Süleyman demirel üNİversitesiYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/5
tarix02.01.2022
ölçüsü0,6 Mb.
#23499
  1   2   3   4   5


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

PROGRAM GELİŞTİRME İLKE, KURAL VE ESASLARI


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: PROGRAM GELİŞTİRME İLKELERİ VE TEMEL EĞİTİM FELSEFESİ

İKİNCİ BÖLÜM: ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ TASARIMI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2 VE 3 YILLIK MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TASARIMI
BEŞİNCİ BÖLÜM: PROGRAM SÜREÇLERİ

EKLER:
YENİ DERS AÇMA TALEP FORMU (EK-1)

DERS GÜNCELLEME/SONLANDIRMA/İNTİBAK TALEP FORMU (EK-2)

YENİ PROGRAM AÇMA TALEP FORMU (EK-3)

PROGRAM AKIŞ ÇİZELGESİ (Ek 4)

BİRİNCİ BÖLÜM: SDÜ EĞİTİM FELSEFESİ ve PROGRAM GELİŞTİRME İLKELERİMadde 1. Gerekçe

Madde 2. Eğitim Felsefesi

  1. 5018 sayılı yasanın akademik kontrol denetimini sağlamak, lisans ve lisansüstü eğitimin kalitesini yükselterek, öğrenimin ilke ve esaslarını sağlamak,

  2. ulusal ve uluslararası uyum için program geliştirme ilke, kural ve esasları belirlemektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi çağdaş ve öğrenen örgüt olarak eğitim felsefesini öğrenci merkezli bir yaklaşımla, öğrencilerin seçtikleri meslekte birer profesyonel ve yaşadıkları çağın ve toplumun yaratıcı, etkin ve katılımcı bireyleri olmalarını sağlayacak şekilde yetiştirme temeli üzerine inşa etmektedir. Öğrencilerimizin üstün kişisel, profesyonel ve etik standartları olan, bilgili, eğitimli, dayanışmacı ve insana duyarlı kişiler olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Temel sorumluluğumuz öğrencilerimizin eğitimleri sırasında takip edecekleri yön konusunda rehberlik etmek olup, mezunlarımızın;

Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen, sahip çıkan ve yaşamında rehber alan;

Özgüvene sahip;

Dürüst ve güvenilir;

Sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş;

İnisiyatif alabilen;

Rekabetçi;

Yaratıcı;

Girişken ve işbirliğine açık;

Toplumun ve çağının sorunlarına duyarlı;

Hoşgörülü, başkalarının görüş ve düşüncelerine değer veren;

Doğal varlıklara, çevreye ve sanata karşı duyarlı;

Kendi dilini etkin kullanma becerisine sahip;

En az iki dil yeterliliği potansiyeli olan;

Bilgisayar okur-yazarı olmaları hedeflenmektedir.

Bu çerçevede Süleyman Demirel Üniversitesi, eğitim ilkelerine inanır ve programlarını bu ilkelere göre düzenler.


İKİNCİ BÖLÜM: Önlisans ve Lisans Programların TasarımıMadde 3. Ders Türleri

Süleyman Demirel Üniversitesi 2 - 6 yıllık programlarında eğitim gören öğrencilerine 5 dalda ders verir.

Üniversite Zorunlu ve Ortak dersler

Fakülte temel dersleri

Alan temel dersleri

Alan seçmeli dersleri

Üniversite seçmeli dersleri

a.

Üniversite Zorunlu Dersleri: Yüksek Öğretim Kurumu 2547 Sayılı Kanunun 5. Maddesi (ı) bendindeki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili, Bilgi Teknolojileri derslerini içerir.b.

Fakülte Temel Dersleri: Çekirdek Eğitim Programı uygulayan Fakültelerde, Fakülte Temel Dersleri bir Fakülte veya Okulun tüm öğrencilerine verilen ortak derslerdir. Bir program için Fakülte Temel Dersi oran ve sayıları ilgili birim Kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.c.

Alan Temel Dersleri: Alan Temel Dersleri bir programın gerektirdiği alana özgü ana dersler olup, çiftanadal, yandal ve uzmanlık programlarını içerir.d.

Alan Seçmeli Dersleri: Alan seçmeli dersleri öğrencinin bölümü tarafından açılan ve bu bölümün elemanları tarafından verilen derslerden oluşur. Bu derslerin bir kısmı Bölüm Kurulunun onayı ile başka bölüm derslerinden seçilebilir.e.

Üniversite Seçmeli Dersleri: Spor, Sanat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Yabancı Diller alanlarında Program Geliştirme Birimi tarafından belirlenen seçmeli derslerdir. Her programda en az iki ders ve 3 kredilik dersler olmak üzere belirlenmesi 1. ve 2. sınıflarda seçmeli dersler kapmasında okutulması öngörülür. Üniversite Seçmeli Dersleri Haftalık Ders programı hazırlanırken normal öğretim programı saatlerine uyulur.


Madde 4. Ders Tanımları
(Ders Katalog Bilgileri)

3.
Süleyman Demirel Üniversitesinde verilen tüm derslerin katalog tanımı şu bilgilerden oluşur:

Ders kodu

Ders adı

Ders içeriği

Ders kaynakçası

Ders kredisi ve ECTS kredisi

Dersin önkoşulu

Dersin türüDersin verildiği dil

Ders Kodları

a.
Sayısal değerlerden oluşur ve yedi rakamlıdır. İlk iki rakam Fakülte kodu, izleyen iki rakam bölüm, daha sonraki rakam sınıf ve son iki rakam ders kodudur. Güz Döneminde verilen dersler için tek, Bahar Döneminde verilen dersler için çift sayılardan oluşur. Ders kodları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılır.

Ders Adları

b.
Ders adlarında ayrıntıdan veya sıra dışılıktan kaçınılır ve ders adları olabildiğince Üniversitelerde yaygın olarak kullanılan adlardan seçilir.

Ders İçerikleri

c.
Bu bölüm derste işlenen konuların yanında kısaca dersin temel amacı ile bu dersi almakla elde edilecek olan kazanım ve deneyimleri içerir. Farklı dillerde uyarlamaları olan dersler dışında bir dersin içeriği başka bir dersin içeriği ile aynı veya benzer olamaz. Asgari örtüşmenin zorunlu olduğu haller için detaylı gerekçe istenir.

Ders Kaynakçası

d.
En az 3 kaynakça belirtilmelidir. Daha fazla kaynakça belirtilmek isteniyorsa PDF formatlı olarak ek dosya ile belirtilir.


Ders Kredileri

e.
Derslerin kredisi, değişik ağırlıkları olan ders, laboratuar ve problem saati bileşenlerinden oluşur ve hesaplama için haftalık ders programları temel alınır. Bir dersin kredisi SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13. Maddesi geçerlidir.

Derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Kredisi

e.
Süleyman Demirel Üniversitesinde verilen tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisi ve ölçütleri ilgili bölümler ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliği ile belirlenir.

ÖnkoşullarBir dersin önkoşulu, öğrencinin bir dersi takip edebilmesi için gerekli bilgi ve yetenek altyapısını hazırlayan ve daha önce alınmış olması gereken, alınmazsa başarısızlığın kaçınılmaz olacağı bir derstir.

Dersin Verildiği DilÜniversite Mevzuatında gösterilen haller ve Socrates-Erasmus dersleri dışında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde verilen derslerin eğitim dili Türkçedir.

Madde 5. Öğrenci Ders YüküBir programdaki derslerin ders kredisinin belirlenmesinde SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 2 ve 3 Yıllık Mesleki Eğitim Programları İlkeleri

Madde 6. İlkelerdeki Benzerlik ve Farklılıklar
a.

2 yıllık mesleki eğitim programlarının 4 yıllık lisans programları için öngörülen ilkelerin özüne bağlı olarak hazırlanır. Ancak uygulama ağırlıklı ve kısa süreli olan bu programlar daha esnektir ve daha çok mesleki ağırlıklıdır.b.

Meslek Yüksek Okul Temel Dersleri, Alan Temel Dersleri, Alan Seçmeli Dersleri ile diğer seçmeli derslerin sayılarının belirlenmesinde Okullar tümüyle serbesttirler. Ancak yine de Üniversite Seçmeli Dersleri kapsamında yer alan Sanat, Spor ve Sosyal Bilimler/Davranış Bilimleri ders kategorilerinden seçmeli ders koordinatörlüğünce hazırlanan programda yer alan derslerden seçim yapabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: LİSANSÜSTÜ PROGRAM İLKELERİ
Madde 7. İlkelerdeki Benzerlik ve Farklılıklar
a.

Lisansüstü programları SDÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğe göre ve ÖYP, Uzaktan Eğitim ve benzeri lisansüstü programlar da ilgili yönetmelik ve esaslarla belirlenir. SDÜ Genel Eğitim ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla yürütülür.b.

Lisansüstü Programlarda zorunlu ve seçimlik dersler Anabilim dallarının önerisiyle Enstitü kurullarınca belirlenir ve Senato onayı ile yürürlüğe girer. Ancak disiplinler arası ortak programların açılması önerilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: PROGRAM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
Madde 7. Kapsam


a.
Bu süreçler, Üniversitemiz Stratejik Planı STRA 1-2, Ulusal ajans program geliştirme önerisi Bologna Süreci İkinci aşama kapsamında ve program değerlendirme çerçevesinde şu değişiklik önerilerini kapsar:

Mevcut bir programa yeni ders eklenmesi,

Mevcut bir programdaki herhangi bir dersin güncellenmesi veya sonlandırılması,

Mevcut bir programının gözden geçirilerek güncellenmesi,

Yeni program açılması


Madde 8. Öneriler için Teslim Tarihi SüreleriYeni Ders Ekleme /Ders Güncelleme / Sonlandırma Önerileri

Tam takvim her eğitim öğretim yılı başında ÜPG birimi tarafından bildirilecektir. Şubat ayı sonuna kadar ÜPG birimine gelmiş olması, 2 ay içinde incelemesinin yapılması ve en geç Mayıs ayı sonu itibariyle Senato onayına sunulması gereklidir.Madde 9. Önerilerin SunulmasıÖnerilerin sunulması ÜPG birimi tarafından geliştirilen aşağıdaki formlardan uygun olanı doldurulması ve gerekli işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Yeni Ders Açma Talep Formu (Ek-1)


Yeni bir ders açılacağı zaman kullanılır ve dersin tüm bilgileri ile dersin verileceği bölümler, etkilenecek diğer bölümler, akademik ve kaynaklar bakımından açıklamalı gerekçeler, zamanlama bölümleri bulunur.

Ders Güncelleme/Sonlandırma/İntibak Talep Formu (Ek-2)


Mevcut derslerin güncellenmesi veya sonlandırılması ve gerekli intibak kararlarının alınması amacıyla kullanılır. Dersin eski ve yeni özellikleri, açıklamalı gerekçeler, varsa benzer derslerle olan asgari örtüşmenin açıklaması, etkilenen programlar ve intibak kararlarını içerir.

Yeni Program Açma Talep Formu (Ek-3)


Yeni açılması önerilen programın kapsamlı bir açıklamalı gerekçe bölümü; programın hedefleri ve beklenen sonuçları, güçlü yönleri, yan dalları, özgünlüğünün teyidi, kabul ve mezuniyet koşulları ve denklik ve onay (akreditasyon) kurumlarının kuralları ile uyumluluk gibi özellikler içeren program bilgileri bölümü; programın detayları, programının tam listesi ile alan seçmeli derslerinin listesi, mevcut ve yeni derslerin listesi ve ilgili istatistikleri içeren program bilgileri; programın genel tanımı, Türkçe ve İngilizce dilinde ders tanımlarını içeren katalog bilgilerini içerir ve YÖK’ün program açma ölçütlerini kapsar.

Madde 10. Program Değişiklik Önerisi

a.
Program değişiklik önerileri aşağıdaki kişi, makam veya organlar tarafından başlatılabilir:

Herhangi bir öğretim elemanı,

Aynı alanda (disiplin) görev yapan öğretim elemanları,

İlgili alanın akademik kurulları (Fakülte, Okul veya Bölüm Kurulları),

İlgili alanın akademik birim başkanları (Dekanlar, Müdürler, Bölüm Başkanları)

Program Geliştirme Birimi,

Rektörlük,

Üniversite Yönetim Kurulu veyaSenato
b.
Bir önerinin herhangi bir aşamada giderilmesi gereken eksiklerinin belirlenmesi halinde öneri sahibi kişi ya da makamlar ÜPG birimi tarafından bilgilendirilir.

Madde 11. Program OnaylarıYeni bir program açılmasına ilişkin ilgili kurulların teklifi Üniversite Senatosu’nun onayına tabidir. Bu amaç için “Yeni Program Açma Öneri Formu’ adlı form ilgili kurul kararı doğrultusunda doldurulur, ÜPG birimine incelenmesi için gönderilir ve Senato’nun onayına sunulur.

Madde 12. Akış Şemasında Süreçler
a.


Ek-4’de gösterilen akış çizelgesi, aşağıda açıkça belirtilen süreçlerin şekilsel özetini gösterir. Öneri ilgili bölümden ya da bölüm dışında bir öğretim üyesinden gelebilir. Önerinin ilgili bölümlerden gelmesi halinde Program Akış Çizelgesi (Ek 4) izlenir. Bölüm dışı merci ya da kişilerden gelmesi halinde ise ilgili bölüm, birim ya da ÜPG seçmeli ders koordinatörlüğüne resmen başvurulması ile öneri süreci başlatılmış olur.

b.

Bölüm Başkanı öneriyi, ilgili formlarla birlikte Bölüm Kuruluna götürür. Kurul öneriyi kabul veya reddedebilir veya bazı değişiklikler isteyebilir.c.

Bölüm Kurulundan onay alan öneri ilgili Dekanlığa gönderilir.


(Fakülte / Enstitü/Y.Okul Aşaması)d.

İlgili birim yöneticisi öneriyi, 2547 Sayılı Kanun 18. maddesi gereğince oluşturulan/oluşturulacak olan Eğitim-Öğretim Koordinatörlüklerinin görüşüne sunar ve daha sonra bu koordinatörlüğün görüş ve önerileri ile birlikte ilgili kurullarda görüşülmesini sağlar. Kurul öneriyi kabul edebileceği gibi reddedebilir veya bazı değişiklikler yapılmasını isteyebilir.e.

Önerinin kabul edilmesi halinde ilgili birim yöneticisi, öneri formunun imzalı bir kopyasını görüş oluşturmak üzere ÜPG birimine gönderir.


(ÜPG Aşaması)f.

ÜPG birimi ilgili öneriyi şu açılardan değerlendirir:Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə