T. C. AİLe ve sosyal poliTİkalar bakanliği kadının Statüsü Genel MüdürlüğüYüklə 73,95 Kb.
tarix27.10.2017
ölçüsü73,95 Kb.
#15834

T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü


2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA;

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN

YİRMİ YEDİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN

FAALİYET RAPORLARININ ÖZETİ

(01.01.2013 – 31.03.2013)

Mart, 2013

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 2

GENEL BAKIŞ 2

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

BAKANLIKLAR 7

VALİLİKLER 8

YEREL YÖNETİMLER: 12
GENEL BAKIŞ


2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında sorumlu kurum-kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğümüze iletilen üçer aylık faaliyet raporları incelendiğinde söz konusu Genelge’ye ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmekte olduğu gözlenmektedir:

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadının İnsan Hakları konularında halkın duyarlılığını ve farkındalığını artıracak toplantılar, paneller, konferanslar, eğitim seminerlerinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlarda hizmet içi eğitimler düzenlenmekte, hazırlanan broşür ve afişlerin ülke genelinde dağıtımları yapılmaktadır.

 • İçişleri Bakanlığı’nın 2007/6 sayılı Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi gereğince, Merkezi Yönetim Taşra Teşkilatı bünyesinde oluşturulan Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Kurullar/Komiteler tarafından düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmekte, alınan kararlar çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir.

 • Aile içi şiddet mağdurları ile mağdur çocuklara sunulan hizmetlerde, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla, 22.10.2009 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü1 ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol kapsamında yerel düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

 • İmamlar, vaizler ile Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlileri Töre ve Namus Cinayetleri, Kadının ve Çocuğun Cinsel İstismarı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Toplumsal Alanda ve Aile İçinde Şiddet vb. konularda yapılan sunumlarla bu kapsamda eğitilmektedir. 81 il bazında camilerde, kadın, aile, çocuk, şiddet, töre ve namus cinayetleri konulu vaazlar verilmekte, hutbeler okutulmaktadır.

 • Başta 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere mevzuat ve yasal haklar konusunda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 • Kadınlara ayni/nakdi yardım ve ücretsiz kreş hizmeti sağlanması konusundaki çalışmalar devam etmektedir. • Kadınlara yönelik okuma-yazma ve bilgisayar kursları, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını mümkün kılacak gerekli donanımı edinmeleri amacına yönelik meslek edindirme kursları düzenlenmekte, bilinç ve farkındalık düzeyini artırıcı eğitimler verilmekte, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 • Şiddet mağduru kadınların koruma altına alınması, kadın konukevlerine yerleştirilmesi, yeni yaşamlarına uyum sağlamaları ve bir işe yerleştirilmeleri amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli belediyeler tarafından kadın konukevi açma çalışmaları sürdürülmektedir.

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yapılan Çalışmalar:

 • 5 Ocak 2013 tarihli ve 28519 Sayılı Resmî Gazetede Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda kurulması öngörülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine ilişkin Yönetmelik çalışmalarına devam edilmiştir.

 • Jandarma Genel Komutanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 4-7 Şubat 2013 tarihleri arasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi” Jandarma Okullar Komutanlığında gerçekleştirilmiştir.

 • 25 Şubat 2013 Jandarma personeline yönelik kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik 1 günlük kurs verilmiştir.

 • Elektronik Destek Sistemi pilot uygulaması kapsamında Ocak-2013 Değerlendirme Toplantısı 29 Ocak 2013 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

 • Avrupa Birliği Bakanlığı ile işbirliğinde “Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele TAIEX Semineri” 31 Ocak-1 Şubat 2013 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

 • Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK)’nun “Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması” öncelikli temasıyla, 4-15 Mart 2013 tarihleri arasında New York gerçekleştirilen 57. Dönem Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.

 • AB Bakanlığı ile işbirliğinde gerçekleştirilen “Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet konulu bölgesel nitelikli TAIEX Semineri”nin ikincisi 20-21 Mart 2013 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

 • İçişleri Bakanlığı İltica ve Göç Bürosu tarafından ‘Türkiye’deki İnsan Ticareti Mağdurlarının Tespit ve Korunmasının Geliştirilmesi‘ projesi kapsamında 05 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile işbirliği içinde 23-25 Ocak 2013 tarihleri arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile içi Şiddetin Önlenmesi, Barış ve Farklılıklara Saygı Farkındalık Semineri” İl Müdürleri ve ŞÖNİM Müdürlerinin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

 • Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesine katılım sağlanmıştır.

 • İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanunun ile ilgili Genel Müdürlük görüşü hazırlanmış, İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.

 • Sinop İli Şiddetle Mücadele Yerel Eylem Planına görüş verilmiştir.

 • Batman Belediyesi Kadın Konukevi Yönetmeliğine ilişkin İl Müdürlüğüne görüş verilmiştir.

 • Genel Müdürlüğe iletilen vatandaş başvuru cevaplanmıştır.

Planlanan Çalışmalar:

 • Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi Yönetmeliğinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.

 • Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında ilgili tüm taraflarla işbirliği yapılacak, yurt içinde düzenlenecek faaliyet, proje, program ve toplantılara katılım sağlanacaktır.

 • Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt içinde düzenlenen toplantılara katkı verilecektir.

 • Genel Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme sağlamak amacıyla basılı ve görsel yayın hazırlanacak ve yayınların dağıtımına devam edilecektir.

 • 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan “Ülke genelinde tüm kamu kurum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör çalışanlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirilmesi sağlanmalıdır.” tedbiri gereğince ve Genel Müdürlükçe hazırlanan Stratejik Plan (2008-2012)’da yer alan “toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu plan ve programlarına yansıtılabilmesi için, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, karar vericiler, uzmanlar, politika yapıcılar ile sivil toplum kuruluşlarının bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ile kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık ve duyarlılığın artırılması” hedefleri doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından ulusal bütçe kaynaklarıyla Mart 2009 yılından bu yana ülke genelinde taşra teşkilatında çalışan kamu kurum ve kuruluş yöneticilerine yönelik olarak “Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” düzenlenmektedir. Bu eğitimlere önümüzdeki dönem de devam ettirilmesi planlanmaktadır.

 • Elektronik izleme ve destek sistemlerinin uygulanmasına yönelik olarak pilot uygulamalara devam edilecektir.

 • Kadın Konukevlerinde Görev Yapan Personelin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri’nde kadın hizmetleri konusunda ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bağlı kadın konukevlerinde görev yapan personelin hizmet üretme sürecinde vizyonlarını geliştirmek, farklı uygulamalar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, Türkiye’de bu alandaki güncel gelişmeleri paylaşmak, uygulamaya dönük yeni modeller ve yeni fikirler geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

 • “Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınmaevleri” Projesinde eş yararlanıcı Genel Müdürlüğümüz olup söz konusu Projeye yönelik çalışmalara başlanması öngörülmektedir.

 • İhtiyaç duyulan illerde de kadın konukevleri ve illerde ilk kabul birimlerinin sayısının arttırılmasına ilişkin çalışmalara devam edecektir.BAKANLIKLAR


ADALET BAKANLIĞI

Yapılan Çalışmalar:

 • Ankara Barosu Başkanlığı koordinatörlüğünde şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek sağlamak amacıyla 11 Ocak 2013 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılan şiddet önleme çalıştayına Kanunlar Genel Müdürlüğünü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Adli Tıp Kurumu tarafından 15-17 Mart 2013 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen 1. Adli Tıp Kurumu Kongresi’nde “Kadın ve Çocuk Mağdurlara Yaklaşım” ve “Toplumsal Projelerde Adli Tıp Uzmanın Yeri” konuları tartışılmıştır.

 • 16 Ocak 2013 tarihinde “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet” konulu söyleşi programına 1 sosyal çalışmacının katılımı sağlanmıştır.

 • Ankara Barosu Başkanlığı koordinatörlüğünde 03 Ocak 2013 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılan “6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Önlemesine Dair Kanunun 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu Bağlantısı” konulu çalıştaya Genel Müdürlüğü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Ankara Barosu Başkanlığı koordinatörlüğünde, şiddet mağduru kadınları destek amacıyla 11 Ocak 2013 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yapılan “Şiddet Önleme Çalıştayı”na Kanunlar Genel Müdürlüğünü temsilen 1 tetkik hâkiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde Hollanda hükümetinin MATRA fonundan desteklenen “Kadınlara Yönelik Şiddetten Korunması MATRA Projesi” kapsamında; 04-05 Nisan 2013 tarihlerinde, Hollanda/Lahey’de gerçekleştirilecek olan çalışma ziyaretine 1 sosyal çalışmacı ile 1 psikoloğun katılımı sağlanmıştır.

 • İstanbul’da T televizyon kanalında; 16 Ocak 2013 tarihinde, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet konulu söyleşi programına 1 sosyal çalışmacının katılımı sağlanmıştır.

 • 31 Ocak/1 Şubat 2013 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilen Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet konulu Bölgesel TAIEX Seminerine, Genel Müdürlüğü temsilen 1 tetkik hakiminin katılımı sağlanmıştır.

 • Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde; 20-21 Mart 2013 tarihlerinde, Antalya’da yapılan “Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Konulu TAIEX Bölgesel Semineri”ne Kanunlar Genel Müdürlüğünü temsilen 1 tetkik hakiminin katılımı sağlanmıştır.

 • 17-18 Ocak 2013 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bilal ÇALIŞKAN, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Fevzi ELMAS ile üyeleri, Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulu üye ve diğer bölüm çalışanları; cinsel suç mağduru olguların değerlendirilmesi, Kanunda belirtilen “Beden ve Ruh Sağlığı Bozulması” kavramı konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere, Personel Genel Müdürlüğüne “Çalışma Ziyareti”nde bulunmuştur.

 • Kadın ve Çocuk Fiziksel Şiddet ve Cinsel Suç Mağdurlarına yaklaşım, önleyici tedbirler, muayene delillerinin toplanması, raporlama süreci ile ilgili; Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve İstanbul Adli Tıp Kurumu doktorlarından oluşan bir heyet, İngiltere modelini görmek üzere, Londra’da ilgili merkezlere “Çalışma Ziyareti”nde bulunmuşlardır.

 • Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde Hollanda hükümetinin MATRA fonundan desteklenen “Kadınların Şiddetten Korunması MATRA Projesi” kapsamında; 07-08 Mart 2013 tarihinde, Hollanda/Lahey’de gerçekleştirilen “Çalışma Ziyareti”ne, 1 sosyal çalışmacı ile 1 psikoloğun ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ali BİLEN’in katılımı sağlanmıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü


Yapılan Çalışmalar:

 • Şiddet mağdurlarının ilk müracaat yerleri olan emniyet birimlerinde çalışan personele yönelik “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi” düzenlenmiştir.

 • 6284 Sayılı Kanunun Uygulanmasına yönelik genelge hazırlanarak taşra birimlerine gönderilmiştir.

 • Kadına yönelik şiddet veri tabanı /sistem oluşturulmasına ilişkin etüt projesine katılım sağlanmıştır.

 • 1-2 Nisan 2013 tarihlerinde düzenlenen KOZA-ŞÖNİM’de görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitim programı kapsamında, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Emniyet Genel Müdürlüğünün Rolü ve Sorumlulukları” konusunda eğitim vermek üzere katılım sağlanmıştır.

 • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ile ilgili hizmetçi eğitim çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

 • Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu 6284 Sayılı Kanun doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

Planlanan Çalışmalar:

 • 15-16 Nisan 2013 tarihinde yapılacak olan KOZA-ŞÖNİM’de görev yapan personele yönelik hizmet içi eğitim programı kapsamında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Emniyet Genel Müdürlüğünün Rolü ve Sorumlulukları” konusunda eğitim vermek üzere katılım sağlanması planlanmaktadır.

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine Dair Kanun ile ilgili hizmet içi eğitim çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

VALİLİKLER


Yalova Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Kurulu Vali Yardımcısı başkanlığında 29.03.2013 tarihinde bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda şiddet mağduru kadınlara yönelik barınma ve korunma hizmeti yanında sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasına yönelik kararlar alınmıştır.

 • Barınma ve Korunma hizmeti alan kadınların yanındaki çocuklara yönelik eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla okul kayıtları yaptırılmasına destek sağlanmıştır.

Planlanan Çalışmalar:

 • Kamu kuruluşlarında toplumsal eşitliği ve farklılıklara saygı eğitimlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bayburt Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kadına ve Çocuğa Şiddet konusuyla ilgili danışmanlık hizmeti ve eğitimi verilmektedir.

 • İl müftülüğü tarafından ilde görevli vaizlere İslam’da evlilik konusunda eğitimler verilmiştir.

 • Bayburt Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığınca ‘Üreten Genç Kadınlar’ proje uygulaması başlatılmıştır.

 • Aile Sağlığının Güçlendirilmesi ve Hamarat Eller İş Başına proje uygulamaları başlatılmıştır.

Samsun Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Dair Kanun kapsamında kalacak yeri olmayan şiddet mağduru kadın ve çocuklara uygun kadın konukevi ve çocuk yuvası gibi kalacak yerlerinin ayarlanması işlemleri yapılmaktadır.

 • İlgili mahkemeler tarafından Müdürlüğe bildirilen dosyalarda şiddet mağduru kadın ve çocuklara psikolojik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar devam edilmektedir.

 • Şiddete uğrayan kadınların hukuki hakları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca hukuki sorunları ile ilgili Barodan ücretsiz adli yardım talep edilmektedir.

 • Fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları ve şiddetin etkilerini azaltmak için kişisel çalışmalar ve danışmanlık verilmektedir.

 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Planlanan Çalışmalar:

 • Kadın ve çocuk hakları ile şiddetin korunma yolları hakkında eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmesi planlanmaktadır

Kars Valiliği

Yapılan Çalışmalar

 • 8 Mart Dünya Kadın Günü sebebiyle yapılan bir etkinlikle daha önce sinemaya hiç gitmemiş 350 genç kadının sinema ile buluşması sağlanmıştır. Etkinlik ile 350 genç kadın “Ateşin Düştüğü Yer” adlı filmi birlikte izlemiş, ardından kadınlara yönelik eğlence programı düzenlenmiştir.

 • Kadın sorunlarını anlatan ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bir toplantı yapılmıştır.

 • Kız çocuklarının okullaşması ve kadına yönelik şiddet konulu “Hasret” adlı tiyatro oyunu ilgiyle izlenmiştir.

Antalya Valiliği

Yapılan Çalışmalar

 • Kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlar ile toplumsal duyarlılığı artırıcı, toplumu eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapılmıştır.

Sivas Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Kadına Yönelik Şiddet ve Töre Cinayetlerinin Önlenmesi Kapsamında Oluşturulan İl Koordinasyon Kurul Toplantısı İl Müdür Yardımcısı Başkanlığında 22.03.2013 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda 6284 sayılı Kanununla ilgili yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.

 • Şiddet mağduru kadınlara yönelik tüm yardımlardan öncelikli olarak yararlandırılması amaçlanmıştır.

 • Şiddet gören kadınlara yönelik talepleri halinde konut kira yardımları yapılması kararlaştırılmıştır.

 • Ekonomik yoksulluk içindeki şiddet gören kadınlara iş kurma projelerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir.


Eskişehir Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Vali yardımcısı başkanlığında kadına yönelik şiddet olaylarının tespit edilmesine yönelik olarak çalışma yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Üniversiteler, Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

 • Vali yardımcısı Başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından halkın kadına yönelik şiddet ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezleri ile çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

 • 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Vali Yardımcısı ve Aile ve Sosyal İl Müdürünün katılımı ile çelenk koyma töreni düzenlenmiştir. Çelenk koyma töreni ardından Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Sertifika Töreni düzenlenmiştir.

Erzincan Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Kadınlara yönelik şiddeti önlemek amacıyla Şiddeti Önleme Ekibi kurulmuştur.

 • Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla haklar ve yasalar hakkında öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

 • Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gibi kadın kuruluşları hakkında öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılmış ve süreli yayınları takip etmeleri tavsiye edilmiştir.

 • Karakollara bağlı köylerde devriyeler tertip edilip kadın hakları konusunda konferanslar yapılmasına karar verilmiştir.

Bingöl Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • 07/03/2013 tarihinde Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmetler Başkanı başkanlığında Bingöl’de “Kadın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Sakarya Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Kadınların ekonomik yönden güçlendirilmesi amacıyla becerilerini kazanca çevirebilecekleri fuarlar düzenlenmesi kararlaştırılmış ve kadın sığınma evi kurulması için diğer kurumlarla ortak çalışma yapılmaya başlanmıştır.

 • Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili broşür dağıtımı yapılmış ve kadına yönelik şiddetin zararları okullarda rehber öğretmenler aracılığı ile anlatılmıştır.

 • Kadınlara yönelik sığınma evleri kurulması konusunda projeler yapılmış olup Toplum merkezi açma ve Mikro kredi verilmesi için proje çalışmaları yapılmıştır.

 • Şiddete uğrayan kadınların tespit edilerek eğitim verilmesi ve bu kişilerin okul kütüphanelerinden yararlanmalarının sağlanması amacıyla projeler üretilmeye başlanmıştır.

 • Töre ve namus cinayetlerinin topluma verdiği zararları konusunda velilere ve öğrencilere seminerler verilmiştir.

 • Töre ve namus cinayetlerinin topluma verdiği zararlar konusunda görsel ve yazılı yayınlar araştırılıp toplumun bilinçlendirmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Manisa Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Toplum Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kutlamalar yapılmış ve kadınların sorunları dinlenerek gerekli çalışmaların hazırlığına başlanmıştır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Soma Toplum Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kahve Keyfi günü düzenlenmiş ve kadınların sorunları dinlenip gerekli çözüm önerileri için çalışmalar başlatılmıştır.

 • 8 Mart Dünya Kadınlar günü Soma İlçesinde çeşitli dernek, kurum ve kuruluşların düzenlendiği etkinliklerle gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği

Yapılan Çalışmalar:

 • Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması İl Eylem Planı doğrultusunda okulların planlarının hazırlaması risk faktörlerini ve yapılacak çalışmaların planlaması yapılmıştır.

 • Rehberlik Araştırma Merkezi çalışmalarına ağırlık verilerek gerek kadın gerekse şiddet görmüş çocukların maruz kaldıkları olumsuz durumlarının göz önüne alınarak ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sıklaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 • Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması hakkında yönetmelik taslağı incelenerek gerekli teklif ve görüşler üst makama yapılmıştır.

 • Hakkında tedbir veya önleme kararı alınmış şiddet mağduru ile devriyeler vasıtasıyla mülakatlar yapılmaktadır. Ayrıca önleme-tedbir kararları bitmeden önleme-tedbir kararının devam edip etmemesine yönelik talepleri sorulmakta, bu kapsamda dilekçeleri alınıp gereği için adli-mülki makamlara gönderilmiştir.

 • Jandarma Okullar Komutanlığında 2013 yılında açılacak olan “Çocuk Suçları ve Kadına Yönelik Şiddet “ kursuna (1) Kadın Astsubayın katılımı için planlama yapılmıştır.

 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve J.Genel Komutanlığı arasında “Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol” gereği aile içi şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet mağdurlarına verilecek hizmetlerin geliştirilmesine yönelik, personele ve kadınlara eğitim verilmesi konusunda Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 • Şiddet uygulayan ve aleyhinde önleme veya tedbir kararı alınan (evden uzaklaştırma vs.) eşin karara uyması hassasiyetle takip edilmektedir.

 • Aile İçi Şiddete Hayır” isimli afişten (750) Adet bastırılarak, halkın görebileceği yerlere asılması için (12) İlçe J.K.lığına gönderilmiş, ilgili yerlere asılarak vatandaşların bilinçlendirilmesine katkı sağlanmıştır.

 • İl Mrk./İlçe J.K.lıklarınca; çevre ve aile baskısı nedeniyle yaşadığı sorunları, maruz kaldığı şiddet ve tehditleri ilgili kurumlara iletemeyen mağdurlara, sorunlarını ilgili kurumlara iletebilme imkânı sağlamak maksadıyla; çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 • Esirgeme Kurumu ve J.Genel Komutanlığı arasında “Aile İçi Şiddet Mağdurlarına ve Mağdur Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetlerin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Protokol” gereği aile içi şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet mağdurlarına verilecek hizmetlerin geliştirilmesine yönelik, personele ve kadınlara eğitim verilmesi konusunda Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 • Kadınların meslek kazanmalarına yönelik öğretici, eğitici ekonomik gelir kazanmalarına yardımcı olacak çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

 • Evli veya nişanlı çiftler için hazırlanan evliliğe hazırlık, şiddetin önlenmesi iletişim yöntemleri, sağlıklı ebeveyn ilişkileri üzerine uygulanan paket bir program yapılmıştır.


YEREL YÖNETİMLER:


İstanbul İli Güngören Belediye Başkanlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • Aile Danışma Merkezi ve Kadın Sosyal Merkezinde kadınlara yönelik hukuki ve psikolojik danışma ve sosyal ve sportif hizmetler verilmektedir.

Planlanan Çalışmalar:

 • Kadınlara yönelik olarak her ay “Kadın Eğitim Semineri” düzenlenmesi planlanmaktadır.

 • Kadınlara yönelik kişisel gelişim ve beceri kursları açılması amaçlanmaktadır.

 • Aile Danışma Merkezlerinde şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklarına yönelik psikolojik destek verilmesi amaçlanmaktadır.

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • Sosyal ve ekonomik yönden mağdur olan kadınlara yönelik iyileştirme hizmetleri verilerek sağlık kontrolleri yapılmaktadır.

 • Kadınlara yönelik üç ayda bir nakdi yardım yapılmasına yardımcı olunmuş ve hukuki destek ihtiyacı olanlara destek sağlanmasına yardımcı olunmuştur.

 • Kadınlara sosyal hayattan kopmamaları amacıyla eğitici ve kültürel programlar düzenlenmiştir.

 • Kadınlara ve çocuklarına yönelik kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılmıştır.

 • Kadın sığınmaevleri ile işbirliği ve istişare çalışmaları yapılmıştır.

Bayburt İli Çayıryolu Belediye Başkanlığı

Yapılan Çalışmalar:

 • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin broşürler hazırlanarak dağıtımı sağlanmıştır

 • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir.

1 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuş olup, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adı geçen Bakanlık altında yeniden yapılandırılmıştır.

 Yüklə 73,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə