Firma xammal bazası yaradır;

E) Firma elektrik şəbəkəsini satın alır.235. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmaya görə insan dəyişənin hansı aspekti əhəmiyyət kəsb edir?

A)) İnsanın qrupda davranışı;

B) İnsanın gözəlliyi;

C) İnsanın öz ailəsinə münasibəti;

D) İnsanın tərbiyəsi və biliyi;

E) İnsanın ətraf mühitə münasibəti.236. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A)) məqsəd,vəzifə,təşkilati quruluş

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət237 Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A)) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.238. Diversifikasiya etmiş korporasiyanın strateji təhlili mərhələsi deyil:

A)) Plan göstəricilərinin faktiki göstəricilərlə müqayisəsi;

B) Firmanın cari strategiyasının təhlili;

C) Hər bir bölmənin rəqabətqabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi;

D) Strateji uyğunluğun təhlili;

E) Korporasiyanın resurs bazasının təhlili.239. Yeni strategiyanın reallaşdırılması üçün yeni siyasət və proseduralar yaradılmalıdırmı?

A)) Yaradılmalıdır;

B) Yaradılmamalıdır;

C) Siyasətin strategiyanın reallaşdırılmasına dəxli yoxdur;

D) Siyasət və prosedura bir – birini inkar edir;

E) Prosedura dəyişməz bir komponentdir.240. Firmanın strateji məqsədi hansı bənddə əks olunmuşdur?

A)) Bazar payının artırılması;

B) Rentabelliyin yüksəldilməsi;

C) Dividendlərin artırılması;

D) Firmanın kredit tarixinin yaxşılaşdırılması;

E) Mənfəətin artırılması.241. Firmanın strateji məqsədi deyil:

A)) Səhmlərin qiymətinin yüksəldilməsi;

B) Coğrafi əhatəyə görə rəqibləri ötüb keçmək;

C) Çeşidlərin sayına görə rəqibləri qabaqlamaq;

D) Məhsulun keyfiyyətinə görə rəqibləri üstələmək;

E) Məhsulları dəqiq vaxtında çatdırmaq.242. Firmanın strategiyası nədir?

A)) Bütün variantlar doğrudur;

B) Strateji uzaqgörmənin reallaşdırılması üsuludur;

C) Firma tərəfindən bazarda əlverişli mövqe tutmaq və sabit rəqabət üstünlüyü qazanmaq üçün fəaliyyət planıdır;

D) Müştərilərin cəlb edilməsi, müvəffəqiyyətli rəqabət və firmanın qlobal məqsədlərinə nail olmaq üçün menecmentin seçdiyi rəqabət və biznesin aparılması üsuludur;

E) Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə necə nail olmaq və firmanın strateji konsepsiyasını və missiyasını necə reallaşdırmaq sualına menecerlərin cavabıdır.243. Qiymətlərin dinamikası üzrə uzunmüddətli proqnozlar neçə ili əhatə edir7

A)) 10-20 il

B) 15-25 il

C) 20-30 il

D) 25-30 il

E)10-15 il244. ABŞ-ın “General Electric” korporasiyasında neçə biznes vahidi 43 strateji biznes qrupda birləşdirilmiş və bu qruplar neçə sektorda yerləşdirilmişdir


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə