Strateji menecment fənnindən test suallari (500sual)Yüklə 0,6 Mb.
səhifə5/17
tarix21.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

D) 5


E) 9

90. Firmanın missiyasının və məqsədlərinin formalaşdırılması və strategiyanın işlənib hazırlanmasından ibarət olan proses necə adlanır?

A )) Strateji marketinq;

B) Strateji menecment

D) Strateji inkişaf;

E) Strateji davranış.

91. SWOT – təhlilə görə firmanın güclü cəhəti hesab edilir:

A))Məşhur ticarət markasının olması;

B) Rəqiblərin bazar payını tutmaq üçün yeni imkanların yaranması;

C) Bazarın artım tempinin yavaşması;

D) Rəqiblərə nisbətən xərclərin yüksək olması;

E) İstehlakçıların nəzərində firmanın reytinqi.92. Maykl Meskon menecmentdə neçə funksiya olduğunu iddia edir?

A)) Dörd funksiya;

B) Beş funksiya;

C) Üç funksiya;

D) Yeddi funksiya;

E) İki funksiya.93. Düzgün olmayan variantı göstərin:

Diversifikasiya üçün sahənin cəlbediciliyi aşağıdakı parametrlər üzrə qiymətləndirilir:

A)) Firmanın məqsədli bazarlarının quruluşuna təsir göstərin sahə miqyaslı amillərin cəlbediciliyi qiymətləndirilir;

B) Firmanın biznes – portfelində təsir olunmuş hər bir sahənin cəlbediciliyi qiymətləndirilir;

C) Sahələrin müqayisəli cəlbediciliyi qiymətləndirilir;

D) Bütün sahələrin ümumi cəlbediciliyi qiymətləndirilir;

E) Biznes – portfeldə ən cəlbedici olan və cəlbedici olmayan sahələr qiymətləndirilir.

94. Fəaliyyətin mahiyyəti baxımından menecment nədir?

A)) Qrupun məqsədinin müəyyən edilməsi və həmin qrup üzvlərinin biliyini, peşə vərdişlərini, qabiliyyətini və davranış manerasını istifadə etməklə müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olunmasını təmin edən peşə növüdür;

B) Qrup üzvlərinin davranışını, proseduralar və normalarla təmin edən, hakimiyyət formalarının istifadəsinə əsaslanan fəaliyyətdir;

C) Qrup düşüncəsinə əsaslanan və münaqişəli situasiyalarda qeyri–formal kommunikasiyanı inkişaf etdirən fəaliyyətdir;

D) Nəticəsi iqtisadi yaxud sosial fayda olan, təşəbbüsə əsaslanan fəaliyyətdir;

E) Təşkilati mədəniyyəti istifadə etməklə qrupun fəaliyyətini tənzimləyən fəaliyyətdir.95. Maliyyə məqsədləri aşağıdakı hansı göstəricilər ilə bağlı deyil ?

A)) Bazarda xüsusi çəkinin artımı;


B) Investisiyaların rentabelliyi;

C) Nəğd pul axınının artımı;

D) Mənfəətin həcmi;

E) Borcların və dividentlərin səviyyəsi.96. Xarici şirkətlərin təcrübəsində strategiyanın işlənməsində neçə yanaşmadan istifadə olunur

A)) 4


  1. 3

  2. 6

D) 2


E) 5
97. Münaqişələrin həllinin struktur metodları hansılardır

A)) İşə izahat, koordinasiya, komplek məqsədlər, mükafatlandırma sistemin

strukturu

B) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, təhsil

C)İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, rəhbərlə münasibətlər

D) İşə izahat, koordinasiya, kompleks məqsədlər, komandaf əaliyyəti

E) İşə izahat, koordinasiya, kompleks, yeni fəaliyyət sahəsinə keçid

98. Konkret yanaşmaya görə menecment nədir?

A)) Təşkilatın fəaliyyətinin istənilən istiqaməti üzrə və bütövlükdə təşkilat üzrə real strateji və taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsini və təşkilatın resurslarından səmərəli istifadə etməklə bu məqsədlərə nail olunmasını təmin edən, peşəkarcasına həyata keçirilən müstəqil fəaliyyət növüdür;

B) Təşkilatın məqsədlərini və missiyasını müəyyən edən, idarəetmə səviyyələrinintəsnifatını verən müstəqil fəaliyyətdir

C) Təşkilatın daxilində xaricində baş verən hadisələri nəzərə almaqla fəaliyyətdə ciddi təshihatların aparılmasını təmin edən, müstəqil peşə növüdür;

D) Təşkilatın idarə olunmasıdır;

E) Menecment səmərəli kommunikasiyanın tətbiqini nəzərdə tutan və təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq üçün strateji və cari planların reallaşdırılmasını təmin edən, riskə əsaslanan, təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir.99. Firmanın bazar situasiyasının dəyişməsinə reaksiya verməsi hansı strateji davranışdır:

A)) Müdafiə strategiyasıdır;

B) Hücum strategiyasıdır;

C) Qabaqlayıcı zərbələr strategiyasıdır;

D) Rəqibin zəif cəhətlərindən istifadə strategiyasıdır;

E)Tutulmamış ərazilərin tutulması strategiyasıdır.100. Düzgün olmayan variantı göstərin. Rəhbərin karyerasında müvəffəqiy-yətsizliyin beş səbəbi aşağıdakılardır:

A)) İşçiləri inandırmağa çalışmaq;

B) Özünü kollektivdən izolyasiya etmək;

C) Daha yüksək əmək haqqı almaq tələbini ön plana qoymaq;

D) Öz fikirlərini və hissələrini başqalarından gizlətmək;

E) Öz vəzifəsinin simvollarına olduqca çox diqqət ayırmaq.101. Menecerlərdən tələb edilmir:

A)) Firmanın prezidentinin səhhətinə ciddi diqqət ayırmaq və təklif vermək qabiliyyəti;

B) Rəqib firmaların fəaliyyətini təhlil etmək bacarığı;

C) Bütövlükdə firmanın idarə edilməsi sahəsində ümumi biliklərin olması;

D) İcraçıları qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edərək kompetensiyalı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;

E) Təsərrüfat konyukturasının inkişaf meyllərini və tələbin dəyişmə meyllərini əvvəlcədən görə bilmək qabilliyyəti.102. Firmanın missiyasının və məqsədlərinin formalaşdırılması və strategiyasının işlənib hazırlanmasından ibarət olan proses necə adlanır?

A)) Strateji planlaşdırma;

B) Strateji menecment;

C) Strateji marketinq;

D) Strateji inkişaf;

E) Strateji davranış.103. Menecerlərin strategiyaların reallaşdırılması proseslərinə rəhbərlik üslublarına aşağıdakı amillərdən hansı təsir etmir?

A)) İşçilərin əmək qabiliyyətinin yüksək olması

B) Menecerlərin təcrübəliliyi və sahə üzrə biliklərin dərinliyi

C) Menecerlərin sahədə yeni və ya veteranlardan olması

D) Menecerlərin problemləri qoymaq və onlar həll etmək

E) Şirkətin başqa əməkdaşları ilə şəxsi münasibətləri104. İdarəetmə qərarlarının əsas növləri hansılardır?

A)) İntuitiv, insayt və mülahizələrə əsaslanan

B) İnert, ordinar və mülahizələrə əsaslanan

C) İntuitiv, inert, insayt və ordinar

D) İntuitiv, inert və insayt

E) Insayt,qeyri-ordinar105. Kompaniyaları böhrandan qurtarmaq üçün tədbir:

A)) Hamısı doğrudur

B) Nağd vəsaitlər əldə etmək üçün aktivlərin bir hissəsini satmaqla biznesin qalan hissəsini qurtarmaq

C) Cari strategiyaya yenidən baxılması

D) Gəlirləri sürətlə artırmaq üçün kompleks işlər

E)Xərclərin ixtisarı106. Münaqişə dedikdə nə başa düşülür?

A)) Müxtəlif maraqların, ideyaların, davranışların toqquşması nəticəsində

yaranmış ziddiyyətdir.

B) Müxtəlif insanlar arasında kortəbii şəkildə baş verən ünsiyyətdir

C) İdarəetmə prosesinin mərhələsidir

D) Rəqabət prosesinin xüsusiyyətdir

E) Yeni ideyaların müzakirəsinin nəticəsidir

107. Düzgün olmayan variantı göstərin. Hazırda idarəetmə nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafına ciddi töhfə vermiş aşağıdakı mühüm yanaşmalar məlumdur.

A)) İdarəetməyə model kimi yanaşma;

B) İdarəetməyə proses kimi yanaşma;

C) İdarəetmə məktəblərininfərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetməyə sistem kimi yanaşma;

E) İdarəetməyə situasiya kimi yanaşma.108. Hansı firmalar həm də “riskli firmalar” adlanır?

A)) Vençur firmalar  1. Biznes – inkubatorlar

  2. D) Patient firmalar

  3. Violent firmalar

  4. Kanutant firmalar


109. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmanın irəli sürdüyü əsas konsep-siyahansıdır?

A)) Təşkilatın məqsədlərinə daha səmərəli nail olmaq üçün konkret üsul və konsepsiyaları müəyyən konkret situasiya ilə uzlaşdırmaq lazımdır;

B) Menecmentə müxtəlif funksiyalardan ibarət olan bir proses kimi baxmaq lazımdır;

C) Menecment planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya və nəzarətdən ibarətdir;

D) Təşkilat bir neçə qarşılıqlı əlaqəli alt sistemlərdən ibarət olan və çoxsaylı əlaqələrlə xarici mühitə bağlanmış mürəkkəb açıq sistemdir;

E) Bütün təşkilatlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün quruluş yaratmalıdırlar110. Müasir menecmentin vəzifələrinə aid deyil?

A)) Təşkilatın vergi mükəlləfiyyətlərinə və vergi rejiminə riayət etməsinə nəzarət edilməsi;

B) Təşkilatın fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi;

C) Təşkilatın missiyasının və konkret məqsədlərinin müəyyən edilməsi;

D) Əməyin məhsuldarlığının təmin edilməsi və işçinin nailiyyətə istiqamət-ləndirilməsi;

E) Təşkilatın cəmiyyətə təsirinin və sosial məsuliyyətinin idarə edilməsi.111. Korporativ strategiya:

A))şirkət və onun fəaliyyət sahələri üzrə ümumi strategiyadır.

B) hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda strategiyadır

C) hər bir fəaliyyət növü üçün müxəlif funksional istiqamətlər üzrə strategiyadır

D) əsas struktur vahidləri üçün strategiyadır

E) əsas struktur vahidləri və onların bölmələrin üçün müəyyən olunan strategiyadır.


112. Təşkilatın quruluşunun formalaşdırılması prosesi hansı istiqamətdə gedir?

A)) Yuxarıdan aşağıya.

B) Soldan sağa;

C) Sağdan sola;

D) Aşağıdan yuxarıya;

E) Üfiqi istiqamətdə;


265. Məhsulun həyat dövrü (MHD) konsepsiyası neçə mərhələdən ibarətdir?

A)) 4


B) 5

C) 2Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə